Διαδικασία : 2011/0150(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0069/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0069/2012

Συζήτηση :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0311

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1388kWORD 1063k
26.3.2012
PE 478.420v02-00 A7-0069/2012

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή τυποποίηση και την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Lara Comi

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή τυποποίηση και την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0315),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0150/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2011(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0069/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Τα πρότυπα έχουν θετικές οικονομικές συνέπειες, π.χ., προάγοντας την οικονομική αλληλοδιείσδυση στην εσωτερική αγορά και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων ή αγορών και καλύτερων όρων εφοδιασμού. Επομένως, τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον ανταγωνισμό και μειώνουν το κόστος παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας τις οικονομίες στο σύνολό τους. Τα πρότυπα ενδέχεται να διατηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες και να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα, αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, την αξία για τους καταναλωτές.

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση ενισχύει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όταν καθιερώνεται σε συντονισμό με τους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης, και συγκεκριμένα τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) και τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU). Τα πρότυπα έχουν θετικές οικονομικές συνέπειες, π.χ., προάγοντας την οικονομική αλληλοδιείσδυση στην εσωτερική αγορά και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων ή αγορών και καλύτερων όρων εφοδιασμού. Επομένως, τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον ανταγωνισμό και μειώνουν το κόστος παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας την οικονομία γενικά και τους καταναλωτές ιδιαίτερα. Τα πρότυπα ενδέχεται να διατηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες και να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα, αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξία για τους καταναλωτές.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

(3) Τι ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης είναι ένα σύστημα προαιρετικό και καθοδηγούμενο από την αγορά, οργανωμένο με βάση τις αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου (ΔΟΕ) που παγιώνονται στο παράρτημα ΙΙΙ της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για το στρατηγική όραμα για τα ευρωπαϊκά πρότυπα ((2011)311 τελικό), αναφέρεται στη Συμφωνία του ΠΟΕ για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο ως μια διεθνώς συμφωνημένη βάση για κεντρικέ αρχές της τυποποίησης. Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τις προσπάθειες της ΕΕ για προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των προτύπων, πρέπει να γίνει αναφορά στα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια του ΠΟΕ· η κατάρτιση νέων καταλόγων με αρχές ενδέχεται να δημιουργήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης με τα εν λόγω κριτήρια.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά, κυρίως μέσω του τεκμηρίου πιστότητας των προϊόντων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με τις βασικές απαιτήσεις των εν λόγω προϊόντων οι οποίες προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά, για παράδειγμα μέσω του τεκμηρίου πιστότητας των προϊόντων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με τις βασικές απαιτήσεις των εν λόγω προϊόντων οι οποίες προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Αιτιολόγηση

Η πλειονότητα των προτύπων δεν υποστηρίζει άμεσα τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τη νομοθεσία, κάτι το οποίο καθιστά παραπλανητική την εν λόγω διατύπωση.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Η τυποποίηση διαδραματίζει διαρκώς σπουδαιότερο ρόλο στο διεθνές εμπόριο και στο άνοιγμα των αγορών. Σύμφωνα με τη συμφωνία για την τεχνική συνεργασία μεταξύ ISO και CEN (συμφωνία της Βιέννης) και τη συμφωνία της Δρέσδης, η Ένωση επιδιώκει να προωθεί την εκπόνηση προτύπων σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βιομηχανιών στη διεθνή σκηνή. Εντούτοις, η τυποποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης από τρίτες χώρες ως μέσο στρέβλωσης του ανταγωνισμού, με τη δημιουργία εμποδίων στις συναλλαγές. Για τον λόγο αυτό, η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών και των διεθνών οργανισμών τυποποίησης έχει θεμελιώδη σημασία, αλλά η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει επίσης τη διμερή προσέγγιση συντονίζοντας τις δραστηριότητες τυποποίησής της με τους εταίρους της, π.χ. στο πλαίσιο του διατλαντικού διαλόγου.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Η προώθηση ευρωπαϊκών προτύπων θα πρέπει να υλοποιηθεί επίσης μέσω διμερών επαφών κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ή με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της τυποποίησης σε τρίτες χώρες, όπως έγινε στην περίπτωση της Κίνας. Παρόμοια πρωτοβουλία πρέπει να αναληφθεί κατά προτεραιότητα σε σχέση με την Ινδία, τη Ρωσία και τη Βραζιλία.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ) Επιπλέον των προτύπων που εκπονούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, τεχνικές προδιαγραφές εκπονούνται επίσης από φόρουμ και κοινοπραξίες. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές είναι χρήσιμες στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν ήδη πρότυπα. Χάρη κυρίως στη διεθνή διάσταση των φόρουμ και των κοινοπραξιών, οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές επιτρέπουν το άνοιγμα των αγορών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιορίζουν τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές, ειδικότερα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η Ένωση πρέπει να προωθήσει τις επαφές μεταξύ των οργανισμών τυποποίησης και των φόρουμ και κοινοπραξιών αυτών, μεριμνώντας παράλληλα ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία συστήματος που θα ανταγωνίζεται την τυποποίηση.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4δ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να είναι ακριβή στον καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με την εναρμόνιση των συνθηκών για την εμπορία προϊόντων, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες εκ μέρους των οργανισμών τυποποίησης όσον αφορά τους στόχους και το επίπεδο προστασίας που ορίζει η συγκεκριμένη νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τη διατύπωση της παραγράφου 15 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010)

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

(5α) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης1 περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό στρατηγικών συστάσεων σχετικά με την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης.

 

_____________

 

1ΕΕ C 70 Ε, 8.3.2012, σ. 56.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8α) Όταν η Επιτροπή ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να σχεδιάσουν ή να εκπονήσουν ευρωπαϊκό πρότυπο, θα πρέπει να σέβεται την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών όπως ορίζεται στη ΣΛΕΕ και ειδικότερα στα άρθρα 14, 151, 152, 153, 165, 166 και 168 και το Πρωτόκολλο 26 για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, που αφορούν την κοινωνική πολιτική, την επαγγελματική κατάρτιση, τη δημόσια υγεία και τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος που περιλαμβάνουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα εκδίδονται από εθνικούς φορείς τυποποίησης, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντικρουόμενα πρότυπα και τεχνικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για την εσωτερική αγορά και για την αποτελεσματικότητα της τυποποίησης στην Ένωση να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων τυποποίησης, των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και της Επιτροπής όσον αφορά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές εργασίες τυποποίησης. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το παράρτημα 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 80/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 1979, για τη σύναψη των πολυμερών συμφωνιών που προκύπτουν από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις 1973 - 1979.

(10) Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα εκδίδονται από εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντικρουόμενα πρότυπα και τεχνικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για την εσωτερική αγορά και για την αποτελεσματικότητα της τυποποίησης στην Ένωση να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών οργανισμών τυποποίησης, των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και της Επιτροπής όσον αφορά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές εργασίες τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τη διευθέτηση περί της αποφυγής λήψης νέων μέτρων, που εφαρμόζεται στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το παράρτημα 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 80/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 1979, για τη σύναψη των πολυμερών συμφωνιών που προκύπτουν από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις 1973 - 1979.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη χρήση των πόρων, τη γήρανση του πληθυσμού και την καινοτομία γενικώς. Η Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

(12) Τα πρότυπα, μολονότι αποτελούν κατά κύριο λόγο μέσα που καθοδηγούνται από την αγορά και χρησιμοποιούνται σε προαιρετική βάση από τους ενδιαφερόμενους, μπορούν να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, την καινοτομία, τις αδυναμίες στην εσωτερική αγορά, την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη χρήση των πόρων, τη γήρανση του πληθυσμού, την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, την προστασία των καταναλωτών, την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας, και την κοινωνική ένταξη. Η Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές, ιδίως για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις τεχνικές επιτροπές.

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων (ΜΜΕ), των οποίων η συμμετοχή στη διαδικασία του συστήματος τυποποίησης είναι κεφαλαιώδης για την τεχνική πρόοδο στην Ένωση. Κατά συνέπεια, οι κανόνες τυποποίησης πρέπει να ενθαρρύνουν την ενεργή συμβολή των ΜΜΕ στα πρότυπα με τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις τους, βελτιώνοντας τη συμμετοχή τους στις προσπάθειες τυποποίησης σε εθνικό επίπεδο, όπου μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές λόγω του χαμηλότερου κόστους και της έλλειψης γλωσσικών φραγμών, σύμφωνα με την αρχή της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο εθνικό επίπεδο. Είναι, κατά συνέπεια, σημαντικό, ο παρών κανονισμός να βελτιώσει την εκπροσώπηση και τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις εθνικές τεχνικές επιτροπές και να διευκολύνει την ουσιαστική πρόσβασή τους σε πρότυπα. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης θα πρέπει να παροτρύνουν τους εκπροσώπους τους να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ΜΜΕ στις ευρωπαϊκές τεχνικές επιτροπές.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13a) Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών οργανισμών τυποποίησης, σχετικά με τον καλύτερο τρόπο διευκόλυνσης και ενίσχυσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δραστηριότητες τυποποίησης.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, κατά κανόνα υποεκπροσωπούνται στις δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης μέσω μιας οντότητας με κατάλληλα προσόντα.

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, κατά κανόνα υποεκπροσωπούνται σε διάφορους τομείς στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την κατάλληλη συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης μέσω μιας οντότητας που θα βρίσκεται σε ουσιαστική επαφή με τις ΜΜΕ και με τις οργανώσεις τους σε εθνικό επίπεδο, και θα τις εκπροσωπεί δεόντως.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα των δικτύων, στο περιβάλλον, στην προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών, το περιβάλλον και τους κοινωνικούς συντελεστές.

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα των δικτύων, στο περιβάλλον, τις συνθήκες ασφάλειας και εργασίας, στην προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και η συμβολή των συντελεστών που εκπροσωπούν τα δημόσια και κοινωνικά συμφέροντα στην κατάρτιση προτύπων ενισχύονται με τη στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, και άλλους κοινωνικούς συντελεστές, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων («κοινωνικοί εταίροι»).

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι δημόσιες αρχές δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων, παρά τη σημασία της τυποποίησης ως εργαλείου για την υποστήριξη της νομοθεσίας και της δημόσιας πολιτικής. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή δημόσιων αρχών σε όλες τις εθνικές τεχνικές επιτροπές όπου παρακολουθείται η ανάπτυξη ή η επανεξέταση των ευρωπαϊκών προτύπων που ζητούνται από την Επιτροπή. Η συμμετοχή εθνικών αρχών έχει καίρια σημασία για την ορθή λειτουργία της νομοθεσίας στους τομείς που καλύπτονται από την «Νέα Προσέγγιση» και για την αποφυγή της διατύπωσης εκ των υστέρων αντιρρήσεων στα εναρμονισμένα πρότυπα·

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Τα πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Επιτροπής έχει αναπτύξει σημαντικά εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης με σκοπό την αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής.

(16) Τα πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Επιτροπής (ΚΚΕρ) έχει αναπτύξει σημαντικά εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης με σκοπό την αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ΚΚΕρ μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η βιωσιμότητα της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης εξαρτάται από τον προσεκτικό προγραμματισμό των μελλοντικών αιτημάτων για την κατάρτιση προτύπων. Ο προγραμματισμός αυτός θα μπορούσε να βελτιωθεί, ιδίως με τη συμβολή των ενδιαφερομένων. Καθώς η οδηγία 98/34/ΕΚ προβλέπει ήδη τη δυνατότητα να ζητηθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει ένας καλύτερος προγραμματισμός με μεγαλύτερη διαφάνεια στο πλαίσιο ενός ετήσιου προγράμματος εργασιών, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει την επισκόπηση όλων των αιτημάτων για πρότυπα που προτίθεται να υποβάλει η Επιτροπή σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

(17) Η βιωσιμότητα της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης εξαρτάται από τον προσεκτικό προγραμματισμό των μελλοντικών αιτημάτων για την κατάρτιση προτύπων. Ο προγραμματισμός αυτός θα μπορούσε να βελτιωθεί, ιδίως με τη συμβολή των ενδιαφερομένων, με τη θέσπιση μηχανισμών για τη συγκέντρωση γνωμών και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Καθώς η οδηγία 98/34/ΕΚ προβλέπει ήδη τη δυνατότητα να ζητηθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει ένας καλύτερος προγραμματισμός με μεγαλύτερη διαφάνεια στο πλαίσιο ενός ετήσιου προγράμματος εργασιών, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει την επισκόπηση όλων των αιτημάτων για πρότυπα που προτίθεται να υποβάλει η Επιτροπή σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα πρότυπα είναι κατά κύριο λόγο εργαλείο της αγοράς, επιβάλλεται να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης και της Επιτροπής κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας ευρωπαϊκής τυποποίησης της τελευταίας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα πρότυπα που η Επιτροπή προτίθεται να ζητεί από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης καθοδηγούνται από την αγορά.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Απαιτείται επίσης βελτιωμένη διαβούλευση μεταξύ της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης πριν από την έκδοση αίτησης για νέο έργο τυποποίησης, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης να αναλύουν τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με την αγορά, να εξασφαλίζουν ότι περιορίζεται στον ορισμό των τεχνικών μέσων για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που θέτει ο νομοθέτης και να απαντούν ταχύτερα ως προς το εάν είναι ή όχι σε θέση να αναλάβουν το έργο τυποποίησης που ζητείται.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β) Προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικασία τυποποίησης και να διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε αυτήν, οι Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης πρέπει να αξιοποιούν στο έπακρο, στις μεθόδους εργασίας τους, τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Αρκετές οδηγίες που εναρμονίζουν τους όρους εμπορίας των προϊόντων προβλέπουν ότι η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης την έκδοση εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων βάσει των οποίων τεκμαίρεται η πιστότητα με τις εφαρμοζόμενες βασικές απαιτήσεις. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις νομοθετικές πράξεις περιέχουν μεγάλο φάσμα διατάξεων σχετικά με αντιρρήσεις ως προς αυτά τα πρότυπα, όταν αυτά δεν καλύπτουν, ή δεν καλύπτουν πλήρως, όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Οι αποκλίνουσες διατάξεις που δημιουργούν αβεβαιότητα στους οικονομικούς παράγοντες και στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης περιλαμβάνονται ιδίως στην οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, στην οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, στην οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής, στην οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες, στην οδηγία 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, στην οδηγία 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τα όργανα μετρήσεων, στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, στην οδηγία 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τα απλά δοχεία πίεσης και στην οδηγία 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό η ενιαία διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και να απαλειφθούν οι σχετικές διατάξεις των εν λόγω οδηγιών.

(18) Αρκετές οδηγίες που εναρμονίζουν τους όρους εμπορίας των προϊόντων προβλέπουν ότι η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης την έκδοση εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων βάσει των οποίων τεκμαίρεται η πιστότητα με τις εφαρμοζόμενες βασικές απαιτήσεις. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις νομοθετικές πράξεις περιέχουν μεγάλο φάσμα διατάξεων σχετικά με αντιρρήσεις ως προς αυτά τα πρότυπα, όταν αυτά δεν καλύπτουν, ή δεν καλύπτουν πλήρως, όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Οι αποκλίνουσες διατάξεις που δημιουργούν αβεβαιότητα στους οικονομικούς παράγοντες και στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης περιλαμβάνονται ιδίως στην οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, στην οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, στην οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής, στην οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες, στην οδηγία 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, στην οδηγία 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τα όργανα μετρήσεων, στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, στην οδηγία 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τα απλά δοχεία πίεσης και στην οδηγία 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό η ενιαία διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και να απαλειφθούν οι σχετικές διατάξεις των εν λόγω οδηγιών, και να χορηγηθεί, επιπλέον, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα αμφισβήτησης εναρμονισμένων προτύπων που δεν ικανοποιούν, ή δεν ικανοποιούν πλήρως, όλες τις ισχύουσες ουσιώδεις απαιτήσεις της αντίστοιχης νομοθεσίας, στην περίπτωση που έχουν εγκριθεί με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τη διατύπωση της παραγράφου 25 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010). Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε ίση βάση με το Συμβούλιο στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, είναι εύλογο να επεκταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα αμφισβήτησης ενός εναρμονισμένου προτύπου.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το πλήρες εύρος των σχετικών προτύπων κατά την παροχή υπηρεσιών υλικού, λογισμικού και τεχνολογίας της πληροφορίας, π.χ. με την επιλογή προτύπων τα οποία μπορούν να εφαρμόζονται από όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, κάτι που θα καταστήσει εφικτό τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό και τη μείωση του κινδύνου εγκλωβισμού. Η οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθορίζουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται με μνεία των εθνικών προτύπων που μεταφέρουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή – αν δεν υπάρχουν – με μνεία των εθνικών προτύπων, εθνικών τεχνικών εγκρίσεων ή τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την εκτέλεση των εργασιών και τη χρήση των προϊόντων, ή ισοδύναμων μέσων. Ωστόσο, τα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας συχνά καταρτίζονται από άλλους οργανισμούς κατάρτισης προτύπων και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες προτύπων και εγκρίσεων που προβλέπονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δημόσιες συμβάσεις να αναφέρονται σε πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ώστε να ανταποκρίνονται στην ταχεία εξέλιξη που συντελείται στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, να διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να προωθούν τη διαλειτουργικότητα και την καινοτομία.

(19) Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το πλήρες εύρος των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών κατά την παροχή υπηρεσιών υλικού, λογισμικού και τεχνολογίας της πληροφορίας, π.χ. με την επιλογή τεχνικών προδιαγραφών που μπορούν να εφαρμόζονται από όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, κάτι που θα καταστήσει εφικτό τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό και τη μείωση του κινδύνου εγκλωβισμού. Η οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθορίζουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται με μνεία των εθνικών προτύπων που μεταφέρουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή – αν δεν υπάρχουν – με μνεία των εθνικών προτύπων, εθνικών τεχνικών εγκρίσεων ή τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την εκτέλεση των εργασιών και τη χρήση των προϊόντων, ή ισοδύναμων μέσων. Ωστόσο, οι τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας συχνά καταρτίζονται από άλλους οργανισμούς κατάρτισης προτύπων και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες προτύπων και εγκρίσεων που προβλέπονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δημόσιες συμβάσεις να αναφέρονται σε τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ώστε να ανταποκρίνονται στην ταχεία εξέλιξη που συντελείται στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, να διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να προωθούν τη διαλειτουργικότητα και την καινοτομία.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Ορισμένα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιερώνει μια διαδικασία για την επιλογή των προτύπων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις δημόσιες συμβάσεις, προϋποθέτοντας ευρεία διαβούλευση με πολλούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ορίζει απαιτήσεις, με τη μορφή καταλόγου χαρακτηριστικών, για τα εν λόγω πρότυπα και τις σχετικές διαδικασίες τυποποίησής τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι πολιτικής δημόσιου συμφέροντος και γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της κοινωνίας, ενώ θα πρέπει και να βασίζονται σε κριτήρια που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

(20) Ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιερώνει μια διαδικασία για την επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις δημόσιες συμβάσεις, προϋποθέτοντας ευρεία διαβούλευση με πολλούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ορίζει απαιτήσεις, με τη μορφή καταλόγου χαρακτηριστικών, για τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές και τις σχετικές διαδικασίες ανάπτυξής τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι πολιτικής δημόσιου συμφέροντος και γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της κοινωνίας, ενώ θα πρέπει και να βασίζονται σε κριτήρια που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Για να τονωθεί η καινοτομία και ο ανταγωνισμός μεταξύ τυποποιημένων λύσεων, η αναγνώριση μιας συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής δεν θα πρέπει να εμποδίζει την αναγνώριση μιας ανταγωνιστικής τεχνικής προδιαγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Κάθε αναγνώριση θα πρέπει να προϋποθέτει την ικανοποίηση των χαρακτηριστικών και μια ελάχιστη αποδοχή της τεχνικής προδιαγραφής από την αγορά. Η αποδοχή από την αγορά δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ευρεία εφαρμογή της προδιαγραφής στην αγορά.

(21) Για να τονωθεί η καινοτομία και ο ανταγωνισμός, η αναγνώριση μιας συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής δεν θα πρέπει να εμποδίζει την αναγνώριση μιας τεχνικής προδιαγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Κάθε αναγνώριση θα πρέπει να προϋποθέτει την ικανοποίηση των χαρακτηριστικών και τη σημαντική αποδοχή της τεχνικής προδιαγραφής από την αγορά.

Αιτιολόγηση

Οι λύσεις για την τυποποίηση δεν πρέπει να είναι μεταξύ τους αντικρουόμενες. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική δέσμη προτύπων. Οι τυποποιημένες τεχνικές λύσεις πρέπει να διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται στους τομείς του σχεδιασμού ή των υπηρεσιών Για τους καταναλωτές οι τυποποιημένες τεχνικές λύσεις πρέπει να αποτελούν σαφείς δείκτες, ώστε να ξέρουν τι να αγοράζουν.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Τα επιλεγμένα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εφαρμογή της απόφασης αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA), η οποία καθιερώνει, για την περίοδο 2010-2015, ένα πρόγραμμα λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, με την παροχή κοινών και ενιαίων λύσεων που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα.

(22) Οι επιλεγμένες τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εφαρμογή της απόφασης αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA), η οποία καθιερώνει, για την περίοδο 2010-2015, ένα πρόγραμμα λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, με την παροχή κοινών και ενιαίων λύσεων που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας όπου να κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρυνθεί, ή να απαιτηθεί, η συμμόρφωση με καθορισμένα πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα στην ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η ελευθερία επιλογής που έχουν οι χρήστες. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί επίσης ορισμένα καθορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα να μην ικανοποιούν πλέον τις ανάγκες των καταναλωτών ή να εμποδίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για τους λόγους αυτούς, η οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, όπου είναι αναγκαίο, να καλεί τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίζουν πρότυπα, να συντάσσουν κατάλογο προτύπων και/ή προδιαγραφών που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση τους ή να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή τους ή να αφαιρέσει πρότυπα και/ή προδιαγραφές από τον εν λόγω κατάλογο.

(23) Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας όπου να κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρυνθεί, ή να απαιτηθεί, η συμμόρφωση με καθορισμένα πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα στην ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η ελευθερία επιλογής που έχουν οι χρήστες. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί επίσης ορισμένα καθορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα να μην ικανοποιούν πλέον τις ανάγκες των καταναλωτών ή να εμποδίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για τους λόγους αυτούς, η οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, όπου είναι αναγκαίο, να καλεί τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίζουν πρότυπα, να συντάσσουν κατάλογο προτύπων και/ή προδιαγραφών που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση τους ή να αφαιρέσει πρότυπα και/ή προδιαγραφές από τον εν λόγω κατάλογο.

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά· έχουν και πρέπει να συνεχίσουν να έχουν εθελοντικό χαρακτήρα.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τυποποίησης θα πρέπει επίσης να μπορεί να καλύπτει προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές δραστηριότητες για την καθιέρωση προτύπων ή άλλων προϊόντων τυποποίησης. Αυτό είναι αναγκαίο κυρίως για τις εργασίες που περιλαμβάνουν έρευνα, τη σύνταξη νομοπαρασκευαστικών εγγράφων, τη διεξαγωγή διεργαστηριακών δοκιμών και την επικύρωση ή αξιολόγηση προτύπων. Η προώθηση της τυποποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί μέσω προγραμμάτων που αφορούν την τεχνική συνδρομή και συνεργασία με τρίτες χώρες. Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης επιδοτήσεων σε άλλους οργανισμούς με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή, κατά περίπτωση, με ανάθεση συμβάσεων.

(29) Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τυποποίησης θα πρέπει επίσης να μπορεί να καλύπτει προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές δραστηριότητες για την καθιέρωση προτύπων ή άλλων προϊόντων τυποποίησης. Αυτό είναι αναγκαίο κυρίως για τις εργασίες που περιλαμβάνουν έρευνα, τη σύνταξη νομοπαρασκευαστικών εγγράφων, τη διεξαγωγή διεργαστηριακών δοκιμών. Η προώθηση της τυποποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί μέσω προγραμμάτων που αφορούν την τεχνική συνδρομή και συνεργασία με τρίτες χώρες. Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης επιδοτήσεων σε οντότητες που εκτελούν τις προαναφερθείσες δραστηριότητες με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή, κατά περίπτωση, με ανάθεση συμβάσεων.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Για να επικαιροποιούνται οι κατάλογοι των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, να προσαρμόζονται τα κριτήρια για την αναγνώριση προτύπων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στις τεχνικές εξελίξεις και για να προσαρμόζονται τα κριτήρια για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές σε περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά τον μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα και την αντιπροσωπευτικότητά τους, η αρμοδιότητα της έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή, όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(33) Για να επικαιροποιούνται οι κατάλογοι των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, να προσαρμόζονται τα κριτήρια για την αναγνώριση προτύπων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στις τεχνικές εξελίξεις και για να προσαρμόζονται τα κριτήρια για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές σε περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητά τους, η αρμοδιότητα της έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή, όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34) Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

διαγράφεται

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν τα στοιχεία αναφοράς στα εκάστοτε εναρμονισμένα πρότυπα δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το σχετικό πρότυπο δεν συνεπαγόταν ήδη τεκμήριο πιστότητας με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

(36) Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις στο ετήσιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασιών τυποποίησης και σε εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν τα στοιχεία αναφοράς στα εκάστοτε εναρμονισμένα πρότυπα δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το σχετικό πρότυπο δεν συνεπαγόταν ήδη τεκμήριο πιστότητας με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκφέρουν τη γνώμη τους σχετικά με το πρόγραμμα των εργασιών τυποποίησης.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε εναρμονισμένο πρότυπο έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτή η απόφαση θα μπορούσε να είχε συνέπειες στο τεκμήριο πιστότητας με τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις.

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε εναρμονισμένο πρότυπο έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτή η απόφαση θα μπορούσε να είχε συνέπειες στο τεκμήριο πιστότητας με τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις. Οι εθνικές αρχές πρέπει να προσφέρουν τη συμβολή τους μέσω των εθνικών οργανισμών τυποποίησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τυποποίησης, έτσι ώστε να περιορίζονται όσο το δυνατό περισσότερο οι τροποποιήσεις στην κατάσταση των εναρμονισμένων προτύπων μετά τη δημοσίευση των παραπομπών στα πρότυπα αυτά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39) Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 98/34/ΕΚ, 89/686/ΕΟΚ, 93/15/ΕΟΚ, 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(39) Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 89/686/ΕΟΚ, 93/15/ΕΟΚ, 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, των εθνικών φορέων τυποποίησης και της Επιτροπής, την καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων της ευρωπαϊκής τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης για την εναρμόνιση, την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ») και τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, των εθνικών οργανισμών τυποποίησης και της Επιτροπής, την καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων της ευρωπαϊκής τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης για την εναρμόνιση, την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ»), τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης, καθώς και τους όρους μιας ισόρροπης εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών οργανώσεων των ενδιαφερομένων παραγόντων.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, των οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καταρτιστεί με συναίνεση και έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή χρήση, των οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) «διεθνές πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης·

(α) «διεθνές πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης·

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης·

(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πρόκειται να εφαρμοστεί, μέσω της δημοσίευσής του, ως ταυτόσημο εθνικό πρότυπο, και υποχρεώνει τα μέλη των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης να καταργήσουν οποιοδήποτε υφιστάμενο αντιτιθέμενο εθνικό πρότυπο·

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης·

(γ) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, για το οποίο δημοσιεύεται παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) «εθνικό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα τυποποίησης·

(δ) «εθνικό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης·

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) «πρότυπο ΤΠΕ»: πρότυπο στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

διαγράφεται

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) «τεχνικές προδιαγραφές»: προδιαγραφές που περιέχονται σ’ ένα έγγραφο το οποίο καθορίζει ένα από τα εξής:

(4) «τεχνικές προδιαγραφές»: προδιαγραφές που περιέχονται σ’ ένα έγγραφο το οποίο προδιαγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν, μια διεργασία, μια υπηρεσία ή ένα σύστημα και το οποίο καθορίζει ένα από τα εξής:

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας ή τις διαστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία με την οποία πωλείται, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση ή την επισήμανση, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

(α) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας, η απόδοση, η διαλειτουργικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η δημόσια υγεία, και η ασφάλεια, ή τις διαστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία με την οποία πωλείται, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση ή την επισήμανση, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από μια υπηρεσία, όπως τα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για τον πάροχο όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον παραλήπτη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ·

(γ) τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από μια υπηρεσία, όπως τα επίπεδα ποιότητας, η απόδοση, η διαλειτουργικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για τον πάροχο όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον παραλήπτη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ·

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) «τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ»: τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) «Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης»: οργανισμός αναφερόμενος στο παράρτημα Ια·

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το αργότερο κατά τη δημοσιοποίηση του προγράμματος εργασιών του, οποιοσδήποτε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης κοινοποιεί την κατάρτιση του εν λόγω προγράμματος στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, καθώς και στην Επιτροπή.

4. Το αργότερο δύο μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση του προγράμματος εργασιών του, οποιοσδήποτε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης κοινοποιεί την κατάρτιση του εν λόγω προγράμματος στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, καθώς και στην Επιτροπή, που, εν συνεχεία, αποστέλλουν τις παρατηρήσεις τους το αργότερο εντός ενός μηνός από την εν λόγω κοινοποίηση.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης δεν προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την ένταξη ενός αντικειμένου τυποποίησης στο πρόγραμμα εργασιών ενός ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης.

5. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης δεν προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την ένταξη ενός αντικειμένου τυποποίησης στο πρόγραμμα εργασιών ενός ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης, αν έχουν εκφραστεί αρνητικά σχόλια σχετικά με πτυχές σημαντικές για την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης αποστέλλει οποιοδήποτε σχέδιο εθνικού προτύπου, ευρωπαϊκού προτύπου και παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης σε άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός τους.

1. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης αποστέλλει, τουλάχιστον σε ηλεκτρονική μορφή, οποιοδήποτε σχέδιο εθνικού προτύπου, ευρωπαϊκού προτύπου και παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης σε άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός τους. Οι τίτλοι των σχεδίων εθνικών προτύπων θα αποστέλλονται και στα αγγλικά, πέρα από την αντίστοιχη εθνική γλώσσα.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης απαντά αμέσως και συνεκτιμά τυχόν παρατηρήσεις που υποβάλλει οποιοσδήποτε άλλος ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης και η Επιτροπή όσον αφορά κάθε τέτοιο σχέδιο.

2. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης απαντά εντός δύο μηνών και συνεκτιμά τυχόν παρατηρήσεις που υποβάλλει οποιοσδήποτε άλλος ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης και η Επιτροπή όσον αφορά κάθε τέτοιο σχέδιο.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) τη δημοσίευση σχεδίων προτύπων κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις·

(α) την πρόσβαση στη δημοσίευση σχεδίων εθνικών προτύπων κατά τέτοιον τρόπο ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως εκείνα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη, να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις·

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής ενός ευρωπαϊκού προτύπου ή μετά την έγκρισή του, οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει την σχεδιαζόμενη εναρμόνιση και ειδικότερα δεν δημοσιεύουν στον εν λόγω τομέα νέο ή αναθεωρημένο εθνικό πρότυπο το οποίο δεν είναι πλήρως σύμφωνο με οποιοδήποτε υφιστάμενο ευρωπαϊκό πρότυπο. Με τη δημοσίευση νέου ευρωπαϊκού προτύπου, όλα τα αντιτιθέμενα σε αυτό εθνικά πρότυπα καταργούνται.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Χρήση του Διαδικτύου και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σύστημα τυποποίησης

 

Οι Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης προωθούν τη χρήση του Διαδικτύου και τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σύστημα τυποποίησης, ιδίως:

 

α) παρέχοντας σε όλους τους εμπλεκόμενους έναν εύχρηστο μηχανισμό τηλεματικής διαβούλευσης για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με σχέδια προτύπων· και

 

β) οργανώνοντας, στο μέτρο του δυνατού, εικονικές συνεδριάσεις των τεχνικών επιτροπών, μεταξύ άλλων με ιστοσυσκέψεις ή βιντεοσυσκέψεις.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III, στο επίπεδο χάραξης πολιτικής και τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την επαρκή εκπροσώπηση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των αρχών εποπτείας της αγοράς, των ΜΜΕ, των φορέων εκπροσώπησης των συμφερόντων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, ιδίως μέσω των οργανώσεων ενδιαφερομένων που αναφέρονται στο παράρτημα III, στο επίπεδο χάραξης πολιτικής και τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα) ανάπτυξη συναίνεσης·

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την ουσιαστική συμμετοχή των οργανώσεων ενδιαφερομένων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους. Η συμμετοχή αυτή δεν σημαίνει ότι οι ανωτέρω οργανώσεις θα έχουν δικαιώματα ψήφου ή βέτο στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση, σε τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων και άλλων νομικών οντοτήτων σε δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά με έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

2. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης διευκολύνουν την επαρκή εκπροσώπηση, σε τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, πανεπιστημίων, των αρχών εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη, των κοινωνικών εταίρων και άλλων νομικών οντοτήτων σε δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά με έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα

 

1. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης προωθούν και διευκολύνουν, σύμφωνα με την αρχή της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο εθνικό επίπεδο, την πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα και την ανάπτυξή τους, ιδίως

 

a) διαθέτοντας δωρεάν περιλήψεις των προτύπων στον ιστότοπό τους·

 

β) προσδιορίζοντας, στα ετήσια προγράμματα εργασίας τους, τα έργα τυποποίησης που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ·

 

γ) παρέχοντας στις ΜΜΕ πρόσβαση σε δραστηριότητες τυποποίησης, χωρίς να τις υποχρεώνουν να γίνουν μέλη·

 

δ) παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση σε σχέδια προτύπων στις ΜΜΕ.

 

2. Επιπλέον της πρόσβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης προωθούν και διευκολύνουν, σύμφωνα με την αρχή της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο εθνικό επίπεδο, την πρόσβαση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στα πρότυπα και την ανάπτυξή τους, ιδίως

 

α) εφαρμόζοντας ειδικά τιμολόγια για την παροχή προτύπων στις ΜΜΕ και παρέχοντας δέσμες προτύπων σε μειωμένες τιμές·

 

β) παρέχοντας πρόσβαση δωρεάν ή με ειδική τιμή για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες τυποποίησης.

 

3. Ο καταλογισμός του κόστους που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφος 1 ή 2 αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο.

 

4. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης αποστέλλουν ανά διετία έκθεση στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, σε σχέση με τις ενέργειές τους για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που εκτίθενται στις παραγράφους 1 και 2, και όλα τα άλλα μέτρα για βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δραστηριότητες τυποποίησής τους. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης Δημοσιεύουν αυτή την έκθεση στον ιστότοπό τους.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5β

 

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τις ΜΜΕ

 

Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές που αποβλέπουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε δραστηριότητες τυποποίησης και στην αύξηση και διευκόλυνση της χρήσης προτύπων.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5γ

 

Συμμετοχή δημόσιων αρχών στην ευρωπαϊκή τυποποίηση

 

Τα κράτη μέλη προωθούν τη συμμετοχή δημόσιων αρχών, ιδίως δε αρχών εποπτείας των αγορών, σε εθνικές δραστηριότητες τυποποίησης που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ή αναθεώρηση των προτύπων που ζητεί η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση, αντί της εξασφάλισης, της συμμετοχής των δημόσιων αρχών είναι πολύ πιο ρεαλιστικός στόχος, ο οποίος εξακολουθεί να αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο τους.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει ετήσιο πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, το οποίο αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που προτίθεται να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7.

1. Η Επιτροπή εκδίδει, μετά από διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και όλους τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, ετήσιο πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, το οποίο αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που προτίθεται να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το πρόγραμμα εργασιών στον τομέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνει επίσης στόχους για τη διεθνή διάσταση της ευρωπαϊκής τυποποίησης, προς υποστήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης και προσδιορίζει την κατανομή αρμοδιοτήτων για την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Στο πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διευκρινίζεται πώς ενσωματώνεται η τυποποίηση στην κοινή στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πώς εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ της τελευταίας και του προγράμματος εργασιών.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της το πρόγραμμα εργασιών στον τομέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Κοινό Κέντρο Ερευνών

 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής συμβάλλει στην κατάρτιση του προγράμματος εργασιών στον τομέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης, που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, και συμμετέχει στις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης προσφέροντας επιστημονικές συμβουλές, στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα πρότυπα λαμβάνουν υπόψη τους την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις κοινωνικές ανάγκες, όπως η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και τις παραμέτρους ασφάλειας.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη συναίνεση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός εύλογης προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τους στόχους πολιτικής που δηλώνονται σαφώς στο αίτημα της Επιτροπής και βασίζεται στη συναίνεση. Πριν από την έκδοση του αιτήματος η Επιτροπή πρέπει, για τον σκοπό αυτό, να διεξαγάγει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, με όλους τους ενδιαφερομένους, ιδιαίτερα δε εκείνους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, και στις επιτροπές εθνικών εμπειρογνωμόνων που συγκροτούνται με βάση την αντίστοιχη τομεακή οδηγία, όπου υπάρχει τέτοια οδηγία, και να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι καταχωρημένα στο ευρωπαϊκό μητρώο διαφάνειας. Πριν από την έκδοση του αιτήματος και στο πλαίσιο της αξιολόγησης της υλοποίησής του, η Επιτροπή μεριμνά για τη δημιουργία του νομικού πλαισίου των υπηρεσιών, με πλήρη σεβασμό της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών όπως καθορίζεται στη ΣΛΕΕ. Με την υποβολή του αιτήματος, η Επιτροπή δεν θίγει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ούτε το δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές που σέβονται το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση για την αποδοχή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης.

3. Η Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση για την αποδοχή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται εξίσου ταχέως με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, οι οποίοι στο άρθρο 7, παράγραφος 2 διαθέτουν προθεσμία ενός μηνός.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος φρονεί ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην οικεία νομοθεσία της Ένωσης, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά.

1. Όταν ένα κράτος μέλος ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρονεί ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην οικεία νομοθεσία της Ένωσης, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά παρέχοντας λεπτομερή εξήγηση.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τη διατύπωση της παραγράφου 25 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010). Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, πρέπει να έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει ένα εναρμονισμένο πρότυπο.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Όταν η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε αντίρρηση σε εναρμονισμένο πρότυπο ή όταν κρίνει ότι η αντίρρηση δεν δικαιολογείται, το δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η Επιτροπή δημοσιεύει και ενημερώνει τακτικά στις ιστοσελίδες της κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας των αγορών, είναι σημαντικό η απόφαση της Επιτροπής να μην αναγνωρίσει ένα εναρμονισμένο πρότυπο ως τεκμήριο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, να είναι όσο το δυνατόν διαφανέστερη.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, αφού διεξαχθεί, μέσα σε εύλογη προθεσμία, διαβούλευση με την επιτροπή εθνικών εμπειρογνωμόνων που έχει συγκροτηθεί με βάση την αντίστοιχη τομεακή οδηγία, όπου υπάρχει τέτοια οδηγία.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 παράγραφος 3.

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 παράγραφος 3, αφού διεξαχθεί, μέσα σε εύλογη προθεσμία, διαβούλευση με την επιτροπή εθνικών εμπειρογνωμόνων που έχει συγκροτηθεί με βάση την αντίστοιχη τομεακή οδηγία, όπου υπάρχει τέτοια οδηγία.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

 

Κοινοποίηση στις οργανώσεις ενδιαφερομένων

Η Επιτροπή καταρτίζει σύστημα κοινοποίησης στις ενδιαφερόμενες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες επιχειρήσεων και τις οργανώσεις ενδιαφερομένων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη διαβούλευση και την καταλληλότητα για την αγορά, πριν από

 

- τη θέσπιση του ετήσιου προγράμματος εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

 

- την έγκριση αιτημάτων τυποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2·

 

- τη λήψη απόφασης σχετικά με αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ

Τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ

Αναγνώριση και χρήση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος II ως πρότυπα ΤΠΕ.

Είτε έπειτα από πρόταση κράτους μέλους είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μετά από διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και όλους τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένης της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας για την τυποποίηση των ΤΠΕ που θα συστήσει η Επιτροπή, να περιλάβει παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ που δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος II.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Χρήση προτύπων ΤΠΕ στις δημόσιες συμβάσεις

Χρήση τεχνικών προδιαγραφών ΤΠΕ στις δημόσιες συμβάσεις

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα πρότυπα ΤΠΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 αποτελούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2342/2002.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού αποτελούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2342/2002.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών εργασιών σε σχέση με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, συμπεριλαμβανομένων μελετών, δραστηριοτήτων συνεργασίας, σεμιναρίων, αξιολογήσεων, συγκριτικών αναλύσεων, ερευνητικού έργου, εργαστηριακού έργου, διεργαστηριακών δοκιμών, εργασιών αξιολόγησης της πιστότητας και μέτρων που εξασφαλίζουν ότι οι περίοδοι για την κατάρτιση και την επανεξέταση ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης είναι συντομότερες·

γ) την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών εργασιών σε σχέση με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, συμπεριλαμβανομένων μελετών, δραστηριοτήτων συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς συνεργασίας, σεμιναρίων, αξιολογήσεων, συγκριτικών αναλύσεων, ερευνητικού έργου, εργαστηριακού έργου, διεργαστηριακών δοκιμών, εργασιών αξιολόγησης της πιστότητας και μέτρων που εξασφαλίζουν ότι οι περίοδοι για την κατάρτιση και την επανεξέταση ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης είναι συντομότερες με την επιφύλαξη της τήρησης των αρχών της ανοικτής προσέγγισης, της ποιότητας, της διαφάνειας και της συναίνεσης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών·

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών γραμματειών των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, ο συντονισμός δραστηριοτήτων τυποποίησης, η επεξεργασία τεχνικού έργου και η παροχή πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη·

δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών γραμματειών των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, ο συντονισμός δραστηριοτήτων τυποποίησης, ο διεθνής ρυθμιστικός διάλογος, η επεξεργασία τεχνικού έργου και η παροχή πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς επίσης την παροχή των πληροφοριών αυτών στα άτομα με αναπηρία·

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τη μετάφραση, όπου απαιτείται, ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης ή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των επίσημων γλωσσών της Ένωσης·

ε) τη μετάφραση ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης ή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των επίσημων γλωσσών της Ένωσης·

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) την εκπόνηση ενημερωτικών εκθέσεων που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν και θα απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης οδηγιών χρήσης, πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και ενημερωτικών ενεργειών·

στ) την εκπόνηση προσιτών ενημερωτικών εκθέσεων που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν και θα απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης οδηγιών χρήσης, περιλήψεων προτύπων, πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και ενημερωτικών ενεργειών, στρατηγικών και προγραμμάτων κατάρτισης· Οι σχετικές πληροφορίες και το υλικό αυτό είναι διαθέσιμα, σε προσιτή ηλεκτρονική μορφή και σε μορφή κατάλληλη για άτομα με αναπηρίες·

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) άλλους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στα στοιχεία α), γ) και ζ) της παραγράφου 1, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

(β) άλλους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στα στοιχεία α), γ) και ζ) της παραγράφου 1, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) νομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων μελετών σχετικά με την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και την κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης·

β) νομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων μελετών σχετικά με την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και την κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης, και την κατάρτιση εμπειρογνωμόνων·

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) την επαλήθευση της ποιότητας και της συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών προτύπων και των παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης με τις αντίστοιχες πολιτικές και νομοθεσία της Ένωσης·

διαγράφεται

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) της παραγωγής και της αναθεώρησης ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

διαγράφεται

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες χρηματοδότησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα ποσά των επιδοτήσεων και, κατά περίπτωση, τα ανώτατα ποσοστά χρηματοδότησης κατά είδος δραστηριότητας.

3. Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, θεσπίζει τους κανόνες χρηματοδότησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα ποσά των επιδοτήσεων και, κατά περίπτωση, τα ανώτατα ποσοστά χρηματοδότησης κατά είδος δραστηριότητας.

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς εκπροσωπούνται επαρκώς στις ευρωπαϊκές εργασίες τυποποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

β) Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης διευκολύνουν τη δέουσα συμμετοχή ΜΜΕ, ενώσεων καταναλωτών και περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, στις ευρωπαϊκές εργασίες τυποποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) να επικαιροποιείται ο κατάλογος των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης που αναφέρεται στο παράρτημα I·

α) να επικαιροποιείται ο κατάλογος των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, ώστε να λαμβάνονται υπόψη αλλαγές στην ονομασία ή τη δομή τους·

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α) να καταρτίζεται και να ενημερώνεται ο κατάλογος των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης στο παράρτημα Ια·

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) να προσαρμόζονται στις τεχνικές εξελίξεις τα κριτήρια για την αναγνώριση προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

β) να προσαρμόζονται στις τεχνικές εξελίξεις τα κριτήρια για την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, χωρίς, ωστόσο, να δημιουργηθεί ή να καταργηθεί κανένα από τα κριτήρια·

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) να προσαρμόζονται σε περαιτέρω εξελίξεις τα κριτήρια για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον αφορά τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και την αντιπροσωπευτικότητά τους.

γ) να προσαρμόζονται σε περαιτέρω εξελίξεις τα κριτήρια για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον αφορά τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και την αντιπροσωπευτικότητά τους, χωρίς, ωστόσο, να δημιουργηθεί, να εγκαταλειφθεί ή να καταργηθεί κανένα κριτήριο ή οργανισμός.

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 1 εγκρίνονται ύστερα από διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις είναι θεμελιώδεις για το σύστημα τυποποίησης, γι’ αυτό πρέπει να συμμετέχουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης.

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσία για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 16 ανατίθεται επ’ αόριστον στην Επιτροπή, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013.

2. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις για μια τέτοια παράταση, το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η εκχώρηση των εξουσιών κατά το άρθρο 16 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη.

3. Η εκχώρηση της εξουσίας κατά το άρθρο 16 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Το όργανο που ξεκίνησε την εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ανάκληση της εκχώρησης εξουσιών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσει την Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εκχωρηθείσες εξουσίες που υπόκεινται σε ανάκληση και το ενδεχόμενο σκεπτικό ανάκλησης.

 

Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κάθε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 αρχίζει να ισχύει μόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κάθε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 αρχίζει να ισχύει μόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2011. Συναντάται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης.

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις είναι θεμελιώδεις για το σύστημα τυποποίησης, γι’ αυτό πρέπει να συμμετέχουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης.

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί τους οργανισμούς που αναφέρονται στα παραρτήματα I, Iα και III, και τους άλλους ενδιαφερόμενους κύκλους, ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Τροπολογία  98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης αποστέλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα εξής:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης αποστέλλουν στην Επιτροπή σύντομη και συνοπτική ετήσια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα εξής:

Αιτιολόγηση

Η λέξη "αναλυτικά" ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερη γραφειοκρατία χωρίς να έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα ως προς την εφαρμογή. Η έκθεση πρέπει, αντιθέτως, να είναι στοχοθετημένη και σχετικά συνοπτική.

Τροπολογία  99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) την εκπροσώπηση ΜΜΕ, ενώσεων καταναλωτών και περιβαλλοντικών και κοινωνικών συντελεστών σε εθνικούς φορείς τυποποίησης.

β) την εκπροσώπηση ενώσεων καταναλωτών και περιβαλλοντικών και κοινωνικών συντελεστών σε εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης.

Τροπολογία  100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) την εκπροσώπηση των ΜΜΕ με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5α, παράγραφος 3.

Τροπολογία  101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19α

 

Επανεξέταση

 

Η Επιτροπή εξετάζει την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα προς απλούστευση της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής τυποποίησης και μείωση του διοικητικού φόρτου των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 19, παράγραφος 1. Παρουσιάζει τα συμπεράσματά της σε έκθεση που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2015, και υποβάλλει, αν είναι σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των εθνικών φορέων τυποποίησης και τυχόν επικαιροποιήσεις του εν λόγω καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού διεξαγάγει διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των εθνικών οργανισμών τυποποίησης και τυχόν επικαιροποιήσεις του εν λόγω καταλόγου στις ιστοσελίδες της και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα Ια

 

Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης

Τροπολογία  104

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είναι επαγγελματική κοινωνική, βιομηχανική ή εμπορική ένωση ή οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδία (membership organisation) που, στο πλαίσιο της τεχνογνωσίας της, καταρτίζει πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και η οποία δεν είναι ευρωπαϊκός, εθνικός ή διεθνής οργανισμός τυποποίησης, μέσω διαδικασιών που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είναι επαγγελματική κοινωνική, βιομηχανική ή εμπορική ένωση ή οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδία (membership organisation) που, στο πλαίσιο της τεχνογνωσίας της, καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και η οποία δεν είναι ευρωπαϊκός, εθνικός ή διεθνής οργανισμός τυποποίησης, μέσω διαδικασιών που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία  105

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν με βάση ανοικτή διαδικασία λήψη αποφάσεων στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην αγορά ή στις αγορές τις οποίες αφορά το πρότυπο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν με βάση ανοικτή διαδικασία λήψη αποφάσεων στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά ή στις αγορές τις οποίες αφορούν οι τεχνικές προδιαγραφές.

Τροπολογία  106

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διαδικασία τυποποίησης βασιζόταν στη συνεργασία και στη συναίνεση χωρίς να ευνοεί κάποιον συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο. Η συναίνεση σημαίνει γενική συμφωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία συνεχιζόμενης εναντίωσης σε ουσιώδη ζητήματα από κάποιο σημαντικό τμήμα των θιγόμενων συμφερόντων, καθώς και από μια διαδικασία που επιδιώκει να συνυπολογίσει τις απόψεις όλων των οικείων μερών και να γεφυρώσει τυχόν αντικρουόμενα συμφέροντα. Η συναίνεση δεν προϋποθέτει ομοφωνία.

Η διαδικασία κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών βασιζόταν στη συνεργασία και στη συναίνεση χωρίς να ευνοεί κάποιον συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο. Η συναίνεση σημαίνει γενική συμφωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία συνεχιζόμενης εναντίωσης σε ουσιώδη ζητήματα από κάποιο σημαντικό τμήμα των θιγόμενων συμφερόντων, καθώς και από μια διαδικασία που επιδιώκει να συνυπολογίσει τις απόψεις όλων των οικείων μερών και να γεφυρώσει τυχόν αντικρουόμενα συμφέροντα. Η συναίνεση δεν προϋποθέτει ομοφωνία.

Τροπολογία  107

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) Οι πληροφορίες για (νέες) δραστηριότητες τυποποίησης δημοσιοποιήθηκαν ευρέως από κατάλληλα και προσβάσιμα μέσα.

(ii) Οι πληροφορίες για (νέες) δραστηριότητες τυποποίησης ανακοινώθηκαν δημοσίως και ευρέως από κατάλληλα και προσβάσιμα μέσα.

Τροπολογία  108

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii) Επιδιώχθηκε η συμμετοχή όλων των κατηγοριών ενδιαφερομένων με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας.

(iii) Επιδιώχθηκε η συμμετοχή όλων των κατηγοριών ενδιαφερομένων μερών με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας.

Τροπολογία  109

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IIΙ – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

α) Οριζόντια ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί αποκλειστικά τις βιοτεχνίες και τις ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

Τροπολογία  110

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IIΙ – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii) έχει λάβει εντολή από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ σε τουλάχιστον δύο τρίτα των κρατών μελών να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΜΜΕ στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(iii) έχει λάβει εντολή από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των ΜΜΕ σε όλα τα κράτη μέλη να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΜΜΕ στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία  111

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IIΙ – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και δραστηριότητες την εκπροσώπηση των συμφερόντων των καταναλωτών στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

(ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και δραστηριότητες την εκπροσώπηση των συμφερόντων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ευάλωτοι λόγω κυρίως πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας, ηλικίας ή ευπιστίας, στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Τροπολογία  112

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IIΙ – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί κοινωνικά συμφέροντα σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

δ) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί κοινωνικά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

Τροπολογία  113

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IIΙ – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική και ανεξάρτητη από βιομηχανικά, εμπορικά και επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα·

(i) είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, αντιπροσωπευτική και ανεξάρτητη από βιομηχανικά, εμπορικά και επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα·

(1)

ΕΕ C376, 22.12.2011, σ. 69.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη μνήμη του Alberto Normand, για τα ανθρώπινα και επαγγελματικά χαρίσματά του που ξεπερνούσαν κάθε πρότυπο

I. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την 1η Ιουνίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια «Δέσμη Μέτρων Τυποποίησης» που απαρτίζεται από μια πρόταση για κανονισμό που αποβλέπει στην αναθεώρηση και αντικατάσταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση,(1) μια εκτίμηση αντικτύπου και μια ανακοίνωση η οποία παρέχει ένα στρατηγικό όραμα για την ευρωπαϊκή τυποποίησης κατά την προσεχή δεκαετία.

Ο προτεινόμενος κανονισμός βασίζεται σε δύο διαβουλεύσεις με το ευρύτερο κοινό, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2009 και το 2010, στο έργο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (EXPRESS), στη Λευκή Βίβλο σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της τυποποίησης ΤΠΕ στην ΕΕ: Προχωρώντας μπροστά και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης.(2)

Συνολική θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, η οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη το αίτημα του Κοινοβουλίου για αναθεώρηση που θα αποβλέπει στο να διαφυλαχθούν τα πολλά επιτυχημένα στοιχεία του συστήματος, να διορθωθούν οι ανεπάρκειές του και να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της εθνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς διάστασης.

Κατά τη σύνταξη αυτής της έκθεσης, η εισηγήτρια έλαβε υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης EXPRESS, όπου περιέχονται ορισμένες σημαντικές συστάσεις και οι απαντήσεις της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης. Η εισηγήτρια έλαβε επίσης υπόψη τα συμπεράσματα της δημόσιας ακρόασης που οργανώθηκε από την Επιτροπή IMCO στις 23 Νοεμβρίου 2011, είχε δε την ευκαιρία εκτενούς διαβούλευσης με εκπροσώπους των εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και με βασικούς παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία χάραξης προτύπων. Ελήφθη δεόντως υπόψη η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Εισηγητής: A. Pezzini).

Η εισηγήτρια έχει συμπεριλάβει στο ανά χείρας σχέδιο έκθεσης σχετικά περιορισμένο αριθμό τροπολογιών με στόχο τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης εντός των τρεχόντων ορίων του, σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο.

(α) Διευκόλυνση της πρόσβασης στα πρότυπα και ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ στη διαδικασία χάραξης προτύπων

Παρά το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας, η συμμετοχή τους στην τυποποίηση δεν βρίσκεται πάντοτε στο ύψος της οικονομικής τους σπουδαιότητας. Επιπλέον, τα πρότυπα δεν είναι πάντοτε σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε των μικρών, πολύ μικρών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ότι τα πρότυπα είναι κατανοητά και εύχρηστα έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα απ' όλους τους χρήστες. Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως στην ανάπτυξη προτύπων και έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Προς τούτο, η εισηγήτρια έχει καταθέσει σειρά τροπολογιών με γενικό στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε εθνικό επίπεδο, και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε πρότυπα.

(β) Εξασφάλιση της συμμετοχής των δημόσιων αρχών στην ευρωπαϊκή τυποποίηση

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι στα περισσότερα κράτη μέλη οι δημόσιες αρχές δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον στη συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων, παρά τη σπουδαιότητα της τυποποίησης ως εργαλείου για την υποστήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ. Τα κράτη μέλη, και ιδίως οι αρχές εποπτείας της αγοράς, πρέπει να αποστέλλουν εκπροσώπους που θα συμμετέχουν σε όλες τις εθνικές τεχνικές επιτροπές που θα αντιστοιχίζουν την ανάπτυξη των προτύπων προς υποστήριξη της ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας. Η συμμετοχή εθνικών αρχών έχει καίρια σημασία για την ορθή λειτουργία της νομοθεσίας στους τομείς που καλύπτονται από την «Νέα Προσέγγιση» και για την αποφυγή της διατύπωσης εκ των υστέρων αντιρρήσεων στα εναρμονισμένα πρότυπα·

(γ) Να καταστεί δυνατή η συμμετοχή ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας στην ευρωπαϊκή τυποποίηση

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει την αρχή της εθνικής ανάθεσης ως ακρογωνιαίο λίθο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, ιδίως κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων της CEN και της CENELEC. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι – όπως επιβεβαιώνεται από αρκετές μελέτες – η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων που αντιπροσωπεύουν συμφέροντα της κοινωνίας, όπως είναι οι καταναλωτές (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία), οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος και οι εργαζόμενοι παραμένει ασθενέστατη ή ανύπαρκτη στις εθνικές τεχνικές επιτροπές. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η άμεση συμμετοχή αυτών των ενδιαφερομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με διατήρηση της χρηματοδοτικής στήριξης για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν συγκροτηθεί με στόχο την εκπροσώπηση αυτών των δημόσιων συμφερόντων. Η συμμετοχή τους προσδίδει μια σημαντική πτυχή νομιμότητας στο σύστημα, βελτιώνει την ποιότητα της συναίνεσης και καθιστά πιο αντιπροσωπευτικά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

(δ) Τυποποίηση στον τομέα των υπηρεσιών

Τα πρότυπα έχουν συνεισφέρει σε αισθητή βελτίωση στην ποιότητα και ασφάλεια των εμπορευμάτων, αλλά η διαθεσιμότητά τους στον τομέα των υπηρεσιών υστερεί αισθητά σε σχέση με την οικονομική σημασία και το δυναμικό του τομέα αυτού. Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, θα ωφελήσει την περαιτέρω εναρμόνιση στον τομέα των υπηρεσιών, θα αυξήσει την διαφάνεια, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και θα προωθήσει τον ανταγωνισμό, την καινοτομία, τη μείωση των εμπορικών φραγμών και την προστασία των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν τα πρότυπα υπηρεσιών στο νομικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής τυποποίησης, δεδομένου ότι τούτο θα προσφέρει μια κατάλληλη νομική βάση επί της οποίας η Επιτροπή θα μπορεί να ζητεί από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης να αναπτύσσουν πρότυπα σε καλά καθορισμένους και προσεκτικά σταθμισμένους τομείς, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα πρότυπα υπηρεσιών συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον.

(ε) Βελτίωση και επιτάχυνση της ευρωπαϊκής διαδικασίας χάραξης προτύπων μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας και διαβούλευσης

Η εισηγήτρια θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό τα ευρωπαϊκά πρότυπα να αναπτυχθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ιδίως στους τομείς που χρήζουν άμεσα προτύπων ώστε να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις των δημόσιων πολιτικών και να ανταποκρίνονται στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Καλεί, ως εκ τούτου, τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς προτύπων να βελτιώνουν συνεχώς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, έχοντας κατά νου ότι η επιτάχυνση της διαδικασίας τυποποίησης δεν πρέπει να συντελεστεί εις βάρος των αρχών του ανοικτού πνεύματος, της ποιότητας, της διαφάνειας και της συναίνεσης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η διαδικασία χάραξης προτύπων θα επιταχυνθεί εν μέρει μέσω της καλύτερης διαβούλευσης μεταξύ της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης πριν από την έκδοση εντολής, κάτι που θα τους επιτρέψει να αναλύουν κατά πόσο το προτεινόμενο θέμα έχει συνάφεια με την αγορά, να εξασφαλίζουν ότι περιορίζεται στον ορισμό των τεχνικών μέσων για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που θέτει ο νομοθέτης και να απαντούν ταχύτερα ως προς το εάν είναι ή όχι σε θέση να αναλάβουν το έργο τυποποίησης. Προς τούτο, η εισηγήτρια προτείνει μια φάση διαβούλευσης μεταξύ της Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης και των ενδιαφερόμενων κύκλων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εντολής έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνάφεια των προτύπων που ζητούνται με την αγορά. Ευρεία διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους κύκλους πρέπει επίσης να πραγματοποιείται πριν από την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας ευρωπαϊκής τυποποίησης της Επιτροπής.

Η εισηγήτρια παρατηρεί επίσης τη σημασία της επιτροπής που ορίζεται στο άρθρο 18 του προτεινόμενου κανονισμού ως βήματος διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για τη συζήτηση θεμάτων που συνδέονται με την τυποποίηση. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η επιτροπή αυτή θα πρέπει, όπου αρμόζει, να είναι ανοικτή σε παρατηρητές από εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και από όλους τους ενδιαφερόμενους κύκλους.

(στ) Τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι τα φόρουμ και οι κοινοπραξίες συμβάλλουν αισθητά στο σύστημα τυποποίησης παρέχοντας τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ με οικουμενική βασιμότητα, οι οποίες συχνά είναι περισσότερο δεκτικές στις καινοτόμες τεχνολογίες. Η εισηγήτρια συμφωνεί με την καθιέρωση ενός νέου συστήματος που θα επιτρέπει τη χρήση, ιδίως στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, προδιαγραφών που αναπτύσσονται από άλλους οργανισμούς πλην των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (ΕΟΤ). Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι οι προδιαγραφές πρέπει να έχουν διαφορετικό καθεστώς από τα πρότυπα, και ότι οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης πρέπει να δίνουν τη γνώμη τους σε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα του συστήματος.

(ζ) Χρηματοδότηση

Η εισηγήτρια έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το τρέχον σύστημα ενωσιακής χρηματοδότησης υπέρ της ευρωπαϊκής τυποποίησης συχνά οδηγεί σε απογοητεύσεις λόγω του υψηλού κόστους του ελέγχου και καθυστερήσεων στην έγκριση των πληρωμών, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές τα αρνητικά να υπερβαίνουν τα οφέλη της χρηματοδοτικής στήριξης. Η Επιτροπή στην πρότασή της καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που επιβάλλεται στους ΕΟΤ, π.χ. με τη δυνατότητα ριζικής απλούστευσης των κατ’ αποκοπήν ποσών, με σαφή αποσύνδεση από οποιαδήποτε επαλήθευση του πραγματικού κόστους υλοποίησης. Η παρούσα πρόταση συνιστά περαιτέρω μετατόπιση προς ένα σύστημα με άξονα τις επιδόσεις, που θα βασίζεται στον καθορισμό συμφωνημένων δεικτών και στόχων. Η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη χρηματοδοτική βιωσιμότητα του συστήματος και να προτείνει, στο φως της μελλοντικής αναθεώρησης του Δημοσιονομικού Κανονισμού της ΕΕ, επιπρόσθετα μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

III. Συμπέρασμα

Το ανά χείρας σχέδιο έκθεσης επιδιώκει να καλύψει τα κύρια ζητήματα που χρήζουν προσεκτικής μελέτης σε αυτή τη πρόταση προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος στους κόλπους της επιτροπής. Μολονότι δεν αποκλείεται η κατάθεση νέων τροπολογιών κατόπιν περαιτέρω εξέτασης της πρότασης της Επιτροπής αλλά και νέων διαβουλεύσεων, πρόθεση της εισηγήτριας σε αυτό το στάδιο είναι να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος εντός της επιτροπής στο πλαίσιο του οποίου παραμένει φυσικά ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε περαιτέρω πρόταση.

(1)

Απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών.

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών

Απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης

(2)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (2010/2051(INI))


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (1.2.2012)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση και την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Franck Proust

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση κανονισμού της Επιτροπής αποτελεί αναθεώρηση των υφισταμένων οδηγιών. Το σημερινό σύστημα είναι αρκετά αποτελεσματικό και είναι ως εκ τούτου σημαντικό ο παρών κανονισμός να αντικατοπτρίζει απλώς την εξέλιξη μιας υφισταμένης κατάστασης χωρίς να επιφέρει ριζική αλλαγή.

Η τυποποίηση συμβάλλει σε πολλές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας, και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και το άνοιγμα των αγορών. Έχει πολυάριθμες επιπτώσεις στις συναλλαγές. Η τυποποίηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από ορισμένες χώρες που εφαρμόζουν προστατευτική πολιτική ως τεχνικό εμπόδιο στις συναλλαγές.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει τα διεθνή πρότυπα, είτε όπως γίνεται σήμερα μέσω διεθνών οργανισμών τυποποίησης, είτε με διμερή προσέγγιση, ειδικότερα κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών. Καλό θα ήταν επίσης να ενσωματώσει η Επιτροπή διεθνείς στόχους στο πρόγραμμα εργασίας της.

Η παρούσα γνωμοδότηση αφορά κυρίως τις τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ. Πράγματι, οι προδιαγραφές αυτές εκπονούνται συχνά από φόρουμ και κοινοπραξίες , δηλαδή από συνενώσεις επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών που έχουν ως στόχο να εκπονήσουν από κοινού προδιαγραφές. Αυτά τα φόρουμ και οι κοινοπραξίες έχουν συνήθως διεθνή διάσταση και επομένως οι εργασίες τους έχουν επιπτώσεις διεθνούς επιπέδου. Δεν υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις όπως οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης (ΕΟΤ). Ο τομέας των ΤΠΕ αποτελεί κατ' εξοχήν δυναμικό τομέα, για τον οποίο η τυποποίηση πρέπει να έχει ιδιαίτερη ισχύ αντίδρασης για να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, αλλά και να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία. Για το λόγο αυτό οι τεχνικές προδιαγραφές είναι πολύ περισσότερες στον τομέα των ΤΠΕ απ' ό, τι στους άλλους τομείς.

Από διεθνή άποψη, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να ενθαρρύνονται επειδή, καθότι εκπονούνται από οργανισμούς διεθνούς διάστασης, επιτρέπουν το άνοιγμα των αγορών εκτός Ευρώπης και περιορίζουν τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές.

Εντούτοις, επί του παρόντος δεν αναγνωρίζονται επαρκώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πολλά κράτη μέλη δεν μπορούν να παραπέμπουν σε αυτές στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

Στην πρότασή της, η Επιτροπή προτείνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των τεχνικών αυτών προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ ως προτύπων ΤΠΕ, κατόπιν προτάσεως ενός κράτους μέλους ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, από τη στιγμή που ορισμένες απαιτήσεις γίνονται σεβαστές. Εν τούτοις, εκτιμούμε ότι η προσέγγιση αυτή δεν προσφέρει λύση για τα προαναφερθέντα προβλήματα.

Πρώτον, κατ' αυτόν τον τρόπο υπάρχει ανάμειξη της Επιτροπής στη διαδικασία τυποποίησης, εφόσον μπορεί να αποφασίζει κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ότι μια τεχνική προδιαγραφή αποτελεί πρότυπο χωρίς να έχει εκπονηθεί από ΕΟΤ. Είναι σημαντικό η πολιτική να μην παρεμβαίνει στην τυποποίηση, καθότι η τελευταία αποτελεί εθελοντική διαδικασία. Επιπλέον, παρόλο που για να αναγνωριστούν ως πρότυπα ΤΠΕ, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που εξηγούνται στα παραρτήματα της πρότασης, ποιες θα είναι για την Επιτροπή οι βάσεις για να αναγνωρίζει μια τεχνική προδιαγραφή ως πρότυπο ενώ μια άλλη όχι;

Επίσης δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών. Τα φόρουμ και οι κοινοπραξίες δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν οι ΕΟΤ, ειδικότερα εις ό, τι αφορά τις διαβουλεύσεις με τις ΜΜΕ, τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς και τις οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών. Επίσης δεν έχουν την υποχρέωση να τηρούν την αρχή της συνοχής, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η έγκριση αντιφατικών προτύπων ούτε η κατάρτιση προτύπου όταν είναι ίδιο με κάποιο άλλο. Εκτιμούμε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί σαφής διαχωρισμός μεταξύ των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών, έστω και εάν υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθεί παράλληλο σύστημα τυποποίησης.

Τέλος, τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ για να αναγνωριστούν από την Επιτροπή ως πρότυπα φαίνονται ατελή. Πράγματι, έχει λησμονηθεί ένα μέρος των κριτηρίων του ΠΟΕ, και πιο συγκεκριμένα αυτά που αφορούν τη συνοχή.

Τέλος, με την απόφαση της 28ης Νοεμβρίου 2011, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30ης Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει ευρωπαϊκή πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για την τυποποίηση των ΤΠΕ, αποτελούμενη από εκπροσώπους των εθνικών αρχών των κρατών μελών και των κρατών μελών της ΕΖΕΣ, εκπροσώπους των ΜΜΕ και της βιομηχανίας, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών. Η αποστολή της πλατφόρμας αυτής θα είναι η παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ ( πρόγραμμα εργασίας, ανάγκες, εφαρμογή,...)

Χωρίς λοιπόν να παραμεληθεί το έργο των φόρουμ και των κοινοπραξιών στον τομέα των ΤΠΕ, προτείνουμε στην Επιτροπή να επιτρέπει, κατόπιν διαβουλεύσεως με την πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για την τυποποίηση των ΤΠΕ, σε όλα τα κράτη μέλη να παραπέμπουν στις τεχνικές προδιαγραφές στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων ή κατά την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα κριτήρια του ΠΟΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

(3) Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Η τυποποίηση διαδραματίζει ολοένα σπουδαιότερο ρόλο στο διεθνές εμπόριο και στο άνοιγμα των αγορών. Χάρη στις συμφωνίες της Δρέσδης και της Βιέννης, η Ένωση επιδιώκει να προωθεί την κατάρτιση προτύπων σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βιομηχανιών στη διεθνή σκηνή. Εν τούτοις, η τυποποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης από τρίτες χώρες ως μέσο στρέβλωσης του ανταγωνισμού, με τη δημιουργία εμποδίων στις συναλλαγές. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών και των διεθνών οργανισμών τυποποίησης έχει θεμελιώδη σημασία, αλλά η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει επίσης τη διμερή προσέγγιση συντονίζοντας τις δραστηριότητες τυποποίησής της με τους εταίρους της, π.χ. στο πλαίσιο του διατλαντικού διαλόγου.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Η προώθηση ευρωπαϊκών προτύπων θα πρέπει να υλοποιηθεί επίσης μέσω διμερών επαφών κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ή με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της τυποποίησης σε τρίτες χώρες, όπως έγινε στην περίπτωση της Κίνας. Παρόμοια πρωτοβουλία πρέπει να αναληφθεί κατά προτεραιότητα σε σχέση με την Ινδία, τη Ρωσία και τη Βραζιλία.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ) Πέραν των προτύπων που εκπονούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, τεχνικές προδιαγραφές εκπονούν επίσης φόρουμ και κοινοπραξίες. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές είναι χρήσιμες για την κάλυψη κενών όταν δεν υφίστανται πρότυπα. Χάρη κυρίως στη διεθνή διάσταση των φόρουμ και των κοινοπραξιών, οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές επιτρέπουν το άνοιγμα των αγορών εκτός Ευρώπης και περιορίζουν τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές, ειδικότερα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η Ένωση πρέπει να προωθήσει τις επαφές μεταξύ των οργανισμών τυποποίησης και των φόρουμ και κοινοπραξιών αυτών, λαμβάνοντας, ωστόσο, μέτρα ώστε να μη δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα ανταγωνίζεται την τυποποίηση.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις τεχνικές επιτροπές.

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα των ΜΜΕ. Οι κανόνες τυποποίησης πρέπει να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να συνεισφέρουν ενεργά τις καινοτόμους τεχνολογικές τους λύσεις στις προσπάθειες τυποποίησης. Πέραν τούτου, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις τεχνικές επιτροπές.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, κατά κανόνα υποεκπροσωπούνται στις δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης μέσω μιας οντότητας με κατάλληλα προσόντα.

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, σε ορισμένους τομείς υποεκπροσωπούνται στις δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης , ενώ θα διατηρείται η αρχή της εκχώρησης εθνικών αρμοδιοτήτων και θα αποφεύγεται η άσκοπη επικάλυψη δομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω μιας οντότητας που διαθέτει την απαιτούμενη ειδίκευση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αφιερωθεί στην εκπροσώπηση και στις ανάγκες των ΜΜΕ σε ό, τι αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες τυποποίησης.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το πλήρες εύρος των σχετικών προτύπων κατά την παροχή υπηρεσιών υλικού, λογισμικού και τεχνολογίας της πληροφορίας, π.χ. με την επιλογή προτύπων τα οποία μπορούν να εφαρμόζονται από όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, κάτι που θα καταστήσει εφικτό τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό και τη μείωση του κινδύνου εγκλωβισμού. Η οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθορίζουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται με μνεία των εθνικών προτύπων που μεταφέρουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή – αν δεν υπάρχουν – με μνεία των εθνικών προτύπων, εθνικών τεχνικών εγκρίσεων ή τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την εκτέλεση των εργασιών και τη χρήση των προϊόντων, ή ισοδύναμων μέσων. Ωστόσο, τα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας συχνά καταρτίζονται από άλλους οργανισμούς κατάρτισης προτύπων και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες προτύπων και εγκρίσεων που προβλέπονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δημόσιες συμβάσεις να αναφέρονται σε πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ώστε να ανταποκρίνονται στην ταχεία εξέλιξη που συντελείται στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, να διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να προωθούν τη διαλειτουργικότητα και την καινοτομία.

(19) Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το πλήρες εύρος των σχετικών προτύπων κατά την παροχή υπηρεσιών υλικού, λογισμικού και τεχνολογίας της πληροφορίας, π.χ. με την επιλογή προτύπων τα οποία μπορούν να εφαρμόζονται από όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, κάτι που θα καταστήσει εφικτό τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό και τη μείωση του κινδύνου εγκλωβισμού. Η οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθορίζουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται με μνεία των εθνικών προτύπων που μεταφέρουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή – αν δεν υπάρχουν – με μνεία των εθνικών προτύπων, εθνικών τεχνικών εγκρίσεων ή τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την εκτέλεση των εργασιών και τη χρήση των προϊόντων, ή ισοδύναμων μέσων. Ωστόσο, τα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας συχνά καταρτίζονται από άλλους οργανισμούς κατάρτισης προτύπων και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες προτύπων και εγκρίσεων που προβλέπονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορούν οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις να αναφέρονται σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ώστε να ανταποκρίνονται στην ταχεία εξέλιξη που συντελείται στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, να διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να προωθούν τη διαλειτουργικότητα και την καινοτομία.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Ορισμένα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιερώνει μια διαδικασία για την επιλογή των προτύπων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις δημόσιες συμβάσεις, προϋποθέτοντας ευρεία διαβούλευση με πολλούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ορίζει απαιτήσεις, με τη μορφή καταλόγου χαρακτηριστικών, για τα εν λόγω πρότυπα και τις σχετικές διαδικασίες τυποποίησής τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι πολιτικής δημόσιου συμφέροντος και γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της κοινωνίας, ενώ θα πρέπει και να βασίζονται σε κριτήρια που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

(20) Ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιερώνει μια διαδικασία για την επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις δημόσιες συμβάσεις, προϋποθέτοντας ευρεία διαβούλευση με πολλούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ορίζει απαιτήσεις, με τη μορφή καταλόγου χαρακτηριστικών, για τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές και τις σχετικές διαδικασίες τυποποίησής τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι πολιτικής δημόσιου συμφέροντος και γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της κοινωνίας, ενώ θα πρέπει και να βασίζονται σε κριτήρια που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Τα επιλεγμένα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εφαρμογή της απόφασης αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA), η οποία καθιερώνει, για την περίοδο 2010-2015, ένα πρόγραμμα λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, με την παροχή κοινών και ενιαίων λύσεων που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα.

(22) Οι επιλεγμένες τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εφαρμογή της απόφασης αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA), η οποία καθιερώνει, για την περίοδο 2010-2015, ένα πρόγραμμα λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, με την παροχή κοινών και ενιαίων λύσεων που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) «πρότυπο ΤΠΕ»: πρότυπο στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

διαγράφεται

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης απαντά αμέσως και συνεκτιμά τυχόν παρατηρήσεις που υποβάλλει οποιοσδήποτε άλλος ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης και η Επιτροπή όσον αφορά κάθε τέτοιο σχέδιο.

2. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης απαντά εντός μηνός και συνεκτιμά τυχόν παρατηρήσεις που υποβάλλει οποιοσδήποτε άλλος ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός τυποποίησης και η Επιτροπή όσον αφορά κάθε τέτοιο σχέδιο.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) τη δημοσίευση σχεδίων προτύπων κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις·

(α) την άμεση δημοσίευση σχεδίων προτύπων κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις·

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III, στο επίπεδο χάραξης πολιτικής και τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης προωθούν επαρκή εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών, εργαζομένων και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III, στο επίπεδο χάραξης πολιτικής και τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση, σε τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων και άλλων νομικών οντοτήτων σε δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά με έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

2. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης προωθούν επαρκή εκπροσώπηση, σε τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων και άλλων νομικών οντοτήτων σε δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά με έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Πρότυπα βέλτιστης πρακτικής

 

Οι ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης υποστηρίζουν, προωθούν και διαδίδουν πρότυπα βέλτιστης πρακτικής ως προς τη συμμετοχή διαφόρων εκπροσώπων συμφερόντων σε εθνικούς φορείς τυποποίησης.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το πρόγραμμα εργασιών στον τομέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης περιλαμβάνει επίσης στόχους για τη διεθνή διάσταση της ευρωπαϊκής τυποποίησης, προς υποστήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης και διασαφηνίζει ποιος καταβάλλει ποιες προσπάθειες για να αναπτυχθεί η διεθνής συνεργασία.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Στο πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διευκρινίζεται πώς ενσωματώνεται η τυποποίηση στην κοινή στρατηγική "Ευρώπη 2020" και πώς εξασφαλίζεται η μεταξύ τους συνοχή.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ. Το πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για γνωμοδότηση.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη συναίνεση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης προθεσμίας, η οποία θα είναι φιλόδοξη και θα συνοδεύεται από σαφή κατάλογο απαιτήσεων, ενδιάμεσων στόχων και λεπτομέρειες για τη δημόσια χρηματοδότηση. Η εν λόγω κατάρτιση έχει γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη συναίνεση.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση για την αποδοχή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Η Επιτροπή, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση για την αποδοχή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο IV - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ

Τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ

Χρήση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος II ως πρότυπα ΤΠΕ.

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν διαβουλεύσεως με την πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για την τυποποίηση των ΤΠΕ, να αποφασίσει να αναγνωρίσει τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ, που δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος II, για τους σκοπούς της σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή της εφαρμογής πολιτικών της Ένωσης.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

διαγράφεται

Χρήση προτύπων ΤΠΕ στις δημόσιες συμβάσεις

 

Τα πρότυπα ΤΠΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 αποτελούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2342/2002.

 

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) τη μετάφραση, όπου απαιτείται, ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης ή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των επίσημων γλωσσών της Ένωσης·

(ε) τη μετάφραση, όπου απαιτείται, ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης ή, σε άλλες γλώσσες πλην των επίσημων γλωσσών της Ένωσης, όταν κατ' αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η προώθηση ευρωπαϊκών προτύπων σε τρίτες χώρες,

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της Επιτροπής)

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες χρηματοδότησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα ποσά των επιδοτήσεων και, κατά περίπτωση, τα ανώτατα ποσοστά χρηματοδότησης κατά είδος δραστηριότητας.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες χρηματοδότησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα ποσά των επιδοτήσεων και, κατά περίπτωση, τα ανώτατα ποσοστά χρηματοδότησης κατά είδος δραστηριότητας. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση μέσω της Ένωσης έχει μόνο συμπληρωματικό χαρακτήρα και συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις, ώστε η χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής τυποποίησης να παραμείνει κατά κύριο λόγο υπόθεση του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) να προσαρμόζονται στις τεχνικές εξελίξεις τα κριτήρια για την αναγνώριση προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

(β) να προσαρμόζονται στις τεχνικές εξελίξεις τα κριτήρια για την αναγνώριση προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, χωρίς, ωστόσο, να δημιουργηθεί ή να καταργηθεί κανένα από τα κριτήρια·

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της Επιτροπής)

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) να προσαρμόζονται σε περαιτέρω εξελίξεις τα κριτήρια για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον αφορά τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και την αντιπροσωπευτικότητά τους.

(γ) να προσαρμόζονται σε περαιτέρω εξελίξεις τα κριτήρια για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς συντελεστές που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον αφορά τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και την αντιπροσωπευτικότητά τους, χωρίς, ωστόσο, να δημιουργηθεί ή να καταργηθεί κανένα κριτήριο ή οργανισμός.

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της Επιτροπής)

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είναι επαγγελματική κοινωνική, βιομηχανική ή εμπορική ένωση ή οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδία (membership organisation) που, στο πλαίσιο της τεχνογνωσίας της, καταρτίζει πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και η οποία δεν είναι ευρωπαϊκός, εθνικός ή διεθνής οργανισμός τυποποίησης, μέσω διαδικασιών που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είναι επαγγελματική κοινωνική, βιομηχανική ή εμπορική ένωση ή οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδία (membership organisation) που, στο πλαίσιο της τεχνογνωσίας της, καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και η οποία δεν είναι ευρωπαϊκός, εθνικός ή διεθνής οργανισμός τυποποίησης, μέσω διαδικασιών που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν με βάση ανοικτή διαδικασία λήψη αποφάσεων στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην αγορά ή στις αγορές τις οποίες αφορά το πρότυπο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν με βάση ανοικτή διαδικασία λήψη αποφάσεων στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά ή στις αγορές τις οποίες αφορά η τεχνική προδιαγραφή.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διαδικασία τυποποίησης βασιζόταν στη συνεργασία και στη συναίνεση χωρίς να ευνοεί κάποιον συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο. Η συναίνεση σημαίνει γενική συμφωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία συνεχιζόμενης εναντίωσης σε ουσιώδη ζητήματα από κάποιο σημαντικό τμήμα των θιγόμενων συμφερόντων, καθώς και από μια διαδικασία που επιδιώκει να συνυπολογίσει τις απόψεις όλων των οικείων μερών και να γεφυρώσει τυχόν αντικρουόμενα συμφέροντα. Η συναίνεση δεν προϋποθέτει ομοφωνία.

Η διαδικασία κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών βασιζόταν στη συνεργασία και στη συναίνεση χωρίς να ευνοεί κάποιον συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο. Η συναίνεση σημαίνει γενική συμφωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία συνεχιζόμενης εναντίωσης σε ουσιώδη ζητήματα από κάποιο σημαντικό τμήμα των θιγόμενων συμφερόντων, καθώς και από μια διαδικασία που επιδιώκει να συνυπολογίσει τις απόψεις όλων των οικείων μερών και να γεφυρώσει τυχόν αντικρουόμενα συμφέροντα. Η συναίνεση δεν προϋποθέτει ομοφωνία.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στα) συνοχή:

 

(i) οι τεχνικές προδιαγραφές δεν πρέπει να είναι αντίθετες με τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα που υφίστανται ή που βρίσκονται στο στάδιο της κατάρτισης ούτε να ταυτίζονται πλήρως με αυτά.

 

(ii) η παρούσα διάταξη πρέπει να σέβεται την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και να μην εφαρμόζεται κατά τρόπο που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή τυποποίηση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

23.6.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή:

23.11.2011

20.12.2011

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.1.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Traian Ungureanu


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (1.3.2012)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση και την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Adam Gierek

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει ως σκοπό να αυξάνει την θετική επίδραση των ευρωπαϊκών προτύπων στη λειτουργία της αγοράς, την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων έχει ως σκοπό: να συντομεύσει τη διαδικασία τυποποίησης στις περιπτώσεις όπου τα πρότυπα εκπονούνται κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, να διασφαλίσει την επαρκή εκπροσώπηση των ΜΜΕ και των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων κατά την διαδικασία τυποποίησης (ειδικότερα όταν τα πρότυπα εκπονούνται κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής), να μεριμνήσει για την γενική εφαρμογή των προτύπων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, και ως εκ τούτου για την αύξηση της διαλειτουργικότητας και του αριθμού των προτύπων που ισχύουν για τις καινοτόμες και ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες, όπως η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία και η πυρηνική τεχνολογία καθώς και για την μεγαλύτερη ενοποίηση των υφισταμένων νομικών πλαισίων.

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας αποφάσισε να αξιοποιήσει την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία κατέστη απαραίτητη λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Είναι απαραίτητο να εκπονηθεί νέα νομοθετική πράξη για να ενισχυθούν οι οδηγίες που έχουν έως σήμερα εφαρμοστεί σχετικά με την πολιτική τυποποίησης και να ενημερωθούν οι προαναφερθείσες οδηγίες.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνικών Προτύπων και Προδιαγραφών. Νέες τροποποιήσεις αφορούν την ένταξη της τυποποίησης στον τομέα των υπηρεσιών στο νομοθετικό πλαίσιο και την ξεχωριστή αντιμετώπιση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Επίσης αναθεωρήθηκε η βάση της χρηματοδότησης της τυποποίησης από την ΕΕ.

Η θέση του συντάκτη

Ο συντάκτης επικροτεί την πρόταση για νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να ενισχυθεί η υφιστάμενη πολιτική τυποποίησης της ΕΕ και να εισαχθούν νέοι παράγοντες για να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις, και είναι της άποψης ότι συνιστά ισχυρή βάση για τον εκσυγχρονισμό των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης. Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνεται και το ότι η τυποποίηση στον τομέα των υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη και συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα κοινοποίησης. Άξιο επαίνου είναι το μέρος που αφορά την χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - που δημιουργεί καλύτερη νομική βάση και απλοποιεί τις διαδικασίες.

Εν τούτοις, ορισμένα στοιχεία της πρότασης δημιουργούν ανησυχία ως προς την λειτουργική αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο δημοσίων-ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων.

Τροποποιήσεις στις διατάξεις του κανονισμού είναι απαραίτητες, προκειμένου να μετατραπεί σε εκτελεστικό εργαλείο, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η ενιαία αγορά, να εφαρμοστούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ενόψει της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων παραγόντων και να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Το σύστημα ευρωπαϊκής τυποποίησης πρέπει να βελτιωθεί με την εισαγωγή νέων παραγόντων που θα του προσδώσουν προστιθέμενη αξία.

Ειδικότερες παρατηρήσεις:

1) Οι ισχύοντες κανόνες της ευρωπαϊκής τυποποίησης δεν προσδιορίζονται ούτε αναφέρονται.

2) Δεν υπάρχει αναφορά στην αρχή της εθνικής εκπροσώπησης, που αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής (και διεθνούς) τυποποίησης.

3) Δεν υπάρχουν διατάξεις σχετικά με την αρχή του "status quo", που είναι ουσιαστικής σημασίας για την εναρμόνιση των προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

4) Πολλές διατάξεις έχουν γενικό χαρακτήρα, γεγονός το οποίο, υπό το φως της εκτεταμένης εκχώρησης εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτρέπει πολύ ευρεία ερμηνεία των διατάξεων αυτών. Χρειάζονται διευκρινίσεις. Αυτό αφορά επίσης ορισμένους προσδιορισμούς καθώς και δράσεις, ειδικότερα σ' αυτούς τους τομείς όπου η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος και τη συνοχή του.

5) Στην πρόταση κανονισμού της, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές διαφόρων φόρουμ και κοινοπραξιών αντί των ευρωπαϊκών προτύπων, καθότι τα κριτήριά τους ευκολότερα τηρούνται. Μια από τις βάσεις της δημοκρατικής διαδικασίας τυποποίησης είναι η κοινωνική συναίνεση. Η ακεραιότητα του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης είναι η δύναμή του, καθότι διασφαλίζει τη συνοχή μιας δέσμης προτύπων. Η συμμετοχή διαφόρων φόρουμ και κοινοπραξιών στο σύστημα δεν πρέπει να οδηγήσει στον καθορισμό αντιφατικών προτύπων και ανταγωνιστικών μεταξύ τους προδιαγραφών ούτε πρέπει να παρεμποδίζει τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (δεδομένου ότι τα έξοδα της συμμετοχής σε φόρουμ είναι υψηλά και τα κριτήρια για τη λήψη των αποφάσεων δεν είναι πάντοτε δημοκρατικά). Επιπλέον, σε ορισμένα φόρουμ και κοινοπραξίες ενδέχεται να κυριαρχούν παράγοντες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η εκπόνηση προτύπων καλό θα ήταν, στο μέτρο του δυνατού, να περιοριστεί στους σήμερα αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι πολυάριθμες δυνατότητες που προσφέρονται από τους οργανισμούς αυτούς ως προς την εκπόνηση εγγράφων βάσει επείγουσας, βασιζόμενης σε συναίνεση, διαδικασίας στην οποία λαμβάνουν μέρος ενδιαφερόμενοι παράγοντες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ( π. χ. με τη διοργάνωση θεματικών συνεδρίων).

Η εφαρμογή προδιαγραφών των φόρουμ ή κοινοπραξιών θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε αυστηρά προσδιορισμένες περιπτώσεις ( π. χ. σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων όπου δεν υπάρχουν πρότυπα), διατηρώντας τις ίδιες πάντοτε απαιτήσεις όσον αφορά: τη συναίνεση, τη δημοσιότητα, την εθελοντική συμμετοχή, τη διαφάνεια κλπ. όπως αυτές που ισχύουν για τους οι ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

6) Δεν υπάρχει αναφορά στις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες, όπως η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία ή η πυρηνική τεχνολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Τα πρότυπα έχουν θετικές οικονομικές συνέπειες, π.χ., προάγοντας την οικονομική αλληλοδιείσδυση στην εσωτερική αγορά και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων ή αγορών και καλύτερων όρων εφοδιασμού. Επομένως, τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον ανταγωνισμό και μειώνουν το κόστος παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας τις οικονομίες στο σύνολό τους. Τα πρότυπα ενδέχεται να διατηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες και να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα, αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, την αξία για τους καταναλωτές.

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών, όταν συντονίζεται με το διεθνές σύστημα τυποποίησης. Τα πρότυπα έχουν θετικές οικονομικές συνέπειες, π.χ., προάγοντας την οικονομική αλληλοδιείσδυση στην εσωτερική αγορά και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων ή αγορών και καλύτερων όρων εφοδιασμού. Επομένως, τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον ανταγωνισμό και μειώνουν το κόστος παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας τις οικονομίες στο σύνολό τους. Τα πρότυπα ενδέχεται να διατηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες και να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα, αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, την αξία για τους καταναλωτές.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

(3) Το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης πρέπει να συνεχίσει να διοργανώνεται από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και προς όφελός τους, σύμφωνα με τις αρχές της συνοχής, της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της συναίνεσης, της ανεξαρτησίας από ειδικά συμφέροντα, της αποδοτικότητας της αγοράς, της αποτελεσματικότητας και της κρατικής εκπροσώπησης στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων και τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

Αιτιολόγηση

Υπενθυμίζει την τρέχουσα κατάσταση.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά, κυρίως μέσω του τεκμηρίου πιστότητας των προϊόντων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με τις βασικές απαιτήσεις των εν λόγω προϊόντων οι οποίες προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά, π.χ. μέσω του τεκμηρίου πιστότητας των προϊόντων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με τις βασικές απαιτήσεις των εν λόγω προϊόντων οι οποίες προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Αιτιολόγηση

Μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών προτύπων (70%) δεν στηρίζει άμεσα την πολιτική ή τη νομοθεσία της ΕΕ, γεγονός το οποίο καθιστά το κείμενο κάπως παραπλανητικό.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η κατάρτιση προαιρετικών προτύπων για τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την αγορά, όπου προέχουν οι ανάγκες των οικονομικών παραγόντων και των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τα πρότυπα και πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον και να βασίζεται στη συναίνεση. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εστιάζονται πρωτίστως στις υπηρεσίες που συνδέονται με προϊόντα και διαδικασίες.

(8) Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών αντιστοιχούν συχνά σε εθνικές ιδιαιτερότητες. Ως εκ τούτου η κατάρτιση προαιρετικών προτύπων για τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχει ως αντικείμενο σαφώς οριοθετημένους και προσεκτικά αξιολογημένους τομείς. Θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την αγορά, όπου προέχουν οι ανάγκες των οικονομικών παραγόντων και των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τα πρότυπα και πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον και να βασίζεται στη συναίνεση. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εστιάζονται πρωτίστως στις υπηρεσίες που συνδέονται με προϊόντα και διαδικασίες. Στο πεδίο ισχύος της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1 η τυποποίηση είναι επιτρεπτή μόνο επικουρικώς.

 

_________

 

1 ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλού ποιοτικού προτύπου των επαγγελματικών προσόντων στην Ένωση και αποτελεί επομένως ένα οριστικό σύνολο κανόνων για την περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών αμοιβαίας αναγνώρισης που πρέπει να έχει προβάδισμα ισχύος.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα εκδίδονται από εθνικούς φορείς τυποποίησης, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντικρουόμενα πρότυπα και τεχνικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για την εσωτερική αγορά και για την αποτελεσματικότητα της τυποποίησης στην Ένωση να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων τυποποίησης, των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και της Επιτροπής όσον αφορά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές εργασίες τυποποίησης. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το παράρτημα 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 80/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 1979, για τη σύναψη των πολυμερών συμφωνιών που προκύπτουν από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις 1973 - 1979.

(10) Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα εκδίδονται από εθνικές οντότητες τυποποίησης, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντικρουόμενα πρότυπα και τεχνικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για την εσωτερική αγορά της ΕΕ και για την αποτελεσματικότητα της τυποποίησης στην Ένωση να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών οντοτήτων τυποποίησης, των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και της Επιτροπής όσον αφορά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές εργασίες τυποποίησης, καθώς και τις διατάξεις για την αρχή του status quo ως προς την εφαρμογή τους σε εθνικές οντότητες τυποποίησης που υπάγονται σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το παράρτημα 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 80/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 1979, για τη σύναψη των πολυμερών συμφωνιών που προκύπτουν από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις 1973 - 1979.

Αιτιολόγηση

Λείπει η αναφορά στην αρχή του "status quo" (άρθρα 4 και 7 της οδηγίας 98/34). Το "status quo " αποτελεί κατ' εξοχήν εργαλείο αποφυγής τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο, που ταυτόχρονα υποστηρίζει την τεχνική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη χρήση των πόρων, τη γήρανση του πληθυσμού και την καινοτομία γενικώς. Η Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

(12) Όπου τα πρότυπα αποτελούν κυρίως βασιζόμενα στις ανάγκες της αγοράς εργαλεία, που χρησιμοποιούνται σε εθελοντική βάση από τους ενδιαφερομένους, μπορούν να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη χρήση των πόρων, τη γήρανση του πληθυσμού και την καινοτομία γενικώς. Η Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις τεχνικές επιτροπές.

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες, ωστόσο, ενίοτε δεν εκπροσωπούνται και δεν συμμετέχουν επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη λαμβάνουν υπόψη τις κατάλληλες ανάγκες και τα προβλήματα των ΜΜΕ ούτε το δυναμικό τους για συμβολή στις καινοτόμες τεχνολογίες. Οι κανόνες τυποποίησης πρέπει να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να συνεισφέρουν ενεργά τις καινοτόμες τεχνολογικές τους λύσεις στις καινοτόμες προσπάθειες τυποποίησης. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας τυποποίησης, ιδίως στις τεχνικές επιτροπές.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, κατά κανόνα υποεκπροσωπούνται στις δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης μέσω μιας οντότητας με κατάλληλα προσόντα.

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, σε ορισμένους τομείς υποεκπροσωπούνται στις δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης . Η εξασφάλιση στις ΜΜΕ της ιδιότητας του ενεργού μέλους στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των ΜΜΕ στην τυποποίηση.

Αιτιολόγηση

Οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ΜΜΕ, συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τυποποίηση σε εθνικό επίπεδο, όπου συναντώνται με παρόμοιες επιχειρήσεις και με τις τοπικές αρχές και έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται στην μητρική τους γλώσσα. Η εθνική συναίνεση, που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των ΜΜΕ, υποβάλλεται εν συνεχεία στις ενδεδειγμένες τεχνικές επιτροπές ευρωπαϊκού επιπέδου από εκπρόσωπο της εθνικής οντότητας (αρχή της εθνικής εκπροσώπησης).

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα των δικτύων, στο περιβάλλον, στην προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών, το περιβάλλον και τους κοινωνικούς συντελεστές.

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα των δικτύων, στο περιβάλλον, στην προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών, το περιβάλλον και τους κοινωνικούς συντελεστές. Η εξασφάλιση στις ΜΜΕ της ιδιότητας του ενεργού μέλους στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των προτύπων.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Τα πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Επιτροπής έχει αναπτύξει σημαντικά εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης με σκοπό την αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής.

(16) Τα πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Επιτροπής έχει αναπτύξει σημαντικά εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης με σκοπό την αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η βιωσιμότητα της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης εξαρτάται από τον προσεκτικό προγραμματισμό των μελλοντικών αιτημάτων για την κατάρτιση προτύπων. Ο προγραμματισμός αυτός θα μπορούσε να βελτιωθεί, ιδίως με τη συμβολή των ενδιαφερομένων. Καθώς η οδηγία 98/34/ΕΚ προβλέπει ήδη τη δυνατότητα να ζητηθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει ένας καλύτερος προγραμματισμός με μεγαλύτερη διαφάνεια στο πλαίσιο ενός ετήσιου προγράμματος εργασιών, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει την επισκόπηση όλων των αιτημάτων για πρότυπα που προτίθεται να υποβάλει η Επιτροπή σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

(17) Η βιωσιμότητα της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης εξαρτάται από τον προσεκτικό προγραμματισμό των μελλοντικών αιτημάτων για την κατάρτιση προτύπων. Ο προγραμματισμός αυτός θα μπορούσε να βελτιωθεί, ιδίως με τη συμβολή των ενδιαφερομένων, με τη θέσπιση μηχανισμών για τη συγκέντρωση γνωμών και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Καθώς η οδηγία 98/34/ΕΚ προβλέπει ήδη τη δυνατότητα να ζητηθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει ένας καλύτερος προγραμματισμός με μεγαλύτερη διαφάνεια στο πλαίσιο ενός ετήσιου προγράμματος εργασιών, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει την επισκόπηση όλων των αιτημάτων για πρότυπα που προτίθεται να υποβάλει η Επιτροπή σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το πλήρες εύρος των σχετικών προτύπων κατά την παροχή υπηρεσιών υλικού, λογισμικού και τεχνολογίας της πληροφορίας, π.χ. με την επιλογή προτύπων τα οποία μπορούν να εφαρμόζονται από όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, κάτι που θα καταστήσει εφικτό τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό και τη μείωση του κινδύνου εγκλωβισμού. Η οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθορίζουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται με μνεία των εθνικών προτύπων που μεταφέρουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή – αν δεν υπάρχουν – με μνεία των εθνικών προτύπων, εθνικών τεχνικών εγκρίσεων ή τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την εκτέλεση των εργασιών και τη χρήση των προϊόντων, ή ισοδύναμων μέσων. Ωστόσο, τα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας συχνά καταρτίζονται από άλλους οργανισμούς κατάρτισης προτύπων και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες προτύπων και εγκρίσεων που προβλέπονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δημόσιες συμβάσεις να αναφέρονται σε πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ώστε να ανταποκρίνονται στην ταχεία εξέλιξη που συντελείται στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, να διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να προωθούν τη διαλειτουργικότητα και την καινοτομία.

(19) Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το πλήρες εύρος των σχετικών προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών κατά την παροχή υπηρεσιών υλικού, λογισμικού και τεχνολογίας της πληροφορίας, π.χ. με την επιλογή προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών που μπορούν να εφαρμόζονται από όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, κάτι που θα καταστήσει εφικτό τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό και τη μείωση του κινδύνου εγκλωβισμού. Η οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθορίζουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται με μνεία των εθνικών προτύπων που μεταφέρουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή – αν δεν υπάρχουν – με μνεία των εθνικών προτύπων, εθνικών τεχνικών εγκρίσεων ή τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την εκτέλεση των εργασιών και τη χρήση των προϊόντων, ή ισοδύναμων μέσων. Ωστόσο, τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας συχνά καταρτίζονται από άλλους οργανισμούς κατάρτισης προτύπων και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες προτύπων και εγκρίσεων που προβλέπονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δημόσιες συμβάσεις να αναφέρονται σε τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ώστε να ανταποκρίνονται στην ταχεία εξέλιξη που συντελείται στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, να διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να προωθούν τη διαλειτουργικότητα και την καινοτομία.

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα προσδιορίζονται σύμφωνα με την περιοχή από όπου προέρχονται ή την μέθοδο με την οποία εκπονούνται και όχι σε συνάρτηση με τον βιομηχανικό τομέα.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Ορισμένα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιερώνει μια διαδικασία για την επιλογή των προτύπων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις δημόσιες συμβάσεις, προϋποθέτοντας ευρεία διαβούλευση με πολλούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ορίζει απαιτήσεις, με τη μορφή καταλόγου χαρακτηριστικών, για τα εν λόγω πρότυπα και τις σχετικές διαδικασίες τυποποίησής τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι πολιτικής δημόσιου συμφέροντος και γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της κοινωνίας, ενώ θα πρέπει και να βασίζονται σε κριτήρια που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

(20) Ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιερώνει μια διαδικασία για την επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις δημόσιες συμβάσεις, προϋποθέτοντας ευρεία διαβούλευση με πολλούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ορίζει απαιτήσεις, με τη μορφή καταλόγου χαρακτηριστικών, για τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές και τις σχετικές διαδικασίες τυποποίησής τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι πολιτικής δημόσιου συμφέροντος και γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της κοινωνίας, ενώ θα πρέπει και να βασίζονται σε κριτήρια που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τη διεθνή τυποποίηση.

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα προσδιορίζονται σύμφωνα με την περιοχή από όπου προέρχονται ή την μέθοδο με την οποία εκπονούνται και όχι σε συνάρτηση με τον βιομηχανικό τομέα.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Για να τονωθεί η καινοτομία και ο ανταγωνισμός μεταξύ τυποποιημένων λύσεων, η αναγνώριση μιας συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής δεν θα πρέπει να εμποδίζει την αναγνώριση μιας ανταγωνιστικής τεχνικής προδιαγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Κάθε αναγνώριση θα πρέπει να προϋποθέτει την ικανοποίηση των χαρακτηριστικών και μια ελάχιστη αποδοχή της τεχνικής προδιαγραφής από την αγορά. Η αποδοχή από την αγορά δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ευρεία εφαρμογή της προδιαγραφής στην αγορά.

(21) Για να τονωθεί η καινοτομία και ο ανταγωνισμός, η αναγνώριση μιας συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής δεν θα πρέπει να εμποδίζει την αναγνώριση μιας τεχνικής προδιαγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Κάθε αναγνώριση θα πρέπει να προϋποθέτει την ικανοποίηση των χαρακτηριστικών και μια σημαντική αποδοχή της τεχνικής προδιαγραφής από την αγορά.

Αιτιολόγηση

Οι λύσεις για την τυποποίηση δεν πρέπει να είναι μεταξύ τους αντικρουόμενες. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική δέσμη προτύπων. Οι τυποποιημένες τεχνικές λύσεις πρέπει να διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται στους τομείς του σχεδιασμού ή των υπηρεσιών Για τους καταναλωτές οι τυποποιημένες τεχνικές λύσεις πρέπει να αποτελούν σαφείς δείκτες, ώστε να ξέρουν τι να αγοράζουν.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Τα επιλεγμένα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εφαρμογή της απόφασης αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA), η οποία καθιερώνει, για την περίοδο 2010-2015, ένα πρόγραμμα λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, με την παροχή κοινών και ενιαίων λύσεων που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα.

(22) Οι επιλεγμένες τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εφαρμογή της απόφασης αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA), η οποία καθιερώνει, για την περίοδο 2010-2015, ένα πρόγραμμα λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, με την παροχή κοινών και ενιαίων λύσεων που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα.

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα προσδιορίζονται σύμφωνα με την περιοχή από όπου προέρχονται ή την μέθοδο με την οποία εκπονούνται και όχι σε συνάρτηση με τον βιομηχανικό τομέα.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας όπου να κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρυνθεί, ή να απαιτηθεί, η συμμόρφωση με καθορισμένα πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα στην ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η ελευθερία επιλογής που έχουν οι χρήστες. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί επίσης ορισμένα καθορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα να μην ικανοποιούν πλέον τις ανάγκες των καταναλωτών ή να εμποδίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για τους λόγους αυτούς, η οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, όπου είναι αναγκαίο, να καλεί τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίζουν πρότυπα, να συντάσσουν κατάλογο προτύπων και/ή προδιαγραφών που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση τους ή να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή τους ή να αφαιρέσει πρότυπα και/ή προδιαγραφές από τον εν λόγω κατάλογο.

(23) Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας όπου να κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρυνθεί, ή να απαιτηθεί, η συμμόρφωση με καθορισμένα πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα στην ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η ελευθερία επιλογής που έχουν οι χρήστες. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί επίσης ορισμένα καθορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα να μην ικανοποιούν πλέον τις ανάγκες των καταναλωτών ή να εμποδίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για τους λόγους αυτούς, η οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, όπου είναι αναγκαίο, να καλεί τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίζουν πρότυπα, να συντάσσουν κατάλογο προτύπων και/ή προδιαγραφών που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση τους ή να αφαιρέσει πρότυπα και/ή προδιαγραφές από τον εν λόγω κατάλογο.

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά· έχουν και πρέπει να συνεχίσουν να έχουν εθελοντικό χαρακτήρα.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τυποποίησης θα πρέπει επίσης να μπορεί να καλύπτει προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές δραστηριότητες για την καθιέρωση προτύπων ή άλλων προϊόντων τυποποίησης. Αυτό είναι αναγκαίο κυρίως για τις εργασίες που περιλαμβάνουν έρευνα, τη σύνταξη νομοπαρασκευαστικών εγγράφων, τη διεξαγωγή διεργαστηριακών δοκιμών και την επικύρωση ή αξιολόγηση προτύπων. Η προώθηση της τυποποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί μέσω προγραμμάτων που αφορούν την τεχνική συνδρομή και συνεργασία με τρίτες χώρες. Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης επιδοτήσεων σε άλλους οργανισμούς με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή, κατά περίπτωση, με ανάθεση συμβάσεων.

(29) Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τυποποίησης θα πρέπει επίσης να μπορεί να καλύπτει προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές δραστηριότητες για την καθιέρωση προτύπων ή άλλων προϊόντων τυποποίησης. Αυτό είναι αναγκαίο κυρίως για τις εργασίες που περιλαμβάνουν έρευνα, τη σύνταξη νομοπαρασκευαστικών εγγράφων, τη διεξαγωγή διεργαστηριακών δοκιμών και την επικύρωση ή αξιολόγηση προτύπων. Η προώθηση της τυποποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί μέσω προγραμμάτων που αφορούν την τεχνική συνδρομή και συνεργασία με τρίτες χώρες. Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης επιδοτήσεων στις οντότητες που διεξάγουν τις προαναφερθείσες δραστηριότητες με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή, κατά περίπτωση, με ανάθεση συμβάσεων.

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι σημαντικό να τα αξιολογούν και να τα αναθεωρούν μόνο εθνικοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης. Αλλιώς δεν είναι δυνατή η διασφάλιση της αναγκαίας συμμετοχής ΜΜΕ, ΜΚΟ κλπ. Ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν παράλληλα συστήματα, αν επιτραπεί σε άλλους οργανισμούς να αξιολογούν και να αναθεωρούν πρότυπα.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν τα στοιχεία αναφοράς στα εκάστοτε εναρμονισμένα πρότυπα δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το σχετικό πρότυπο δεν συνεπαγόταν ήδη τεκμήριο πιστότητας με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

(36) Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις στο ετήσιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασιών τυποποίησης και σε εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν τα στοιχεία αναφοράς στα εκάστοτε εναρμονισμένα πρότυπα δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το σχετικό πρότυπο δεν συνεπαγόταν ήδη τεκμήριο πιστότητας με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκφέρουν τη γνώμη τους σχετικά με το πρόγραμμα των εργασιών τυποποίησης.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε εναρμονισμένο πρότυπο έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτή η απόφαση θα μπορούσε να είχε συνέπειες στο τεκμήριο πιστότητας με τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις.

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται όσον αφορά όλες τις κοινοποιήσεις τυποποίησης προς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στους τομείς της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, της νανοτεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας και της πυρηνικής τεχνολογίας πληροφόρησης για τις εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε εναρμονισμένο πρότυπο έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτές οι αποφάσεις θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες στο τεκμήριο πιστότητας με τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των νέων τεχνολογιών πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να διατυπώνουν σχόλια.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, των εθνικών φορέων τυποποίησης και της Επιτροπής, την καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων της ευρωπαϊκής τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης για την εναρμόνιση, την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ») και τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, των εθνικών φορέων τυποποίησης και της Επιτροπής, την καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων της ευρωπαϊκής τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης για την εναρμόνιση, την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ»), τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης, καθώς και τους όρους μιας εξισορροπημένης εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών οργανώσεων των ενδιαφερομένων παραγόντων.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, των οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές, που έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, των οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης·

(γ) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και του οποίου τα στοιχεία αναφοράς αποτελούν το αντικείμενο δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.·

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) «πρότυπο ΤΠΕ»: πρότυπο στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα προσδιορίζονται σύμφωνα με την περιοχή από όπου προέρχονται ή την μέθοδο με την οποία εκπονούνται και όχι σε συνάρτηση με τον βιομηχανικό τομέα. Επιπλέον στον προσδιορισμό αυτό δεν είναι σαφές τί ακριβώς σημαίνει ο όρος "πρότυπο ΤΠΕ".

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) «σχέδιο προτύπου»: το έγγραφο που περιέχει το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για καθορισμένο προϊόν, που εξετάζεται να εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του σχετικού προτύπου, όπως το έγγραφο αυτό προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες και διανέμεται προς δημόσιο σχολιασμό ή έλεγχο·

(3) «σχέδιο προτύπου»: το έγγραφο που περιέχει προτεινόμενο πρότυπο που έχει υποβληθεί για γνωμοδότηση, ψηφοφορία ή έγκριση·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο προσδιορισμός του αντίστοιχου ευρωπαϊκού προτύπου.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – πρώτο μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) «τεχνικές προδιαγραφές»: προδιαγραφές που περιέχονται σ’ ένα έγγραφο το οποίο καθορίζει ένα από τα εξής:

(4) «τεχνικές προδιαγραφές»: έγγραφο στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται ένα προϊόν, μια διαδικασία ή μια υπηρεσία και το οποίο καθορίζει ένα από τα εξής:

Αιτιολόγηση

Εγκρίθηκε ως EN 45020.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8α) "αρχή του status quo": εθνικές οντότητες τυποποίησης αναστέλλουν την περαιτέρω εργασία σχετικά με σχέδιο που έχει ξεκινήσει·

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός περιλαμβάνεται στα άρθρα 4 και 7 της οδηγίας 98/34.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης δεν προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την ένταξη ενός αντικειμένου τυποποίησης στο πρόγραμμα εργασιών ενός ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης που είναι μέλη των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης πρέπει να έχουν την ελευθερία να προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την ένταξη ενός αντικειμένου τυποποίησης στο πρόγραμμα εργασιών. Με αυτή την ελευθερία διασφαλίζονται τόσο ο εθελοντικός χαρακτήρας της τυποποίησης όσο και ο έμπρακτος προσανατολισμός στην αγορά μιας εντολής για τυποποίηση που δίνει η Επιτροπή.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α. Κατά την προετοιμασία ευρωπαϊκού προτύπου ή μετά από την έγκρισή του, εθνικές οντότητες τυποποίησης δεν μπορούν να αναλάβουν καμία δράση που ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στον στόχο της εναρμόνισης και, ειδικότερα, δεν μπορούν να δημοσιεύουν, εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος, νέο ή ενημερωμένο εθνικό πρότυπο που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο υφιστάμενο ευρωπαϊκό πρότυπο.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή ανταποκρίνεται στα κριτήρια της αρχής του status quo, που προέρχεται από την οδηγία 98/34.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) τη δημοσίευση σχεδίων προτύπων κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις·

(α) τη δημοσίευση σχεδίων προτύπων κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις· Αν χρειάζεται μετάφραση, το κόστος της βαρύνει το ενδιαφερόμενο μέρος·

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ευρωπαϊκή τυποποίηση

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ευρωπαϊκή τυποποίηση και διευκόλυνση της πρόσβασης στα πρότυπα

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III, στο επίπεδο χάραξης πολιτικής και τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενθαρρύνουν, διευκολύνουν και υποστηρίζουν επαρκή εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, ιδίως διευκολύνοντας τη δραστηριότητα των οργανώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III, στο επίπεδο χάραξης πολιτικής και τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα πρότυπα πρέπει να συλλαμβάνονται και να προσαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ και το περιβάλλον των ΜΜΕ, ιδίως στην περίπτωση των μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, πράγμα που θα επιτρέπει σε αυτές να έχουν καλύτερη και λιγότερο δαπανηρή πρόσβαση στα πρότυπα.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των χρηστών στα ευρωπαϊκά πρότυπα που συγκροτήθηκαν για να στηριχθούν η νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ, είναι απαραίτητο να εξετάζονται διαφορετικά συστήματα για τον ορισμό των τιμών και τη θέσπιση ειδικών τελών και δεσμών προτύπων μειωμένου κόστους, ιδίως για ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση, σε τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων και άλλων νομικών οντοτήτων σε δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά με έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

2. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης καθιστούν εφικτή μια επαρκή εκπροσώπηση, σε τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, φορέων παρακολούθησης της αγοράς στα κράτη μέλη και άλλων νομικών οντοτήτων σε δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά με έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Η «επαρκής εκπροσώπηση» είναι αόριστη φράση, πράγμα που αν συνδυαστεί με την απαίτηση να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση, μπορεί να μπλοκάρει συνολικά το σύστημα τυποποίησης. Ο οργανισμός τυποποίησης μπορεί μόνο να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Εάν όμως δεν συμμετέχουν κάποιοι, δεν πρέπει να μπλοκάρεται το σύστημα. Ταυτόχρονα, οι φορείς παρακολούθησης της αγοράς στα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέρος στη διαδικασία τυποποίησης και να διασφαλίσουν την ποιότητα και τη γνώση κατά τη διαδικασία.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει ετήσιο πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, το οποίο αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που προτίθεται να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7.

1. Η Επιτροπή εκδίδει, μετά από διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και τα ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, και τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, ετήσιο πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, και τους ενημερώνει σχετικά με τη δημοσίευσή του. Το πρόγραμμα εργασιών θα αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που προτίθεται να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη συναίνεση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη συναίνεση. Η Επιτροπή ενημερώνει και ζητεί την γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαφερομένων μερών, σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο σχετικός ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης αναφέρει κατά πόσον έκανε δεκτό το αίτημα για το οποίο γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 εντός ενός μηνός από την παραλαβή του.

2. Ο σχετικός ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης αναφέρει κατά πόσον έκανε δεκτό το αίτημα για το οποίο γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 εντός δύο μηνών από την παραλαβή του.

Τροπολογία              38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση για την αποδοχή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης.

3. Η Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση για την αποδοχή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση διευκρινίζεται ότι ο χρόνος που χρειάζεται για την εκπόνηση προτύπων αποτελεί θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών είναι μάλλον σημαντική για όλους τους ενδιαφερομένους. Για το λόγο αυτό προτείνεται να μειωθεί έως ένα μήνα ο χρόνος που προβλέπεται για την λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση επιδότησης (δηλ. το ίδιο διάστημα που οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης έχουν στη διάθεσή τους για να φτάσουν στη λήψη απόφασης όσον αφορά την έγκριση αίτησης).

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, κατόπιν διαβουλεύσεως με την επιτροπή παρακολούθησης της αντίστοιχης τομεακής οδηγίας.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 παράγραφος 3.

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 παράγραφος 3, κατόπιν διαβουλεύσεως με την επιτροπή παρακολούθησης της αντίστοιχης τομεακής οδηγίας.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ

Τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα προσδιορίζονται σύμφωνα με την περιοχή από όπου προέρχονται ή την μέθοδο με την οποία εκπονούνται και όχι σε συνάρτηση με τον βιομηχανικό τομέα. Επιπλέον στον προσδιορισμό των "προτύπων" δεν είναι σαφές τί ακριβώς σημαίνει ο όρος "τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ".

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος II ως πρότυπα ΤΠΕ.

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν διαβουλεύσεως με όλους τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, να αναγνωρίσει τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ που δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος II, για σκοπούς δημόσιων συμβάσεων ή κάποιας πολιτικής της Ένωσης, για να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα στον τομέα των ΤΠΕ.

Όταν αξιολογεί τη συμμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων τους οποίους έχει συμβουλευθεί, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων των οργανισμών ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) τη μετάφραση, όπου απαιτείται, ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης ή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των επίσημων γλωσσών της Ένωσης·

(ε) τη μετάφραση ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης ή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των επίσημων γλωσσών της Ένωσης·

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) την εκπόνηση ενημερωτικών εκθέσεων που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν και θα απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης οδηγιών χρήσης, πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και ενημερωτικών ενεργειών·

(στ) την εκπόνηση ενημερωτικών εκθέσεων που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν και θα απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης οδηγιών χρήσης, συνοπτικών περιλήψεων των προτύπων, πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, ενημερωτικών ενεργειών και προγραμμάτων κατάρτισης·

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της Επιτροπής)

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς εκπροσωπούνται επαρκώς στις ευρωπαϊκές εργασίες τυποποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς εκπροσωπούνται επαρκώς στις ευρωπαϊκές εργασίες τυποποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμοι και πρόθυμοι για συμμετοχή σχετικοί εμπειρογνώμονες από την πλευρά αυτών των φορέων.

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός τυποποίησης μπορεί μόνο να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Εάν όμως δεν συμμετέχουν κάποιοι, δεν πρέπει να μπλοκάρεται το σύστημα.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Για να μπορέσουν οι ΜΜΕ να επωφεληθούν πλήρως από την κατανόηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων, η χρηματοδότηση που χορηγείται στους φορείς ευρωπαϊκής τυποποίησης για τη μετάφραση καλύπτει σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους, οι δε διαδικασίες χρηματοδότησης της μετάφρασης θα απλοποιηθούν. Οι επιδοτήσεις που χορηγούνται για τις μεταφραστικές δραστηριότητες στο στοιχείο ε) του άρθρου 11, παράγραφος 1, έχουν τη μορφή κατ’ αποκοπήν ποσών ανά μεταφραζόμενη σελίδα, πληρωτέων προκαταβολικά και κατόπιν τεκμηριώσεως ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα όντως μεταφράζονται.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) να επικαιροποιείται ο κατάλογος των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης που αναφέρεται στο παράρτημα I·

διαγράφεται

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) να προσαρμόζονται στις τεχνικές εξελίξεις τα κριτήρια για την αναγνώριση προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

(β) να προσαρμόζονται στις τεχνικές εξελίξεις τα κριτήρια για την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή της ορολογίας με τους προτεινόμενους προσδιορισμούς.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσία για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 16 ανατίθεται επ’ αόριστον στην Επιτροπή, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013.

2. Η εξουσία για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 16 ανατίθεται για πέντε χρόνια στην Επιτροπή, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εκχωρηθείσα εξουσία το αργότερο έξι μήνες πριν από το πέρας της πενταετούς περιόδου. Η εκχώρηση εξουσίας ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ιδίου χρόνου, εκτός αν ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η εκχώρηση των εξουσιών κατά το άρθρο 16 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη.

3. Η εκχώρηση των εξουσιών κατά το άρθρο 16 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Το όργανο που ξεκίνησε την εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ανάκληση της εκχώρησης εξουσιών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσει την Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εκχωρηθείσες εξουσίες που υπόκεινται σε ανάκληση και το ενδεχόμενο σκεπτικό ανάκλησης.

 

Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για Επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η Επιτροπή αυτή συναντάται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εθνικούς φορείς τυποποίησης καθώς και κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις είναι θεμελιώδεις για το σύστημα τυποποίησης, γι’ αυτό πρέπει να συμμετέχουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης αποστέλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα εξής:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης αποστέλλουν στην Επιτροπή σύντομη και συνοπτική ετήσια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα εξής:

Αιτιολόγηση

Η λέξη "αναλυτικά" ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερη γραφειοκρατία χωρίς να έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα ως προς την εφαρμογή. Η έκθεση πρέπει, αντιθέτως, να είναι στοχοθετημένη και σχετικά συνοπτική.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και κάθε πέντε έτη μετά την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή αξιολογεί τη σκοπιμότητα των δραστηριοτήτων τυποποίησης που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση, με βάση τις επιταγές των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης.

3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και κάθε τρία έτη μετά την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή αξιολογεί τη σκοπιμότητα των δραστηριοτήτων τυποποίησης που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση, με βάση τις επιταγές των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) Οι πληροφορίες για (νέες) δραστηριότητες τυποποίησης δημοσιοποιήθηκαν ευρέως από κατάλληλα και προσβάσιμα μέσα.

(ii) Οι πληροφορίες για (νέες) δραστηριότητες τυποποίησης ανακοινώθηκαν δημοσίως και ευρέως από κατάλληλα και προσβάσιμα μέσα.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) επαρκής εκπροσώπηση:

 

(i) οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

 

(ii) η εκπροσώπηση όλων των κατηγοριών συμμετεχόντων ήταν ισόρροπη.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

(α) Οριζόντια ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί αποκλειστικά τις βιοτεχνίες και τις ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της Επιτροπής)

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

(α) Ευρωπαϊκή οριζόντια οργάνωση που εκπροσωπεί χειρωνακτικούς κλάδους και ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή τυποποίηση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

23.6.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Adam Gierek

28.6.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.10.2011

20.12.2011

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vladimír Remek, Jean Roatta, Hannu Takkula, Владко Тодоров Панайотов


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή τυποποίηση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

1.6.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

23.6.2011

EMPL

23.6.2011

ENVI

23.6.2011

ITRE

23.6.2011

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

7.7.2011

ENVI

13.7.2011

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Lara Comi

11.7.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.10.2011

23.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Frank Engel, Ashley Fox, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Sabine Verheyen, Антония Първанова

Ημερομηνία κατάθεσης

26.3.2012

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου