Procedură : 2011/0150(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0069/2012

Texte depuse :

A7-0069/2012

Dezbateri :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Voturi :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0311

RAPORT     ***I
PDF 1284kWORD 1086k
07.5.2012
PE 478.420v03-00 A7-0069/2012

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Lara Comi

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0315),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0150/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 2011(1),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0069/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Standardizarea europeană contribuie, de asemenea, la sporirea competitivității întreprinderilor, facilitând în special libera circulație a bunurilor și serviciilor, interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de comunicare, progresul tehnologic și inovarea. Standardele au efecte economice pozitive semnificative, de exemplu prin promovarea întrepătrunderii economice la nivelul pieței interne și încurajarea dezvoltării de produse sau piețe noi și îmbunătățite și condiții de aprovizionare îmbunătățite. Astfel, standardele pot genera, în mod normal, o creștere a concurenței și o scădere a costurilor de producție și de vânzare, ceea ce reprezintă un beneficiu pentru economie în ansamblu. Standardele pot menține și spori calitatea, pot oferi informații și asigură interoperabilitatea și compatibilitatea, sporind astfel valoarea pentru consumatori.

(2) Standardizarea europeană contribuie, de asemenea, la sporirea competitivității întreprinderilor, facilitând în special libera circulație a bunurilor și serviciilor, interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de comunicare, progresul tehnologic și inovarea. Standardizarea europeană consolidează competitivitatea la nivel mondial a industriei europene atunci când este realizată în coordonare cu organizațiile internaționale de standardizare, și anume cu Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO), Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU). Standardele au efecte economice pozitive semnificative, de exemplu prin promovarea întrepătrunderii economice la nivelul pieței interne și încurajarea dezvoltării de produse sau piețe noi și îmbunătățite și condiții de aprovizionare îmbunătățite. Astfel, standardele pot genera, în mod normal, o creștere a concurenței și o scădere a costurilor de producție și de vânzare, ceea ce reprezintă un beneficiu pentru economie în ansamblu și pentru consumatori în particular. Standardele pot menține și spori calitatea, pot oferi informații și asigură interoperabilitatea și compatibilitatea, sporind astfel siguranța și valoarea pentru consumatori.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Standardele europene ar trebui să fie în continuare adoptate de organismele europene de standardizare, respectiv Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul european pentru standardizare electrotehnică (CENELEC) și Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI).

(3) Sistemul european de standardizare este un sistem voluntar și determinat de piață, organizat conform principiilor stabilite de Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în anexa III la Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului. Standardele europene sunt adoptate de organizațiile europene de standardizare, respectiv Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul european pentru standardizare electrotehnică (CENELEC) și Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI).

Justificare

În Comunicarea Comisiei privind o viziune strategică pentru standardele europene ((2011)0311) se face trimitere la Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului, acesta fiind considerat un fundament al principiilor esențiale ale standardizării convenit la nivel internațional. În contextul prezentului regulament și în concordanță cu eforturile UE de a promova cooperarea internațională în materie de standarde, ar trebui să se facă referire la criteriile OMC recunoscute la nivel internațional; stabilirea unor liste noi de principii poate fi în contradicție cu aceste criterii.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Standardele europene au un rol deosebit de important în cadrul pieței interne, în special datorită prezumției de conformitate a produselor care urmează a fi introduse pe piață cu cerințele esențiale referitoare la acele produse prevăzute în legislația de armonizare a Uniunii.

(4) Standardele europene au un rol deosebit de important în cadrul pieței interne, de exemplu datorită prezumției de conformitate a produselor care urmează a fi introduse pe piață cu cerințele esențiale referitoare la acele produse prevăzute în legislația de armonizare a Uniunii.

Justificare

Majoritatea standardelor nu sprijină direct politicile și legislația europeană, ceea ce face ca textul să ducă la confuzii.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Standardizarea joacă un rol din ce în ce mai important pentru comerțul internațional și deschiderea piețelor. În conformitate cu Acordul privind cooperarea tehnică dintre ISO și CEN (Acordul de la Viena) și cu Acordul de la Dresda, Uniunea încearcă să promoveze elaborarea de standarde la nivel internațional, consolidând astfel competitivitatea întreprinderilor și a industriilor europene pe scena internațională. Dar standardizarea poate fi, în același timp, utilizată de către țările terțe ca un instrument anticoncurențial, creând bariere tehnice în calea comerțului. Cooperarea dintre organismele europene și organismele internaționale de standardizare este, așadar, fundamentală, dar Uniunea ar trebui, în același timp, să promoveze abordările bilaterale, coordonându-și activitățile de standardizare cu cele desfășurate de partenerii săi, de exemplu în cadrul dialogului transatlantic.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Promovarea standardelor europene ar trebui să se facă și prin intermediul contactelor bilaterale stabilite cu ocazia negocierii acordurilor sau prin intermediul detașării unor experți în domeniul standardizării în țările terțe, așa cum s-a întâmplat în cazul Chinei. O inițiativă similară ar trebui să fie pusă în aplicare în mod prioritar și în relațiile cu India, Rusia și Brazilia.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Pe lângă standardele elaborate de organizațiile de standardizare naționale, europene și internaționale, o serie de forumuri și consorții elaborează specificații tehnice. Specificațiile tehnice respective sunt utile în situațiile în care nu există standarde. În special datorită dimensiunii internaționale a forumurilor și a consorțiilor, aceste specificații tehnice permit deschiderea piețelor din afara Uniunii și limitează barierele tehnice din calea comerțului, mai ales în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC). Uniunea ar trebui să încurajeze contactele dintre organismele de standardizare și aceste forumuri și consorții, evitând însă crearea unui sistem paralel cu standardizarea.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 4d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d) Parlamentul European și Consiliul ar trebui să definească în mod clar cerințele esențiale din legislația Uniunii de armonizare a condițiilor de comercializare a produselor, pentru a evita interpretarea greșită de către organizațiile de standardizare a obiectivelor și a nivelului de protecție stabilite de legislația în cauză.

Justificare

A se vedea textul de la punctul 15 din Raportul Parlamentului European referitor la viitorul standardizării europene (A7-0276/2010).

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Proiect de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

(5a) Rezoluția Parlamentului European din 21 octombrie 2010 referitoare la viitorul standardizării europene1 a stabilit un set important de recomandări strategice referitoare la revizuirea sistemului european de standardizare.

 

_____________

 

1JO C 70 E, 8.3.2012, p. 56.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8a) Atunci când, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din prezentul regulament, Comisia solicită organizațiilor europene de standardizare să elaboreze un proiect de standard european sau un produs al standardizării europene, Comisia ar trebui să respecte repartizarea competențelor între Uniune și statele membre prevăzută în TFUE, în special la articolele 14, 151, 152, 153, 165, 166 și 168 și în Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general, care vizează politica socială, formarea profesională, sănătatea publică și serviciile de interes general, care includ serviciile de interes economic general.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În cadrul Uniunii, standardele naționale sunt adoptate de organisme naționale de standardizare, ceea ce ar putea conduce la existența unor standarde contradictorii și la impedimente în cadrul pieței interne. Prin urmare, este necesar pentru piața internă și pentru eficacitatea standardizării în cadrul Uniunii să se confirme schimbul regulat de informații între organismele naționale de standardizare, organismele europene de standardizare și Comisie cu privire la lucrările actuale și viitoare în materie de standardizare. Acest schimb de informații ar trebui să fie conform cu anexa 3 la Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului aprobat prin Decizia Consiliului 80/271/CEE din 10 decembrie 1979 privind încheierea acordurilor multilaterale în urma negocierilor comerciale din perioada 1973-1979.

(10) În cadrul Uniunii, standardele naționale sunt adoptate de organizații naționale de standardizare, ceea ce ar putea conduce la existența unor standarde contradictorii și la impedimente în cadrul pieței interne. Prin urmare, este necesar pentru piața internă și pentru eficacitatea standardizării în cadrul Uniunii să se confirme schimbul regulat de informații între organizațiile naționale de standardizare, organizațiile europene de standardizare și Comisie cu privire la lucrările actuale și viitoare în materie de standardizare, inclusiv cu privire la dispozițiile referitoare la suspendarea activității aplicabile organizațiilor naționale de standardizare în cadrul organizațiilor europene de standardizare. Acest schimb de informații ar trebui să fie conform cu anexa 3 la Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului aprobat prin Decizia Consiliului 80/271/CEE din 10 decembrie 1979 privind încheierea acordurilor multilaterale în urma negocierilor comerciale din perioada 1973-1979.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Standardele pot contribui la susținerea politicii europene în confruntarea cu provocările societale majore precum schimbările climatice, utilizarea durabilă a resurselor, îmbătrânirea și inovarea în general. Prin plasarea dezvoltării standardelor europene sau internaționale pentru produse și tehnologii pe aceste piețe în expansiune, Europa ar putea crea un avantaj competitiv pentru întreprinderile sale și ar putea facilita comerțul.

(12) Cu toate că standardele sunt, în primul rând, instrumente determinate de piață utilizate în mod voluntar de părțile interesate, ele pot contribui la susținerea politicii europene în confruntarea cu provocările societale majore precum globalizarea, criza economică și financiară, inovarea, deficiențele pieței interne, schimbările climatice, utilizarea durabilă a resurselor, îmbătrânirea populației, integrarea persoanelor cu handicap, protecția consumatorilor, siguranța lucrătorilor și condițiile lor de muncă și incluziunea socială. Prin plasarea dezvoltării standardelor europene sau internaționale pentru produse și tehnologii pe aceste piețe în expansiune, Europa ar putea crea un avantaj competitiv pentru întreprinderile sale și ar putea facilita comerțul, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (denumite în continuare „IMM-uri”), care reprezintă marea majoritate a întreprinderilor europene.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente importante pentru întreprinderi, în special întreprinderi mici și mijlocii (denumite în continuare IMM-uri) care nu sunt totuși implicate în mod adecvat în sistemul de standardizare, existând, prin urmare, riscul ca standardele să nu ia în considerare nevoile și preocupările acestora. Astfel, este esențială îmbunătățirea reprezentării acestora și participarea lor la procesul de standardizare, în special în cadrul comitetelor tehnice.

(13) Standardele sunt instrumente importante pentru competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, a căror participare la procesul de standardizare este esențială pentru progresul tehnologic din cadrul Uniunii. Este necesar, așadar, ca normele privind standardizarea să încurajeze IMM-urile să contribuie activ cu soluții tehnologice inovatoare la eforturile de standardizare prin îmbunătățirea participării lor la nivel național, nivel la care ele pot fi mai eficace datorită costurilor mai reduse și absenței barierelor lingvistice, în conformitate cu principiul delegării naționale. Astfel, este esențial ca prin prezentul regulament să se îmbunătățească reprezentarea IMM-urilor și participarea lor în cadrul comitetelor tehnice naționale și să se faciliteze accesul lor efectiv la standarde. Organizațiile naționale de standardizare ar trebui să își încurajeze delegații să țină cont de opiniile IMM-urilor în cadrul comitetelor tehnice europene.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Este important să se încurajeze schimbul de bune practici între organizațiile naționale de standardizare cu privire la modul optim în care se poate facilita și îmbunătăți participarea IMM-urilor la activitățile de standardizare.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Standardele europene prezintă un interes vital pentru competitivitatea IMM-urilor care, sunt oricum, în general, subreprezentate în cadrul activităților de standardizare, îndeosebi la nivel european. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure o reprezentare corespunzătoare a IMM-urilor în procesul de standardizare europeană, printr-o entitate cu calificare corespunzătoare.

(14) Standardele europene prezintă un interes vital pentru competitivitatea IMM-urilor care sunt oricum subreprezentate în mai multe domenii în cadrul activităților de standardizare europeană. În plus, prezentul regulament ar trebui să faciliteze și să încurajeze o participare corespunzătoare a IMM-urilor la procesul de standardizare europeană, printr-o entitate care să fie efectiv în contact cu IMM-urile și cu organizațiile acestora de la nivel național și care să le reprezinte în mod adecvat.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Standardele pot avea un impact semnificativ asupra societății, în special asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a eficienței rețelelor, a mediului, a accesibilității și a altor domenii ale politicilor publice. Prin urmare, este necesar să se asigure consolidarea rolului părților interesate din cadrul societății în elaborarea standardelor, prin sprijinirea organizațiilor care reprezintă interesele consumatorilor, ale mediului și ale părților interesate din cadrul societății.

(15) Standardele pot avea un impact semnificativ asupra societății, în special asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a eficienței rețelelor, a mediului, a siguranței lucrătorilor și a condițiilor de muncă ale acestora, a accesibilității și a altor domenii ale politicilor publice. Prin urmare, este necesar să se asigure consolidarea rolului părților interesate care reprezintă interesul public și al societății în elaborarea standardelor, prin sprijinirea organizațiilor care reprezintă interesele consumatorilor, inclusiv ale persoanelor cu handicap, ale sănătății publice, ale mediului și ale altor părți interesate din cadrul societății, inclusiv ale reprezentanților angajatorilor și ai angajaților (denumiți în continuare „partenerii sociali”).

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) În majoritatea statelor membre, autoritățile publice manifestă un interes limitat pentru participarea la procesul de elaborare a standardelor, în pofida importanței standardizării ca instrument de sprijin al politicilor și al legislației Uniunii. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure participarea autorităților publice în cadrul tuturor comitetelor tehnice naționale care se ocupă de elaborarea sau de revizuirea standardelor europene solicitată de Comisie. Participarea autorităților naționale este esențială pentru buna funcționare a legislației în domeniile vizate de „noua abordare” și pentru evitarea obiecțiilor ex-post la adresa standardelor armonizate.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Standardele ar trebui, pe cât posibil, să ia în considerare impactul asupra mediului de-a lungul ciclului de viață al produselor și serviciilor. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a elaborat instrumente importante și public disponibile pentru evaluarea acestui impact de-a lungul ciclului de viață.

(16) Standardele ar trebui să ia în considerare impactul asupra mediului de-a lungul ciclului de viață al produselor și serviciilor. Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei a elaborat instrumente importante și disponibile public pentru evaluarea acestui impact de-a lungul ciclului de viață. Astfel, prezentul regulament ar trebui să garanteze că JRC poate avea un rol activ în cadrul sistemului european de standardizare.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Viabilitatea cooperării între Comisie și sistemul de standardizare europeană depinde de planificarea atentă a viitoarelor cereri privind elaborarea de standarde. Această planificare ar putea fi îmbunătățită prin contribuția părților interesate. Având în vedere că Directiva 98/34/CE prevede deja posibilitatea de a solicita organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde europene, este adecvată o planificare îmbunătățită și mai transparentă, în cadrul unui program de lucru anual, care să conțină o imagine de ansamblu a tuturor solicitărilor de standarde pe care Comisia intenționează să le prezinte organismelor europene de standardizare.

(17) Viabilitatea cooperării dintre Comisie și sistemul european de standardizare depinde de planificarea atentă a viitoarelor cereri privind elaborarea de standarde. Această planificare ar putea fi îmbunătățită prin contribuția părților interesate, prin introducerea unor mecanisme de colectare a opiniilor și prin facilitarea schimbului de informații între toate părțile interesate. Având în vedere că Directiva 98/34/CE prevede deja posibilitatea de a solicita organizațiilor europene de standardizare să elaboreze standarde europene, este adecvată o planificare îmbunătățită și mai transparentă, în cadrul unui program de lucru anual, care să conțină o imagine de ansamblu a tuturor solicitărilor de standarde pe care Comisia intenționează să le prezinte organizațiilor europene de standardizare. Totuși, deoarece standardele sunt în principal un instrument de piață, este necesar să se asigure un nivel ridicat de cooperare între organizațiile europene de standardizare și Comisie în ceea ce privește stabilirea programului său anual de lucru referitor la activitatea de standardizare europeană pentru a se garanta că standardele pe care Comisia intenționează să le solicite organizațiilor europene de standardizare reflectă cerințele pieței.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) O mai bună consultare între Comisie și organizațiile europene de standardizare este necesară și înainte de solicitarea unor noi activități de standardizare pentru a permite organizațiilor europene de standardizare să analizeze relevanța pentru piață a domeniului propus, să se asigure că standardele se limitează la definirea mijloacelor tehnice de realizare a obiectivelor de politică stabilite de legislator și să confirme mai rapid dacă sunt în măsură să desfășoare activitățile de standardizare solicitate.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b) Pentru a accelera procesul de standardizare și a facilita participarea în cadrul acestuia a tuturor părților interesate, organizațiile de standardizare europene și naționale ar trebui să utilizeze în mod optim, în cadrul metodelor lor de lucru, tehnologiile informației și comunicațiilor.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Mai multe directive de armonizare a condițiilor de comercializare a produselor specifică faptul că Comisia poate solicita adoptarea de către organismele europene de standardizare a unor standarde europene armonizate pe baza cărora să se prezume conformitatea cu cerințele esențiale aplicabile. Cu toate acestea, multe dintre aceste acte legislative conțin o mare varietate de dispoziții referitoare la contestarea acestor standarde atunci când nu vizează sau nu vizează în întregime toate cerințele aplicabile. Dispoziții contradictorii, care conduc la lipsa de certitudine a operatorilor economici și a organismelor europene de standardizare sunt în special conținute în Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție, Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil, Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement, Directiva 95/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare, Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare, Directiva 2007/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice, Directiva 2009/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 referitoare la recipientele simple sub presiune și Directiva 2009/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de cântărire neautomate. Prin urmare, este necesar ca în prezentul regulament să se includă procedura uniformă prevăzută în Decizia 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului și să se elimine dispozițiile relevante din aceste directive.

(18) Mai multe directive de armonizare a condițiilor de comercializare a produselor specifică faptul că Comisia poate solicita adoptarea de către organizațiile europene de standardizare a unor standarde europene armonizate pe baza cărora să se prezume conformitatea cu cerințele esențiale aplicabile. Cu toate acestea, multe dintre aceste acte legislative conțin o mare varietate de dispoziții referitoare la contestarea acestor standarde atunci când nu vizează sau nu vizează în întregime toate cerințele aplicabile. Dispoziții contradictorii, care conduc la lipsa de certitudine a operatorilor economici și a organizațiilor europene de standardizare sunt în special conținute în Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție, Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil, Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement, Directiva 95/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare, Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare, Directiva 2007/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice, Directiva 2009/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 referitoare la recipientele simple sub presiune și Directiva 2009/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de cântărire neautomate. Prin urmare, este necesar ca în prezentul regulament să se includă procedura uniformă prevăzută în Decizia 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului și să se elimine dispozițiile relevante din aceste directive, conferind în plus și Parlamentului European dreptul de a contesta un standard armonizat care nu acoperă sau care nu acoperă integral toate cerințele esențiale aplicabile prevăzute în legislația aferentă, în cazul în care legislația respectivă a fost adoptată în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Justificare

A se vedea textul de la punctul 25 din Raportul Parlamentului European referitor la viitorul standardizării europene (A7-0276/2010). Întrucât Parlamentul European participă de pe o poziție de egalitate cu Consiliul la procedura legislativă ordinară, este legitim să se confere și Parlamentului European dreptul de a contesta un standard armonizat.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Autoritățile publice ar trebui să valorifice întreaga gamă de standarde relevante în momentul achiziționării de hardware, software și servicii legate de tehnologia informației, de exemplu prin selectarea unor standarde care pot fi puse în aplicare de toți furnizorii interesați, ceea ce ar permite o concurență mai mare și riscuri reduse de blocare. Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii prevăd că specificațiile tehnice din cadrul procedurilor de achiziții publice ar trebui să fie formulate prin referire la standarde naționale care transpun standarde europene, aprobări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme tehnice de referință stabilite de organismele europene de standardizare sau – în lipsa acestora – standarde naționale, aprobări naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și executarea lucrărilor și utilizarea produselor sau echivalentul acestora. Standardele din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor sunt însă de multe ori dezvoltate de alte organizații care elaborează standarde și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de standarde și aprobări prevăzute în Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE. Prin urmare, este necesar să se prevadă posibilitatea ca specificațiile tehnice pentru procedurile de achiziții publice să poată face referire la standarde din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru a răspunde la progresul rapid din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor, a facilita furnizarea de servicii transfrontaliere, a încuraja competiția și a promova interoperabilitatea și inovarea.

(19) Autoritățile publice ar trebui să valorifice întreaga gamă de specificații tehnice relevante în momentul achiziționării de hardware, software și servicii legate de tehnologia informației, de exemplu prin selectarea unor specificații tehnice care pot fi puse în aplicare de toți furnizorii interesați, ceea ce ar permite o concurență mai mare și riscuri reduse de blocare. Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii prevăd că specificațiile tehnice din cadrul procedurilor de achiziții publice ar trebui să fie formulate prin referire la standarde naționale care transpun standarde europene, aprobări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme tehnice de referință stabilite de organizațiile europene de standardizare sau – în lipsa acestora – standarde naționale, aprobări naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și executarea lucrărilor și utilizarea produselor sau echivalentul acestora. Specificațiile tehnice din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor sunt însă de multe ori dezvoltate de alte organizații care elaborează standarde și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de standarde și aprobări prevăzute în Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE. Prin urmare, este necesar să se prevadă posibilitatea ca specificațiile tehnice pentru procedurile de achiziții publice să poată face referire la specificații tehnice din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru a răspunde la progresul rapid din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, a facilita furnizarea de servicii transfrontaliere, a încuraja competiția și a promova interoperabilitatea și inovarea.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Unele standarde din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor nu sunt elaborate în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa 3 la Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului. Astfel, prezentul regulament ar trebui să prevadă o procedură pentru selectarea standardelor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor care să poată fi utilizate în cadrul achizițiilor publice și care să implice o amplă consultare a unui spectru larg de părți interesate, inclusiv organisme europene de standardizare, întreprinderi și autorități publice. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să prevadă cerințe, sub forma unei liste de caracteristici, pentru astfel de standarde și procesele asociate de standardizare. Aceste caracteristici ar trebui să asigure respectarea obiectivelor politice și ale societății și ar trebui să se bazeze pe criteriile dezvoltate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului pentru organizațiile internaționale de standardizare.

(20) Unele specificații tehnice din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor nu sunt elaborate în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa 3 la Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului. Astfel, prezentul regulament ar trebui să prevadă o procedură pentru selectarea specificațiilor tehnice din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor care să poată fi utilizate în cadrul achizițiilor publice și care să implice o amplă consultare a unui spectru larg de părți interesate, inclusiv organizațiile europene de standardizare, întreprinderi și autorități publice. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să prevadă cerințe, sub forma unei liste de caracteristici, pentru astfel de specificații tehnice și procesele asociate de elaborare. Aceste caracteristici ar trebui să asigure respectarea obiectivelor politice și ale societății și ar trebui să se bazeze pe criteriile dezvoltate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului pentru organizațiile internaționale de standardizare.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) În vederea favorizării inovării și a concurenței între soluțiile standardizate, recunoașterea unei anumite specificații tehnice nu ar trebui să împiedice recunoașterea unei specificații tehnice concurente în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Orice recunoaștere ar trebui să depindă de îndeplinirea cerințelor cu privire la caracteristici și de condiția ca specificația tehnică să fi atins un nivel minim de acceptare pe piață. Acceptarea pe piață nu ar trebui să fie interpretată ca o aplicare la scară largă pe piață.

(21) În vederea favorizării inovării și a concurenței, recunoașterea unei anumite specificații tehnice nu ar trebui să împiedice recunoașterea unei specificații tehnice în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Orice recunoaștere ar trebui să depindă de îndeplinirea cerințelor cu privire la caracteristici și de condiția ca specificația tehnică să fi atins un nivel semnificativ de acceptare pe piață.

Justificare

Soluțiile standardizate nu ar trebui să se contrazică între ele. Un set de standarde ar trebui să fie coerent. Soluțiile tehnice standardizate ar trebui să ofere oportunități egale întreprinderilor, astfel încât acestea să fie competitive în ceea ce privește proiectarea produselor sau serviciile oferite. Pentru consumatori, soluțiile tehnice standardizate ar trebui să fie un indicator clar pentru alegerea unui produs care urmează a fi achiziționat.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Standardele selectate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor ar putea contribui la punerea în aplicare a Deciziei 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) care stabilește, pentru perioada 2010-2015, un program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene și instituțiile și organismele Uniunii care să ofere soluții comune și partajate pentru facilitarea interoperabilității.

(22) Specificațiile tehnice selectate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor ar putea contribui la punerea în aplicare a Deciziei 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) care stabilește, pentru perioada 2010-2015, un program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene și instituțiile și organismele Uniunii care să ofere soluții comune și partajate pentru facilitarea interoperabilității.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) În domeniul tehnologiilor informației și a comunicațiilor pot să apară situații în care este indicat să se încurajeze utilizarea sau să se solicite respectarea anumitor standarde la nivelul Uniunii pentru a asigura interoperabilitatea pe piața internă și a ameliora libertatea de alegere a utilizatorilor. În alte circumstanțe, se poate, de asemenea, întâmpla ca anumite standarde europene să nu mai răspundă la nevoile consumatorilor sau să frâneze dezvoltarea tehnologică. Din aceste motive, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, permite Comisiei, atunci când este necesar, să ceară organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde, să stabilească o listă de standarde și/sau de specificații publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu scopul de a încuraja utilizarea acestora sau de a impune punerea lor în aplicare, sau de a retrage standarde și/sau specificații din respectiva listă.

(23) În domeniul tehnologiilor informației și a comunicațiilor pot să apară situații în care este indicat să se încurajeze utilizarea sau să se solicite respectarea anumitor standarde la nivelul Uniunii pentru a asigura interoperabilitatea pe piața internă și a ameliora libertatea de alegere a utilizatorilor. În alte circumstanțe, se poate, de asemenea, întâmpla ca anumite standarde europene să nu mai răspundă la nevoile consumatorilor sau să frâneze dezvoltarea tehnologică. Din aceste motive, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice permite Comisiei, atunci când este necesar, să ceară organizațiilor europene de standardizare să elaboreze standarde, să stabilească o listă de standarde și/sau de specificații publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu scopul de a încuraja utilizarea acestora sau de a retrage standarde și/sau specificații din respectiva listă.

Justificare

Standardele nu sunt obligatorii. Ele sunt și ar trebui să rămână facultative.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Finanțarea activităților de standardizare ar trebui, de asemenea, să poată cuprinde activitățile preliminare sau auxiliare în legătură cu elaborarea standardelor sau a altor produse de standardizare. Această finanțare este necesară în special pentru activitățile care implică cercetarea, pregătirea documentelor preliminare pentru legislație, testele inter-laboratoare și validarea sau evaluarea standardelor. Promovarea standardizării la nivel internațional ar trebui, de asemenea, să continue prin programe legate de asistența tehnică și cooperarea cu țări terțe. În vederea îmbunătățirii accesului pe piață și promovării competitivității întreprinderilor în Uniune, ar trebui să fie posibilă acordarea de subvenții altor organisme prin cereri de propuneri sau, după caz, prin atribuirea de contracte.

(29) Finanțarea activităților de standardizare ar trebui, de asemenea, să poată cuprinde activitățile preliminare sau auxiliare în legătură cu elaborarea standardelor sau a altor produse de standardizare. Această finanțare este necesară în special pentru activitățile care implică cercetarea, pregătirea documentelor preliminare pentru legislație și testele inter-laboratoare. Promovarea standardizării la nivel internațional ar trebui, de asemenea, să continue prin programe legate de asistența tehnică și cooperarea cu țări terțe. În vederea îmbunătățirii accesului pe piață și promovării competitivității întreprinderilor în Uniune, ar trebui să fie posibilă acordarea de subvenții entităților care desfășoară activitățile menționate mai sus, prin cereri de propuneri sau, după caz, prin atribuirea de contracte.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Pentru actualizarea listelor de organisme de standardizare europene și naționale, adaptarea criteriilor pentru recunoașterea standardelor din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor la evoluțiile tehnologice și pentru adaptarea criteriilor pentru organizațiile care reprezintă IMM-uri și părți interesate din cadrul societății la evoluțiile ulterioare în ceea ce privește natura non-profit și reprezentativitatea acestora, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratat în ceea ce privește modificarea anexelor la prezentul regulament ar trebui să fie acordată Comisiei. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor sale pregătitoare Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(33) Pentru actualizarea listelor de organizații de standardizare europene și naționale, adaptarea criteriilor pentru recunoașterea standardelor din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor la evoluțiile tehnologice și pentru adaptarea criteriilor pentru organizațiile care reprezintă IMM-uri și părți interesate din cadrul societății la evoluțiile ulterioare în ceea ce privește reprezentativitatea acestora, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește modificarea anexelor la prezentul regulament ar trebui să fie acordată Comisiei. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor sale pregătitoare Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) În momentul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, oportună și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

eliminat

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Este indicat să se aplice procedura consultativă pentru deciziile de executare referitoare la obiecțiile la adresa standardelor armonizate pe care Comisia le consideră drept justificate atunci când referințele la standardul armonizat în cauză nu au fost încă publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dat fiind că standardul relevant nu a condus încă la prezumția de conformitate cu cerințele esențiale stabilite în legislația de armonizare a Uniunii aplicabile.

(36) Este indicat să se aplice procedura consultativă pentru deciziile de executare referitoare la obiecțiile la adresa programului anual de lucru referitor la activitatea de standardizare europeană și la adresa standardelor armonizate pe care Comisia le consideră drept justificate atunci când referințele la standardul armonizat în cauză nu au fost încă publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dat fiind că standardul relevant nu a condus încă la prezumția de conformitate cu cerințele esențiale stabilite în legislația de armonizare a Uniunii aplicabile.

Justificare

Statele membre ar trebui să fie consultate în legătură cu programul de lucru privind standardizarea.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Este indicat să se aplice procedura de examinare pentru deciziile de executare referitoare la obiecțiile la adresa standardelor armonizate pe care Comisia le consideră drept justificate arunci când referințele la standardul armonizat în cauză au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dat fiind că aceste decizii ar putea avea consecințe asupra prezumției de conformitate cu cerințele esențiale aplicabile.

(37) Este indicat să se aplice procedura de examinare pentru deciziile de executare referitoare la obiecțiile la adresa standardelor armonizate pe care Comisia le consideră drept justificate arunci când referințele la standardul armonizat în cauză au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dat fiind că aceste decizii ar putea avea consecințe asupra prezumției de conformitate cu cerințele esențiale aplicabile. Autoritățile naționale ar trebui să contribuie prin intermediul organizațiilor lor naționale de standardizare la procesul de standardizare, pentru a reduce cât mai mult posibil modificările statutului standardelor armonizate după publicarea referințelor la standardele în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Prin urmare, Directivele 98/34/CE, 89/686/CE, 93/15/CE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE trebuie modificate în consecință.

(39) Prin urmare, Directivele 89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ar trebui modificate în consecință,

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme în ceea ce privește cooperarea dintre organismele europene de standardizare, organismele naționale de standardizare și Comisie, elaborarea standardelor europene și a produselor standardizării europene pentru produse și pentru servicii, în sprijinul politicilor și legislației Uniunii, recunoașterea specificațiilor tehnice în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (denumit în continuare „TIC”) și finanțarea standardizării europene.

Prezentul regulament stabilește norme în ceea ce privește cooperarea dintre organizațiile europene de standardizare, organizațiile naționale de standardizare și Comisie, elaborarea standardelor europene și a produselor standardizării europene pentru produse și pentru servicii, în sprijinul politicilor și legislației Uniunii, recunoașterea specificațiilor tehnice în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (denumit în continuare „TIC”), finanțarea standardizării europene și condițiile unei reprezentări echilibrate a organizațiilor europene ale părților interesate.

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „standard” înseamnă o specificație tehnică pentru aplicare repetată sau continuă a cărei respectare nu este obligatorie și este unul dintre următoarele:

1. „standard” înseamnă o specificație tehnică stabilită prin consens și aprobată de către o organizație de standardizare recunoscută pentru utilizare repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și este unul dintre următoarele:

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „standard internațional” înseamnă un standard adoptat de un organism internațional de standardizare;

(a) „standard internațional” înseamnă un standard adoptat de o organizație internațională de standardizare;

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „standard european” înseamnă un standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare;

(b) „standard european” înseamnă un standard adoptat de una dintre organizațiile europene de standardizare care este pus în aplicare prin publicarea sa ca standard național identic, organizațiile naționale de standardizare având obligația de a retrage orice standard național existent incompatibil;

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „standard armonizat” înseamnă un standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii;

(c) „standard armonizat” înseamnă un standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii și a cărui referință este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „standard național” înseamnă un standard adoptat de un organism național de standardizare;

(d) „standard național” înseamnă un standard adoptat de o organizație națională de standardizare;

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „standard TIC” înseamnă un standard din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

eliminat

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. „specificație tehnică” înseamnă o specificație conținută într-un document care stabilește un aspect dintre următoarele:

4. „specificație tehnică” înseamnă o specificație conținută într-un document în care sunt prevăzute cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, un proces, un serviciu sau un sistem și care stabilește un aspect dintre următoarele:

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) caracteristicile necesare ale unui produs, inclusiv nivelurile de calitate, performanță, interoperabilitate, siguranță sau dimensiuni, precum și cerințele aplicabile produsului în ceea ce privește denumirea sub care este vândut, terminologia, simbolurile, încercările și metodele de încercare, ambalarea, marcarea sau etichetarea și procedurile de evaluare a conformității;

(a) caracteristicile necesare ale unui produs, inclusiv nivelurile de calitate, performanță, interoperabilitate, protecție a mediului, sănătate publică și siguranță sau dimensiuni, precum și cerințele aplicabile produsului în ceea ce privește denumirea sub care este vândut, terminologia, simbolurile, încercările și metodele de încercare, ambalarea, marcarea sau etichetarea și procedurile de evaluare a conformității;

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) caracteristicile necesare ale unui serviciu, inclusiv nivelurile de calitate, performanță, interoperabilitate, siguranță, precum și cerințele aplicabile furnizorului în ceea ce privește informațiile care trebuie puse la dispoziția beneficiarului astfel cum se menționează la articolul 22 alineatele (1)-(3) din Directiva 2006/123/CE;

(c) caracteristicile necesare ale unui serviciu, inclusiv nivelurile de calitate, performanță, interoperabilitate, protecție a mediului, sănătate publică și siguranță, precum și cerințele aplicabile furnizorului în ceea ce privește informațiile care trebuie puse la dispoziția beneficiarului în conformitate cu articolul 22 alineatele (1)-(3) din Directiva 2006/123/CE;

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. „specificație tehnică TIC” înseamnă o specificație tehnică din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor;

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. „organizație națională de standardizare” înseamnă o organizație menționată în anexa Ia;

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Cel târziu la data publicării programului său de lucru, orice organism european sau național de standardizare notifică celelalte organisme europene și naționale de standardizare și Comisia cu privire la existența respectivului program.

(4) Cel târziu cu două luni înainte de data publicării programului său de lucru, orice organizație europeană sau națională de standardizare notifică celorlalte organizații europene și naționale de standardizare și Comisiei existența respectivului program, iar acestea își trimit observațiile în termen de o lună de la data notificării.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Organismele naționale de standardizare nu pot contesta includerea unui subiect de standardizare în programul de lucru al unui organism european de standardizare.

(5) Organizațiile naționale de standardizare nu pot contesta includerea unui subiect de standardizare în programul de lucru al unei organizații europene de standardizare în cazul în care au fost exprimate observații negative în legătură cu relevanța pentru piața internă.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare organism european și național de standardizare trimite orice proiect de standard național, standard european și produs al standardizării europene celorlalte organisme europene și naționale de standardizare și Comisiei, la cererea acestora din urmă.

(1) Fiecare organizație europeană și națională de standardizare trimite, cel puțin în format electronic, orice proiect de standard național, standard european și produs al standardizării europene celorlalte organizații europene și naționale de standardizare și Comisiei, la cererea acestora din urmă. Titlul fiecărui proiect de standard național este trimis în limba engleză, pe lângă limbile naționale respective.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fiecare organism european și național de standardizare răspunde cu promptitudine și ia cunoștință în mod corespunzător de orice observații primite din partea oricărui organism european sau național de standardizare și din partea Comisiei cu privire la orice astfel de proiect.

(2) Fiecare organizație europeană și națională de standardizare răspunde în termen de două luni la orice observații primite din partea oricărei organizații europene sau naționale de standardizare și din partea Comisiei cu privire la orice proiect menționat la alineatul (1) și ține cont în mod corespunzător de observațiile respective.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) publicarea proiectelor de standarde în așa fel încât părțile stabilite în alte state membre să aibă posibilitatea de a prezenta observații;

(a) accesul la publicarea proiectelor de standarde naționale în așa fel încât toate părțile relevante, în special cele stabilite în alte state membre, să aibă posibilitatea de a prezenta observații;

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cursul pregătirii unui standard european sau după aprobarea unui astfel de standard, organizațiile naționale de standardizare nu iau nicio măsură care ar putea prejudicia armonizarea preconizată și, în special, nu publică în domeniul în cauză niciun standard național nou sau revizuit care nu este în conformitate deplină cu un standard european existent. La publicarea unui nou standard european, se retrag toate standardele naționale incompatibile.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Utilizarea internetului și a tehnologiilor informației și comunicațiilor în sistemul de standardizare

 

Organizațiile naționale și europene de standardizare promovează utilizarea internetului și a tehnologiilor informației și comunicațiilor în sistemul de standardizare, în special prin următoarele acțiuni:

 

(a) pun la dispoziția tuturor părților interesate relevante un mecanism de consultare online ușor de utilizat pentru prezentarea observațiilor la proiectele de standarde; și

 

(b) organizează, în măsura posibilului, reuniuni virtuale ale comitetelor tehnice, inclusiv prin intermediul conferințelor pe internet sau al videoconferințelor.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare asigură reprezentarea corespunzătoare a întreprinderilor mici și mijlocii (denumite în continuare IMM-uri), a organizațiilor de protecție a consumatorilor și a părților interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății, în special prin organizațiile menționate în anexa III, la nivelul elaborării politicilor și cel puțin în următoarele stadii ale elaborării standardelor europene sau ale produselor standardizării europene:

(1) Organizațiile europene de standardizare încurajează și facilitează reprezentarea și participarea corespunzătoare a tuturor părților interesate relevante, cum ar fi autoritățile publice, inclusiv autoritățile de supraveghere a pieței, IMM-urile, organizațiile care reprezintă interesele consumatorilor, inclusiv ale persoanelor cu handicap, a părților interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății, inclusiv a partenerilor sociali, în special prin organizațiile părților interesate menționate în anexa III, la nivelul elaborării politicilor și cel puțin în următoarele stadii ale elaborării standardelor europene sau ale produselor standardizării europene:

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) obținerea consensului;

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Organizațiile europene de standardizare încurajează și facilitează participarea efectivă a organizațiilor părților interesate menționate în anexa III la prezentul regulament pentru a consolida reprezentarea acestora. Această participare nu presupune ca organizațiile respective să aibă drepturi de vot sau drept de veto în procesul de elaborare a standardelor.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Organismele europene de standardizare asigură reprezentarea corespunzătoare, la nivel tehnic, a întreprinderilor, centrelor de cercetare și universităților, precum și a altor persoane juridice, în cadrul activităților de standardizare cu privire la un domeniu emergent cu implicații semnificative din punct de vedere al politicilor sau al inovării tehnologice, dacă persoanele juridice în cauză au participat la un proiect care are legătură cu domeniul respectiv și care este finanțat de Uniune în cadrul unui program-cadru multianual pentru activități din domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice.

(2) Organizațiile europene de standardizare facilitează reprezentarea corespunzătoare, la nivel tehnic, a întreprinderilor, a centrelor de cercetare, a Centrului Comun de Cercetare al Comisiei, a universităților, a autorităților de supraveghere a pieței din statele membre, a partenerilor sociali, precum și a altor persoane juridice, în cadrul activităților de standardizare cu privire la un domeniu emergent cu implicații semnificative din punctul de vedere al politicilor sau al inovării tehnologice, dacă persoanele juridice în cauză au participat la un proiect care are legătură cu domeniul respectiv și care este finanțat de Uniune în cadrul unui program-cadru multianual pentru activități din domeniul cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Accesul IMM-urilor la standarde

 

(1) Organizațiile naționale de standardizare încurajează și facilitează, în conformitate cu principiul delegării naționale, accesul IMM-urilor la standarde și la elaborarea acestora în special prin următoarele măsuri:

 

(a) pun la dispoziție gratuit pe site-ul lor web rezumatele standardelor;

 

(b) în programele lor anuale de lucru, identifică proiectele de standardizare care prezintă un interes deosebit pentru IMM-uri;

 

(c) permit accesul IMM-urilor la activitățile de standardizare fără să le oblige să devină membre ale organizației naționale de standardizare;

 

(d) permit accesul gratuit al IMM-urilor la proiectele de standarde.

 

(2) Pe lângă accesul menționat la alineatul (1), organizațiile naționale de standardizare încurajează și facilitează, în conformitate cu principiul delegării naționale, accesul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici la standarde și la elaborarea acestora în special prin următoarele măsuri:

 

(a) aplică tarife speciale pentru furnizarea de standarde și furnizează pachete de standarde la un preț redus;

 

(b) permit participarea gratuită sau cel puțin la tarife speciale la activitățile de standardizare.

 

(3) Responsabilitatea pentru suportarea costurilor generate în conformitate cu alineatul (1) sau (2) se stabilește la nivel național.

 

(4) Din doi în doi ani, organizațiile naționale de standardizare trimit organizațiilor europene de standardizare un raport privind măsurile pe care le-au luat pentru a se conforma cerințelor de la alineatele (1) și (2) și orice alte măsuri adoptate pentru a îmbunătăți participarea IMM-urilor la activitățile lor de standardizare. Organizațiile naționale de standardizare publică raportul pe site-ul lor web.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5b

 

Schimbul de bune practici privind IMM-urile

 

Organizațiile naționale de standardizare fac schimb de bune practici ce vizează creșterea participării IMM-urilor la activitățile de standardizare, precum și dezvoltarea și facilitarea utilizării standardelor.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 5c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5c

 

Participarea autorităților publice la procesul de standardizare europeană

 

Statele membre asigură participarea autorităților publice, inclusiv a autorităților de supraveghere a pieței, la activitățile naționale de standardizare ce vizează elaborarea sau revizuirea unor standarde solicitată de Comisie în conformitate cu articolul 7 alineatul (1).

Justificare

Încurajarea, mai degrabă decât asigurarea participării autorităților publice este mult mai realistă și recunoaște în continuare rolul important al acestora.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program de lucru anual referitor la activitatea de standardizare europeană, care va indica standardele europene și produsele de standardizare europeană a căror elaborare intenționează să o solicite organismelor europene de standardizare în conformitate cu articolul 7.

(1) După consultarea organizațiilor europene de standardizare și a tuturor părților interesate relevante, inclusiv a celor menționate în anexa III, Comisia adoptă un program de lucru anual referitor la activitatea de standardizare europeană, care va indica standardele europene și produsele de standardizare europeană a căror elaborare intenționează să o solicite organizațiilor europene de standardizare în conformitate cu articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Programul de lucru referitor la activitatea de standardizare europeană menționat la alineatul (1) include și obiective specifice dimensiunii internaționale a standardizării europene, în sprijinul legislației și politicilor Uniunii, și precizează repartizarea responsabilităților pentru dezvoltarea unei cooperări internaționale.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Programul de lucru referitor la activitatea de standardizare europeană menționat la alineatul (1) indică modul în care activitatea de standardizare este integrată în cadrul Strategiei Europa 2020, precum și modul în care se va asigura coerența între aceasta din urmă și programul de lucru.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Comisia publică pe site-ul său web programul de lucru referitor la activitatea de standardizare europeană menționat la alineatul (1) și îl comunică Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Centrul Comun de Cercetare

 

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei contribuie la pregătirea programului de lucru referitor la activitatea de standardizare europeană menționat la articolul 6 alineatul (1) și participă la activitățile organizațiilor europene de standardizare prin contribuții științifice în domeniile sale de competență, pentru a se asigura că standardele țin cont de competitivitatea economică și de nevoi sociale precum sustenabilitatea ecologică și preocupările în materie de siguranță și de securitate.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai multor organisme europene de standardizare elaborarea unui proiect de standard european sau produs al standardizării europene în cadrul unui termen-limită stabilit. Acestea sunt determinate de piață, iau în considerare interesul public și sunt bazate pe consens.

(1) Comisia poate solicita uneia sau mai multor organizații europene de standardizare elaborarea unui proiect de standard european sau produs al standardizării europene în cadrul unui termen-limită rezonabil. Acestea sunt determinate de piață, iau în considerare interesul public și obiectivele de politică specificate clar în solicitarea Comisiei și sunt bazate pe consens. Înainte de a emite solicitarea, Comisia, într-un termen rezonabil, consultă, în scopul menționat, organizațiile europene de standardizare, toate părțile interesate relevante, îndeosebi pe cele menționate în anexa III, precum și comitetele de experți naționali instituite prin directiva sectorială corespunzătoare, atunci când există o astfel de directivă, și anunță toate părțile interesate înregistrate în Registrul european al transparenței. Înainte de a emite solicitarea și în cursul evaluării implementării solicitării, Comisia se asigură că legislația referitoare la servicii este pusă în aplicare cu respectarea deplină a diviziunii competențelor între Uniune și statele membre în conformitate cu TFUE. Printr-o astfel de solicitare, Comisia nu afectează dreptul de a negocia, de a încheia și de a pune în aplicare contracte colective de muncă și de a desfășura acțiuni sindicale în conformitate cu legislațiile și practicile naționale care respectă legislația Uniunii.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia informează organismul european de standardizare relevant, în termen de trei luni de la primirea acceptului menționat la alineatul (2), cu privire la acordarea unei subvenții pentru elaborarea unui standard european sau a unui produs de standardizare europeană.

(3) Comisia informează organizația europeană de standardizare relevantă, în termen de o lună de la primirea acceptului menționat la alineatul (2), cu privire la acordarea unei subvenții pentru elaborarea unui standard european sau a unui produs al standardizării europene.

Justificare

Comisia ar trebui să poată lucra la fel de rapid ca organizațiile europene de standardizare pentru care la articolul 7 alineatul (2) se stabilește un termen de o lună.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când un stat membru consideră că un standard armonizat nu satisface în întregime cerințele pe care le vizează și care sunt stabilite în legislația Uniunii, acesta va informa Comisia în mod în acest sens.

(1) Atunci când un stat membru sau Parlamentul European consideră că un standard armonizat nu satisface în întregime cerințele pe care le vizează și care sunt stabilite în legislația Uniunii, acesta informează Comisia în acest sens și îi comunică o explicație detaliată.

Justificare

A se vedea textul de la punctul 25 din Raportul Parlamentului European referitor la viitorul standardizării europene (A7-0276/2010). Întrucât Parlamentul European participă de pe o poziție de egalitate cu Consiliul la procedura legislativă ordinară, Parlamentul European trebuie să aibă dreptul de a contesta un standard armonizat.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care nu i s-a adus la cunoștință nicio obiecție cu privire la un standard armonizat sau a considerat că obiecția nu este justificată, Comisia publică fără întârziere standardul armonizat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul 68

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul (3a) (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Comisia publică și actualizează periodic pe site-ul său web lista standardelor armonizate care au făcut obiectul unei decizii menționate la alineatul (2).

Justificare

În scopul asigurării certitudinii în cadrul pieței, este important ca o decizie a Comisiei de a nu se recunoaște că un standard armonizat asigură prezumția de conformitate cu legislația să fie cât mai transparentă posibil.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Decizia vizată la paragraful 2 litera (a) se adoptă în conformitate cu procedura consultativă vizată la articolul 18 alineatul (2).

(4) Decizia vizată la alineatul (2) litera (a) se adoptă în conformitate cu procedura consultativă vizată la articolul 18 alineatul (2), după consultarea, într-un termen rezonabil, a comitetului de experți naționali instituit prin directiva sectorială corespunzătoare, atunci când există o astfel de directivă.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Decizia vizată la paragraful 2 litera (b) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare vizată la articolul 18 alineatul (3).

(5) Decizia vizată la alineatul (2) litera (b) se adoptă în conformitate cu procedura consultativă vizată la articolul 18 alineatul (3), după consultarea, într-un termen rezonabil, a comitetului de experți naționali instituit prin directiva sectorială corespunzătoare, atunci când există o astfel de directivă.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

 

Notificarea organizațiilor părților interesate

Comisia instituie un sistem de notificare a federațiilor întreprinderilor europene și a organizațiilor părților interesate menționate în anexa III pentru a asigura o consultare adecvată și relevanța pentru piață înainte de:

 

- a adopta programul anual de lucru referitor la activitatea de standardizare europeană menționat la articolul 6 alineatul (1);

 

- a adopta solicitările de standardizare menționate la articolul 6 alineatul (2);

 

- a lua o decizie privind obiecțiile referitoare la standardele armonizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Standardele din domeniul TIC

Specificațiile tehnice din domeniul TIC

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Recunoașterea specificațiilor tehnice în domeniul TIC

Recunoașterea și utilizarea specificațiilor tehnice din domeniul TIC

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice menționate în Directiva 2004/18/CE, fie din proprie inițiativă, Comisia poate decide să recunoască specificațiile tehnice care nu sunt standarde naționale, europene sau internaționale și îndeplinesc cerințele prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Fie la propunerea unui stat membru, fie din proprie inițiativă, după consultarea cu organizațiile europene de standardizare și cu toate părțile interesate relevante, inclusiv cu platforma europeană multipartită privind standardizarea în domeniul TIC instituită de Comisie, Comisia poate decide să menționeze specificațiile tehnice TIC care nu sunt standarde naționale, europene sau internaționale și îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa II.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Utilizarea standardelor TIC în domeniul achizițiilor publice

Utilizarea specificațiilor tehnice TIC în domeniul achizițiilor publice

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Standardele TIC vizate la articolul 9 constituie specificații tehnice comune menționate în Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE și în Regulamentul (CE) nr. 2342/2002.

Specificațiile tehnice TIC vizate la articolul 9 din prezentul regulament constituie specificații tehnice comune menționate în Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE și în Regulamentul (CE) nr. 2342/2002.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) efectuarea lucrărilor preliminare sau auxiliare în legătură cu standardizarea europeană, inclusiv studiile, activitățile de cooperare, seminarele, evaluările, analizele comparative, activitățile de cercetare, lucrările de laborator, testele inter-laboratoare, activitatea de evaluare a conformității și măsurile luate pentru a asigura diminuarea perioadelor necesare pentru elaborarea și revizuirea standardelor europene sau a produselor standardizării europene;

(c) efectuarea lucrărilor preliminare sau auxiliare în legătură cu standardizarea europeană, inclusiv studiile, activitățile de cooperare, printre care și cele de cooperare internațională, seminarele, evaluările, analizele comparative, activitățile de cercetare, lucrările de laborator, testele inter-laboratoare, activitatea de evaluare a conformității și măsurile luate pentru a asigura diminuarea perioadelor necesare pentru elaborarea și revizuirea standardelor europene sau a produselor standardizării europene, fără a aduce atingere principiilor deschiderii, calității, transparenței și consensului în rândul tuturor părților interesate;

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) activitățile secretariatelor centrale ale organismelor europene de standardizare, inclusiv elaborarea politicilor, coordonarea activităților de standardizare, prelucrarea activităților tehnice și furnizarea de informații părților interesate;

(d) activitățile secretariatelor centrale ale organizațiilor europene de standardizare, inclusiv elaborarea politicilor, coordonarea activităților de standardizare, dialogul internațional în materie de reglementare, desfășurarea activităților tehnice și furnizarea de informații părților interesate, precum și furnizarea acestor informații persoanelor cu handicap;

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) traducerea, dacă este necesară, a standardelor europene sau a produselor standardizării europene utilizate în sprijinul politicilor și legislației Uniunii în limbile oficiale ale Uniunii altele decât limbile de lucru ale organismelor europene de standardizare sau, în cazurile justificate în mod corespunzător, în alte limbi decât limbile oficiale ale Uniunii;

(e) traducerea standardelor europene sau a produselor standardizării europene utilizate în sprijinul politicilor și legislației Uniunii în limbile oficiale ale Uniunii altele decât limbile de lucru ale organizațiilor europene de standardizare sau, în cazurile justificate în mod corespunzător, în alte limbi decât limbile oficiale ale Uniunii;

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) elaborarea de documente informative pentru a explica, interpreta și simplifica standardele europene sau produsele standardizării europene, inclusiv elaborarea de ghiduri pentru utilizatori, informații privind bunele practici și acțiuni pentru creșterea gradului de conștientizare;

(f) elaborarea de documente informative accesibile pentru a explica, interpreta și simplifica standardele europene sau produsele standardizării europene, inclusiv elaborarea de ghiduri pentru utilizatori, rezumate ale standardelor, informații privind bunele practici și acțiuni pentru creșterea gradului de conștientizare, strategii și programe de formare; aceste informații și materiale informative sunt disponibile într-un format electronic accesibil și într-un format accesibil persoanelor cu handicap;

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) altor organisme cărora li s-a încredințat efectuarea sarcinilor menționate la literele (a), (c) și (g) din alineatul 1, în cooperare cu organismele europene de standardizare.

(b) altor organisme naționale și europene cărora li s-a încredințat efectuarea sarcinilor menționate la alineatul (1) literele (a), (c) și (g), în cooperare cu organizațiile europene de standardizare.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 12 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) expertiza juridică și tehnică, inclusiv studiile, în legătură cu evaluarea necesității și elaborarea standardelor europene și a produselor standardizării europene;

(b) expertiza juridică și tehnică, inclusiv studiile, în legătură cu evaluarea necesității și elaborarea standardelor europene și a produselor standardizării europene și formarea experților;

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 12 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) verificarea calității și conformitatea standardelor europene și a produselor standardizării europene cu politicile și legislația corespunzătoare ale Uniunii;

eliminat

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) elaborarea și revizuirea standardelor europene și a produselor standardizării europene menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (a);

eliminat

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia decide asupra modalităților de finanțare menționate la alineatele (1) și (2), a sumelor subvenționate și, după caz, a procentului maxim al finanțării, pe tip de activitate.

(3) Comisia, după consultarea organizațiilor europene de standardizare, decide asupra modalităților de finanțare menționate la alineatele (1) și (2), a sumelor subvenționate și, după caz, a procentului maxim al finanțării, pe tip de activitate.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) IMM-urile, organizațiile pentru protecția consumatorilor și părțile interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății sunt reprezentate în mod corespunzător în cadrul lucrărilor de standardizare europeană, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1).

(b) organizațiile europene de standardizare facilitează participarea corespunzătoare a IMM-urilor, a organizațiilor pentru protecția consumatorilor și a părților interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății, inclusiv a partenerilor sociali, la lucrările de standardizare europeană, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1).

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 16 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) actualizării listei organismelor europene de standardizare stabilite în anexa I;

(a) actualizării listei organizațiilor europene de standardizare stabilite în anexa I pentru a ține cont de modificarea denumirii sau a structurii acestora;

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 16 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) întocmirii și actualizării listei organizațiilor naționale de standardizare din anexa Ia;

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 16 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) adaptării criteriilor pentru recunoașterea standardelor în domeniul TIC stabilite în anexa II la evoluțiile tehnice;

(b) adaptării la evoluțiile tehnice a criteriilor pentru recunoașterea specificațiilor tehnice din domeniul TIC stabilite în anexa II, fără a crea sau a abandona totuși vreun criteriu;

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 16 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) adaptării criteriilor pentru organizațiile care reprezintă IMM-urile și părțile interesate din cadrul societății, stabilite în anexa III, la evoluțiile ulterioare în ceea ce privește natura non-profit și reprezentativitatea acestora.

(c) adaptării criteriilor pentru organizațiile care reprezintă IMM-urile și părțile interesate din cadrul societății, menționate în anexa III, la evoluțiile ulterioare în ceea ce privește natura non-profit și reprezentativitatea acestora, dar fără a crea, a abandona sau a suprima vreun criteriu sau vreo organizație.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Deciziile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) se adoptă după consultarea cu organizațiile europene de standardizare.

Justificare

Deciziile sunt esențiale pentru sistemul de standardizare și, prin urmare, organizațiile europene de standardizare trebuie să fie implicate în adoptarea lor.

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute în prezentul articol.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 16 este conferită Comisiei pe o perioadă nedeterminată de timp, de la 1 ianuarie 2013.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 ianuarie 2013. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 16 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare încetează delegarea de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în textul deciziei. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționate la articolul 16 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de Consiliu. Instituția care a inițiat o procedură internă de adoptare a unei decizii de revocare a delegării de competențe depune eforturi pentru informarea Comisiei într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii definitive, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul revocării, precum și posibilele motive ale revocării.

 

O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 intră în vigoare doar dacă nu a fost exprimată nici obiecție de către Parlamentul European sau de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European sau Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor prezenta obiecții. Perioada menționată se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/ 2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet. Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/ 2011. Comitetul se întâlnește cel puțin de două ori pe an cu organizațiile europene și naționale de standardizare.

Justificare

Deciziile sunt esențiale pentru sistemul de standardizare și, din acest motiv, organizațiile europene de standardizare trebuie să fie implicate în adoptarea lor.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Comisia poate invita organizațiile menționate în anexele I, Ia și III și alte părți interesate ca observatori la reuniunile comitetului menționat la alineatul (1).

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare transmit Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Acest raport conține informații detaliate cu privire la următoarele:

(1) Organizațiile europene de standardizare transmit Comisiei un raport anual scurt și concis privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Acest raport conține informații cu privire la următoarele:

Justificare

În versiunea în limba engleză este utilizat cuvântul „detaliat”, ceea ce ar putea crea mai multă birocrație, fără a fi util în etapa de punere în aplicare. Raportul ar trebui, în schimb, să fie precis și relativ concis.

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) reprezentarea IMM-urilor, a organizațiilor de protecție a consumatorilor și a părților interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății în cadrul organismelor naționale de standardizare.

(b) reprezentarea organizațiilor de protecție a consumatorilor și a părților interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății în cadrul organizațiilor naționale de standardizare.

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) reprezentarea IMM-urilor pe baza rapoartelor menționate la articolul 5a alineatul (3).

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 19a

 

Revizuire

 

Comisia analizează necesitatea adoptării unor măsuri suplimentare pentru a simplifica finanțarea procesului de standardizare europeană și a reduce obligațiile administrative ale organizațiilor europene de standardizare, ținând cont de raportul menționat la articolul 19 alineatul (1) litera (a). Comisia își prezintă concluziile într-un raport care trebuie prezentat Parlamentului European și Consiliului până la 1 ianuarie 2015 și, dacă este necesar, prezintă o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia publică o listă a organismelor naționale de standardizare și toate actualizările listei respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

După consultarea cu organizațiile europene de standardizare, Comisia publică o listă a organizațiilor naționale de standardizare și toate actualizările listei respective pe site-ul său web și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa Ia

 

Organizațiile naționale de standardizare

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Specificațiile tehnice au fost elaborate de un organism nonprofit care este o asociație profesională, industrială sau comercială sau orice altă organizație asociativă care, în domeniul său de competențe , elaborează standarde în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor și care nu este un organism de standardizare european, național sau internațional, prin procedee care îndeplinesc următoarele criterii:

2. Specificațiile tehnice au fost elaborate de un organism nonprofit care este o asociație profesională, industrială sau comercială sau orice altă organizație asociativă care, în domeniul său de competențe, elaborează specificații tehnice în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor și care nu este o organizație de standardizare europeană, națională sau internațională, prin procedee care îndeplinesc următoarele criterii:

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

specificațiile tehnice au fost elaborate pe baza adoptării unei decizii deschise, accesibile tuturor operatorilor interesați de pe piața sau piețele vizate de standardul respectiv;

specificațiile tehnice au fost elaborate pe baza adoptării unei decizii deschise, accesibile tuturor părților interesate de pe piața sau piețele vizate de specificația respectivă;

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. procedura de standardizare se bazează pe colaborare și consens și nu a favorizat în mod particular niciuna dintre părțile interesate. Prin „consens” se înțelege un acord general, caracterizat prin absența de opoziție durabilă privind aspecte importante din partea unui segment important de interese prezente și printr-o procedură care implică luarea în considerare a opiniilor tuturor părților interesate și aplanarea divergențelor. Consensul nu implică unanimitatea.

2. procedura de elaborare a specificațiilor tehnice se bazează pe colaborare și consens și nu a favorizat în mod particular niciuna dintre părțile interesate. Prin „consens” se înțelege un acord general, caracterizat prin absența de opoziție durabilă privind aspecte importante din partea unui segment important de interese prezente și printr-o procedură care implică luarea în considerare a opiniilor tuturor părților interesate și aplanarea divergențelor. Consensul nu implică unanimitatea.

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) informațiile privind (noile) activități de standardizare au fost difuzate pe larg prin mijloace adecvate și accesibile;

(ii) informațiile privind (noile) activități de standardizare au fost difuzate public și pe larg prin mijloace adecvate și accesibile;

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) s-a urmărit participarea tuturor categoriilor interesate de părți interesate pentru a se ajunge la un echilibru;

(iii) s-a urmărit participarea tuturor categoriilor de părți interesate pentru a se ajunge la un echilibru;

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Anexa III – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) O organizație europeană care reprezintă IMM-urile în activitățile de standardizare europene, care:

(a) O organizație europeană orizontală, care reprezintă numai întreprinderile meșteșugărești și IMM-urile în activitățile de standardizare europene, care:

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Anexa III – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) este autorizată de organizații nonprofit care reprezintă IMM-uri în cel puțin două treimi din statele membre pentru a reprezenta interesele IMM-urilor în procesul de standardizare de la nivel european.

(iii) este autorizată de organizații nonprofit care reprezintă majoritatea IMM-urilor din toate statele membre pentru a reprezenta interesele IMM-urilor în procesul de standardizare de la nivel european.

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Anexa III – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) are ca obiective și activități statutare reprezentarea intereselor consumatorilor în procesul de standardizare de la nivel european;

(ii) are ca obiective și activități statutare reprezentarea intereselor consumatorilor, inclusiv ale consumatorilor deosebit de vulnerabili din cauza unui handicap mental sau fizic, a vârstei sau a credulității lor, în procesul de standardizare de la nivel european;

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Anexa III – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) O organizație europeană care reprezintă interesele sociale în activitățile de standardizare europene, care:

(d) O organizație europeană care reprezintă interesele sociale, inclusiv partenerii sociali, în activitățile de standardizare europeană, care:

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Anexa III – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și independentă de interese industriale, comerciale și economice sau alte interese conflictuale;

(i) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, reprezentativă și independentă de interese industriale, comerciale și economice sau alte interese conflictuale;

(1)

JO C 376, 22.12.2011, p. 69.


EXPUNERE DE MOTIVE

În memoria lui Alberto Normand, pentru calitățile lui umane și profesionale excepționale

I. Propunerea comisiei

La 1 iunie 2011, Comisia Europeană a adoptat un pachet legislativ în domeniul standardizării alcătuit dintr-o propunere de regulament elaborată cu scopul de a revizui și a înlocui cadrul juridic existent în domeniul standardizării europene(1), o evaluare a impactului și o comunicare în care se prezintă o viziune strategică privind standardizarea europeană pentru deceniul următor.

Regulamentul propus se bazează pe două consultări publice desfășurate în 2009 și 2010, pe activitatea Grupului de experți pentru revizuirea sistemului de standardizare europeană (EXPRESS), pe Cartea albă intitulată „Modernizarea standardizării în domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) în UE – direcții de înaintare” și pe Rezoluția Parlamentului European din 21 octombrie 2010 referitoare la viitorul standardizării europene(2).

II. Poziția generală a raportoarei

Raportoarea salută faptul că, în propunerea Comisiei de revizuire a sistemului de standardizare europeană, se ține cont în mod corespunzător de solicitarea Parlamentului ca revizuirea să păstreze numeroasele elemente de succes ale sistemului, să remedieze deficiențele acestuia și să ajungă la un echilibru corect între dimensiunea națională, cea europeană și cea internațională.

În elaborarea prezentului raport, raportoarea a luat în considerare constatările din Raportul Grupului EXPRESS, care conține o serie de recomandări importante, precum și răspunsurile la consultarea publică a Comisiei privind revizuirea sistemului de standardizare europeană. Raportoarea a ținut cont și de concluziile audierii publice organizate de Comisia IMCO la 23 noiembrie 2011 și a avut ocazia de a se consulta pe larg cu reprezentanți ai organizațiilor de standardizare naționale și europene și cu principalii actori implicați în procesul de elaborare a standardelor. Avizul Comitetului Economic și Social European (raportor: A. Pezzini) a fost, de asemenea, luat în considerare.

Raportoarea a inclus în prezentul proiect de raport un număr relativ limitat de amendamente cu scopul de a ameliora sistemul de standardizare europeană în limitele sale actuale și în strânsă cooperare cu Consiliul.

(a) Facilitarea accesului la standarde și creșterea participării IMM-urilor la procesul de elaborare a standardelor

Deși întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) formează coloana vertebrală a economiei europene, implicarea lor în procesul de standardizare nu este întotdeauna pe măsura importanței lor economice. Standardele nu sunt întotdeauna concepute pentru a ține seama de caracteristicile și mediul IMM-urilor, în special în cazul întreprinderilor mici, al întreprinderilor meșteșugărești și al microîntreprinderilor. Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că standardele sunt inteligibile și ușor de utilizat, astfel încât să poată fi mai bine implementate de toți utilizatorii. Ar trebui luate măsuri și pentru a se garanta că IMM-urile pot lua parte pe deplin la elaborarea standardelor și au acces ușor la acestea. În acest scop, raportoarea a introdus o serie de amendamente vizând în general să crească participarea IMM-urilor la activitățile de standardizare, în special la nivel național, precum și să faciliteze accesul lor la standarde.

(b) Asigurarea participării autorităților publice la activitățile de standardizare europeană

Raportoarea dorește să sublinieze că autoritățile publice din majoritatea statelor membre manifestă un interes limitat pentru participarea la procesul de elaborare a standardelor, în pofida importanței standardizării ca instrument de sprijin al legislației și al politicilor UE. Raportoarea consideră că statele membre și, în special, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să trimită reprezentanți care să facă parte din toate comitetele tehnice naționale responsabile de elaborarea standardelor solicitată de Comisie. Participarea autorităților naționale este esențială pentru buna funcționare a legislației în domeniile vizate de „noua abordare” și pentru evitarea obiecțiilor ex-post la adresa standardelor armonizate.

(c) Permiterea participării actorilor sociali la activitățile de standardizare europeană

Raportoarea recunoaște importanța principiului delegării naționale ca element fundamental al sistemului de standardizare europeană, în special în procesul de elaborare a standardelor din cadrul CEN și al CENELEC. Trebuie menționat totuși că – așa cum s-a confirmat prin mai multe studii – participarea în comitetele tehnice naționale a actorilor care reprezintă interesele societății, cum ar fi consumatorii (inclusiv persoanele cu handicap), ecologiștii și lucrătorii, rămâne extrem de redusă sau chiar inexistentă. Prin urmare, este necesar să se asigure participarea directă a actorilor respectivi la nivel european prin menținerea sprijinului financiar acordat organizațiilor europene create pentru a reprezenta interesele publice în cauză. Implicarea lor oferă sistemului un element semnificativ de legitimitate, asigură o calitate mai bună a consensului și face standardele europene mai reprezentative.

(d) Standardizarea în domeniul serviciilor

Standardele au contribuit la o îmbunătățire considerabilă a calității și a siguranței bunurilor, dar disponibilitatea lor în domeniul serviciilor nu este deloc pe măsura importanței economice și a potențialului acestui sector. Elaborarea de standarde europene pentru servicii, așa cum se prevede în Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, ar trebui să genereze o și mai mare armonizare în acest sector, să sporească transparența, calitatea și competitivitatea serviciilor europene și să promoveze concurența, inovarea, reducerea barierelor comerciale și protecția consumatorilor. Raportoarea sprijină, așadar, propunerea Comisiei de a include standardele pentru servicii în cadrul juridic al standardizării europene, deoarece acest lucru va oferi un temei juridic corespunzător pe baza căruia Comisia poate solicita organizațiilor europene de standardizare (OES) să elaboreze standarde în domenii bine definite și analizate cu atenție, asigurându-se, în același timp, că standardele pentru servicii se bazează pe nevoile pieței și ale consumatorilor și țin cont de interesul public.

(e) Îmbunătățirea și accelerarea procesului de elaborare a standardelor europene printr-o transparență și o consultare sporite

Raportoarea consideră că este esențial ca standardele europene să fie elaborate într-un termen rezonabil, în special în acele domenii în care este nevoie rapid de standarde pentru a satisface cerințele politicilor publice și condițiile deosebit de dinamice ale pieței. Raportoarea invită, așadar, organizațiile de standardizare naționale și europene să își îmbunătățească în continuare eficacitatea, ținând seama de faptul că accelerarea procesului de standardizare nu trebuie să aibă loc în detrimentul principiilor deschiderii, calității, transparenței și consensului între toate părțile interesate.

Raportoarea consideră că procesul de elaborare a standardelor va fi accelerat parțial printr-o mai bună coordonare între Comisie și OES înainte de emiterea unui mandat, fapt care va permite acestor organizații să analizeze relevanța pentru piață a domeniului propus, să se asigure că standardele se limitează la definirea mijloacelor tehnice de realizare a obiectivelor de politică stabilite de legislator și să confirme mai rapid dacă sunt în măsură să realizeze proiectul de standardizare. În acest scop, raportoarea propune o fază de consultare între Comisie, OES și părțile interesate relevante în cursul pregătirii mandatului pentru a asigura relevanța pentru piață a standardelor solicitate. O consultare amplă cu toate părțile interesate relevante ar trebui să aibă loc și înainte de adoptarea programului de lucru anual al Comisiei referitor la activitatea de standardizare europeană.

Raportoarea observă, de asemenea, importanța comitetului instituit prin articolul 18 al regulamentului propus ca forum de discuții pentru Comisie și statele membre cu privire la aspectele legate de standardizare. Raportoarea consideră că acest comitet ar trebui, atunci când este cazul, să poată primi observatori din partea organizațiilor de standardizare naționale și europene și a tuturor părților interesate relevante.

(f) Specificațiile tehnice TIC

Raportoarea recunoaște că forumurile și consorțiile contribuie considerabil la sistemul de standardizare, furnizând specificații tehnice TIC care au relevanță internațională și care sunt adesea mai receptive la tehnologiile inovatoare. Raportoarea este de acord cu introducerea unui nou sistem care să permită, în special în domeniul achizițiilor publice, utilizarea specificațiilor elaborate de alte organizații decât OES. Trebuie subliniat însă că specificațiile respective ar trebuie să aibă un statut diferit de standarde și că OES ar trebui consultate în cadrul acestui proces pentru a garanta coerența sistemului.

(g) Finanțarea

Raportoarea este conștientă că sistemul actual de finanțare de către UE a activităților de standardizare europeană generează adesea frustrări din cauza costului ridicat al auditării și al întârzierilor în autorizarea plăților, dezavantaje care, uneori, depășesc beneficiile sprijinului financiar. În propunerea sa, Comisia a făcut un efort considerabil să reducă obligațiile administrative impuse OES, de exemplu prevăzând posibilitatea unei simplificări majore a sumelor forfetare, fără legătură cu orice verificare a costurilor reale de punere în aplicare. Această propunere constituie încă o modalitate de trecere la un sistem bazat pe performanță, pornind de la definiția indicatorilor și a obiectivelor convenite. Raportoarea invită Comisia să asigure sustenabilitatea financiară a sistemului și să propună, având în vedere viitoarea revizuire a Regulamentului financiar al UE, măsuri suplimentare de reducere a obligațiilor administrative.

III. Concluzie

Prezentul proiect de raport își propune să acopere punctele-cheie ale propunerii care necesită o analiză amănunțită, în așa fel încât să faciliteze dezbaterile în comisie. Deși raportoarea își rezervă dreptul de a depune mai multe amendamente după ce va examina mai îndeaproape propunerea Comisiei și va desfășura și alte consultări, intenția sa în acest stadiu este să genereze o dezbatere fructuoasă în comisie și așteaptă cu interes alte sugestii.

(1)

- Decizia 87/95/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 privind standardizarea în domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor;

- Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice;

- Decizia nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind finanțarea standardizării europene.

(2)

Rezoluția Parlamentului European din 21 octombrie 2010 referitoare la viitorul standardizării europene (2010/2051(INI)).


AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (1.2.2012)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

Raportor pentru aviz: Franck Proust

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Această propunere de regulament al Comisiei este o revizuire a directivelor existente. Întrucât sistemul actual este destul de performant, este important ca prezentul regulament să nu reprezinte decât o evoluție în raport cu normele existente și nu o „revoluție”.

Standardizarea influențează numeroase aspecte ale activității economice, în special creșterea, productivitatea și deschiderea piețelor. Ea are numeroase consecințe asupra schimburilor comerciale. Standardizarea poate fi utilizată de anumite țări protecționiste și ca o barieră tehnică în calea comerțului.

Din acest motiv, Uniunea Europeană trebuie să promoveze standardele internaționale, lucru pe care îl face prin intermediul organismelor internaționale de standardizare sau al abordărilor bilaterale, în special cu ocazia negocierii acordurilor comerciale. Ar fi oportun, de asemenea, ca în programul său de lucru Comisia să integreze obiective cu caracter internațional.

Prezentul aviz se referă în special la specificațiile tehnice din sectorul TIC. Într-adevăr, ele sunt elaborate cel mai adesea de foruri și consorții, adică de grupări de întreprinderi de diverse dimensiuni, care își propun să elaboreze împreună aceste specificații. Aceste forumuri și consorții au cel mai adesea o dimensiune internațională, iar activitățile lor au, așadar, repercusiuni la nivel internațional. Acestea nu sunt supuse acelorași obligații ca și organismele europene de standardizare (OES). Sectorul TIC este cu precădere un sector dinamic, în cadrul căruia standardizarea trebuie să reacționeze foarte rapid, pentru a garanta interoperabilitatea, dar și pentru a stimula concurența și inovarea. Din acest motiv, specificațiile tehnice sunt mult mai numeroase în sectorul TIC decât în alte domenii.

Din punct de vedere internațional, specificațiile tehnice trebuie să fie încurajate întrucât, fiind elaborate de organizații cu o dimensiune internațională, acestea permit deschiderea piețelor din afara Europei și limitează barierele tehnice din calea schimburilor comerciale.

Cu toate acestea, în prezent, aceste organizații nu sunt recunoscute într-o măsură suficientă la nivel european și numeroase state membre se află în imposibilitatea de a face referire la acestea în procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice.

În propunerea sa, Comisia sugerează să se introducă posibilitatea de a recunoaște aceste specificații tehnice din domeniul TIC ca fiind standarde TIC, la propunerea unui stat membru sau la inițiativa sa, atunci când se constată că specificațiile tehnice respectă anumite cerințe. Cu toate acestea, raportorul consideră că această abordare nu permite rezolvarea problemelor menționate mai sus.

În primul rând, se creează astfel o ingerință a Comisiei în procesul de standardizare, întrucât Comisia poate decide din proprie inițiativă că o specificație tehnică este un standard fără ca aceasta să fi fost elaborată de un OES. Or, este important ca politica să nu intervină în procesul de standardizare, întrucât standardizarea se bazează pe un proces voluntar. În plus, deși pentru a fi recunoscute drept standarde TIC specificațiile tehnice trebuie să răspundă unor cerințe elaborate în anexele la prezenta propunere, pe ce baze va selecționa Comisia o anumită specificație tehnică în detrimentul alteia pentru a fi recunoscută drept standard?

Apoi, această abordare face posibilă apariția unor confuzii între standarde și specificațiile tehnice. Forumurile și consorțiile nu au aceleași obligații ca și OES, în special în ceea ce privește consultarea IMM-urilor, a organizațiilor din domeniul social, al protecției mediului și al protecției consumatorilor. Ele nu au obligația de a respecta principiul coerenței, conform căruia nu se pot adopta standarde contradictorii sau care să se suprapună peste standarde adoptate anterior. Considerăm că este important să se păstreze o distincție clară între standarde și specificațiile tehnice, evitând astfel dezvoltarea unui sistem paralel de standardizare.

În cele din urmă, criteriile pe care trebuie să le respecte specificațiile tehnice TIC pentru a fi recunoscute drept standarde de către Comisie par să fie incomplete. Acestea fac abstracție de o parte a criteriilor OMC, în special de criteriul coerenței.

Prin decizia sa din 28 noiembrie 2011, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 30 noiembrie 2011, Comisia a decis să creeze o platformă europeană multipartită privind standardizarea în domeniul TIC, compusă din reprezentanți ai autorităților naționale ale statelor membre și ale statelor AELS, reprezentanți ai IMM-urilor și ai industriei, precum și din alte părți interesate din cadrul societății civile. Misiunea acestei platforme va fi de a acorda consiliere Comisiei Europene cu privire la standardizarea în domeniul TIC (programul de lucru, necesități, punerea în aplicare etc.).

Astfel, fără a nega importanța activității desfășurate de forumuri și consorții în domeniul TIC, raportorul propune ca, după consultarea platformei multipartite privind standardizarea în domeniul TIC, Comisia să permită tuturor statelor membre să facă referire la specificațiile tehnice în procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice sau în punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene în măsura în care acestea răspund cerințelor menționate în anexă, care trebuie să includă toate criteriile stabilite de OMC.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Standardele europene ar trebui să fie în continuare adoptate de organismele europene de standardizare, respectiv Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul european pentru standardizare electrotehnică (CENELEC) și Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI).

(3) (Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Standardizarea joacă un rol din ce în ce mai important pentru comerțul internațional și deschiderea piețelor. Pe baza acordurilor încheiate la Dresda și la Viena, Uniunea încearcă să favorizeze elaborarea de standarde la nivel internațional, consolidând astfel competitivitatea întreprinderilor și industriilor europene pe scena internațională. Dar standardizarea poate fi, în același timp, utilizată de către țările terțe ca un instrument anticoncurențial, creând bariere tehnice în calea schimburilor comerciale. În acest sens, cooperarea între organismele europene și organismele internaționale de standardizare este fundamentală, dar Uniunea ar trebui, în același timp, să favorizeze abordările bilaterale, coordonându-și activitățile de standardizare cu cele desfășurate de partenerii săi, de exemplu în cadrul dialogului transatlantic.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Promovarea standardelor europene ar trebui să se facă și prin intermediul contactelor bilaterale stabilite cu ocazia negocierii acordurilor sau prin intermediul detașării unor experți în domeniul standardizării în țările terțe, așa cum s-a întâmplat în cazul Chinei. O inițiativă similară ar trebui să fie pusă în aplicare, în mod prioritar, în relațiile cu India, Rusia și Brazilia.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Pe lângă standardele elaborate de organismele naționale, europene și internaționale de standardizare, forumurile și consorțiile elaborează specificații tehnice. Aceste specificații tehnice sunt utile în situațiile în care nu există standarde. În special, datorită dimensiunii internaționale a forumurilor și a consorțiilor, aceste specificații tehnice permit deschiderea piețelor din afara Europei și limitează barierele tehnice din calea schimburilor comerciale, în special în domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC). Uniunea ar trebui să încurajeze contactele între organismele de standardizare și aceste forumuri și consorții, evitând în același timp generarea unui sistem paralel de standardizare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente importante pentru întreprinderi, în special întreprinderi mici și mijlocii (denumite în continuare IMM-uri) care nu sunt totuși implicate în mod adecvat în sistemul de standardizare, existând, prin urmare, riscul ca standardele să nu ia în considerare nevoile și preocupările acestora. Astfel, este esențială îmbunătățirea reprezentării acestora și participarea lor la procesul de standardizare, în special în cadrul comitetelor tehnice.

(13) Standardele sunt instrumente importante pentru întreprinderi, în special întreprinderi mici și mijlocii (denumite în continuare IMM-uri) care nu sunt totuși implicate în mod adecvat în sistemul de standardizare, existând, prin urmare, riscul ca standardele să nu ia în considerare nevoile și preocupările acestora. Normele de standardizare ar trebui să încurajeze IMM-urile să contribuie în mod activ cu soluții tehnologice inovatoare la eforturile de standardizare. În plus, este esențială îmbunătățirea reprezentării acestora și participarea lor la procesul de standardizare, în special în cadrul comitetelor tehnice.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Standardele europene prezintă un interes vital pentru competitivitatea IMM-urilor care, sunt oricum, în general, subreprezentate în cadrul activităților de standardizare, îndeosebi la nivel european. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure o reprezentare corespunzătoare a IMM-urilor în procesul de standardizare europeană, printr-o entitate cu calificare corespunzătoare.

(14) Standardele europene prezintă un interes vital pentru competitivitatea IMM-urilor care, sunt oricum, în unele domenii, subreprezentate în cadrul activităților de standardizare, îndeosebi la nivel european. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure o reprezentare corespunzătoare a IMM-urilor în procesul de standardizare europeană, menținând principiul delegării naționale și evitând o duplicare inutilă a structurilor la nivel european, printr-o entitate cu calificare corespunzătoare. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită reprezentării și nevoilor IMM-urilor în cadrul activității internaționale de standardizare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Autoritățile publice ar trebui să valorifice întreaga gamă de standarde relevante în momentul achiziționării de hardware, software și servicii legate de tehnologia informației, de exemplu prin selectarea unor standarde care pot fi puse în aplicare de toți furnizorii interesați, ceea ce ar permite o concurență mai mare și riscuri reduse de blocare. Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii prevăd că specificațiile tehnice din cadrul procedurilor de achiziții publice ar trebui să fie formulate prin referire la standarde naționale care transpun standarde europene, aprobări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme tehnice de referință stabilite de organismele europene de standardizare sau – în lipsa acestora – standarde naționale, aprobări naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și executarea lucrărilor și utilizarea produselor sau echivalentul acestora. Standardele din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor sunt însă de multe ori dezvoltate de alte organizații care elaborează standarde și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de standarde și aprobări prevăzute în Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE. Prin urmare, este necesar să se prevadă posibilitatea ca specificațiile tehnice pentru procedurile de achiziții publice să poată face referire la standarde din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru a răspunde la progresul rapid din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor, a facilita furnizarea de servicii transfrontaliere, a încuraja competiția și a promova interoperabilitatea și inovarea.

(19) Autoritățile publice ar trebui să valorifice întreaga gamă de standarde relevante în momentul achiziționării de hardware, software și servicii legate de tehnologia informației, de exemplu prin selectarea unor standarde care pot fi puse în aplicare de toți furnizorii interesați, ceea ce ar permite o concurență mai mare și riscuri reduse de blocare. Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii prevăd că specificațiile tehnice din cadrul procedurilor de achiziții publice ar trebui să fie formulate prin referire la standarde naționale care transpun standarde europene, aprobări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme tehnice de referință stabilite de organismele europene de standardizare sau – în lipsa acestora – standarde naționale, aprobări naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și executarea lucrărilor și utilizarea produselor sau echivalentul acestora. Standardele din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor sunt însă de multe ori dezvoltate de alte organizații care elaborează standarde și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de standarde și aprobări prevăzute în Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE. Prin urmare, este necesar să se prevadă posibilitatea ca procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice să poată face referire la anumite specificații tehnice din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru a răspunde la progresul rapid din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor, a facilita furnizarea de servicii transfrontaliere, a încuraja competiția și a promova interoperabilitatea și inovarea.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Unele standarde din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor nu sunt elaborate în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa 3 la Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului. Astfel, prezentul regulament ar trebui să prevadă o procedură pentru selectarea standardelor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor care să poată fi utilizate în cadrul achizițiilor publice și care să implice o amplă consultare a unui spectru larg de părți interesate, inclusiv organisme europene de standardizare, întreprinderi și autorități publice. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să prevadă cerințe, sub forma unei liste de caracteristici, pentru astfel de standarde și procesele asociate de standardizare. Aceste caracteristici ar trebui să asigure respectarea obiectivelor politice și ale societății și ar trebui să se bazeze pe criteriile dezvoltate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului pentru organizațiile internaționale de standardizare.

(20) Unele specificații tehnice din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor nu sunt elaborate în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa 3 la Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului. Astfel, prezentul regulament ar trebui să prevadă o procedură pentru selectarea specificațiilor tehnice din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor care să poată fi utilizate în cadrul achizițiilor publice și care să implice o amplă consultare a unui spectru larg de părți interesate, inclusiv organisme europene de standardizare, întreprinderi și autorități publice. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să prevadă cerințe, sub forma unei liste de caracteristici, pentru astfel de specificații tehnice și procesele asociate de standardizare. Aceste caracteristici ar trebui să asigure respectarea obiectivelor politicilor publice și ale societății și ar trebui să se bazeze pe criteriile dezvoltate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului pentru organizațiile internaționale de standardizare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Standardele selectate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor ar putea contribui la punerea în aplicare a Deciziei 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) care stabilește, pentru perioada 2010-2015, un program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene și instituțiile și organismele Uniunii care să ofere soluții comune și partajate pentru facilitarea interoperabilității.

(22) Specificațiile tehnice selectate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor ar putea contribui la punerea în aplicare a Deciziei 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) care stabilește, pentru perioada 2010-2015, un program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene și instituțiile și organismele Uniunii care să ofere soluții comune și partajate pentru facilitarea interoperabilității.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „standard TIC” înseamnă un standard din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

eliminat

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fiecare organism european și național de standardizare răspunde cu promptitudine și ia cunoștință în mod corespunzător de orice observații primite din partea oricărui organism european sau național de standardizare și din partea Comisiei cu privire la orice astfel de proiect.

(2) Fiecare organism european și național de standardizare răspunde în termen de o lună și ia cunoștință în mod corespunzător de orice observații primite din partea oricărui organism european sau național de standardizare și din partea Comisiei cu privire la orice astfel de proiect.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera (a)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) publicarea proiectelor de standarde în așa fel încât părțile stabilite în alte state membre să aibă posibilitatea de a prezenta observații;

(a) publicarea promptă a proiectelor de standarde în așa fel încât părțile stabilite în alte state membre să aibă posibilitatea de a prezenta observații;

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare asigură reprezentarea corespunzătoare a întreprinderilor mici și mijlocii (denumite în continuare IMM-uri), a organizațiilor de protecție a consumatorilor și a părților interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății, în special prin organizațiile menționate în anexa III, la nivelul elaborării politicilor și cel puțin în următoarele stadii ale elaborării standardelor europene sau ale produselor standardizării europene:

(1) Organismele europene de standardizare sprijină reprezentarea corespunzătoare a întreprinderilor mici și mijlocii (denumite în continuare IMM-uri), a organizațiilor de protecție a consumatorilor și a părților interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății, precum și a intereselor lucrătorilor, în special prin organizațiile menționate în anexa III, la nivelul elaborării politicilor și cel puțin în următoarele stadii ale elaborării standardelor europene sau ale produselor standardizării europene:

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Organismele europene de standardizare asigură reprezentarea corespunzătoare, la nivel tehnic, a întreprinderilor, centrelor de cercetare și universităților, precum și a altor persoane juridice, în cadrul activităților de standardizare cu privire la un domeniu emergent cu implicații semnificative din punct de vedere al politicilor sau al inovării tehnologice, dacă persoanele juridice în cauză au participat la un proiect care are legătură cu domeniul respectiv și care este finanțat de Uniune în cadrul unui program-cadru multianual pentru activități din domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice.

(2) Organismele europene de standardizare sprijină reprezentarea corespunzătoare, la nivel tehnic, a întreprinderilor, centrelor de cercetare și universităților, precum și a altor persoane juridice, în cadrul activităților de standardizare cu privire la un domeniu emergent cu implicații semnificative din punct de vedere al politicilor sau al inovării tehnologice, dacă persoanele juridice în cauză au participat la un proiect care are legătură cu domeniul respectiv și care este finanțat de Uniune în cadrul unui program-cadru multianual pentru activități din domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Model de bune practici

 

Organismele europene de standardizare sprijină, promovează și răspândesc modele de bune practici privind participarea diferitelor părți interesate în organismele naționale de standardizare.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Programul de lucru privind standardizarea europeană include și obiective specifice dimensiunii internaționale a standardizării europene, sprijinind astfel legislația și politicile Uniunii și precizând cine ce eforturi depune pentru a dezvolta o cooperare internațională.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Programul de lucru privind standardizarea europeană menționat la alineatul (1) indică modul în care standardizarea este integrată în cadrul strategiei UE 2020, precum și modul în care se asigură coerența.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Programul de lucru privind standardizarea europeană menționat la alineatul (1) este transmis spre avizare Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai multor organisme europene de standardizare elaborarea unui proiect de standard european sau produs al standardizării europene în cadrul unui termen-limită stabilit. Acestea sunt determinate de piață, iau în considerare interesul public și sunt bazate pe consens.

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai multor organisme europene de standardizare elaborarea unui proiect de standard european sau produs al standardizării europene în cadrul unui termen-limită stabilit, care să fie ambițios și prevăzut cu o indicare clară a cerințelor, a obiectivelor intermediare și a finanțării publice. Acestea sunt determinate de piață, iau în considerare interesul public și sunt bazate pe consens.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează organismul european de standardizare relevant, în termen de trei luni de la primirea acceptului menționat la alineatul (2), cu privire la acordarea unei subvenții pentru elaborarea unui standard european sau a unui produs de standardizare europeană.

Comisia informează organismul european de standardizare relevant, în termen de două luni de la primirea acceptului menționat la alineatul (2), cu privire la acordarea unei subvenții pentru elaborarea unui standard european sau a unui produs de standardizare europeană.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Standardele din domeniul TIC

Specificațiile tehnice din domeniul TIC

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Recunoașterea specificațiilor tehnice în domeniul TIC

Utilizarea specificațiilor tehnice în domeniul TIC

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice menționate în Directiva 2004/18/CE, fie din proprie inițiativă, Comisia poate decide să recunoască specificațiile tehnice care nu sunt standarde naționale, europene sau internaționale și îndeplinesc cerințele prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Fie la propunerea unei autorități publice menționate în Directiva 2004/18/CE, fie din proprie inițiativă, Comisia, după consultarea platformei europene multipartite privind standardizarea în domeniul TIC, poate decide să recunoască specificațiile tehnice din domeniul TIC care nu sunt standarde naționale, europene sau internaționale și îndeplinesc cerințele prevăzute la anexa II pentru atribuirea contractelor de achiziții publice sau pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

eliminat

Utilizarea standardelor TIC în domeniul achizițiilor publice

 

Standardele TIC vizate la articolul 9 constituie specificații tehnice comune menționate în Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE și în Regulamentul (CE) nr. 2342/2002.

 

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) traducerea, dacă este necesară, a standardelor europene sau a produselor standardizării europene utilizate în sprijinul politicilor și legislației Uniunii în limbile oficiale ale Uniunii altele decât limbile de lucru ale organismelor europene de standardizare sau, în cazurile justificate în mod corespunzător, în alte limbi decât limbile oficiale ale Uniunii;

(e) traducerea, dacă este necesară, a standardelor europene sau a produselor standardizării europene utilizate în sprijinul politicilor și legislației Uniunii în limbile oficiale ale Uniunii altele decât limbile de lucru ale organismelor europene de standardizare sau în alte limbi decât limbile oficiale ale Uniunii în cazul în care acest lucru permite promovarea standardelor europene în țările terțe;

(Este necesar să se rectifice numerotarea eronată a versiunii franceze a propunerii Comisiei).

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia decide asupra modalităților de finanțare menționate la alineatele (1) și (2), a sumelor subvenționate și, după caz, a procentului maxim al finanțării, pe tip de activitate.

(3) Comisia decide asupra modalităților de finanțare menționate la alineatele (1) și (2), a sumelor subvenționate și, după caz, a procentului maxim al finanțării, pe tip de activitate. Comisia garantează faptul că finanțarea din partea Uniunii Europene are doar caracter complementar și este condiționată de cerințe specifice, astfel încât finanțarea standardizării europene să fie asigurată în continuare în cea mai mare parte de sectorul privat.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 16 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) adaptării criteriilor pentru recunoașterea standardelor în domeniul TIC stabilite în anexa II la dezvoltarea tehnică;

(b) adaptării criteriilor pentru recunoașterea standardelor în domeniul TIC stabilite în anexa II la dezvoltarea tehnică, fără a crea sau a suprima totuși unul dintre criterii;

(Este necesar să se rectifice numerotarea eronată a versiunii franceze a propunerii Comisiei).

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 16 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) adaptării criteriilor pentru organizațiile care reprezintă IMM-urile și părțile interesate din cadrul societății, stabilite în anexa III, la evoluțiile ulterioare în ceea ce privește natura non-profit și reprezentativitatea acestora.

(c) adaptării criteriilor pentru organizațiile care reprezintă IMM-urile și părțile interesate din cadrul societății, stabilite în anexa III, la evoluțiile ulterioare în ceea ce privește natura non-profit și reprezentativitatea acestora, fără a crea, a abandona sau a suprima totuși un criteriu sau o organizație.

(Este necesar să se rectifice numerotarea eronată a versiunii franceze a propunerii Comisiei).

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Specificațiile tehnice au fost elaborate de un organism nonprofit care este o asociație profesională, industrială sau comercială sau orice altă organizație asociativă care, în domeniul său de competențe, elaborează standarde în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor și care nu este un organism de standardizare european, național sau internațional, prin procedee care îndeplinesc următoarele criterii:

2. Specificațiile tehnice au fost elaborate de un organism nonprofit care este o asociație profesională, industrială sau comercială sau orice altă organizație asociativă care, în domeniul său de competențe, elaborează specificații tehnice în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor și care nu este un organism de standardizare european, național sau internațional, prin procedee care îndeplinesc următoarele criterii:

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)specificațiile tehnice au fost elaborate pe baza adoptării unei decizii deschise, accesibile tuturor operatorilor interesați de pe piața sau piețele vizate de standardul respectiv;

(a)specificațiile tehnice au fost elaborate pe baza adoptării unei decizii deschise, accesibile tuturor părților interesate de pe piața sau piețele vizate de specificația tehnică respectivă;

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)procedura de standardizare se bazează pe colaborare și consens și nu a favorizat în mod particular niciuna dintre părțile interesate. Prin „consens” se înțelege un acord general, caracterizat prin absența de opoziție durabilă privind aspecte importante din partea unui segment important de interese prezente și printr-o procedură care implică luarea în considerare a opiniilor tuturor părților interesate și aplanarea divergențelor. Consensul nu implică unanimitatea.

(b)procedura de elaborare a specificațiilor tehnice se bazează pe colaborare și consens și nu a favorizat în mod particular niciuna dintre părțile interesate. Prin „consens” se înțelege un acord general, caracterizat prin absența de opoziție durabilă privind aspecte importante din partea unui segment important de interese prezente și printr-o procedură care implică luarea în considerare a opiniilor tuturor părților interesate și aplanarea divergențelor. Consensul nu implică unanimitatea.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Anexa 2 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) coerență:

 

(i) specificațiile tehnice nu sunt în contradicție cu standardele naționale, europene și internaționale existente sau în curs de elaborare și nici nu creează suprapuneri cu acestea.

 

(ii) prezenta dispoziție ar trebui să respecte principiul neutralității tehnologice și să nu fie aplicată într-un mod anticoncurențial.

PROCEDURĂ

Titlu

Standardizarea europeană

Referințe

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

INTA

23.6.2011

 

 

 

Examinare în comisie

23.11.2011

20.12.2011

 

 

Data adoptării

26.1.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaș, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Traian Ungureanu


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (1.3.2012)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

Raportor pentru aviz: Adam Gierek

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul Parlamentului European și a Consiliului își propune să sporească efectul pozitiv al standardelor europene asupra funcționării pieței, creșterii economice, inovării și competitivității întreprinderilor. Printre altele, își propune să scurteze procesul de standardizare în situațiile în care standardele sunt întocmite la cererea Comisiei, să facă în așa fel încât IMM-urile și părțile interesate de la nivelul societății să fie reprezentate în mod corespunzător în cadrul procesului de standardizare (îndeosebi în cazurile în care standardele sunt întocmite la cererea Comisiei) și să asigure o aplicare mai largă a standardelor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, îmbunătățind, astfel, interoperabilitatea și mărind numărul de standarde privind tehnologiile productive inovatoare și cu dezvoltare rapidă, precum nanotehnologia, biotehnologia și tehnologia nucleară și accelerând, totodată, consolidarea cadrelor legislative existente.

Comisia pentru industrie, cercetare și energie a hotărât să profite de ocazia modificării Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, care se impunea în contextul dezvoltării tehnologice și a economiei globalizate. Este esențial ca noua legislație să fie elaborată astfel încât să consolideze și să actualizeze directivele anterioare privind politica de standardizare.

Cele mai importante modificări privesc definirea atribuțiilor Comisiei și a atribuțiilor Comitetului pentru standarde și reglementări tehnice. Printre modificările recente se numără includerea standardizării din domeniul serviciilor în cadrul legislativ și tratarea separată a tehnologiei informației și comunicațiilor. Temeiul juridic pentru finanțarea standardizării de către UE a fost, de asemenea, revizuit.

Poziția raportorului

Raportorul salută propunerea de regulament al Parlamentului European și a Consiliului, care urmărește consolidarea politicii actuale a UE în domeniul standardizării și introducerea unor noi elemente pentru a ține seama de noile provocări și consideră că aceasta oferă o bază solidă pentru modernizarea legăturilor dintre UE și sistemul european de standardizare. Aceste elemente includ introducerea standardizării în domeniul serviciilor și includerea sa în sistemul de notificare. Secțiunea privind finanțarea standardizării europene de către Comisie – care asigură îmbunătățirea temeiului juridic și simplificarea procedurii – este foarte bine-venită.

Cu toate acestea, anumite elemente ale propunerii suscită preocupări legate de eficacitatea operațională a parteneriatelor public-privat.

Anumite modificări ale dispozițiilor regulamentului sunt vitale pentru a transforma regulamentul într-un instrument de punere în aplicare menit să sprijine piața unică, să asigure aplicarea standardelor europene în vederea consolidării competitivității și a inovării, să faciliteze participarea părților interesate și să creeze condiții pentru dezvoltarea durabilă. Sistemul european de standardizare ar trebui îmbunătățit prin introducerea unor noi elemente care aduc valoare adăugată.

Observații specifice

1) Normele europene în vigoare în domeniul standardizării nu sunt definite sau menționate.

2) Nu se face referire la principiul reprezentării naționale, care stă la baza standardizării europene (și internaționale).

3) Nu există dispoziții referitoare la principiul suspendării activității, care este vital pentru armonizarea standardelor la nivelul UE.

4) Multe dispoziții au un caracter general și, având în vedere natura extinsă a delegării de competențe către Comisie, sunt în prea mare măsură deschise interpretării. Se impune o clarificare: acesta este și cazul anumitor definiții și acțiuni, în special în domeniile în care Comisia a introdus propuneri care afectează funcționarea sistemului existent și coerența acestuia.

5) Proiectul de propunere a Comisiei sugerează ca specificațiile diferitelor foruri și consorții să se aplice în locul standardelor europene, termenii acestor specificații fiind mai ușor de îndeplinit. Unul dintre fundamentele procesului democratic de standardizare este consensul social. Integritatea sistemului european de standardizare reprezintă punctul său forte, întrucât asigură coerența unui set de standarde. Implicarea forurilor și consorțiilor în sistem nu ar trebui să conducă la instituirea unor standarde contradictorii sau a unor specificații concurente și nici nu ar trebui să împiedice participarea IMM-urilor (costurile participării la foruri sunt ridicate, iar criteriile de adoptare a deciziilor nu sunt întotdeauna democratice). În plus, anumite foruri și consorții pot fi dominate de actori provenind din afara Uniunii Europene. Prin urmare, stabilirea standardelor ar trebui să fie restricționată, în măsura posibilului, la organizațiile de standardizare europene recunoscute în prezent, și ar trebui să se valorifice multitudinea de posibilități oferite de aceste organizații în ceea ce privește redactarea documentelor folosind un proces accelerat bazat pe consens, care implică toate părțile interesate din toate statele membre ale UE (de exemplu, prin organizarea de conferințe tematice).

Aplicarea specificațiilor definite de foruri/consorții ar trebui să fie permisă numai în cazuri strict definite (de exemplu, în procedurile de achiziții publice în jurisdicții în care nu există standarde), menținând totodată aceleași cerințe în ceea ce privește: consensul, accesibilitatea, participarea voluntară, transparența etc., precum și organizațiile europene de standardizare.

6) Nu se face referire la cele mai recente tehnologii, cum ar fi nanotehnologia, biotehnologia sau tehnologia nucleară.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Standardizarea europeană contribuie, de asemenea, la sporirea competitivității întreprinderilor, facilitând în special libera circulație a bunurilor și serviciilor, interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de comunicare, progresul tehnologic și inovarea. Standardele au efecte economice pozitive semnificative, de exemplu prin promovarea întrepătrunderii economice la nivelul pieței interne și încurajarea dezvoltării de produse sau piețe noi și îmbunătățite și condiții de aprovizionare îmbunătățite. Astfel, standardele pot genera, în mod normal, o creștere a concurenței și o scădere a costurilor de producție și vânzare, ceea ce reprezintă un beneficiu pentru economie în ansamblu. Standardele pot menține și spori calitatea, pot oferi informații și asigură interoperabilitatea și compatibilitatea, sporind astfel valoarea pentru consumatori.

(2) Standardizarea europeană contribuie, de asemenea, la sporirea competitivității întreprinderilor, facilitând în special libera circulație a bunurilor și serviciilor, interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de comunicare, progresul tehnologic și inovarea. Standardizarea europeană consolidează competitivitatea mediului de afaceri atunci când este în concordanță cu sistemul internațional de standardizare. Standardele au efecte economice pozitive semnificative, de exemplu prin promovarea întrepătrunderii economice la nivelul pieței interne și încurajarea dezvoltării de produse sau piețe noi și îmbunătățite și condiții de aprovizionare îmbunătățite. Astfel, standardele pot genera, în mod normal, o creștere a concurenței și o scădere a costurilor de producție și vânzare, ceea ce reprezintă un beneficiu pentru economie în ansamblu. Standardele pot menține și spori calitatea, pot oferi informații și asigură interoperabilitatea și compatibilitatea, sporind astfel valoarea pentru consumatori.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Standardele europene ar trebui să fie în continuare adoptate de organismele europene de standardizare, respectiv Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul european pentru standardizare electrotehnică (CENELEC) și Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI).

(3) Sistemul european de standardizare ar trebui să fie în continuare gestionat de către părțile interesate și în interesul acestora, în conformitate cu principiile coeziunii, transparenței, deschiderii, consensului, independenței față de interese particulare, respectării cerințelor pieței, eficacității și reprezentării naționale în procesul decizional, iar standardele europene ar trebui să fie în continuare adoptate de organizațiile europene de standardizare, respectiv Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEC) și Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI).

Justificare

Prin prezentul amendament se reamintește situația actuală.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Standardele europene au un rol deosebit de important în cadrul pieței interne, în special datorită prezumției de conformitate a produselor care urmează a fi introduse pe piață cu cerințele esențiale referitoare la acele produse prevăzute în legislația de armonizare a Uniunii.

(4) Standardele europene au un rol deosebit de important în cadrul pieței interne, de exemplu datorită prezumției de conformitate a produselor care urmează a fi introduse pe piață cu cerințele esențiale referitoare la acele produse prevăzute în legislația de armonizare a Uniunii.

Justificare

O mare parte a standardelor europene (70 %) nu sprijină în mod direct politica sau legislația UE, ceea ce face ca textul să fie ușor confuz.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Elaborarea de standarde voluntare privind serviciile ar trebui să fie dictată de către piață în timp ce necesitățile operatorilor economici și ale părților interesate afectate în mod direct sau indirect de către standard sunt prioritare și ar trebui să ia în considerare interesul public și să se bazeze pe consens. Aceste standarde ar trebui să vizeze în primul rând serviciile care au legătură cu produsele și procesele.

(8) Activitățile în domeniul serviciilor corespund adesea caracteristicilor naționale. Prin urmare, elaborarea de standarde voluntare privind serviciile ar trebui să abordeze domenii bine definite și evaluate cu atenție. Aceasta ar trebui să fie dictată de către piață, necesitățile operatorilor economici și ale părților interesate afectate în mod direct sau indirect de către standard fiind prioritare, și ar trebui să ia în considerare interesul public și să se bazeze pe consens. Aceste standarde ar trebui să vizeze în primul rând serviciile care au legătură cu produsele și procesele. În temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale1, standardizarea este permisă numai cu respectarea subsidiarității.

 

_________

 

1 JO L 255, 30.9.2005, p. 22.

Justificare

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale are ca scop garantarea unei calități înalte a calificărilor (profesionale) în cadrul Uniunii și, astfel, constituie un set definitiv de norme pentru dezvoltarea suplimentară a procedurilor de recunoaștere reciprocă, cărora trebuie să li se acorde prioritate în ceea ce privește validitatea.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În cadrul Uniunii, standardele naționale sunt adoptate de organisme naționale de standardizare, ceea ce ar putea conduce la existența unor standarde contradictorii și la impedimente în cadrul pieței interne. Prin urmare, este necesar pentru piața internă și pentru eficacitatea standardizării în cadrul Uniunii să se confirme schimbul regulat de informații între organismele naționale de standardizare, organismele europene de standardizare și Comisie cu privire la lucrările actuale și viitoare în materie de standardizare. Acest schimb de informații ar trebui să fie conform cu anexa 3 la Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului aprobat prin Decizia Consiliului 80/271/CEE din 10 decembrie 1979 privind încheierea acordurilor multilaterale în urma negocierilor comerciale din perioada 1973-1979.

(10) În cadrul Uniunii, standardele naționale sunt adoptate de entități naționale de standardizare, ceea ce ar putea conduce la existența unor standarde contradictorii și la impedimente în cadrul pieței interne a UE. Prin urmare, este necesar pentru piața internă a UE și pentru eficacitatea standardizării în cadrul Uniunii să se confirme schimbul regulat de informații între entitățile naționale de standardizare, organizațiile europene de standardizare și Comisie cu privire la lucrările actuale și viitoare în materie de standardizare, precum și cu privire la reglementările privind principiul suspendării activității aplicat cererilor depuse pe lângă organizațiile naționale de standardizare care sunt tratate concomitent de organizațiile europene de standardizare. Acest schimb de informații ar trebui să fie conform cu anexa 3 la Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului aprobat prin Decizia Consiliului 80/271/CEE din 10 decembrie 1979 privind încheierea acordurilor multilaterale în urma negocierilor comerciale din perioada 1973-1979.

Justificare

Absența principiului suspendării activității (articolele 4 și 7 din Directiva 98/34/CE). Principiul suspendării activității este un instrument excelent care permite evitarea obstacolelor tehnice și care sprijină, de asemenea, armonizarea tehnică la nivelul UE.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Standardele pot contribui la susținerea politicii europene în confruntarea cu provocările societale majore precum schimbările climatice, utilizarea durabilă a resurselor, îmbătrânirea și inovarea în general. Prin plasarea dezvoltării standardelor europene sau internaționale pentru produse și tehnologii pe aceste piețe în expansiune, Europa ar putea crea un avantaj competitiv pentru întreprinderile sale și ar putea facilita comerțul.

(12) Atunci când standardele sunt îndeosebi instrumente axate pe piață, utilizate în mod voluntar de părțile interesate, acestea pot contribui la susținerea politicii europene în confruntarea cu provocările societale majore precum schimbările climatice, utilizarea durabilă a resurselor, îmbătrânirea și inovarea în general. Prin plasarea dezvoltării standardelor europene sau internaționale pentru produse și tehnologii pe aceste piețe în expansiune, Europa ar putea crea un avantaj competitiv pentru întreprinderile sale și ar putea facilita comerțul.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente importante pentru întreprinderi, în special întreprinderi mici și mijlocii (denumite în continuare IMM-uri) care nu sunt totuși implicate în mod adecvat în sistemul de standardizare, existând, prin urmare, riscul ca standardele să nu ia în considerare nevoile și preocupările acestora. Astfel, este esențială îmbunătățirea reprezentării acestora și participarea lor la procesul de standardizare, în special în cadrul comitetelor tehnice.

(13) Standardele sunt instrumente importante pentru întreprinderi, în special întreprinderi mici și mijlocii (denumite în continuare IMM-uri) care totuși uneori sunt subreprezentate și nu sunt implicate în mod adecvat în sistemul de standardizare, existând, prin urmare, riscul ca standardele să nu ia în considerare nevoile și preocupările reale ale acestora, nici potențialul lor de a aduce tehnologii inovatoare. Normele de standardizare ar trebui să încurajeze IMM-urile să contribuie în mod activ cu soluții tehnologice inovatoare la eforturile de standardizare inovatoare. Astfel, este esențială îmbunătățirea reprezentării acestora și participarea lor la toate etapele procesului, în special în cadrul comitetelor tehnice.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Standardele europene prezintă un interes vital pentru competitivitatea IMM-urilor care, sunt oricum, în general, subreprezentate în cadrul activităților de standardizare, îndeosebi la nivel european. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure o reprezentare corespunzătoare a IMM-urilor în procesul de standardizare europeană, printr-o entitate cu calificare corespunzătoare.

(14) Standardele europene prezintă un interes vital pentru competitivitatea IMM-urilor care, sunt oricum subreprezentate în anumite domenii în cadrul activităților de standardizare, îndeosebi la nivel european. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure o reprezentare corespunzătoare a IMM-urilor în procesul de standardizare europeană. Se estimează că, acordând IMM-urilor statutul de membru efectiv al organizațiilor europene de standardizare, inclusiv drepturi de vot, se va obține un impact pozitiv asupra implicării și a participării IMM-urilor la standardizare.

Justificare

Părțile interesate, inclusiv IMM-urile, participă la procesul european de standardizare la nivel național, iar la acest nivel intră în contact cu întreprinderi similare și cu autoritățile locale și pot comunica în limba lor maternă. Consensul național, obținut cu participarea IMM-urilor, este adus apoi în atenția comitetelor tehnice relevante de la nivelul UE de către un delegat al entității naționale (principiul reprezentării naționale).

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Standardele pot avea un impact semnificativ asupra societății, în special asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a eficienței rețelelor, a mediului, a accesibilității și a altor domenii ale politicilor publice. Prin urmare, este necesar să se asigure consolidarea rolului părților interesate din cadrul societății în elaborarea standardelor, prin sprijinirea organizațiilor care reprezintă interesele consumatorilor, ale mediului și ale părților interesate din cadrul societății.

(15) Standardele pot avea un impact semnificativ asupra societății, în special asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a eficienței rețelelor, a mediului, a accesibilității și a altor domenii ale politicilor publice. Prin urmare, este necesar să se asigure consolidarea rolului părților interesate din cadrul societății în elaborarea standardelor, prin sprijinirea organizațiilor care reprezintă interesele consumatorilor, ale mediului și ale părților interesate din cadrul societății. Acordând acelor organizații statutul de membru efectiv al organizațiilor europene de standardizare, inclusiv drepturi de vot, se va obține un impact pozitiv asupra calității standardelor.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Standardele ar trebui, pe cât posibil, să ia în considerare impactul asupra mediului de-a lungul ciclului de viață al produselor și serviciilor. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a elaborat instrumente importante și public disponibile pentru evaluarea acestui impact de-a lungul ciclului de viață.

(16) Standardele ar trebui să ia în considerare impactul asupra mediului de-a lungul ciclului de viață al produselor și serviciilor. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a elaborat instrumente importante și public disponibile pentru evaluarea acestui impact de-a lungul ciclului de viață.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Viabilitatea cooperării între Comisie și sistemul de standardizare europeană depinde de planificarea atentă a viitoarelor cereri privind elaborarea de standarde. Această planificare ar putea fi îmbunătățită prin contribuția părților interesate. Având în vedere că Directiva 98/34/CE prevede deja posibilitatea de a solicita organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde europene, este adecvată o planificare îmbunătățită și mai transparentă, în cadrul unui program de lucru anual, care să conțină o imagine de ansamblu a tuturor solicitărilor de standarde pe care Comisia intenționează să le prezinte organismelor europene de standardizare.

(17) Viabilitatea cooperării între Comisie și sistemul de standardizare europeană depinde de planificarea atentă a viitoarelor cereri privind elaborarea de standarde. Această planificare ar putea fi îmbunătățită prin contribuția părților interesate, prin introducerea de mecanisme de colectare a opiniilor și prin facilitarea schimbului de informații între toate părțile interesate. Având în vedere că Directiva 98/34/CE prevede deja posibilitatea de a solicita organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde europene, este adecvată o planificare îmbunătățită și mai transparentă, în cadrul unui program de lucru anual, care să conțină o imagine de ansamblu a tuturor solicitărilor de standarde pe care Comisia intenționează să le prezinte organismelor europene de standardizare.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Autoritățile publice ar trebui să valorifice întreaga gamă de standarde relevante în momentul achiziționării de hardware, software și servicii legate de tehnologia informației, de exemplu prin selectarea unor standarde care pot fi puse în aplicare de toți furnizorii interesați, ceea ce ar permite o concurență mai mare și riscuri reduse de blocare. Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii prevăd că specificațiile tehnice din cadrul procedurilor de achiziții publice ar trebui să fie formulate prin referire la standarde naționale care transpun standarde europene, aprobări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme tehnice de referință stabilite de organismele europene de standardizare sau – în lipsa acestora – standarde naționale, aprobări naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și executarea lucrărilor și utilizarea produselor sau echivalentul acestora. Standardele din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor sunt însă de multe ori dezvoltate de alte organizații care elaborează standarde și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de standarde și aprobări prevăzute în Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE. Prin urmare, este necesar să se prevadă posibilitatea ca specificațiile tehnice pentru procedurile de achiziții publice să poată face referire la standarde din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru a răspunde la progresul rapid din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor, a facilita furnizarea de servicii transfrontaliere, a încuraja competiția și a promova interoperabilitatea și inovarea.

(19) Autoritățile publice ar trebui să valorifice întreaga gamă de standarde relevante și specificații tehnice în momentul achiziționării de hardware, software și servicii legate de tehnologia informației, de exemplu prin selectarea unor standarde și specificații tehnice care pot fi puse în aplicare de toți furnizorii interesați, ceea ce ar permite o concurență mai mare și riscuri reduse de blocare. Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii prevăd că specificațiile tehnice din cadrul procedurilor de achiziții publice ar trebui să fie formulate prin referire la standarde naționale care transpun standarde europene, aprobări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme tehnice de referință stabilite de organismele europene de standardizare sau – în lipsa acestora – standarde naționale, aprobări naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și executarea lucrărilor și utilizarea produselor sau echivalentul acestora. Specificațiile tehnice din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor sunt însă de multe ori dezvoltate de alte organizații care elaborează standarde și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de standarde și aprobări prevăzute în Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE. Prin urmare, este necesar să se prevadă posibilitatea ca specificațiile tehnice pentru procedurile de achiziții publice să poată face referire la specificații tehnice din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru a răspunde la progresul rapid din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor, a facilita furnizarea de servicii transfrontaliere, a încuraja competiția și a promova interoperabilitatea și inovarea.

Justificare

Standardele sunt definite în funcție de regiunea în care își au originea sau de metoda prin care sunt elaborate, nu în funcție de sectorul industrial.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Unele standarde din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor nu sunt elaborate în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa 3 la Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului. Astfel, prezentul regulament ar trebui să prevadă o procedură pentru selectarea standardelor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor care să poată fi utilizate în cadrul achizițiilor publice și care să implice o amplă consultare a unui spectru larg de părți interesate, inclusiv organisme europene de standardizare, întreprinderi și autorități publice. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să prevadă cerințe, sub forma unei liste de caracteristici, pentru astfel de standarde și procesele asociate de standardizare. Aceste caracteristici ar trebui să asigure respectarea obiectivelor politice și ale societății și ar trebui să se bazeze pe criteriile dezvoltate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului pentru organizațiile internaționale de standardizare.

(20) Unele specificații tehnice din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor nu sunt elaborate în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa 3 la Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului. Astfel, prezentul regulament ar trebui să prevadă o procedură pentru selectarea specificațiilor tehnice din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor care să poată fi utilizate în cadrul achizițiilor publice și care să implice o amplă consultare a unui spectru larg de părți interesate, inclusiv organisme europene de standardizare, întreprinderi și autorități publice. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să prevadă cerințe, sub forma unei liste de caracteristici, pentru astfel de specificații tehnice și procesele asociate de standardizare. Aceste caracteristici ar trebui să asigure respectarea obiectivelor politicilor publice și ale societății și ar trebui să se bazeze pe criteriile dezvoltate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului pentru standardizarea internațională.

Justificare

Standardele sunt definite în funcție de regiunea în care își au originea sau de metoda prin care sunt elaborate, nu în funcție de sectorul industrial.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) În vederea favorizării inovării și a concurenței între soluțiile standardizate, recunoașterea unei anumite specificații tehnice nu ar trebui să împiedice recunoașterea unei specificații tehnice concurente în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Orice recunoaștere ar trebui să depindă de îndeplinirea cerințelor cu privire la caracteristici și de condiția ca specificația tehnică să fi atins un nivel minim de acceptare pe piață. Acceptarea pe piață nu ar trebui să fie interpretată ca o aplicare la scară largă pe piață.

(21) În vederea favorizării inovării și a concurenței, recunoașterea unei anumite specificații tehnice nu ar trebui să împiedice recunoașterea unei specificații tehnice în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Orice recunoaștere ar trebui să depindă de îndeplinirea cerințelor cu privire la caracteristici și de condiția ca specificația tehnică să fi atins un nivel semnificativ de acceptare pe piață.

Justificare

Soluțiile standardizate nu ar trebui să se contrazică între ele. Un set de standarde ar trebui să fie coerent. Soluțiile tehnice standardizate ar trebui să ofere oportunități egale întreprinderilor, astfel încât acestea să fie competitive în ceea ce privește proiectarea produselor sau serviciile oferite. Pentru consumatori, soluțiile tehnice standardizate ar trebui să fie un indicator clar pentru alegerea unui produs care urmează a fi achiziționat.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Standardele selectate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor ar putea contribui la punerea în aplicare a Deciziei 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) care stabilește, pentru perioada 2010-2015, un program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene și instituțiile și organismele Uniunii care să ofere soluții comune și partajate pentru facilitarea interoperabilității.

(22) Specificațiile tehnice selectate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor ar putea contribui la punerea în aplicare a Deciziei 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) care stabilește, pentru perioada 2010-2015, un program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene și instituțiile și organismele Uniunii care să ofere soluții comune și partajate pentru facilitarea interoperabilității.

Justificare

Standardele sunt definite în funcție de regiunea în care își au originea sau de metoda prin care sunt elaborate, nu în funcție de sectorul industrial.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) În domeniul tehnologiilor informației și a comunicațiilor pot să apară situații în care este indicat să se încurajeze utilizarea sau să se solicite respectarea anumitor standarde la nivelul Uniunii pentru a asigura interoperabilitatea pe piața internă și a ameliora libertatea de alegere a utilizatorilor. În alte circumstanțe, se poate, de asemenea, întâmpla ca anumite standarde europene să nu mai răspundă la nevoile consumatorilor sau să frâneze dezvoltarea tehnologică. Din aceste motive, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, permite Comisiei, atunci când este necesar, să ceară organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde, să stabilească o listă de standarde și/sau specificații publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu scopul de a încuraja utilizarea acestora sau de a impune punerea lor în aplicare, sau de a retrage standarde și/sau specificații din respectiva listă.

(23) În domeniul tehnologiilor informației și a comunicațiilor pot să apară situații în care este indicat să se încurajeze utilizarea sau să se solicite respectarea anumitor standarde la nivelul Uniunii pentru a asigura interoperabilitatea pe piața internă și a ameliora libertatea de alegere a utilizatorilor. În alte circumstanțe, se poate, de asemenea, întâmpla ca anumite standarde europene să nu mai răspundă la nevoile consumatorilor sau să frâneze dezvoltarea tehnologică. Din aceste motive, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, permite Comisiei, atunci când este necesar, să ceară organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde, să stabilească o listă de standarde și/sau specificații publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu scopul de a încuraja utilizarea acestora sau de a retrage standarde și/sau specificații din respectiva listă.

Justificare

Standardele nu sunt obligatorii. Ele sunt și ar trebui să rămână voluntare.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Finanțarea activităților de standardizare ar trebui, de asemenea, să poată cuprinde activitățile preliminare sau auxiliare în legătură cu elaborarea standardelor sau a altor produse de standardizare. Această finanțare este necesară în special pentru activitățile care implică cercetarea, pregătirea documentelor preliminare pentru legislație, testele inter-laboratoare și validarea sau evaluarea standardelor. Promovarea standardizării la nivel internațional ar trebui, de asemenea, să continue prin programe legate de asistența tehnică și cooperarea cu țări terțe. În vederea îmbunătățirii accesului pe piață și promovării competitivității întreprinderilor în Uniune, ar trebui să fie posibilă acordarea de subvenții altor organisme prin cereri de propuneri sau, după caz, prin atribuirea de contracte.

(29) Finanțarea activităților de standardizare ar trebui, de asemenea, să poată cuprinde activitățile preliminare sau auxiliare în legătură cu elaborarea standardelor sau a altor produse de standardizare. Această finanțare este necesară în special pentru activitățile care implică cercetarea, pregătirea documentelor preliminare pentru legislație, testele inter-laboratoare și validarea sau evaluarea standardelor. Promovarea standardizării la nivel internațional ar trebui, de asemenea, să continue prin programe legate de asistența tehnică și cooperarea cu țări terțe. În vederea îmbunătățirii accesului pe piață și promovării competitivității întreprinderilor în Uniune, ar trebui să fie posibilă acordarea de subvenții entităților care desfășoară activitățile menționate mai sus, prin cereri de propuneri sau, după caz, prin atribuirea de contracte.

Justificare

Este important ca numai organizațiile naționale și europene de standardizare să poată valida și revizui standardele europene. În caz contrar, nu este posibil să se asigure implicarea necesară a IMM-urilor, ONG-urilor etc. Totodată, riscul de a crea sisteme paralele este iminent în cazul în care alte organizații au permisiunea de a valida și de a revizui standarde.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Este indicat să se aplice procedura consultativă pentru deciziile de executare referitoare la obiecțiile la adresa standardelor armonizate pe care Comisia le consideră drept justificate atunci când referințele la standardul armonizat în cauză nu au fost încă publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dat fiind că standardul relevant nu a condus încă la prezumția de conformitate cu cerințele esențiale stabilite în legislația de armonizare a Uniunii aplicabile.

(36) Este indicat să se aplice procedura consultativă pentru deciziile de executare referitoare la obiecțiile la adresa programului anual de lucru privind standardizarea europeană și la adresa standardelor armonizate pe care Comisia le consideră drept justificate atunci când referințele la standardul armonizat în cauză nu au fost încă publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dat fiind că standardul relevant nu a condus încă la prezumția de conformitate cu cerințele esențiale stabilite în legislația de armonizare a Uniunii aplicabile.

Justificare

Statele membre ar trebui să fie consultate în legătură cu programul de lucru privind standardizarea.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Este indicat să se aplice procedura de examinare pentru deciziile de executare referitoare la obiecțiile la adresa standardelor armonizate pe care Comisia le consideră drept justificate arunci când referințele la standardul armonizat în cauză au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dat fiind că aceste decizii ar putea avea consecințe asupra prezumției de conformitate cu cerințele esențiale aplicabile.

(37) Este indicat să se aplice procedura de examinare pentru toate notificările în domeniul standardizării destinate organizațiilor europene de standardizare, pentru recunoașterea specificațiilor tehnice în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, nanotehnologiei, biotehnologiei și tehnologiei nucleare, pentru deciziile de executare referitoare la obiecțiile la adresa standardelor armonizate pe care Comisia le consideră drept justificate arunci când referințele la standardul armonizat în cauză au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dat fiind că aceste decizii ar putea avea consecințe asupra prezumției de conformitate cu cerințele esențiale aplicabile.

Justificare

Procedura de recunoaștere a specificațiilor tehnice în domeniul noilor tehnologii ar trebui să prevadă posibilitatea introducerii de comentarii de către statele membre.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme în ceea ce privește cooperarea dintre organismele europene de standardizare, organismele naționale de standardizare și Comisie, elaborarea standardelor europene și a produselor standardizării europene pentru produse și pentru servicii, în sprijinul politicilor și legislației Uniunii, recunoașterea specificațiilor tehnice în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (denumit în continuare „TIC”) și finanțarea standardizării europene.

Prezentul regulament stabilește norme în ceea ce privește cooperarea dintre organismele europene de standardizare, organismele naționale de standardizare și Comisie, elaborarea standardelor europene și a produselor standardizării europene pentru produse și pentru servicii, în sprijinul politicilor și legislației Uniunii, recunoașterea specificațiilor tehnice în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (denumit în continuare „TIC”), finanțarea standardizării europene și condițiile unei reprezentări echilibrate a organizațiilor europene ale părților interesate.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) „standard” înseamnă o specificație tehnică pentru aplicare repetată sau continuă a cărei respectare nu este obligatorie și este unul dintre următoarele:

(1) „standard” înseamnă o specificație tehnică, aprobată de un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă a cărei respectare nu este obligatorie și este unul dintre următoarele:

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „standard armonizat” înseamnă un standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii;

(c) „standard armonizat” înseamnă un standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru aplicarea legislației Uniunii, ale cărui referințe fac obiectul publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „standard TIC” înseamnă un standard din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

eliminat

Justificare

Standardele sunt definite în funcție de regiunea în care își au originea sau de metoda prin care sunt elaborate, nu în funcție de sectorul industrial. În plus, în această definiție se constată o lipsă de claritate în ceea ce privește adevăratul înțeles al termenului „standard TIC”.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) „proiect de standard” înseamnă un document conținând textul specificațiilor tehnice referitoare la un subiect dat, care este avut în vedere pentru adoptare în conformitate cu procedura standard relevantă, în forma pe care documentul o are în urma lucrărilor pregătitoare și în urma distribuirii sale în vederea observațiilor sau examinării publice;

(3) „proiect de standard” înseamnă un document conținând un standard propus care a fost supus avizului, votului sau aprobării;

Justificare

Ar trebui să se aplice o definiție care să vizeze standardul european relevant.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4 – prima parte

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) „specificație tehnică” înseamnă o specificație conținută într-un document care stabilește un aspect dintre următoarele:

(4) „specificație tehnică” înseamnă un document în care sunt prevăzute cerințele tehnice pe care un produs, un proces sau un serviciu trebuie să le îndeplinească și care stabilește un aspect dintre următoarele:

Justificare

Adoptat sub forma standardului EN 45020.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8a) „principiul suspendării activității” înseamnă că entitățile naționale de standardizare își încetează activitatea în cazul proiectelor care se află deja în curs de derulare;

Justificare

Această definiție apare la articolele 4 și 7 din Directiva 98/34/CE.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Organismele naționale de standardizare nu pot contesta includerea unui subiect de standardizare în programul de lucru al unui organism european de standardizare.

eliminat

Justificare

Organismele naționale de standardizare, care sunt membre ale organismelor europene de standardizare, ar trebui să aibă posibilitatea de a contesta includerea unui subiect de standardizare în programul de lucru. Această posibilitate garantează atât caracterul voluntar al standardizării, cât și relevanța reală pentru piață a unui mandat acordat de Comisia Europeană.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) În timpul elaborării unui standard european sau după aprobarea acestuia entitățile naționale de standardizare nu pot întreprinde acțiuni care ar avea un impact negativ asupra obiectivului de armonizare și, în special, nu pot publica – într-un domeniu dat – un standard național nou sau actualizat care nu este compatibil în totalitate cu standardul european existent.

Justificare

Această dispoziție ar îndeplini criteriile impuse de principiul perioadei de așteptare care a fost preluat din Directiva 98/34/CE.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) publicarea proiectelor de standarde în așa fel încât părțile stabilite în alte state membre să aibă posibilitatea de a prezenta observații;

(a) publicarea proiectelor de standarde în așa fel încât părțile stabilite în alte state membre să aibă posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care este necesară traducerea, aceasta ar trebui efectuată pe cheltuiala părții interesate;

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Participarea părților interesate la standardizarea europeană

Participarea părților interesate la standardizarea europeană și facilitarea accesului la standarde

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare asigură reprezentarea corespunzătoare a întreprinderilor mici și mijlocii (denumite în continuare IMM-uri), a organizațiilor de protecție a consumatorilor și a părților interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății, în special prin organizațiile menționate în anexa III, la nivelul elaborării politicilor și cel puțin în următoarele stadii ale elaborării standardelor europene sau ale produselor standardizării europene:

(1) Organismele europene de standardizare încurajează, facilitează și sprijină reprezentarea corespunzătoare a întreprinderilor mici și mijlocii (denumite în continuare IMM-uri), a organizațiilor de protecție a consumatorilor și a părților interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății, în special prin facilitarea participării organizațiilor menționate în anexa III, la nivelul elaborării politicilor și cel puțin în următoarele stadii ale elaborării standardelor europene sau ale produselor standardizării europene:

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Standardele trebuie concepute și adaptate astfel încât să țină seama de caracteristicile și mediul IMM-urilor, în special ale întreprinderilor mici și de artizanat și ale microîntreprinderilor, pentru ca acestea să aibă un acces mai ușor și mai puțin costisitor la standarde.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Pentru asigurarea accesului utilizatorilor la standardele europene elaborate în sprijinul legislației și al politicilor Uniunii, se vor avea în vedere sisteme diferite de stabilire a prețurilor și practicarea de tarife speciale, de pachete de standarde la preț redus, în special pentru IMM-uri, microîntreprinderi și întreprinderi de artizanat.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Organismele europene de standardizare asigură reprezentarea corespunzătoare, la nivel tehnic, a întreprinderilor, centrelor de cercetare și universităților, precum și a altor persoane juridice, în cadrul activităților de standardizare cu privire la un domeniu emergent cu implicații semnificative din punct de vedere al politicilor sau al inovării tehnologice, dacă persoanele juridice în cauză au participat la un proiect care are legătură cu domeniul respectiv și care este finanțat de Uniune în cadrul unui program-cadru multianual pentru activități din domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice.

(2) Organismele europene de standardizare fac posibilă reprezentarea corespunzătoare, la nivel tehnic, a întreprinderilor, centrelor de cercetare și universităților, a organismelor de supraveghere a pieței din statele membre, precum și a altor persoane juridice, în cadrul activităților de standardizare cu privire la un domeniu emergent cu implicații semnificative din punct de vedere al politicilor sau al inovării tehnologice, dacă persoanele juridice în cauză au participat la un proiect care are legătură cu domeniul respectiv și care este finanțat de Uniune în cadrul unui program-cadru multianual pentru activități din domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice.

Justificare

„Reprezentarea corespunzătoare” este o expresie vagă care, împreună cu obligația strictă de a asigura reprezentarea, ar putea bloca întregul sistem de standardizare. Organizația de standardizare poate doar să facă tot posibilul pentru a încerca să implice părțile interesate, însă, în cazul în care acestea refuză să participe, acest lucru nu ar trebui să blocheze sistemul. Totodată, organismele de supraveghere a pieței din statele membre ar trebui implicate în procesul de standardizare și ar trebui să asigure calitatea și cunoștințele în acest proces.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program de lucru anual referitor la activitatea de standardizare europeană, care va indica standardele europene și produsele de standardizare europeană a căror elaborare intenționează să o solicite organismelor europene de standardizare în conformitate cu articolul 7.

(1) Comisia adoptă după consultarea cu organismele europene de standardizare și cu toate părțile interesate relevante, de exemplu, organizațiile menționate în anexa III, un program de lucru anual referitor la activitatea de standardizare europeană, informând organizațiile respective în legătură cu publicarea acestuia. Programul de lucru va indica standardele europene și produsele de standardizare europeană a căror elaborare intenționează să o solicite organismelor europene de standardizare în conformitate cu articolul 7.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai multor organisme europene de standardizare elaborarea unui proiect de standard european sau produs al standardizării europene în cadrul unui termen-limită stabilit. Acestea sunt determinate de piață, iau în considerare interesul public și sunt bazate pe consens.

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai multor organisme europene de standardizare elaborarea unui proiect de standard european sau produs al standardizării europene în cadrul unui termen-limită stabilit. Acestea sunt determinate de piață, iau în considerare interesul public și sunt bazate pe consens. Comisia consultă și informează actorii relevanți, inclusiv toate părțile interesate, în legătură cu solicitările făcute în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Organismul european de standardizare relevant indică, în termen de o lună de la primire, dacă acceptă cererea menționată la alineatul (1).

(2) Organismul european de standardizare relevant indică, în termen de două luni de la primire, dacă acceptă cererea menționată la alineatul (1).

Amendamentul 38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia informează organismul european de standardizare relevant, în termen de trei luni de la primirea acceptului menționat la alineatul (2), cu privire la acordarea unei subvenții pentru elaborarea unui standard european sau a unui produs de standardizare europeană.

(3) Comisia informează organizația europeană de standardizare relevantă, în termen de o lună de la primirea acceptului menționat la alineatul (2), cu privire la acordarea unei subvenții pentru elaborarea unui standard european sau a unui produs de standardizare europeană.

Justificare

Expunerea de motive subliniază că unul dintre aspectele care trebuie abordate este perioada de timp necesară pentru elaborarea standardelor. Optimizarea proceselor ar trebui să afecteze toate părțile interesate. Prin urmare, se propune reducerea la o lună a perioadei de timp necesare pentru adoptarea unei decizii referitoare la acordarea de subvenții (aceeași perioadă de timp de care dispun organizațiile europene de standardizare pentru a accepta o cerere)..

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Decizia vizată la paragraful 2 litera (a) se adoptă în conformitate cu procedura consultativă vizată la articolul 18 alineatul (2).

(4) Decizia vizată la alineatul 2 litera (a) se adoptă în conformitate cu procedura consultativă vizată la articolul 18 alineatul (2), în urma consultării comitetului de monitorizare a directivei sectoriale corespunzătoare.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Decizia vizată la paragraful 2 litera (b) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare vizată la articolul 18 alineatul (3)..

(5) Decizia vizată la alineatul 2 litera (b) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare vizată la articolul 18 alineatul (3), în urma consultării comitetului de monitorizare a directivei sectoriale corespunzătoare.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Standardele din domeniul TIC

Specificațiile tehnice din domeniul TIC

Justificare

Standardele sunt definite în funcție de regiunea în care își au originea sau de metoda prin care sunt elaborate, nu în funcție de sectorul industrial. În plus, în definiția standardului se constată o lipsă de claritate în ceea ce privește înțelesul termenului „specificație tehnică TIC”.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice menționate în Directiva 2004/18/CE, fie din proprie inițiativă, Comisia poate decide să recunoască specificațiile tehnice care nu sunt standarde naționale, europene sau internaționale și îndeplinesc cerințele prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Fie la propunerea unei autorități publice menționate în Directiva 2004/18/CE, fie din proprie inițiativă, Comisia poate decide, după consultarea reprezentanților tuturor părților interesate, inclusiv a organizațiilor europene de standardizare, să recunoască specificațiile tehnice în domeniul TIC care nu sunt standarde naționale, europene sau internaționale și îndeplinesc cerințele prevăzute la anexa II, , în scopul utilizării lor pentru achizițiile și politicile publice pentru a asigura interoperabilitatea în domeniul TIC.

La evaluarea conformității specificațiilor tehnice cu cerințele prevăzute în Anexa II, Comisia trebuie să țină seama în mod corespunzător de opinia părților interesate consultate, inclusiv de cea a organismelor de standardizare europene.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) traducerea, dacă este necesară, a standardelor europene sau a produselor standardizării europene utilizate în sprijinul politicilor și legislației Uniunii în limbile oficiale ale Uniunii altele decât limbile de lucru ale organismelor europene de standardizare sau, în cazurile justificate în mod corespunzător, în alte limbi decât limbile oficiale ale Uniunii;

(e) traducerea standardelor europene sau a produselor standardizării europene utilizate în sprijinul politicilor și legislației Uniunii în limbile oficiale ale Uniunii altele decât limbile de lucru ale organismelor europene de standardizare sau, în cazurile justificate în mod corespunzător, în alte limbi decât limbile oficiale ale Uniunii;

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) elaborarea de documente informative pentru a explica, interpreta și simplifica standardele europene sau produsele standardizării europene, inclusiv elaborarea de ghiduri pentru utilizatori, informații privind bunele practici și acțiuni pentru creșterea gradului de conștientizare;

(f) elaborarea de documente informative pentru a explica, interpreta și simplifica standardele europene sau produsele standardizării europene, inclusiv elaborarea de ghiduri pentru utilizatori, rezumate ale standardelor, informații privind bunele practici, acțiuni pentru creșterea gradului de conștientizare și module de formare;

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii Comisiei.)

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) IMM-urile, organizațiile pentru protecția consumatorilor și părțile interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății sunt reprezentate în mod corespunzător în cadrul lucrărilor de standardizare europeană, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1).

(b) IMM-urile, organizațiile pentru protecția consumatorilor și părțile interesate din domeniul protecției mediului și din cadrul societății sunt reprezentate în mod corespunzător în cadrul lucrărilor de standardizare europeană, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1), cu condiția ca experții în domeniu din partea acestor părți interesate să fie disponibili și dispuși să participe.

Justificare

Organizația de standardizare poate doar să facă tot posibilul pentru a încerca să implice părțile interesate, însă, în cazul în care acestea refuză să participe, acest lucru nu ar trebui să blocheze sistemul.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Pentru a permite IMM-urilor să beneficieze pe deplin de înțelegerea și aplicarea standardelor europene armonizate, finanțarea acordată organismelor europene de standardizare pentru traducere acoperă o parte semnificativă din costul total, iar procedurile de finanțare a traducerii sunt simplificate. Subvențiile acordate pentru activitățile de traducere menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (e) iau forma unor sume forfetare per pagină tradusă, plătite în avans și pe baza unor probe care să ateste că standardele europene sunt efectiv traduse.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 16 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) actualizării listei organismelor europene de standardizare stabilite în anexa I;

eliminat

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 16 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) adaptării criteriilor pentru recunoașterea standardelor în domeniul TIC stabilite în anexa II la dezvoltarea tehnică;

(b) adaptării criteriilor pentru recunoașterea specificațiilor tehnice în domeniul TIC stabilite în anexa II la dezvoltarea tehnică;

Justificare

În vederea garantării coerenței terminologice cu definițiile propuse.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 16 este conferită Comisiei pe o perioadă nedeterminată de timp, de la 1 ianuarie 2013.

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 16 este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani, de la 1 ianuarie 2013. Comisia prezintă un raport privind competențele delegate nu mai târziu de șase luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care este revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 16 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare încetează delegarea de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în textul deciziei. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 16 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe depune eforturi pentru informarea celeilalte instituții și a Comisiei într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și posibilele motive ale revocării.

 

O decizie de revocare încetează delegarea de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în textul deciziei. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate deja în vigoare.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/ 2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet. Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Comitetul se reunește cel puțin de două ori pe an cu organizațiile europene și naționale de standardizare și cu reprezentanți ai statelor membre.

Justificare

Deciziile sunt fundamentale pentru sistemul de standardizare, acesta fiind motivul pentru care organizațiile europene de standardizare și statele membre trebuie implicate.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare transmit Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Acest raport conține informații detaliate cu privire la următoarele:

(1) Organismele europene de standardizare transmit Comisiei un raport anual scurt și concis privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Acest raport conține informații cu privire la următoarele:

Justificare

Cuvântul „detaliat” este utilizat în versiunea în limba engleză, ceea ce ar putea crea mai multă birocrație, fără a fi de ajutor în etapa de punere în aplicare. Raportul ar trebui, în schimb, să aibă o țintă clară și să fie relativ concis.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Până la 31 decembrie 2015 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Acest raport conține o evaluare a relevanței activităților de standardizare care beneficiază de finanțare din partea Uniunii, din perspectiva cerințelor politicilor și legislației Uniunii.

(3) Până la 31 decembrie 2015 și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Acest raport conține o evaluare a relevanței activităților de standardizare care beneficiază de finanțare din partea Uniunii, din perspectiva cerințelor politicilor și legislației Uniunii.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera c – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) informațiile privind (noile) activități de standardizare au fost difuzate pe larg prin mijloace adecvate și accesibile;

(ii) informațiile privind (noile) activități de standardizare au fost difuzate public și pe larg prin mijloace adecvate și accesibile;

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) reprezentare adecvată:

 

(i) specificațiile tehnice au fost elaborate cu participarea tuturor părților interesate;

 

(ii) reprezentarea tuturor categoriilor de părți interesate a fost echilibrată.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Anexa III – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) O organizație europeană care reprezintă IMM-urile în activitățile de standardizare europene, care:

(a) O organizație europeană orizontală, care reprezintă numai întreprinderile meșteșugărești și IMM-urile în activitățile de standardizare europene, care:

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii Comisiei.)

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Anexa III – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) O organizație europeană care reprezintă IMM-urile în activitățile de standardizare europene, care:

(a) O organizație europeană orizontală care reprezintă industria meșteșugărească și IMM-urile în activitățile de standardizare europene, care:

PROCEDURĂ

Titlu

Standardizarea europeană

Referințe

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ITRE

23.6.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Adam Gierek

28.6.2011

 

 

 

Examinare în comisie

5.10.2011

20.12.2011

 

 

Data adoptării

28.2.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

5

2

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Badia i Cutchet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Alajos Mészáros, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vladimír Remek, Jean Roatta, Hannu Takkula


PROCEDURĂ

Titlu

Standardizarea europeană

Referințe

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Data prezentării la PE

1.6.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

INTA

23.6.2011

EMPL

23.6.2011

ENVI

23.6.2011

ITRE

23.6.2011

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

EMPL

7.7.2011

ENVI

13.7.2011

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Lara Comi

11.7.2011

 

 

 

Examinare în comisie

5.10.2011

23.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

Data adoptării

21.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Bușoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Regina Bastos, Frank Engel, Ashley Fox, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Sabine Verheyen

Data depunerii

26.3.2012

Aviz juridic - Politica de confidențialitate