Menetlus : 2011/2098(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0074/2012

Esitatud tekstid :

A7-0074/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/03/2012 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0102

RAPORT     
PDF 142kWORD 82k
28.3.2012
PE 469.755v03-00 A7-0074/2012

Luigi de Magistrise puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus

(2011/2098(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Bernhard Rapkay

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Luigi de Magistrise puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta

(2011/2098(IMM))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Luigi de Magistrise 3. mai 2011. aasta taotlust, millest anti teada 9. mai 2011. aasta täiskogu istungil, tema puutumatuse kaitsmiseks seoses Itaalias Milano kohtus käimasoleva menetlusega,

–   olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Luigi de Magistrise ära kuulanud,

–   võttes arvesse Luigi de Magistrise kirjalikke esildisi, mille ta esitas kooskõlas kodukorra artikli 7 lõikega 3,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. oktoobri 2008. aasta, 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta ja 6. septembri 2011. aasta otsuseid(1),

–   võttes arvesse Itaalia Vabariigi põhiseaduse artiklit 68,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 3 ja artiklit 7,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0074/2012),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi liige Luigi de Magistris on palunud kaitsta tema parlamendiliikme puutumatust seoses Itaalia kohtus käimasoleva menetlusega;

B.  arvestades, et Luigi de Magistrise taotlus on seotud tema vastu Milano kohtus Giancarlo Pittelli nimel esitatud hagiga väidete tõttu, mille Luigi de Magistris esitas oma 2010. aasta aprillis ilmunud raamatus „Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato” („Rünnak riigiprokuröri vastu – halva kohtuniku lugu”);

C. arvestades, et vastavalt hagile on raamatus esitatud väited laim, millest tulenevalt esitati kahju hüvitamise nõue;

D. arvestades, et raamat ilmus ajal, mil Luigi de Magistris oli Euroopa Parlamendi liige, olles selleks valitud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel;

E.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklile 8 ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu; ning arvestades, et protokolli artikli 9 kohaselt on neil oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

F.  arvestades, et Luigi de Magistris viitab nii protokolli artiklile 8 kui ka 9, kuid Itaalia põhiseaduse artiklit 68 silmas pidades ei ole artikkel 9 asjakohane ning seetõttu toetub ta ilmselt ainult artiklile 8;

G. arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendi väljakujunenud tavale ei takista asjaolu, et kohtumenetlus on tsiviil- või haldusõiguslikku laadi või sisaldab teatavaid tsiviil- või haldusõiguse valdkonda kuuluvaid aspekte, iseenesest selle artikliga antud puutumatuse kohaldamist;

H. arvestades, et hagis ja Luigi de Magistrise poolt õiguskomisjonile esitatud kirjalikes esildistes toodud juhtumi asjaolud näitavad, et esitatud väidetel puudub otsene ja ilmselge seos Luigi de Magistrise kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega;

I.   arvestades, et kõnealuse raamatu avaldamisega ei täitnud Luigi de Magistris seega oma kohustusi Euroopa Parlamendi liikmena;

1.  otsustab mitte kaitsta Luigi de Magistrise puutumatust ja eesõigusi;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Itaalia Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Luigi de Magistrisele.

(1)

Otsus kohtuasjas 101/63: Wagner vs. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195; otsus kohtuasjas 149/85: Wybot vs. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391; otsus kohtuasjas T-345/05: Mote vs. parlament, EKL 2008, lk II-2849; otsus liidetud kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07: Marra vs. De Gregorio ja Clemente, EKL 2008, lk I-7929; otsus kohtuasjas T-42/06: Gollnisch vs. parlament (EKLis veel avaldamata) ning otsus kohtuasjas C-163/10: Patriciello (EKLis veel avaldamata).


SELETUSKIRI

1.        Taust

President andis 9. mai 2011. aasta istungil kodukorra artikli 6 lõike 3 kohaselt teada, et ta sai 3. mail 2011. aastal Luigi de Magistrise taotluse kaitsta tema parlamendiliikme puutumatust vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklitele 8 ja 9 ning 29. oktoobri 1993. aasta põhiseadusliku seadusega nr 3 muudetud Itaalia Vabariigi põhiseaduse artiklile 68. Kodukorra artikli 6 lõike 3 kohaselt edastas president taotluse õiguskomisjonile. Vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 kuulas õiguskomisjon Luigi de Magistrise ära 26. jaanuaril 2012. aastal.

Kaitse taotlemise asjaolud on järgmised: Luigi de Magistrise kaebas Milano kohtusse Giancarlo Pittelli seoses väidetega, mille Luigi de Magistris esitas oma 2010. aasta aprillis ilmunud raamatus „Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato” („Rünnak riigiprokuröri vastu – halva kohtuniku lugu”). Raamatus arutab Luigi de Magistris kriminaalmenetlust „Shock”, milles hr Pittelli oli kostja õigusnõustaja.

Hr Pittelli väidab, et raamatus lehekülgedel 27, 58–60, 88–90 ja 113–114 esitatud väited on tema jaoks väga solvavad, sest teda kujutatakse seal valgekraede maffia liikmena, kellel on ülemäära lähedased suhted kohtunike, ärimeeste ja poliitikutega ning kes on muu hulgas segatud kriminaalasjadesse.

Luigi de Magistris väidab, et ta väljendas raamatus arvamust oluliste avalikku huvi pakkuvate küsimuste kohta ning et ta viis läbi uurimist kriminaalasja „Shock” käigus, mis äratas suurt huvi juhtumiga väidetavalt seotud kriminaalse tegevuse raskusastme tõttu. Seega on kõnealune raamat seotud tema poliitilise tegevusega Euroopa Parlamendi liikmena, kellel on õigus väljendada arvamust õiguspärast avalikku huvi pakkuvate ja muret tekitavate küsimuste kohta.

2.        Euroopa Parlamendi liikmete puutumatusega seotud õigusnormid ja menetlus

ELi toimimise lepingule lisatud Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artiklid 8 ja 9 on järgmised (rõhuasetus lisatud).

Artikkel 8

Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

Artikkel 9

Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:

a)  oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

b)  teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust oma liikme immuniteet ära võtta.

Itaalia põhiseaduse artiklis 68 on öeldud järgmist.

Artikkel 68 [Vastutusest vabastus, puutumatus]

1) Parlamendiliikmeid ei võeta vastutusele nende ülesannete täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte eest.

2) Ilma selle koja loata, kuhu parlamendiliige kuulub, ei kohaldata tema ega tema kodu suhtes läbiotsimismäärust, parlamendiliiget ei vahistata ega võeta temalt muul viisil isikuvabadust, teda ei hoita vangistuses, välja arvatud muutmatu süüdimõistva kohtuotsuse täideviimise korral, kui parlamendiliiget ei tabata sellise õiguserikkumise toimepanemiselt, mille puhul on kohustuslik vahistamismäärus.

3) Samasugust luba on vaja selleks, et mis tahes vormis kuulata pealt parlamendiliikmete vestlusi või suhtlust ning konfiskeerida nende posti või kirjavahetust.

Euroopa Parlamendi menetlust reguleerivad kodukorra artiklid 6 ja 7. Asjakohased sätted on järgmised.

Artikkel 6. Puutumatuse äravõtmine

1.  Oma eesõiguste ja puutumatusega seotud volituste rakendamisel taotleb parlament eelkõige enda kui demokraatliku legislatiivkogu puutumatuse säilitamist ja oma liikmete sõltumatuse tagamist nende ülesannete täitmisel. (...)

3.  Kui parlamendiliige või endine parlamendiliige on esitanud presidendile puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse, antakse taotlusest teada täiskogu istungil ja taotlus edastatakse vastutavale komisjonile.

4.  Juhul kui parlamendiliikme eesõiguste ja puutumatuse oletatava rikkumisena on parlamendiliige vahistatud või tema liikumisvabadust piiratud, võib president pärast seda, kui ta on pidanud nõu vastutava komisjoni esimehe ja raportööriga, võtta kiiresti meetmeid asjaomase parlamendiliikme eesõiguste ja puutumatuse maksmapanemiseks. President teatab oma algatusest vastutavale komisjonile ja teavitab parlamenti.

Artikkel 7. Puutumatusega seotud menetlused

1.  Vastutav komisjon vaatab puutumatuse äravõtmise ning eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlused läbi viivitamatult nende esitamise järjekorras.

2.  Vastutav komisjon teeb ettepaneku võtta vastu põhjendatud otsus, milles soovitatakse puutumatuse äravõtmise taotlus või eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus rahuldada või tagasi lükata.

3.  Vastutav komisjon võib paluda asjaomasel ametiasutusel anda teavet või selgitusi, mida komisjon peab vajalikuks, et jõuda seisukohale, kas puutumatus tuleks ära võtta või tuleks seda kaitsta. Asjaomasele parlamendiliikmele antakse võimalus anda selgitusi; ta võib esitada dokumente või muid kirjalikke tõendeid, mida ta peab asjakohaseks. Teda võib esindada teine parlamendiliige. (...)

6.  Eesõiguste või puutumatuse kaitsmise korral teeb vastutav komisjon kindlaks, kas asjaolud kujutavad endast haldus- või muud piirangut, mis takistab parlamendiliikme vaba liikumist parlamendi koosoleku toimumiskohta või sealt tagasi või arvamuse väljendamist või hääletamist tema mandaadiga seotud ülesannete täitmisel, või kuuluvad need privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 9 aspektide alla, mis ei ole reguleeritud siseriikliku õigusega; vastutav komisjon teeb ettepaneku paluda asjaomasel ametiasutusel teha vajalikud järeldused.

7.  Vastutav komisjon võib esitada põhjendatud arvamuse taotluse esitanud ametiasutuse pädevuse ja taotluse vastuvõetavuse kohta, kuid ei võta mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, õigustavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui nõude läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud. (...)

3.        Kavandatava otsuse põhjendus

Luigi de Magistris toetus oma taotluses selgelt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklitele 8 ja 9. Eespool tsiteeritud Itaalia põhiseaduse artiklit 68 arvestades ei ole artikkel 9 antud juhtumi puhul asjakohane. Seetõttu toetub Luigi de Magistris ilmselt ainult artiklile 8.

Kõnealune raamat ilmus ajal, mil Luigi de Magistris oli Euroopa Parlamendi liige, olles selleks valitud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel.

Vastavalt Euroopa Parlamendi väljakujunenud tavale ei takista asjaolu, et kohtumenetlus on tsiviil- või haldusõiguslikku laadi või sisaldab teatavaid tsiviil- või haldusõiguse valdkonda kuuluvaid aspekte, iseenesest selle artikliga antud puutumatuse kohaldamist.

Euroopa Kohus on otsustanud, et artiklis 8 sätestatud täieliku puutumatuse ulatus tuleb „kindlaks teha üksnes ühenduse õiguse alusel”(1). Samas otsustas kohus hiljuti, et „väide, mille eurosaadik esitas väljaspool Euroopa Parlamendi hoonet ja mis andis tema päritoluriigis aluse kriminaalmenetluseks laimamises seisneva süüteo asjas, kujutab endast parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamust nimetatud sätte tähenduses vaid juhul, kui see väide vastab subjektiivsele hinnangule, millel on otsene ja ilmselge seos nende kohustuste täitmisega(2). Kohus andis lisajuhiseid selle seose kohta, öeldes, et kõigi parlamendiliikme esitatud väidete puhul peab olema võimalik „ette kujutada, et neil on otsene seos kodanikke puudutava üldise huviga” ning selline soes peab seega olema ilmselge(3) (rõhuasetus lisatud).

Luigi de Magistrise poolt kõnealusel juhul esitatud väited puudutavad kolmandate isikute väidetavat sobimatut käitumist seoses kriminaaluurimisega, mida ta viis läbi enne Euroopa Parlamendi liikmeks saamist. Seepärast näivad väited olevat Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisest suhteliselt kaugel ning järelikult on raske ette kujutada, et neil on otsene seos kodanikke puudutava üldise huviga. Isegi kui selline seos oleks tuvastatav, ei oleks see ilmselge.

Eeltoodust lähtudes on õiguskomisjon seisukohal, et hagis ning Luigi de Magistrise poolt õiguskomisjonile esitatud kirjalikes esildistes ja suulistes avaldustes toodud juhtumi asjaolud näitavad, et esitatud väidetel puudub otsene ja ilmselge seos Luigi de Magistrise kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega.

Seetõttu on õiguskomisjon arvamusel, et kõnealuse raamatu avaldamisega ei täitnud Luigi de Magistris oma kohustusi Euroopa Parlamendi liikmena.

4.        Järeldus

Eeltoodud kaalutluste põhjal ja kodukorra artikli 6 lõike 3 alusel ning pärast parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise poolt- ja vastuargumentide kaalumist soovitab õiguskomisjon Euroopa Parlamendil mitte kaitsta Luigi de Magistrise parlamendiliikme puutumatust.

(1)

Marra, tsiteeritud eespool, punkt 26.

(2)

Patriciello, tsiteeritud eespool, regulatiivosa.

(3)

Patriciello, tsiteeritud eespool, punkt 36.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

26.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

9

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Piotr Borys, Eva Lichtenberger

Õigusteave - Privaatsuspoliitika