SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie normalizacji europejskiej oraz zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektyw 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

  7.5.2012 - (COM(2011)0315 – C7–0150/2011 – 2011/0150(COD)) - ***I

  Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  Sprawozdawczyni: Lara Comi


  Procedura : 2011/0150(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0069/2012

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie normalizacji europejskiej oraz zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektyw 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

  (COM(2011)0315 – C7–0150/2011 – 2011/0150(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0315),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0150/2011),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 września 2011 r.[1],

  –   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–0069/2012),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 2 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2) Normalizacja europejska pomaga również zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, ułatwiając w szczególności swobodny przepływ towarów i usług, interoperacyjność sieci, funkcjonowanie środków komunikacji, rozwój technologiczny i innowacyjność. Normy przynoszą znaczne pozytywne skutki gospodarcze, na przykład dzięki promowaniu wzajemnego przenikania gospodarczego na rynku wewnętrznym oraz sprzyjaniu rozwojowi nowych i ulepszonych produktów lub rynków i poprawie warunków dostaw. Normy powodują w ten sposób zwykle zwiększenie konkurencji oraz obniżenie kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc korzyści całej gospodarce. Normy mogą także przyczyniać się do podtrzymania i poprawy jakości, dostarczania informacji oraz zapewniania interoperacyjności i zgodności, tym samym zwiększając wartość dla konsumentów.

  (2) Normalizacja europejska pomaga również zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, ułatwiając w szczególności swobodny przepływ towarów i usług, interoperacyjność sieci, funkcjonowanie środków komunikacji, rozwój technologiczny i innowacyjność. Normalizacja europejska wzmacnia konkurencyjność przemysłu europejskiego na świecie, jeżeli jest opracowywana we współpracy z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi, a mianowicie Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO), Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną (IEC) i Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (ITU). Normy przynoszą znaczne pozytywne skutki gospodarcze, na przykład dzięki promowaniu wzajemnego przenikania gospodarczego na rynku wewnętrznym oraz sprzyjaniu rozwojowi nowych i ulepszonych produktów lub rynków i poprawie warunków dostaw. Normy powodują w ten sposób zwykle zwiększenie konkurencji oraz obniżenie kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc korzyści całej gospodarce, a zwłaszcza konsumentom. Normy mogą także przyczyniać się do podtrzymania i poprawy jakości, dostarczania informacji oraz zapewniania interoperacyjności i zgodności, tym samym zwiększając bezpieczeństwo i wartość dla konsumentów.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3) Normy europejskie powinny być nadal przyjmowane przez europejskie organy normalizacyjne, a mianowicie Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

  (3) System normalizacji europejskiej jest systemem dobrowolnym i uwarunkowanym sytuacją na rynku, zorganizowanym zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Światową Organizację Handlu (WTO) w załączniku III do Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu WTO. Normy europejskie przyjmowane przez europejskie organizacje normalizacyjne, a mianowicie Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

  Uzasadnienie

  Komunikat Komisji w sprawie strategicznej wizji w zakresie norm europejskich (COM(2011)0311 final) odnosi się do Porozumienia WTO w sprawie barier technicznych w handlu jako międzynarodowej podstawy regulującej główne zasady normalizacji. W kontekście niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z wysiłkami UE na rzecz promowania współpracy w zakresie norm międzynarodowych należy się odnieść do kryteriów WTO uznanych na szczeblu międzynarodowym; tworzenie nowych wykazów zasad może prowadzić do niezgodności z tego rodzaju kryteriami.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 4 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4) Normy europejskie odgrywają bardzo ważną rolę na rynku wewnętrznym, głównie dzięki domniemaniu zgodności produktów, które mają być udostępnione na rynku, z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi tych produktów określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

  (4) Normy europejskie odgrywają bardzo ważną rolę na rynku wewnętrznym, przykładowo dzięki domniemaniu zgodności produktów, które mają być udostępnione na rynku, z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi tych produktów określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

  Uzasadnienie

  Większość norm nie przyczynia się do bezpośredniego wsparcia europejskich strategii politycznych i przepisów prawnych, co sprawia, że dany tekst wprowadza w błąd.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 4 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4a) Normalizacja odgrywa coraz ważniejszą rolę w handlu międzynarodowym i otwieraniu rynków. Zgodnie z porozumieniem o współpracy technicznej pomiędzy ISO i CEN (porozumienie wiedeńskie) oraz z porozumieniem drezdeńskim celem Unii jest promowanie opracowywania norm na szczeblu międzynarodowym, co zwiększa konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i europejskiego przemysłu na arenie międzynarodowej. Jednak normalizacja może również być wykorzystywana przez kraje trzecie jako instrument antykonkurencyjny, stwarzający bariery techniczne w handlu. Z tego tytułu współpraca między europejskimi i międzynarodowymi organami normalizacyjnymi ma podstawowe znaczenie, ale Unia powinna również propagować podejście dwustronne, koordynując swoją działalność normalizacyjną z partnerami, np. w ramach dialogu transatlantyckiego.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 4 b preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4b) Promowanie norm europejskich powinno również odbywać się w drodze dwustronnych kontaktów podczas negocjowania umów lub oddelegowania specjalistów ds. normalizacji do krajów trzecich, tak jak to ma miejsce w przypadku Chin. Należy wyjść z podobną inicjatywą w pierwszej kolejności w przypadku Indii, Rosji i Brazylii.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 4 c preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4c) Krajowe, europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne opracowują normy, a fora i konsorcja opracowują specyfikacje techniczne. Te specyfikacje techniczne są przydatne w sytuacji, gdy nie istnieją normy. Przede wszystkim z powodu międzynarodowego wymiaru forów i konsorcjów te specyfikacje techniczne umożliwiają otwarcie rynków pozaunijnych i ograniczają bariery techniczne w handlu, zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Unia powinna zachęcać do kontaktów między organami normalizacyjnymi a tymi forami i konsorcjami, jednocześnie unikając tworzenia konkurencyjnego systemu normalizacji.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 4 d preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4d) Parlament Europejski i Rada powinny precyzyjnie zdefiniować w ramach prawodawstwa Unii podstawowe wymogi służące harmonizacji warunków wprowadzania produktów do obrotu w celu uniknięcia błędnej interpretacji ze strony organizacji normalizacyjnych w odniesieniu do celów i poziomu ochrony określonych w tym prawodawstwie.

  Uzasadnienie

  Zob. brzmienie ust. 15 sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji (A7-0276/2010).

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 5 a preambuły (nowy)

  Projekt rezolucji legislacyjnej

  Poprawka

   

  (5a) W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji1 określono znaczną liczbę strategicznych zaleceń dotyczących przeglądu systemu normalizacji europejskiej.

   

  _____________

   

  1 Dz.U. C 70 E z 8.3.2012, s. 56.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 8 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8a) Jeśli Komisja, zgodnie z art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zwróci się z wnioskiem do europejskich organizacji normalizacyjnych o sporządzenie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego, powinna uszanować podział kompetencji między Unię a państwa członkowskie ustanowiony w TFUE, w szczególności jego art. 14, 151, 152, 153, 165, 166 i 168 oraz protokół nr 26 w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, które odnoszą się do polityki społecznej, kształcenia zawodowego, zdrowia publicznego i usług świadczonych w interesie ogólnym, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 10 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) Normy krajowe w Unii przyjmowane są przez krajowe organy normalizacyjne, co może prowadzić do powstawania sprzecznych norm i przeszkód technicznych na rynku wewnętrznym. Dla potrzeb rynku wewnętrznego i dla skuteczności normalizacji w Unii konieczne jest zatem zatwierdzenie istniejącej regularnej wymiany informacji między krajowymi organami normalizacyjnymi, europejskimi organami normalizacyjnymi i Komisją na temat obecnych i przyszłych prac normalizacyjnych. Ta wymiana informacji powinna być dostosowana do załącznika 3 do Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu, zatwierdzonego decyzją Rady 80/271/EWG z dnia 10 grudnia 1979 r. dotyczącą zawarcia wielostronnych porozumień wynikających z negocjacji handlowych w latach 1973-1979.

  (10) Normy krajowe w Unii przyjmowane są przez krajowe organizacje normalizacyjne, co może prowadzić do powstawania sprzecznych norm i przeszkód technicznych na rynku wewnętrznym. Dla potrzeb rynku wewnętrznego i dla skuteczności normalizacji w Unii konieczne jest zatem zatwierdzenie istniejącej regularnej wymiany informacji między krajowymi organizacjami normalizacyjnymi, europejskimi organizacjami normalizacyjnymi i Komisją na temat obecnych i przyszłych prac normalizacyjnych, w tym przepisów dotyczących umów o zawieszeniu mających zastosowanie do krajowych organizacji normalizacyjnych działających w ramach europejskich organizacji normalizacyjnych. Ta wymiana informacji powinna być dostosowana do załącznika 3 do Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu, zatwierdzonego decyzją Rady 80/271/EWG z dnia 10 grudnia 1979 r. dotyczącą zawarcia wielostronnych porozumień wynikających z negocjacji handlowych w latach 1973-1979.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 12 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12) Normy mogą w ramach polityki europejskiej stanowić pomocne narzędzie rozwiązywania ważnych kwestii społecznych, takich jak zmiana klimatu, zrównoważone wykorzystanie zasobów, starzenie się społeczeństwa i ogólna innowacyjność. Inicjując opracowywanie norm europejskich lub międzynarodowych dla towarów i technologii na tych rozwijających się rynkach, Europa mogłaby stworzyć przewagę konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i ułatwić handel.

  (12) Mimo że normy są zasadniczo narzędziami uwarunkowanymi sytuacją na rynku wykorzystywanymi dobrowolnie przez zainteresowane strony, w ramach polityki europejskiej mogą one stanowić pomocne narzędzie rozwiązywania ważnych kwestii społecznych takich jak globalizacja, kryzys gospodarczy i finansowy, innowacyjność, słabości rynku wewnętrznego, zmiana klimatu, zrównoważone wykorzystanie zasobów, starzenie się społeczeństwa, integracja osób niepełnosprawnych, ochrona konsumentów, bezpieczeństwo pracowników i warunki pracy oraz włączenie społeczne. Inicjując opracowywanie norm europejskich lub międzynarodowych dla towarów i technologii na tych rozwijających się rynkach, Europa mogłaby stworzyć przewagę konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i ułatwić handel, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią dużą większość przedsiębiorstw europejskich.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 13 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Normy są ważnym narzędziem dla przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), które nie są jednak dostatecznie zaangażowane w system normalizacji, w związku z czym istnieje ryzyko, że normy nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. Dlatego też konieczna jest poprawa ich reprezentacji i uczestnictwa w procesie normalizacji, zwłaszcza w komitetach technicznych.

  (13) Normy są ważnym narzędziem dla konkurencyjności przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, których udział w procesie normalizacji ma zasadnicze znaczenie dla postępu technologicznego w Unii. Dlatego też konieczne jest, aby przepisy dotyczące normalizacji zachęcały MŚP do aktywnego włączania swoich innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii do działań normalizacyjnych, zwiększając ich uczestnictwo na szczeblu krajowym, gdzie mogą być bardziej skuteczne ze względu na niższe koszty i brak barier językowych, zgodnie z zasadą krajowej delegacji. Dlatego też konieczne jest zwiększenie na mocy niniejszego rozporządzenia reprezentacji i uczestnictwa MŚP w krajowych komitetach technicznych oraz ułatwienie im rzeczywistego dostępu do norm. Krajowe organizacje normalizacyjne powinny zachęcać swoich delegatów do uwzględniania opinii MŚP w europejskich komitetach technicznych.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 13 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (13a) Ważne jest zachęcanie krajowych organizacji normalizacyjnych do wymiany najlepszych praktyk dotyczących optymalnego ułatwiania i zwiększania uczestnictwa MŚP w działalności normalizacyjnej.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 14 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Normy europejskie mają decydujące znaczenie dla konkurencyjności MŚP, które jednak, ogólnie biorąc, nie są dostatecznie reprezentowane w działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na poziomie europejskim. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zapewnić właściwą reprezentację MŚP w procesie normalizacji europejskiej przez jednostkę o właściwych kwalifikacjach.

  (14) Normy europejskie mają decydujące znaczenie dla konkurencyjności MŚP, które jednak w wielu dziedzinach nie są dostatecznie reprezentowane w europejskiej działalności normalizacyjnej. Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno ułatwiać i wspierać właściwe uczestnictwo MŚP w procesie normalizacji europejskiej przez jednostkę, która utrzymuje rzeczywisty kontakt z MŚP i ich organizacjami oraz należycie je reprezentuje na szczeblu krajowym.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 15 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (15) Normy mogą mieć duży wpływ na społeczeństwo, zwłaszcza na bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, wydajność sieci, środowisko, dostępność i inne dziedziny polityki publicznej. Konieczne jest zatem sprawienie, by zainteresowane grupy społeczne odgrywały większą rolę przy opracowywaniu norm i miały większy wkład w tę działalność, dzięki wsparciu organizacji reprezentujących interesy konsumentów i zainteresowanych grup społecznych oraz działających na rzecz środowiska.

  (15) Normy mogą mieć duży wpływ na społeczeństwo, zwłaszcza na bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, wydajność sieci, środowisko, bezpieczeństwo pracowników i warunki pracy, dostępność i inne dziedziny polityki publicznej. Konieczne jest zatem sprawienie, by zainteresowane strony reprezentujące interesy publiczne i społeczne odgrywały większą rolę przy opracowywaniu norm i miały większy wkład w tę działalność, dzięki wsparciu organizacji reprezentujących interesy konsumentów, w tym osób niepełnosprawnych, działających na rzecz zdrowia publicznego, środowiska i innych zainteresowanych grup społecznych, w tym przedstawicieli pracodawców i pracowników („partnerów społecznych”).

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 15 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (15a) W większości państw członkowskich organy publiczne wykazują ograniczone zainteresowanie uczestnictwem w procesie opracowywania norm, pomimo znaczenia normalizacji jako narzędzia wspierającego unijne prawodawstwo oraz politykę. Dlatego też niniejsze rozporządzenie powinno zapewnić uczestnictwo organów publicznych we wszystkich krajowych komitetach technicznych, których działalność odzwierciedla rozwój lub rewizję norm europejskich opracowywanych na wniosek Komisji. Udział organów krajowych ma podstawowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania prawodawstwa w dziedzinach objętych nowym podejściem, a także dla uniknięcia sprzeciwów zgłaszanych ex post w stosunku do norm zharmonizowanych.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 16 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (16) W normach powinno się w możliwie największym stopniu uwzględniać wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktów i usług. Ważne i publicznie dostępne narzędzia oceny takiego wpływu w całym cyklu życia zostały opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji.

  (16) W normach powinno się uwzględniać wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktów i usług. Ważne i publicznie dostępne narzędzia oceny takiego wpływu w całym cyklu życia zostały opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji (JRC). Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zagwarantować, by JRC mogło odgrywać aktywną rolę w systemie normalizacji europejskiej.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 17 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (17) Wykonalność współpracy między Komisją a systemem normalizacji europejskiej zależy od starannego planowania przyszłych wniosków o opracowanie norm. Planowanie to można by ulepszyć, zwłaszcza dzięki wkładowi zainteresowanych stron. Ponieważ w dyrektywie 98/34/WE przewidziano już możliwość zwracania się do europejskich organów normalizacyjnych o opracowanie norm europejskich, właściwe jest wprowadzenie lepszego i przejrzystszego planowania w rocznym programie prac, który powinien obejmować przegląd wszystkich wniosków o opracowanie norm, które Komisja zamierza przedłożyć europejskim organom normalizacyjnym.

  (17) Wykonalność współpracy między Komisją a systemem normalizacji europejskiej zależy od starannego planowania przyszłych wniosków o opracowanie norm. Planowanie to można by ulepszyć, zwłaszcza dzięki wkładowi zainteresowanych stron, poprzez wprowadzenie mechanizmów uzyskiwania opinii oraz ułatwienie wymiany informacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Ponieważ w dyrektywie 98/34/WE przewidziano już możliwość zwracania się do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie norm europejskich, właściwe jest wprowadzenie lepszego i przejrzystszego planowania w rocznym programie prac, który powinien obejmować przegląd wszystkich wniosków o opracowanie norm, które Komisja zamierza przedłożyć europejskim organizacjom normalizacyjnym. Jako że normy są jednak przede wszystkim narzędziem rynkowym, należy zapewnić wysoki poziom współpracy europejskich organizacji normalizacyjnych i Komisji przy tworzeniu rocznego programu prac w zakresie normalizacji europejskiej w celu zapewnienia, aby normy, o które Komisja zamierza wystąpić do europejskich organizacji normalizacyjnych, wynikały z uwarunkowań rynkowych.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 17 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (17a) Efektywniejsze konsultacje między Komisją i europejskimi organizacjami normalizacyjnymi są konieczne również przed wydaniem wniosku dotyczącego nowych prac normalizacyjnych w celu umożliwienia europejskim organizacjom normalizacyjnym dokonania analizy rynkowości proponowanych norm, zapewnienia, że ograniczają się one do określenia środków technicznych zmierzających do osiągnięcia celów politycznych określonych przez prawodawcę, oraz szybszej odpowiedzi na pytanie, czy są w stanie podjąć się prac normalizacyjnych będących przedmiotem wniosku.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 17 b preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (17b) W celu przyspieszenia procesu normalizacji i ułatwienia uczestnictwa w nim wszystkich zainteresowanych stron europejskie i krajowe organizacje normalizacyjne powinny jak najlepiej wykorzystać w swoich metodach pracy technologie informacyjno-komunikacyjne.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 18 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (18) W kilku dyrektywach harmonizujących warunki wprowadzania produktów do obrotu postanowiono, że Komisja może wnioskować o przyjęcie przez europejskie organy normalizacyjne zharmonizowanych norm europejskich, na podstawie których przyjmuje się domniemanie zgodności z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami. Wiele z tych aktów ustawodawczych zawiera jednak rozmaite przepisy dotyczące sprzeciwów wobec tych norm, w sytuacji gdy normy te nie obejmują, lub nie obejmują w całości, wszystkich mających zastosowanie wymogów. Rozbieżne przepisy powodujące niepewność dla podmiotów gospodarczych i europejskich organów normalizacyjnych znajdują się w szczególności w dyrektywie Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej, dyrektywie Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, dyrektywie 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dyrektywie 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających, dyrektywie 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów, dyrektywie 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych, dyrektywie 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, dyrektywie 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych, dyrektywie 2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. odnoszącej się do prostych zbiorników ciśnieniowych oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych. Konieczne jest zatem włączenie do niniejszego rozporządzenia jednolitej procedury przewidzianej w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG, i skreślenie odpowiednich przepisów we wspomnianych dyrektywach.

  (18) W kilku dyrektywach harmonizujących warunki wprowadzania produktów do obrotu postanowiono, że Komisja może wnioskować o przyjęcie przez europejskie organizacje normalizacyjne zharmonizowanych norm europejskich, na podstawie których przyjmuje się domniemanie zgodności z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami. Wiele z tych aktów ustawodawczych zawiera jednak rozmaite przepisy dotyczące sprzeciwów wobec tych norm, w sytuacji gdy normy te nie obejmują, lub nie obejmują w całości, wszystkich mających zastosowanie wymogów. Rozbieżne przepisy powodujące niepewność dla podmiotów gospodarczych i europejskich organizacji normalizacyjnych znajdują się w szczególności w dyrektywie Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej, dyrektywie Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, dyrektywie 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dyrektywie 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających, dyrektywie 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów, dyrektywie 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych, dyrektywie 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, dyrektywie 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych, dyrektywie 2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. odnoszącej się do prostych zbiorników ciśnieniowych oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych. Konieczne jest zatem włączenie do niniejszego rozporządzenia jednolitej procedury przewidzianej w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG, i skreślenie odpowiednich przepisów we wspomnianych dyrektywach poprzez przyznanie Parlamentowi Europejskiemu dodatkowego prawa do sprzeciwu wobec normy zharmonizowanej, która nie obejmuje, lub obejmuje jedynie w ograniczonym zakresie, wszystkie mające zastosowanie zasadnicze wymagania zawarte w odpowiednim prawodawstwie dotyczącym dziedzin, w których zostało ono przyjęte zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

  Uzasadnienie

  Zob. brzmienie ust. 25 sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji (A7-0276/2010). Ponieważ Parlament Europejski uczestniczy w zwykłej procedurze ustawodawczej na takich samych zasadach co Rada, przyznanie Parlamentowi Europejskiemu prawa do sprzeciwu wobec normy zharmonizowanej jest uzasadnione.

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 19 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (19) Organy publiczne powinny jak najlepiej korzystać z pełnego zakresu stosownych norm przy zamawianiu sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych, np. poprzez wybór norm, które mogą być wdrożone przez wszystkich zainteresowanych dostawców, tym samym umożliwiając większą konkurencję i obniżając ryzyko polegające na zdominowaniu przez jedną technologię bądź jednego dostawcę. W dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ustalono, że specyfikacje techniczne w zamówieniach publicznych powinny być formułowane przez odniesienie do norm krajowych stanowiących transpozycję norm europejskich, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych odnoszących się do projektowania, wyliczeń i realizacji robót oraz wykorzystania produktów – lub przez odniesienie do równoważnych regulacji. Normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych są jednak często opracowywane przez inne organizacje zajmujące się opracowywaniem norm i nie należą do żadnej z kategorii norm i aprobat określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE. Konieczne jest zatem umożliwienie czynienia odniesień do norm z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych w specyfikacjach technicznych towarzyszących zamówieniom publicznym, w celu reagowania na szybki rozwój w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ułatwiania świadczenia usług transgranicznych, pobudzania konkurencji oraz promowania interoperacyjności i innowacyjności.

  (19) Organy publiczne powinny jak najlepiej korzystać z pełnego zakresu stosownych specyfikacji technicznych przy zamawianiu sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych, np. poprzez wybór specyfikacji technicznych, które mogą być wdrożone przez wszystkich zainteresowanych dostawców, tym samym umożliwiając większą konkurencję i obniżając ryzyko polegające na zdominowaniu przez jedną technologię bądź jednego dostawcę. W dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ustalono, że specyfikacje techniczne w zamówieniach publicznych powinny być formułowane przez odniesienie do norm krajowych stanowiących transpozycję norm europejskich, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych odnoszących się do projektowania, wyliczeń i realizacji robót oraz wykorzystania produktów – lub przez odniesienie do równoważnych regulacji. Specyfikacje techniczne z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych są jednak często opracowywane przez inne organizacje zajmujące się opracowywaniem norm i nie należą do żadnej z kategorii norm i aprobat określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE. Konieczne jest zatem umożliwienie czynienia odniesień do specyfikacji technicznych z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych w specyfikacjach technicznych towarzyszących zamówieniom publicznym, w celu reagowania na szybki rozwój w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ułatwiania świadczenia usług transgranicznych, pobudzania konkurencji oraz promowania interoperacyjności i innowacyjności.

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 20 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (20) Niektóre normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych nie są opracowywane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku 3 do Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić procedurę wyboru norm z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych, które mogłyby być stosowane w zamówieniach publicznych, w ramach której prowadzone byłyby konsultacje na szeroką skalę z wieloma rozmaitymi zainteresowanymi stronami, w tym europejskimi organami normalizacyjnymi, przedsiębiorstwami i organami publicznymi. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić, w postaci wykazu cech, wymogi dotyczące takich norm i powiązanych z nimi procesów normalizacyjnych. Cechy te powinny zapewniać przestrzeganie celów polityki publicznej i potrzeb społecznych oraz powinny się opierać na kryteriach opracowanych w ramach Światowej Organizacji Handlu dla międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.

  (20) Niektóre specyfikacje techniczne z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych nie są opracowywane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku 3 do Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić procedurę wyboru specyfikacji technicznych z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych, które mogłyby być stosowane w zamówieniach publicznych, w ramach której prowadzone byłyby konsultacje na szeroką skalę z wieloma rozmaitymi zainteresowanymi stronami, w tym europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, przedsiębiorstwami i organami publicznymi. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić, w postaci wykazu cech, wymogi dotyczące takich specyfikacji technicznych i powiązanych z nimi procesów rozwojowych. Cechy te powinny zapewniać przestrzeganie celów polityki publicznej i potrzeb społecznych oraz powinny się opierać na kryteriach opracowanych w ramach Światowej Organizacji Handlu dla międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 21 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (21) Aby zwiększyć innowacyjność i konkurencję między znormalizowanymi rozwiązaniami, uznanie danej specyfikacji technicznej nie powinno uniemożliwiać uznania konkurencyjnej specyfikacji technicznej zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Każde uznanie powinno zależeć od posiadania przez daną specyfikację wymaganych cech oraz osiągnięcia przez nią minimalnego poziomu akceptacji rynkowej. Akceptacji rynkowej nie powinno się interpretować jako wdrożenia na szeroką skalę na rynku.

  (21) Aby zwiększyć innowacyjność i konkurencję, uznanie danej specyfikacji technicznej nie powinno uniemożliwiać uznania specyfikacji technicznej zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Każde uznanie powinno zależeć od posiadania przez daną specyfikację wymaganych cech oraz osiągnięcia przez nią znaczącego poziomu akceptacji rynkowej.

  Uzasadnienie

  Rozwiązania znormalizowane nie powinny być ze sobą sprzeczne. Zbiór norm powinien być spójny. Znormalizowane rozwiązania techniczne mają dawać równe szanse przedsiębiorstwom tak, aby te mogły konkurować w zakresie projektowania lub usług. Dla konsumentów znormalizowane rozwiązania techniczne powinny stanowić jasną wskazówkę, co kupować.

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 22 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (22) Wybrane normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych mogłyby przyczyniać się do wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA), w której ustanowiono, na okres 2010-2015, program dotyczący rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych oraz instytucji i organów Unii, dostarczający wspólnych i dzielonych rozwiązań ułatwiających interoperacyjność.

  (22) Wybrane specyfikacje techniczne z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych mogłyby przyczyniać się do wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA), w której ustanowiono, na okres 2010-2015, program dotyczący rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych oraz instytucji i organów Unii, dostarczający wspólnych i dzielonych rozwiązań ułatwiających interoperacyjność.

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 23 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (23) W dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą zaistnieć sytuacje, w których właściwe jest zachęcanie do przestrzegania określonych norm na poziomie unijnym, lub wymaganie ich przestrzegania, w celu zapewnienia interoperacyjności na jednolitym rynku i poprawy swobody wyboru dla użytkowników. W innych okolicznościach może się również zdarzyć, że określone normy europejskie nie odpowiadają już potrzebom konsumentów lub utrudniają rozwój technologiczny. Z tych powodów w dyrektywie 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej umożliwiono Komisji, w stosownych przypadkach, występowanie do europejskich organów normalizacyjnych z wnioskiem o sporządzenie norm, ustalanie wykazu norm lub specyfikacji publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w celu zachęcania do ich stosowania lub wprowadzanie obowiązku ich wdrożenia, lub usuwanie norm lub specyfikacji z tego wykazu.

  (23) W dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą zaistnieć sytuacje, w których właściwe jest zachęcanie do przestrzegania określonych norm na poziomie unijnym, lub wymaganie ich przestrzegania, w celu zapewnienia interoperacyjności na jednolitym rynku i poprawy swobody wyboru dla użytkowników. W innych okolicznościach może się również zdarzyć, że określone normy europejskie nie odpowiadają już potrzebom konsumentów lub utrudniają rozwój technologiczny. Z tych powodów w dyrektywie 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej umożliwiono Komisji, w stosownych przypadkach, występowanie do europejskich organizacji normalizacyjnych z wnioskiem o sporządzenie norm, ustalanie wykazu norm lub specyfikacji publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w celu zachęcania do ich stosowania lub usuwanie norm lub specyfikacji z tego wykazu.

  Uzasadnienie

  Normy nie są wiążące; ich stosowanie jest i powinno pozostać dobrowolne.

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 29 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (29) Finansowanie działalności normalizacyjnej powinno również móc obejmować działania wstępne i pomocnicze związane z tworzeniem norm lub innych produktów normalizacji. Jest to konieczne przede wszystkim w przypadku prac obejmujących badania, przygotowywanie wstępnych dokumentów do celów legislacyjnych, badania międzylaboratoryjne oraz zatwierdzanie lub ocenianie norm. Promowanie normalizacji na poziomie europejskim i międzynarodowym powinno być również kontynuowane dzięki programom dotyczącym pomocy technicznej dla państw trzecich i współpracy z nimi. W celu polepszenia dostępu do rynku oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii powinno być możliwe przyznawanie dotacji innym organom w drodze zaproszeń do składania wniosków lub, w razie potrzeby, udzielania zamówień.

  (29) Finansowanie działalności normalizacyjnej powinno również móc obejmować działania wstępne i pomocnicze związane z tworzeniem norm lub innych produktów normalizacji. Jest to konieczne przede wszystkim w przypadku prac obejmujących badania, przygotowywanie wstępnych dokumentów do celów legislacyjnych oraz badania międzylaboratoryjne. Promowanie normalizacji na poziomie europejskim i międzynarodowym powinno być również kontynuowane dzięki programom dotyczącym pomocy technicznej dla państw trzecich i współpracy z nimi. W celu polepszenia dostępu do rynku oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii powinno być możliwe przyznawanie dotacji podmiotom prowadzącym wyżej wymienioną działalność w drodze zaproszeń do składania wniosków lub, w razie potrzeby, udzielania zamówień.

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 33 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (33) W celu aktualizacji wykazów europejskich organów normalizacyjnych, dostosowania kryteriów uznawania norm z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwoju technicznego oraz dostosowania kryteriów dotyczących organizacji reprezentujących MŚP i zainteresowane grupy społeczne do późniejszych zmian w zakresie ich charakteru nienastawionego na osiąganie zysku oraz ich reprezentacyjności, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmian w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.

  (33) W celu aktualizacji wykazów europejskich organizacji normalizacyjnych, dostosowania kryteriów uznawania norm z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwoju technicznego oraz dostosowania kryteriów dotyczących organizacji reprezentujących MŚP i zainteresowane grupy społeczne do późniejszych zmian w zakresie ich reprezentacyjności, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zadbać o równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 34 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (34) Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  skreślony

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 36 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (36) W przypadku decyzji wykonawczych w związku ze sprzeciwami wobec norm zharmonizowanych, uznanymi przez Komisję za uzasadnione i w przypadku których odniesienia do danej normy zharmonizowanej nie zostały jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy stosować procedurę doradczą – ze względu na to, że dana norma nie spowodowała jeszcze powstania domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w obowiązującym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

  (36) W przypadku decyzji wykonawczych w związku ze sprzeciwami wobec rocznego programu prac w zakresie normalizacji europejskiej i norm zharmonizowanych, uznanymi przez Komisję za uzasadnione i w przypadku których odniesienia do danej normy zharmonizowanej nie zostały jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy stosować procedurę doradczą – ze względu na to, że dana norma nie spowodowała jeszcze powstania domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w obowiązującym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

  Uzasadnienie

  Program prac normalizacyjnych powinien być skonsultowany z państwami członkowskimi.

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 37 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (37) W przypadku decyzji wykonawczych w związku ze sprzeciwami wobec norm zharmonizowanych, uznanymi przez Komisję za uzasadnione i w przypadku których odniesienia do danej normy zharmonizowanej zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy stosować procedurę sprawdzającą – ze względu na to, że taka decyzja mogłaby wpływać na domniemanie zgodności z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami.

  (37) W przypadku decyzji wykonawczych w związku ze sprzeciwami wobec norm zharmonizowanych, uznanymi przez Komisję za uzasadnione i w przypadku których odniesienia do danej normy zharmonizowanej zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy stosować procedurę sprawdzającą – ze względu na to, że taka decyzja mogłaby wpływać na domniemanie zgodności z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami. Organy krajowe powinny wnieść swój wkład podczas procesu normalizacji za pośrednictwem swoich krajowych organizacji normalizacyjnych, aby w możliwie jak największym stopniu ograniczyć zmiany statusu norm zharmonizowanych po publikacji odniesień do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 39 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (39) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 98/34/WE, 89/686/EWG, 93/15/EWG, 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE oraz 2009/23/WE.

  (39) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 89/686/EWG, 93/15/EWG, 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE oraz 2009/23/WE.

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się reguły odnoszące się współpracy między europejskimi organami normalizacyjnymi, krajowymi organami normalizacyjnymi i Komisją, ustanawiania norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych dotyczących produktów i usług w ramach wspierania unijnego prawodawstwa i polityki, uznawania specyfikacji technicznych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej: „TIK”) oraz finansowania normalizacji europejskiej.

  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się reguły odnoszące się do współpracy między europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, krajowymi organizacjami normalizacyjnymi i Komisją, ustanawiania norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych dotyczących produktów i usług w ramach wspierania unijnego prawodawstwa i polityki, uznawania specyfikacji technicznych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej: „TIK”), finansowania normalizacji europejskiej oraz warunków zrównoważonej reprezentacji europejskich organizacji zainteresowanych stron.

   

  (Ta poprawka ma zastosowanie do całego tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia zmian do całości dokumentu).

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 1 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1) „norma” oznacza specyfikację techniczną do wielokrotnego lub ciągłego stosowania, zgodność z którą nie jest obowiązkowa i która jest jedną z następujących norm:

  (1) „norma” oznacza specyfikację techniczną ustanowioną w drodze konsensusu i zatwierdzoną przez uznaną organizację normalizacyjną do wielokrotnego lub ciągłego użytku, zgodność z którą nie jest obowiązkowa i która jest jedną z następujących norm:

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 1 – litera (a)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (a) „norma międzynarodowa” oznacza normę przyjętą przez międzynarodowy organ normalizacyjny;

  (a) „norma międzynarodowa” oznacza normę przyjętą przez międzynarodową organizację normalizacyjną;

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 1 – litera (b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (b) „norma europejska” oznacza normę przyjętą przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych;

  (b) „norma europejska” oznacza normę przyjętą przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych, która jest wdrażana, poprzez jej publikację, jako taka sama norma krajowa oraz która zobowiązuje europejskie organizacje normalizacyjne do wycofania wszelkich istniejących i sprzecznych norm krajowych;

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 1 – litera (c)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (c) „norma zharmonizowana” oznacza normę europejską przyjętą na podstawie złożonego przez Komisję wniosku o zastosowanie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego;

  (c) „norma zharmonizowana” oznacza normę europejską przyjętą na podstawie złożonego przez Komisję wniosku o zastosowanie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego i do której odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 1 – litera (d)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (d) „norma krajowa” oznacza normę przyjętą przez krajowy organ normalizacyjny;

  (d) „norma krajowa” oznacza normę przyjętą przez krajową organizację normalizacyjną;

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 1 – litera (e)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (e) „norma TIK” oznacza normę z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych;

  skreślona

  Poprawka  40

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 4 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4) „specyfikacja techniczna” oznacza specyfikację zawartą w dokumencie, w którym określono jedno z poniższych:

  (4) „specyfikacja techniczna” oznacza specyfikację zawartą w dokumencie, w którym określono wymagania techniczne, jakie musi spełniać produkt, proces, usługa lub system, oraz w którym określono jedno z poniższych:

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 4 – litera (a)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (a) wymagane cechy produktu, w tym poziomy jakości, właściwości użytkowych, interoperacyjności, bezpieczeństwa lub wymiary, włącznie z wymaganiami mającymi zastosowanie do produktu w zakresie nazwy, pod którą jest sprzedawany, terminologii, symboli, badań i metod badawczych, opakowania, oznakowania lub etykietowania oraz procedur oceny zgodności;

  (a) wymagane cechy produktu, w tym poziomy jakości, właściwości użytkowych, interoperacyjności, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa lub wymiary, włącznie z wymaganiami mającymi zastosowanie do produktu w zakresie nazwy, pod którą jest sprzedawany, terminologii, symboli, badań i metod badawczych, opakowania, oznakowania lub etykietowania oraz procedur oceny zgodności;

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 4 – litera (c)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (c) wymagane cechy usługi, w tym poziomy jakości, świadczenia, interoperacyjności i bezpieczeństwa, włącznie z wymaganiami mającymi zastosowanie do usługodawcy w zakresie informacji, które należy udostępniać usługobiorcy zgodnie z art. 22 ust. 1-3 dyrektywy 2006/123/WE;

  (c) wymagane cechy usługi, w tym poziomy jakości, świadczenia, interoperacyjności, ochrony środowiska i zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa, włącznie z wymaganiami mającymi zastosowanie do usługodawcy w zakresie informacji, które należy udostępniać usługobiorcy zgodnie z art. 22 ust. 1-3 dyrektywy 2006/123/WE;

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4a) „specyfikacja techniczna TIK” oznacza specyfikację techniczną z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych;

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 7 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (7a) „krajowa organizacja normalizacyjna” oznacza organizację, o której mowa w załączniku Ia;

  Poprawka  45

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Nie później niż w chwili publikacji swego programu prac każdy europejski i krajowy organ normalizacyjny powiadamia o jego istnieniu pozostałe europejskie i krajowe organy normalizacyjne oraz Komisję.

  4. Nie później niż dwa miesiące przed publikacją swego programu prac każda europejska i krajowa organizacja normalizacyjna powiadamia o jego istnieniu pozostałe europejskie i krajowe organizacje normalizacyjne oraz Komisję, które w ciągu jednego miesiąca po otrzymaniu takiego powiadomienia przesyłają swoje uwagi.

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Krajowe organy normalizacyjne nie mogą sprzeciwiać się włączeniu danego przedmiotu podlegającego normalizacji do programu prac europejskiego organu normalizacyjnego.

  5. Krajowe organizacje normalizacyjne nie mogą sprzeciwiać się włączeniu danego przedmiotu podlegającego normalizacji do programu prac europejskiej organizacji normalizacyjnej, jeśli zgłoszono negatywne uwagi o znaczeniu dla rynku wewnętrznego.

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Każdy europejski i krajowy organ normalizacyjny przesyła każdy projekt normy krajowej, normy europejskiej i europejskiego dokumentu normalizacyjnego pozostałym europejskim i krajowym organom normalizacyjnym oraz Komisji, na ich wniosek.

  1. Każda europejska i krajowa organizacja normalizacyjna przesyła, przynajmniej w formie elektronicznej, każdy projekt normy krajowej, normy europejskiej i europejskiego dokumentu normalizacyjnego pozostałym europejskim i krajowym organizacjom normalizacyjnym oraz Komisji, na ich wniosek. Tytuł każdego projektu normy krajowej jest przesyłany nie tylko w odpowiednich językach narodowych, lecz dodatkowo w języku angielskim.

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Każdy europejski i krajowy organ normalizacyjny bezzwłocznie odpowiada na wszelkie uwagi otrzymane od jakiegokolwiek innego europejskiego i krajowego organu normalizacyjnego oraz Komisji w związku z jakimkolwiek takim projektem i należycie uwagi te uwzględnia.

  2. Każda europejska i krajowa organizacja normalizacyjna w ciągu dwóch miesięcy odpowiada na wszelkie uwagi otrzymane od jakiejkolwiek innej europejskiej i krajowej organizacji normalizacyjnej oraz Komisji w związku z jakimkolwiek projektem, o którym mowa w ust. 1, i należycie uwagi te uwzględnia.

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) publikację projektów norm w taki sposób, by strony mające siedzibę w pozostałych państwach członkowskich miały możliwość przedstawienia uwag;

  a) dostęp do publikacji projektów norm krajowych w taki sposób, by wszystkie właściwe strony, a w szczególności strony mające siedzibę w pozostałych państwach członkowskich, miały możliwość przedstawienia uwag;

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  3a. W trakcie przygotowania normy europejskiej lub po jej przyjęciu krajowe organizacje normalizacyjne nie podejmują żadnych działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zamierzoną harmonizację, oraz – w szczególności – nie publikują w danym zakresie nowej czy zmienionej normy krajowej, która nie jest w pełni zgodna z jakąkolwiek istniejącą normą europejską. W momencie publikacji nowej normy europejskiej wycofuje się wszystkie sprzeczne normy krajowe.

  Poprawka  51

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Artykuł 4a

   

  Wykorzystanie internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach systemu normalizacyjnego

   

  Krajowe i europejskie organizacje normalizacyjne promują wykorzystanie internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach systemu normalizacyjnego, w szczególności przez:

   

  a) zapewnienie wszystkim odpowiednim zainteresowanym stronom łatwego w obsłudze mechanizmu konsultacji on-line umożliwiającego przedstawianie uwag dotyczących projektów norm; oraz

   

  b) organizowanie, w miarę możliwości, wirtualnych spotkań, w tym za pomocą konferencji internetowych lub wideokonferencji, komitetów technicznych.

  Poprawka  52

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Europejskie organy normalizacyjne zapewniają właściwą reprezentację małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), organizacji konsumenckich, stron zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowanych grup społecznych, w szczególności poprzez organizacje, o których mowa w załączniku III, na poziomie kształtowania polityki i co najmniej na następujących etapach opracowywania norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych:

  1. Europejskie organizacje normalizacyjne wspierają i ułatwiają właściwą reprezentację i właściwe uczestnictwo wszystkich zainteresowanych stron, takich jak organy publiczne, w tym organów nadzoru rynkowego, MŚP, organizacji reprezentujących interesy konsumentów, w tym osób niepełnosprawnych, stron zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowanych grup społecznych, w tym partnerów społecznych, w szczególności poprzez organizacje zainteresowanych stron, o których mowa w załączniku III, na poziomie kształtowania polityki i co najmniej na następujących etapach opracowywania norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych:

  Poprawka  53

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (da) budowanie konsensusu;

  Poprawka  54

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. Europejskie organizacje normalizacyjne wspierają i ułatwiają rzeczywiste uczestnictwo organizacji zainteresowanych stron, o których mowa w załączniku III do niniejszego rozporządzenia w celu wzmocnienia ich reprezentacji. Takie uczestnictwo nie oznacza, że organizacje te muszą mieć prawo do głosowania lub weta w procesie opracowywania norm.

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Europejskie organy normalizacyjne zapewniają właściwą reprezentację, na poziomie technicznym, przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych oraz innych podmiotów prawnych w działalności normalizacyjnej dotyczącej nowego obszaru o istotnych konsekwencjach w zakresie polityki lub innowacji technicznych, jeżeli dane podmioty prawne uczestniczyły w związanym z takim obszarem projekcie finansowanym przez Unię w ramach wieloletniego ramowego programu działań w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego.

  2. Europejskie organizacje normalizacyjne ułatwiają właściwą reprezentację, na poziomie technicznym, przedsiębiorstw, ośrodków badawczych, uczelni wyższych, Wspólnego Centrum Badawczego Komisji, organów nadzoru rynkowego w państwach członkowskich, partnerów społecznych oraz innych podmiotów prawnych w działalności normalizacyjnej dotyczącej nowego obszaru o istotnych konsekwencjach w zakresie polityki lub innowacji technicznych, jeżeli dane podmioty prawne uczestniczyły w związanym z takim obszarem projekcie finansowanym przez Unię w ramach wieloletniego ramowego programu działań w dziedzinie badań, innowacyjności i rozwoju technologicznego.

  Poprawka  56

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Artykuł 5a

   

  Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do norm

   

  1. Krajowe organizacje normalizacyjne wspierają i ułatwiają – zgodnie z zasadą krajowej delegacji – dostęp MŚP do norm oraz ich opracowywania, w szczególności przez:

   

  a) nieodpłatne udostępnianie streszczeń norm na swoich stronach internetowych;

   

  b) określanie, w rocznych programach prac, projektów normalizacyjnych, które są szczególnie interesujące dla MŚP;

   

  c) zapewnianie MŚP dostępu do działalności normalizacyjnej bez zobowiązywania ich do członkostwa w krajowej organizacji normalizacyjnej;

   

  d) zapewnienie MŚP swobodnego dostępu do projektów norm.

   

  2. Oprócz dostępu, o którym mowa w ust. 1, krajowe organizacje normalizacyjne wspierają i ułatwiają – zgodnie z zasadą krajowej delegacji – dostęp mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw do norm oraz ich opracowywania, w szczególności przez:

   

  a) stosowanie specjalnych stawek za udostępnianie norm oraz oferowanie pakietów norm po obniżonej cenie;

   

  b) zapewnienie swobodnego dostępu do udziału lub stosowanie specjalnych stawek za udział w działalności normalizacyjnej.

   

  3. Odpowiedzialność za pokrycie kosztów ponoszonych zgodnie z ust. 1 lub 2 jest przedmiotem decyzji na szczeblu krajowym.

   

  4. Krajowe organizacje normalizacyjne przekazują co dwa lata europejskim organizacjom normalizacyjnym sprawozdanie na temat działań mających na celu spełnienie wymogów określonych w ust. 1 i 2 oraz wszelkich innych środków podejmowanych w celu poprawy uczestnictwa MŚP w realizowanej przez nie działalności normalizacyjnej. Krajowe organizacje normalizacyjne publikują to sprawozdanie na swojej stronie internetowej.

  Poprawka  57

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Artykuł 5b

   

  Wymiana najlepszych praktyk w odniesieniu do MŚP

   

  Krajowe organizacje normalizacyjne dokonują wymiany najlepszych praktyk mających na celu zwiększenie uczestnictwa MŚP w działalności normalizacyjnej oraz zwiększenie i ułatwienie stosowania norm.

  Poprawka  58

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 c (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Artykuł 5c

   

  Uczestnictwo organów publicznych w normalizacji europejskiej

   

  Państwa członkowskie wspierają uczestnictwo organów publicznych, w tym organów nadzoru rynkowego, w działalności normalizacyjnej mającej na celu opracowanie lub przegląd norm na wniosek Komisji zgodnie z art. 7 ust. 1.

  Uzasadnienie

  Zachęcanie organów publicznych do uczestnictwa jest bardziej realistycznym celem niż zapewnienie ich udziału, przy jednoczesnym uznaniu ich ważnej roli.

  Poprawka  59

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisja przyjmuje roczny program prac w zakresie normalizacji europejskiej, w którym wskazuje się normy europejskie i europejskie dokumenty normalizacyjne, o które Komisja zamierza wystąpić do europejskich organów normalizacyjnych zgodnie z art. 7.

  1. Po konsultacji z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym podmiotami, o których mowa w załączniku III, Komisja przyjmuje roczny program prac w zakresie normalizacji europejskiej, w którym wskazuje się normy europejskie i europejskie dokumenty normalizacyjne, o które Komisja zamierza wystąpić do europejskich organizacji normalizacyjnych zgodnie z art. 7 ust. 1.

  Poprawka  60

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Program prac w zakresie normalizacji europejskiej, o którym mowa w ust. 1, zawiera także cele związane z międzynarodowym wymiarem procesu normalizacji europejskiej, będące wsparciem prawodawstwa i polityki Unii, oraz określa podział kompetencji w zakresie rozwoju współpracy międzynarodowej.

  Poprawka  61

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a. W programie prac w zakresie normalizacji europejskiej, o którym mowa w ust. 1, określa się, jak działalność normalizacyjną należy włączyć do strategii „Europa 2020” i jak można zapewnić spójność strategii i programu prac.

  Poprawka  62

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2b. Komisja udostępnia program prac w zakresie normalizacji europejskiej, o którym mowa w ust. 1, na swojej stronie internetowej i przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  Poprawka  63

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Artykuł 6a

   

  Wspólne Centrum Badawcze

   

  Wspólne Centrum Badawcze Komisji bierze udział w przygotowywaniu programu prac w zakresie normalizacji europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1, oraz w działaniach europejskich organizacji normalizacyjnych, wnosząc wkład w postaci wiedzy naukowej w zakresie swojej specjalizacji w celu zapewnienia, że normy uwzględniają konkurencyjność gospodarczą i potrzeby społeczne takie jak zrównoważenie środowiskowe oraz kwestie bezpieczeństwa i ochrony.

  Poprawka  64

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do jednego lub kilku europejskich organów normalizacyjnych o sporządzenie w ustalonym terminie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego. Muszą one wynikać z uwarunkowań rynkowych, uwzględniać interes publiczny i opierać się na konsensusie.

  1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do jednej lub kilku europejskich organizacji normalizacyjnych o sporządzenie w rozsądnym terminie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego. Muszą one wynikać z uwarunkowań rynkowych, uwzględniać interes publiczny i cele polityczne wyraźnie określone we wniosku Komisji i opierać się na konsensusie. Przed wydaniem takiego wniosku Komisja w rozsądnym terminie zasięga w tym celu opinii europejskich organizacji normalizacyjnych, wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności tych, o których mowa w załączniku III, oraz komitetów ekspertów krajowych ustanowionych, w stosownych przypadkach, na mocy odpowiedniej dyrektywy sektorowej, a także powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony zarejestrowane w europejskim rejestrze służącym przejrzystości. Przed wydaniem takiego wniosku i podczas oceny wdrożenia wniosku Komisja dopilnowuje, aby ramy prawne dotyczące usług były wdrożone przy pełnym poszanowaniu podziału kompetencji między Unię a państwa członkowskie zgodnie z TFUE. Składając taki wniosek, Komisja nie narusza prawa do negocjowania, zawierania i wdrażania umów zbiorowych oraz podejmowania akcji protestacyjnych, zgodnie z prawem krajowym i praktykami krajowymi zgodnymi z prawem unijnym.

  Poprawka  65

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, Komisja informuje odpowiedni europejski organ normalizacyjny o przyznaniu dotacji na sporządzenie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego.

  3. W ciągu jednego miesiąca od otrzymania przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, Komisja informuje odpowiednią europejską organizację normalizacyjną o przyznaniu dotacji na sporządzenie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego.

  Uzasadnienie

  Komisja powinna pracować w takim samym tempie jak europejskie organizacje normalizacyjne, dla których w art. 7 ust. 2 wyznaczono termin wynoszący jeden miesiąc.

  Poprawka  66

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. W przypadku gdy państwo członkowskie uważa, że norma zharmonizowana nie spełnia w całości wymogów określonych w odpowiednim prawodawstwie unijnym, które to wymogi w założeniu ma obejmować, informuje o tym Komisję.

  1. W przypadku gdy państwo członkowskie lub Parlament Europejski uważa, że norma zharmonizowana nie spełnia w całości wymogów określonych w odpowiednim prawodawstwie unijnym, które to wymogi w założeniu ma obejmować, informuje o tym Komisję wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem.

  Uzasadnienie

  Zob. brzmienie ust. 25 sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji (A7-0276/2010). Ponieważ Parlament Europejski uczestniczy w zwykłej procedurze ustawodawczej na takich samych zasadach co Rada, Parlamentowi Europejskiemu należy przyznać prawo do sprzeciwu wobec normy zharmonizowanej.

  Poprawka  67

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a. W przypadku gdy Komisja nie zostanie poinformowana o jakimkolwiek sprzeciwie wobec normy zharmonizowanej lub gdy stwierdzi, że wniesiony sprzeciw jest nieuzasadniony, Komisja niezwłocznie publikuje daną normę zharmonizowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Poprawka  68

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  3a. Komisja publikuje i regularnie aktualizuje na swojej stronie internetowej wykaz norm zharmonizowanych, które zostały objęte decyzją, o której mowa w ust. 2.

  Uzasadnienie

  W celu zapewnienia pewności rynkowej ważne jest, aby decyzja Komisji dotycząca nieuznania normy zharmonizowanej ze względu na jej domniemaną niezgodność z przepisami była możliwie jak najbardziej przejrzysta.

  Poprawka  69

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

  4. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 18 ust. 2, po przeprowadzeniu w rozsądnym terminie konsultacji z komitetem ekspertów krajowych ustanowionym, w stosownych przypadkach, na mocy odpowiedniej dyrektywy sektorowej.

  Poprawka  70

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

  5. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 3, po przeprowadzeniu w rozsądnym terminie konsultacji z komitetem ekspertów krajowych ustanowionym, w stosownych przypadkach, na mocy odpowiedniej dyrektywy sektorowej.

  Poprawka  71

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Artykuł 8a

   

   

  Powiadamianie organizacji zainteresowanych stron

  Komisja ustanawia system powiadamiania zainteresowanych europejskich federacji przedsiębiorców oraz organizacji zainteresowanych stron, o których mowa w załączniku III, w celu zapewnienia właściwej konsultacji i rynkowości przed:

   

  - przyjęciem rocznego programu prac w zakresie normalizacji europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1;

   

  - przyjęciem wniosków dotyczących normalizacji, o których mowa w art. 6 ust. 2;

   

  - podjęciem decyzji w sprawie sprzeciwów wobec norm zharmonizowanych, o czym mowa w art. 8 ust. 2.

  Poprawka  72

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Rozdział IV – tytuł

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Normy z dziedziny TIK

  Specyfikacje techniczne z dziedziny TIK

  Poprawka  73

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – tytuł

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Uznawanie specyfikacji technicznych z dziedziny TIK

  Uznawanie i stosowanie specyfikacji technicznych z dziedziny TIK

  Poprawka  74

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Na wniosek organu publicznego, o którym mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z własnej inicjatywy Komisja może podjąć decyzję o uznaniu za normy TIK specyfikacji technicznych niebędących normami krajowymi, europejskimi ani międzynarodowymi i spełniających wymogi określone w załączniku II.

  Na wniosek państwa członkowskiego albo z własnej inicjatywy Komisja może, po konsultacji z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi i wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z europejską wielostronną platformą ds. normalizacji TIK ustanowioną przez Komisję, podjąć decyzję o opublikowaniu odniesień do specyfikacji technicznych TIK niebędących normami krajowymi, europejskimi ani międzynarodowymi i spełniających wymogi określone w załączniku II.

  Poprawka  75

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 10 – tytuł

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Stosowanie norm TIK w zamówieniach publicznych

  Stosowanie specyfikacji technicznych TIK w zamówieniach publicznych

  Poprawka  76

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 10 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Normy TIK, o których mowa w art. 9, stanowią wspólne specyfikacje techniczne, o których mowa w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE oraz rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

  Specyfikacje techniczne TIK, o których mowa w art. 9 niniejszego rozporządzenia, stanowią wspólne specyfikacje techniczne, o których mowa w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE oraz rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

  Poprawka  77

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (c)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (c) wykonywania prac wstępnych lub pomocniczych w związku z normalizacją europejską, w tym badań, działań w zakresie współpracy, seminariów, ocen, analiz porównawczych, prac badawczych, prac laboratoryjnych, badań międzylaboratoryjnych, prac w zakresie oceny zgodności oraz środków mających na celu skrócenie czasu opracowywania i rewizji norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych;

  (c) wykonywania prac wstępnych lub pomocniczych w związku z normalizacją europejską, w tym badań, działań w zakresie współpracy, w tym współpracy międzynarodowej, seminariów, ocen, analiz porównawczych, prac badawczych, prac laboratoryjnych, badań międzylaboratoryjnych, prac w zakresie oceny zgodności oraz środków mających na celu skrócenie czasu opracowywania i rewizji norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych, bez uszczerbku dla zasad otwartości, jakości, przejrzystości i konsensusu między wszystkimi zainteresowanymi stronami;

  Poprawka  78

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (d)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (d) działalności centralnych sekretariatów europejskich organów normalizacyjnych, w tym kształtowania polityki, koordynacji działalności normalizacyjnej, prowadzenia prac technicznych oraz dostarczania informacji zainteresowanym stronom;

  (d) działalności centralnych sekretariatów europejskich organizacji normalizacyjnych, w tym kształtowania polityki, koordynacji działalności normalizacyjnej, międzynarodowego dialogu w kwestiach regulacyjnych, prowadzenia prac technicznych, dostarczania informacji zainteresowanym stronom oraz przekazywania tych informacji osobom niepełnosprawnym;

  Poprawka  79

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (e)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (e) tłumaczenia, jeżeli jest to wymagane, norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych stosowanych dla wsparcia unijnej polityki i prawodawstwa na języki urzędowe Unii inne niż języki robocze europejskich organów normalizacyjnych lub, w należycie uzasadnionych przypadkach, na języki inne niż języki urzędowe Unii;

  (e) tłumaczenia norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych stosowanych dla wsparcia unijnej polityki i prawodawstwa na języki urzędowe Unii inne niż języki robocze europejskich organizacji normalizacyjnych lub, w należycie uzasadnionych przypadkach, na języki inne niż języki urzędowe Unii;

  Poprawka  80

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (f)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (f) sporządzania informacji mających na celu wyjaśnienie, interpretację i uproszczenie norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych, w tym sporządzania podręczników użytkownika, informacji o najlepszych praktykach oraz prowadzenia działań uświadamiających;

  (f) sporządzania łatwo dostępnych informacji mających na celu wyjaśnienie, interpretację i uproszczenie norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych, w tym sporządzania podręczników użytkownika, streszczeń norm, informacji o najlepszych praktykach oraz realizowania działań uświadamiających, strategii i programów szkoleniowych; Tego rodzaju informacje i materiały są udostępniane w łatwo dostępnym formacie elektronicznym i formacie dostępnym dla osób niepełnosprawnych;

  Poprawka  81

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 2 – litera (b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (b) innym organom, którym powierzono realizację prac, o których mowa w ust. 1 lit. a), c) i g), we współpracy z europejskimi organami normalizacyjnymi.

  (b) innym krajowym i europejskim organom, którym powierzono realizację prac, o których mowa w ust. 1 lit. a), c) i g), we współpracy z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi.

  Poprawka  82

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – litera (b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (b) ekspertyz prawnych i technicznych, w tym badań, w związku z oceną zapotrzebowania na normy europejskie i europejskie dokumenty normalizacyjne oraz ich opracowywaniem;

  (b) ekspertyz prawnych i technicznych, w tym badań, w związku z oceną zapotrzebowania na normy europejskie i europejskie dokumenty normalizacyjne oraz ich opracowywaniem i szkoleniem ekspertów;

  Poprawka  83

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – litera (d)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (d) weryfikacji jakości norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych oraz ich zgodności z odpowiednią polityką i prawodawstwem Unii;

  skreślona

  Poprawka  84

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (b) – punkt (i)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (i) tworzenia i rewizji norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych, o których to czynnościach mowa w art. 11 ust. 1 lit. a);

  skreślony

  Poprawka  85

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Komisja podejmuje decyzję w sprawie zasad finansowania, o których mowa w ust. 1 i 2, i kwot dotacji oraz, w stosownych przypadkach, w sprawie maksymalnego udziału w finansowaniu poszczególnych rodzajów działalności.

  3. Komisja, po konsultacji z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, podejmuje decyzję w sprawie zasad finansowania, o których mowa w ust. 1 i 2, i kwot dotacji oraz, w stosownych przypadkach, w sprawie maksymalnego udziału w finansowaniu poszczególnych rodzajów działalności.

  Poprawka  86

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 4 – litera (b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (b) MŚP, organizacje konsumenckie, strony zainteresowane kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowane grupy społeczne są właściwie reprezentowane w pracach nad normalizacją europejską, zgodnie z art. 5 ust. 1.

  (b) Europejskie organizacje normalizacyjne ułatwiają właściwe uczestnictwo MŚP, organizacji konsumenckich, stron zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowanych grup społecznych, w tym partnerów społecznych, w pracach nad normalizacją europejską, zgodnie z art. 5 ust. 1.

  Poprawka  87

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – litera (a)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (a) aktualizację wykazu europejskich organów normalizacyjnych określonych w załączniku I;

  (a) aktualizację wykazu europejskich organizacji normalizacyjnych określonych w załączniku I, tak aby uwzględniał on zmiany ich nazwy lub struktury;

  Poprawka  88

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – litera (a a) (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (aa) ustalenie i aktualizację wykazu krajowych organizacji normalizacyjnych znajdującego się w załączniku Ia;

  Poprawka  89

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – litera (b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (b) dostosowanie do rozwoju technicznego określonych w załączniku II kryteriów uznawania norm z dziedziny TIK;

  (b) dostosowanie do rozwoju technicznego określonych w załączniku II kryteriów uznawania specyfikacji technicznych z dziedziny TIK, jednak bez tworzenia lub usuwania któregokolwiek kryterium;

  Poprawka  90

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – litera (c)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (c) dostosowanie określonych w załączniku III kryteriów dotyczących organizacji reprezentujących MŚP i zainteresowane grupy społeczne do późniejszych zmian w zakresie ich charakteru nienastawionego na osiąganie zysku oraz ich reprezentacyjności.

  (c) dostosowanie kryteriów dotyczących organizacji reprezentujących MŚP i zainteresowane grupy społeczne, o których mowa w załączniku III, do późniejszych zmian w zakresie ich charakteru nienastawionego na osiąganie zysku oraz ich reprezentacyjności, jednak bez tworzenia, usuwania lub wykluczenia któregokolwiek kryterium lub którejkolwiek organizacji.

  Poprawka  91

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. Decyzje, o których mowa w ust. 1 lit. (a) i (b), przyjmuje się po konsultacji z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi.

  Uzasadnienie

  Decyzje mają kluczowe znaczenie dla systemu normalizacji i w związku z tym w proces ich podejmowania należy zaangażować europejskie organizacje normalizacyjne.

  Poprawka  92

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 17 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierza się Komisji z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym artykule.

  1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

  Poprawka  93

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 17 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 16, następuje na czas nieokreślony począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

  2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 16, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

  Poprawka  94

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 17 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po opublikowaniu tej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

  3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Instytucja, która zainicjowała procedurę wewnętrzną w celu podjęcia decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazania uprawnień, dokłada wszelkich starań, aby poinformować o tym Komisję w rozsądnym terminie przed przyjęciem ostatecznej decyzji, wskazując na przekazywane uprawnienia, które mogą zostać odwołane, jak również na możliwe powody odwołania.

   

  Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

  Poprawka  95

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 17 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 16 wchodzi w życie wyłącznie jeśli ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od powiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady lub też jeżeli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie zgłoszą sprzeciwu. Termin ten jest przedłużany o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

  5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 16 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

  Poprawka  96

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 18 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

  1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet co najmniej dwa razy w roku spotyka się z europejskimi i krajowymi organizacjami normalizacyjnymi.

  Uzasadnienie

  Decyzje mają kluczowe znaczenie dla systemu normalizacji i w związku z tym w proces ich podejmowania należy zaangażować europejskie organizacje normalizacyjne.

  Poprawka  97

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  4a. Komisja może zaprosić organizacje, o których mowa w załącznikach I, Ia i III, oraz inne zainteresowane strony do uczestniczenia w posiedzeniach komitetu, o którym mowa w ust. 1, w roli obserwatorów.

  Poprawka  98

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Europejskie organy normalizacyjne przesyłają Komisji sprawozdanie roczne z wykonania niniejszego rozporządzenia. Zawiera ono szczegółowe informacje na temat:

  1. Europejskie organizacje normalizacyjne przesyłają Komisji krótkie i zwięzłe sprawozdanie roczne z wykonania niniejszego rozporządzenia. Zawiera ono informacje na temat:

  Uzasadnienie

  W wersji angielskiej zastosowano termin „detailed”(szczegółowe), co może jedynie przyczynić się do zwiększenia biurokracji, zaś nie wywrze żadnego wpływu na wdrażanie. Sprawozdanie powinno natomiast być konkretne i stosunkowo zwięzłe.

  Poprawka  99

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 19 – ustęp 1 – litera (b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (b) reprezentacji MŚP, organizacji konsumenckich, stron zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowanych grup społecznych w krajowych organach normalizacyjnych.

  (b) reprezentacji organizacji konsumenckich, stron zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowanych grup społecznych w krajowych organizacjach normalizacyjnych;

  Poprawka  100

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 19 – ustęp 1 – litera (b a) (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (ba) reprezentacji MŚP na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 5a ust. 3.

  Poprawka  101

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 19 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Artykuł 19a

   

  Przegląd

   

  Komisja rozważy potrzebę wprowadzenia dodatkowych środków w celu uproszczenia finansowania normalizacji europejskiej i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla europejskich organizacji normalizacyjnych, z uwzględnieniem sprawozdania, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. (a). Do dnia 1 stycznia 2015 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie swoje wnioski w postaci sprawozdania, a w razie potrzeby złoży wniosek ustawodawczy w celu zmiany niniejszego rozporządzenia.

  Poprawka  102

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 21 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja publikuje wykaz krajowych organów normalizacyjnych i wszelkie jego aktualizacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Po konsultacji z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi Komisja publikuje wykaz krajowych organizacji normalizacyjnych i wszelkie jego aktualizacje na swojej stronie internetowej i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Poprawka  103

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik I a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Załącznik Ia

   

  Krajowe organizacje normalizacyjne

  Poprawka  104

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 2 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Specyfikacje techniczne zostały opracowane przez organizację nienastawioną na osiąganie zysku, która jest stowarzyszeniem zawodowym, przemysłowym lub handlowym, lub dowolną inną organizacją członkowską, która w zakresie swej specjalizacji fachowej opracowuje normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych i która nie jest europejskim, krajowym ani międzynarodowym organem normalizacyjnym, w ramach procesów, które spełniają następujące kryteria:

  2. Specyfikacje techniczne zostały opracowane przez organizację nienastawioną na osiąganie zysku, która jest stowarzyszeniem zawodowym, przemysłowym lub handlowym, lub dowolną inną organizacją członkowską, która w zakresie swej specjalizacji fachowej opracowuje specyfikacje techniczne z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych i która nie jest europejską, krajową ani międzynarodową organizacją normalizacyjną, w ramach procesów, które spełniają następujące kryteria:

  Poprawka  105

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 2 – litera a) – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  specyfikacje techniczne zostały opracowane w oparciu o otwarte podejmowanie decyzji, w którym mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty działające na rynku lub na rynkach objętych daną normą;

  specyfikacje techniczne zostały opracowane w oparciu o otwarte podejmowanie decyzji, w którym mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony działające na rynku lub na rynkach objętych daną specyfikacją;

  Poprawka  106

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 2 – litera b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  proces normalizacji polegał na współpracy, opierał się na konsensusie, a w jego ramach nie faworyzowano żadnej z zainteresowanych stron. Konsensus oznacza ogólne porozumienie charakteryzujące się brakiem trwałego sprzeciwu znacznej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie zmierzającym do uwzględnienia poglądów wszystkich zainteresowanych stron i zbliżenia sprzecznych stanowisk. Konsensus nie oznacza jednomyślności;

  proces opracowywania specyfikacji technicznych polegał na współpracy, opierał się na konsensusie, a w jego ramach nie faworyzowano żadnej z zainteresowanych stron. Konsensus oznacza ogólne porozumienie charakteryzujące się brakiem trwałego sprzeciwu znacznej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie zmierzającym do uwzględnienia poglądów wszystkich zainteresowanych stron i zbliżenia sprzecznych stanowisk. Konsensus nie oznacza jednomyślności;

  Poprawka  107

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 2 – litera c) – punkt (ii)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (ii) informacje na temat (nowych) działań normalizacyjnych zostały upowszechnione za pośrednictwem odpowiednich i dostępnych środków;

  (ii) informacje na temat (nowych) działań normalizacyjnych zostały podane do wiadomości publicznej i upowszechnione za pośrednictwem odpowiednich i dostępnych środków;

  Poprawka  108

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 2 – litera c) – punkt (iii)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (iii) w celu osiągnięcia równowagi dążono do udziału zainteresowanych stron należących do wszystkich kategorii;

  Nie dotyczy wersji polskiej.

  Poprawka  109

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – litera (a) – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (a) Organizacja europejska reprezentująca MŚP w działaniach z zakresu normalizacji europejskiej, która:

  (a) Ogólnoeuropejska organizacja reprezentująca wyłącznie przedsiębiorstwa rzemieślnicze i MŚP w działaniach z zakresu normalizacji europejskiej, która:

  Poprawka  110

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – litera (a) – punkt (iii)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (iii) została upoważniona w co najmniej dwóch trzecich państw członkowskich przez nienastawione na zysk organizacje reprezentujące MŚP do reprezentowania interesów MŚP w procesie normalizacji na poziomie europejskim.

  (iii) została upoważniona we wszystkich państwach członkowskich przez nienastawione na zysk organizacje reprezentujące większość MŚP do reprezentowania interesów MŚP w procesie normalizacji na poziomie europejskim.

  Poprawka  111

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – litera (b) – punkt (ii)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (ii) ma za swe cele i działania statutowe reprezentowanie interesów konsumentów w procesie normalizacji na poziomie europejskim;

  (ii) ma za swe cele i działania statutowe reprezentowanie interesów konsumentów, w tym konsumentów, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na swoją ułomność umysłową lub fizyczną, wiek lub łatwowierność, w procesie normalizacji na poziomie europejskim;

  Poprawka  112

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – litera (d) – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (d) Organizacja europejska reprezentująca interesy społeczne w działaniach z zakresu normalizacji europejskiej, która:

  (d) Organizacja europejska reprezentująca interesy społeczne, w tym partnerzy społeczni, w działaniach z zakresu normalizacji europejskiej, która:

  Poprawka  113

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – litera (d) – punkt (i)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (i) jest pozarządowa, nienastawiona na osiąganie zysku, niezależna od interesów branżowych, handlowych, gospodarczych ani innego rodzaju sprzecznych interesów;

  (i) jest pozarządowa, nienastawiona na osiąganie zysku, przedstawicielska, niezależna od interesów branżowych, handlowych, gospodarczych ani innego rodzaju sprzecznych interesów;

  • [1]  Dz.U. C 376 z 22.12.2011, s. 69.

  UZASADNIENIE

  Pamięci Alberta Normanda za jego przymioty i profesjonalizm, które przewyższały wszelkie normy

  I. Wniosek Komisji

  W dniu 1 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła „pakiet normalizacyjny” składający się z wniosku dotyczącego rozporządzenia mającego na celu dokonanie przeglądu i zastąpienie istniejących ram prawnych w zakresie normalizacji europejskiej[1],oceny skutków oraz komunikatu zawierającego strategiczną wizję normalizacji europejskiej na następną dekadę.

  Proponowane rozporządzenie opiera się na dwóch ogólnych konsultacjach publicznych przeprowadzonych w latach 2009 i 2010, pracach zespołu ekspertów ds. przeglądu systemu normalizacji europejskiej (EXPRESS), białej księdze pt. „Modernizacja normalizacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w UE. Droga naprzód” oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji[2].

  II. Stanowisko sprawozdawczyni

  Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący przeglądu systemu normalizacji europejskiej uwzględniający wniosek Parlamentu Europejskiego dotyczącego przeglądu mającego na celu zachowanie wielu udanych elementów systemu, zaradzenie jego brakom oraz uzyskanie właściwej równowagi między wymiarem europejskim, krajowym i międzynarodowym.

  W trakcie przygotowywania niniejszego sprawozdania sprawozdawczyni wzięła pod uwagę wnioski ze sprawozdania zespołu EXPRESS, które zawiera szereg istotnych zaleceń i odpowiedzi na publiczne konsultacje Komisji w sprawie przeglądu systemu normalizacji europejskiej. Sprawozdawczyni uwzględniła również wnioski z przesłuchania publicznego zorganizowanego przez komisję IMCO w dniu 23 listopada 2011 r. i miała okazję przeprowadzić rozległe konsultacje z przedstawicielami krajowych i europejskich organizacji normalizacyjnych oraz głównymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w proces opracowywania norm. W sprawozdaniu uwzględniono również w odpowiedni sposób opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (sprawozdawca: A. Pezzini).

  W niniejszym projekcie sprawozdania sprawozdawczyni uwzględniła stosunkowo ograniczoną liczbę poprawek mających na celu poprawę systemu normalizacji europejskiej w jego obecnych granicach oraz przy ścisłej współpracy z Radą.

  (a) Ułatwienie dostępu do norm i zwiększanie uczestnictwa MŚP w procesie ich ustalania

  Choć małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę gospodarki europejskiej, ich zaangażowanie w normalizację nie jest zawsze współmierne do ich znaczenia gospodarczego. Normy nie są zawsze projektowane tak, aby uwzględniać cechy i środowisko działania małych i średnich przedsiębiorstw, a szczególnie małych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw oraz zakładów rzemieślniczych. Dlatego też należy zagwarantować, by normy były zrozumiałe i łatwe w zastosowaniu, aby mogły być skuteczniej wdrażane przez wszystkich użytkowników. Należy również poczynić kroki w kierunku umożliwienia MŚP pełnego uczestnictwa w opracowywaniu norm oraz zapewnienia im łatwiejszego dostępu do nich. W związku z tym sprawozdawczyni wprowadziła szereg poprawek, których ogólnym celem jest zwiększenie uczestnictwa MŚP w działalności normalizacyjnej, w szczególności na szczeblu krajowym, oraz ułatwienie im dostępu do norm.

  (b) Zapewnienie uczestnictwa organów publicznych w normalizacji europejskiej

  Sprawozdawczyni podkreśla również, że w większości państw członkowskich organy publiczne wykazują ograniczone zainteresowanie uczestnictwem w procesie opracowywania norm, pomimo znaczenia normalizacji jako narzędzia wspierającego unijne prawodawstwo oraz politykę. Sprawozdawczyni uważa, że państwa członkowskie, a w szczególności organy nadzoru rynkowego, powinny wytypować swoich przedstawicieli do wszystkich krajowych komitetów technicznych odzwierciedlających rozwój norm opracowywanych na wniosek Komisji. Udział organów krajowych ma podstawowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania prawodawstwa w dziedzinach objętych nowym podejściem, a także dla uniknięcia sprzeciwów zgłaszanych ex post w stosunku do norm zharmonizowanych.

  (c) Zapewnienie uczestnictwa zainteresowanych grup społecznych w normalizacji europejskiej

  Sprawozdawczyni uznaje znaczenie zasady delegacji krajowej za kamień węgielny systemu normalizacji europejskiej, zwłaszcza w procesie opracowywania norm przez CEN i CENELEC. Należy jednak zauważyć, że – jak potwierdzają liczne badania – udział zainteresowanych stron reprezentujących interes społeczny, takich jak konsumenci (w tym osoby niepełnosprawne), ekolodzy i pracownicy, w krajowych komitetach technicznych pozostaje bardzo niewielki lub nie istnieje w ogóle. Dlatego też niezbędne jest zapewnienie bezpośredniego uczestnictwa tych podmiotów na szczeblu europejskim poprzez utrzymanie wsparcia finansowego dla europejskich organizacji utworzonych do reprezentowania tych interesów publicznych. Ich zaangażowanie zapewnia systemowi istotny element legitymizacji, poprawia jakość konsensusu oraz sprawia, że normy europejskie są bardziej reprezentatywne.

  (d) Normalizacja w dziedzinie usług

  Normy przyczyniły się do znacznej poprawy jakości i bezpieczeństwa towarów, jednak ich dostępność w dziedzinie usług nie jest w żaden sposób proporcjonalna do znaczenia i potencjału gospodarczego tego sektora. Opracowywanie europejskich norm w zakresie usług, przewidziane w dyrektywie 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, powinno przynieść dalszą harmonizację sektora usług, przyczynić się do większej przejrzystości, podwyższenia jakości i konkurencyjności usług europejskich oraz wspierać konkurencyjność, innowacje oraz zniesienie barier w handlu i ochronę konsumenta. Sprawozdawczyni popiera zatem wniosek Komisji dotyczący włączenia norm w zakresie usług w ramy prawne normalizacji europejskiej, gdyż będzie to stanowić odpowiednią podstawę prawną, w oparciu o którą Komisja będzie mogła wystąpić do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie norm w ściśle określonych obszarach poddanych wnikliwej ocenie, przy jednoczesnym zapewnieniu, że normy w zakresie usług związane są z potrzebami rynku i konsumentów przy uwzględnieniu interesu publicznego.

  (e) Poprawienie i przyspieszenie europejskiego procesu ustanawiania norm poprzez większą przejrzystość i konsultacje

  Sprawozdawczyni uważa, że istotne jest, by europejskie normy zostały opracowane w rozsądnym czasie, w szczególności w tych dziedzinach, w których normy te są potrzebne jak najszybciej, aby spełnić wymogi polityki publicznej i szybko zmieniających się warunków rynkowych. Sprawozdawczyni zachęca zatem europejskie i krajowe organizacje normalizacyjne, by kontynuowały zwiększanie swojej wydajności, pamiętając, że przyspieszenie procesu normalizacji nie musi odbywać się kosztem zasad otwartości, przejrzystości i konsensusu między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

  Sprawozdawczyni uważa, że proces ustanawiania norm ulegnie częściowemu przyspieszeniu dzięki efektywniejszym konsultacjom pomiędzy Komisją i europejskimi organizacjami normalizacyjnymi przed wydaniem wniosku, co umożliwi europejskim organizacjom normalizacyjnym dokonanie analizy rynkowości proponowanych norm, zapewnienie, że ograniczają się one do określenia środków technicznych niezbędnych do osiągnięcia celów politycznych określonych przez prawodawcę, oraz szybsze udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy są w stanie podjąć się wymaganych prac normalizacyjnych. W tym celu sprawozdawczyni proponuje uwzględnienie etapu konsultacji między Komisją, europejskimi organizacjami normalizującymi i zainteresowanymi stronami w trakcie opracowywania wniosku w celu zapewnienia rynkowości norm będących przedmiotem wniosku. Rozległe konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami powinny mieć także miejsce przed przyjęciem rocznego programu prac Komisji w zakresie normalizacji europejskiej.

  Sprawozdawczyni zwraca również uwagę na znaczenie komitetu, o którym mowa w art. 18 proponowanego rozporządzenia, jako forum do dyskusji na temat zagadnień związanych z normalizacją między Komisją a państwami członkowskimi. Sprawozdawczyni uważa, że komitet ten powinien, w razie potrzeby, być otwarty dla obserwatorów z krajowych i europejskich organizacji normalizacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych stron.

  (f) Specyfikacje techniczne TIK

  Sprawozdawczyni uznaje, że fora oraz konsorcja wnoszą znaczny wkład w system normalizacji poprzez oferowanie specyfikacji technicznych TIK o światowym znaczeniu, które są niejednokrotnie bardziej otwarte na nowatorskie technologie. Sprawozdawczyni zgadza się z wprowadzeniem nowego systemu umożliwiającego stosowanie w dziedzinie zamówień publicznych specyfikacji opracowanych przez organizacje inne niż europejskie organizacje normalizacyjne. Należy jednak podkreślić, że specyfikacje te powinny mieć inny status od norm, a w celu zapewnienia spójności systemu należy wprowadzić obowiązek konsultacji z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi w ramach tego procesu.

  (g) Finansowanie

  Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że obecny system finansowania UE na rzecz normalizacji europejskiej często prowadzi do frustracji ze względu na wysokie koszty audytu i opóźnienia w zatwierdzaniu płatności, które czasami przewyższają korzyści ze wsparcia finansowego. We wniosku Komisja poczyniła znaczne wysiłki w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych nakładanych na europejskie organizacje normalizacyjne, na przykład dzięki możliwości znacznego uproszczenia płatności ryczałtowych, w oczywisty sposób niepowiązanych z jakąkolwiek weryfikacją rzeczywistych kosztów wdrożenia. Niniejszy wniosek stanowi kolejny krok w stronę systemu opartego na wynikach, bazującego na określeniu uzgodnionych wskaźników i celów. Sprawozdawczyni wzywa Komisję do zapewnienia stabilności finansowej systemu i proponuje, w świetle przyszłego przeglądu rozporządzenia finansowego UE, zastosowanie dodatkowych środków w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

  III. Wnioski

  Celem niniejszego projektu sprawozdania jest określenie najważniejszych kwestii, które wymagają szczegółowego uwzględnienia w przedmiotowym wniosku, co ułatwi prowadzenie dyskusji w komisji. O ile sprawozdawczyni zastrzega sobie prawo do złożenia dodatkowych poprawek po bardziej wnikliwym przeanalizowaniu wniosku Komisji i przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji, o tyle jej celem na tym etapie jest zainicjowanie w komisji konstruktywnej dyskusji i zebranie dodatkowych uwag.

  • [1]  - Decyzja Rady 87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacji
   - Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych.
   - Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie finansowania normalizacji europejskiej.
  • [2]  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji (2010/2051(INI)).

  OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (1.2.2012)

  dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie normalizacji europejskiej oraz zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektyw 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
  (COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

  Sprawozdawca: Franck Proust

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji jest przeglądem istniejących dyrektyw. Ponieważ obecny system jest dość skuteczny, ważne jest, żeby rozporządzenie to stanowiło ewolucję istniejącej sytuacji, a nie rewolucję.

  Normalizacja wywiera wpływ na liczne aspekty działalności gospodarczej, m.in. na wzrost, na wydajność oraz na otwartość rynków. Ma też wiele konsekwencji dla wymiany. Normalizacja może także być wykorzystywana przez niektóre kraje protekcjonistyczne jako techniczna przeszkoda w wymianie.

  Z tego powodu Unia Europejska musi wspierać normy międzynarodowe, co już czyni za pośrednictwem międzynarodowych organów normalizacyjnych lub stosując dwustronne podejście, zwłaszcza podczas negocjowania umów handlowych. Pożądane byłoby również, aby Komisja ujęła w swoim programie prac cele międzynarodowe.

  Niniejsza opinia odnosi się głównie do specyfikacji technicznych w sektorze TIK. Są one najczęściej tworzone przez fora lub konsorcja, tj. ugrupowania przedsiębiorstw różnej wielkości, których celem jest wspólne opracowywanie specyfikacji. Fora i konsorcja zazwyczaj mają międzynarodowy wymiar, więc ich prace mają międzynarodowe skutki. Nie podlegają takim samym wymogom, jak europejskie organy normalizacyjne. Sektor TIK jest szczególnie dynamiczny, jego normalizacja musi być zatem bardzo reaktywna, aby zapewnić interoperacyjność, ale także stymulować konkurencyjność i innowacyjność. Z tego powodu ilość specyfikacji technicznych jest dużo większa w sektorze TIK niż w innych dziedzinach.

  Z międzynarodowego punktu widzenia należy popierać specyfikacje techniczne, które – opracowane przez organizacje o międzynarodowym wymiarze – umożliwiają otwarcie rynków pozaeuropejskich i ograniczają techniczne przeszkody w wymianie.

  A jednak nie są one obecnie powszechnie stosowane na szczeblu europejskim i wiele państw członkowskich nie może się do nich odwoływać, biorąc udział w zamówieniach publicznych.

  Komisja w swoim wniosku proponuje uznawanie specyfikacji technicznych w sektorze TIK za normy TIK na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, jeżeli spełniają one pewne wymogi. Naszym zdaniem takie podejście nie pozwala jednak na rozwiązanie przedstawionych wyżej problemów.

  Przede wszystkim powoduje to ingerencję Komisji w proces normalizacji, gdyż może ona z własnej inicjatywy zdecydować, że dana specyfikacja techniczna jest normą, nie będąc uprzednio opracowaną przez europejski organ normalizacyjny. Tymczasem ważne jest, żeby polityka nie ingerowała w normalizację, gdyż ta ostatnia jest odpowiedzią na dobrowolny proces. Poza tym, pomimo iż specyfikacje techniczne – aby zostały uznane za normy TIK – muszą spełniać wymogi zawarte w załącznikach do wniosku, na jakiej podstawie Komisja uzna za normę raczej tę, a nie inną specyfikację?

  Ponadto, następuje pomieszanie norm i specyfikacji technicznych. Fora i konsorcja nie mają takich samych zobowiązań, jak europejskie organy normalizacyjne, zwłaszcza w dziedzinie konsultacji z MŚP, organów zabezpieczenia społecznego, środowiskowych i ochrony konsumentów. Nie mają również obowiązku przestrzegania zasady spójności, zgodnie z którą nie można wprowadzać norm sprzecznych czy opracowywać normy będącej powieleniem innej. Naszym zdaniem ważne jest zachowanie wyraźnego rozróżnienia między normami i specyfikacjami technicznymi, bo w przeciwnym razie istnieje ryzyko powstania równoległego systemu normalizacji.

  Wreszcie, kryteria, które muszą spełniać specyfikacje techniczne TIK, aby zostały uznane przez Komisję za normy, wydają się nam niekompletne. Nie ma bowiem wśród nich części kryteriów WHO, zwłaszcza spójności.

  I na zakończenie – decyzją z dnia 28 listopada 2011 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30 listopada 2011 r., Komisja utworzyła europejską wielostronną platformę ds. normalizacji TIK, składającą się z przedstawicieli krajowych organów państw członkowskich i państw EFTA, przedstawicieli MŚP, przemysłu, a także innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Zadaniem tej platformy będzie doradzanie Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących normalizacji w sektorze TIK (program prac, potrzeby, wdrażanie, ...).

  W związku z tym, nie negując pracy wykonanej przez fora i konsorcja w obszarze TIK, proponujemy, żeby Komisja, po konsultacjach z wielostronną platformą ds. normalizacji TIK, zezwoliła wszystkim państwom członkowskim na odwoływanie się do specyfikacji technicznych w zamówieniach publicznych lub przy realizacji strategii politycznych Unii Europejskiej, jeżeli specyfikacje spełniają wymogi zawarte w załączniku, który obejmuje wszystkie kryteria WHO.

  POPRAWKI

  Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w sprawozdaniu następujących poprawek:

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3) Normy europejskie powinny być nadal przyjmowane przez europejskie organy normalizacyjne, a mianowicie Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

  Nie dotyczy wersji polskiej.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 4 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4a) Normalizacja odgrywa coraz ważniejszą rolę w handlu międzynarodowym i otwieraniu rynków. Dzięki porozumieniom z Drezna i Wiednia Unia dąży do opracowywania norm na szczeblu międzynarodowym, zwiększając w ten sposób konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i europejskiego przemysłu na arenie międzynarodwej. Jednak normalizacja może również być wykorzystywana przez kraje trzecie jako instrument antykonkurencyjny, stwarzając przeszkody techniczne dla wymiany. Z tego tytułu współpraca między europejskimi i międzynarodowymi organami normalizacyjnymi ma podstawowe znaczenie, ale Unia powinna również propagować podejście dwustronne, koordynując swoją działalność normalizacyjną z partnerami, np. w ramach dialogu transatlantyckiego.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 4 b preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4b) Promowanie norm europejskich powinno również odbywać się w drodze dwustronnych kontaktów podczas negocjowania umów lub oddelegowania specjalistów ds. normalizacji do krajów trzecich, tak jak to ma miejsce w przypadku Chin. Należy wyjść z podobną inicjatywą w pierwszej kolejności w przypadku Indii, Rosji i Brazylii.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 4 c preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4c) Krajowe, europejskie i międzynarodowe organy normalizacyjne opracowują normy, a fora i konsorcja opracowują specyfikacje techniczne. Te specyfikacje techniczne są przydatne w sytuacji, gdy nie istnieją normy. Przede wszystkim dzięki międzynarodowemu wymiarowi forów i konsorcjów te specyfikacje techniczne umożliwiają otwarcie rynków pozaeuropejskich i ograniczają techniczne przeszkody w wymianie, zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Unia powinna zachęcać do kontaktów między organami normalizacyjnymi a tymi forami i konsorcjami, pilnując jednak, by nie wytworzył się konkurencyjny system normalizacyjny.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 13 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Normy są ważnym narzędziem dla przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), które nie są jednak dostatecznie zaangażowane w system normalizacji, w związku z czym istnieje ryzyko, że normy nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. Dlatego też konieczna jest poprawa ich reprezentacji i uczestnictwa w procesie normalizacji, zwłaszcza w komitetach technicznych.

  (13) Normy są ważnym narzędziem dla przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), które nie są jednak dostatecznie zaangażowane w system normalizacji, w związku z czym istnieje ryzyko, że normy nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. Zasady normalizacji powinny zachęcać MŚP do aktywnego włączania rozwiązań z zakresu technologii innowacyjnych w działania normalizacyjne. Ponadto konieczna jest poprawa ich reprezentacji i uczestnictwa w procesie normalizacji, zwłaszcza w komitetach technicznych.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 14 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Normy europejskie mają decydujące znaczenie dla konkurencyjności MŚP, które jednak, ogólnie biorąc, nie są dostatecznie reprezentowane w działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na poziomie europejskim. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zapewnić właściwą reprezentację MŚP w procesie normalizacji europejskiej przez jednostkę o właściwych kwalifikacjach.

  (14) Normy europejskie mają decydujące znaczenie dla konkurencyjności MŚP, które jednak w niektórych dziedzinach nie są dostatecznie reprezentowane w działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na poziomie europejskim. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zapewnić właściwą reprezentację MŚP w procesie normalizacji europejskiej, utrzymując jednocześnie zasadę delegacji krajowej i unikając niepotrzebnego powielania struktur na szczeblu europejskim przez jednostkę o właściwych kwalifikacjach. Należy poświęcić szczególną uwagę reprezentacji i potrzebom MŚP, jeśli chodzi o działalność normalizacyjną na szczeblu międzynarodowym.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 19 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (19) Organy publiczne powinny jak najlepiej korzystać z pełnego zakresu stosownych norm przy zamawianiu sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych, np. poprzez wybór norm, które mogą być wdrożone przez wszystkich zainteresowanych dostawców, tym samym umożliwiając większą konkurencję i obniżając ryzyko polegające na zdominowaniu przez jedną technologię bądź jednego dostawcę. W dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ustalono, że specyfikacje techniczne w zamówieniach publicznych powinny być formułowane przez odniesienie do norm krajowych stanowiących transpozycję norm europejskich, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych odnoszących się do projektowania, wyliczeń i realizacji robót oraz wykorzystania produktów – lub przez odniesienie do równoważnych regulacji. Normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych są jednak często opracowywane przez inne organizacje zajmujące się opracowywaniem norm i nie należą do żadnej z kategorii norm i aprobat określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE. Konieczne jest zatem umożliwienie czynienia odniesień do norm z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych w specyfikacjach technicznych towarzyszących zamówieniom publicznym, w celu reagowania na szybki rozwój w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ułatwiania świadczenia usług transgranicznych, pobudzania konkurencji oraz promowania interoperacyjności i innowacyjności.

  (19) Organy publiczne powinny jak najlepiej korzystać z pełnego zakresu stosownych norm przy zamawianiu sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych, np. poprzez wybór norm, które mogą być wdrożone przez wszystkich zainteresowanych dostawców, tym samym umożliwiając większą konkurencję i obniżając ryzyko polegające na zdominowaniu przez jedną technologię bądź jednego dostawcę. W dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ustalono, że specyfikacje techniczne w zamówieniach publicznych powinny być formułowane przez odniesienie do norm krajowych stanowiących transpozycję norm europejskich, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych odnoszących się do projektowania, wyliczeń i realizacji robót oraz wykorzystania produktów – lub przez odniesienie do równoważnych regulacji. Normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych są jednak często opracowywane przez inne organizacje zajmujące się opracowywaniem norm i nie należą do żadnej z kategorii norm i aprobat określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE. Konieczne jest zatem umożliwienie czynienia odniesień do niektórych specyfikacji technicznych z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych w przetargach w ramach zamówień publicznych w celu reagowania na szybki rozwój w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ułatwiania świadczenia usług transgranicznych, pobudzania konkurencji oraz promowania interoperacyjności i innowacyjności.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 20 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (20) Niektóre normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych nie są opracowywane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku 3 do Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić procedurę wyboru norm z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych, które mogłyby być stosowane w zamówieniach publicznych, w ramach której prowadzone byłyby konsultacje na szeroką skalę z wieloma rozmaitymi zainteresowanymi stronami, w tym europejskimi organami normalizacyjnymi, przedsiębiorstwami i organami publicznymi. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić, w postaci wykazu cech, wymogi dotyczące takich norm i powiązanych z nimi procesów normalizacyjnych. Cechy te powinny zapewniać przestrzeganie celów polityki publicznej i potrzeb społecznych oraz powinny się opierać na kryteriach opracowanych w ramach Światowej Organizacji Handlu dla międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.

  (20) Niektóre specyfikacje techniczne z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych nie są opracowywane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku 3 do Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić procedurę wyboru specyfikacji technicznych z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych, które mogłyby być stosowane w zamówieniach publicznych, w ramach której prowadzone byłyby konsultacje na szeroką skalę z wieloma rozmaitymi zainteresowanymi stronami, w tym europejskimi organami normalizacyjnymi, przedsiębiorstwami i organami publicznymi. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić, w postaci wykazu cech, wymogi dotyczące takich specyfikacji technicznych i powiązanych z nimi procesów normalizacyjnych. Cechy te powinny zapewniać przestrzeganie celów polityki publicznej i potrzeb społecznych oraz powinny się opierać na kryteriach opracowanych w ramach Światowej Organizacji Handlu dla międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 22 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (22) Wybrane normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych mogłyby przyczyniać się do wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA), w której ustanowiono, na okres 2010-2015, program dotyczący rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych oraz instytucji i organów Unii, dostarczający wspólnych i dzielonych rozwiązań ułatwiających interoperacyjność.

  (22) Wybrane specyfikacje techniczne z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych mogłyby przyczyniać się do wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA), w której ustanowiono, na okres 2010-2015, program dotyczący rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych oraz instytucji i organów Unii, dostarczający wspólnych i dzielonych rozwiązań ułatwiających interoperacyjność.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 1 – litera e)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) „norma TIK” oznacza normę z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych;

  skreślona

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Każdy europejski i krajowy organ normalizacyjny bezzwłocznie odpowiada na wszelkie uwagi otrzymane od jakiegokolwiek innego europejskiego i krajowego organu normalizacyjnego oraz Komisji w związku z jakimkolwiek takim projektem i należycie uwagi te uwzględnia.

  2. Każdy europejski i krajowy organ normalizacyjny odpowiada w ciągu miesiąca na wszelkie uwagi otrzymane od jakiegokolwiek innego europejskiego i krajowego organu normalizacyjnego oraz Komisji w związku z jakimkolwiek takim projektem i należycie uwagi te uwzględnia.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) publikację projektów norm w taki sposób, by strony mające siedzibę w pozostałych państwach członkowskich miały możliwość przedstawienia uwag;

  a) bezzwłoczną publikację projektów norm w taki sposób, by strony mające siedzibę w pozostałych państwach członkowskich miały możliwość przedstawienia uwag;

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 –ustęp 1 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Europejskie organy normalizacyjne zapewniają właściwą reprezentację małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), organizacji konsumenckich, stron zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowanych grup społecznych, w szczególności poprzez organizacje, o których mowa w załączniku III, na poziomie kształtowania polityki i co najmniej na następujących etapach opracowywania norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych:

  1. Europejskie organy normalizacyjne wspierają właściwą reprezentację małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), organizacji konsumenckich, pracowników, stron zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowanych grup społecznych, w szczególności poprzez organizacje, o których mowa w załączniku III, na poziomie kształtowania polityki i co najmniej na następujących etapach opracowywania norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych:

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Europejskie organy normalizacyjne zapewniają właściwą reprezentację, na poziomie technicznym, przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych oraz innych podmiotów prawnych w działalności normalizacyjnej dotyczącej nowego obszaru o istotnych konsekwencjach w zakresie polityki lub innowacji technicznych, jeżeli dane podmioty prawne uczestniczyły w związanym z takim obszarem projekcie finansowanym przez Unię w ramach wieloletniego ramowego programu działań w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego.

  2. Europejskie organy normalizacyjne wspierają właściwą reprezentację, na poziomie technicznym, przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych oraz innych podmiotów prawnych w działalności normalizacyjnej dotyczącej nowego obszaru o istotnych konsekwencjach w zakresie polityki lub innowacji technicznych, jeżeli dane podmioty prawne uczestniczyły w związanym z takim obszarem projekcie finansowanym przez Unię w ramach wieloletniego ramowego programu działań w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Artykuł 5a

   

  Model najlepszych praktyk

   

  Europejskie organy normalizacyjne wspierają, propagują i upowszechniają modele najlepszych praktyk uczestnictwa podmiotów reprezentujących interesy różnych stron w krajowych organach normalizacyjnych.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Program prac w zakresie normalizacji europejskiej zawiera także cele związane z międzynarodowym wymiarem procesu normalizacji europejskiej, będące wsparciem prawodawstwa i polityki Unii, oraz określa, kto podejmuje jakie działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2b. W programie prac w zakresie normalizacji europejskiej, o którym mowa w ust. 1, określa się, jak działania normalizacyjne należy włączyć do strategii „UE 2020” i jak można zapewnić spójność.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 2 c (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2c. Program prac w zakresie normalizacji europejskiej, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany do zaopiniowania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do jednego lub kilku europejskich organów normalizacyjnych o sporządzenie w ustalonym terminie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego. Muszą one wynikać z uwarunkowań rynkowych, uwzględniać interes publiczny i opierać się na konsensusie.

  1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do jednego lub kilku europejskich organów normalizacyjnych o sporządzenie w ustalonym terminie, który jest ambitny i przewiduje sporządzenie jasnych list wymogów, celów pośrednich i środków publicznych, projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego. Muszą one wynikać z uwarunkowań rynkowych, uwzględniać interes publiczny i opierać się na konsensusie.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W ciągu trzech miesięcy od otrzymania przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, Komisja informuje odpowiedni europejski organ normalizacyjny o przyznaniu dotacji na sporządzenie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego.

  W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, Komisja informuje odpowiedni europejski organ normalizacyjny o przyznaniu dotacji na sporządzenie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Rozdział IV – tytuł

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Normy z dziedziny TIK

  Specyfikacje techniczne z dziedziny TIK

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – tytuł

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Uznawanie specyfikacji technicznych z dziedziny TIK

  Używanie specyfikacji technicznych z dziedziny TIK

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Na wniosek organu publicznego, o którym mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z własnej inicjatywy Komisja może podjąć decyzję o uznaniu za normy TIK specyfikacji technicznych niebędących normami krajowymi, europejskimi ani międzynarodowymi i spełniających wymogi określone w załączniku II.

  Na wniosek organu publicznego, o którym mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z własnej inicjatywy Komisja – po konsultacjach z wielostronną platformą ds. normalizacji TIK – może podjąć decyzję o uznaniu specyfikacji technicznych w dziedzinie TIK, niebędących normami krajowymi, europejskimi ani międzynarodowymi i spełniających wymogi określone w załączniku II do celów udzielania zamówień publicznych lub wdrażania polityki UE.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 10

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 10

  skreślony

  Stosowanie norm TIK w zamówieniach publicznych

   

  Normy TIK, o których mowa w art. 9, stanowią wspólne specyfikacje techniczne, o których mowa w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE oraz rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

   

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) tłumaczenia, jeżeli jest to wymagane, norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych stosowanych dla wsparcia unijnej polityki i prawodawstwa na języki urzędowe Unii inne niż języki robocze europejskich organów normalizacyjnych lub, w należycie uzasadnionych przypadkach, na języki inne niż języki urzędowe Unii;

  e) tłumaczenia, jeżeli jest to wymagane, norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych stosowanych dla wsparcia unijnej polityki i prawodawstwa na języki urzędowe Unii inne niż języki robocze europejskich organów normalizacyjnych lub na języki inne niż języki urzędowe Unii, jeżeli pozwala to na promowanie norm europejskich w krajach trzecich;

  (Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji).

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Komisja podejmuje decyzję w sprawie zasad finansowania, o których mowa w ust. 1 i 2, i kwot dotacji oraz, w stosownych przypadkach, w sprawie maksymalnego udziału w finansowaniu poszczególnych rodzajów działalności.

  3. Komisja podejmuje decyzję w sprawie zasad finansowania, o których mowa w ust. 1 i 2, i kwot dotacji oraz, w stosownych przypadkach, w sprawie maksymalnego udziału w finansowaniu poszczególnych rodzajów działalności. Komisja dopilnowuje, by finansowanie unijne miało jedynie charakter uzupełniający i było zależne od spełnienia specjalnych wymogów, tak by finansowanie normalizacji europejskiej w dalszym ciągu zapewniał głównie sektor prywatny.

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – litera b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) dostosowanie do rozwoju technicznego określonych w załączniku II kryteriów uznawania norm z dziedziny TIK;

  b) dostosowanie do rozwoju technicznego określonych w załączniku II kryteriów uznawania norm z dziedziny TIK, jednak bez tworzenia lub usuwania jakiegokolwiek z kryteriów;

  (Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji).

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 - litera c)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) dostosowanie określonych w załączniku III kryteriów dotyczących organizacji reprezentujących MŚP i zainteresowane grupy społeczne do późniejszych zmian w zakresie ich charakteru nienastawionego na osiąganie zysku oraz ich reprezentacyjności.

  c) dostosowanie określonych w załączniku III kryteriów dotyczących organizacji reprezentujących MŚP i zainteresowane grupy społeczne do późniejszych zmian w zakresie ich charakteru nienastawionego na osiąganie zysku oraz ich reprezentacyjności, jednak bez tworzenia, likwidacji lub wykluczenia jednego z kryteriów lub którejś z organizacji.

  (Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji).

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 2 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Specyfikacje techniczne zostały opracowane przez organizację nienastawioną na osiąganie zysku, która jest stowarzyszeniem zawodowym, przemysłowym lub handlowym, lub dowolną inną organizacją członkowską, która w zakresie swej specjalizacji fachowej opracowuje normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych i która nie jest europejskim, krajowym ani międzynarodowym organem normalizacyjnym, w ramach procesów, które spełniają następujące kryteria:

  2. Specyfikacje techniczne zostały opracowane przez organizację nienastawioną na osiąganie zysku, która jest stowarzyszeniem zawodowym, przemysłowym lub handlowym, lub dowolną inną organizacją członkowską, która w zakresie swej specjalizacji fachowej opracowuje specyfikacje techniczne z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych i która nie jest europejskim, krajowym ani międzynarodowym organem normalizacyjnym, w ramach procesów, które spełniają następujące kryteria:

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 2 – litera a)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  specyfikacje techniczne zostały opracowane w oparciu o otwarte podejmowanie decyzji, w którym mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty działające na rynku lub na rynkach objętych daną normą;

  specyfikacje techniczne zostały opracowane w oparciu o otwarte podejmowanie decyzji, w którym mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony działające na rynku lub na rynkach objętych daną specyfikacją techniczną;

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 2 – litera b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  proces normalizacji polegał na współpracy, opierał się na konsensusie, a w jego ramach nie faworyzowano żadnej z zainteresowanych stron. Konsensus oznacza ogólne porozumienie charakteryzujące się brakiem trwałego sprzeciwu znacznej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie zmierzającym do uwzględnienia poglądów wszystkich zainteresowanych stron i zbliżenia sprzecznych stanowisk. Konsensus nie oznacza jednomyślności;

  proces opracowywania specyfikacji technicznych polegał na współpracy, opierał się na konsensusie, a w jego ramach nie faworyzowano żadnej z zainteresowanych stron. Konsensus oznacza ogólne porozumienie charakteryzujące się brakiem trwałego sprzeciwu znacznej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie zmierzającym do uwzględnienia poglądów wszystkich zainteresowanych stron i zbliżenia sprzecznych stanowisk. Konsensus nie oznacza jednomyślności;

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  fa) spójność:

   

  (i) specyfikacje techniczne nie powinny być sprzeczne z normami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi, obowiązującymi lub będącymi w trakcie przygotowywania, ani ich powielać;

   

  (ii) postanowienie to powinno być zgodne z zasadą neutralności technologicznej i nie powinno być stosowane w sposób niezgodny z zasadami konkurencji.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Normalizacja europejska

  Odsyłacze

  COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

  Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  IMCO

  23.6.2011

   

   

   

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  INTA

  23.6.2011

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  23.11.2011

  20.12.2011

   

   

  Data przyjęcia

  26.1.2012

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  21

  6

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba Bidegain

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Traian Ungureanu

  OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (1.3.2012)

  dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie normalizacji europejskiej oraz zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektyw 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  (COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Adam Gierek

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Rozporządzenie PE i Rady ma na celu zwiększenie korzystnego wpływu norm europejskich na funkcjonowanie rynku, wzrost gospodarczy i innowacje oraz konkurencyjność przedsiębiorstw. Chodzi m.in. o: skrócenie procesu normalizacji w przypadku norm opracowywanych na wniosek Komisji, zapewnienie właściwej reprezentacji MŚP i zainteresowanych grup społecznych w procesie normalizacji (szczególnie w przypadku norm opracowywanych na wniosek Komisji), upowszechnienie stosowania norm Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych, a przez to zwiększenie interoperacyjności oraz norm dotyczących najnowszych, szybko rozwijających się technologii produkcyjnych - nanotechnologii, biotechnologii oraz technik nuklearnych, a także większej konsolidacji dotychczasowych ram prawnych.

  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii postanowiła skorzystać ze zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która stała się konieczna z powodu rozwoju techniki oraz globalizacji gospodarki. Niezbędne jest opracowanie nowego aktu prawnego konsolidującego dotychczas wdrożone dyrektywy dotyczące polityki normalizacyjnej oraz aktualizującego postanowienia ww. dyrektyw.

  Najistotniejsze zmiany dotyczą określenia uprawnień KE i Stałego Komitetu ds. Przepisów Technicznych i Norm. Nowością jest objęcie ramami prawnymi normalizacji w usługach oraz odrębne potraktowanie sektora TIK. Znowelizowane zostały podstawy finansowania normalizacji przez UE.

  Stanowisko sprawozdawcy

  Sprawozdawca pozytywnie ocenia propozycję nowego rozporządzenia PE i Rady, konsolidującego dotychczasową politykę normalizacyjną UE oraz wprowadzającego nowe elementy uwzględniające nowe wyzwania, dzięki czemu powstaje solidna baza dla modernizacji powiązań UE z Europejskim Systemem Normalizacyjnym. Do takich elementów należy uwzględnienie i włączenie do systemu notyfikacji normalizacji w usługach. Na uznanie zasługuje część dotycząca finansowania normalizacji europejskiej przez Komisję Europejską – stworzenie lepszej podstawy prawnej i uproszczenie procedur.

  Niemniej pewne elementy projektu budzą obawy co do skuteczności funkcjonowania w ramach partnerstwa prywatno- publicznego.

  Niezbędne są zmiany w postanowieniach rozporządzenia tak, aby stało się ono narzędziem implementacyjnym do wspierania jednolitego rynku, stosowania norm europejskich w celu wzmocnienia konkurencyjności i innowacji, ułatwienia uczestnictwa zainteresowanym stronom i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. System europejskiej normalizacji należy usprawniać przez wprowadzanie nowych elementów, które będą stanowiły dla niego wartość dodaną.

  Uwagi szczegółowe

  1) Nie zostały zdefiniowane ani wymienione obowiązujące zasady normalizacji europejskiej.

  2) Zabrakło odniesienia się do podstawy normalizacji europejskiej (i międzynarodowej), jaką jest zasada reprezentacji krajowej.

  3) Brakuje postanowień odnośnie zasady „standstill” istotnej dla harmonizacji norm na poziomie europejskim.

  4) Wiele postanowień ma charakter ogólny, co przy rozbudowanej delegacji uprawnień Komisji Europejskiej umożliwia nadmierną interpretację tych postanowień. Wymaga to doprecyzowania. Chodzi zarówno o niektóre definicje, jak i działania, zwłaszcza w tych zakresach, w których Komisja Europejska wprowadziła propozycje zmieniające funkcjonowanie dotychczasowego systemu i jego spójność.

  5) W projekcie rozporządzenia Komisja sugeruje stosowanie specyfikacji różnych forów i konsorcjów zamiast norm europejskich, przy czym kryteria, jakie mają one spełniać, są łagodniejsze. Jednym z fundamentów demokratycznego procesu normalizacji jest konsens społeczny. Integralność europejskiego systemu normalizacji jest jego siłą, ponieważ zapewnia spójność zbioru norm. Uczestnictwo forów i konsorcjów w systemie nie powinno skutkować powstawaniem sprzecznych norm i konkurujących ze sobą specyfikacji oraz przeszkodzić w uczestnictwie małych i średnich przedsiębiorstw (koszty uczestnictwa w forach są wysokie, a kryteria podejmowania decyzji nie zawsze demokratyczne). Ponadto, pewne fora i konsorcja mogą być zdominowane przez graczy spoza Unii Europejskiej. Zatem należy w miarę możliwości ograniczyć opracowywanie norm do obecnie uznanych europejskich organizacji normalizacyjnych i wykorzystać istnienie wielu możliwości w ramach tych organizacji do opracowywania dokumentów stosując przyspieszony, oparty na konsensie proces włączający wszystkie zainteresowane strony ze wszystkich krajów członkowskich UE (np. poprzez organizowanie tzw. konferencji tematycznych).

  Stosowanie specyfikacji forów/ konsorcjów winno być dopuszczalne w ściśle określonych przypadkach (np. w zamówieniach publicznych tam, gdzie brak norm), przy zachowaniu tych samych wymagań odnośnie: konsensu, otwartości, dobrowolności udziału, przejrzystości itp. jak europejskie organizacje normalizacyjne.

  6) Brakuje odniesienia do najnowszych technologii, takich jak nanotechnologie, biotechnologie, czy też technologie nuklearne.

  POPRAWKI

  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 2 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2) Normalizacja europejska pomaga również zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, ułatwiając w szczególności swobodny przepływ towarów i usług, interoperacyjność sieci, funkcjonowanie środków komunikacji, rozwój technologiczny i innowacyjność. Normy przynoszą znaczne pozytywne skutki gospodarcze, na przykład dzięki promowaniu wzajemnego przenikania gospodarczego na rynku wewnętrznym oraz sprzyjaniu rozwojowi nowych i ulepszonych produktów lub rynków i poprawie warunków dostaw. Normy powodują w ten sposób zwykle zwiększenie konkurencji oraz obniżenie kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc korzyści całej gospodarce. Normy mogą także przyczyniać się do podtrzymania i poprawy jakości, dostarczania informacji oraz zapewniania interoperacyjności i zgodności, tym samym zwiększając wartość dla konsumentów.

  (2) Normalizacja europejska pomaga również zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, ułatwiając w szczególności swobodny przepływ towarów i usług, interoperacyjność sieci, funkcjonowanie środków komunikacji, rozwój technologiczny i innowacyjność. Normalizacja europejska skoordynowana z międzynarodowym systemem normalizacji wzmacnia konkurencyjność przedsiębiorstw. Normy przynoszą znaczne pozytywne skutki gospodarcze, na przykład dzięki promowaniu wzajemnego przenikania gospodarczego na rynku wewnętrznym oraz sprzyjaniu rozwojowi nowych i ulepszonych produktów lub rynków i poprawie warunków dostaw. Normy powodują w ten sposób zwykle zwiększenie konkurencji oraz obniżenie kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc korzyści całej gospodarce. Normy mogą także przyczyniać się do podtrzymania i poprawy jakości, dostarczania informacji oraz zapewniania interoperacyjności i zgodności, tym samym zwiększając wartość dla konsumentów.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3) Normy europejskie powinny być nadal przyjmowane przez europejskie organy normalizacyjne, a mianowicie Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

  (3) Europejski system normalizacyjny powinien być nadal zorganizowany przez zainteresowane strony i dla nich, na zasadach spójności, przejrzystości, otwartości, konsensu, niezależności od szczególnych interesów, adekwatności rynkowej, efektywności i reprezentacji krajowej przy podejmowaniu decyzji, a normy europejskie powinny być nadal przyjmowane przez europejskie organizacje normalizacyjne, a mianowicie Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

  Uzasadnienie

  Jest to przypomnienie dotychczasowej sytuacji.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 4 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4) Normy europejskie odgrywają bardzo ważną rolę na rynku wewnętrznym, głównie dzięki domniemaniu zgodności produktów, które mają być udostępnione na rynku, z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi tych produktów określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

  (4) Normy europejskie odgrywają bardzo ważną rolę na rynku wewnętrznym, przykładowo dzięki domniemaniu zgodności produktów, które mają być udostępnione na rynku, z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi tych produktów określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

  Uzasadnienie

  Duża część norm europejskich (70%) nie jest zgodna z polityką UE bądź z jej ustawodawstwem, w związku z czym tekst może być mylący.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 8 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8) Impuls do opracowywania dobrowolnych norm dotyczących usług powinny stanowić czynniki rynkowe, dzięki czemu górę brałyby potrzeby podmiotów gospodarczych i zainteresowanych stron, których dana norma bezpośrednio lub pośrednio dotyczy; powinno ono także uwzględniać interes publiczny i odbywać się w oparciu o konsensus. Normy te powinny się przede wszystkim koncentrować na usługach powiązanych z produktami i procesami.

  (8) Działania związane ze świadczeniem usług są niejednokrotnie dostosowane do szczególnych cech narodowych. Dlatego też dobrowolne normy dotyczące usług powinny być opracowywane dla precyzyjnie zdefiniowanych i poddanych szczegółowej ocenie dziedzin. Opracowywanie norm powinno opierać się na czynnikach rynkowych, dzięki czemu górę brałyby potrzeby podmiotów gospodarczych i zainteresowanych stron, których dana norma bezpośrednio lub pośrednio dotyczy; powinno ono także uwzględniać interes publiczny i odbywać się w oparciu o konsensus. Normy te powinny się przede wszystkim koncentrować na usługach powiązanych z produktami i procesami. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1 dopuszcza normalizację jedynie przy poszanowania zasady pomocniczości.

   

  _________

   

  1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.

  Uzasadnienie

  Celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych z dnia 7 września 2005 r. jest zagwarantowanie wysokich norm jakości w odniesieniu do kwalifikacji (zawodowych) w UE, wobec czego stanowi ona ostateczny zbiór przepisów regulujących dalszy rozwój wzajemnych procedur uznawania, któremu musi przysługiwać pierwszeństwo obowiązywania.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 10 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) Normy krajowe w Unii przyjmowane są przez krajowe organy normalizacyjne, co może prowadzić do powstawania sprzecznych norm i przeszkód technicznych na rynku wewnętrznym. Dla potrzeb rynku wewnętrznego i dla skuteczności normalizacji w Unii konieczne jest zatem zatwierdzenie istniejącej regularnej wymiany informacji między krajowymi organami normalizacyjnymi, europejskimi organami normalizacyjnymi i Komisją na temat obecnych i przyszłych prac normalizacyjnych. Ta wymiana informacji powinna być dostosowana do załącznika 3 do Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu, zatwierdzonego decyzją Rady 80/271/EWG z dnia 10 grudnia 1979 r. dotyczącą zawarcia wielostronnych porozumień wynikających z negocjacji handlowych w latach 1973-1979.

  (10) Normy krajowe w Unii przyjmowane są przez krajowe jednostki normalizacyjne, co może prowadzić do powstawania sprzecznych norm i przeszkód technicznych na rynku wewnętrznym UE. Dla potrzeb rynku wewnętrznego UE i dla skuteczności normalizacji w Unii konieczne jest zatem zatwierdzenie istniejącej regularnej wymiany informacji między krajowymi jednostkami normalizacyjnymi, europejskimi organizacjami normalizacyjnymi i Komisją na temat obecnych i przyszłych prac normalizacyjnych, jak również przepisów dotyczących zasady „standstill” mających zastosowanie do krajowych jednostek normalizacyjnych w ramach europejskich organizacji normalizacyjnych. Ta wymiana informacji powinna być dostosowana do załącznika 3 do Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu, zatwierdzonego decyzją Rady 80/271/EWG z dnia 10 grudnia 1979 r. dotyczącą zawarcia wielostronnych porozumień wynikających z negocjacji handlowych w latach 1973-1979.

  Uzasadnienie

  Brakuje zasady "standstill" (Art. 4 i 7 dyrektywy 98/34/WE). "Standstill" to doskonałe narzędzie unikania barier technicznych w handlu, które jednocześnie wspiera harmonizację techniczną na poziomie europejskim.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 12 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12) Normy mogą w ramach polityki europejskiej stanowić pomocne narzędzie rozwiązywania ważnych kwestii społecznych, takich jak zmiana klimatu, zrównoważone wykorzystanie zasobów, starzenie się społeczeństwa i ogólna innowacyjność. Inicjując opracowywanie norm europejskich lub międzynarodowych dla towarów i technologii na tych rozwijających się rynkach, Europa mogłaby stworzyć przewagę konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i ułatwić handel.

  (12) W przypadkach, gdy normy są głównie narzędziami uzasadnionymi potrzebami rynku stosowanymi dobrowolnie przez zainteresowane strony, mogą one w ramach polityki europejskiej stanowić pomocne narzędzie rozwiązywania ważnych kwestii społecznych, takich jak zmiana klimatu, zrównoważone wykorzystanie zasobów, starzenie się społeczeństwa i ogólna innowacyjność. Inicjując opracowywanie norm europejskich lub międzynarodowych dla towarów i technologii na tych rozwijających się rynkach, Europa mogłaby stworzyć przewagę konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i ułatwić handel.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 13 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Normy są ważnym narzędziem dla przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), które nie są jednak dostatecznie zaangażowane w system normalizacji, w związku z czym istnieje ryzyko, że normy nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. Dlatego też konieczna jest poprawa ich reprezentacji i uczestnictwa w procesie normalizacji, zwłaszcza w komitetach technicznych.

  (13) Normy są ważnym narzędziem dla przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), które niejednokrotnie nie są jednak dostatecznie reprezentowane i nie są dostatecznie zaangażowane w system normalizacji, w związku z czym istnieje ryzyko, że normy nie uwzględniają odpowiednich potrzeb i interesów MŚP ani ich potencjału w dziedzinie technologii innowacyjnych. Przepisy w dziedzinie normalizacji powinny stanowić zachętę dla MŚP do czynnego przyczyniania się do innowacyjnych wysiłków normalizacyjnych za sprawą ich innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dlatego też konieczna jest poprawa ich reprezentacji i uczestnictwa we wszystkich etapach procesu normalizacji, zwłaszcza w komitetach technicznych.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 14 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Normy europejskie mają decydujące znaczenie dla konkurencyjności MŚP, które jednak, ogólnie biorąc, nie są dostatecznie reprezentowane w działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na poziomie europejskim. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zapewnić właściwą reprezentację MŚP w procesie normalizacji europejskiej przez jednostkę o właściwych kwalifikacjach.

  (14) Normy europejskie mają decydujące znaczenie dla konkurencyjności MŚP, które jednak, w niektórych obszarach, nie są dostatecznie reprezentowane w działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na poziomie europejskim. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zapewnić właściwą reprezentację MŚP w procesie normalizacji europejskiej. Oczekuje się, że zapewnienie MŚP członkostwa w europejskich organach normalizacyjnych, a także prawa głosu zaowocuje zaangażowaniem się MŚP w proces normalizacji, a także ich uczestnictwem w nim.

  Uzasadnienie

  Zainteresowane strony, w tym z MŚP, uczestniczą w europejskiej normalizacji na poziomie krajowym, gdzie spotykają się z podobnymi firmami oraz władzami lokalnymi i mają możliwość pracy w swoim języku narodowym. Konsens krajowy, osiągnięty z udziałem MŚP, jest następnie prezentowany w odpowiednich komitetach technicznych na poziomie europejskim przez delegata jednostki krajowej (zasada reprezentacji krajowej).

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 15 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (15) Normy mogą mieć duży wpływ na społeczeństwo, zwłaszcza na bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, wydajność sieci, środowisko, dostępność i inne dziedziny polityki publicznej. Konieczne jest zatem sprawienie, by zainteresowane grupy społeczne odgrywały większą rolę przy opracowywaniu norm i miały większy wkład w tę działalność, dzięki wsparciu organizacji reprezentujących interesy konsumentów i zainteresowanych grup społecznych oraz działających na rzecz środowiska.

  (15) Normy mogą mieć duży wpływ na społeczeństwo, zwłaszcza na bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, wydajność sieci, środowisko, dostępność i inne dziedziny polityki publicznej. Konieczne jest zatem sprawienie, by zainteresowane grupy społeczne odgrywały większą rolę przy opracowywaniu norm i miały większy wkład w tę działalność, dzięki wsparciu organizacji reprezentujących interesy konsumentów i zainteresowanych grup społecznych oraz działających na rzecz środowiska. Zapewnienie tym organizacjom skutecznego członkostwa w europejskich organach normalizacyjnych, a także prawa głosu, wywrze pozytywny wpływ na jakość norm.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 16 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (16) W normach powinno się w możliwie największym stopniu uwzględniać wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktów i usług. Ważne i publicznie dostępne narzędzia oceny takiego wpływu w całym cyklu życia zostały opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji.

  (16) W normach powinno się uwzględniać wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktów i usług. Ważne i publicznie dostępne narzędzia oceny takiego wpływu w całym cyklu życia zostały opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 17 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (17) Wykonalność współpracy między Komisją a systemem normalizacji europejskiej zależy od starannego planowania przyszłych wniosków o opracowanie norm. Planowanie to można by ulepszyć, zwłaszcza dzięki wkładowi zainteresowanych stron. Ponieważ w dyrektywie 98/34/WE przewidziano już możliwość zwracania się do europejskich organów normalizacyjnych o opracowanie norm europejskich, właściwe jest wprowadzenie lepszego i przejrzystszego planowania w rocznym programie prac, który powinien obejmować przegląd wszystkich wniosków o opracowanie norm, które Komisja zamierza przedłożyć europejskim organom normalizacyjnym.

  (17) Wykonalność współpracy między Komisją a systemem normalizacji europejskiej zależy od starannego planowania przyszłych wniosków o opracowanie norm. Planowanie to można by ulepszyć, zwłaszcza dzięki wkładowi zainteresowanych stron, poprzez wprowadzenie mechanizmów uzyskiwania opinii oraz ułatwienie wymiany informacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Ponieważ w dyrektywie 98/34/WE przewidziano już możliwość zwracania się do europejskich organów normalizacyjnych o opracowanie norm europejskich, właściwe jest wprowadzenie lepszego i przejrzystszego planowania w rocznym programie prac, który powinien obejmować przegląd wszystkich wniosków o opracowanie norm, które Komisja zamierza przedłożyć europejskim organom normalizacyjnym.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 19 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (19) Organy publiczne powinny jak najlepiej korzystać z pełnego zakresu stosownych norm przy zamawianiu sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych, np. poprzez wybór norm, które mogą być wdrożone przez wszystkich zainteresowanych dostawców, tym samym umożliwiając większą konkurencję i obniżając ryzyko polegające na zdominowaniu przez jedną technologię bądź jednego dostawcę. W dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ustalono, że specyfikacje techniczne w zamówieniach publicznych powinny być formułowane przez odniesienie do norm krajowych stanowiących transpozycję norm europejskich, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych odnoszących się do projektowania, wyliczeń i realizacji robót oraz wykorzystania produktów – lub przez odniesienie do równoważnych regulacji. Normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych są jednak często opracowywane przez inne organizacje zajmujące się opracowywaniem norm i nie należą do żadnej z kategorii norm i aprobat określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE. Konieczne jest zatem umożliwienie czynienia odniesień do norm z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych w specyfikacjach technicznych towarzyszących zamówieniom publicznym, w celu reagowania na szybki rozwój w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ułatwiania świadczenia usług transgranicznych, pobudzania konkurencji oraz promowania interoperacyjności i innowacyjności.

  (19) Organy publiczne powinny jak najlepiej korzystać z pełnego zakresu stosownych norm i specyfikacji technicznych przy zamawianiu sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych, np. poprzez wybór norm i specyfikacji technicznych, które mogą być wdrożone przez wszystkich zainteresowanych dostawców, tym samym umożliwiając większą konkurencję i obniżając ryzyko polegające na zdominowaniu przez jedną technologię bądź jednego dostawcę. W dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ustalono, że specyfikacje techniczne w zamówieniach publicznych powinny być formułowane przez odniesienie do norm krajowych stanowiących transpozycję norm europejskich, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych odnoszących się do projektowania, wyliczeń i realizacji robót oraz wykorzystania produktów – lub przez odniesienie do równoważnych regulacji. Specyfikacje techniczne z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych są jednak często opracowywane przez inne organizacje zajmujące się opracowywaniem norm i nie należą do żadnej z kategorii norm i aprobat określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE. Konieczne jest zatem umożliwienie czynienia odniesień do specyfikacji technicznych z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych w specyfikacjach technicznych towarzyszących zamówieniom publicznym, w celu reagowania na szybki rozwój w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ułatwiania świadczenia usług transgranicznych, pobudzania konkurencji oraz promowania interoperacyjności i innowacyjności.

  Uzasadnienie

  Normy są definiowane zgodnie z ich pochodzeniem regionalnym lub sposobem opracowania, a nie w zależności od sektora przemysłu.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 20 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (20) Niektóre normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych nie są opracowywane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku 3 do Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić procedurę wyboru norm z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych, które mogłyby być stosowane w zamówieniach publicznych, w ramach której prowadzone byłyby konsultacje na szeroką skalę z wieloma rozmaitymi zainteresowanymi stronami, w tym europejskimi organami normalizacyjnymi, przedsiębiorstwami i organami publicznymi. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić, w postaci wykazu cech, wymogi dotyczące takich norm i powiązanych z nimi procesów normalizacyjnych. Cechy te powinny zapewniać przestrzeganie celów polityki publicznej i potrzeb społecznych oraz powinny się opierać na kryteriach opracowanych w ramach Światowej Organizacji Handlu dla międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.

  (20) Niektóre specyfikacje techniczne z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych nie są opracowywane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku 3 do Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić procedurę wyboru specyfikacji technicznych z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych, które mogłyby być stosowane w zamówieniach publicznych, w ramach której prowadzone byłyby konsultacje na szeroką skalę z wieloma rozmaitymi zainteresowanymi stronami, w tym europejskimi organami normalizacyjnymi, przedsiębiorstwami i organami publicznymi. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić, w postaci wykazu cech, wymogi dotyczące takich specyfikacji technicznych i powiązanych z nimi procesów normalizacyjnych. Cechy te powinny zapewniać przestrzeganie celów polityki publicznej i potrzeb społecznych oraz powinny się opierać na kryteriach opracowanych w ramach Światowej Organizacji Handlu dla normalizacji międzynarodowej.

  Uzasadnienie

  Normy są definiowane zgodnie z ich pochodzeniem regionalnym lub sposobem opracowania, a nie w zależności od sektora przemysłu.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 21 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (21) Aby zwiększyć innowacyjność i konkurencję między znormalizowanymi rozwiązaniami, uznanie danej specyfikacji technicznej nie powinno uniemożliwiać uznania konkurencyjnej specyfikacji technicznej zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Każde uznanie powinno zależeć od posiadania przez daną specyfikację wymaganych cech oraz osiągnięcia przez nią minimalnego poziomu akceptacji rynkowej. Akceptacji rynkowej nie powinno się interpretować jako wdrożenia na szeroką skalę na rynku.

  (21) Aby zwiększyć innowacyjność i konkurencję, uznanie danej specyfikacji technicznej nie powinno uniemożliwiać uznania specyfikacji technicznej zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Każde uznanie powinno zależeć od posiadania przez daną specyfikację wymaganych cech oraz osiągnięcia przez nią znaczącego poziomu akceptacji rynkowej.

  Uzasadnienie

  Rozwiązania znormalizowane nie powinny być ze sobą sprzeczne. Zbiór norm powinien być spójny. Znormalizowane rozwiązania techniczne mają dawać równe szanse przedsiębiorstwom tak, aby te mogły konkurować w zakresie projektowania lub usług. Dla konsumentów znormalizowane rozwiązania techniczne powinny stanowić jasną wskazówkę, co kupować.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 22 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (22) Wybrane normy z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych mogłyby przyczyniać się do wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA), w której ustanowiono, na okres 2010-2015, program dotyczący rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych oraz instytucji i organów Unii, dostarczający wspólnych i dzielonych rozwiązań ułatwiających interoperacyjność.

  (22) Wybrane specyfikacje techniczne z dziedziny technologii informacyjno -komunikacyjnych mogłyby przyczyniać się do wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA), w której ustanowiono, na okres 2010-2015, program dotyczący rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych oraz instytucji i organów Unii, dostarczający wspólnych i dzielonych rozwiązań ułatwiających interoperacyjność.

  Uzasadnienie

  Normy są definiowane zgodnie z ich pochodzeniem regionalnym lub sposobem opracowania, a nie w zależności od sektora przemysłu.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 23 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (23) W dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą zaistnieć sytuacje, w których właściwe jest zachęcanie do przestrzegania określonych norm na poziomie unijnym, lub wymaganie ich przestrzegania, w celu zapewnienia interoperacyjności na jednolitym rynku i poprawy swobody wyboru dla użytkowników. W innych okolicznościach może się również zdarzyć, że określone normy europejskie nie odpowiadają już potrzebom konsumentów lub utrudniają rozwój technologiczny. Z tych powodów w dyrektywie 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej umożliwiono Komisji, w stosownych przypadkach, występowanie do europejskich organów normalizacyjnych z wnioskiem o sporządzenie norm, ustalanie wykazu norm lub specyfikacji publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w celu zachęcania do ich stosowania lub wprowadzanie obowiązku ich wdrożenia, lub usuwanie norm lub specyfikacji z tego wykazu.

  (23) W dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą zaistnieć sytuacje, w których właściwe jest zachęcanie do przestrzegania określonych norm na poziomie unijnym, lub wymaganie ich przestrzegania, w celu zapewnienia interoperacyjności na jednolitym rynku i poprawy swobody wyboru dla użytkowników. W innych okolicznościach może się również zdarzyć, że określone normy europejskie nie odpowiadają już potrzebom konsumentów lub utrudniają rozwój technologiczny. Z tych powodów w dyrektywie 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej umożliwiono Komisji, w stosownych przypadkach, występowanie do europejskich organów normalizacyjnych z wnioskiem o sporządzenie norm, ustalanie wykazu norm lub specyfikacji publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w celu zachęcania do ich stosowania, lub usuwanie norm lub specyfikacji z tego wykazu.

  Uzasadnienie

  Normy nie są obowiązkowe; są one i nadal powinny pozostać dobrowolne.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 29 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (29) Finansowanie działalności normalizacyjnej powinno również móc obejmować działania wstępne i pomocnicze związane z tworzeniem norm lub innych produktów normalizacji. Jest to konieczne przede wszystkim w przypadku prac obejmujących badania, przygotowywanie wstępnych dokumentów do celów legislacyjnych, badania międzylaboratoryjne oraz zatwierdzanie lub ocenianie norm. Promowanie normalizacji na poziomie europejskim i międzynarodowym powinno być również kontynuowane dzięki programom dotyczącym pomocy technicznej dla państw trzecich i współpracy z nimi. W celu polepszenia dostępu do rynku oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii powinno być możliwe przyznawanie dotacji innym organom w drodze zaproszeń do składania wniosków lub, w razie potrzeby, udzielania zamówień.

  (29) Finansowanie działalności normalizacyjnej powinno również móc obejmować działania wstępne i pomocnicze związane z tworzeniem norm lub innych produktów normalizacji. Jest to konieczne przede wszystkim w przypadku prac obejmujących badania, przygotowywanie wstępnych dokumentów do celów legislacyjnych, badania międzylaboratoryjne oraz zatwierdzanie lub ocenianie norm. Promowanie normalizacji na poziomie europejskim i międzynarodowym powinno być również kontynuowane dzięki programom dotyczącym pomocy technicznej dla państw trzecich i współpracy z nimi. W celu polepszenia dostępu do rynku oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii powinno być możliwe przyznawanie dotacji podmiotom prowadzącym wyżej wymienioną działalność w drodze zaproszeń do składania wniosków lub, w razie potrzeby, udzielania zamówień.

  Uzasadnienie

  Ważne jest, aby zatwierdzaniem i dokonywaniem przeglądów norm europejskich zajmowały się wyłącznie krajowe i europejskie organy normalizacyjne. W przeciwnym wypadku niemożliwe będzie zagwarantowanie zaangażowania MŚP, organizacji pozarządowych itp. Jednocześnie zezwolenie innym organom na zatwierdzanie i dokonywanie przeglądów norm stwarza zagrożenie powstania systemów równoległych.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 36 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (36) W przypadku decyzji wykonawczych w związku ze sprzeciwami wobec norm zharmonizowanych, uznanymi przez Komisję za uzasadnione i w przypadku których odniesienia do danej normy zharmonizowanej nie zostały jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy stosować procedurę doradczą – ze względu na to, że dana norma nie spowodowała jeszcze powstania domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w obowiązującym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

  (36) W przypadku decyzji wykonawczych w związku ze sprzeciwami wobec rocznego europejskiego programu prac normalizacyjnych i norm zharmonizowanych, uznanymi przez Komisję za uzasadnione i w przypadku których odniesienia do danej normy zharmonizowanej nie zostały jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy stosować procedurę doradczą – ze względu na to, że dana norma nie spowodowała jeszcze powstania domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w obowiązującym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

  Uzasadnienie

  Program prac normalizacyjnych winien być skonsultowany z państwami członkowskimi.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 37 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (37) W przypadku decyzji wykonawczych w związku ze sprzeciwami wobec norm zharmonizowanych, uznanymi przez Komisję za uzasadnione i w przypadku których odniesienia do danej normy zharmonizowanej zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy stosować procedurę sprawdzającą – ze względu na to, że taka decyzja mogłaby wpływać na domniemanie zgodności z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami.

  (37) Procedurę sprawdzającą należy stosować w odniesieniu do każdego zgłoszenia normalizacyjnego wobec europejskich organizacji normalizacyjnych, uznania specyfikacji technicznych w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nanotechnologii i biotechnologii oraz technologii nuklearnych w przypadku decyzji wykonawczych w związku ze sprzeciwami wobec norm zharmonizowanych, uznanymi przez Komisję za uzasadnione i w przypadku których odniesienia do danej normy zharmonizowanej zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – ze względu na to, że takie decyzje mogłyby wpływać na domniemanie zgodności z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami.

  Uzasadnienie

  Procedura dotycząca uznawania specyfikacji technicznych w dziedzinie najnowszych technologii winna umożliwiać państwom członkowskim zgłaszanie uwag.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się reguły odnoszące się współpracy między europejskimi organami normalizacyjnymi, krajowymi organami normalizacyjnymi i Komisją, ustanawiania norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych dotyczących produktów i usług w ramach wspierania unijnego prawodawstwa i polityki, uznawania specyfikacji technicznych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej: „TIK”) oraz finansowania normalizacji europejskiej.

  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się reguły odnoszące się do współpracy między europejskimi organami normalizacyjnymi, krajowymi organami normalizacyjnymi i Komisją, ustanawiania norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych dotyczących produktów i usług w ramach wspierania unijnego prawodawstwa i polityki, uznawania specyfikacji technicznych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej: „TIK”), finansowania normalizacji europejskiej oraz warunków zrównoważonej reprezentacji europejskich organizacji zainteresowanych stron.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 1 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1) „norma” oznacza specyfikację techniczną do wielokrotnego lub ciągłego stosowania, zgodność z którą nie jest obowiązkowa i która jest jedną z następujących norm:

  (1) „norma” oznacza specyfikację techniczną zatwierdzoną przez uznany organ normalizacyjny do wielokrotnego lub ciągłego stosowania, zgodność z którą nie jest obowiązkowa i która jest jedną z następujących norm:

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 1 – litera (c)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (c) „norma zharmonizowana” oznacza normę europejską przyjętą na podstawie złożonego przez Komisję wniosku o zastosowanie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego;

  (c) „norma zharmonizowana” oznacza normę europejską przyjętą na podstawie złożonego przez Komisję wniosku o zastosowanie unijnego prawodawstwa i do której odniesienia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 1 – litera (e)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (e) „norma TIK” oznacza normę z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych;

  skreślona

  Uzasadnienie

  Normy są definiowane zgodnie z ich pochodzeniem regionalnym lub sposobem opracowania, a nie w zależności od sektora przemysłu. Ponadto w tej definicji istnieje rozbieżność co do rzeczywistego znaczenia określenia "specyfikacje techniczne TIK".

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3) „projekt normy” oznacza dokument zawierający tekst specyfikacji technicznych dotyczących danego przedmiotu, który ma zostać przyjęty zgodnie z odpowiednią procedurą normalizacyjną, w formie, jaką otrzymał po pracach przygotowawczych i w jakiej został udostępniony celem umożliwienia publicznego przedstawienia uwag lub poddania go analizie;

  (3) „projekt normy” oznacza dokument zawierający proponowaną normę udostępnianą w celu jej zaopiniowania, poddania głosowaniu lub w celu zatwierdzenia;

  Uzasadnienie

  Należałoby stosować definicję z odpowiedniej normy europejskiej.

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 4 – część pierwsza

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4) „specyfikacja techniczna” oznacza specyfikację zawartą w dokumencie, w którym określono jedno z poniższych:

  (4) „specyfikacja techniczna” oznacza dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełnić wyrób, proces lub usługa, w którym określono jedno z poniższych:

  Uzasadnienie

  Przyjęto za EN 45020.

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 8 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8a) „zasada standstill” oznacza wstrzymanie się krajowej jednostki normalizacyjnej od dalszych prac nad rozpoczętym projektem;

  Uzasadnienie

  Określenie to pojawia się w Art. 4 i 7 dyrektywy 98/34.

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Krajowe organy normalizacyjne nie mogą sprzeciwiać się włączeniu danego przedmiotu podlegającego normalizacji do programu prac europejskiego organu normalizacyjnego.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Krajowe organy normalizacyjne będące członkami europejskich organów normalizacyjnych powinny mieć możliwość wniesienia sprzeciwu przeciwko włączeniu danego przedmiotu do programu prac. Istnienie takiej możliwości gwarantuje zarówno dobrowolny charakter normalizacji, jak i rzeczywiste znaczenie upoważnienia normalizacyjnego dla rynku, wydanego przez Komisję Europejską.

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5a. Podczas przygotowania normy europejskiej lub po jej przyjęciu krajowe jednostki normalizacyjne nie mogą podejmować żadnych działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zamierzoną harmonizację oraz, w szczególności, nie mogą opublikować w danym zakresie nowej lub znowelizowanej normy krajowej, która nie jest w pełni spójna z istniejącą normą europejską.

  Uzasadnienie

  Przepis ten stanowiłby właśnie "zasadę standstill" przeniesioną z dyrektywy 98/34.

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) publikację projektów norm w taki sposób, by strony mające siedzibę w pozostałych państwach członkowskich miały możliwość przedstawienia uwag;

  a) publikację projektów norm w taki sposób, by strony mające siedzibę w pozostałych państwach członkowskich miały możliwość przedstawienia uwag; w przypadku potrzeby zapewnienia tłumaczenia, należy wykonać je na koszt zainteresowanej strony;

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – nagłówek

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Uczestnictwo zainteresowanych stron w normalizacji europejskiej

  Uczestnictwo zainteresowanych stron w normalizacji europejskiej i zwiększenie dostępności norm

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Europejskie organy normalizacyjne zapewniają właściwą reprezentację małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), organizacji konsumenckich, stron zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowanych grup społecznych, w szczególności poprzez organizacje, o których mowa w załączniku III, na poziomie kształtowania polityki i co najmniej na następujących etapach opracowywania norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych:

  1. Europejskie organy normalizacyjne pobudzają, ułatwiają i wspierają właściwą reprezentację małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), organizacji konsumenckich, stron zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowanych grup społecznych, w szczególności wspierając organizacje, o których mowa w załączniku III, na poziomie kształtowania polityki i co najmniej na następujących etapach opracowywania norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych:

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. Przy opracowywaniu i przyjmowaniu norm należy wziąć pod uwagę specyfikę i otoczenie MŚP, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, rzemieślników i mikroprzedsiębiorstw, tak by zapewnić im lepszy i tańszy dostęp do norm.

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1b. Dla zapewnienia użytkownikom dostępu do norm europejskich opracowanych w celu wsparcia ustawodawstwa i polityki UE należy mieć na uwadze różne systemy ustalania cen oraz stosowanie specjalnych taryf i pakietów norm po obniżonej cenie, w szczególności dla MŚP, mikroprzedsiębiorstw i rzemieślników.

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Europejskie organy normalizacyjne zapewniają właściwą reprezentację, na poziomie technicznym, przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych oraz innych podmiotów prawnych w działalności normalizacyjnej dotyczącej nowego obszaru o istotnych konsekwencjach w zakresie polityki lub innowacji technicznych, jeżeli dane podmioty prawne uczestniczyły w związanym z takim obszarem projekcie finansowanym przez Unię w ramach wieloletniego ramowego programu działań w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego.

  2. Europejskie organy normalizacyjne umożliwiają właściwą reprezentację, na poziomie technicznym, przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych, organów nadzoru rynku w państwach członkowskich oraz innych podmiotów prawnych w działalności normalizacyjnej dotyczącej nowego obszaru o istotnych konsekwencjach w zakresie polityki lub innowacji technicznych, jeżeli dane podmioty prawne uczestniczyły w związanym z takim obszarem projekcie finansowanym przez Unię w ramach wieloletniego ramowego programu działań w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego.

  Uzasadnienie

  „Właściwa reprezentacja” jest sformułowaniem niejasnym, które – w połączeniu z wymogiem zapewnienia reprezentacji – może potencjalnie zablokować cały system normalizacji. Organizacja normalizacyjna może jedynie dołożyć starań w kierunku zaangażowania zainteresowanych stron, jednak jeżeli strony te nie będą chciały uczestniczyć, nie powinno to powodować zablokowania całego systemu. Jednocześnie organy nadzoru rynku państw członkowskich powinny zaangażować się w proces normalizacyjny oraz zapewnić jego jakość oraz dostęp do wiedzy w tym procesie.

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisja przyjmuje roczny program prac w zakresie normalizacji europejskiej, w którym wskazuje się normy europejskie i europejskie dokumenty normalizacyjne, o które Komisja zamierza wystąpić do europejskich organów normalizacyjnych zgodnie z art. 7.

  1. Komisja przyjmuje, po konsultacji z europejskimi organami normalizacyjnymi i właściwymi zainteresowanymi stronami, na przykład organizacjami, o których mowa w załączniku III oraz krajowymi organizacjami normalizacyjnymi, roczny program prac w zakresie normalizacji europejskiej i informuje je o jego opublikowaniu. W programie prac wskazuje się normy europejskie i europejskie dokumenty normalizacyjne, o które Komisja zamierza wystąpić do europejskich organów normalizacyjnych zgodnie z art. 7.

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do jednego lub kilku europejskich organów normalizacyjnych o sporządzenie w ustalonym terminie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego. Muszą one wynikać z uwarunkowań rynkowych, uwzględniać interes publiczny i opierać się na konsensusie.

  1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do jednego lub kilku europejskich organów normalizacyjnych o sporządzenie w ustalonym terminie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego. Muszą one wynikać z uwarunkowań rynkowych, uwzględniać interes publiczny i opierać się na konsensusie. Komisja informuje właściwe podmioty − w tym wszystkie zainteresowane strony − i konsultuje się z nimi w sprawie wniosków złożonych zgodnie z ust. 1.

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Odpowiedni europejski organ normalizacyjny wskazuje w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania, czy przyjmuje wniosek, o którym mowa w ust. 1.

  2. Odpowiedni europejski organ normalizacyjny wskazuje w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania go, czy przyjmuje wniosek, o którym mowa w ust. 1.

  Poprawka       38

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, Komisja informuje odpowiedni europejski organ normalizacyjny o przyznaniu dotacji na sporządzenie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego.

  3. W ciągu jednego miesiąca od otrzymania przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, Komisja informuje odpowiednią europejską organizację normalizacyjną o przyznaniu dotacji na sporządzenie projektu normy europejskiej lub europejskiego dokumentu normalizacyjnego.

  Uzasadnienie

  W uzasadnieniu wniosku czas opracowania norm wskazuje się jako jedną z kwestii, z którą należy się zająć. Optymalizacja procesów powinna dotyczyć wszystkich zainteresowanych, dlatego też proponuje się skrócenie czasu podejmowania decyzji o przyznaniu dotacji do jednego miesiąca (tyle czasu mają europejskie organizacje normalizacyjne na podjęcie decyzji o przyjęciu wniosku).

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

  4. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 18 ust. 2, po konsultacji z komitetem monitorującym odpowiednią dyrektywę sektorową.

  Poprawka  40

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

  5. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 3, po konsultacji z komitetem monitorującym odpowiednią dyrektywę sektorową.

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Rozdział IV – tytuł

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Normy z dziedziny TIK

  Specyfikacje techniczne z dziedziny TIK

  Uzasadnienie

  Normy są definiowane zgodnie z ich pochodzeniem regionalnym lub sposobem opracowania, a nie w zależności od sektora przemysłu. Ponadto w definicji "normy" istnieje rozbieżność, co do rzeczywistego znaczenia określenia "specyfikacje techniczne TIK".

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Na wniosek organu publicznego, o którym mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z własnej inicjatywy Komisja może podjąć decyzję o uznaniu za normy TIK specyfikacji technicznych niebędących normami krajowymi, europejskimi ani międzynarodowymi i spełniających wymogi określone w załączniku II.

  Na wniosek organu publicznego, o którym mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z własnej inicjatywy Komisja może – po skonsultowaniu się z reprezentantami wszystkich zainteresowanych stron, w tym z europejskimi organami normalizacyjnymi – podjąć decyzję o uznaniu specyfikacji technicznych z dziedziny TIK niebędących normami krajowymi, europejskimi ani międzynarodowymi i spełniających wymogi określone w załączniku II, w celu ich wykorzystania w przetargach publicznych oraz polityce, aby zapewnić interoperacyjność TIK.

  Przy dokonywaniu oceny zgodności specyfikacji technicznych z wymogami przewidzianymi w załączniku II Komisja powinna wziąć pod uwagę opinię zainteresowanych stron, z którymi przeprowadzono konsultacje, w tym opinię europejskich organów normalizacyjnych.

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) tłumaczenia, jeżeli jest to wymagane, norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych stosowanych dla wsparcia unijnej polityki i prawodawstwa na języki urzędowe Unii inne niż języki robocze europejskich organów normalizacyjnych lub, w należycie uzasadnionych przypadkach, na języki inne niż języki urzędowe Unii;

  e) tłumaczenia norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych stosowanych dla wsparcia unijnej polityki i prawodawstwa na języki urzędowe Unii inne niż języki robocze europejskich organów normalizacyjnych lub, w należycie uzasadnionych przypadkach, na języki inne niż języki urzędowe Unii;

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  f) sporządzania informacji mających na celu wyjaśnienie, interpretację i uproszczenie norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych, w tym sporządzania podręczników użytkownika, informacji o najlepszych praktykach oraz prowadzenia działań uświadamiających;

  f) sporządzania informacji mających na celu wyjaśnienie, interpretację i uproszczenie norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych, w tym w formie podręczników użytkownika, streszczeń norm, zbiorów najlepszych praktyk, kampanii uświadamiających i modułów szkoleniowych;

  (Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji).

  Poprawka  45

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) MŚP, organizacje konsumenckie, strony zainteresowane kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowane grupy społeczne są właściwie reprezentowane w pracach nad normalizacją europejską, zgodnie z art. 5 ust. 1.

  b) MŚP, organizacje konsumenckie, strony zainteresowane kwestiami ochrony środowiska oraz zainteresowane grupy społeczne są właściwie reprezentowane w pracach nad normalizacją europejską, zgodnie z art. 5 ust. 1 pod warunkiem, że podmioty te zapewnią odpowiednich ekspertów, którzy wyrażą gotowość do udziału.

  Uzasadnienie

  Organizacja normalizacyjna może jedynie dołożyć starań w kierunku zaangażowania zainteresowanych stron, jednak jeżeli strony te nie będą chciały uczestniczyć, nie powinno to powodować zablokowania całego systemu.

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  4a. Aby umożliwić MŚP pełne zrozumienie oraz korzystanie ze zharmonizowanych norm europejskich, wsparcie finansowe udzielane europejskim organom normalizacyjnym na cele wykonania tłumaczeń powinno obejmować dużą część ogółu poniesionych kosztów, a procedury finansowania tłumaczeń powinny zostać uproszczone. Dotacje na tłumaczenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. (e) będą miały formę sum ryczałtowych za stronę tłumaczenia, które będą wypłacane z góry i w oparciu o dowody, że normy europejskie są rzeczywiście tłumaczone.

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – litera a)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) aktualizację wykazu europejskich organów normalizacyjnych określonych w załączniku I;

  skreślona

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – litera b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) dostosowanie do rozwoju technicznego określonych w załączniku II kryteriów uznawania norm z dziedziny TIK;

  b) dostosowanie do rozwoju technicznego określonych w załączniku II kryteriów uznawania specyfikacji technicznych z dziedziny TIK;

  Uzasadnienie

  Chodzi o spójność nazewnictwa z proponowanymi definicjami.

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 17 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 16, następuje na czas nieokreślony począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

  2. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 16, następuje na okres pięciu lat począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja przedstawia sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień nie później niż na sześć miesięcy przed zakończeniem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na identyczny okres, chyba że Parlament Europejski i Rada odwołają takie przekazanie uprawnień.

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 17 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po opublikowaniu tej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

  3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Instytucja, która zainicjowała procedurę wewnętrzną w celu podjęcia decyzji o tym, czy zamierza odwołać przekazanie uprawnień, dokłada starań, by poinformować drugą instytucję oraz Komisję w odpowiednim terminie przed przyjęciem ostatecznej decyzji, wskazując na dane przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, jak również na możliwe powody odwołania.

   

  Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po opublikowaniu tej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

  Poprawka  51

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 18 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

  1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Przynajmniej dwa razy do roku komitet odbywa spotkania z europejskimi i krajowymi organami normalizacyjnymi oraz państwami członkowskimi.

  Uzasadnienie

  Decyzje mają podstawowe znaczenie dla systemu normalizacji, dlatego też w proces decyzyjny należy zaangażować europejskie organy normalizacyjne, a także państwa członkowskie.

  Poprawka  52

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Europejskie organy normalizacyjne przesyłają Komisji sprawozdanie roczne z wykonania niniejszego rozporządzenia. Zawiera ono szczegółowe informacje na temat:

  1. Europejskie organy normalizacyjne przesyłają Komisji krótkie i zwięzłe sprawozdanie roczne z wykonania niniejszego rozporządzenia. Zawiera ono informacje na temat:

  Uzasadnienie

  W wersji angielskiej zastosowano termin „detailed”(szczegółowe), co może jedynie przyczynić się do zwiększenia biurokracji, zaś nie wywrze żadnego wpływu na wdrażanie. Sprawozdanie powinno natomiast być konkretne i stosunkowo zwięzłe.

  Poprawka  53

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 19 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Do 31 grudnia 2015 r., a następnie co pięć lat, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera ocenę znaczenia działalności normalizacyjnej korzystającej z finansowania unijnego w świetle wymogów polityki i prawodawstwa Unii.

  3. Do 31 grudnia 2015 r., a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera ocenę znaczenia działalności normalizacyjnej korzystającej z finansowania unijnego w świetle wymogów polityki i prawodawstwa Unii.

  Poprawka  54

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 2 – litera c) – podpunkt (ii)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (ii) informacje na temat (nowych) działań normalizacyjnych zostały upowszechnione za pośrednictwem odpowiednich i dostępnych środków;

  (ii) informacje na temat (nowych) działań normalizacyjnych zostały podane do wiadomości publicznej i upowszechnione za pośrednictwem odpowiednich i dostępnych środków;

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 2 – litera c a) (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ca) właściwa reprezentacja:

   

  (i) specyfikacje techniczne zostały opracowane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron;

   

  (ii) zapewniono wyrównaną reprezentację wszystkich kategorii zainteresowanych stron.

  Poprawka  56

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – litera a) – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) Organizacja europejska reprezentująca MŚP w działaniach z zakresu normalizacji europejskiej, która:

  a) Przekrojowa organizacja europejska reprezentująca wyłącznie przedsiębiorstwa rzemieślnicze i MŚP w działaniach z zakresu normalizacji europejskiej, która:

  (Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji).

  Poprawka  57

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – litera a) – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) Organizacja europejska reprezentująca MŚP w działaniach z zakresu normalizacji europejskiej, która:

  a) Przekrojowa organizacja europejska reprezentująca rzemiosło i MŚP w działaniach z zakresu normalizacji europejskiej, która:

  PROCEDURA

  Tytuł

  Normalizacja europejska

  Odsyłacze

  COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  IMCO

  23.6.2011

   

   

   

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ITRE

   

  23.6.2011

   

   

   

  Sprawozdawca(y) komisji opiniodawczej

  Data powołania

  Adam Gierek

  28.6.2011

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  5.10.2011

  20.12.2011

   

   

  Data przyjęcia

  28.2.2012

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  38

  5

  2

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Maria Badia i Cutchet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Alajos Mészáros, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vladimír Remek, Jean Roatta, Hannu Takkula

  PROCEDURA

  Tytuł

  Normalizacja europejska

  Odsyłacze

  COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

  Data przedstawienia w PE

  1.6.2011

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  IMCO

  23.6.2011

   

   

   

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  INTA

  23.6.2011

  DG EMPL

  23.6.2011

  ENVI

  23.6.2011

  ITRE

  23.6.2011

  Opinia niewydana

  Data decyzji

  DG EMPL

  7.7.2011

  ENVI

  13.7.2011

   

   

  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

  Data powołania

  Lara Comi

  11.7.2011

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  5.10.2011

  23.11.2011

  25.1.2012

  28.2.2012

  Data przyjęcia

  21.3.2012

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  2

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Regina Bastos, Frank Engel, Ashley Fox, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Sabine Verheyen

  Data złożenia

  26.3.2012