ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

28. 3. 2012 - (COM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Sharon Bowles


Postup : 2010/0374(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0076/2012
Předložené texty :
A7-0076/2012
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2010)0774),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0010/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 19. května 2011[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A7-0076/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Sledování národních hospodářství členských států a hospodářské a měnové unie (HMU) vyžaduje srovnatelné, aktuální a věrohodné informace o struktuře a vývoji hospodářské situace každého členského státu nebo regionu.

(1) Tvorba politiky v Unii a sledování národních hospodářství členských států a hospodářské a měnové unie (HMU) vyžaduje srovnatelné, aktuální a věrohodné informace o struktuře a vývoji hospodářské situace každého členského státu nebo regionu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Občané Unie potřebují hospodářské účty jako základní nástroj pro rozbor hospodářské situace členského státu nebo regionu. V zájmu srovnatelnosti by takové účty měly být sestavovány na základě jednotného souboru zásad, které není možné vykládat různě.

(3) Občané Unie potřebují hospodářské účty jako základní nástroj pro rozbor hospodářské situace členského státu nebo regionu. V zájmu srovnatelnosti by takové účty měly být sestavovány na základě jednotného souboru zásad, které není možné vykládat různě. Poskytované informace by měly být co nejpřesnější, nejúplnější a nejaktuálnější, aby byla zajištěna maximální transparentnost, zejména pokud jde o veřejný sektor.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Komise by měla používat souhrnné ukazatele národních účtů pro administrativní účely Unie, a zejména pro rozpočtové výpočty.

(4) Komise by měla používat souhrnné ukazatele národních a regionálních účtů pro administrativní účely Unie, a zejména pro rozpočtové výpočty.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) S cílem ustavit environmentální hospodářské účty jako satelitní účty systému ESA zavedlo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech společný rámec pro sběr, sestavování, přenos a vyhodnocování evropských environmentálních hospodářských účtů1.

 

________________

 

1 Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 1.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V případě environmentálních a sociálních účtů by se měla věnovat pozornost sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 20. srpna 2009 nazvanému „Překročit HDP – Měření pokroku v měnícím se světě“. Proto mohou být zapotřebí další metodické studie a testy údajů.

(9) V případě environmentálních a sociálních účtů by mělo být také plně bráno v potaz sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 20. srpna 2009 nazvané „Překročit HDP – Měření pokroku v měnícím se světě“. Další metodické studie a testy údajů jsou zapotřebí, zejména proto, aby byly lépe zohledněny změny produktivity veřejného sektoru prostřednictvím začlenění environmentálních účtů do hospodářského účetnictví a jejich rozšíření přidáním sociálních aspektů. Existují však dostatečné důkazy o tom, že to je zapotřebí, a jsou k dispozici nástroje umožňující rychlou nápravu nedostatků konceptu HDP. Do července roku 2013 by Komise měla předložit Evropskému parlamentu a Radě aktualizované sdělení „Překročit HDP – Měření pokroku v měnícím se světě“ spolu s akčním plánem zaměřeným na konkrétní legislativní návrhy, které je třeba předložit do července roku 2014.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Mělo by být prozkoumáno případné používání nových, automatizovaných metod sběru dat v reálném čase.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Revidovaný evropský systém účtů zavedený tímto nařízením (ESA 2010) zahrnuje metodiku a program předávání údajů (který vymezuje účty a tabulky, jež mají všechny členské státy předkládat ve stanovených lhůtách). Komise by tyto účty a tabulky měla v přesných termínech zpřístupňovat uživatelům, a to zejména s ohledem na sledování hospodářského sbližování a dosažení úzké koordinace hospodářské politiky členských států.

(10) Revidovaný evropský systém účtů zavedený tímto nařízením (ESA 2010) zahrnuje metodiku a program předávání údajů (který vymezuje účty a tabulky, jež mají všechny členské státy předkládat ve stanovených lhůtách). Komise by tyto účty a tabulky měla v přesných termínech zpřístupňovat uživatelům, a to zejména s ohledem na sledování hospodářského sbližování a dosažení úzké koordinace hospodářské politiky členských států. Evropský parlament by měl být pravidelně informován o jakémkoli dalším postupu týkajícím se systému ESA 2010.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10a) Při zveřejňování údajů by měl být zvolen uživatelsky orientovaný přístup umožňující poskytnout občanům Unie a zúčastněným stranám dostupné a užitečné informace.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Otázkou zachycení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (Fisim) v národních účtech se má dále zabývat pracovní tým, který byl za tímto účelem zřízen. V závislosti na zjištěních pracovního týmu může být nutné změnit metodiku výpočtu a rozvržení Fisim, a to prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci před koncem roku 2012, s cílem dosáhnout spolehlivějších výsledků.

(13) Otázkou zachycení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (Fisim) v národních účtech se má dále zabývat pracovní tým, který byl za tímto účelem zřízen. V závislosti na zjištěních pracovního týmu je nutné změnit metodiku výpočtu a rozvržení Fisim, a to začleněním metody odpovídající rizikům, která odpovídajícím způsobem odráží předpokládané budoucí náklady spojené se skutečným rizikem prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci před koncem roku 2012, s cílem dosáhnout spolehlivějších výsledků.

Odůvodnění

V současné době finanční instituce vytvářejí hodnoty prostřednictvím rizikových aktiv, které mají vyšší návratnost. Tento zisk je brán jako přidaná hodnota i přesto, že představuje předpokládané budoucí náklady spojené s rizikem. Proto je třeba upravit pojetí rizika na základě očekávaných budoucích nákladů na SKUTEČNÉ riziko a tím jasně poukázat na SKUTEČNÝ přímý přínos pro HDP.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Výdaje na výzkum a vývoj mají povahu investic, a měly by se proto zaznamenávat jako tvorba fixního kapitálu. Formát údajů, které se mají zaznamenávat jako tvorba fixního kapitálu, však musí být stanoven prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, byla-li na základě testu, kvůli němuž je třeba vytvořit doplňkové tabulky, zajištěna dostatečná spolehlivost údajů.

(14) Výdaje na výzkum a vývoj jsou investicemi, a měly by se proto zaznamenávat jako tvorba fixního kapitálu. Formát údajů, které se mají zaznamenávat jako tvorba fixního kapitálu, však musí být stanoven prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, byla-li na základě testu, kvůli němuž je třeba vytvořit doplňkové tabulky, zajištěna dostatečná spolehlivost údajů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) V souladu se směrnicí Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států1, která požaduje zveřejňování relevantních informací o podmíněných závazcích s potenciálně velkým dopadem na veřejné rozpočty, včetně státních záruk, by měly členské státy tyto informace předávat a Eurostat zveřejňovat každoročně od roku 2014.

 

______________

 

1 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 41.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Je zapotřebí dalších studií a práce, zejména pokud jde o otázky související s tématy „Překročit HDP“ a „Evropa 2020“, a to s cílem vyvinout komplexnější metody měření blahobytu a pokroku, a podpořit tak propagaci inteligentní a udržitelné ekonomiky podporující začlenění. Tyto studie a práce pomohou dále zlepšovat dostupnost údajů, jejich předávání a kvalitu, zdokonalovat metodiky, a připravovat se tak na budoucí vývoj.

(15) Je zapotřebí provést studie a jednat rychle, zejména pokud jde o otázky související s tématy „Překročit HDP“ a „Evropa 2020“, a to s cílem vyvinout komplexnější metody měření blahobytu a pokroku, a podpořit tak propagaci inteligentní a udržitelné ekonomiky podporující začlenění, přičemž je nutno plně vzít v úvahu i environmentální hlediska a sociální nerovnosti a snažit se o jejich překonání. Tyto studie a práce pomohou dále zlepšovat dostupnost údajů, jejich předávání a kvalitu, zdokonalovat metodiky, a připravovat se tak na budoucí vývoj. Údaje týkající se národních a regionálních účtů by měly být posuzovány jako jeden prvek při sledování těchto cílů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Je známo, jak důležité jsou regionální účty v členských státech s autonomními nebo regionálními vládami, a také to, že je třeba zvýšit transparentnost na regionální úrovni. Eurostat by měl věnovat zvláštní pozornost rozpočtovým údajům z regionů, jestliže mají členské státy autonomní oblasti nebo vlády.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh tohoto nařízení. Zvláště je důležité, aby Komise během přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky.

(16) Pokud jde o změny příloh tohoto nařízení, mělo by být zmocnění k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přeneseno na Komisi. Zvláště je důležité, aby Komise během přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky. V souladu s články 127 a 282 SFEU by měla být v případě potřeby konzultována také Evropská centrální banka (ECB). Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a vhodné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Jelikož provádění tohoto nařízení by si mohlo vyžádat větší úpravy národních statistických systémů, může Komise členským státům povolit výjimky.

(17) Jelikož provádění tohoto nařízení by si mohlo vyžádat větší úpravy národních statistických systémů, měla by Komise poskytnout potřebné prostředky a odborné poradenství a pomoci členským státům, které mají k dispozici nedostatečné prostředky nebo musí překonat velké metodické překážky. Komise může členským státům povolit výjimky, pokud existují vážné důvody prokazující, že poskytnutí údajů není možné, protože je třeba překonat závažné metodické překážky. Takové výjimky by měly být dočasné a měly by podléhat přezkumu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Zkrácením lhůty pro předávání údajů by se výrazně zvýšil tlak na evropské podniky a vnitrostátní statistické úřady a na jejich náklady, což by mohlo mít nepříznivý vliv na kvalitu zpracovávaných údajů, a proto by lhůta pro předávání údajů měla zůstat stejná, tj. T plus 3 měsíce a devět dní (3/9). Jednotlivé členské státy mohou zavést dřívější datum, pokud – po řádném projednání a posouzení – výhody podávání zpráv pro centrální banku v dřívějším termínu převáží nad případnými nevýhodami. Pokud jde o členské státy, jejichž měnou je euro, lze o zavedení dřívějšího termínu rozhodnout v případě potřeby tehdy, když bude pro tento návrh hlasovat většina členských států, jejichž měnou je euro.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Při pochybnostech o správném provádění účetních pravidel ESA 2010 požádá dotčený členský stát Komisi (Eurostat) o objasnění. Komise (Eurostat) neprodleně prošetří danou záležitost a své rozhodnutí ohledně vyžádaného objasnění sdělí dotčenému členskému státu.

3. Při pochybnostech o správném provádění účetních pravidel ESA 2010 požádá dotčený členský stát Komisi (Eurostat) o objasnění. Komise (Eurostat) neprodleně prošetří žádost a své rozhodnutí ohledně vyžádaného objasnění neprodleně sdělí dotčenému členskému státu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy provádí výpočet a rozvržení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (Fisim) v národních účtech podle metodiky popsané v příloze A. Komise může metodiku výpočtu a rozvržení Fisim stanovit do konce roku 2012 prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v souladu s články 7, 8 a 9.

4. Členské státy provádí výpočet a rozvržení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (Fisim) v národních účtech podle metodiky popsané v příloze A. Komise stanoví metodiku výpočtu a rozvržení Fisim do konce roku 2012 prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v souladu s články 7, 8 a 9 a začlení metodu odpovídající rizikům, která odpovídajícím způsobem odráží očekávané budoucí náklady spojené se skutečným rizikem.

Odůvodnění

V současné době finanční instituce vytvářejí hodnoty prostřednictvím rizikových aktiv, které mají vyšší návratnost. Tento zisk je brán jako přidaná hodnota i přesto, že představuje předpokládané budoucí náklady spojené s rizikem. Proto je třeba upravit pojetí rizika na základě očekávaných budoucích nákladů na SKUTEČNÉ riziko a tím jasně poukázat na SKUTEČNÝ přímý přínos pro HDP.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Článek 2 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Do roku 2014, a poté každoročně, předají členské státy Eurostatu tyto informace:

 

– zadlužení podniků ve veřejném sektoru, a to jak podle kategorie, tak i podle subsektoru,

 

– objem jejich záruk vydaných subjektům ve veřejném a soukromém sektoru, včetně členění podle jednotlivých odvětví, a informace týkající se čerpání těchto záruk,

 

– jejich předpokládané penzijní závazky.

 

Eurostat tyto informace každoročně zveřejní.

 

Do roku 2014 Eurostat také vydá zprávu obsahující test významnosti, zejména pokud jde o zveřejnění partnerství veřejného a soukromého sektoru a dalších předpokládaných závazků, a to včetně podmíněných závazků mimo působnost vládních orgánů.

 

Do roku 2017 vydá Eurostat další zprávu, která zhodnotí, do jaké míry zveřejnění údajů uvedených v prvním pododstavci představuje celkový objem předpokládaných závazků, a to včetně podmíněných závazků mimo působnost vládních orgánů.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě potřeby a s cílem zajistit soulad s tímto nařízením by měla Komise poskytnout potřebné prostředky a odborné poradenství a pomoci členským státům, které musí překonat závažné metodické překážky.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Článek 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Komise do ...* provede revizi přílohy B a přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7 týkající se uspořádání a zjednodušení tabulek pro předávání údajů tak, aby byl vytvořen jasný, konzistentní, jednoznačný a transparentní program pro předávání údajů.

 

_____________

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: šest měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise (Eurostat) posoudí kvalitu předaných údajů.

4. Komise (Eurostat) posoudí kvalitu předaných údajů. Komise (Eurostat) do ...*, a poté každé dva roky, předloží Evropskému parlamentu zprávu o kvalitě údajů týkajících se národních a regionálních účtů.

 

_____________

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: dva roky od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě, že by použití tohoto nařízení znamenalo nutnost provést větší úpravy vnitrostátních statistických systémů, může Komise v souladu s postupem uvedeným v článku 10 povolit členským státům výjimky z použití tohoto nařízení do 1. ledna 2020.

1. V případě, že by použití tohoto nařízení znamenalo nutnost provést větší úpravy vnitrostátních statistických systémů, může Komise v souladu s postupem uvedeným v článku 10 povolit členským státům dočasné výjimky z použití tohoto nařízení do 1. ledna 2020.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise udělí dočasnou výjimku podle odstavce 1 pouze tehdy, je-li jasně zdůvodněna závažnými metodickými překážkami, které brání dotyčnému členskému státu toto nařízení uplatňovat. Výjimka se udělí pouze na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby členský stát mohl vyřešit své problémy související s metodikou. Komise poskytne potřebné odborné poradenství, které může zahrnovat i specifické zdroje, aby danému členskému státu pomohla. Komise neudělí výjimku, pokud by to neúměrně narušilo přesnost souhrnných údajů. Podíl HDP členského státu v rámci Unie nebo v rámci eurozóny není důvodem pro udělení výjimky.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, 4 a 5 a v čl. 3 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocích nejpozději šest měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 8.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, 4 a 5 a v čl. 3 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od …*. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, 4 a 5 a v čl. 3 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 8 a 9.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2, 4 a 5 a čl. 3 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady může být tato lhůta prodloužena o tři měsíce.

 

____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

vypouští se

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, 4 a 5 a v čl. 3 odst. 3 kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mělo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

vypouští se

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, zveřejní se akt v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůt, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán vyslovující námitky proti aktu v přenesené pravomoci vysvětlí důvody takového jednání.

 

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Informace o provádění postupů při nadměrném schodku nebo při makroekonomické nerovnováze

 

Akty v přenesené pravomoci nebudou používány u statistických údajů získaných v souvislosti s prováděním postupu při nadměrném schodku nebo postupů při makroekonomické nerovnováze.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Příloha A – kapitola 1 – bod 1.18 – písm. b – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3b) regionální údaje o poměru mezi veřejným a soukromým základním kapitálem;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Příloha A – kapitola 1 – bod 1.18 – písm. d – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) rozbor vzájemných vztahů mezi národními hospodářstvími jednotlivých zemí EU;

(2) rozbor vzájemných vztahů mezi národními hospodářstvími jednotlivých zemí EU s ohledem na členské státy a jejich regiony, zejména pokud mají tyto regiony legislativní a rozpočtové pravomoci;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

PŘÍLOHA A – kapitola 2 – bod 2.21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.21 Jedním z příkladů kaptivních finančních institucí je holdingová společnost, která prostě jen vlastní aktiva dceřiných společností. Dalšími jednotkami, které jsou rovněž považovány za kaptivní finanční instituce, jsou jednotky s výše uvedenými charakteristikami jednotek pro speciální účel, včetně investičních a penzijních fondů a jednotek využívaných k držbě a správě majetku pro jednotlivce nebo rodiny, držbě aktiv pro sekuritizaci, vydávání dluhových cenných papírů jménem společností ve spojení (taková společnost může být označována jako fiktivní společnost), sekuritizačních subjektů a k plnění dalších finančních funkcí.

2.21 Jedním z příkladů kaptivních finančních institucí je holdingová společnost, která prostě jen vlastní aktiva dceřiných společností. Dalšími jednotkami, které jsou rovněž považovány za kaptivní finanční instituce, jsou jednotky s výše uvedenými charakteristikami jednotek pro speciální účel, včetně investičních a penzijních fondů a jednotek využívaných k držbě a správě majetku pro jednotlivce nebo rodiny, vydávání dluhových cenných papírů jménem společností ve spojení (taková společnost může být označována jako fiktivní společnost) a k plnění dalších finančních funkcí.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. K účelovým finančním společnostem zabývajícím se v jakékoli podobě sekuritizačními transakcemi nelze přistupovat jako ke kaptivním finančním institucím – zejména proto, že nemají společnou konsolidaci s původcem – a bez ohledu na kritéria „nezávislosti“ . Jsou zahrnuty do kategorie ostatních finančních zprostředkovatelů (S.125). Viz článek 1 nařízení ECB/2008/30 ze dne 19. prosince 2008 o aktivech a závazcích účelových finančních institucí zabývajících se sekuritizačními transakcemi (2).

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

PŘÍLOHA A – kapitola 2 – bod 2.75

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22.75 Definice: Subsektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky (S.122) zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace s výjimkou těch, které jsou zatříděny do subsektoru centrální banky a subsektoru fondů peněžního trhu, které se zabývají převážně finančním zprostředkováním a jejichž předmětem podnikání je přijímat vklady od institucionálních jednotek a poskytovat půjčky a/nebo investovat do cenných papírů na svůj vlastní účet.

2.75 Definice: Subsektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky (S.122) zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace s výjimkou těch, které jsou zatříděny do subsektoru centrální banky a subsektoru fondů peněžního trhu, které se zabývají převážně finančním zprostředkováním a jejichž předmětem podnikání je přijímat vklady nebo vkladům velmi podobné prostředky od institucionálních jednotek jiných než MFI a poskytovat půjčky a/nebo investovat do cenných papírů na svůj vlastní účet.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. Znění musí být v souladu s definicí „ostatních MFI“ v článku 1 nařízení ECB/2008/32 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze měnových finančních institucí (přepracované znění) (3). Podobné znění je také zahrnuto v systému SNA 2008.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

PŘÍLOHA A – kapitola 2 – bod 2.90

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.90 Definice: Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci jsou podniky, které provádějí sekuritizační transakce. Účelové finanční společnosti, které splňují kritéria institucionální jednotky, se zatříďují do subsektoru S.125, jinak se považují za nedílnou součást mateřské společnosti.

2.90 Definice: Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci jsou podniky, které provádějí sekuritizační transakce.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. K účelovým finančním společnostem by se mělo přistupovat jako k samostatným institucionálním jednotkám, a to nezávisle na kritériích, jako je např. „míra nezávislosti na mateřské společnosti“ (viz odstavec 2.22). Viz článek 1 nařízení ECB/2008/30.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

PŘÍLOHA A – kapitola 5 – bod 5.108

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.108 Při tom je důležité stanovit, zda finanční instituce zabývající se sekuritizací aktiv aktivně spravuje své portfolio tím, že vydává dluhové cenné papíry a nese příslušné riziko, nebo zda funguje pouze jako svěřenecký fond, který aktiva spravuje pasivně nebo drží dluhové cenné papíry. Pokud je finanční instituce právním vlastníkem portfolia aktiv, vydává dluhové cenné papíry, které představují podíl na tomto portfoliu, má úplnou sestavu účtů a nese tržní a úvěrová rizika, pak funguje jako finanční zprostředkovatel, zařazený do subkategorie ostatní finanční zprostředkovatelé. Finanční instituce zabývající se sekuritizací aktiv, které se rovněž označují jako účelové finanční společnosti (financial vehicle corporations, „FVC“), obvykle nenesou tržní ani úvěrové riziko, protože každá změna hodnoty jimi držených aktiv v důsledku těchto rizik je plně kompenzována poklesem jistiny nebo úroků placených držitelům příslušných cenných papírů zajištěných aktivy (asset-backed securities, „ABS“). Ratingové agentury také trvají na tom, že sekuritizační společnosti jsou zcela chráněny před platební neschopností. Finanční instituce, které se zabývají sekuritizací aktiv, se odlišují od subjektů vytvořených výlučně proto, aby držely určitá portfolia finančních aktiv a závazků. Tyto subjekty se uvádějí společně se svými mateřskými společnostmi, pokud jsou rezidenty ve stejné zemi jako mateřská společnost. Jsou-li však nerezidentskými subjekty, pojímají se jako samostatné institucionální jednotky a klasifikují se jako kaptivní finanční instituce.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. Tento bod by měl být vypuštěn, protože není v souladu s definicemi a kritérii pro sekuritizační subjekty. Jeho používání by mohlo vést ke konsolidaci místních subjektů s místními „mateřskými společnostmi“ vzhledem k tomu, že sekuritizační subjekty obvykle nesplňují navržená kritéria týkající se podstupování tržních a úvěrových rizik (viz také pozměňovací návrh 17).

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

PŘÍLOHA A – kapitola 13 – bod 13.08

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Regionální účty se sestavují na základě přímo shromážděných regionálních údajů a na základě vnitrostátních údajů s regionálním členěním založeným na předpokladech. Čím jsou přímo shromážděné údaje úplnější, tím menší je úloha předpokladů. Neexistence dostatečně úplných, včasných a spolehlivých regionálních informací vyžaduje používat při sestavování regionálních účtů předpoklady. To znamená, že některé rozdíly mezi regiony nejsou nutně v regionálních účtech zachyceny.

Regionální účty se sestavují na základě přímo shromážděných regionálních údajů a v případě zvláštních výjimek na základě vnitrostátních údajů s regionálním členěním založeným na předpokladech. Čím jsou přímo shromážděné údaje úplnější, tím menší je úloha předpokladů. Neexistence dostatečně úplných, včasných a spolehlivých regionálních informací vyžaduje používat při sestavování regionálních účtů předpoklady. To znamená, že některé rozdíly mezi regiony nejsou nutně v regionálních účtech zachyceny.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

PŘÍLOHA B – první tabulka – řádky 2, 801, 27 a 28

 

Znění navržené Komisí

2

Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce – roční

3/9

od roku 1995

801

Nefinanční účty podle sektorů - čtvrtletní

85 dní

od 1. čtvrtletí 1999

27

Finanční účty vládních institucí – čtvrtletní

85 dní

od 1. čtvrtletí 1999

28

Vládní dluh – čtvrtletní

3

od 1. čtvrtletí 2000

 

Pozměňovací návrh

2

Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce – roční

3/9

od roku 1995

801

Nefinanční účty podle sektorů - čtvrtletní

3/9

od 1. čtvrtletí 1999

27

Finanční účty vládních institucí – čtvrtletní

3/9

od 1. čtvrtletí 1999

28

Vládní dluh – čtvrtletní

3/9

od 1. čtvrtletí 2000

___________________

 

Pozměňovací návrh              37

Návrh nařízení

PŘÍLOHA B – tabulka 2 – poslední 2 řádky

 

Znění navržené Komisí

EDP_D.41

Úroky včetně toků souvisejících se swapy a dohodami o budoucích úrokových sazbách (FRA)(1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Čisté půjčky (+)/čisté výpůjčky (–) v rámci postupu při nadměrném schodku (EDP)(4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

 

Pozměňovací návrh

D.41

Úroky

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Čisté půjčky (+)/Čisté výpůjčky (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. Cílem této technické změny je uvést do souladu schodek v rámci systému ESA s postupem při nadměrném schodku.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 10 – položka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kód

Seznam proměnných

 

TE

6a. Výdaje vládních institucí celkem(4)

 

 

_____________

 

 

(4) pokud jdou závěrky zpracovávány na regionálním základě

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 10 – položka 6 a (nová) – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kód

Seznam proměnných

 

P.51g

– Celková tvorba veřejného hrubého fixního kapitálu(4)

 

 

_____________

 

 

(4) pokud jdou závěrky zpracovávány na regionálním základě

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 10 – položka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kód

Seznam proměnných

 

D.92

6b. Veřejné investiční dotace(4)

 

 

_____________

 

 

(4) pokud jdou závěrky zpracovávány na regionálním základě

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 11 – sloupec 3 – řádek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

COFOG oddíly COFOG skupiny(3)(7)

COFOG oddíly COFOG skupiny(7)

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 11 – sloupec 3 – řádek 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

COFOG oddíly COFOG skupiny(3)(7)

COFOG oddíly COFOG skupiny(7)

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 11 – sloupec 3 – řádek 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

COFOG oddíly COFOG skupiny(3)(7)

COFOG oddíly COFOG skupiny(7)

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

PŘÍLOHA B – tabulka 801 – poslední 2 řádky

 

Znění navržené Komisí

 

Doplňkové informace k sektoru vládních institucí

Sektory

 

 

S.1

S.11

S.12

S.13

S.1M

S.1N

S.2

OTE

Výdaje vládních institucí celkem

 

 

 

x

 

 

 

OTR

Příjmy vládních institucí celkem

 

 

 

x

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

 

Doplňkové informace k sektoru vládních institucí

Sektory

 

 

S.1

S.11

S.12

S.13

S.1M

S.1N

S.2

OTE

Výdaje vládních institucí celkem

 

 

 

x

 

 

 

OTR

Příjmy vládních institucí celkem

 

 

 

x

 

 

 

EMH

Počet hodin odpracovaných na základě smluv

 

 

 

x

 

 

 

EMP

Počet zaměstnaných osob

 

 

 

x

 

 

 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený ECB. Aby byly splněny veřejné a politické potřeby pro měření náhrad na jednoho zaměstnance a jednu hodinu v sektoru vládních institucí, měl by být program předávání údajů (tabulka 801) čtvrtletně doplňován o údaje týkající se počtu zaměstnanců a počtu odpracovaných hodin v sektoru vládních institucí.

  • [1]  Úř. věst. C 203, 9.7.2011, s. 3.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž je nutno se řídit při sestavování a zveřejňování základních makroekonomických údajů v EU. V praxi je návrh Komise rozsáhlou revizí Evropského systému národních a regionálních účtů (Evropský systém účtů - ESA), který vychází z poslední revize systému národních účtů Organizace spojených národů (SNA, přijat v roce 2008) a snaží se zajít do větších detailů.

Statistiky jsou v centru veřejné debaty: tvůrci politiky, ekonomičtí aktéři a občané potřebují nezávislé, spolehlivé, srovnatelné a aktuální údaje, aby mohli poměřovat, hodnotit a sledovat ekonomickou realitu a její vývoj. Je nutno vyvinout veškeré potřebné úsilí s cílem zajistit, aby revidovaný systém ESA zajišťoval občanům EU makroekonomické statistické údaje nejvyšší kvality, vycházející ze spolehlivé metodiky a poskytované podle přesného harmonogramu.

Členské státy uvádějí, že mají obavy z administrativní zátěže, a z tohoto důvodu zpráva navrhuje, že se měly pokud možno využívat automatizované metody sběru údajů v reálném čase.

Zpráva dále navrhuje posílit návrh Komise následujícími způsoby:

· zdůrazňuje, že poskytované údaje by měly být co nejúplnější s cílem zajistit maximální transparentnost, zejména pokud jde o veřejný sektor, a trvá na tom, že by měly být předkládány a zveřejňovány s ohledem na potřeby uživatelů;

· zdůrazňuje, že je nutno dále rozvíjet metodologické úsilí, aby bylo možné poskytnout úplnější představu o environmentálních aspektech a činnostech domácností i veřejného sektoru;

· snaží se omezit výjimky na nejnutnější minimum s cílem zajistit jasnou a úplnou představu; nedávné události ukázaly, že i země, jejichž HDP je jen malým zlomkem HDP EU, mohou vyvolat systémové dopady: nemít úplné informace o malých zemích není alternativou;

· vyzývá Komisi, aby zcela přepracovala program předávání údajů: program uvedený v příloze B je totiž matoucí a neumožňuje plné pochopení obsahu, četnosti a lhůt statistických údajů, které by členské státy měly zveřejňovat;

· požaduje, aby Komise podávala Evropskému parlamentu každé dva roky kvalitní zprávy o národních účtech;

· poskytuje Parlamentu více času na projednání aktů v přenesené pravomoci.

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (13. 4. 2011)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii
(COM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD))

Navrhovatelka: Danuta Maria Hübner

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Předávání údajů klasifikace funkcí vládních institucí (COFOG) v podobě dvoumístného číselného kódu není v rámci návrhu nového systému předávání ESA 95 povinné. Jedná se o významný nedostatek, pokud jde o schopnost Komise a obecně zúčastněných stran analyzovat mechanismy veřejných výdajů a jejich funkční rozdělení.

Navíc nedošlo k žádnému pokroku, pokud jde o případné shromažďování údajů o veřejných výdajích na úrovni NUTS II, a to navzdory spolupráci a jednáním s Eurostatem v posledních čtyřech letech. Tím bude samozřejmě oslabena schopnost Komise a ostatních zúčastněných stran srozumitelně a důvěryhodně analyzovat vnitrostátní politiky, a zejména mechanismy a tendence veřejných výdajů a veřejných investic na regionální úrovni.

Třetí bod odůvodnění návrhu nařízení předloženého Komisi uvádí, že „občané Unie potřebují hospodářské účty jako základní nástroj pro rozbor hospodářské situace členského státu nebo regionu“. Rozhodnutí týkající se veřejných financí a výdajů se dostala pravděpodobně více než kdykoli jindy do popředí politických agend v souvislosti s hospodářskou krizí. Je obtížně pochopitelné, že se evropské statistiky nepřizpůsobily této nové skutečnosti a že neposkytují určité základní dodatečné statistiky, které by umožnily pochopit stav veřejných financí na regionální úrovni a dopad, který na ně měla krize. Neměli bychom zapomínat, že více než jedna třetina celkových veřejných výdajů v EU je spravována na jiných než centrálních úrovních vlády. V některých členských státech tento podíl překračuje 50 %. Pokud jde o veřejné investice, více než dvě třetiny jsou prováděny na regionální a místní úrovni.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Revidovaný evropský systém účtů zavedený tímto nařízením (ESA 2010) zahrnuje metodiku a program předávání údajů (který vymezuje účty a tabulky, jež mají všechny členské státy předkládat ve stanovených lhůtách). Komise by tyto účty a tabulky měla v přesných termínech zpřístupňovat uživatelům, a to zejména s ohledem na sledování hospodářského sbližování a dosažení úzké koordinace hospodářské politiky členských států.

(10) Revidovaný evropský systém účtů zavedený tímto nařízením (ESA 2010) zahrnuje metodiku a program předávání údajů (který vymezuje účty a tabulky, jež mají všechny členské státy předkládat ve stanovených lhůtách). Komise by tyto účty a tabulky měla v přesných termínech zpřístupňovat uživatelům, a to zejména s ohledem na sledování hospodářského sbližování a dosažení úzké koordinace hospodářské politiky členských států. Evropský parlament by měl být pravidelně informován o jakémkoli dalším postupu týkajícím se evropského systému účtů.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 10 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kód

Seznam proměnných

 

TE

6a. Celkové veřejné výdaje

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 10 – bod 6 a – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kód

Seznam proměnných

 

P.51g

– Celková tvorba veřejného hrubého fixního kapitálu

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 10 – bod 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kód

Seznam proměnných

 

D.92

6b. Veřejné investiční dotace

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 11 – sloupec 3 – řádek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oddíly COFOG skupiny COFOG(3)(7)

Oddíly COFOG skupiny COFOG(7)

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 11 – sloupec 3 – řádek 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oddíly COFOG skupiny COFOG(3)(7)

Oddíly COFOG skupiny COFOG(7)

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Příloha B – tabulka 11 – sloupec 3 – řádek 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oddíly COFOG skupiny COFOG(3)(7)

Oddíly COFOG skupiny COFOG(7)

POSTUP

Název

Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii

Referenční údaje

COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)

Příslušný výbor

ECON

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

5.4.2011

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Danuta Maria Hübner

27.1.2011

 

 

Projednání ve výboru

22.3.2011

 

 

 

Datum přijetí

12.4.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Tamás Deutsch, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Karima Delli, Richard Falbr, Marek Henryk Migalski, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

POSTUP

Název

Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii

Referenční údaje

COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)

Datum predložení EP

20.12.2010

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

5.4.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

5.4.2011

REGI

5.4.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

EMPL

17.2.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Sharon Bowles

18.1.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

7.11.2011

19.12.2011

28.2.2012

 

Datum přijetí

21.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Pervenche Berès, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Enrique Guerrero Salom, Thomas Mann, Mario Mauro, Sophia in ‘t Veld

Datum předložení

28.3.2012