Pranešimas - A7-0071/2012Pranešimas
A7-0071/2012

PRANEŠIMAS su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimo

27.3.2012 - (2011/2316(INI))

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėja: Anneli Jäätteenmäki


Procedūra : 2011/2316(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0071/2012

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimo

(2011/2316(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į vykstančias ES ir Azerbaidžano derybas dėl asociacijos susitarimo,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 10 d. Tarybos išvadas dėl Azerbaidžano, kuriose patvirtinami derybų nurodymai,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Azerbaidžano ir Europos Sąjungos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 14 d. patvirtintą Europos kaimynystės politikos (EKP) veiksmų planą,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 2 d. Maskvoje pasirašytą Armėnijos, Azerbaidžano ir Rusijos Federacijos prezidentų deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į bendrą deklaraciją, kurią 2012 m. sausio 23 d. Sočyje pasirašė Armėnijos, Azerbaidžano ir Rusijos Federacijos prezidentai,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje vykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime paskelbtą bendrąją deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. spalio 25 d. posėdžio išvadas dėl Rytų partnerystės,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 13 d. Azerbaidžano prezidento ir Komisijos pirmininko pasirašytą bendrąją deklaraciją dėl pietinio dujų koridoriaus,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 29–30 d. Varšuvoje vykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime paskelbtą bendrąją deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 3 d. ES ir Rytų kaimyninių šalių parlamentinės asamblėjos (EURONEST) steigiamąjį aktą,

–   atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2011 m. gegužės 20 d., gegužės 27 d. ir spalio 12 d. pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties Azerbaidžane,

–   atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl Azerbaidžano, ypač į 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją[1],

–   atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (angl. ODIHR) galutinę 2010 m. lapkričio 7 d. parlamento rinkimų ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 14–15 d. Europos Tarybos Venecijos komisijos priimtą nuomonę dėl Azerbaidžano Respublikos įstatymo dėl nevyriausybinių organizacijų atitikimo žmogaus teisių standartams,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 16–17 d. Europos Tarybos Venecijos komisijos priimtą nuomonę dėl įstatymo projekto dėl Azerbaidžano Respublikos politinių partijų įstatymo pakeitimo,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl būtinybės parengti ES Pietų Kaukazo strategiją[2],

–   atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl ES Juodosios jūros strategijos[3] ir į 2008 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl požiūrio į Juodosios jūros regioninę politiką[4],

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. bendrą komunikatą „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 7 d.[5] ir 2011 m. gruodžio 14 d.[6] rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros, įskaitant rytinę dimensiją,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos priimtą Azerbaidžano pažangos ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimą Nr. 2011/518/BUSP, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais,

–   atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 13/2010 „Ar naujoji Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė Pietų Kaukaze (Armėnijoje, Azerbaidžane ir Gruzijoje) pradėta taikyti sėkmingai ir rezultatyviai?“,

–   atsižvelgdamas į naują nacionalinę veiksmų programą dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos Azerbaidžano Respublikoje veiksmingumo didinimo, kurią 2011 m. gruodžio 27 d. patvirtino šalies prezidentas,

–   atsižvelgdamas į dekretą dėl malonės suteikimo, kurį 2011 m. gruodžio 26 d. pasirašė Azerbaidžano prezidentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalį ir 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0071/2012),

A. kadangi Azerbaidžanas atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Europos Sąjungos Rytų partnerystę ir kadangi verta atkreipti dėmesį į per pastaruosius keletą metų kylantį Azerbaidžano ekonomikos lygį;

B.  kadangi įgyvendinant Rytų partnerystę stiprinami dalyvaujančių šalių daugiašaliai santykiai, prisidedama prie keitimosi informacija ir patirtimi tokiose srityse kaip pokyčiai, reformos ir modernizacija ir suteikiamos papildomos priemonės Europos Sąjungai remti šiuos procesus;

C. kadangi Rytų partnerystė suteikia politinį pagrindą stiprinti dvišalius santykius sudarant naujus asociacijos susitarimus, kuriuose atsižvelgiama į konkrečią padėtį, abipusę naudą ir ES bei šalies partnerės užmojus, taip pat strateginius ES interesus regiono stabilumo ir demokratinio vystymosi srityje;

D. kadangi parlamentinis bendradarbiavimas pagal Rytų partnerystės ir dvišales programas yra pagrindinis aspektas siekiant plėtoti pažangų politinį ES ir Azerbaidžano bendradarbiavimą;

E.  kadangi Azerbaidžanas tapo svarbiu ES energijos tiekėju, taip pat svarbia energijos išteklių, visų pirma iš Vidurinės Azijos, tranzito šalimi, ir ES yra pagrindinė Azerbaidžane gaminamos energijos rinka; kadangi bendradarbiaujant energetikos srityje pasiekta pažanga, įskaitant Azerbaidžano paramą pietiniam dujų koridoriui;

F.  kadangi Azerbaidžanas atlieka teigiamą vaidmenį įgyvendinant Europos kaimynystės politiką ir padeda spręsti su ES energetiniu saugumu susijusias problemas;

G. kadangi asociacijos susitarimai sudaro tinkamą pagrindą glaudesniems santykiams skatinant politinę asociaciją, ekonominę integraciją ir teisės aktų derinimą su ES teise bei kultūrinių ryšių plėtojimą, todėl turi svarbų poveikį demokratizacijos procesui;

H. kadangi šiuo atžvilgiu daugiašalis Rytų partnerystės aspektas yra papildantis ir neatskiriamas nuo dvišalio aspekto ir turėtų būti plėtojamas kartu su vykstančioms deryboms dėl asociacijų susitarimų, siekiant sudaryti sąlygas visapusiškam jų įgyvendinimui ir padėti pagrindus tikram regioniniam bendradarbiavimui, kaip numatyta pagal principus, kuriais pagrįsta Europos kaimynystės politika;

I.   kadangi sudarius asociacijos susitarimą Azerbaidžano ir Europos Sąjungos gyventojai turėtų gauti pastebimos naudos ir jiems būtų suteikta galimybių;

J.   kadangi svarbiausias Europos Sąjungos EKP aspektas yra žmogaus teisės, demokratija ir teisinė valstybė;

K. kadangi aktyvus Azerbaidžano ryžtas puoselėti bendras vertybes ir principus, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, gerą valdymą ir pagarbą žmogaus teisėms, yra labai svarbus siekiant daryti pažangą ir užtikrinti, kad derybos ir vėlesnis asociacijos susitarimo įgyvendinimas būtų tikslingi, tačiau šiuo metu kyla susirūpinimas dėl pagarbos teisinės valstybės principui ir dabartinės administracijos politinių priešininkų saviraiškos laisvei;

L.  kadangi Azerbaidžanas daro sparčią pažangą informacinių ir ryšių technologijų, visų pirma e. valdysenos srityje, kuria didinamas viešojo administravimo skaidrumas ir padedama kovoti su korupcija, o lengvesnės sąlygos naudotis viešosiomis paslaugomis ir gauti informacijos suteikia papildomas paskatas plėtoti demokratizaciją Azerbaidžane;

M. kadangi EURONEST parlamentinės asamblėjos antroji plenarinė sesija vyks 2012 m. balandžio mėn. Baku, ir tai bus svarbus forumas, kuriame bus aptariami demokratijos, politikos, energetikos, saugumo ir socialiniai klausimai;

N. kadangi plėtodama santykius su Armėnija ir Azerbaidžanu Europos Sąjunga laikosi suvereniteto ir teritorinio vientisumo principų ir spręsdama regioninius konfliktus atsižvelgia į pagrindinius Helsinkio baigiamojo akto principus, kadangi neišspręstas Kalnų Karabacho konfliktas kenkia Pietų Kaukazo regiono stabilumui ir vystymuisi ir kliudo visapusiškai įgyvendinti Europos kaimynystės politiką; kadangi bendrame komunikate „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“ ES išsakė savo siekį aktyviau dalyvauti sprendžiant konfliktus Pietų Kaukaze ir didinti paramą pasitikėjimo didinimui ir išreiškė pasirengimą aktyviau dalyvauti tuose dariniuose, kuriuose jai dar nėra atstovaujama, pvz., Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Minsko grupėje;

O. kadangi ES specialusis įgaliotinis Pietų Kaukaze atlieka svarbų vaidmenį prisidedant prie taikaus konfliktų sprendimo regione;

P.  kadangi Azerbaidžanas rodo tvirtą įsipareigojimą dėl daugiašalio parlamentinio bendradarbiavimo EURONEST parlamentinėje asamblėjoje ir yra pirmoji Rytų partnerystės šalis, kurioje 2012 m. balandžio 2–4 d. Baku vyks asamblėjos plenarinė sesija;

Q. kadangi Azerbaidžano išrinkimas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą 2012–2013 m. laikotarpiui suteikia puikią galimybę toliau konsultuotis ir suderinti šalies politiką su ES bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) deklaracijomis toliau siekiant tarptautinės taikos ir stabilumo;

1.  teikia šias rekomendacijas Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai, pagal kurias jos turėtų:

a)  užtikrinti, kad asociacijos susitarimas būtų išsamus ir į ateitį orientuotas būsimų santykių su Azerbaidžanu plėtojimo pagrindas, kuris padėtų skatinti politinę asociaciją, ekonominę konvergenciją ir teisės aktų derinimą ir įtvirtintų santykius, kuriuos nusprendė plėtoti Europos Sąjunga ir Azerbaidžanas;

b)  užtikrinti, kad, atsižvelgiant į reikalavimus, nurodytus 2010 m. gegužės 20 d. Parlamento pranešime dėl būtinybės parengti ES Pietų Kaukazo strategiją ir visus ESBO Minsko grupės pagrindinius principus, įtvirtintus 2009 m. liepos 19 d. L'Akvilos bendrame pareiškime, derybos dėl ES ir Azerbaidžano ir ES ir Armėnijos asociacijos susitarimų būtų siejamos su patikimu įsipareigojimu daryti esminę pažangą siekiant išspręsti Kalnų Karabacho konfliktą, įskaitant, pvz., pasitikėjimo didinimo priemones, t. y. bendrą demilitarizavimą, snaiperių išvedimą iš pasienio zonos, Armėnijos pajėgų atitraukimą iš visų Kalnų Karabachą supančių okupuotų teritorijų ir laipsnišką šių teritorijų grąžinimą kontroliuoti Azerbaidžanui, aktyvios incidentų prevencijos mechanizmą ir paliaubų pažeidimų kontaktinėje linijoje tyrimus, visų šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių teisę grįžti į savo gimtąsias vietas bei namus ir tarptautinio saugumo garantijas, kurios apimtų tikrą daugiašalę taikos palaikymo operaciją siekiant sudaryti tinkamas sąlygas būsimam valios dėl galutinio Kalnų Karabacho statuso, kuri būtų laisva ir teisiškai įpareigojanti, išreiškimui;

c)  įtraukti į asociacijos susitarimą žmogaus teisių apsaugos ir skatinimo sąlygas ir kriterijus, visų pirma susijusius su žiniasklaidos laisve, teise į saviraiškos, asociacijų ir susirinkimų laisves, kurie atspindėtų Azerbaidžano Konstitucijoje įtvirtintus principus ir teises bei aukščiausius tarptautinius ir Europos standartus, ir tai atlikti kuo geriau atsižvelgiant į Europos Tarybos ir ESBO pagrindinius principus, kurių laikytis įsipareigojo Azerbaidžanas; ragina Azerbaidžano vyriausybę įgyvendinti šiuos įsipareigojimus ir užtikrinti, kad derybose būtų visapusiškai atsižvelgiama į poreikį užtikrinti šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių teises ir pragyvenimo šaltinį;

d)  ES dalyvavimą ESBO Minsko grupėje vertinti kaip ES aktyvumo sprendžiant Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktą didinimą;

e)  asociacijos susitarime pabrėžti piliečių pagrindinių teisių ir laisvių, įskaitant susirinkimų ir asociacijų laisvę ir teisę į privačią nuosavybę, užtikrinimo, pilietinės visuomenės kūrimo, teisinės valstybės, nuolatinės kovos su korupcija, politinio pliuralizmo ir nepriklausomos žiniasklaidos ir teismų svarbą;

f)   asociacijos susitarime pabrėžti, kad svarbu, jog Azerbaidžano Respublika visiškai laikytųsi Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų;

g)  asociacijos susitarime pabrėžti didelę politinių priešininkų žodžio laisvės svarbą ir pažymėti, kad glaudesni santykiai su ES priklauso nuo to, ar Azerbaidžano valdžios institucijos laikosi teisinės valstybės principo ir užtikrina teisingą visų įkalintų asmenų bylų nagrinėjimą ir besąlygišką paleidimą tų asmenų, kurie įkalinti dėl politinių motyvų;

h)  techniškai ir finansiškai padėti Azerbaidžano parlamentui visapusiškai vykdyti konstitucines funkcijas, kurti institucijas ir tarnybas ir užmegzti stipresnius ryšius su pilietine visuomene;

i)   remti paramos vystymuisi programas, kuriomis siekiama pagerinti pabėgėlių ir perkeltų asmenų gyvenimo sąlygas Azerbaidžane;

j)   į susitarimą įtraukti nuostatas dėl žmogaus teisių gynėjų apsaugos, atsižvelgiant į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų;

k)  išduoti vizą Parlamentinės Asamblėjos specialiajam pranešėjui politinių kalinių klausimais, kad jis galėtų lankytis šalyje, atsižvelgiant į jo įgaliojimus;

l)   išreikšti susirūpinimą dėl didėjančio žmogaus teisių gynėjų ir jaunų kovotojų areštų skaičiaus, dėl sunkumų, su kuriais susiduriama įregistruojant NVO ir politines partijas, dėl bauginimų ir dėl žodžio, susirinkimų laisvės ir laisvės naudotis internetu ribojimo ir nustatyti kriterijus šiose srityse, numatant, kad susitarimo galiojimas bus nutrauktas, jei šių kriterijų nebus laikomasi;

m) primygtinai raginti Azerbaidžano valdžios institucijas patvirtinti prieš diskriminaciją nukreiptus teisės aktus, pagal kuriuos būtų draudžiama diskriminacija dėl lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės visose srityse;

n)  suvienodinti asociacijos susitarimo tikslus su bendruoju komunikatu dėl naujo atsako į besikeičiančią kaimynystės politiką ir taip leisti Azerbaidžano pilietinės visuomenės organizacijoms atlikti vyriausybės reformų ir įsipareigojimų vykdymo stebėseną ir užtikrinti didesnę vyriausybės atskaitomybę;

o)  užtikrinti, kad asociacijos susitarimas būtų suderintas su tarptautinės teisės principais, visų pirma apibrėžtais JT Chartijoje, Helsinkio baigiamajame akte ir ESBO pagrindiniuose principuose, t. y. jėgos nenaudojimu, teritoriniu vientisumu ir apsisprendimo teise, ir kad sudarytas susitarimas būtų taikomas visoje Azerbaidžano teritorijoje;

p)  stiprinti Europos Sąjungos konfliktų sprendimo ir tarpininkavimo pajėgumą ir imtis aktyvesnio ir efektyvesnio vaidmens didinant konflikto šalių tarpusavio pasitikėjimą, taip pat joms padedant ES finansuojamais pasitikėjimo stiprinimo projektais, kuriais siekiama didinti visuomenės paramą abipusėms nuolaidoms ir taikiam ginčų sprendimui; pabrėžti, kad reikia besąlygiškai sudaryti sąlygas ES atstovams patekti į Kalnų Karabachą ir gretimus okupuotus regionus; raginti, kad ES atliktų didesnį vaidmenį sprendžiant konfliktą Kalnų Karabache, remdama pasitikėjimo stiprinimo priemonių, kuriomis bus suburiamos Armėnijos ir Azerbaidžano bendruomenės ir skleidžiamos visų dalyvaujančių šalių taikos, susitaikymo ir pasitikėjimo idėjos, įgyvendinimą;

q)  palankiai vertinti tai, kad ESBO Minsko grupės pirmininkai ir dalyvaujančios šalys įdėjo daug pastangų, kad būtų padaryta pažanga siekiant susitarimo dėl pagrindinių principų, ir paraginti toliau remti jų veiklą; pabrėžti, kad ir Azerbaidžanas, ir Armėnija turėtų imtis atitinkamų priemonių ir užtikrinti, kad būtų visiškai ir laiku įvykdyti visi Minsko grupės priimti sprendimai dėl taikaus Kalnų Karabacho konflikto sprendimo įgyvendinimo ir stiprinimo; apsvarstyti tiesioginį ir aktyvesnį ES dalyvavimą Minsko grupėje;

r)   paraginti Armėnijos ir Azerbaidžano vadovus veikti atsakingai, sušvelninti pareiškimus ir susilaikyti nuo kurstančių pareiškimų siekiant sudaryti sąlygas tikram dialogui visais visuomenės lygmenimis, kad visuomenė pripažintų ir visiškai suprastų visa apimančio sprendimo naudą, ir padėti pagrindus veiksmingų pasitikėjimo didinimo priemonių įgyvendinimui;

s)  išreikšti susirūpinimą dėl regione dislokuotų karinių pajėgų ir visų pirma dėl didelių Azerbaidžano išlaidų karinėms reikmėms ir atsižvelgiant į tai paraginti valstybes nares sustabdyti ginklų ir šaudmenų tiekimą Azerbaidžanui ir Armėnijai, laikantis 1992 m. vasario mėn. ESBO prašymo, kol abi šalys nesusitars dėl visapusiško sprendimo ir nepasirašys susitarimo;

t)   pabrėžti, kad ir toliau reikia daryti viską, kad įgyvendinant Rytų partnerystę būtų atnaujinti draugiški Armėnijos ir Azerbaidžano politiniai ir ekonominiai santykiai ir surastas tvirtas regioninio konflikto sprendimas, kuris būtinas šiai partnerystei plėtoti;

u)  pabrėžti, kad šimtai tūkstančių pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų, kurie paliko namus per Kalnų Karabacho karą ar dėl šio karo, lieka perkelti ir nepripažįstamos jų teisės, įskaitant teisę sugrįžti, nuosavybės teises ir teisę į asmens saugumą – šios teisės turėtų būti besąlygiškai gerbiamos ir nedelsiant užtikrintos; paraginti Komisiją ir valstybes nares toliau teikti ir padidinti ES pagalbą ir finansinę paramą Azerbaidžanui sprendžiant perkeltų asmenų problemą;

v)  atkreipti dėmesį į poreikį naudoti asociacijos susitarimą kaip priemonę regionų sąveikai ir bendradarbiavimui skatinti; pabrėžti, kad egzistuoja abipusis sustiprinantis ryšys tarp demokratinio pliuralistinio vystymosi ir konfliktų sprendimo, ir užtikrinti, kad į asociacijos susitarimą būtų įtrauktos nuostatos, kuriomis skatinama supaprastinti vizų režimą visiems žmonėms iš Pietų Kaukazo šalių;

w) paaiškinti, kaip rengiamasi išnaudoti didelį įvairių regione įgyvendinamų ES iniciatyvų, visų pirma Rytų kaimynystės ir Juodosios jūros sinergijos, papildomumą;

x)  paraginti Turkiją atlikti konstruktyvų vaidmenį sprendžiant Kalnų Karabacho konfliktą ir vykdant savo įsipareigojimus šiame regione;

y)  užtikrinti, kad asociacijos susitarimo nuostatas dėl prekybos būtų galima atnaujinti, kad jos atitiktų didelės ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės reikalavimus, kai tik Azerbaidžanas atitiks visas būtinas sąlygas, įskaitant prisijungimą prie PPO ir įsipareigojimų žmogaus teisių srityje vykdymą; siekiant šio tikslo suteikti visą būtiną techninę paramą, reikalingą Azerbaidžanui pasirengti deryboms, ir skatinti patvirtinti būtinas reformas;

z)  primygtinai raginti Azerbaidžaną pasirašyti ir ratifikuoti Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą;

aa) užtikrinti sparčią derybų dėl visų režimo palengvinimo ir readmisijos susitarimų eigą, siekiant skatinti žmonių tarpusavio ryšius ir suteikti pirmenybę jaunimo ir studentų judumui; prisidėti prie kovos su neteisėta migracija ir užtikrinti, kad nuostatos dėl prieglobsčio visiškai atitiktų tarptautinius įpareigojimus ir pareigas bei ES standartus, ypač susijusius su žmogaus teisėmis;

ab) pabrėžti, kad itin svarbu kurti ir vystyti stiprų jaunimo sektorių ir atsižvelgiant į tai pritarti įvairioms valstybinėms programoms, pagal kurias siūlomos stipendijos studijoms užsienyje;

ac) primygtinai raginti Azerbaidžaną nekliudyti išduoti vizas trečiųjų šalių armėnų kilmės piliečiams, pageidaujantiems atvykti į Azerbaidžaną, ir panaikinti tarptautinių skambučių į Armėniją draudimą;

ad) skatinti platų ES ir Azerbaidžano sektorių bendradarbiavimą; visų pirma paaiškinti reguliavimo konvergencijos naudą ir ją skatinti ir tam teikti reikiamą techninę pagalbą;

ae) primygtinai raginti Azerbaidžano valdžios institucijas paspartinti pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų įgyvendinimą;

af) didinti valstybės lėšų valdymo skaidrumą ir tobulinti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekiant pastebimai prisidėti prie gero valdymo ir skaidraus sprendimų priėmimo; atsižvelgiant į tai palankiai vertinti Azerbaidžano dalyvavimą įgyvendinant Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą, kurios tikslas – užtikrinti didesnį įplaukų, gaunamų už naftą ir dujas, skaidrumą ir stebėti, ar Azerbaidžano vyriausybė laikosi įsipareigojimo atskleisti informaciją apie valstybės finansus pagal teisės aktus, kuriais reglamentuojama teisė gauti informaciją;

ag) imtis būtinų veiksmų į asociacijos susitarimą įtraukti nuostatas, leidžiančias Azerbaidžanui dalyvauti Bendrijos programose ir agentūrose, kurios padėtų skatinti Europos integraciją visais lygmenimis;

(ah) pritarti Azerbaidžano valdžios institucijų įgyvendinamoms reformoms teismų sistemos srityje siekiant užtikrinti didesnę teisėjų nepriklausomybę, pagerinti jų atrankos ir skyrimo procedūras, panaikinti teismų korupciją ir priklausymą nuo vykdomosios valdžios įtakos; pripažinti, kad priimti atitinkami įstatymai, įskaitant Advokatūros įstatymą; paraginti atsakingas valdžios institucijas toliau įgyvendinti teisės aktus, kuriais siekiama kovoti su korupcija, ir sutelkti dėmesį į aukšto lygio pareigūnų korupcijos atvejus, taip pat labai pagerinti viešųjų išlaidų ir politinių partijų finansavimo skaidrumą; pabrėžti, kad būtina padidinti teisminių institucijų nepriklausomumą, veiksmingumą ir išteklius; priminti, kad svarbu užtikrinti, jog teismų sistema veiktų be politinio kišimosi; pabrėžti, kad būtina sukaupti įtikinamų rezultatų įdarbinant ir skiriant teisėjus ir valstybės prokurorus pagal vienodus, skaidrius, objektyvius ir visoje šalyje taikomus kriterijus ir parengti patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisimo atvejų suvestinę, kad būtų galima įvertinti pažangą; paraginti suvienodinti teismų praktiką siekiant užtikrinti nuspėjamą teismų sistemą ir visuomenės pasitikėjimą;

ai) parengti porines programas su ES regionais ir vietos bendruomenėmis, kuriose gyvena plačias autonomijos teises turinčios tautinės mažumos;

aj) pabrėžti tvarios ekonomikos, įskaitant didesnį jos įvairinimą, poreikį; skatinti atviresnį ir skaidresnį energetikos sektorių ir užtikrinti, kad jis būtų plėtojamas pagal tarptautinius aplinkos apsaugos standartus; remti atsinaujinančiųjų išteklių energijos rinkos plėtrą; pabrėžti atitinkamų aplinkos apsaugos srities teisės aktų poreikį;

ak) pabrėžti, kad ES ir Azerbaidžanui bendradarbiaujant energetikos srityje dideliu mastu įvairinami energijos ištekliai ir jų tiekimo į Europą maršrutai; atsižvelgiant į tai priminti 2011 m. sausio 13 d. Europos Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso ir Azerbaidžano Prezidento Ilhamo Aliyevo Baku pasirašytą bendrą deklaraciją dėl dujų tiekimo kaip svarbų žingsnį įgyvendinant pietinio dujų koridoriaus projektą ir palankiai vertinti Azerbaidžano pastangas skatinant įgyvendinti tokius naujoviškus projektus kaip Baku–Tbilisio–Džeichano ir Baku–Tbilisio–Erzurumo vamzdynai, nes jie svarbūs AGRI projekto įgyvendinimui;

al) pabrėžti išskirtinės Azerbaidžano geografinės padėties, kuri sudaro galimybes tiesioginei ir nepertraukiamai tranzito jungčiai tarp ES ir Vidurinės Azijos šalių, svarbą. palankiai vertinti pastangas plėtoti bendradarbiavimą dėl tranzito Transkaspijos vamzdynu su Kazachstanu ir ištirti galimybes užmegzti tokį bendradarbiavimą su Turkmėnistanu; palankiai vertinti 2011 m. rugsėjo 12 d. pasirašytą Tarybos įgaliojimą sudaryti teisiškai privalomą ES, Azerbaidžano ir Turkmėnistano susitarimą dėl Transkaspijos vamzdyno;

am) užtikrinti, kad ES dėmesys ir toliau būtų sutelktas į bendradarbiavimo energetikos srityje su Azerbaidžanu plėtojimą ir tvarią ES paramą; teikti techninę pagalbą Azerbaidžano valstybinei alternatyvių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių agentūrai siekiant padėti Azerbaidžanui įvairinti savo energijos išteklius, skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir suderinti šalies tikslus su ES tikslais klimato kaitos srityje;

an) surasti būdų, kaip skatinti dialogą ir regioninį bendradarbiavimą remiant tokias organizacijas kaip Regioninis aplinkosaugos centras (angl. REC), kai įgyvendinami bendri tarpvalstybiniai projektai, kuriuose dalyvauja Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės ir suinteresuotosios šalys;

ao) į asociacijos susitarimą įtraukti tvirtą parlamentinį aspektą, kuriuo padedama užtikrinti visapusišką Azerbaidžano parlamento (Milli Mejlis) ir Europos Parlamento dalyvavimą ir pagerinti EURONEST parlamentinės asamblėjos darbą;

ap) visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą įgyvendinant asociacijos susitarimą ir vykdant jo stebėseną; nustatyti aiškius asociacijos susitarimo įgyvendinimo kriterijus ir numatyti stebėsenos mechanizmus, įskaitant reguliarių ataskaitų teikimą Europos Parlamentui;

aq) toliau siūlydamos išsamias institucijų kūrimo programas, suteikti tikslingesnę techninę paramą Azerbaidžanui siekiant užtikrinti, kad jis galėtų įvykdyti derybose dėl asociacijos susitarimo prisiimtus įsipareigojimus ir įsipareigojimus, susijusius su visapusišku šio susitarimo įgyvendinimu;

ar) skatinti ES derybų grupę ir toliau bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir nuolat teikti dokumentais pagrįstą informaciją apie padarytą pažangą pagal SESV 218 straipsnio 10 dalį, kurioje numatyta, kad Europos Parlamentas turi būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais procedūros etapais;

as) toliau skatinti labai glaudų bendradarbiavimą su Rytų partnerystės šalimis ir tarp jų, taip pat nuolat informuoti Europos Parlamentą apie pažangą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai ir Azerbaidžanui.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

59

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pino Arlacchi, Frieda Brepoels, Tarja Cronberg, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Laima Liucija Andrikienė, Nikolaos Chountis, Corina Creţu, Andrew Duff, Knut Fleckenstein, Kinga Gál, Emilio Menéndez del Valle, Nadezhda Neynsky, Marietje Schaake, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Marije Cornelissen, Leonidas Donskis, Jörg Leichtfried