SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii

28.3.2012 - (COM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Sharon Bowles


Postup : 2010/0374(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0076/2012
Predkladané texty :
A7-0076/2012
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii

(COM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2010)0774),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0010/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. mája 2011[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0076/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Monitorovanie ekonomík členských štátov a hospodárskej a menovej únie (HMÚ) si vyžaduje porovnateľné, aktualizované a spoľahlivé informácie o štruktúre a vývoji ekonomickej situácie každého členského štátu alebo regiónu.

1) Tvorba politík v Únii a monitorovanie ekonomík členských štátov a hospodárskej a menovej únie si vyžaduje porovnateľné, aktualizované a spoľahlivé informácie o štruktúre a vývoji ekonomickej situácie každého členského štátu alebo regiónu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Občania Únie potrebujú ekonomické účty ako základný nástroj na analyzovanie ekonomickej situácie členského štátu alebo regiónu. V záujme porovnateľnosti by mali byť takéto účty založené na jednom súbore zásad, ktoré neumožňujú rozdielny výklad.

3) Občania Únie potrebujú ekonomické účty ako základný nástroj na analyzovanie ekonomickej situácie členského štátu alebo regiónu. V záujme porovnateľnosti by mali byť takéto účty založené na jednotnom súbore zásad, ktoré neumožňujú rozdielny výklad. Poskytované informácie by mali byť čo najpresnejšie, najúplnejšie a najaktuálnejšie, aby sa zabezpečila maximálna transparentnosť, najmä pokiaľ ide o verejný sektor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Komisia by mala používať agregáty národných účtov na administratívne účely Únie a najmä na výpočty týkajúce sa rozpočtu.

4) Komisia by mala používať agregáty národných a regionálnych účtov na administratívne účely Únie a najmä na výpočty týkajúce sa rozpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. Na účely zriadenia environmentálnych ekonomických účtov ako satelitných účtov k európskemu systému účtov ESA sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch1 zriadil spoločný rámec pre zber, zostavovanie, prenos a hodnotenie európskych environmentálnych ekonomických účtov1.

 

________________

 

1 Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2011, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V prípade environmentálnych a sociálnych účtov by sa mala venovať pozornosť oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 20. augusta 2009 s názvom „Viac ako HDP − Meradlo pokroku v meniacom sa svete“. Preto sa môžu vyžadovať ďalšie metodické štúdie a testy údajov.

9) V prípade environmentálnych a sociálnych účtov by sa malo v plnej miere zohľadniť aj oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 20. augusta 2009 s názvom „Viac ako HDP − Meradlo pokroku v meniacom sa svete“. Potrebné sú ďalšie metodické štúdie a testy údajov najmä preto, aby sa lepšie zohľadnili zmeny produktivity vo verejnom sektore prostredníctvom zapojenia environmentálnych účtov do hospodárskeho účtovníctva a ich rozšírením pridaním účtov týkajúcich sa sociálnych aspektov. Existuje však dostatok dôkazov o tom, že je to potrebné, a sú k dispozícii nástroje na prijatie rýchlych opatrení na nápravu nedostatkov koncepcie HDP. Komisia by mala do júla 2013 predložiť Európskemu parlamentu a Rade aktualizované oznámenie „Viac ako HDP“ spolu s akčným plánom sústreďujúcim sa na konkrétne legislatívne návrhy, ktoré je potrebné predložiť do júla 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9a) Preskúmať by sa malo prípadné používanie nových automatizovaných metód zberu údajov v reálnom čase.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Revidovaný Európsky systém účtov zavedený týmto nariadením (ESA 2010) obsahuje metodiku a program zasielania (v ktorom sa uvádzajú účty a tabuľky, ktoré majú poskytovať všetky členské štáty v stanovených lehotách). Komisia by mala uvedené účty a tabuľky dať k dispozícii používateľom v presne stanovených termínoch najmä v záujme monitorovania ekonomickej konvergencie a dosiahnutia úzkej koordinácie hospodárskych politík členských štátov.

10) Revidovaný Európsky systém účtov zavedený týmto nariadením (ESA 2010) obsahuje metodiku a program zasielania (v ktorom sa uvádzajú účty a tabuľky, ktoré majú poskytovať všetky členské štáty v stanovených lehotách). Komisia by mala uvedené účty a tabuľky dať k dispozícii používateľom v presne stanovených termínoch najmä v záujme monitorovania ekonomickej konvergencie a dosiahnutia úzkej koordinácie hospodárskych politík členských štátov. Európsky parlament by mal byť pravidelne informovaný o celom procese monitorovania európskeho systému účtov 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. Pri zverejňovaní údajov by sa mal uplatniť prístup, ktorý je orientovaný na používateľov a spočíva v tom, že sa občanom Únie a zúčastneným stranám poskytnú zrozumiteľné a užitočné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Bola zriadená akčná skupina, ktorá má ďalej preskúmať problematiku nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (Fisim) v národných účtoch. Zo zistení akčnej skupiny môže vyplynúť potreba zmeniť a doplniť metodiku výpočtu a rozdelenia Fisim do konca roku 2012 pomocou delegovaného aktu, aby sa dosiahli spoľahlivejšie výsledky.

13) Bola zriadená akčná skupina, ktorá má ďalej preskúmať problematiku nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (Fisim) v národných účtoch. Zo zistení akčnej skupiny vyplýva potreba zmeniť a doplniť metodiku výpočtu a rozdelenia Fisim do konca roku 2012 prostredníctvom začlenenia metódy odpovedajúcej riziku, ktorá primerane odráža predpokladané budúce náklady spojené s naplneným rizikom pomocou delegovaného aktu, aby sa dosiahli spoľahlivejšie výsledky.

Odôvodnenie

V súčasnosti sú finančné inštitúcie brané tak, že vytvárajú hodnotu prostredníctvom rizikových aktív, ktoré budú mať vyššiu návratnosť. Tento príjem sa berie ako pridaná hodnota aj napriek tomu, že predstavuje predpokladané budúce náklady spojené s rizikom. A z toho plynie potreba, aby úprava rizika na základe predpokladaných budúcich nákladoch na NAPLNENÉ riziko odrážala SKUTOČNÝ priamy prínos pre HDP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Výdavky na výskum a vývoj majú povahu investícií, a preto by sa mali zaznamenávať ako tvorba fixného kapitálu. Je však potrebné špecifikovať formát údajov, ktoré sa majú zaznamenávať ako tvorba fixného kapitálu pomocou delegovaného aktu, ak sa testovaním, pre ktoré sa majú vyvinúť ďalšie tabuľky, zabezpečí dostatočná spoľahlivosť údajov.

14) Výdavky na výskum a vývoj sú investíciami, a preto by sa mali zaznamenávať ako tvorba fixného kapitálu. Je však potrebné špecifikovať formát údajov, ktoré sa majú zaznamenávať ako tvorba fixného kapitálu pomocou delegovaného aktu, ak sa testovaním, pre ktoré sa majú vyvinúť ďalšie tabuľky, zabezpečí dostatočná spoľahlivosť údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14a. V súlade so smernicou Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov1, ktorá požaduje zverejňovanie príslušných informácií o podmienených záväzkoch s možným veľkým vplyvom na verejné rozpočty vrátane štátnych záruk, od roku 2014 by mali členské štáty každý rok postupovať takéto informácie a Eurostat by ich mal zverejňovať.

 

______________

 

1 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 41.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné uskutočňovať štúdie a prácu najmä v súvislosti s programami Viac ako HDP a Európa 2020 s cieľom vytvoriť komplexnejšiu metódu merania blahobytu a pokroku, aby sa podporil rozvoj inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej ekonomiky. Tieto štúdie a práce pomôžu ďalej zlepšovať dostupnosť, zasielanie a kvalitu údajov a zlepšiť metodiku, aby sa pripravila pôda pre budúci vývoj.

15) Je potrebné uskutočňovať štúdie a urýchlene konať, najmä v súvislosti s programami Viac ako HDP a Európa 2020, s cieľom vytvoriť komplexnejšiu metódu merania blahobytu a pokroku, aby sa podporil rozvoj inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej ekonomiky, pričom treba v plnej miere zohľadňovať environmentálne hľadiská a sociálne nerovnosti a snažiť sa o ich odstránenie. Takéto štúdie a práce pomôžu ďalej zlepšovať dostupnosť, zasielanie a kvalitu údajov a zlepšiť metodiku, aby sa pripravila pôda pre budúci vývoj. Údaje o národných a regionálnych účtoch by sa mali považovať za prvok prispievajúci k sledovaniu týchto cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

15a. Uznáva sa význam regionálnych účtov v týchto členských štátoch s autonómnymi alebo regionálnymi vládami, ako aj potreba zvýšenej transparentnosti na regionálnej úrovni. Eurostat by mal predovšetkým dbať na fiškálne údaje oblastí, v ktorých majú členské štáty autonómne oblasti alebo vlády.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) V súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať delegované akty s cieľom meniť a dopĺňať prílohy k tomuto nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala relevantné konzultácie aj na úrovni expertov.

16) V súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať delegované akty s cieľom meniť a dopĺňať prílohy k tomuto nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala relevantné konzultácie aj na úrovni expertov. V súlade s článkom 127 a 282 ZFEÚ by v prípade potreby mali byť uskutočnené konzultácie aj s Európskou centrálnou bankou (ECB). Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zabezpečiť súbežné, včasné a náležité odosielanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Keďže vykonávanie tohto nariadenia si môže vyžiadať väčšie úpravy vnútroštátnych štatistických systémov, Komisia môže členským štátom udeliť výnimky.

17) Keďže vykonávanie tohto nariadenia si môže vyžiadať väčšie úpravy vnútroštátnych štatistických systémov, Komisia by mala poskytnúť potrebné zdroje a odborné poznatky na pomoc členským štátom, ktoré nemajú k dispozícii dostatok zdrojov alebo musia prekonávať značné metodické prekážky. Komisia môže členským štátom udeliť výnimky, ak existujú závažné dôvody poukazujúce na to, že poskytnutie údajov nie je možné, pretože je nutné prekonať značné metodické prekážky. Takéto výnimky by mali byť dočasné a podliehať preskúmaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

17a. Skrátením lehoty na zasielanie údajov by sa výrazne zvýšil tlak na európske spoločnosti a vnútroštátne štatistické úrady a na ich náklady, čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na kvalitu poskytovaných údajov, a preto by mala lehota na zasielanie údajov zostať rovnaká, t.j. úroveň T plus 3 mesiace a deväť dní (3/9). Jednotlivé členské štáty môžu zaviesť skorší dátum, ak po dôkladnom zvážení a konzultáciách prevládnu výhody včasnejšieho oznamovania centrálnej banke nad prípadnými nevýhodami. Čo sa týka členských štátov, ktorých menou je euro, o zavedení skoršieho dátumu by sa mohlo rozhodnúť v prípade potreby vtedy, keď bude pre tento návrh hlasovať väčšina členských štátov, ktorých menou je euro.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade pochybností týkajúcich sa správneho uplatňovania účtovných pravidiel ESA 2010 príslušný členský štát požiada Komisiu (Eurostat) o objasnenie. Komisia (Eurostat) bezodkladne preverí záležitosť a príslušnému členskému štátu oznámi svoje rozhodnutie týkajúce sa vyžiadaného objasnenia.

3. V prípade neistoty týkajúcej sa správneho uplatňovania účtovných pravidiel ESA 2010 príslušný členský štát požiada Komisiu (Eurostat) o objasnenie. Komisia (Eurostat) bezodkladne preverí žiadosť a bezodkladne príslušnému členskému štátu oznámi svoje rozhodnutie týkajúce sa vyžiadaného objasnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty uskutočňujú výpočet a rozdelenie nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (Fisim) v národných účtoch v súlade s metodikou uvedenou v prílohe A. Komisia môže do konca roku 2012 v súlade s článkami 7, 8 a 9 prostredníctvom delegovaného aktu stanoviť metodiku výpočtu a rozdelenia Fisim.

4. Členské štáty uskutočňujú výpočet a rozdelenie nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (Fisim) v národných účtoch v súlade s metodikou uvedenou v prílohe A. Komisia do konca roku 2012 v súlade s článkami 7, 8 a 9 prostredníctvom delegovaného aktu stanoví metodiku výpočtu a rozdelenia Fisim, do ktorej začlení metódu odpovedajúcu riziku, ktorá náležite odráža predpokladané budúce náklady spojené s naplneným rizikom.

Odôvodnenie

V súčasnosti sú finančné inštitúcie brané tak, že vytvárajú hodnotu prostredníctvom rizikových aktív, ktoré budú mať vyššiu návratnosť. Tento príjem sa berie ako pridaná hodnota aj napriek tomu, že predstavuje predpokladané budúce náklady spojené s rizikom. A z toho plynie potreba, aby úprava rizika na základe predpokladaných budúcich nákladoch na NAPLNENÉ riziko odrážala SKUTOČNÝ priamy prínos pre HDP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Do roku 2014 a potom každoročne zasielajú členské štáty Eurostatu tieto informácie:

 

– dlh podnikov vo verejnom sektore, a to podľa kategórie a subsektora,

 

– objem ich záruk voči subjektom vo verejnom a v súkromnom sektore vrátane členenia podľa jednotlivých sektorov a informácie týkajúce sa čerpania týchto záruk,

 

– ich predpokladané penzijné záväzky.

 

Eurostat každoročne zverejňuje tieto informácie.

 

Do roku 2014 Eurostat tiež vydá správu, ktorá bude obsahovať test významnosti, predovšetkým pokiaľ ide o zverejnenie partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom a ďalších implicitných záväzkov, a to vrátane podmienených záväzkov mimo rozsahu pôsobnosti vládnych orgánov.

 

Do roku 2017 vydá Eurostat ďalšiu správu, v ktorej zhodnotí, do akej miery zverejnenie údajov uvedených v prvom pododseku predstavuje celkový objem implicitných záväzkov, a to vrátane podmienených záväzkov mimo rozsahu pôsobnosti vládnych orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V prípade potreby a v záujme zabezpečenia súladu s týmto nariadením by Komisia mala poskytnúť potrebné zdroje a odborné poznatky na pomoc členským štátom, ktoré musia prekonávať závažné metodické prekážky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Komisia do ...* preskúma prílohu B a prijme delegovaný akt v súlade s článkom 7 s cieľom usporiadať a zefektívniť tabuľky týkajúce zasielania údajov, aby sa zabezpečilo, že program zasielania údajov bude jasný, ucelený, jednoznačný a transparentný.

 

_____________

 

*Ú. v. EÚ, vložte, prosím, dátum: šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Kvalitu zasielaných údajov posudzuje Komisia (Eurostat).

4. Kvalitu zasielaných údajov posudzuje Komisia (Eurostat). Do ...*a potom každé dva roky Komisia (Eurostat) predkladá Európskemu parlament správu o kvalite údajov týkajúcich sa národných a regionálnych účtov.

 

_____________

 

*Ú. v. EÚ, vložte, prosím, dátum: dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pre prípad, že vnútroštátny štatistický systém si bude vyžadovať väčšie úpravy na uplatňovanie tohto nariadenia, Komisia môže členským štátom udeliť výnimky z jeho uplatňovania do 1. januára 2020 v súlade s postupom uvedeným v článku 10.

1. Pre prípad, že vnútroštátny štatistický systém si bude vyžadovať väčšie úpravy na uplatňovanie tohto nariadenia, Komisia môže členským štátom udeliť dočasné výnimky z jeho uplatňovania do 1. januára 2020 v súlade s postupom uvedeným v článku 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia udelí dočasnú výnimku podľa odseku 1 len v prípadoch jednoznačných závažných metodických prekážok, ktoré bránia členským štátom uplatňovať toto nariadenie. Výnimka sa udeľuje len na obdobie postačujúce na to, aby členský štát mohol tieto metodické prekážky odstrániť. S cieľom pomôcť členským štátom Komisia poskytne potrebné odborné poznatky, ktoré môžu zahŕňať osobitné zdroje. Komisia výnimku neudelí v prípade, že by sa tým neprimerane narušila presnosť agregovaných údajov. Podiel HDP členského štátu v rámci Únie alebo eurozóny nie je dôvodom na udelenie výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje s výhradou splnenia podmienok stanovených v tomto článku.

1. Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2, 4 a 5 a článku 3 ods. 3 sa udeľujú Komisii na obdobie piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr do šiestich mesiacov pred uplynutím obdobia piatich rokov. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ich Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 8 zruší.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2, 4 a 5 a článku 3 ods. 3 sa udeľuje Komisii na obdobie piatich rokov od …*. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr do deviatich mesiacov pred uplynutím obdobia piatich rokov. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2, 4 a 5 a článku 3 ods. 3 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nemá vplyv na platnosť akýchkoľvek už účinných delegovaných aktov.

2. Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

4. Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

3. Právomoci prijímať delegované akty sa prenášajú na Komisiu podľa podmienok stanovených v článkoch 8 a 9.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 a článku 3 ods. 3 nadobúda účinnosť len vtedy, keď do troch mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči nemu žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“

 

____________

 

* Ú. v.: Vložte prosím dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8

vypúšťa sa

Zrušenie delegovania právomocí

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku v článku 2 ods. 2, 4 a 5 a článku 3 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek zrušiť.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, o tom v primeranej lehote pred prijatím konečného rozhodnutia informuje druhú inštitúciu a Komisiu, pričom uvedie nielen delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, ale aj možné dôvody tohto odvolania.

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú stanovené v uvedenom rozhodnutí. Účinnosť nadobúda okamžite alebo k neskoršiemu dátumu stanovenému v uvedenom rozhodnutí. Neovplyvní účinnosť už platných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9

vypúšťa sa

Námietky voči delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť námietky voči delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia.

 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa môže uvedená lehota predĺžiť o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 ani Európsky parlament ani Rada voči delegovanému aktu nevznesú námietky, uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

 

Delegované akty sa môžu uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom úmysle nevzniesť námietky.

 

3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada voči nemu vznesú námietky. Inštitúcia, ktorá vznesie námietky proti delegovanému aktu, vysvetlí dôvody takéhoto konania.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Informácie o vykonávaní postupov pri nadmernom deficite alebo makroekonomickej nerovnováhe

 

Delegované akty sa nebudú požívať pri štatistických informáciách získaných v súvislosti s vykonávaním postupov pri nadmernom deficite alebo makroekonomickej nerovnováhe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Príloha A – kapitola 1 – bod 1.18 – písmeno b – bod 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. regionálne údaje týkajúce sa pomeru medzi podielom verejného a súkromného kapitálu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Príloha A – kapitola 1 – bod 1.18 – písmeno d – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) analýza vzájomnej závislosti medzi ekonomikami EÚ;

2) analýza vzájomnej závislosti medzi ekonomikami EÚ so zreteľom na členské štáty a ich regióny, najmä ak tieto regióny majú legislatívne a fiškálne právomoci;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

PRÍLOHA A – kapitola 2 – bod 2.21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Holdingová spoločnosť, ktorá jednoducho vlastní aktíva dcérskych spoločností je jedným príkladom kaptívnej finančnej inštitúcie. Inými jednotkami, s ktorými sa tiež zaobchádza ako s kaptívnymi finančnými inštitúciami, sú jednotky s charakteristikami SPE podľa uvedeného popisu, vrátane investičných a penzijných fondov a jednotiek používaných na správu a riadenie bohatstva jednotlivcov alebo rodín, držbu aktív na sekuritizáciu, emitovanie dlhových cenných papierov v mene príbuzných spoločností (takáto spoločnosť sa môže nazývať „conduit company“), na sekuritizáciu a vykonávanie iných finančných funkcií.

Holdingová spoločnosť, ktorá jednoducho vlastní aktíva dcérskych spoločností je jedným z príkladov kaptívnej finančnej inštitúcie. Inými jednotkami, s ktorými sa tiež zaobchádza ako s kaptívnymi finančnými inštitúciami, sú jednotky s charakteristikami účelovo zriadených jednotiek podľa uvedeného opisu vrátane investičných a penzijných fondov a jednotiek používaných na správu a riadenie majetku jednotlivcov alebo rodín, emitovanie dlhových cenných papierov v mene príbuzných spoločností (takáto spoločnosť sa môže nazývať fiktívnou spoločnosťou), a na vykonávanie iných finančných funkcií.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh ECB. K finančným spoločnostiam osobitného účelu zapojeným do sekuritizačných transakcií v akejkoľvek podobe nemožno pristupovať tak, akoby boli podobné kaptívnym finančným inštitúciám – predovšetkým totiž nie sú (bez ohľadu na kritériá nezávislosti) konsolidované s pôvodcom. Sú zahrnuté do kategórie ostatných finančných sprostredkovateľov (S.125). Pozri článok 1 nariadenia ECB/2008/30 z 19. decembra 2008 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

PRÍLOHA A – kapitola 2 – bod 2.75

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.75 Definícia: Subsektor korporácií prijímajúcich vklady okrem centrálnej banky (S.122) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií okrem tých, ktoré sú zaradené do subsektorov centrálnej banky a fondov peňažného trhu, ktoré sa zapájajú hlavne do finančného sprostredkovania a ktorých účelom je prijímať vklady od inštitucionálnych jednotiek a vo vlastnom mene poskytovať úvery a/alebo investovať do cenných papierov.

2.75 Definícia: Subsektor korporácií prijímajúcich vklady okrem centrálnej banky (S.122) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií okrem tých, ktoré sú zaradené do subsektorov centrálnej banky a fondov peňažného trhu, ktoré sa zapájajú hlavne do finančného sprostredkovania a ktorých účelom je prijímať vklady alebo náhrady blízke vkladom od inštitucionálnych jednotiek iných, ako sú peňažné finančné inštitúcie, a vo vlastnom mene poskytovať úvery a/alebo investovať do cenných papierov.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh ECB. Znenie je potrebné zosúladiť s vymedzením iných peňažných finančných inštitúcií v článku 1 nariadenia ECB/2008/32 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (3). Podobné znenie obsahuje aj SNÚ 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

PRÍLOHA A – kapitola 2 – bod 2.90

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.90 Definícia: Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií (FVC) sú spoločnosti vykonávajúce sekuritizačné transakcie. FVC, ktoré spĺňajú kritéria inštitucionálnej jednotky, sú klasifikované v S.125, inak sa považujú za integrálnu súčasť materskej jednotky.

2.90 Definícia: Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií (FVC) sú spoločnosti vykonávajúce sekuritizačné transakcie.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh ECB. K FVC by sa malo pristupovať ako k osobitným inštitucionálnym jednotkám nezávisle od kritérií, ako je miera nezávislosti od materskej spoločnosti (pozri bod 2.22). Pozri článok 1 nariadenia ECB/2008/30.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

PRÍLOHA A – kapitola 5 – bod 5.108

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.108 It is essential to establish whether the financial corporation engaged in the securitisation of assets actively manages its portfolio by issuing debt securities and bearing risk, rather than simply acting as a trust that passively manages assets or holds debt securities. Ak je finančná korporácia zákonným vlastníkom portfólia aktív, vydáva dlhové cenné papiere, ktoré predstavujú podiel na portfóliu, vedie úplný súbor účtov a znáša trhové a kreditné riziká, pôsobí ako finančný sprostredkovateľ a klasifikuje sa ako ostatní finanční sprostredkovatelia. Finančné korporácie zapojené do sekuritizácie aktív, takisto označované ako finančné spoločnosti na osobitný účel (FVC) zvyčajne nenesú trhové alebo kreditné riziko, pretože akákoľvek zmena hodnoty držaných aktív z dôvodu uvedených rizík je kompenzovaná na individuálnom základe znížením istiny a/alebo úrokov, ktoré sa majú vyplatiť držiteľovi cenných papierov krytých aktívami (ABS). Ratingové agentúry takisto trvajú na tom, že sekuritizačné korporácie nie sú vôbec vystavené riziku platobnej neschopnosti. Finančné korporácie zapojené do sekuritizácie aktív sú odlišné od subjektov, ktoré sú vytvorené výlučne na to, aby držali špecifické portfólio finančných aktív a pasív. Tieto subjekty sú pridružené k ich materským korporáciám, ak sú rezidentom v rovnakej krajine ako ich materská korporácia. Ak sú však nerezidentskými subjektmi, považujú sa za oddelené inštitucionálne jednotky a klasifikujú sa ako kaptívne finančné inštitúcie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh ECB. Tento odsek by sa mal vypustiť, pretože nie je v súlade s vymedzeniami a kritériami uplatniteľnými na subjekty určené na účely sekuritizácie. Jeho uplatňovanie by mohlo mať za následok konsolidáciu rezidentskými „materskými" jednotkami, keďže subjekty určené na účely sekuritizácie zvyčajne nespĺňajú navrhované kritériá znášania trhového a kreditného rizika (pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh17).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Príloha A – kapitola 13 – bod 13.08

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Regionálne účty sú zostavované na základe priamo získaných regionálnych údajov a na základe odhadov regionálneho členenia z celoštátnych údajov. Čím sú priamo získané údaje úplnejšie, tým menšiu úlohu môžu zohrávať odhady. Nedostatok úplných, aktuálnych a spoľahlivých regionálnych informácií si vyžaduje robiť pri zostavovaní regionálnych účtov odhady. To znamená, že niektoré regionálne rozdiely nie sú nutne zohľadnené v regionálnych účtoch.

Regionálne účty sú zostavované na základe priamo získaných regionálnych údajov a v prípade, že sa uplatňujú osobitné výnimky, na základe odhadov regionálneho členenia z celoštátnych údajov. Čím sú priamo získané údaje úplnejšie, tým menšiu úlohu môžu zohrávať odhady. Nedostatok úplných, aktuálnych a spoľahlivých regionálnych informácií si vyžaduje robiť pri zostavovaní regionálnych účtov odhady. To znamená, že niektoré regionálne rozdiely nie sú nutne zohľadnené v regionálnych účtoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

PRÍLOHA B – tabuľka – riadok 2, 801, 27 a 28

 

Text predložený Komisiou

2

Hlavné agregáty, verejná správa – ročne

3/9

od r. 1995

801

Nefinančné účty podľa sektorov – štvrťročne

85 dní

od Q1 1999

27

Finančné účty za verejnú správu – štvrťročne

85 dní

od Q1 1999

28

Verejný dlh – štvrťročne

3

od Q1 2000

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2

Hlavné agregáty, verejná správa – ročne

3/9

od r. 1995

801

Nefinančné účty podľa sektorov – štvrťročne

3/9

od Q1 1999

27

Finančné účty za verejnú správu – štvrťročne

3/9

od Q1 1999

28

Verejný dlh – štvrťročne

3/9

od Q1 2000

___________________

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  37

Návrh nariadenia

PRÍLOHA B – tabuľka 2 – posledné 2 riadky

 

Text predložený Komisiou

EDP_D.41

Úroky vrátane tokov zo swapov a dohôd o budúcej úrokovej miere (FRAs)(1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Čisté pôžičky poskytnuté (+)/prijaté (-) v rámci postupu pri nadmernom deficite(4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D.41

Úroky

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Čisté pôžičky poskytnuté (+)/prijaté (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh ECB. Cieľom tejto technickej zmeny je zosúladiť deficit v rámci systému ESA s postupom pri nadmernom deficite (EDP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 10 – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kód

Zoznam ukazovateľov

 

TE

6a. Výdavky verejnej správy spolu(4)

 

 

_____________

 

 

(4) pokiaľ sú účty spracovávané na regionálnom základe

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 10 – bod 6a – zarážka 1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kód

Zoznam ukazovateľov

 

P.51g

– celková tvorba hrubého fixného kapitálu verejnej správy(4)

 

 

_____________

 

 

(4) pokiaľ sú účty spracovávané na regionálnom základe

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 10 – bod 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kód

Zoznam ukazovateľov

 

D.92

6b. Investičné granty verejnej správy(4)

 

 

_____________

 

 

(4) pokiaľ sú účty spracovávané na regionálnom základe

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 11 – stĺpec 3 – riadok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(3)(7)

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(7)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 11 – stĺpec 3 – riadok 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(3)(7)

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(7)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 11 – stĺpec 3 – riadok 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(3)(7)

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(7)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

PRÍLOHA B – tabuľka 801 – posledné 2 riadky

 

Text predložený Komisiou

 

Ďalšie informácie o sektore verejná správa

sektorov

 

 

S.1

S.11

S.12

S.13

S.1M

S.1N

S.2

OTE

Výdavky verejnej správy spolu

 

 

 

x

 

 

 

OTR

Príjmy verejnej správy spolu

 

 

 

x

 

 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ďalšie informácie o sektore verejná správa

sektorov

 

 

S.1

S.11

S.12

S.13

S.1M

S.1N

S.2

OTE

Výdavky verejnej správy spolu

 

 

 

x

 

 

 

OTR

Príjmy verejnej správy spolu

 

 

 

x

 

 

 

EMH

Zmluvne dohodnutý odpracovaný čas

 

 

 

x

 

 

 

EMP

Počet zamestnaných osôb

 

 

 

x

 

 

 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh ECB. Aby sa naplnili verejné a politické potreby pre meranie odmeny pripadajúcej na zamestnanca a na hodinu v sektore verejnej správy, mal by sa program zasielania (tabuľka 801) doplniť o údaje o počte zamestnancov a hodín odpracovaných v sektore verejnej správy za štvrťrok.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 3.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V nariadení sa stanovujú pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať pri zostavovaní a uverejňovaní základných makroekonomických údajov v EÚ. Návrh Komisie je v skutočnosti rozsiahlym prepracovaním Európskeho systému národných a regionálnych účtov (Európskeho systému účtov – ESA), ktorý vychádza z poslednej revízie Systému národných účtov Organizácie Spojených národov (SNA – prijatý v roku 2008) a problematikou sa zaoberá podrobnejšie.

Štatistika je ústrednou témou verejných diskusií: nezávislé, spoľahlivé, porovnateľné a aktuálne údaje sú pre tvorcov politík, ako aj pre hospodárske subjekty a občanov nevyhnutné na meranie, hodnotenie a sledovanie ekonomickej reality a jej vývoja. Je potrebné vynaložiť všetko úsilie s cieľom zabezpečiť, aby revidovaný systém ESA poskytoval občanom EÚ makroekonomické štatistiky najvyššej kvality na základe riadnej metodiky a podľa presne stanoveného časového harmonogramu.

Členské štáty poukazujú na obavy z administratívneho zaťaženia, a preto sa v tejto správe navrhuje, aby sa v prípade možnosti uplatňovali automatizované metódy zhromažďovania údajov v reálnom čase.

Správa ďalej navrhuje posilniť návrh Komisie týmito spôsobmi:

· zdôrazňuje, že poskytované údaje by mali byť čo najúplnejšie, aby sa zabezpečila maximálna transparentnosť, najmä pokiaľ ide o verejný sektor, a trvá na tom, že pri ich zostavovaní a uverejňovaní je potrebné mať na zreteli používateľa;

· zdôrazňuje, že je potrebná ďalšia metodická práca, aby sa získala úplnejšia predstava o environmentálnych hľadiskách, činnostiach domácností a verejnom sektore;

· jej cieľom je obmedziť výnimky na prísne minimum, aby sa zaistil jasný a úplný obraz; nedávne udalosti poukázali na to, že systémový účinok môže vzniknúť dokonca aj v prípade krajín, ktorých podiel HDP na celkovom HDP EÚ je nízky: nemať k dispozícii úplné informácie o malých krajinách nie je riešením;

· vyzýva Komisiu, aby úplne prepracovala program zasielania údajov: program uvedený v prílohe B je mätúci a neumožňuje úplne porozumieť obsahu, frekvencii a lehotám štatistík, ktoré by mali členské štáty uverejňovať;

· žiada, aby Komisia podávala Európskemu parlamentu každé dva roky kvalitné správy o národných účtoch;

· poskytuje Parlamentu dlhší čas na preskúmanie delegovaných aktov.

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (13.4.2011)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii
(COM(2010)0774 – C7‑0010/2011 – 2010/0374(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Danuta Maria Hübner

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Poskytovanie údajov podľa dvojcifernej klasifikácie COFOG nebolo v návrhu nového programu prenosu údajov ESA-95 povinné. Je to významný nedostatok schopnosti Komisie a zúčastnených strán vo všeobecnosti analyzovať vzory verejných výdavkov a ich funkčné rozdelenie.

Okrem toho nedošlo k pokroku v možnom zbere údajov o verejných výdavkoch na úrovni NUTS II napriek spolupráci a rokovaniam s Eurostatom počas ostatných štyroch rokov. Oslabí sa tým samozrejme schopnosť Komisie a ostatných zúčastnených strán uskutočňovať komplexnú a spoľahlivú analýzu vnútroštátnych politík a najmä vzorov a trendov verejných výdavkov a verejných investícií na regionálnej úrovni.

V odôvodnení 3 návrhu nariadenia Komisie sa konštatuje, že „občania Únie potrebujú ekonomické účty ako základný nástroj na analyzovanie ekonomickej situácie členského štátu alebo regiónu“. Rozhodnutia v oblasti verejných financií a verejných výdavkov sa v dôsledku hospodárskej krízy dostali zrejme viac než kedykoľvek predtým do popredia politického programu. Ťažko pochopiť, že európska štatistika sa tejto novej skutočnosti neprispôsobila poskytovaním niektorých základných doplnkových štatistík slúžiacich na porozumenie situácii verejných financií na regionálnej úrovni a odkazu, ktorý im priniesla kríza. Nemali by sme zabúdať, že viac než tretina celkových verejných výdavkov v EÚ je spravovaná na iných úrovniach vlády ako na centrálnej. Tento podiel v niektorých členských štátoch vysoko prekračuje úroveň 50 %. Čo sa týka verejných investícií, viac než dve tretiny sa realizujú na regionálnej a miestnej úrovni.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Revidovaný Európsky systém účtov zavedený týmto nariadením (ESA 2010) obsahuje metodiku a program zasielania (v ktorom sa uvádzajú účty a tabuľky, ktoré majú poskytovať všetky členské štáty v stanovených lehotách). Komisia by mala uvedené účty a tabuľky dať k dispozícii používateľom v presne stanovených termínoch najmä v záujme monitorovania ekonomickej konvergencie a dosiahnutia úzkej koordinácie hospodárskych politík členských štátov.

10) Revidovaný Európsky systém účtov zavedený týmto nariadením (ESA 2010) obsahuje metodiku a program zasielania (v ktorom sa uvádzajú účty a tabuľky, ktoré majú poskytovať všetky členské štáty v stanovených lehotách). Komisia by mala uvedené účty a tabuľky dať k dispozícii používateľom v presne stanovených termínoch najmä v záujme monitorovania ekonomickej konvergencie a dosiahnutia úzkej koordinácie hospodárskych politík členských štátov. Európsky parlament by mal byť pravidelne informovaný o celom procese monitorovania európskeho systému účtov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 10 – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kód

Zoznam ukazovateľov

 

TE

6a. Celkové výdavky verejnej správy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 10 – bod 6a – zarážka 1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kód

Zoznam ukazovateľov

 

P.51g

– celková tvorba hrubého fixného kapitálu verejnej správy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 10 – bod 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kód

Zoznam ukazovateľov

 

D.92

6b. Investičné granty verejnej správy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 11 – stĺpec 3 – riadok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(3)(7)

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(7)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 11 – stĺpec 3 – riadok 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(3)(7)

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(7)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Príloha B – tabuľka 11 – stĺpec 3 – riadok 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(3)(7)

Oddiely COFOG Skupiny COFOG(7)

POSTUP

Názov

Európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii

Referenčné čísla

COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

REGI

5.4.2011

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Danuta Maria Hübner

27.1.2011

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.3.2011

 

 

 

Dátum prijatia

12.4.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Tamás Deutsch, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karima Delli, Richard Falbr, Marek Henryk Migalski, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

POSTUP

Názov

Európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii

Referenčné čísla

COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)

Dátum predloženia v EP

20.12.2010

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ECON

5.4.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

5.4.2011

REGI

5.4.2011

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

EMPL

17.2.2011

 

 

 

Spravodajkyňa

               dátum vymenovania

Sharon Bowles

18.1.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.11.2011

19.12.2011

28.2.2012

 

Dátum prijatia

21.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Enrique Guerrero Salom, Thomas Mann, Mario Mauro, Sophia in ‘t Veld

Dátum predloženia

28.3.2012