MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

28.3.2012 - (KOM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Sharon Bowles


Menettely : 2010/0374(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0076/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0076/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

(KOM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0774),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0010/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 19. toukokuuta 2011 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A7-0076/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden kansantalouksien sekä talous- ja rahaliiton, jäljempänä 'EMU', seurantaan tarvitaan kunkin jäsenvaltion tai alueen taloudellisen tilanteen rakennetta ja kehitystä koskevia vertailukelpoisia, ajanmukaisia ja luotettavia tietoja.

(1) Unionin politiikan laadintaan ja jäsenvaltioiden kansantalouksien sekä talous- ja rahaliiton, jäljempänä 'EMU', seurantaan tarvitaan kunkin jäsenvaltion tai alueen taloudellisen tilanteen rakennetta ja kehitystä koskevia vertailukelpoisia, ajanmukaisia ja luotettavia tietoja.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Unionin kansalaiset tarvitsevat talouden tilinpitoa perusvälineeksi jäsenvaltion tai alueen taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Vertailukelpoisuuden vuoksi tällaiset tilinpidot olisi laadittava yhtenäisten ja yksiselitteisten periaatteiden mukaisesti.

(3) Unionin kansalaiset tarvitsevat talouden tilinpitoa perusvälineeksi jäsenvaltion tai alueen taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Vertailukelpoisuuden vuoksi tällaiset tilinpidot olisi laadittava yhtenäisten ja yksiselitteisten periaatteiden mukaisesti. Toimitettujen tietojen olisi oltava mahdollisimman tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia, jotta varmistetaan erityisesti julkista sektoria koskeva mahdollisimman suuri avoimuus.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Komission olisi käytettävä kansantalouden tilinpidon kokonaissuureita unionin hallinnollisissa laskelmissa ja erityisesti talousarviolaskelmissa.

(4) Komission olisi käytettävä kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon kokonaissuureita unionin hallinnollisissa laskelmissa ja erityisesti talousarviolaskelmissa.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Euroopan ympäristötilinpidosta 6 päivänä heinäkuuta 2011 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 691/20111 vahvistettiin yhteiset puitteet Euroopan ympäristötilinpidon tietojen keruuta, laadintaa, toimittamista ja arviointia varten ympäristötilien perustamiseksi EKT:n satelliittitileiksi.

 

________________

 

1 EUVL L 192, 22.7.2011, s. 1.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Ympäristö- ja sosiaalitilinpidossa olisi kiinnitettävä huomiota komission 20 päivänä elokuuta 2009 antamaan "BKT ja muut indikaattorit – Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa" ‑tiedonantoon Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Siksi voidaan tarvita uusia menetelmätutkimuksia ja tietojen testauksia.

(9) Ympäristö- ja sosiaalitilinpidossa olisi otettava myös täysin huomioon komission 20 päivänä elokuuta 2009 antama "BKT ja muut indikaattorit – Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa" ‑tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Jotta erityisesti julkisen sektorin tuottavuudessa tapahtuneet muutokset huomioitaisiin entistä paremmin, tarvitaan uusia menetelmätutkimuksia ja tietojen testauksia, joiden yhteydessä käytetään integroitua ympäristö- ja taloustilinpitoa ja täydennetään sitä lisäämällä siihen sosiaalisia näkökohtia koskeva tilinpito. On kuitenkin riittävästi näyttöä siitä, että BKT-konseptin puutteet on korjattava nopeasti, ja tähän tarkoitukseen on olemassa välineet. Komission olisi esitettävä heinäkuuhun 2013 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle päivitetty tiedonanto BKT:sta ja muista indikaattoreista sekä toimintasuunnitelma, jossa keskitytään heinäkuuhun 2014 mennessä tehtäviin konkreettisiin lainsäädäntöehdotuksiin.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Olisi tutkittava mahdollisuutta käyttää uusia, automatisoituja ja tosiaikaisia keruumenetelmiä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tällä asetuksella perustettava uudistettu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä, jäljempänä 'EKT 2010', sisältää menetelmän ja lähettämisohjelman (jossa määritetään ne tilit ja taulukot, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on toimitettava säädetyissä määräajoissa). Komission olisi asetettava kyseiset tilit ja taulukot määräpäivinä käyttäjien saataville erityisesti taloudellisen lähentymisen seurantaa varten ja jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen tiiviin yhteensovittamisen varmistamiseksi.

(10) Tällä asetuksella perustettava uudistettu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä, jäljempänä 'EKT 2010', sisältää menetelmän ja lähettämisohjelman (jossa määritetään ne tilit ja taulukot, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on toimitettava säädetyissä määräajoissa). Komission olisi asetettava kyseiset tilit ja taulukot määräpäivinä käyttäjien saataville erityisesti taloudellisen lähentymisen seurantaa varten ja jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen tiiviin yhteensovittamisen varmistamiseksi. Euroopan parlamentille olisi tiedotettava säännöllisesti EKT 2010:n koko seurantaprosessista.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(10 a) Tietoja julkistettaessa olisi noudatettava käyttäjäystävällistä lähestymistapaa antamalla unionin kansalaisille ja sidosryhmille helposti saatavaa ja hyödyllistä tietoa.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) On perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella lähemmin välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) käsittelyä kansantalouden tilinpidossa. Työryhmän havainnot huomioon ottaen voi olla tarpeen muuttaa välillisten rahoituspalvelujen laskenta- ja kohdentamismenetelmää antamalla delegoitu säädös ennen vuoden 2012 loppua, jotta saadaan luotettavampia tuloksia.

(13) On perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella lähemmin välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) käsittelyä kansantalouden tilinpidossa. Työryhmän havainnot huomioon ottaen on tarpeen muuttaa välillisten rahoituspalvelujen laskenta- ja kohdentamismenetelmää siten, että siihen sisällytetään riskipainotettu menetelmä, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon toteutuneiden riskien tulevaisuudessa odotettavissa olevat kustannukset, antamalla delegoitu säädös ennen vuoden 2012 loppua, jotta saadaan luotettavampia tuloksia.

Perustelu

Tällä hetkellä rahoituslaitosten katsotaan tuottavan lisäarvoa, kun niillä on hallussaan korkeampituottoisia riskipitoisia omaisuuseriä. Näitä tuloja pidetään lisäarvona silloinkin, kun on kyse tulevaisuudessa odotettavissa olevista riskien kustannuksista. Riskimukautus on tehtävä TOTEUTUNEIDEN riskien tulevaisuudessa odotettavissa olevien kustannusten perusteella, jotta osoitettaisiin TODELLINEN osuus BKT:sta.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Tutkimus- ja kehittämismenot ovat luonteeltaan investointeja, ja ne olisi sen vuoksi kirjattava kiinteän pääoman muodostuksena. Kiinteän pääoman muodostuksena kirjattavien tietojen muoto on kuitenkin määritettävä antamalla delegoitu säädös, kun tietojen luotettavuudesta on saatu riittävä varmuus, joka perustuu kehitettävien lisätaulukoiden avulla tehtyyn testaukseen.

(14) Tutkimus- ja kehittämismenot ovat investointeja, ja ne olisi sen vuoksi kirjattava kiinteän pääoman muodostuksena. Kiinteän pääoman muodostuksena kirjattavien tietojen muoto on kuitenkin määritettävä antamalla delegoitu säädös, kun tietojen luotettavuudesta on saatu riittävä varmuus, joka perustuu kehitettävien lisätaulukoiden avulla tehtyyn testaukseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 8 päivänä marraskuuta 2011 annetussa neuvoston direktiivissä 2011/85/EU1 edellytetään, että asiaankuuluvat tiedot ehdollisista sitoumuksista, joilla on potentiaalinen tuntuva vaikutus julkisen talouden talousarvioihin, mukaan lukien valtion takaukset, on julkaistava, joten jäsenvaltioiden olisi toimitettava ja Eurostatin olisi julkaistava tällaiset tiedot vuosittain vuodesta 2014 alkaen.

 

______________

 

1 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Selvityksiä ja kehitystyötä on jatkettava, etenkin BKT:een ja muihin indikaattoreihin sekä Eurooppa 2020 ‑strategiaan liittyvien kysymysten osalta, ja tuolloin on pyrittävä kehittämään kattavampi lähestymistapa hyvinvoinnin ja edistyksen mittaamista varten, jotta voidaan tukea älykkään, kestävän ja osallistavan talouden edistämistä. Selvitysten ja kehitystyön avulla on mahdollista parantaa tietojen saatavuutta, siirtoa ja laatua sekä menetelmiä ja valmistautua siten tulevaan kehitykseen.

(15) Selvityksiä on tehtävä ja on toimittava nopeasti, etenkin BKT:een ja muihin indikaattoreihin sekä Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien kysymysten osalta, ja tuolloin on pyrittävä kehittämään kattavampi lähestymistapa hyvinvoinnin ja edistyksen mittaamista varten, jotta voidaan tukea älykkään, kestävän ja osallistavan talouden edistämistä, ottaen täysin huomioon ulkoiset ympäristövaikutukset ja sosiaalinen eriarvoisuus ja pyrkien ratkaisemaan ne. Tällaisten selvitysten ja kehitystyön avulla on mahdollista parantaa tietojen saatavuutta, siirtoa ja laatua sekä menetelmiä ja valmistautua siten tulevaan kehitykseen. Kansantalouden tilinpitoa ja aluetilinpitoa koskevat tiedot olisi nähtävä yhtenä tekijänä, jonka avulla kyseisiin tavoitteisiin voidaan pyrkiä.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Aluetilinpito on tärkeää jäsenvaltioissa, joilla on autonomisia tai aluehallituksia. On myös lisättävä avoimuutta aluetasolla. Eurostatin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota alueiden julkistaloutta koskeviin tietoihin, jos jäsenvaltioilla on autonomisia alueita tai hallituksia.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(16) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Myös Euroopan keskuspankkia olisi tarvittaessa kuultava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 ja 282 artiklan mukaisesti. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Tämän asetuksen täytäntöönpano saattaa vaatia huomattavia mukautuksia kansallisiin tilastojärjestelmiin, ja sen vuoksi komissio voi myöntää jäsenvaltioille poikkeuksia.

(17) Tämän asetuksen täytäntöönpano saattaa vaatia huomattavia mukautuksia kansallisiin tilastojärjestelmiin, joten komission olisi tarjottava tarvittavat voimavarat ja asiantuntemus avustaakseen jäsenvaltioita, joiden voimavarat eivät riitä tai joilla on huomattavia menetelmiin liittyviä esteitä. Komissio voi myöntää jäsenvaltioille poikkeuksia, mikäli voidaan perustellusti osoittaa, että tietojen toimittaminen ei huomattavien menetelmiin liittyvien esteiden vuoksi ole mahdollista. Tällaisten poikkeusten olisi oltava tilapäisiä ja niitä olisi arvioitava uudelleen.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Toimittamiselle asetetun määräajan lyhentäminen loisi huomattavia lisäpaineita ja -kustannuksia eurooppalaisille yrityksille ja jäsenvaltioiden tilastotoimistoille, minkä vuoksi tuotettavien tietojen laatu saattaisi heiketä. Toimittamiselle asetetun määräajan olisi siis oltava edelleen T + kolme kuukautta ja yhdeksän päivää (3/9). Yksittäiset jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön varhaisemman määräajan, jos asianmukaisten kuulemisten ja harkinnan perusteella on selvää, että varhaisemmasta tiedonkeruusta keskuspankin tiedonkeruutarkoituksiin koituva hyöty on siitä mahdollisesti aiheutuvia haittoja suurempi. Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, voivat päättää varhaisemman määräajan käyttöönotosta tarvittaessa kyseisten jäsenvaltioiden enemmistöllä.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos EKT 2010:n tilinpitosääntöjen asianmukaisesta soveltamisesta on epäselvyyttä, asianomaisen jäsenvaltion on pyydettävä selvitys komissiolta (Eurostatilta). Komissio (Eurostat) tutkii asian viipymättä ja ilmoittaa pyydettyä selvitystä koskevasta päätöksestään asianomaiselle jäsenvaltiolle.

3. Jos EKT 2010:n tilinpitosääntöjen asianmukaisesta soveltamisesta on epävarmuutta, asianomaisen jäsenvaltion on pyydettävä selvitys komissiolta (Eurostatilta). Komissio (Eurostat) tutkii pyynnön viipymättä ja ilmoittaa pyydettyä selvitystä koskevasta päätöksestään ripeästi asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on suoritettava välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) laskenta ja kohdentaminen kansantalouden tilinpidossa liitteessä A selostetun menetelmän mukaisesti. Komissio voi ennen vuoden 2012 loppua säätää välillisten rahoituspalvelujen laskenta- ja kohdentamismenetelmästä antamalla delegoituja säädöksiä 7, 8 ja 9 artiklan mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on suoritettava välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) laskenta ja kohdentaminen kansantalouden tilinpidossa liitteessä A selostetun menetelmän mukaisesti. Komissio säätää ennen vuoden 2012 loppua välillisten rahoituspalvelujen laskenta- ja kohdentamismenetelmästä, johon sisällytetään riskipainotettu menetelmä, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon toteutuneiden riskien tulevaisuudessa odotettavissa olevat kustannukset, antamalla delegoituja säädöksiä 7, 8 ja 9 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tällä hetkellä rahoituslaitosten katsotaan tuottavan lisäarvoa, kun niillä on hallussaan korkeampituottoisia riskipitoisia omaisuuseriä. Näitä tuloja pidetään lisäarvona silloinkin, kun on kyse tulevaisuudessa odotettavissa olevista riskien kustannuksista. Riskimukautus on tehtävä TOTEUTUNEIDEN riskien tulevaisuudessa odotettavissa olevien kustannusten perusteella, jotta osoitettaisiin TODELLINEN osuus BKT:sta.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava vuoteen 2014 mennessä ja sen jälkeen vuosittain Eurostatille seuraavat tiedot:

 

– julkisten yritysten velka luokittain ja alasektoreittain

 

– valtion takaukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisöille, myös sektoreittain jaoteltuna, sekä takausvaateisiin liittyvät tiedot

 

– niiden implisiittiset eläkevastuut.

 

Eurostat julkaisee nämä tiedot vuosittain.

 

Eurostat antaa myös vuoteen 2014 mennessä kertomuksen, joka sisältää olennaisuustestin, joka koskee erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ja muiden valtion talousarvion ulkopuolisten implisiittisten vastuiden, myös ehdollisten sitoumusten, julkaisemista.

 

Eurostat julkaisee vuoteen 2017 mennessä toisen kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin ensimmäisessä alakohdassa mainittujen tietojen julkaiseminen edustaa kaikkia valtion talousarvion ulkopuolisia implisiittisiä vastuita, myös ehdollisia sitoumuksia.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tarvittaessa ja tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi komission olisi tarjottava tarvittavat voimavarat ja asiantuntemus avustaakseen jäsenvaltioita, joilla on huomattavia menetelmiin liittyviä esteitä.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a. Komissio tarkastelee ... päivään ...kuuta ...* mennessä uudelleen liitettä B ja antaa 7 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, joka koskee tiedonsiirtotaulukoiden organisointia ja uudistamista selkeän, johdonmukaisen, yksiselitteisen ja avoimen tiedonsiirto-ohjelman varmistamiseksi.

 

_____________

 

*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen laadun.

4. Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen laadun. Komissio (Eurostat) antaa Euroopan parlamentille selvityksen kansantalouden ja aluetilinpitoa koskevien tietojen laadusta ... päivään ...kuuta ...* mennessä ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

 

_____________

 

*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio voi 10 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen myöntää jäsenvaltioille 1 päivään tammikuuta 2020 saakka poikkeuksia tämän asetuksen soveltamisesta, jos tämän asetuksen soveltaminen edellyttää huomattavia mukautuksia kansalliseen tilastojärjestelmään.

1. Komissio voi 10 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen myöntää jäsenvaltioille 1 päivään tammikuuta 2020 saakka tilapäisiä poikkeuksia tämän asetuksen soveltamisesta, jos tämän asetuksen soveltaminen edellyttää huomattavia mukautuksia kansalliseen tilastojärjestelmään.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komissio myöntää 1 kohdassa tarkoitetun tilapäisen poikkeuksen vain silloin, jos on selvästi olemassa huomattavia menetelmiin liittyviä esteitä, joiden vuoksi kyseinen jäsenvaltio ei pysty soveltamaan tätä asetusta. Poikkeus myönnetään ainoastaan niin pitkäksi aikaa kuin jäsenvaltiot tarvitsevat ratkaistakseen menetelmiin liittyvät esteet. Komissio tarjoaa jäsenvaltioita avustaakseen tarvittavan asiantuntemuksen, johon voi sisältyä erityisresursseja. Komissio ei myönnä poikkeusta, jos se heikentäisi suhteettomasti aggregaattitietojen tarkkuutta. Jäsenvaltion BKT:n osuus unionissa tai euroalueella ei ole peruste poikkeuksen myöntämiselle.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

1. Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta lukien valta antaa 2 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa ja 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 8 artiklan mukaisesti.

2. Siirretään 2 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa ja 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi ... päivästä ... kuuta ...*. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta sitä viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa ja 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4. Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 8 ja 9 artiklassa säädettyjä ehtoja.

5. Edellä olevien 2 artiklan 2, 4 ja 5 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

 

____________

 

* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

Poistetaan.

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 2 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa ja 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

 

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

Poistetaan.

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, delegoitu säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle aikomuksestaan olla vastustamatta säädöstä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

 

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Liiallisia alijäämiä tai makrotalouden epätasapainoa koskevien menettelyjen täytäntöönpanoa koskevat tiedot

 

Delegoituja säädöksiä ei käytetä, kun on kyse tilastotiedoista, joita tuotetaan pantaessa täytäntöön liiallista alijäämää koskevaa menettelyä tai makrotalouden epätasapainoa koskevia menettelyjä.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Liite A – Luku 1 – 1.18 kohta – b alakohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 b) alueelliset tiedot julkisen ja yksityisen osakepääoman suhteesta;

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Liite A – Luku 1 – 1.18 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2) EU:n kansantalouksien keskinäisten riippuvuuksien analysointi;

2) EU:n kansantalouksien keskinäisten riippuvuuksien analysointi ottaen huomioon jäsenvaltiot ja niiden alueet, etenkin alueet, joilla on lainsäädäntö- ja verotusvaltaa;

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

Liite A – Luku 2 – 2.21 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.21    Hallintayhtiö, joka pelkästään omistaa tytäryhtiöiden varat, on yksi esimerkki rahoituslaitoksiin kuuluvista kytkösyhtiöistä. Rahoituslaitoksiin kuuluvina kytkösyhtiönä käsitellään myös sellaiset yksiköt, joilla on edellä selostetut erityistä tarkoitusta varten perustetun yksikön (SPE) ominaisuudet, sijoitus- ja eläkerahastot mukaan luettuina, sekä yksiköt, joita käytetään henkilöiden tai perheiden omaisuuden hallussapitoon ja hoitoon, varojen hallussapitoon arvopaperistamista varten ja velkapapereiden liikkeeseenlaskuun niiden kanssa etuyhteydessä olevien yritysten nimissä (sellaista yhtiötä voidaan myös kutsua erityissijoitusrahastoksi), arvopaperistamisvälineitä varten ja toteuttamaan muita rahoitustehtäviä.

2.21    Hallintayhtiö, joka pelkästään omistaa tytäryhtiöiden varat, on yksi esimerkki rahoituslaitoksiin kuuluvista kytkösyhtiöistä. Rahoituslaitoksiin kuuluvina kytkösyhtiönä käsitellään myös sellaiset yksiköt, joilla on edellä selostetut erityistä tarkoitusta varten perustetun yksikön (SPE) ominaisuudet, sijoitus- ja eläkerahastot mukaan luettuina, sekä yksiköt, joita käytetään henkilöiden tai perheiden omaisuuden hallussapitoon ja hoitoon ja velkapapereiden liikkeeseenlaskuun niiden kanssa etuyhteydessä olevien yritysten nimissä (sellaista yhtiötä voidaan myös kutsua erityissijoitusrahastoksi) ja toteuttamaan muita rahoitustehtäviä.

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Arvopaperistamisiin osallistuvia erityisyhteisöjä ei voida mitenkään kohdella samoin kuin rahoituslaitoksiin kuuluvia kytkösyhtiöitä erityisesti siksi, että niitä ei yhdistetä alullepanijaan "riippumattomuutta" koskevista vaatimuksista huolimatta. Ne luokitellaan muiksi rahoituksen välittäjiksi (S.125). Katso arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisista ja veloista 19. joulukuuta 2008 annetun asetuksen EKP/2008/30 1 artikla (2).

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

Liite A – Luku 2 – 2.75 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.75 Määritelmä: Alasektori talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S.122) käsittää kaikki muut kuin alasektoreihin keskuspankki ja rahamarkkinarahastot luokitellut rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ja joiden tehtävänä on ottaa vastaan talletuksia institutionaalisilta yksiköiltä ja omaan lukuun myöntää lainoja ja/tai tehdä arvopaperisijoituksia.

2.75 Määritelmä: Alasektori talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S.122) käsittää kaikki muut kuin alasektoreihin keskuspankki ja rahamarkkinarahastot luokitellut rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ja joiden tehtävänä on ottaa vastaan talletuksia tai niiden läheisiä vastikkeita muilta institutionaalisilta yksiköiltä kuin rahalaitoksilta ja omaan lukuun myöntää lainoja ja/tai tehdä arvopaperisijoituksia.

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Teksti on yhdenmukaistettava 19. joulukuuta 2008 rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen EKP/2008/32 1 artiklan mukaisen määritelmän "rahalaitos" kanssa (uudelleenlaadinta) (3). Vastaava sanamuoto on myös SNA 2008:ssa.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

Liite A – Luku 2 – 2.90 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.90 Määritelmä: Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt ovat yrityksiä, jotka suorittavat arvopaperistamiseen liittyviä taloustoimia. Institutionaalisen yksikön kriteerit täyttävät erityisyhteisöt luokitellaan alasektoriin S.125, ja muissa tapauksissa erityisyhteisöjä käsitellään niiden emoyrityksen kiinteänä osana.

2.90 Määritelmä: Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt ovat yrityksiä, jotka suorittavat arvopaperistamiseen liittyviä taloustoimia.

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Arvopaperistamiseen osallistuvia erityisyhteisöjä olisi kohdeltava erillisinä institutionaalisina yksikköinä riippumatta sellaisista perusteista kuin "yksikön riippumattomuus emoyrityksestä" (katso 2.22 kohta). Katso asetuksen EKP/2008/30 1 artikla.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

Liite A – Luku 5 – 5.108 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.108 On tärkeää selvittää, hoitaako varojen arvopaperistamista harjoittava rahoituslaitos aktiivisesti omaa arvopaperisalkkuaan laskemalla liikkeeseen velkapapereita ja kantamalla riskit vai toimiiko se ainoastaan rahastona, joka passiivisesti hoitaa varoja tai pitää hallussaan velkapapereita. Kun rahoituslaitos on arvopaperisalkun juridinen omistaja, laskee liikkeeseen salkunhoidon kannalta olennaisia velkapapereita, pitää täydellistä kirjanpitoa ja kantaa markkina- ja luottoriskit, se toimii muihin rahoituksen välittäjiin luokiteltavana rahoituksen välittäjänä. Varojen arvopaperistamista harjoittavat rahoituslaitokset, joita kutsutaan myös erityisyhteisöiksi (financial vehicle corporation – FVC), eivät yleensä kanna markkina- ja luottoriskiä, sillä niiden hallussa olevien varojen arvon mahdollinen riskistä aiheutuva muutos kompensoituu yhden suhteessa yhteen pääoman vähentymisellä ja/tai omaisuusvakuudellisten arvopaperien haltijoille maksettavan koron vähentymisellä. Lisäksi luottoluokituslaitokset vaativat arvopaperistamista harjoittavilta yhtiöltä hyvää vakavaraisuutta. Varojen arvopaperistamista harjoittavat rahoituslaitokset erotetaan yksiköistä, jotka on perustettu ainoastaan rahoitusvaroja ja velkoja sisältävien salkkujen hallussa pitämistä varten. Nämä yksiköt yhdistetään niiden emoyhtiöön, jos niiden kotipaikka on samassa maassa kuin emoyhtiön. Jos ne kuitenkin ovat ulkomaisia yksiköitä, niitä kohdellaan erillisinä institutionaalisina yksiköinä ja luokitellaan rahoituslaitoksiin kuuluviksi kytkösyhtiöiksi.

Poistetaan.

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Kohta olisi poistettava, koska se ei ole johdonmukainen arvopaperistamisvälineisiin sovellettavien määritelmien ja perusteiden kanssa. Sen soveltamisen tuloksena voisi olla kotimaisten arvopaperistamisvälineiden yhdistäminen kotimaisiin "emoyksikköihin", koska arvopaperistamisvälineet eivät tavanomaisesti täytä markkina- ja luottoriskin kantamista koskevaa ehdotettua kriteeriä (katso myös tarkistus 17).

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

Liite A – Luku 13 – 13.08 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Aluetilinpidon laadinnassa käytetään suoraan kerättyjä alueellisia tietoja sekä olettamusten perusteella alueellisesti jaoteltuja kansallisia tietoja. Mitä kattavammat suoraan kerätyt tiedot ovat, sitä vähemmän joudutaan turvautumaan olettamuksiin. Riittävän kattavien, ajantasaisten ja luotettavien alueellisten tietojen puuttuessa aluetilinpidon laadinnassa on käytettävä olettamuksia. Tästä puolestaan seuraa, että jotkin alueiden väliset erot eivät välttämättä kuvaudu aluetilinpidossa.

Aluetilinpidon laadinnassa käytetään suoraan kerättyjä alueellisia tietoja sekä silloin, kun sovelletaan erityistä poikkeusta, olettamusten perusteella alueellisesti jaoteltuja kansallisia tietoja. Mitä kattavammat suoraan kerätyt tiedot ovat, sitä vähemmän joudutaan turvautumaan olettamuksiin. Riittävän kattavien, ajantasaisten ja luotettavien alueellisten tietojen puuttuessa aluetilinpidon laadinnassa on käytettävä olettamuksia. Tästä puolestaan seuraa, että jotkin alueiden väliset erot eivät välttämättä kuvaudu aluetilinpidossa.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

Liite B – yhteenveto taulukoista – 2, 801, 27 ja 28 rivi

 

Komission teksti

2

Julkisyhteisöjen pääaggregaatit – vuosittain

3/9

Vuodesta 1995 lähtien

801

Muut kuin rahoitustilit sektoreittain – neljännesvuosittain

85 päivää

Vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien

27

Julkisyhteisöjen rahoitustilit – neljännesvuosittain

85 päivää

Vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien

28

Julkisyhteisöjen velka – neljännesvuosittain

3

Vuoden 2000 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien

 

Tarkistus

2

Julkisyhteisöjen pääaggregaatit – vuosittain

3/9

Vuodesta 1995 lähtien

801

Muut kuin rahoitustilit sektoreittain – neljännesvuosittain

3/9

Vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien

27

Julkisyhteisöjen rahoitustilit – neljännesvuosittain

3/9

Vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien

28

Julkisyhteisöjen velka – neljännesvuosittain

3/9

Vuoden 2000 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien

___________________

 

Tarkistus                  37

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 2 – 2 viimeistä riviä

 

Komission teksti

EDP_D.41

Korot, mukaan lukien swapien ja korkotermiinisopimusten arvon muutokset (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto (–) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

 

Tarkistus

D.41

Korot

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Tällä teknisellä muutoksella pyritään siihen, että Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä ja liiallisia alijäämiä koskeva menettely vastaavat toisiaan.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 10 – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Koodi

Muuttujat

 

TE

6 a. Julkisyhteisöjen menot yhteensä(4)

 

 

_____________

 

 

(4) kun tilit laaditaan alueellisesti

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 10 – 6 a kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Koodi

Muuttujat

 

P.51g

– Julkisyhteisöjen kiinteän pääoman bruttomuodostus yhteensä(4)

 

 

_____________

 

 

(4) kun tilit laaditaan alueellisesti

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 10 – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Koodi

Muuttujat

 

D.92

6 b. Julkisyhteisöjen investointiavustukset(4)

 

 

_____________

 

 

(4) kun tilit laaditaan alueellisesti

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 11 – 3 sarake – 2 rivi

Komission teksti

Tarkistus

COFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(3)(7)

GOFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(7)

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 11 – 3 sarake – 23 rivi

Komission teksti

Tarkistus

COFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(3)(7)

GOFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(7)

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 11 – 3 sarake – 29 rivi

Komission teksti

Tarkistus

COFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(3)(7)

GOFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(7)

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 801 – 2 viimeistä riviä

 

Komission teksti

 

Julkisyhteisöjä koskevat lisätiedot

Sektorit

 

 

S.1

S.11

S.12

S.13

S.1M

S.1N

S.2

OTE

Julkisyhteisöjen menot yhteensä

 

 

 

x

 

 

 

OTR

Julkisyhteisöjen tulot yhteensä

 

 

 

x

 

 

 

 

Tarkistus

 

Julkisyhteisöjä koskevat lisätiedot

Sektorit

 

 

S.1

S.11

S.12

S.13

S.1M

S.1N

S.2

OTE

Julkisyhteisöjen menot yhteensä

 

 

 

x

 

 

 

OTR

Julkisyhteisöjen tulot yhteensä

 

 

 

x

 

 

 

EMH

Sopimuksen mukaiset työtunnit

 

 

 

x

 

 

 

EMP

Henkilöstön määrä

 

 

 

x

 

 

 

Perustelu

EKP:n ehdottama tarkistus. Julkisyhteisöjen alalla työntekijää ja työtuntia kohti maksetun korvauksen mittaamista koskevien julkisten ja poliittisten tarpeiden tyydyttämiseksi tiedonsiirto-ohjelmaa (taulukko 801) olisi täydennettävä neljännesvuosittain tiedoilla, jotka koskevat julkisyhteisöjen alalla työskentelevän henkilöstön määrää ja tehtyjä työtunteja.

  • [1]  EUVL C 203, 9.7.2011, s. 3.

PERUSTELUT

Tässä asetuksessa vahvistetaan olennaisten makrotaloudellisten tietojen keräämistä ja julkistamista EU:ssa koskevat säännöt. Käytännössä komission ehdotuksessa on kyse Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (ESA) ja aluetilinpitojärjestelmän laajamittaisesta tarkistamisesta, joka perustuu Yhdistyneiden kansakuntien kansantalouden tilinpitojärjestelmän (SNA) viimeisimpään vuonna 2008 tehtyyn tarkistukseen.

Tilastot ovat yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. Riippumattomat, luotettavat, vertailukelpoiset ja ajan tasalla olevat tiedot ovat välttämättömiä, jotta poliittiset päättäjät sekä taloudelliset toimijat ja kansalaiset voivat mitata, arvioida ja valvoa talouden todellista tilaa ja sen kehitystä. Olisi kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että tarkistettu ESA tuottaa EU:n kansalaisille mahdollisimman korkealaatuisia makrotaloudellisia tilastoja, jotka perustuvat asianmukaisiin menettelyihin ja joita julkistetaan tarkan aikataulun mukaisesti.

Jäsenvaltiot ovat huolestuneita hallinnollisista rasitteista, joten tästä syystä mietinnössä ehdotetaan, että mahdollisuuksien mukaan olisi noudatettava automaattisia ja tosiaikaisia tietojenkeruumenetelmiä.

Mietinnössä ehdotetaan lisäksi komission ehdotuksen parantamista seuraavilla tavoilla:

•   siinä korostetaan, että toimitettujen tietojen olisi oltava mahdollisimman täydellisiä, jotta varmistetaan erityisesti julkista sektoria koskeva mahdollisimman suuri avoimuus, ja edellytetään, että tiedot olisi tuotettava ja julkistettava käyttäjä huomioon ottaen

•   siinä korostetaan, että menetelmiä koskevaa täydentävää työtä tarvitaan entistä täydellisemmän kuvan antamiseksi ympäristönäkökohdista, kotitalouksien toimista ja julkisesta sektorista

•   siinä pyritään rajoittamaan poikkeukset ehdottomaan minimiin selkeän ja täydellisen kuvan varmistamiseksi; viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että jopa mailla, joiden BKT on pieni osa EU:n BKT:tä, voi olla järjestelmävaikutuksia ja että ei ole olemassa vaihtoehtoa, että pienistä maista ei saada täydellisiä tietoja;

•   siinä kehotetaan komissiota laatimaan täysin uusi tiedonsiirto-ohjelma, koska liitteessä B esitelty ohjelma on hämmentävä eikä siitä saa kokonaisvaltaista käsitystä siitä, mitä jäsenvaltioiden julkaisemien tilastojen olisi sisällettävä, miten usein niitä olisi julkaistava ja mitkä ovat niitä koskevat määräajat;

•   siinä pyydetään komissiota raportoimaan Euroopan parlamentille kansantalouksien tilinpidon laadusta kahden vuoden välein

•   siinä annetaan parlamentille enemmän aikaa tutkia delegoituja säädöksiä.

ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.4.2011)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa
(KOM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD))

Valmistelija: Danuta Maria Hübner

LYHYET PERUSTELUT

Julkisen sektorin tehtäväluokituksen (COFOG) tietojen ilmoittamisesta kaksinumerotason mukaisesti ei ole tehty pakollista uudessa ehdotuksessa EKT-95 siirtymisohjelmasta. Tämä haittaa merkittävästi komission ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia selvittää julkisia menoja ja niiden tehtävänmukaista jaottelua.

Lisäksi julkisia menoja koskevien tietojen keräämisessä ei ole edetty NUTS II -tasolla huolimatta neljän kuluneen vuoden ajan jatkuneesta yhteistyöstä ja neuvotteluista Eurostatin kanssa. Tämä luonnollisesti heikentää komission ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia laatia kattavaa ja luotettavaa selvitystä kansallisista toimintalinjoista ja etenkin julkisten menojen ja investointien jakautumisesta ja kehityssuuntauksista alueellisella tasolla.

Komission ehdotuksen johdanto-osan 3 kappaleessa todetaan, että "unionin kansalaiset tarvitsevat talouden tilinpitoa perusvälineeksi jäsenvaltion tai alueen taloudellisen tilanteen arvioimista varten". Talouskriisin vuoksi julkista taloutta ja julkisia menoja koskevat päätökset ovat todennäköisesti selvemmin kuin koskaan aikaisemmin poliittisen asialistan kärjessä. On vaikea ymmärtää, miksi eurooppalaisia tilastoja ei mukauteta tähän uuteen tilanteeseen siten, että laadittaisiin joitakin uusia perustilastoja, joiden avulla voitaisiin ymmärtää julkisen talouden tilannetta alueellisella tasolla ja kriisin vaikutusta siihen. Ei pidä unohtaa, että kolmasosaa EU:n julkisista kokonaismenoista hallinnoidaan hallinnon muulla kuin keskustasolla. Joissakin jäsenvaltiossa tämä osuus on huomattavasti yli 50 prosenttia. Julkisista investoinneista puolestaan kaksi kolmasosaa tehdään paikallisella ja alueellisella tasolla.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tällä asetuksella perustettava uudistettu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä, jäljempänä 'EKT 2010', sisältää menetelmän ja lähettämisohjelman (jossa määritetään ne tilit ja taulukot, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on toimitettava säädetyissä määräajoissa). Komission olisi asetettava kyseiset tilit ja taulukot määräpäivinä käyttäjien saataville erityisesti taloudellisen lähentymisen seurantaa varten ja jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen tiiviin yhteensovittamisen varmistamiseksi.

(10) Tällä asetuksella perustettava uudistettu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä, jäljempänä 'EKT 2010', sisältää menetelmän ja lähettämisohjelman (jossa määritetään ne tilit ja taulukot, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on toimitettava säädetyissä määräajoissa). Komission olisi asetettava kyseiset tilit ja taulukot määräpäivinä käyttäjien saataville erityisesti taloudellisen lähentymisen seurantaa varten ja jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen tiiviin yhteensovittamisen varmistamiseksi. Euroopan parlamentille olisi tiedotettava säännöllisesti Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän koko seurantaprosessista.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 10 – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tunnus

Muuttujat

 

TE

6 a. Julkisyhteisöjen menot yhteensä

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 10 – 6 a kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tunnus

Muuttujat

 

P.51g

– Julkisyhteisöjen kiinteän pääoman bruttomuodostus yhteensä

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 10 – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tunnus

Muuttujat

 

D.92

6 b. Julkisyhteisöjen investointiavustukset

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 11 – sarake 3 – rivi 2

Komission teksti

Tarkistus

GOFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(3)(7)

GOFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(7)

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 11 – sarake 3 – rivi 23

Komission teksti

Tarkistus

GOFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(3)(7)

GOFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(7)

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Liite B – taulukko 11 – sarake 3 – rivi 29

Komission teksti

Tarkistus

GOFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(3)(7)

GOFOG-jaottelu COFOG-ryhmät(7)

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä Euroopan unionissa

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

5.4.2011

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

27.1.2011

 

 

Valiokuntakäsittely

22.3.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.4.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Tamás Deutsch, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karima Delli, Richard Falbr, Marek Henryk Migalski, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä Euroopan unionissa

Viiteasiakirjat

COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2010

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

5.4.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

5.4.2011

REGI

5.4.2011

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

17.2.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sharon Bowles

18.1.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

7.11.2011

19.12.2011

28.2.2012

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Pervenche Berès, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Enrique Guerrero Salom, Thomas Mann, Mario Mauro, Sophia in ‘t Veld

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.3.2012