Pranešimas - A7-0076/2012Pranešimas
A7-0076/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje

28.3.2012 - (COM(2010) 0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėja: Sharon Bowles


Procedūra : 2010/0374(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0076/2012
Pateikti tekstai :
A7-0076/2012
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje

(COM(2010) 0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010) 0774),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0010/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 19 d. Europos centrinio banko nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A7-0076/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Norint stebėti valstybių narių ir ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) ekonomiką reikia palyginamos, naujos ir patikimos informacijos apie kiekvienos valstybės ar regiono ekonominės padėties struktūrą ir pokyčius.

(1) Norint formuoti Sąjungos politiką ir stebėti valstybių narių ir ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) ekonomiką reikia palyginamos, naujos ir patikimos informacijos apie kiekvienos valstybės ar regiono ekonominės padėties struktūrą ir pokyčius.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Sąjungos piliečiams reikia ekonominių sąskaitų, kad jie galėtų nagrinėti bet kurios valstybės narės ar regiono ekonominę padėtį. Siekiant palyginamumo šios sąskaitos turėtų būti rengiamos pagal vienodus ir vienodai aiškinamus principus.

(3) Sąjungos piliečiams reikia ekonominių sąskaitų, kad jie galėtų nagrinėti bet kurios valstybės narės ar regiono ekonominę padėtį. Siekiant palyginamumo šios sąskaitos turėtų būti rengiamos pagal vienodus ir vienodai aiškinamus principus. Siekiant užtikrinti maksimalų skaidrumą, ypač viešajame sektoriuje, pateikiama informacija turi būti kiek įmanoma tiksli, išsami ir teikiama laiku.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Komisija turėtų naudoti nacionalinių sąskaitų suvestinius duomenis Sąjungos administraciniais tikslais, visų pirma – sudarydama biudžetą.

(4) Komisija turėtų naudoti nacionalinių ir regioninių sąskaitų suvestinius duomenis Sąjungos administraciniais tikslais, visų pirma – sudarydama biudžetą;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) siekiant nustatyti aplinkos ekonomines sąskaitas kaip ESS paralelines sąskaitas, 2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų1 nustatyta bendra Europos aplinkos ekonominių sąskaitų rinkimo, rengimo, perdavimo ir vertinimo sistema1;

 

________________

 

1 OL L 192, 2011 7 22, p. 1.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Rengiant aplinkos ir socialines sąskaitas reikėtų atsižvelgti į 2009 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „BVP ir kiti rodikliai: pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“. Todėl gali reikėti tolesnių metodinių tyrimų ir duomenų tikrinimų.

(9) rengiant aplinkos ir socialines sąskaitas taip pat reikėtų visapusiškai atsižvelgti į 2009 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „BVP ir kiti rodikliai: pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“. Būtina vykdyti tolesnius metodinius tyrimus ir duomenų tikrinimus, ypač siekiant labiau atsižvelgti į našumo pokyčius viešajame sektoriuje, sujungiant aplinkos sąskaitas su ekonomine apskaita ir ją išplečiant pridėjus sąskaitas, susijusias su socialiniais aspektais. Tačiau esama pakankamai faktų, įrodančių, kad reikia skubiai pašalinti BVP koncepcijos trūkumus, ir esama priemonių, kuriomis galima pasinaudoti šiuo tikslu. Ne vėliau kaip 2013 m. liepos mėnesį Komisija turėtų pateikti atnaujintą komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „BVP ir kiti rodikliai“ kartu su veiksmų planu, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas konkretiems teisėkūros pasiūlymais, kurie turi būti pateikti ne vėliau kaip 2014 m. liepos mėnesį.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) reikėtų išnagrinėti galimybę naudoti naujus automatizuotus duomenų tikruoju laiku rinkimo metodus.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Šiuo reglamentu nustatytoje atnaujintoje Europos sąskaitų sistemoje (2010 m. ESS) pateikiama metodinė dalis ir duomenų perdavimo programa (kurioje nurodytos visų valstybių narių laikantis nustatytų terminų teiktinos sąskaitos ir lentelės). Komisija turėtų sudaryti sąlygas naudotojams tiksliai nustatytomis datomis susipažinti su šiomis sąskaitomis ir lentelėmis, visų pirma duomenimis, būtinais ekonominei konvergencijai stebėti ir glaudžiam valstybių narių ekonomikos politikos koordinavimui užtikrinti.

(10) Šiuo reglamentu nustatytoje atnaujintoje Europos sąskaitų sistemoje (2010 m. ESS) pateikiama metodinė dalis ir duomenų perdavimo programa (kurioje nurodytos visų valstybių narių laikantis nustatytų terminų teiktinos sąskaitos ir lentelės). Komisija turėtų sudaryti sąlygas naudotojams tiksliai nustatytomis datomis susipažinti su šiomis sąskaitomis ir lentelėmis, visų pirma duomenimis, būtinais ekonominei konvergencijai stebėti ir glaudžiam valstybių narių ekonomikos politikos koordinavimui užtikrinti. Europos Parlamentas turėtų būti reguliariai informuojamas apie visas tolesnes su 2010 m. Europos sąskaitų sistema susijusias procedūras.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10a) Skelbiant duomenis reikėtų laikytis į vartotoją orientuoto požiūrio, t. y. suteikti lengvai prieinamą ir naudingą informaciją Sąjungos piliečiams ir suinteresuotiesiems subjektams.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Sudaryta darbo grupė netiesiogiai apskaičiuotų finansinio tarpininkavimo paslaugų (NAFTAP) vaidmens nacionalinėse sąskaitose klausimui nagrinėti. Atsižvelgiant į šios darbo grupės nustatytus faktus ir siekiant teikti patikimesnius rezultatus, gali reikėti iš dalies keisti NAFTAP skaičiavimo ir priskyrimo metodiką, iki 2012 m. pabaigos priimant deleguotąjį teisės aktą.

(13) sudaryta darbo grupė netiesiogiai apskaičiuotų finansinio tarpininkavimo paslaugų (NAFTAP) vaidmens nacionalinėse sąskaitose klausimui nagrinėti. Atsižvelgiant į šios darbo grupės nustatytus faktus ir siekiant teikti patikimesnius rezultatus, reikia iš dalies keisti NAFTAP skaičiavimo ir priskyrimo metodiką, į ją integruojant pagal riziką koreguojamą metodą, kuris deramai atspindi numatomas ateities sąnaudas, atsirandančias dėl realizuotos rizikos, iki 2012 m. pabaigos priimant deleguotąjį teisės aktą.

Pagrindimas

Šiuo metu laikoma, kad finansinės įstaigos turėdamos rizikingą turtą, kuris duos didesnį pelną, sukuria vertę. Šios pajamos laikomos pridėtine verte net tuo atveju, jei jos vien atspindi numatomas rizikos ateities sąnaudas. Todėl reikalingas koregavimas pagal riziką, paremtas numatomomis ateities sąnaudomis, atsirandančiomis dėl realizuotos rizikos, kad būtų matomas tikras tiesioginis indėlis į BVP.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai pagal pobūdį atitinka investicijas, todėl turėtų būti traukiamos į sąskaitas kaip pagrindinio kapitalo formavimas. Vis dėlto reikia nurodyti duomenų, trauktinų kaip pagrindinio kapitalo formavimas, formatą, priimant deleguotąjį teisės aktą, kai bus pakankamai įsitikinta duomenų patikimumu, tam naudojant papildomomis lentelėmis pagrįstą patikrinimą.

(14) Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai yra investicija, todėl turėtų būti traukiamos į sąskaitas kaip pagrindinio kapitalo formavimas. Vis dėlto reikia nurodyti duomenų, trauktinų kaip pagrindinio kapitalo formavimas, formatą, priimant deleguotąjį teisės aktą, kai bus pakankamai įsitikinta duomenų patikimumu, tam naudojant papildomomis lentelėmis pagrįstą patikrinimą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Pagal 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvą 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms1, kuria reikalaujama sklabti svarbią informaciją apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, įskaitant Vyriausybės garantijas, kurie gali turėti didelį poveikį valstybės biudžetui, valstybės narės turėtų šią informaciją teikti Eurostatui, o Eurostatas nuo 2014 m. kasmet viešai skelbs tokią informaciją.

 

______________

 

1 OL L 306, 2011 11 23, p. 41.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Reikia tęsti tyrimus ir kitą veiklą, visų pirma susijusią su BVP ir kitais rodikliais, ir strategijos „Europa 2020“ klausimais, kad būtų galima parengti išsamesnį gerovės ir pažangos kiekybinio vertinimo metodą ir padėti kurti pažangią, tvarią ir įtrauktimi pagrįstą ekonomiką. Šie tyrimai ir kita veikla padės daryti duomenys labiau prieinamus, geriau perduodamus ir kokybiškesnius, tobulinti metodikas ir taip pasirengti būsimiems pokyčiams.

(15) reikia atlikti tyrimus ir greitai veikti, visų pirma klausimais, susijusiais su BVP ir kitais rodikliais, ir strategijos „Europa 2020“ klausimais, kad būtų galima parengti išsamesnį gerovės ir pažangos kiekybinio vertinimo metodą ir padėti kurti pažangią, tvarią ir įtrauktimi pagrįstą ekonomiką, visapusiškai atsižvelgiant į išorinius aplinkos veiksnius ir socialinę nelygybę ir siekiant juos pašalinti. Tokie tyrimai ir kita veikla padės daryti duomenis labiau prieinamus, geriau perduodamus ir kokybiškesnius, tobulinti metodikas ir taip pasirengti būsimiems pokyčiams. Nacionalinių ir regioninių sąskaitų duomenys turėtų būti laikomi sudėtine šių tikslų siekimo dalimi.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) pripažįstama regioninių sąskaitų svarba valstybėse narėse, kuriose esama autonominių arba regioninių vyriausybių, taip pat poreikis didinti skaidrumą regioniniu lygmeniu. Eurostatas turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į fiskalinius duomenis, pateiktus tų regionų, kuriuose valstybės narės turi autonominius regionus arba vyriausybes.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kuriais būtų iš dalies keičiami šio reglamento priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais.

(16) Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kuriais būtų iš dalies keičiami šio reglamento priedai, turėtų būti suteikti Komisijai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Pagal SESV 127 ir 282 straipsnius prireikus turėtų būti konsultuojamasi su Europos Centriniu Banku (ECB). Komisija, rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Kadangi šiam reglamentui įgyvendinti gali reikėti labai keisti nacionalines statistikos sistemas, Komisija valstybėms narėms gali leisti taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas.

(17) kadangi šiam reglamentui įgyvendinti gali reikėti labai keisti nacionalines statistikos sistemas, Komisija turėtų suteikti būtinų išteklių ir žinių padėdama valstybėms narėms, kurios neturi pakankamai išteklių arba susiduria su esminėmis metodologinėmis kliūtimis. Komisija valstybėms narėms gali leisti taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas tais atvejais, kai esama rimtų priežasčių, jog duomenų pateikimas neįmanomas dėl to, kad reikia įveikti reikšmingas metodologines kliūtis. Tokios leidžiančios nukrypti nuostatos turėtų būti laikinos ir svarstomos iš naujo.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) Paankstinus duomenų perdavimo terminą padidėtų spaudimas Europos įmonėms ir nacionalinėms statistikos tarnyboms, galimai pablogėtų rengiamų duomenų kokybė, taigi duomenų pateikimo terminas turėtų išlikti T+ 3 mėnesiai ir 9 dienos (3/9). Atskiros valstybės narės gali laikytis ankstesnių terminų, jei tinkamai apsvarsčius ir pasikonsultavus būtų nuspręsta, kad ankstesni ataskaitų teikimo terminai centrinio banko ataskaitų rengimo tikslais turi daugiau privalumų, nei galimų trukumų. Klabant apie valstybes nares, kurių valiuta yra euras, dėl ankstesnio termino nustatymo gali būti nuspręsta, jei už tai balsuotų dauguma valstybių narių, kurių valiuta yra euras.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kilus abejonėms dėl teisingo 2010 m. ESS sąskaitų rengimo taisyklių įgyvendinimo, atitinkamos valstybės narės prašo Komisijos (Eurostato) paaiškinimų. Komisija (Eurostatas) nedelsdama išnagrinėja klausimą ir atitinkamai valstybei narei pateikia sprendimą dėl prašomo paaiškinimo.

3. Kilus neaiškumams dėl teisingo 2010 m. ESS sąskaitų rengimo taisyklių įgyvendinimo, atitinkamos valstybės narės prašo Komisijos (Eurostato) paaiškinimų. Komisija (Eurostatas) nedelsdama išnagrinėja prašymą ir nedelsdama atitinkamai valstybei narei pateikia sprendimą dėl prašomo paaiškinimo.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės apskaičiuoja ir priskiria netiesiogiai apskaičiuotas finansinio tarpininkavimo paslaugas (NAFTAP) nacionalinėse sąskaitose, remdamosi A priede pateikta metodika. Komisija iki 2012 m. pabaigos gali nustatyti NAFTAP apskaičiavimo ir priskyrimo metodiką, priimdama deleguotuosius teisės aktus pagal 7, 8 ir 9 straipsnių nuostatas.

4. Valstybės narės apskaičiuoja ir priskiria netiesiogiai apskaičiuotas finansinio tarpininkavimo paslaugas (NAFTAP) nacionalinėse sąskaitose, remdamosi A priede pateikta metodika. Komisija iki 2012 m. pabaigos turi nustatyti NAFTAP apskaičiavimo ir priskyrimo metodiką, į ją integruodama pagal riziką koreguojamą metodą, kuris deramai atspindi numatomas ateities sąnaudas, atsirandančias dėl realizuotos rizikos, priimdama deleguotuosius teisės aktus pagal 7, 8 ir 9 straipsnių nuostatas.

Pagrindimas

Šiuo metu laikoma, kad finansinės įstaigos turėdamos rizikingą turtą, kuris duos didesnį pelną, sukuria vertę. Šios pajamos laikomos pridėtine verte net tuo atveju, jei jos vien atspindi numatomas rizikos ateities sąnaudas. Todėl reikalingas koregavimas pagal riziką, paremtas numatomomis ateities sąnaudomis, atsirandančiomis dėl realizuotos rizikos, kad būtų matomas tikras tiesioginis indėlis į BVP.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Iki 214 m., o po to kasmet valstybės narės perduoda Eurostatui šią informaciją:

 

- valstybinių organizacijų skola pagal kategoriją ir subsektorių,

 

- jų garantijų viešojo ir privačiojo sektoriaus subjektams lygis, įskaitant suskirstymą pagal sektorius, ir informacija, susijusi su garantijų reikalavimu,

 

- jų netiesioginiai pensiniai įsipareigojimai.

 

Eurostatas kasmet viešai skelbia šią informaciją.

 

Iki 2014 m. Eurostatas taip pat paskelbia ataskaitą, į kurią turi būti įtrauktas reikšmingumo testas, ypač viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir kitų netiesioginių įsipareigojimų, įskaitant neapibrėžtuosius įsipareigojimus, už valdžios sektoriaus ribų, atskleidimo.

 

Iki 2017 m. Eurostatas turi paskelbti dar vieną ataskaitą, kurioje įvertinta, kiek pirmoje pastraipoje minėtos informacijos paskelbimo mastas atspindi visus netiesioginius įsipareigojimus, įskaitant neapibrėžtuosius įsipareigojimus, už valdžios sektoriaus ribų.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Esant reikalui ir siekiant padėti užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, Komisija turėtų suteikti būtinų išteklių ir žinių padėdama valstybėms narėms, kurios susiduria su reikšmingomis metodologinėmis kliūtimis.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Iki ...* Komisija persvarsto B priedą ir 7 straipsnyje nustatyta tvarka priima deleguotąjį aktą, pagal kurį būtų parengtos ir supaprastintos duomenų perdavimo lentelės siekiant užtikrinti, kad duomenų perdavimo programa būtų aiški, nuosekli, nedviprasmiška ir skaidri.

 

_____________

 

*OL įrašyti datą: šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Perduotų duomenų kokybę vertina Komisija (Eurostatas).

4. Perduotų duomenų kokybę vertina Komisija (Eurostatas). Komisija (Eurostatas) kas dveji metai nuo ...* teikia Europos Parlamentui nacionalinių ir regioninių sąskaitų duomenų kokybės ataskaitas.

 

_____________

 

*OL įrašyti datą: dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei taikant šį reglamentą nacionalines statistines sistemas reikia labai keisti, Komisija, taikydama 10 straipsnyje nustatytą tvarką, gali leisti taikyti valstybėms narėms leidžiančias nukrypti nuostatas, galiojančias nuo reglamento taikymo pradžios iki 2020 m. sausio 1 d.

1. Jei taikant šį reglamentą nacionalines statistines sistemas reikia labai keisti, Komisija, taikydama 10 straipsnyje nustatytą tvarką, gali leisti laikinai taikyti valstybėms narėms leidžiančias nukrypti nuostatas, galiojančias nuo reglamento taikymo pradžios iki 2020 m. sausio 1 d.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisija leidžia laikinai taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal 1 dalį tik tais atvejais, kai aiškiai esama didelių metodologinių kliūčių, kurios atitinkamai valstybei narei trukdo taikyti šį reglamentą. Leidžianti nukrypti nuostata suteikiama tik tokiam laikotarpiui, per kurį valstybė narė gali išspręsti metodologijos problemas. Komisija suteikia būtinų ekspertines žinias, įskaitant ir specialius išteklius, padėdama atitinkamai valstybei narei. Komisija neleidžia taikyti nukrypti leidžiančios nuostatos, jei tai neproporcingai pakenktų apibendrintų duomenų tikslumui. Valstybės narės BVP dalis Sąjungoje arba euro zonoje nelaikoma priežastimi, dėl kurios būtų leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nurodytų sąlygų.

1. Įgaliojimai priimti 2 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse ir 3 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo. Ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija pateikia deleguotųjų įgaliojimų ataskaitą. Įgaliojimų delegavimas savaime atnaujinamas tapačios trukmės laikotarpiams, nebent Europos Parlamentas arba Taryba jį atšaukia pagal 8 straipsnį.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 2 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse ir 3 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus penkerių metų laikotarpiui nuo ...* . Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

 

3. Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 2 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse ir 3 straipsnio 3 dalyje nurodytus įgaliojimus. Sprendimu atšaukti įgaliojimus nutraukiami tame sprendime nurodyti deleguotieji įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša ir Europos Parlamentui, ir Tarybai.

3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 8 ir 9 straipsniuose nustatytų sąlygų.

5. Pagal 2 straipsnio 2, 4 ir 5 dalis ir 3 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.

 

____________

 

*OL prašome įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

Išbraukta.

Delegavimo atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse ir 3 straipsnio 3 dalyje nurodytus delegavimo įgaliojimus.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo informuoti kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie gali būti atšaukti, ir galimas jų atšaukimo priežastis.

 

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas nutraukiamas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

Išbraukta.

Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos.

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

2. Jei pasibaigus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų dėl deleguotojo teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame numatytą datą

 

Deleguotasis teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti nepasibaigus tam laikotarpiui, jei ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai apie ketinimą neteikti prieštaravimų.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl priimto deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto pareiškusi institucija nurodo prieštaravimo priežastis.

 

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9 a straipsnis

 

Informacija apie perviršinio deficito arba makroekonominio disbalanso procedūrų įgyvendinimą

 

Deleguotieji aktai netaikomi statistinei informacijai, kuri gaunama įgyvendinant perviršinio deficito procedūrą arba makroekonominio disbalanso procedūras.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

A priedo 1 skyriaus 1.18 dalies b punkto 3 b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3b) regioninius duomenis apie viešojo ir privataus nuosavo kapitalo santykį;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

A priedo 1 skyriaus 1.18 dalies d punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) analizuojant ES šalių ekonomikos tarpusavio sąsajas;

2) analizuojant ES ekonominių sistemų tarpusavio sąsajas, atsižvelgiant į valstybes nares ir jų regionus, ypač turinčius fiskalines ir teisėkūros galias;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

A priedo 2 skyriaus 2.21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.21 Priklausomos finansų įstaigos pavyzdys – kontroliuojančioji bendrovė, kuriai tik priklauso nuosavybės teise patronuojamųjų bendrovių turtas. Priklausomomis finansų įstaigomis taip pat laikomi vienetai, turintys pirmiau aprašytų SPV būdingų savybių, taip pat investicijų ir pensijų fondai, vienetai, kuriais asmenys ar šeimos naudojasi savo turtui valdyti, vienetai, kurie valdo turtą, skirtą pakeisti vertybiniais popieriais, susijusių bendrovių vardu išduoda skolos vertybinius popierius (tokia bendrovė gali būti vadinama tarpininku), pakeitimo vertybiniais popieriais vienetai ir kitas finansines funkcijas atliekantys vienetai.

2.21 Priklausomos finansų įstaigos pavyzdys – kontroliuojančioji bendrovė, kuriai tik priklauso nuosavybės teise patronuojamųjų bendrovių turtas. Priklausomomis finansų įstaigomis taip pat laikomi vienetai, turintys pirmiau aprašytų SPV būdingų savybių, taip pat investicijų ir pensijų fondai, vienetai, kuriais asmenys ar šeimos naudojasi savo turtui valdyti, vienetai, kurie susijusių bendrovių vardu išduoda skolos vertybinius popierius (tokia bendrovė gali būti vadinama tarpininku), ir kitas finansines funkcijas atliekantys vienetai.

Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Bet kokiais pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais užsiimančios finansinių priemonių bendrovės jokiu būdu negali būti laikomos vidaus finansų įstaigomis, nes jų sąskaitos nėra konsoliduojamos su steigėjų sąskaitomis, nesvarbu, kokie nepriklausomumo kriterijai. Jos klasifikuojamos kaip finansiniai tarpininkai (S.125). Žr. 2008 m. gruodžio 19 d. Reglamento ECB/2008/30 1 straipsnį dėl finansinių priemonių bendrovių, kurios užsiima pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų (2).

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

A priedo 2 skyriaus 2.75 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.75 Apibrėžtis: Indėlių bendrovių, išskyrus centrinį banką, subsektorių (S.122) sudaro visos finansinės bendrovės ir kvazibendrovės, išskyrus priskiriamas centrinio banko ir PRF subsektoriams, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir kurios verčiasi priimdamos institucinių vienetų indėlius ir savo vardu teikdamos paskolas ir (arba) investuodamos į vertybinius popierius.

2.75 Apibrėžtis. Indėlių bendrovių, išskyrus centrinį banką, subsektorių (S.122) sudaro visos finansinės bendrovės ir kvazibendrovės, išskyrus priskiriamas centrinio banko ir PRF subsektoriams, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir kurios verčiasi priimdamos kitų nei pinigų finansų įstaigos institucinių vienetų indėlius arba artimus indėliams pakaitalus savo vardu teikdamos paskolas ir (arba) investuodamos į vertybinius popierius.

Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Tekstą reikia suderinti su 2008 m. gruodžio 19 d. Reglamento ECB/2008/32 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (3) 1 straipsnyje pateikta „kitų pinigų finansų įstaigų“ apibrėžtimi. Panaši formuluotė įtraukta į NSS 2008.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

A priedo 2 skyriaus 2.90 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.90 Apibrėžtis. Finansinių priemonių bendrovės, užsiimančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais (FPB) – pakeitimo vertybiniais vienetais sandorius vykdančios įmonės. Instituciniam vienetui nustatytus kriterijus tenkinančios FPB priskiriamos S.125 subsektoriui, kitu atveju jos laikomos neatsiejama patronuojančiosios bendrovės dalimi.

2.90 Apibrėžtis: Finansinių priemonių bendrovės, užsiimančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais (FPB) – pakeitimo vertybiniais vienetais sandorius vykdančios įmonės.

Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Finansinių priemonių bendrovės turėtų būti traktuojamos kaip atskiri instituciniai vienetai, nesvarbu, kokį nepriklausomumo lygį joms suteikia patronuojančiosios bendrovės (žr. 2.22 dalį). Žr. Reglamento ECB Nr. 2008/30 1 straipsnį.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

A priedo 5 skyriaus 5.108 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.108 Svarbu nustatyti, ar turto pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius sudaranti finansų bendrovė aktyviai valdo savo portfelį išleisdama skolos vertybinius popierius ir prisiimdama riziką, užuot tiesiog veikusi kaip turtą pasyviai valdantis fondas ar skolos vertybinių popierių turėtojas. Jei finansų bendrovė yra teisinis turto savininkas, leidžia su tuo turtu siejamus skolos vertybinius popierius, rengia išsamias sąskaitas ir prisiima rinkos bei kredito riziką, ji veikia kaip finansinis tarpininkas ir priskiriama kitiems finansiniams tarpininkams. Turto pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius sudarančios finansų bendrovės, taip pat vadinamos finansinių priemonių bendrovėmis (angl. financial vehicle corporations (FVC)), neprisiima rinkos ar kredito rizikos, nes bet koks jų turimo turto apimties pokytis dėl šios rizikos padengiamas tiesiogiai, mažinant pagrindinę sumą ir (arba) palūkanas, mokėtinas turtu garantuotų vertybinių popierių (angl. ABS) turėtojams. Kredito reitingų agentūros taip pat reikalauja, kad pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius sudarančios bendrovės būtų visiškai apsaugotos nuo nemokumo. Turto pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius sudarančios finansų bendrovės atskiriamos nuo vienetų, sukurtų tik tam, kad turėtų konkrečius finansinio turto ir įsipareigojimų portfelius. Jei šie vienetai yra tos pačios valstybės, kaip ir jų kontroliuojančioji bendrovė, rezidentai, jie jungiami su kontroliuojančiąja bendrove. Vis dėlto, kaip vienetai nerezidentai jie laikomi atskirais instituciniais vienetais ir priskiriami priklausomoms finansų įstaigoms.

Išbraukta.

Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Šią dalį reikėtų išbraukti, nes ji neatitinka pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovių apibrėžties ir joms taikomų kriterijų. Jei ji būtų taikoma, bendrovės rezidentės galėtų būti konsoliduojamos su patronuojančiomis bendrovėmis rezidentėmis, kadangi pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovės dažniausiai neatitinka siūlomų rinkos ir kredito rizikos kriterijų (taip pat žr. 17 pakeitimą).

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

A priedo 13 skyriaus 13.08 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Regioninės sąskaitos rengiamos remiantis tiesiogiai surinktais regioniniais duomenimis ir prielaidomis pagal regionus suskirstytais nacionaliniais duomenimis. Kuo išsamesni tiesiogiai surinkti duomenys, tuo mažiau remiamasi prielaidomis. Rengiant regionines sąskaitas prielaidomis remiamasi, kai nėra pakankamai išsamių, laiku pateiktų ir patikimų regioninių duomenų. Dėl to regioninėse sąskaitose gali neatsispindėti kai kurie regionų skirtumai.

Regioninės sąskaitos rengiamos remiantis tiesiogiai surinktais regioniniais duomenimis ir, kai taikytinos specialios išimtys, prielaidomis pagal regionus suskirstytais nacionaliniais duomenimis. Kuo išsamesni tiesiogiai surinkti duomenys, tuo mažiau remiamasi prielaidomis. Rengiant regionines sąskaitas prielaidomis remiamasi, kai nėra pakankamai išsamių, laiku pateiktų ir patikimų regioninių duomenų. Dėl to regioninėse sąskaitose gali neatsispindėti kai kurie regionų skirtumai.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo pirmos lentelės 2, 801, 27 ir 28 eilutės

 

Komisijos siūlomas tekstas

2

Valdžios sektoriaus pagrindiniai suvestiniai rodikliai (metiniai duomenys)

3/9

Nuo 1995 m.

801

Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (ketvirtiniai duomenys)

85 dienos

Nuo 1999 m. I ketv.

27

Valdžios sektoriaus finansinės sąskaitos (ketvirtiniai duomenys)

85 dienos

Nuo 1999 m. I ketv.

28

Valdžios sektoriaus skola (ketvirtiniai duomenys)

3

Nuo 2000 m. I ketv.

 

Pakeitimas

2

Valdžios sektoriaus pagrindiniai suvestiniai rodikliai (metiniai duomenys)

3/9

Nuo 1995 m.

801

Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (ketvirtiniai duomenys)

3/9

Nuo 1999 m. I ketv.

27

Valdžios sektoriaus finansinės sąskaitos (ketvirtiniai duomenys)

3/9

Nuo 1999 m. I ketv.

28

Valdžios sektoriaus skola (ketvirtiniai duomenys)

3/9

Nuo 2000 m. I ketv.

___________________

 

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 2 lentelės paskutinės dvi eilutės

 

Komisijos siūlomas tekstas

EDP_D.41

Palūkanos, įskaitant apsikeitimo sandorių ir išankstinių palūkanų normų sandorių (angl. FRA) srautus (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Grynasis skolinimas (+) / grynasis skolinimasis (-) pagal perviršinio deficito procedūrą (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

 

Pakeitimas

D.41

Palūkanos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Grynasis skolinimas (+) / grynasis skolinimasis (-)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Šiuo techniniu pakeitimu siekiama suderinti ESS ir PDP deficitus.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 10 lentelės 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kodas

Kintamųjų sąrašas

 

TE

6a. Visos valdžios sektoriaus išlaidos(4)

 

 

_____________

 

 

(4) kai sąskaitos parengiamos regioniniu pagrindu

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 10 lentelės 6 a punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kodas

Kintamųjų sąrašas

 

P.51g

- Iš viso valdžios sektoriaus pagrindinio kapitalo formavimas(4)

 

 

_____________

 

 

(4) kai sąskaitos parengiamos regioniniu pagrindu

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 10 lentelės 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kodas

Kintamųjų sąrašas

 

D.92

6b. Valdžios sektoriaus investicijų dotacijos(4)

 

 

_____________

 

 

(4) kai sąskaitos parengiamos regioniniu pagrindu

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 11 lentelės 3 stulpelio 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (3)(7)

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (7)

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 11 lentelės 3 stulpelio 23 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (3)(7)

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (7)

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 11 lentelės 3 stulpelio 29 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (3)(7)

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (7)

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 801 lentelės paskutinės dvi eilutės

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

Papildoma valdžios sektoriaus informacija

Sektoriai

 

 

S.1

S.11

S.12

S.13

S.1M

S.1N

S.2

OTE

Visos valdžios sektoriaus išlaidos

 

 

 

x

 

 

 

OTR

Visos valdžios sektoriaus pajamos

 

 

 

x

 

 

 

 

Pakeitimas

 

Papildoma valdžios sektoriaus informacija

Sectors

 

 

S.1

S.11

S.12

S.13

S.1M

S.1N

S.2

OTE

Visos valdžios sektoriaus išlaidos

 

 

 

x

 

 

 

OTR

Visos valdžios sektoriaus pajamos

 

 

 

x

 

 

 

EMH

Sutartinės dirbtos valandos

 

 

 

x

 

 

 

EMP

Darbuotojų skaičius

 

 

 

x

 

 

 

Pagrindimas

Europos Centrinio banko siūlomas pakeitimas. Siekiant patenkinti viešuosius ir politinius poreikius nurodyti valdžios sektoriaus darbuotojui per valandą tenkantį atlyginimą, duomenų perdavimo programa (lentelė 801) kiekvieną ketvirtį turėtų būti papildoma duomenimis apie valdžios sektoriaus darbuotojų skaičių ir dirbtas valandas.

  • [1]  OL C 203, 2011 7 9, p. 3.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kurių reikėtų laikytis renkant ir skelbiant pagrindinius makroekonominius duomenis ES. Praktiškai Komisijos pasiūlymu siekiama iš esmės persvarstyti Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemą (Europos sąskaitų sistema – ESS), kurios pagrindą sudaro naujausia Jungtinių Tautų nacionalinių sąskaitų sistemos redakcija (NSS, patvirtinta 2008 m.) ir kuri yra detalesnė.

Statistika yra svarbi viešųjų diskusijų dalis: nepriklausomi, patikimi, palyginami ir laiku pateikiami duomenys yra būtini politikos formuotojams, ekonomikos veikėjams ir piliečiams, kad jie galėtų nustatyti, įvertinti ir stebėti tikrąją ekonominę padėtį ir jos vystymąsi. Reikia dėti kiek įmanoma daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad persvarstyta ESS suteiktų ES piliečiams aukščiausios kokybės makroekonominę statistiką, kuri būtų grindžiama tinkama metodologija ir būtų pateikiama laikantis tiksliai nustatyto grafiko.

Valstybės narės reiškia susirūpinimą dėl administracinės naštos, todėl ataskaitoje siūloma, kur įmanoma, taikyti automatizuotus duomenų tikruoju laiku rinkimo metodus.

Be to, ataskaitoje siūloma papildyti Komisijos pasiūlymą šiose srityse:

· pabrėžia, kad pateikti duomenys turi būti kiek įmanoma išsamesni, kad būtų galima užtikrinti maksimalų skaidrumą, ypač viešajame sektoriuje, ir primygtinai reikalauja renkant ir skelbiant duomenis galvoti apie vartotoją;

· pabrėžia, kad būtina toliau dirbti metodinį darbą siekiant pateikti išsamesnį vaizdą aplinkosaugos, manų ūkių veiklos ir viešojo sektoriaus aspektais;

· siekia apriboti nukrypti leidžiančių nuostatų taikymą iki minimumo, kad būtų galima pateikti aiškų ir išsamų vaizdą; neseni įvykiai parodė, kad ir tos šalys, kurių BVP sudaro nedidelę dalį ES BVP, gali daryti sisteminį poveikį: neturėti išsamios informacijos apie mažas šalis nėra geras pasirinkimas;

· ragina Komisiją naujai suformuluoti duomenų perdavimo programą: iš tikrųjų, B priede pateikta programa neaiški ir ji nesuteikia išsamios informacijos apie statistikos, kurią valstybės narės turi pateikti, turinį, dažnumą ir terminus;

· reikalauja, kad Komisija Europos Parlamentui kas dveji metai pateiktų kokybiškas nacionalinių sąskaitų ataskaitas;

· tai suteiktų Parlamentui daugiau laiko deleguotųjų aktų nagrinėjimui.

Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (13.4.2011)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje
(COM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD))

Nuomonės referentė: Danuta Maria Hübner

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlyme dėl naujos Europos sąskaitų sistemos duomenų perdavimo programos ESS-95 (angl. ESA-95) duomenų pateikimas dviem skaitmenimis pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) nėra privalomas. Tai svarbus trūkumas, nes Komisijai ir kitiems suinteresuotiems subjektams neužtikrinama galimybės analizuoti viešųjų išlaidų dėsningumus ir jų paskirstymą pagal funkcijas.

Be to, nepaisant bendradarbiavimo ir derybų su Eurostatu pastaraisiais ketveriais metais, nepadaryta pažangos galimo duomenų apie viešąsias išlaidas NUTS II lygmeniu rinkimo srityje. Tai be abejonės susilpnins Komisijos ir kitų suinteresuotų subjektų gebėjimą atlikti išsamią ir patikimą nacionalinės politikos, ypač viešųjų išlaidų ir valstybės investicijų dėsningumų ir tendencijų regioniniu lygmeniu, analizę.

Komisijos pasiūlymo dėl reglamento 3 konstatuojamoje dalyje teigiama, kad „Sąjungos piliečiams reikia ekonominių sąskaitų, kad jie galėtų nagrinėti bet kurios valstybės narės ar regiono ekonominę padėtį.“ Dėl ekonomikos krizės viešieji finansai ir sprendimai dėl viešųjų išlaidų labiau nei bet kada iki šiol yra politinės darbotvarkės dėmesio centre. Sunku suprasti, kodėl Europos statistika nepritaikoma prie šių naujų sąlygų ir nepateikiama tam tikrų pagrindinių statistinių duomenų, kurie padėtų suprasti viešųjų finansų padėtį regionų lygmeniu ir krizės poveikį jiems. Reikėtų nepamiršti, kad daugiau kaip trečdalis visų viešųjų išlaidų ES yra tvarkoma vyriausybės, o ne centriniu lygmeniu. Ši dalis kai kuriose valstybėse narėse viršija 50 proc. Kalbant apie valstybės investicijas, daugiau negu dvi trečiosios visų investicijų vykdoma regionų ir vietos lygmenimis.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Šiuo reglamentu nustatytoje atnaujintoje Europos sąskaitų sistemoje (2010 m. ESS) pateikiama metodinė dalis ir duomenų perdavimo programa (kurioje nurodytos visų valstybių narių laikantis nustatytų terminų teiktinos sąskaitos ir lentelės). Komisija turėtų sudaryti sąlygas naudotojams tiksliai nustatytomis datomis susipažinti su šiomis sąskaitomis ir lentelėmis, visų pirma duomenimis, būtinais ekonominei konvergencijai stebėti ir glaudžiam valstybių narių ekonomikos politikos koordinavimui užtikrinti.

(10) Šiuo reglamentu nustatytoje atnaujintoje Europos sąskaitų sistemoje (2010 m. ESS) pateikiama metodinė dalis ir duomenų perdavimo programa (kurioje nurodytos visų valstybių narių laikantis nustatytų terminų teiktinos sąskaitos ir lentelės). Komisija turėtų sudaryti sąlygas naudotojams tiksliai nustatytomis datomis susipažinti su šiomis sąskaitomis ir lentelėmis, visų pirma duomenimis, būtinais ekonominei konvergencijai stebėti ir glaudžiam valstybių narių ekonomikos politikos koordinavimui užtikrinti. Europos Parlamentas turėtų būti reguliariai informuojamas apie visas tolesnes su Europos sąskaitų sistema susijusias procedūras.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 10 lentelės 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kodas

Kintamųjų sąrašas

 

TE

6a. Iš viso valdžios sektoriaus išlaidos

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 10 lentelės 6 a punkto 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kodas

Kintamųjų sąrašas

 

P.51g

- Iš viso valdžios sektoriaus pagrindinio kapitalo formavimas

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 10 lentelės 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kodas

Kintamųjų sąrašas

 

D.92

6b. Valdžios sektoriaus investicijų dotacijos

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 11 lentelės 3 stulpelio 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (3)(7)

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (7)

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 11 lentelės 3 stulpelio 23 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (3)(7)

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (7)

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

B priedo 11 lentelės 3 stulpelio 29 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (3)(7)

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes (7)

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Europos Sąjungoje

Nuorodos

COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

5.4.2011

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

27.1.2011

 

 

Svarstymas komitete

22.3.2011

 

 

 

Priėmimo data

12.4.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Tamás Deutsch, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Karima Delli, Richard Falbr, Marek Henryk Migalski, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Europos Sąjungoje

Nuorodos

COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2010

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

5.4.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

5.4.2011

REGI

5.4.2011

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

17.2.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Sharon Bowles

18.1.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

7.11.2011

19.12.2011

28.2.2012

 

Priėmimo data

21.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Pervenche Berès, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Enrique Guerrero Salom, Thomas Mann, Mario Mauro, Sophia in ‘t Veld

Pateikimo data

28.3.2012