RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea

28.3.2012 - (COM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD)) - ***I

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Rapporteur: Sharon Bowles


Proċedura : 2010/0374(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0076/2012
Testi mressqa :
A7-0076/2012
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea

(COM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2010)0774),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C70010/2011),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta' Mejju 2011[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7‑0076/2012),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsiebli temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) Is-superviżjoni tal-ekonomiji tal-Istati Membri u tal-unjoni ekonomika u monetarja (UEM) teħtieġ informazzjoni li tista' titqabbel, u li hi aġġornata u affidabbli dwar l-istruttura u l-iżviluppi fil-qagħda ekonomika ta' kull /Stat Membru jew reġjun.

(1) It-tfassil ta' politika fl-Unjoni u s-superviżjoni tal-ekonomiji tal-Istati Membri u tal-unjoni ekonomika u monetarja (UEM) jeħtieġu informazzjoni li tista' titqabbel, u li hi aġġornata u affidabbli dwar l-istruttura u l-iżvilupp fil-qagħda ekonomika ta' kull Stat Membru jew reġjun.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Iċ-ċittadini tal-Unjoni jeħtieġu l-kontabilità ekonomika bħala għodda bażika għall-analiżi tal-qagħda ekonomika ta' /Stat Membru jew reġjun. Biex ikun jista' jsir tqabbil, dawn il-kontijiet għandhom jitfasslu fuq il-bażi ta' sett wieħed ta' prinċipji li ma jkunux miftuħa għal interpretazzjonijiet differenti.

(3) Iċ-ċittadini tal-Unjoni jeħtieġu l-kontabilità ekonomika bħala għodda bażika għall-analiżi tal-qagħda ekonomika ta' Stat Membru jew reġjun. Biex ikun jista' jsir tqabbil, dawn il-kontijiet għandhom jitfasslu fuq il-bażi ta' sett wieħed ta' prinċipji li ma jkunux miftuħa għal interpretazzjonijiet differenti. L-informazzjoni provduta għandha tkun kemm jista' jkun preċiża, kompluta u fil-ħin sabiex tiżgura trasparenza massima, speċjalment fir-rigward tas-settur pubbliku.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Il-Kummissjoni għandha tagħmel użu mill-aggregati tal-kontijiet nazzjonali għall-finijiet ta' amministrazzjoni tal-Unjoni u, partikolarment, il-kalkoli tal-baġit;

(4) Il-Kummissjoni għandha tagħmel użu mill-aggregati tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali għall-finijiet ta' amministrazzjoni tal-Unjoni u, partikolarment, il-kalkoli tal-baġit;

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) Għall-fini li jiġu stabbiliti kontijiet ekonomiċi ambjentali bħala kontijiet komplementari għas-SEK, ir-Regolament (UE) Nru 691/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2011 dwar il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej1 stabbilixxa qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-valutazzjoni tal-kontijiet1 ekonomiċi ambjentali Ewropej.

 

________________

 

1 ĠU L 192, 22.7.2011, p. 1.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Għandha tingħata attenzjoni fil-każ tal-kontijiet ambjentali u soċjali lill-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-20 ta' Awwissu 2009 bl-isem ta' "Il-PGD u lil hinn minnu - Inkejlu l-progress f'dinja li dejjem qed tinbidel". Għalhekk, jistgħu jkunu meħtieġa aktar studji metodoloġiċi u testijiet ta' dejta.

(9) Fil-każ tal-kontijiet ambjentali u soċjali, il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-20 ta' Awwissu 2009 bl-isem ta' "Il-PDG u lil hinn minnu - Inkejlu l-progress f'dinja li dejjem qed tinbidel" għandha wkoll titqies bis-sħiħ. Jinħtieġu aktar studji metodoloġiċi u testijiet ta’ dejta, b'mod partikolari biex jitqiesu aħjar it-tibdiliet fil-produttività fis-settur pubbliku, għall-integrazzjoni tal-kontijiet ambjentali mal-kontabilità ekonomika u biex dawn ikunu estiżi permezz taż-żieda ta' kontijet ta' kontabilità dwar aspetti soċjali. Madankollu, hemm biżżejjed evidenza tal-ħtieġa li tittieħed azzjoni fil-pront biex jingħelbu n-nuqqasijiet tal-kunċett tal-PDG, u jeżistu strumenti disponibbli biex din isseħħ. Sa Lulju 2013, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill komunikazzjoni aġġornata dwar "il-PDG u lil hinn minnu", flimkien ma' pjan ta' azzjoni kkonċentrat fuq proposti leġiżlattivi konkreti li għandhom isiru sa Lulju 2014.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(9a) L-użu possibbli ta' metodi ġodda awtomatiċi u fil-ħin reali, għall-ġbir, għandu jiġi esplorat.

Emenda 7

Proposta għal regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) Is-Sistema Ewropea tal-kontijiet riveduta stabbilita b'dan ir-Regolament (SEK 2010) tinkludi metodoloġija u programm ta' trażmissjoni (li jiddefinixxi l-kontijiet u t-tabelli li jridu jiġu pprovduti mill-Istati Membri skont l-iskadenzi speċifikati). Dawn il-kontijiet u tabelli l-Kummissjoni għandha tagħmilhom disponibbli għall-utenti f'dati preċiżi b'mod partikolari fir-rigward tas-sorveljanza tal-konverġenza ekonomika u l-ksib ta' koordinazzjoni mill-qrib tal-istrateġiji ekonomiċi tal-Istati Membri.

(10) Is-Sistema Ewropea tal-kontijiet riveduta stabbilita b'dan ir-Regolament (SEK 2010) tinkludi metodoloġija u programm ta' trażmissjoni (li jiddefinixxi l-kontijiet u t-tabelli li jridu jiġu pprovduti mill-Istati Membri skont l-iskadenzi speċifikati). Dawn il-kontijiet u tabelli l-Kummissjoni għandha tagħmilhom disponibbli għall-utenti f'dati preċiżi b'mod partikolari fir-rigward tas-sorveljanza tal-konverġenza ekonomika u l-ksib ta' koordinazzjoni mill-qrib tal-istrateġiji ekonomiċi tal-Istati Membri. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi infurmat regolarment dwar il-proċedura kollha ta' segwitu tal-SEK 2010.

Emenda  8

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10a) Waqt il-pubblikazzjoni tad-dejta, għandu jiġi adottat approċċ li huwa aktar faċli għall-utent, li jipprovdi informazzjoni aċċessibbli u utli għaċ-ċittadini tal-Unjoni u għal dawk kollha interessati.

Emenda  9

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Twaqqaf grupp ta' ħidma biex jeżamina aktar fil-fond il-kwistjoni tat-trattament tas-servizzi finanzjarji ta' intermedjazzjoni mkejla b'mod indirett (Fisim) fil-kontijiet nazzjonali. Meta jitqiesu r-riżultati tal-grupp ta' ħidma, jista' jkun meħtieġ li tiġi emendata l-metodoloġija għall-kalkolu u l-allokazzjoni tal-Fisim, permezz ta' att iddelegat qabel tmiem l-2012, biex jiġu pprovduti riżultati aktar affidabbli.

(13) Twaqqaf grupp ta' ħidma biex jeżamina aktar fil-fond il-kwistjoni tat-trattament tas-servizzi finanzjarji ta' intermedjazzjoni mkejla b'mod indirett (Fisim) fil-kontijiet nazzjonali. Meta jitqiesu r-riżultati tal-grupp ta' ħidma, huwa meħtieġ li tiġi emendata l-metodoloġija għall-kalkolu u l-allokazzjoni tal-Fisim, bl-inkorporazzjoni ta' metodu għall-aġġustament tar-riskju li jirrifletti b'mod adegwat l-ispiża mistennija fil-futur tar-riskju realizzat, permezz ta' att iddelegat qabel tmiem l-2012, biex jiġu pprovduti riżultati aktar affidabbli.

Ġustifikazzjoni

Attwalment, l-istituzzjonijiet finanzjarji jitqiesu li jipproduċu valur biż-żamma ta' assi riskjużi, li se jkollhom qligħ ogħla. Dan id-dħul huwa meqjus bħala valur miżjud anki jekk sempliċement jirrappreżenta l-ispiża mistennija tar-riskji. Għalhekk il-ħtieġa għall-aġġustament tar-riskju bbażat fuq l-ispiża mistennija tar-riskju REALIZZAT biex tintwera l-kontribuzzjoni diretta REALI għall-PDG.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) In-nefqa għar-riċerka u l-iżvilupp għandha natura ta' investiment u għalhekk għandha tiġi reġistrata bħala formazzjoni ta' kapital fiss. Iżda, jeħtieġ li jiġi speċifikat il-format tad-dejta li trid tiġi reġistrata bħala formazzjoni ta' kapital fiss permezz ta' att iddelegat meta jintlaħaq livell suffiċjenti ta' fiduċja fl-affidabilità tad-dejta permezz ta' eżerċizzju bħala prova bbażat fuq l-iżvilupp tat-tabelli supplementari.

(14) In-nefqa għar-riċerka u l-iżvilupp hija investiment u għalhekk għandha tiġi reġistrata bħala formazzjoni ta' kapital fiss. Iżda, jeħtieġ li jiġi speċifikat il-format tad-dejta li trid tiġi reġistrata bħala formazzjoni ta' kapital fiss permezz ta' att iddelegat meta jintlaħaq livell suffiċjenti ta' fiduċja fl-affidabilità tad-dejta permezz ta' eżerċizzju bħala prova bbażat fuq l-iżvilupp tat-tabelli supplementari.

Emenda 11

Proposta għal regolament

Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14a) Bi qbil mad-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE tat-8 ta’ Novembru 2011 dwar ir-rekwiżiti għall-oqfsa baġitarji tal-Istati Membri1, li tirrikjedi l-pubblikazzjoni tal-informazzjoni rilevanti dwar l-obbligi kontinġenti b’impatti potenzjalment kbar fuq il-baġits pubbliċi, inklużi l-garanziji tal-gvern, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu u l-Eurostat għandu jippubblika tali informazzjoni kull sena sa mill-2014.

 

______________

 

1 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 41.

Emenda  12

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) Jeħtieġ li jsiru studji u ħidma, b'mod partikolari fuq kwistjonijiet marbuta mal-PGD u lil hinn u l-Ewropa 2020 bl-għan li jiġi żviluppat approċċ ta' kejl aktar komprensiv għall-benessri u l-progress sabiex jingħata appoċċ għall-promozzjoni ta' ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklużiva. Dawn l-istudji u din il-ħidma se jgħinu biex titjieb aktar id-disponibbiltà tad-dejta, it-trażmissjoni u l-kwalità, jittejbu l-metodoloġiji, biex issir tħejijja għal żviluppi fil-ġejjieni.

(15) Jeħtieġ li jitwettqu studji u tittieħed azzjoni fil-pront, b'mod partikolari fuq kwistjonijiet marbuta mal-PDG u lil hinn u l-Ewropa 2020 bl-għan li jiġi żviluppat approċċ ta' kejl aktar komprensiv għall-benessri u l-progress sabiex jingħata appoċċ għall-promozzjoni ta' ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklużiva, filwaqt li jitqiesu bis-sħiħ l-esternalitajiet ambjentali u l-inugwaljanzi soċjali, u ssir ħidma biex dawn jingħelbu. Tali studji u ħidma se jgħinu biex titjieb aktar id-disponibbiltà tad-dejta, it-trażmissjoni u l-kwalità, jittejbu l-metodoloġiji, biex issir tħejijja għal żviluppi fil-ġejjieni. Id-dejta dwar il-kontijiet nazzjonali u reġjonali għandha tiġi meqjusa bħala element wieħed biex bih jinkisbu dawn il-miri.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15a) L-importanza ta' kontijiet reġjonali f’dawk l-Istati Membri bi gvernijiet awtonomi jew reġjonali u l-ħtieġa li tiżdied it-trasparenza fil-livell reġjonali huma rikonoxxuti. Il-Eurostat għandu jagħti attenzjoni partikolari għad-dejta fiskali ta’ reġjuni fejn l-Istati Membri għandhom reġjuni jew Gvernijiet awtonomi.

Emenda  14

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-finijiet ta' emendar tal-Annessi ta' dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-għarfien espert.

(16) Is-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni għall-finijiet ta' emendar tal-Annessi ta' dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-għarfien espert. Bi qbil mal-Artikoli 127 u 282 tat-TFUE, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandu jiġi konsultat ukoll fejn ikun xieraq. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) Billi l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament tista' teħtieġ adattamenti ewlenin fis-sistemi tal-istatistika nazzjonali, jistgħu jingħataw id-derogi mill-Kummissjoni lill-Istati Membri.

(17) Billi l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament tista' teħtieġ adattamenti ewlenin fis-sistemi tal-istatistika nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tipprovdi r-riżorsi meħtieġa u l-kompetenza biex tgħin lill-Istati Membri li m’għandhomx biżżejjed riżorsi disponibbli jew li jridu jegħlbu ostakoli metodoloġiċi kbar. Jistgħu jingħataw id-derogi mill-Kummissjoni lill-Istati Membri meta jkun hemm raġunijiet b’saħħithom li juru li l-provvista ta’ dejta mhijiex fattibbli minħabba li jeħtieġ li jingħelbu ostakli metodoloġiċi prinċipali. Derogi bħal dawn għandhom ikunu temporanji u għandhom jiġu riveduti.

Emenda  16

Proposta għal regolament

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a) It-tnaqqis tal-iskadenza tat-trażmissjoni jista’ jżid pressjoni u spejjeż sinifikanti fuq l-impriżi Ewropej u l-uffiċċji tal-istatistika, bil-potenzjal li tiġi prodotta kwalità aktar baxxa ta’ dejta, għalhekk l-iskadenza tat-trażmissjoni għandha tibqa’ ta’ T + tliet xhur u disat ijiem (3/9). L-Istati Membri individwali jistgħu jintroduċu data aktar kmieni jekk, wara konsultazzjoni u konsiderazzjoni xierqa, il-benefiċċji ta’ verifika aktar kmieni għall-għanijiet tal-verifika tal-bank ċentrali jaqbżu l-iżvantaġġi potenzjali tagħha. Fir-rigward tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, l-introduzzjoni ta’ data aktar kmieni tista’ tkun deċiża, jekk hu meħtieġ permezz ta’ votazzjoni ta’ maġġoranza, minn Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

Emenda  17

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Fl-eventwalità ta’ dubju rigward l-implementazzjoni korretta tar-regoli ta’ kontabilità tal-SEK 2010, l-Istat Membru konċernat għandu jitlob kjarifika mingħand il-Kummissjoni (l-Eurostat). Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha minnufih teżamina l-kwistjoni u tikkomunika d-deċiżjoni tagħha dwar il-kjarifika mitluba lill-Istat Membru kkonċernat.

3. Fl-eventwalità ta’ inċertezza rigward l-implementazzjoni korretta tar-regoli ta’ kontabilità tal-SEK 2010, l-Istat Membru konċernat għandu jitlob kjarifika mingħand il-Kummissjoni (l-Eurostat). Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha minnufih teżamina t-talba u minnufih tikkomunika d-deċiżjoni tagħha dwar il-kjarifika mitluba lill-Istat Membru kkonċernat.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-Istati Membri għandhom iwettqu l-kalkolu u l-allokazzjoni tas-servizzi finanzjarji ta' intermedjazzjoni mkejla b'mod indirett (Fisim) fil-kontijiet nazzjonali skont il-metodoloġija deskritta fl-Anness A. Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi qabel tmiem l-2012, permezz ta' atti delegati, skont l-Artikoli 7, 8 u 9, metodoloġija għall-kalkolu u l-allokazzjoni tal-Fisim.

4. L-Istati Membri għandhom iwettqu l-kalkolu u l-allokazzjoni tas-servizzi finanzjarji ta' intermedjazzjoni mkejla b'mod indirett (Fisim) fil-kontijiet nazzjonali skont il-metodoloġija deskritta fl-Anness A. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi qabel tmiem l-2012, permezz ta' atti delegati, skont l-Artikoli 7, 8 u 9, metodoloġija għall-kalkolu u l-allokazzjoni tal-Fisim, li tinkorpora metodu aġġustat għar-riskju li jirrifletti b'mod adegwat l-ispiża mistennija fil-futur tar-riskju realizzat.

Ġustifikazzjoni

Attwalment l-istituzzjonijiet finanzjarji jitqiesu li jipproduċu valur biż-żamma ta' assi riskjużi, li se jkollhom qligħ ogħla. Dan id-dħul huwa meqjus bħala valur miżjud anki jekk sempliċement jirrappreżenta l-ispiża mistennija tar-riskji. Għalhekk il-ħtieġa għall-aġġustament tar-riskju bbażat fuq l-ispiża mistennija tar-riskju REALIZZAT biex tintwera l-kontribuzzjoni diretta REALI għall-PDG.

Emenda  19

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a. Sal-2014, u kull sena konsegwenti, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu l-informazzjoni li ġejja lill-Eurostat

 

- id-dejn tal-korporazzjonijiet pubbliċi tagħhom kemm permezz tal-kategorija kif ukoll tas-sottosettur,

 

- il-livell tal-garanziji tagħhom lill-entitajiet tas-settur pubbliku u dak privat, inkluż tqassim skont is-settur, u l-informazzjoni relatata mas-sejħa ta’ garanziji,

 

- l-obbligi impliċiti tal-pensjoni tagħhom.

 

Il-Eurostat għandha tippubblika din l-informazzjoni kull sena.

 

Sal-2014, il-Eurostat għandu joħroġ ukoll rapport li jinkludi test ta’ materjalità, b’mod partikolari għall-iżvelar ta’ sħubiji pubbliċi-privati u obbligi impliċiti oħra, inklużi obbligi kontinġenti, lil hinn mill-Gvern.

 

Sal-2017, il-Eurostat għandu joħroġ rapport ieħor li jivvaluta l-estent li bih il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni stipulata fl-ewwel sottoparagrafu tirrappreżenta l-obbligi impliċiti kollha, inklużi l-obbligi kontinġenti, lil hinn mill-Gvern.

Emenda  20

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Fejn meħtieġ, u biex tiġi żgurata l-konformità ma' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tipprovdi r-riżorsi u l-kompetenza meħtieġa sabiex tgħin lill-Istati Membri li jridu jegħlbu ostakli metodoloġiċi kbar.

Emenda  21

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3a. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-Anness B u tadotta att delegat skont l-Artikolu 7 rigward l-organizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tat-tabelli tat-trażmissjoni tad-dejta, sabiex tiżgura programm ċar, koerenti, mhux ambigwu u trasparenti għat-trażmissjoni tad-dejta.

 

_____________

 

*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tivvaluta l-kwalità tad-dejta trażmessa.

4. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tivvaluta l-kwalità tad-dejta trażmessa. Sa ...*, u kull sentejn wara din id-data, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar il-kwalità tad-dejta dwar kontijiet nazzjonali u reġjonali.

 

_____________

 

*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Emenda  23

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Safejn is-sistema tal-istatistika nazzjonali teħtieġ adattamenti ewlenin għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista' tagħti derogi lill-Istati Membri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 10 mill-applikazzjoni tiegħu sal-1 ta' Jannar 2020.

1. Safejn is-sistema tal-istatistika nazzjonali teħtieġ adattamenti ewlenin għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista' tagħti derogi temporanji lill-Istati Membri skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 10 mill-applikazzjoni tiegħu sal-1 ta' Jannar 2020.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. Il-Kummissjoni għandha tagħti deroga temporanja skont il-paragrafu 1 biss fejn ikun jidher b’mod ċar li ma hemmx biżżejjed riżorsi jew hemm ostakoli metodoloġiċi kbar li jwaqqfu lil Stat Membru konċernat milli japplika dan ir-Regolament. Id-deroga għandha tingħata biss għal perjodu li huwa twil biżżejjed sabiex jippermetti lill-Istat Membru jsolvi l-ostakoli metodoloġiċi tiegħu. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-għarfien meħtieġ, li jista’ jinkludi r-riżorsi speċifiċi, sabiex tassisti lill-Istat Membru. Il-Kummissjoni ma għandhiex tagħti deroga jekk din tista' tipperikola b'mod sproporzjonat il-preċiżjoni tad-dejta aggregata. Il-proporzjon tal-PDG tal-Istat Membru fi ħdan l-Unjoni jew fiż-żona euro m'għandux iservi ta' ġustifikazzjoni għall-għoti tad-deroga.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1. Is-setgħa li tadotta atti delegati hija kkonferita lill-Kummissjoni filwaqt li tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

1. Is-setgħat ta’ adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikoli 2(2), (4) u (5) u l-Artikolu 3(3) għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar is-setgħat delegati mhux iktar tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħat għandha tiġġedded awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jirrevokaha skont l-Artikolu 8.

2. Is-setgħat ta’ adozzjoni tal-atti ddelegati msemmija fl-Artikoli 2(2), (4) u (5) u l-Artikolu 3(3) għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin minn …*. Il-Kummissoni għandha tfassal rapport dwar id-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġġedded b'mod taċitu għal perjodi ta’ żmien identiċi, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponix din l-estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 2(2), (4) u (5) u l-Artikolu 3(3) tista’ tiġi rrevokata f'kull ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li diġà jkunu fis-seħħ.

2. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha, fl-istess waqt, tinnotifikah lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

4. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha, fl-istess waqt, tinnotifikah lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3. Is-setgħat li tadotta l-atti delegati jingħataw lill-Kummissjoni soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 8 u 9.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(2), (4) u (5) u l-Artikolu 3(3) jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill t-tnejn ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li ma jkunux sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

 

____________

 

* ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Emenda  26

Proposta għal regolament

Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 8

imħassar

Ir-Revoka tad-delega

 

1. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikoli 2(2), (4) u (5) u 3(3) tista’ tiġi rrevokata f'kull ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

 

2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-delega tas-setgħat għandha tagħmel ħilitha biex tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali, fejn tindika s-setgħat delegati li jistgħu jkunu soġġetti għar-revoka u r-raġunijiet li jista' jkun hemm għal din ir-revoka.

 

3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha twassal għat-tmiem tad-delega tas-setgħat speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ minnufih jew f'data aktar tard speċifikata fid-deċiżjoni. Ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li diġà jkunu fis-seħħ. Hija għandha tiġi pppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

 

Emenda  27

Proposta għal regolament

Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 9

imħassar

Oġġezzjonijiet għall-atti delegati

 

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat f'perjodu ta' xahrejn mid-data tan-notifika.

 

Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill dak il-perjodu ta’ żmien għandu jiġi estiż b’xahrejn.

 

2. Jekk, meta jiskadi l-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkun oġġezzjona għall-att delegat, dan għandu jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data mniżżla ġewwa fih.

 

L-att delegat jista' jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-seħħ qabel jiskadi dan il-perjodu, jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux oġġezzjonijiet.

 

3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għall-att delegat adottat, huwa ma jidħolx fis-seħħ. L-istituzzjoni li tressaq l-oġġezzjoni għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-oġġezzjoni tagħha għall-att delegat.

 

Emenda  28

Proposta għal regolament

Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 9a

 

Informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv jew tal-proċeduri ta’ żbilanċ makroekonomiku

 

Atti delegati ma għandhomx jintużaw fir-rigward ta' informazzjoni tal-istatistika prodotta f'konnessjoni mal-implimentazzjoni tal-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv jew tal-proċeduri ta' żbilanċ makroekonomiku.

Emenda  29

Proposta għal regolament

Anness A – kapitolu 1 – punt 1.18 – paragrafu b – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3b) Id-dejta reġjonali dwar il-proporzjon bejn ishma azzjonarji pubbliċi u privati;

Emenda  30

Proposta għal regolament

Anness A – kapitolu 1 – punt 1.18 – paragrafu d – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) L-analiżi tal-interdipendenzi bejn l-ekonomiji tal-UE;

(2) L-analiżi tal-interdipendenzi bejn l-ekonomiji tal-UE, filwaqt li jitqiesu l-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom, b'mod partikolari fejn dawk ir-reġjuni għandhom setgħat leġiżlattivi u fiskali;

Emenda  31

Proposta għal regolament

ANNESS A – Kapitolu 2 – punt 2.21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.21 Kumpanija holding li sempliċement ikollha fil-pussess tagħha l-assi tas-sussidjarji hija eżempju wieħed ta’ istituzzjoni finanzjarja kaptiva. Unitajiet oħra li huma wkoll ittrattati bħala istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi huma unitajiet li għandhom il-karatteristiċi ta’ SPE kif imfisser hawn fuq, inklużi l-fondi tal-investiment u l-pensjoni u l-unitajiet li jintużaw għaż-żamma u l-immaniġġjar tal-ġid bħala servizz għal individwi jew familji, għaż-żamma ta’ assi għat-titolizzazzjoni, għall-ħruġ ta’ titoli f’isem kumpaniji relatati (kumpanija bħal din tissejjaħ "conduit"), u l-unitajiet li jservu ta’ mezzi għat-titolizzazzjoni u li jwettqu funzjonijiet finanzjarji oħra.

2.21 Kumpanija holding li sempliċement ikollha fil-pussess tagħha l-assi tas-sussidjarji hija eżempju wieħed ta’ istituzzjoni finanzjarja kaptiva. Unitajiet oħra li huma wkoll ittrattati bħala istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi huma unitajiet li għandhom il-karatteristiċi ta’ SPE kif imfisser hawn fuq, inklużi l-fondi tal-investiment u l-pensjoni u l-unitajiet li jintużaw għaż-żamma u l-immaniġġjar tal-ġid bħala servizz għal individwi jew familji, għall-ħruġ ta’ titoli f’isem kumpaniji relatati (kumpanija bħal din tissejjaħ "conduit"), u li jwettqu funzjonijiet finanzjarji oħra.

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġiet suġġerita mill-BĊE. Il-korporazzjonijiet ta’ vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolazzjoni ta' kull forma ma jistgħux jiġu trattati bl-istess mod bħal istituzzjonijiet finanzjarji 'captive' — b'mod partikolari, m'humiex konsolidati mal-oriġinatur, irrispettivament mill-kriterji ta' 'indipendenza'. Huma klassifikati bħala intermedjarji finanzjarji oħra (p.125). Ara l-Artikolu 1 tar-Regolament BĊE/2008/30 tad-19 ta' Diċembru 2008 dwar statistika li tittratta l-attiv u l-passiv ta' korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni (2).

Emenda  32

Proposta għal regolament

ANNESS A – Kapitolu 2 – punt 2.75

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.75 Definizzjoni: Is-subsettur “korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti għajr għall-bank ċentrali” (S.122) jinkludi l-korporazzjonijiet u l-unitajiet ta’ status kważi korporattiv finanzjarji kollha, għajr għal dawk ikklassifikati fil-bank ċentrali u fis-subsetturi tal-MMF, li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u li n-negozju tagħhom hu li jirċievu d-depożiti minn unitajiet istituzzjonali, u, fuq il-kont proprju tagħhom, japprovaw għoti b’self u/jew jinvestu f’titoli.

2.75 Definizzjoni: Is-subsettur “korporazzjonijiet li jaċċettaw id-depożiti għajr għall-bank ċentrali” (S.122) jinkludi l-korporazzjonijiet u l-unitajiet ta’ status kważi korporattiv finanzjarji kollha, għajr għal dawk ikklassifikati fil-bank ċentrali u fis-subsetturi tal-MMF, li huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja u li n-negozju tagħhom hu li jirċievu d-depożiti jew jagħlqu sostituti għal depożiti minn unitajiet istituzzjonali minbarra MFIs, u, fuq il-kont proprju tagħhom, japprovaw għoti b’self u/jew jinvestu f’titoli.

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġiet suġġerita mill-BĊE. It-test għandu jiġi allinjat mad-definizzjoni ta' 'MFIs oħra' fl-Artikolu 1 tar-Regolament BĊE/2008/32 tad-19 ta' Diċembru 2008 rigward il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (Riformulazzjoni) (3). Jinsab inkluż ukoll kliem simili fl-SNA 2008.

Emenda  33

Proposta għal regolament

ANNESS A – Kapitolu 2 – punt 2.90

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.90 Definizzjoni: Korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni (FVC) huma kumpaniji li jwettqu tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni. FCV li jissodisfaw il-kriterji ta’ unità istituzzjonali huma kklassifikati f’S.125, jew inkella jiġu ttrattati bħala parti integrali mill-kumpanija prinċipali.

2.90 Definizzjoni: Korporazzjonijiet finanzjarji vettura involuti fi tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni (FVC) huma kumpaniji li jwettqu tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġiet suġġerita mill-BĊE. L-FVCs għandhom jiġu trattati bħala unitajiet istituzzjonali separati independentement mill-kriterji bħall-'grad ta' indipendenza mill-unità prinċipali' (ara l-paragrafu 2.22). Ara l-Artikolu 1 tar-Regolament BĊE/2008/30.

Emenda  34

Proposta għal regolament

ANNESS A – Kapitolu 5 – punt 5.108

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.108 Huwa essenzjali li jiġi stabbilit jekk il-korporazzjoni finanzjarja involuta fit-titolizzazzjoni tal-assi tamministrax attivament il-portafoll tagħha billi toħroġ titoli tad-dejn u tassumi riskju, minflok sempliċiment taġixxi bħala attività fiduċjarja li tamministra assi b’mod passiv jew ikollha titoli tad-dejn. Meta l-korporazzjoni finanzjarja tkun is-sid legali ta’ portafoll ta’ assi, tkun l-emittent ta’ titoli tad-dejn li jippreżentaw imgħax fil-portafoll, ikollha sett sħiħ ta' kontijiet, u ġġorr ir-riskji tas-suq u l-kreditu, tkun qed taġixxi bħala intermedjarju finanzjarju kklassifikat fost intermedjarji finanzjarji oħra. Il-korporazzjonijiet finanzjarji involuti fit-titolizzazzjoni tal-assi, li jissejħu wkoll korporazzjonijiet ta’ vettura finanzjarja (FVC), normalment ma jġorrux ir-riskju tas-suq jew tal-kreditu, billi kwalunkwe bidla fil-valur tal-assi miżmuma minnhom li tirriżulta minħabba dawk ir-riskji titpatta waħda waħda permezz ta' tnaqqis fil-prinċipal u/jew l-imgħax imħallas lit-titolari tat-titoli sostnuti bl-assi (ABS). L-aġenziji tar-rati tal-kreditu jisħqu wkoll li l-korporazzjonijiet tat-titolizzazzjoni huma kompletament protetti mill-insolvenza. Il-korporazzjonijiet finanzjarji involuti fit-titolizzazzjoni tal-assi huma distinti minn entitajiet li jinħolqu biss biex iżommu portafolli speċifiċi ta’ assi u obbligazzjonijiet finanzjarji. Dawn l-entitajiet huma kkombinati mal-korporazzjonijiet prinċipali tagħhom, jekk ikunu residenti fl-istess pajjiż tal-korporazzjoni prinċipali. Madankollu, l-entitajiet nonresidenti jitqiesu bħala unitajiet istituzzjonali separati u jiġu kklassifikati bħala istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġiet suġġerita mill-BĊE. Dan il-paragrafu għandu jitħassar peress li mhuwiex konsistenti mad-definizzjonijiet u l-kriterji applikabbli għall-vetturi ta' titolizzazzjoni. L-applikazzjoni tagħha tista' tirriżulta fil-konsolidazzjoni tal-vetturi bl-unitajiet 'prinċipali' residenti, sakemm il-vetturi ta' titolizzazzjoni tipikament ma jissodisfawx il-kriterji proposti tar-riskju tas-suq u tal-kreditu (ara wkoll l-emenda 17).

Emenda  35

Proposta għal regolament

Anness A – kapitolu 13 – punt 13.08

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kontijiet reġjonali għandhom jinġabru fuq il-bażi tad-dejta reġjonali miġbura direttament, u d-dejta nazzjonali bi tqassim reġjonali abbażi ta' assunzjonijiet. Iktar kemm tkun kompluta d-dejta miġbura direttament, inqas ikun hemm bżonn ta' assunzjonijiet. In-nuqqas ta' informazzjoni reġjonali li tkun kompluta, aġġornata u affidabbli biżżejjed, jirrikjedi l-assunzjonijiet fil-ġbir tal-kontijiet reġjonali. Dan jimplika li xi differenzi bejn ir-reġjuni ma jkunux bilfors riflessi fil-kontijiet reġjonali.

Il-kontijiet reġjonali għandhom jinġabru fuq il-bażi tad-dejta reġjonali miġbura direttament, u, fejn japplikaw eżenzjonijiet speċjali, tad-dejta nazzjonali bi tqassim reġjonali abbażi ta' assunzjonijiet. Iktar kemm tkun kompluta d-dejta miġbura direttament, inqas ikun hemm bżonn ta' assunzjonijiet. In-nuqqas ta' informazzjoni reġjonali li tkun kompluta, aġġornata u affidabbli biżżejjed, jirrikjedi l-assunzjonijiet fil-ġbir tal-kontijiet reġjonali. Dan jimplika li xi differenzi bejn ir-reġjuni ma jkunux bilfors riflessi fil-kontijiet reġjonali.

Emenda  36

Proposta għal regolament

ANNESS B – L-ewwel tabella – ringiela 2, 801, 27 u 28

 

Test propost mill-Kummissjoni

2

L-ammonti prinċipali meħuda f’daqqa tal-gvern ġenerali – annwali

3/9

mill-1995 ’il quddiem

801

Il-kontijiet mhux finanzjarji skont is-settur – kull tliet xhur

85 jum

mill-1999Q1 ’il quddiem

27

Il-kontijiet finanzjarji għall-gvern ġenerali – kull tliet xhur

85 jum

mill-1999Q1 ’il quddiem

28

Id-dejn tal-gvern – kull tliet xhur

3

mill-2000Q1 ’il quddiem

 

Emenda

2

L-ammonti prinċipali meħuda f’daqqa tal-gvern ġenerali – annwali

3/9

mill-1995 ’il quddiem

801

Il-kontijiet mhux finanzjarji skont is-settur – kull tliet xhur

3/9

mill-1999Q1 ’il quddiem

27

Il-kontijiet finanzjarji għall-gvern ġenerali – kull tliet xhur

3/9

mill-1999Q1 ’il quddiem

28

Id-dejn tal-gvern – kull tliet xhur

3/9

mill-2000Q1 ’il quddiem

___________________

 

Emenda                     37

Proposta għal regolament

ANNESS B – Tabella 2 – l-aħħar żewġ ringieli

 

Test propost mill-Kummissjoni

EDP_D41

L-imgħaxijiet, inklużi l-flussi fuq it-tpartit u l-FRAs (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Il-krediti netti(+)/Is-self nett (-)taħt il-Proċedura ta’ Defiċit Eċċessiv (EDP) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

 

Emenda

D.41

Interessi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Il-krediti netti (+)/Is-self nett (-)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġiet suġġerita mill-BĊE. Din il-bidla teknika għandha l-għan li ġġib id-defiċit tas-SEK u l-EDP konformi ma' xulxin.

Emenda  38

Proposta għal regolament

Anness B – Tabella 10 – punt 6a (new)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Kodiċi

Il-lista tal-elementi varjabbli

 

TE

6a. In-nefqa totali tal-gvern ġenerali(4)

 

 

_____________

 

 

(4) fejn il-kontijiet huma prodotti fuq bażi reġjonali

Emenda  39

Proposta għal regolament

Anness B – Tabella 10 – punt 6a (new) - inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Kodiċi

Il-lista tal-elementi varjabbli

 

P.51g

- Total ta' formazzjoni tal-kapital fiss gross tal-Gvern ġenerali(4)

 

 

_____________

 

 

(4) fejn il-kontijiet huma prodotti fuq bażi reġjonali

Emenda  40

Proposta għal regolament

Anness B – Tabella 10 – punt 6b (new)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Kodiċi

Il-lista tal-elementi varjabbli

 

D.92

6b. Għotjiet ta' Investiment tal-Gvern ġenerali(4)

 

 

_____________

 

 

(4) fejn il-kontijiet huma prodotti fuq bażi reġjonali

Emenda  41

Proposta għal regolament

Anness B – Tabella 11 – kolonna 3 – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Diviżjonijiet COFOG Gruppi COFOG(3)(7)

Diviżjonijiet COFOG gruppi COFOG(7)

Emenda  42

Proposta għal regolament

Anness B – Tabella 11 – kolonna 3 – ringiela 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Diviżjonijiet COFOG Gruppi COFOG(3)(7)

Diviżjonijiet COFOG gruppi COFOG(7)

Emenda  43

Proposta għal regolament

Anness B – Tabella 11 – kolonna 3 – ringiela 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Diviżjonijiet COFOG Gruppi COFOG(3)(7)

Diviżjonijiet COFOG gruppi COFOG(7)

Emenda  44

Proposta għal regolament

ANNESS B – Tabella 801 – l-aħħar żewġ ringieli

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

Informazzjoni addizzjonali għall-Gvern Ġenerali

Is-setturi

 

 

S.1

S.11

S.12

S.13

S.1M

S.1N

S.2

OTE

In-nefqa totali tal-gvern ġenerali

 

 

 

x

 

 

 

OTR

Id-dħul totali tal-gvern ġenerali

 

 

 

x

 

 

 

 

Emenda

 

Informazzjoni addizzjonali għall-Gvern Ġenerali

Is-setturi

 

 

S.1

S.11

S.12

S.13

S.1M

S.1N

S.2

OTE

In-nefqa totali tal-gvern ġenerali

 

 

 

x

 

 

 

OTR

Id-dħul totali tal-gvern ġenerali

 

 

 

x

 

 

 

EMH

Sigħat kuntrattwali maħduma

 

 

 

x

 

 

 

EMP

Persuni impjegati

 

 

 

x

 

 

 

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġiet suġġerita mill-BĊE. Sabiex jintlaħqu l-bżonnijiet tal-pubbliku u dawk politiċi għall-kejl tal-kumpens għal kull impjegat u għal kull siegħa fis-settur ġenerali tal-gvern, il-programm ta' trażmissjoni (it-Tabella 801) għandu jiġi supplimentat b'dejta dwar in-numru ta' impjegati u s-sigħat maħduma għas-settur ġenerali tal-gvern kull tliet xhur.

  • [1]  ĠU C 203, 9.7.2011, p. 3.

NOTA SPJEGATTIVA

Dan ir-regolament jistabbilixxi r-regoli li għandhom jiġu osservati għall-ġbir u l-publikazzjoni tad-dejta makroekonomika essenzjali fl-UE. Fil-prattika, il-proposta tal-Kummissjoni hija reviżjoni estensiva tas-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali (is-Sistema Ewropea tal-Kontijiet - SEK), li hija bbażata fuq l-aħħar reviżjoni tas-Sistema tal-Kontijiet Nazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti (SKN -adottata fl-2008), u tidħol f'aktar dettall.

L-istatistika tinsab fil-qalba tad-dibattitu pubbliku: jeħtieġ li jkun hemm dejta indipendenti, affidabbli, komparabbli u fil-ħin għal min iffassa l-politika kif ukoll għall-atturi u ċ-ċittadini ekonomiċi biex titkejjel, tiġi valutata u sorveljata r-realtà ekonomika u l-iżviluppi tagħha. Għandu jsir kull sforz biex jiġi żgurat li l-SEK riveduta tipprovdi liċ-ċittadini tal-UE bi statistika makro-ekonomika tal-ogħla kwalità, ibbażata fuq metodoloġija sana u li tiġi provduta skont skeda preċiża.

L-Istati Membri jindikaw tħassib dwar il-piżijiet amministrattivi, għal din ir-raġuni, ir-rapport jissuġġerixxi li fejn ikun possibbli, għandhom jitwettqu metodi awtomatiċi u fil-ħin reali tal-ġbir tad-dejta.

Ir-rapport jipproponi wkoll it-tisħiħ tal-proposta tal-Kummissjoni kif ġej:

· huwa jenfasizza li d-dejta provduta għandha tkun kemm jista' jkun kompluta biex tiżgura trasparenza massima, speċjalment rigward is-settur pubbliku, u jinsisti li r-rapport għandu jiġi prodott u pubblikat bil-ħsieb tal-utent;

· huwa jenfasizza li jeħtieġ li jsir aktar xogħol metodoloġiku sabiex tingħata stampa aktar kompluta tal-aspetti ambjentali, l-attivitajiet tad-djar u tas-settur pubbliku;

· huwa jimmira li jillimita d-derogi għall-ammont l-aktar minimu sabiex jiżgura stampa ċara u kompluta; avvenimenti reċenti wrew li anki pajjiżi fejn il-PDG tagħhom huwa frazzjoni żgħira ta' dak tal-UE, dan jista' jkollu effetti sistemiċi: il-fatt li ma jkollhomx informazzjoni kompluta mhijiex alternattiva għall-pajjiżi żgħar;

· jitlob lill-Kummissjoni biex tabbozza kompletament mill-ġdid il-programm tat-trażmissjoni tad-dejta: filfatt il-programm preżentat fl-Anness B joħloq konfużjoni u ma jippermettix li l-kontenut ikun kompletament jiftiehem il-frekwenza u l-iskadenzi tal-istatistika li għandhom jiġu pubblikati mill-MS;

· huwa jeżiġi rapport ta' kwalità dwar il-kontijiet nazzjonali mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, kull sentejn;

· huwa jippermetti aktar ħin għall-eżaminazzjoni ta' atti delegati mill-Parlament.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (13.4.2011)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea
(COM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Danuta Maria Hübner

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

COFOG, ir-rappurtaġġ ta' dejta b'żewġ figuri, ma saritx obbligatorja fil-proposta għall-Programm ta' Trasmissjoni l-Ġdid ESA-95. Dan jirrappreżenta nuqqas ewlieni fil-ħila tal-Kummissjoni u tal-parteċipanti interessati b'mod ġenerali li janalizzaw it-tendenzi ta' nfiq pubbliku u t-tqassim funzjonali tiegħu.

B'żieda ma' dan ma seħħ l-ebda progress fil-possibilità ta' ġbir ta' dejta dwar in-nefqa pubblika fil-livell NUTS II minkejja l-kooperazzjoni u n-negozjati mal-Eurostat tul dawn l-aħħar erba' snin. Bla dubju dan idgħajjef il-ħila tal-Kummissjoni u tal-parteċipanti interessati l-oħrajn milli jwettqu analiżi komprensiva u affidabbli tal-politiki nazzjonali, u, b'mod partikolari tat-tendenzi u x-xejriet tan-nefqa pubblika u tal-investiment pubbliku fil-livell reġjonali.

Premessa 3 tal-proposta għal regolament tal-Kummissjoni tiddikjara li "Iċ-ċittadini tal-Unjoni jeħtieġu l-kontabilità ekonomika bħala għodda bażika għall-analiżi tal-qagħda ekonomika ta' Stat Membru jew reġjun". Minħabba l-kriżi ekonomika, id-deċiżjonijiet dwar il-finanzi u n-nefqa pubblika jinsabu fuq quddiem nett tal-aġenda tal-politika, possibilment aktar minn qatt qabel. Hu diffiċli li wieħed jifhem li l-istatistika Ewropea ma tadattax ruħha għal din ir-realtà ġdida billi toffri xi statistika bażika addizzjonali biex tinftiehem is-sitwazzjoni tal-finanzi pubbliċi fil-livell reġjonali u l-effetti tal-kriżi fuqhom. Ma għandniex ninsew li aktar minn terz tan-nefqa pubblika totali fl-UE hi ġestita minn livelli ta' Gvern lil hinn mil-livell ċentrali. Dan is-sehem jaqbeż sew il-50% f'xi Stati Membri. F'dak li għandu x'jaqsam mal-investiment pubbliku, aktar minn żewġ terzi jitwettaq fil-livell reġjonali u lokali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) Is-Sistema Ewropea tal-kontijiet riveduta stabbilita b'dan ir-Regolament (SEK 2010) tinkludi metodoloġija u programm ta' trażmissjoni (li jiddefinixxi l-kontijiet u t-tabelli li jridu jiġu pprovduti mill-Istati Membri skont l-iskadenzi speċifikati). Dawn il-kontijiet u tabelli l-Kummissjoni għandha tagħmilhom disponibbli għall-utenti f'dati preċiżi b'mod partikolari fir-rigward tas-sorveljanza tal-konverġenza ekonomika u l-ksib ta' koordinazzjoni mill-qrib tal-istrateġiji ekonomiċi tal-Istati Membri.

(10) Is-Sistema Ewropea tal-kontijiet riveduta stabbilita b'dan ir-Regolament (SEK 2010) tinkludi metodoloġija u programm ta' trażmissjoni (li jiddefinixxi l-kontijiet u t-tabelli li jridu jiġu pprovduti mill-Istati Membri skont l-iskadenzi speċifikati). Dawn il-kontijiet u tabelli l-Kummissjoni għandha tagħmilhom disponibbli għall-utenti f'dati preċiżi b'mod partikolari fir-rigward tas-sorveljanza tal-konverġenza ekonomika u l-ksib ta' koordinazzjoni mill-qrib tal-istrateġiji ekonomiċi tal-Istati Membri. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi infurmat regolarment dwar il-proċedura kollha ta' segwitu tas-sistema Ewropea tal-kontijiet.

Emenda 2

Proposta għal regolament

Anness B – Tabella 10 – punt 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Kodiċi

Lista tal-varjabbli

 

TE

6a. Total ta' nfiq tal-Gvern ġenerali

Emenda  3

Proposta għal regolament

Anness B – Tabella 10 – punt 6 a ‑ inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Kodiċi

Lista tal-varjabbli

 

P.51g

‑ Total ta' formazzjoni tal-kapital fiss gross tal-Gvern ġenerali

Emenda  4

Proposta għal regolament

Anness B – Tabella 10 – punt 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Kodiċi

Lista tal-varjabbli

 

D.92

6b. Għotjiet ta' Investiment tal-Gvern ġenerali

Emenda  5

Proposta għal regolament

Anness – Tabella 11 – kolonna 3 – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Diviżjonijiet COFOG gruppi COFOG(3)(7)

Diviżjonijiet COFOG gruppi COFOG(7)

Emenda  6

Proposta għal regolament

Anness B – Tabella 11 – kolonna 3 – ringiela 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Diviżjonijiet COFOG gruppi COFOG(3)(7)

Diviżjonijiet COFOG gruppi COFOG(7)

Emenda  7

Proposta għal regolament

Anness B – Tabella 11 – kolonna 3 – ringiela 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Diviżjonijiet COFOG gruppi COFOG(3)(7)

Diviżjonijiet COFOG gruppi COFOG(7)

PROĊEDURA

Titolu

Is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea

Referenzi

COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)

Kumitat responsabbli

ECON

Opinjoni(jiet) mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

5.4.2011

 

 

 

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Danuta Maria Hübner

27.1.2011

 

 

Eżami fil-kumitat

22.3.2011

 

 

 

Data tal-adozzjoni

12.4.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

40

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Tamás Deutsch, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Karima Delli, Richard Falbr, Marek Henryk Migalski, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

PROĊEDURA

Titolu

Is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea

Referenzi

COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

20.12.2010

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

5.4.2011

 

 

 

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

EMPL

5.4.2011

REGI

5.4.2011

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

EMPL

17.2.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Sharon Bowles

18.1.2011

 

 

 

Eżami fil-kumitat

7.11.2011

19.12.2011

28.2.2012

 

Data tal-adozzjoni

21.3.2012

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

41

1

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Pervenche Berès, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Enrique Guerrero Salom, Thomas Mann, Mario Mauro, Sophia in ‘t Veld

Data tat-tressiq

28.3.2012