Postupak : 2011/0006(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0077/2012

Podneseni tekstovi :

A7-0077/2012

Rasprave :

PV 11/03/2014 - 5
CRE 11/03/2014 - 5

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0189

IZVJEŠĆE     ***I
28.3.2012
PE 466.970v03-00 A7-0077/2012

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na ovlasti Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala

(COM(2011)0008 – C7‑0027/2011 – 2011/0006(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Burkhard Balz

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na ovlasti Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala

(COM(2011)0008 – C7‑0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2011)0008),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 50., 53., 62. i 42. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0027/2011),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 4. svibnja 2011(1),

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 5. svibnja 2011(2),

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A7‑0077/2012),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(3)*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

DIREKTIVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni direktiva 2002/92/EZ, 2003/71/EZ i 2009/138/EZ te Uredbe (EZ) br. 1060/2009, u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 50., 53., 62. i 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(4),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora(5),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(6),

budući da:

(-1)     Financijska kriza iz 2007. i 2008. ukazala je na značajne nedostatke u financijskom nadzoru, kako u pojedinim slučajevima tako i u odnosu na financijski sustav u cjelini. Nadzorni modeli na nacionalnoj osnovi zaostajali su za financijskom globalizacijom i integriranom i međusobno povezanom realnošću europskih financijskih tržišta na kojima velik broj financijskih institucija djeluje na prekograničnoj osnovi. Kriza je razotkrila nedostatke u područjima suradnje, koordinacije, dosljedne primjene prava Unije i povjerenju između nacionalnih nadležnih tijela.

(-1a)   U brojnim rezolucijama donesenima prije i tijekom financijske krize Europski je parlament pozvao na stvaranje integriranijeg europskog nadzora kako bi osigurao istinski jednake uvjete za sve sudionike na razini Unije i kako bi takav nadzor odrazio rastuću integraciju financijskih tržišta u Uniji, posebno u svojim rezolucijama od 13. travnja 2000. o Komunikaciji Komisije o provedbi okvira za financijska tržišta: Akcijski plan od 21. studenoga 2002. o pravilima bonitetnog nadzora u Europskoj uniji, od 11. srpnja 2007. o politici financijskih usluga (2005. – 2010.) – Bijela knjiga, od 23. rujna 2008. s preporukama Komisiji o hedge fondovima i vlasničkim ulaganjima koja ne kotiraju na burzi, od 9. listopada 2008. s preporukama Komisiji o daljnjim koracima u vezi s Lamfalussyjevim postupkom: buduća struktura nadzora i u svojim stajalištima od 22. travnja 2009. o izmijenjenom prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) i od 23. travnja 2009. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za procjenu kreditnog rejtinga).

(-1b)   U studenom 2008. Komisija je ovlastila Skupinu na visokoj razini na čelu s Jacques de Larosièreom za izradu preporuka za jačanje europskih sustava nadzora radi bolje zaštite građana Unije i ponovne izgradnje povjerenja u financijski sustav. U svojem završnom izvješću podnesenom 25. veljače 2009. (dalje u tekstu: „de Larosièreovo izvješće”) Skupina na visokoj razini preporučila je da se nadzorni okvir ojača kako bi se smanjio rizik i ozbiljnost budućih financijskih kriza. Dala je preporuke za dalekosežne reforme nadzorne strukture financijskog sektora unutar Unije. U Larosièreovom izvješću također je dana preporuka za osnivanje Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS) koji bi se sastojao od triju europskih nadzornih tijela, odnosno od po jednog tijela za svaki od sljedećih sektora: bankarstvo, vrijednosni papiri, osiguranje i mirovinsko osiguranje, kao i Europskog vijeća za sistemske rizike.

(-1c)   Financijska stabilnost je preduvjet za osiguravanje radnih mjesta, kreditiranje i rast u realnom gospodarstvu. Financijska kriza otkrila je važne nedostatke u području financijskog nadzora kojim nisu predviđena štetna makrobonitetna kretanja niti je spriječena akumulacija prekomjernih rizika u financijskom sustavu.

(1)      Europski parlament i Vijeće 24. studenoga 2010. donijeli su tri rezolucije o uspostavi Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) (EIOPA), Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) (EBA), Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (ESMA) koji se zajednički nazivaju Europska nadzorna tijela (ESA-e) i dio su Europskog sustava financijskog nadzora.

(1a)     U svojim zaključcima nakon sastanaka održanih 18. i 19. lipnja 2009., Europsko vijeće predložilo je osnivanje Europskog sustava financijskih supervizora koji bi se sastojao od tri nove ESA-e. Preporučilo je i da bi sustav trebao imati za cilj unapređenje kvalitete i snage nacionalnog nadzora, jačanje nadzora prekograničnih grupa, definiranje jedinstvenih europskih pravila koja bi se primjenjivala na sve financijske institucije na unutarnjem tržištu. Naglasilo da bi ESA-e trebale imati i nadzorne ovlasti nad agencijama za procjenu kreditnog rejtinga i pozvalo Komisiju da pripremi konkretne prijedloge o načinu na koji bi ESFS mogao igrati važnu ulogu u kriznim situacijama.

(2)      Kako bi se postiglo uspješno djelovanje ESFS-a, potrebno je izvršiti izmjene pravnih akata Unije u području djelovanja triju ESA. Te se promjene odnose na definiciju opsega određenih ovlasti europskih nadzornih tijela, integraciju određenih ovlasti u postojećim postupcima uspostavljenima u relevantnom zakonodavstvu Unije te izmjene kojima se osigurava nesmetano i djelotvorno funkcioniranje europskih nadzornih tijela u kontekstu ESFS-a.

(3)      Osnivanje triju europskih nadzornih tijela trebalo bi stoga biti popraćeno izradom jedinstvenog pravilnika radi osiguravanja dosljednog usklađivanja i jedinstvene primjene i time doprinijeti još učinkovitijem funkcioniranju unutarnjeg tržišta i učinkovitijoj provedbi nadzora na mikrorazini. Uredbama o osnivanju ESFS-a propisuje se da, u područjima koja su posebno uređena relevantnim zakonodavstvom, ESA-e mogu izraditi nacrt tehničkih standarda, koji se podnosi Komisiji na donošenje u skladu s člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) putem delegiranih ili provedbenih akata. Budući da je Direktivom 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala)(7) utvrđena prva skupina takvih područja, ovom bi se Direktivom trebala utvrditi daljnja skupina područja, posebno za direktive 2002/92/EZ, 2003/71/EZ i Direktivu 2009/138/EZ te Uredbu 1060/2009. Direktiva 2003/41/EZ, za koju bi Komisiju trebala podnijeti prijedlog revizije prije kraja 2012., ne bi trebala biti obuhvaćena ovom Direktivom.

(4)      Relevantno zakonodavstvo treba definirati područja u kojima ESA-e imaju ovlasti za izradu nacrta tehničkih standarda i načine njihova donošenja. Relevantno zakonodavstvo treba propisati elemente, uvjete i specifikacije navedene u članku 290. UFEU-a u slučaju delegiranih akata.

(5)      Utvrđivanje područja za izradu tehničkih standarda treba biti provedeno na način kojim se osigurava dobra ravnoteža između uspostave jedinstvene skupine usklađenih pravila i izbjegavanja nepotrebno komplicirane regulative i provedbe. Mogu se odabrati samo ona područja u kojima će dosljedna tehnička pravila značajno i uspješno pridonositi postizanju ciljeva relevantnog zakonodavstva, istovremeno osiguravajući da odluke o pitanjima politike donose Europski parlament, Vijeće i Komisija u skladu s uobičajenim postupcima.

(6)      Pitanja koja podliježu tehničkim standardima moraju biti istinski tehničke prirode, pri čemu je za njihovu izradu potrebna stručnost nadzornih stručnjaka. Regulatorni tehnički standardi koji se donose kao delegirani akti imaju za cilj daljnji razvoj, definiranje i utvrđivanje uvjeta za dosljedno usklađivanje pravila koja čine dio temeljnih instrumenata koje donose Europski parlament i Vijeće, izmjenjujući pojedine elemente zakonodavnog akta koji nisu ključni. S druge strane, provedbeni tehnički standardi koji se donose kao provedbeni akti trebaju utvrditi uvjete za ujednačenu primjenu pravno obvezujućih akata Unije Tehnički standardi ne smiju uključivati mogućnost izbora politike.

(7)      U slučaju regulatornih tehničkih standarda potrebno je primijeniti postupak iz članaka od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010, odnosno Uredbe (EU) br. 1095/2010. Provedbene tehničke standarde potrebno je donijeti u skladu s postupkom iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010, odnosno Uredbe (EU) br. 1095/2010. Potrebno je naznačiti da se regulatorni tehnički standardi donose kao delegirani akti u skladu s člankom 290. UFEU-a te da se provedbeni tehnički standardi donose kao provedbeni akti u skladu s člankom 291. UFEU-a.

(8)      Regulatorni i tehnički standardi trebali bi doprinijeti jedinstvenim pravilima za zakonodavstvo financijskih usluga koje je podržalo Europsko vijeće u svojim zaključcima iz lipnja 2009. U mjeri u kojoj pojedini zahtjevi zakonodavnih akata Unije nisu u potpunosti usklađeni, a u skladu s nadzornim načelom predostrožnosti, regulatorni i provedbeni tehnički standardi za razvoj, definiranje ili utvrđivanje uvjeta za primjenu tih zahtjeva ne bi smjeli sprečavati države članice u traženju dodatnih informacija ili propisivanju strožih zahtjeva. Regulatorni i provedbeni tehnički standardi stoga trebaju omogućiti državama članicama da to čine u pojedinim područjima, kad navedeni zakonodavni akti omogućavaju takvo diskrecijsko pravo.

(9)      Kao što je navedeno u uredbama kojima se osnivaju ESA-e, prije podnošenja regulatornih ili provedbenih tehničkih standarda Komisiji, ESA-e prema potrebi provode otvorene javne konzultacije koje se odnose na njih i analizirati moguće povezane troškove i koristi.

(10)    Regulatornim i provedbenim tehničkim standardima trebalo bi biti omogućeno osiguranje prijelaznih mjera s odgovarajućim vremenskim ograničenjem, ako bi troškovi neposredne provedbe bili u nerazmjeru s dobivenim koristima.

(10a)   U trenutku donošenja ove Uredbe već je u tijeku rad na pripremi i savjetovanju u vezi s prvom skupinom mjera za provedbu okvirnih pravila na temelju Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)(8). U cilju rane finalizacije tih mjera primjereno je tijekom prijelaznog razdoblja dopustiti Komisiji donošenje nekih regulatornih tehničkih standarda predviđenih ovom Direktivom u skladu s postupkom donošenja delegiranih akata. Sve izmjene tih standarda ili, nakon isteka prijelaznog razdoblja, sve nove mjere za provedbu Direktive 2009/138/EU trebale bi se donijeti u skladu s postupkom iz ove Direktive.

(10b)  Zbog širokog područja primjene delegiranih akata i regulatornih tehničkih standarda koje je predviđeno ovom Direktivom, Europski parlament i Vijeće na raspolaganju bi trebali imati tri mjeseca od datuma obavijesti da podnesu prigovor na određeni delegirani akt ili regulatorni tehnički standard. To bi se razdoblje na inicijativu Europskog parlamenta i Vijeća trebalo moći produžiti na dodatna tri mjeseca.

(11)    Uredbe kojima se osnivaju ESA-e predviđaju mehanizam za rješavanje neslaganja između nacionalnih nadzornih tijela. U slučaju kada se nadzorno tijelo ne slaže s postupkom ili sadržajem određenog djelovanja ili izostanka djelovanja drugog nadzornog tijela u područjima utvrđenima pravnim aktima Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 1093/2010, Uredbom (EU) br. 1094/2010 i Uredbom (EU) br. 1095/2010, a gdje relevantno zakonodavstvo zahtijeva suradnju, koordinaciju ili zajedničko donošenje odluka od strane nacionalnih nadzornih tijela iz više od jedne države članice, nadležna ESA treba moći, na zahtjev jednog od dotičnih nadzornih tijela, pružiti pomoć tim tijelima u postizanju sporazuma u roku koji ona utvrdi, a kojim se uzima u obzir svaki eventualni rok koji propisuje relevantno zakonodavstvo kao i hitnost i složenost pitanja oko kojeg postoji neslaganje. U slučaju da takvo neslaganje potraje, nadležna ESA trebala bi moći riješiti to pitanje.

(12)    Uredbe kojima se osnivaju ESA-e zahtijevaju da slučajevi u kojima se može koristiti mehanizam za rješavanje neslaganja između nacionalnih nadzornih tijela budu definirani zakonodavstvom dotičnog sektora. U ovoj Direktivi treba se navesti druga skupina tih slučajeva. Ova Direktiva ne smije sprečavati ESA-e da djeluju u skladu s ostalim ovlastima ili da ispunjavaju zadaće koje su definirane uredbama kojima se one osnivaju, uključujući neobvezujuće posredovanje i doprinos dosljednoj, djelotvornoj i uspješnoj primjeni zakonodavnih akata Unije. U onim područjima u kojima je relevantnim pravnim aktom već uspostavljen određen oblik neobvezujućeg posredovanja, ili u kojima postoje rokovi za donošenje zajedničkih odluka od strane jednog ili više nacionalnih nadzornih tijela, potrebno je izvršiti izmjene kako bi se osigurale jasnoća i minimalno narušavanje postupka donošenja zajedničke odluke, ali i da nadzorna tijela, u slučaju potrebe, mogu riješiti neslaganja. Obvezujući postupak za rješavanje neslaganja ima za cilj rješavanje situacija kada nacionalna nadzorna tijela ne mogu sama između sebe riješiti proceduralna ili materijalna pitanja u vezi pridržavanja pravnih akata Unije.

(13)    Ovom se Direktivom trebaju stoga definirati situacije u kojima je potrebno riješiti proceduralna ili materijalna pitanja poštovanja prava Unije, a koja nacionalna nadzorna tijela ne mogu sama riješiti. U takvoj situaciji jedno od dotičnih nacionalnih nadzornih tijela trebalo bi moći uputiti to pitanje nadležnom Europskom nadzornom tijelu. To Europsko nadzorno tijelo trebalo bi djelovati u skladu s uredbom kojom se ono osniva i s ovom Direktivom. Tijelo bi trebalo moći zatražiti od dotičnih nadzornih tijela da poduzmu određenu mjeru ili da se suzdrže od djelovanja radi rješavanja tog pitanja i osiguranja usklađenosti s pravom Unije, uz obvezujući učinak na dotična nadzorna tijela. U slučajevima u kojima relevantni pravni akt Unije daje diskrecijsko pravo odlučivanja državama članicama, odluke koje donosi neko europsko nadzorno tijelo ne mogu zamijeniti korištenje diskrecijskog prava nadzornih tijela u skladu s pravom Unije.

(14)    Direktivom 2009/138/EZ propisuju se zajedničke odluke o odobrenju zahtjeva za upotrebu internog modela na razini grupacije ili društva kćeri, odobrenju zahtjeva da se na društva kćeri primjenjuju odredbe članaka 238. i 239. te Direktive i određivanju nadzornika grupacije na osnovi drugačijoj od kriterija iz njezinog članka 247. Na svim tim područjima izmjenom bi se trebalo jasno izraziti da ako do njega dođe, EIOPA neslaganje može riješiti postupkom navedenim u Uredbi (EU) br. 1094/2010. Tim je pristupom jasno da, iako EIOPA ne bi trebala zamijeniti slobodu odlučivanja nacionalnih nadzornih tijela u skladu s pravom Unije, trebalo bi biti moguće rješavanje neslaganja i jačanje suradnje prije nego nacionalno nadzorno tijelo donese konačnu odluku ili se ona izda instituciji. EIOPA bi neslaganja trebala rješavati posredovanjem između suprotstavljenih stajališta nacionalnih nadzornih tijela.

(15)    Nova nadzorna struktura koja se uspostavlja ESFS-om zahtijeva usku suradnju između nacionalnih nadzornih tijela i europskih nadzornih tijela. Izmjene odgovarajućeg zakonodavstva trebaju osigurati da ne postoje pravne prepreke obvezama razmjene informacija iz uredbi kojima se osnivaju europska nadzorna tijela te da pružanje informacija ne uzrokuje nepotrebno administrativno opterećenje.

(15a)   Za makroekonomski nadzor važno je da su supervizori upoznati s imovinom društava za osiguranje i reosiguranje. Cjeloviti popis imovine društva može biti nužan da bi nadzorna tijela na odgovarajući način procijenila financijske rizike, a posebno u slučaju društava za osiguranje i reosiguranje koja su značajna po svojoj veličini, međunarodnoj organizaciji i naravi, opsegu i složenosti rizika koji su sastavni dio njihovog poslovanja. Nadzorna tijela stoga bi od društava za osiguranje i reosiguranje trebala moći tražiti da podnesu cjeloviti popis imovine po stavkama ako su im te informacije potrebne da bi učinkovito izvršila nadzornu ulogu. Nadzornim tijelima cjeloviti popis imovine nije nužan za procjenu rizika u pogledu financijske stabilnosti ako predmetna društva za osiguranje i reosiguranje nemaju značajnu ulogu na financijskim tržištima. Ovo je posebno važno za društva koja nisu značajnije prisutna u ukupnom tržišnom udjelu tržišta životnog ili neživotnog osiguranja u državi članici.

(16)    U područjima u kojima je Direktivom 2009/138/EZ Komisija trenutačno ovlaštena donositi provedbene mjere ako su te mjere nezakonodavni akti opće primjene za dopunu ili izmjenu određenih elemenata te Direktive koji nisu ključni u smislu članka 290. UFEU-a, Komisija bi trebala biti ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s tim člankom ili regulatorne tehničke standarde u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

(17)    Kako bi društva za osiguranje i reosiguranje mogla obaviti dosljedan izračun tehničkih pričuva u skladu s Direktivom 2009/138/EZ, nužno je da središnje tijelo dobije, objavi i ažurira određene tehničke informacije povezane s vremenskom strukturom nerizičnih kamatnih stopa na redovnoj osnovi, uzimajući u obzir obrazloženja na financijskom tržištu. Način na koji se izračunava vremenska struktura nerizičnih kamatnih stopa trebao bi biti transparentan tako da društva za osiguranje i reosiguranje u svojoj politici upravljanja rizikom mogu koristiti tu vremensku strukturu. S obzirom na tehničku prirodu i prirodu osiguranja tih zadataka, trebala bi ih izvoditi EIOPA.

(17a)   Vremenska struktura nerizičnih kamatnih stopa trebala bi se odrediti na temelju sveobuhvatnog i dosljednog pristupa utvrđivanju svih pretpostavki i parametara na kojima se krivulja temelji osiguravajući tako dugotrajnu dosljednost i izbjegavajući umjetnu volatilnost tehničkih pričuva i prihvatljivost vlastitih sredstava koja premašuju potrebni kapital. Odabir početnih točaka za ekstrapolaciju nerizičnih kamatnih stopa trebao bi društvima omogućiti da obveznicama upare novčane tokove koji su diskontirani neekstrapoliranim kamatama u izračunu najbolje procjene. Pod tržišnim uvjetima sličnima onima koji su na snazi na dan usvajanja ove Direktive početna točka ekstrapolacije nerizičnih kamatnih stopa u eurima trebala bi biti 20 godina.

(18)    Kako bi se osiguralo da se određeni tehnički unosi u potrebni solventni kapital upotrebom standardne formule pružaju na usklađenoj osnovi, primjerice kako bi se omogućili usklađeni pristupi upotrebi premija, EIOPA-i je potrebno dodijeliti posebne zadatke. Priznavanje agencija za kreditni rejting trebalo bi biti dosljedno i usklađeno s Direktivom 2006/48/EZ, uključujući nadolazeću reviziju te Direktive, i s Uredbom (EZ) br. 1060/2009. Trebalo bi izbjegavati preklapanje s Uredbom (EZ) br. 1060/2009 i stoga je opravdana uloga Zajedničkog odbora nadzornih tijela. EIOPA bi trebala optimalno upotrebljavati kompetencije i iskustvo ESMA-e. Detaljne upute za provedbu takvih zadaća potrebno je dodatno utvrditi u mjerama koje se mogu donijeti delegiranim ili provedbenim aktom.

(19)    Kako bi se osigurao usklađen pristup u skladu s Direktivom 2009/138/EZ pri određivanju kada je dopušteno produljenje roka oporavka u slučajevima kršenja potrebnog solventnog kapitala, potrebno je utvrditi uvjete koji čine „izniman pad na financijskim tržištima”. EIOPA bi trebala biti odgovorna za utvrđivanje ispunjavanja tih uvjeta, a Komisija bi trebala imati ovlast donošenja mjera delegiranim i provedbenim aktima uz navođenje relevantnih postupaka koje treba provoditi.

(20)    Kako bi se osigurala međusektorska dosljednost i uklonile neusklađenosti između interesa društava koja „preoblikuju” kredite u vrijednosne papire namijenjene trgovanju i druge financijske instrumente (inicijatori) i interesa društava za osiguranje ili reosiguranje koja ulažu u te vrijednosne papire ili instrumente, Komisija bi trebala biti ovlaštena donositi mjere delegiranim aktima u smislu ulaganja u preoblikovane kredite u skladu s Direktivom 2009/138/EZ, određujući ne samo zahtjeve nego i posljedice kršenja tih zahtjeva.

(21)    Kako bi se omogućila veća usklađenost postupaka za odobrenje nadzora predviđenih Direktivom 2009/138/EZ poduzimanja određenih parametara, politika promjene modela, subjekata posebne namjene te određivanja i uklanjanja kapitalnih dodataka, Komisija bi trebala biti ovlaštena donositi mjere delegiranim aktom kojim se određuje postupak na tim područjima.

(22)    Potrebno je poticati razvoj međunarodnog približavanja sustavima solventnosti koji se temelje na riziku. Kako bi se potvrdilo da neke treće zemlje trebaju više vremena za prilagodbu i provođenje sustava solventnosti koji bi potpuno zadovoljio kriterije da ga se prizna kao istovjetnog, nužno je odrediti uvjete u pogledu postupanja s takvim sustavima trećih zemalja kako bi te treće zemlje bile priznate kao privremeno istovjetne. Potrebno je naglasiti i da, u slučaju trećih zemalja, nadzor koji se temelji na riziku nije dostatan: treće zemlje moraju imati sustave za nadzor grupacije, poput onih u Uniji.

(23)    Kako bi se europskoj zadruzi, osnovanoj Uredbom Vijeća (EZ) br. 1435/2003 od 22. srpnja 2003. o Statutu europskih zadruga (SCE)(9) omogućilo pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, nužno je proširiti popis dopuštenih pravnih oblika društava za osiguranje i reosiguranje u skladu s Direktivom 2009/138/EZ kako bi se uključila europska zadruga.

(24)    Trebalo bi prilagoditi iznose praga minimalnog potrebnog kapitala u eurima za društva za osiguranje i reosiguranje. Takva prilagodba nastaje iz periodične prilagodbe postojećih pragova potrebnog kapitala kako bi društva uzela u obzir inflaciju.

(24a)   Izračun potrebnog solventnog kapitala za zdravstveno osiguranje trebao bi odražavati nacionalne sustave izjednačavanja i također u obzir uzeti promjene nacionalnih zakonodavstava o zdravstvu jer su ona temeljni dio sustava osiguranja unutar tih nacionalnih zdravstvenih tržišta.

(25)    Relevantne datume za prijenos, stavljanje izvan snage i primjenu u Direktivi 2009/138/EZ trebalo bi produžiti za dva mjeseca da bi bolje odražavali datum završetka financijske godine za većinu društava za osiguranje (31. prosinca) i da bi se omogućio lakši prijelaz sa starih na nove sustave.

(26)    Određene provedbene ovlasti iz članka 202. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (Ugovor o EZ-u) trebalo bi zamijeniti prikladnim odredbama u skladu s člankom 290. UFEU-a.

(27)    Usklađivanje postupaka komitologije s UFEU-om, a posebno s njegovim člankom 290., trebalo bi provoditi na pojedinačnoj osnovi. Radi uzimanja u obzir tehničkih kretanja na financijskim tržištima i definiranja zahtjeva propisanih direktivama izmijenjenima ovom Direktivom, Komisija bi trebala imati pravo donositi delegirane akte u skladu s člankom 290. UFEU-a. Delegirani bi se akti posebno trebali donositi u pogledu pojedinosti povezanih sa zahtjevima upravljanja, vrednovanjem, nadzornim izvještavanjem i objavljivanjem, utvrđivanjem i klasifikacijom vlastitih sredstava, standardnim formulama za izračun potrebnog solventnog kapitala (uključujući sve posljedične promjene na području kapitalnih dodataka) te izborom metoda i pretpostavki za izračun tehničkih pričuva.

(28)    Europski parlament i Vijeće trebali bi imati na raspolaganju rok od tri mjeseca od datuma obavijesti za iznošenje prigovora na određeni delegirani akt. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća trebalo bi biti moguće produžiti to razdoblje za tri mjeseca u pogledu značajnih područja. Europski parlament i Vijeće također bi trebali moći obavijestiti druge institucije o svojoj namjeri neulaganja prigovora. Takvo rano odobrenje delegiranih akata posebno je primjereno u slučajevima kad se radi o ispunjavanju rokova, na primjer u slučaju rokova određenih temeljnim aktom unutar kojih Komisija mora donijeti delegirane akte.

(28a)   S obzirom na financijsku krizu i prociklične mehanizme koji su doprinijeli njezinom nastanku i povećanju njezinog učinka, Odbor za financijsku stabilnost, Bazelski odbor za nadzor banaka i skupina G20 sastavili su preporuke za ublažavanje procikličnih učinaka financijske regulative. Te su preporuke od izravne važnosti za društva za osiguranje i društva za reosiguranje kao važne dijelove financijskog sustava.

(28b)  Kako bi se postigla dosljedna primjena i osigurao makrobonitetni nadzor u cijeloj Uniji, prikladno je da Europski odbor za sistemski rizik (ESRB) sastavi načela prilagođena gospodarstvu Unije i da bude odgovoran za praćenje primjene protucikličnih amortizera.

(28c)    Financijska je kriza pokazala da su financijske institucije u velikoj mjeri podcijenile razinu kreditnog rizika druge ugovorne strane povezanog s izvanburzovnim izvedenicama (OTC). Zato je skupina G20 u rujnu 2009. pozvala na kliring više OTC izvedenica putem središnje druge ugovorne strane. Osim toga, pozvali su i na to da za one OTC izvedenice kod kojih kliring nije moguće izvesti centralno vrijede zahtjevi za viši jamstveni kapital koji bi na odgovarajući način odražavali povezane više rizike.

(28d)  Kriza državnog duga i izjava čelnika država ili vlada država članica koje kao valutu koriste euro, od 26. listopada 2011., pokazale su da postupak s vladinim obveznicama na temelju nepostojećeg rizika više ne odgovara gospodarskoj stvarnosti. Komisija bi čim prije Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti izvješće predlažući mogućnosti za odgovarajuću prilagodbu izračunavanja vlastitih sredstava za tu vrstu izloženosti, uzimajući u obzir moguće destabilizacijske učinke podnošenja tih prijedloga tijekom razdoblja tržišnog stresa.

(29)    Kako bi se omogućio neometan prijelaz na novi regulatorni sustav u skladu s Direktivom 2009/138/EZ, nužno je omogućiti postupno uvođenje i specifična prijelazna razdoblja.

(30)    Prijelaznim razdobljima trebalo bi se težiti izbjegavanju narušavanja tržišta. Prijelaznim razdobljima trebalo bi potaknuti društva da se okrenu prema usklađenosti s određenim zahtjevima novog regulatornog sustava što je prije moguće.

(31)    Budući da države članice ne mogu na odgovarajući način ostvariti ciljeve ove Direktive, odnosno poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta osiguranjem visoke, učinkovite i usklađene razine bonitetnog uređenja i nadzora, zaštita ugovaratelja i korisnika osiguranja, a time i poduzeća i potrošača, zaštita cjelovitosti, učinkovitosti i urednog funkcioniranja financijskih tržišta, održavanje stabilnosti financijskog sustava i jačanje međunarodne nadzorne suradnje, zbog razmjera djelovanja mogu se na bolji način ostvariti na razini Unije, koja može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi okvire onoga što je neophodno za postizanje tih ciljeva, a u njoj se posebice ne bi trebali utvrditi uvjeti na području solventnosti za tijela za strukovno mirovinsko osiguranje.

(32)    Komisija bi do 1. siječnja 2014. trebala izvijestiti Europski parlament i Vijeće o nacrtu tehničkih standarda utvrđenih ovom Direktivom koje je podnijele ESA-ma te dati moguće odgovarajuće prijedloge.

(33)    Direktive 2002/92/EZ, 2003/41/EZ i 2003/71/EZ i Uredbu (EZ) br. 1060/2009 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak - 1.

Izmjene Direktive 2002/92/EZ

Direktiva 2002/92/EZ mijenja i glasi:

(1)       U članku 3 stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Države članice redovito a najmanje svaka tri mjeseca informacije prikupljene preko njihove jedinstvene informacijske točke prosljeđuju Europskom nadzornom tijelu (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) (EIOPA), osnovanom Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća*, koje ih objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

___________

*SL L 331, 15.12.2010., str. 48.”;

(2)      U članku 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Države članice obavještavaju Komisiju ako žele da ih se izvještava u skladu sa stavkom 1. Komisija o tome obavještava sve države članice i EIOPA-u.”;

(3)      U članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Države članice imenuju nadležna tijela ovlaštena da osiguraju provedbu ove Direktive. O tome su dužne izvijestiti Komisiju i EIOPA-u te navesti moguću raspodjelu tih dužnosti.”;

(4)      U članku 9. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Razmjena informacija između država članica i EIOPA-e”;

(5)      U članku 9. umeće se sljedeći stavak:

„1a. Nadležna tijela surađuju s EIOPOM za potrebe ove Direktive, u skladu s Uredbom (EU) br. 1094/2010. Nadležna tijela bez odlaganja pružaju EIOPA-i sve informacije koje su joj potrebne za izvršavanje njenih zadaća iz ove Direktive i iz Uredbe (EU) br. 1094/2010, u skladu s člankom 35. te Uredbe.”;

(6)      U članku 12. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.       Države članice mogu zadržati ili usvojiti strože odredbe u vezi s obavještavanjem iz stavka 1., pod uvjetom da su te odredbe usklađene s pravom Unije.

Države članice obavještavaju Komisiju i EIOPA-u o nacionalnim odredbama iz prvog podstavka.

Države članice redovito ažuriraju te informacije i to najmanje svake dvije godine, a EIOPA ih objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Kako bi se svim odgovarajućim sredstvima uspostavila visoka razina transparentnosti, Komisija osigurava da se informacije u vezi s nacionalnim odredbama koje primi proslijede i potrošačima i posrednicima u osiguranju.

6.        Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene stavka 5., EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda o postupcima koje treba slijediti te obrascima i predlošcima kojima su se nadležna tijela dužna koristiti prilikom prijenosa i ažuriranja relevantnih informacija EIOPA-i.

EIOPA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”.

Članak 1.

Izmjene Direktive 2003/71/EZ

Direktiva 2003/71/EZ mijenja se kako slijedi:

(1)       U članku 5. stavku 4. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako konačni uvjeti ponude nisu uključeni ni u osnovni prospekt ni u dopunu, konačni uvjeti dostupni su ulagateljima i podnose se nadležnom tijelu matične države članice, a to ih nadležno tijelo dostavlja nadležnom tijelu države članice/država članica domaćina i ESMA-i kod svake javne ponude u najkraćem mogućem roku i, ako je moguće, prije početka javne ponude ili uvrštenja za trgovanje. Konačni uvjeti sadrže samo informacije koje se odnose na obavijest o vrijednosnim papirima i ne koriste se kao dopuna osnovnom prospektu. U tim slučajevima primjenjuje se članak 8. stavak 1. točka (a).”;

(2)       Članak 11. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

"3.       Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja informacija koje je potrebno uključiti upućivanjem.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 1. siječnja 2014.

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010”;

(3) Članak 13. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.       Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu odobrenja prospekta, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja postupaka odobrenja prospekta i uvjeta u skladu s kojima se mogu prilagoditi vremenski rokovi.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 1. siječnja 2014.

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010”;

(4)       Članak 14. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.       Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja odredbi koje se odnose na objavljivanje prospekta u stavcima od 1. do 4.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 1. siječnja 2014.

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010”;

(5)       Članak 15. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.       Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja odredbi koje se odnose na distribuciju oglasa koji najavljuju namjeru ponude vrijednosnih papira javnosti ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, posebno prije nego je prospekt stavljen na raspolaganje javnosti ili prije otvaranja upisa, i definiranja odredbi iz stavka 4.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 1. siječnja 2014.

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010”;

(5a)     umeće se sljedeći članak:

„Članak 31.a

Osoblje i sredstva ESMA-e

ESMA procjenjuje kadrovske potrebe i potrebe za sredstvima koje proizlaze iz njezinog preuzimanja ovlasti i zadaća u skladu s ovom Direktivom te u vezi s tim podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.”

Članak 2.

Izmjene Direktive 2009/138/EZ

Direktiva 2009/138/EZ mijenja se kako slijedi:

(-1)     U članku 13. umeće se sljedeća točka:

„(32a)  „ovlaštena središnja druga ugovorna strana” znači središnja druga ugovorna strana u smislu članka 2. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. …/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od … [EMIR] koja je ovlaštena u skladu s člankom 10. te Direktive;”;

(1)       Članak 17. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.       Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 301.a u vezi s popisom oblika navedenim u Prilogu III., točkama od 1. do 27. Dijela A, Dijela B i Dijela C.”;

(1a)     umeće se sljedeći članak:

„Članak 25.a

Priopćavanje, objavljivanje, povlačenjee i odbijanje izdavanja odobrenja

Svako odobrenje, povlačenje ili odbijanje izdavanja odobrenja priopćava se Europskom nadzornom tijelu (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) (EIOPA) osnovanom Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća*. Na popis se unosi naziv svakog društva za osiguranje ili reosiguranje kojem je izdano odobrenje. ESMA objavljuje i ažurira popis na svojoj mrežnoj stranici.

____________

*SL L 331, 15.12.2010., str. 48.”;

(1b)     U članku 29., stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.       Komisija osigurava da se delegiranim aktima, regulatornim i provedbenim tehničkim standardima u obzir uzima načelo proporcionalnosti, osiguravajući tako proporcionalnu primjenu ove Direktive, posebno s obzirom na mala društva za osiguranje.

EIOPA osigurava da se nacrtom regulatornih tehničkih standarda, podnesenim u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010, nacrtom provedbenih tehničkih standarda podnesenim u skladu s njezinim člankom 15. te smjernicama i preporukama donesenima u skladu s njezinim člankom 16., uzima u obzir načelo proporcionalnosti, čime se osigurava proporcionalna primjena ove Direktive, posebno na mala društva za osiguranje.”;

(2)       Članak 31. mijenja se kako slijedi:

(a)       stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.       Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene stavka 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje članke 35. i 51., članak 254. stavak 2. i članak 256., EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja ključnih aspekata prema kojima se objavljuju skupni statistički podaci te formata, strukture, sadržaja i datuma objava predviđenih ovim člankom.

EIOPA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(3)       U članku 33. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako je nadzorno tijelo obavijestilo nadzorna tijela države članice domaćina da namjerava provesti provjere na licu mjesta u skladu s prvim stavkom i ako je tom nadzornom tijelu praktički zabranjeno ostvarivanje njegova prava na provođenje tih provjera na licu mjesta ili ako je tim nadzornim tijelima praktički zabranjeno ostvarivanje njihovog prava sudjelovanja u skladu sa stavkom 2., nadzorna tijela mogu uputiti predmet EIOPA-i i zatražiti njezinu pomoć u skladu s člankom 19. stavcima od 1. do 3. i stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1094/2010 EIOPA. U tom slučaju, EBA može djelovati u skladu sa svojim ovlastima koje su joj dodijeljene tim člankom.

U skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1094/2010 EIOPA može sudjelovati u provjerama na licu mjesta ako ih zajedno provode dva nadzorna tijela ili više njih.”;

(4)       Članak 35. mijenja se kako slijedi:

(-a)      u stavku 2., točka (a) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.        u unaprijed određenim razdobljima; pri čemu nadzorna tijela mogu ograničiti redovno nadzorno izvješćivanje na informacije koje se značajno mijenjaju tijekom godine, pod sljedećim uvjetima:

–         odstupanja od redovnog nadzornog izvješćivanja mogu se odobriti samo onim društvima za osiguranje i reosiguranje čiji cjelokupni doprinos ukupnom tržišnom udjelu nije viši od 20 % na tržištu životnog i neživotnog osiguranja u državi članici; i

–         potpuno izvješćivanje vrši se najmanje jednom godišnje.”;

(-aa)    u stavku 2. dodaju se sljedeći podstavci:

„Države članice od društava za osiguranje i reosiguranje zahtijevaju da predmetnim nadzornim tijelima kao dio svojeg redovnog izvješćivanja ili na ad hoc osnovi podnesu cjeloviti popis imovine po stavkama samo ako su te informacije potrebne kako bi predmetna nadzorna tijela učinkovito izvršila svoju nadzornu ulogu, posebno u odnosu na financijsku stabilnost.

Predmetna nadzorna tijela mogu odobriti odstupanje od obveze izvješćivanja po stavkama onim društvima za osiguranje i reosiguranje čiji cjelokupni doprinos ukupnom tržišnom udjelu nije viši od 20 % na tržištu životnog i neživotnog osiguranja u državi članici;

(a)       stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.       Kako bi se osiguralo dosljedno usklađivanje u vezi s ovim člankom, EIOPA razvija nacrt regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja informacija i rokova iz stavaka od 1. do 4.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

6a.       Kako bi se poboljšala usklađena i dosljedna primjena stavka 2., EIOPA izrađuje smjernice u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1094/2010 radi utvrđivanja kriterija izračuna tržišnih udjela, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti kao i aspekte financijske stabilnosti.

Te smjernice koriste se i za potrebe odstupanja od redovitog nadzornog izvješćivanja na razini skupine, kada se ta odstupanja primjenjuju mutatis mutandis u skladu s prvim stavkom članka 254. stavka 2.

Ti kriteriji revidiraju se najmanje svakih pet godina.

7.        Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ovog članka, EIOPA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja standardnih obrazaca, modela i postupaka u vezi s podnošenjem informacija nadzornim tijelima. Postupci po potrebi mogu uključivati zahtjeve da podnesene informacije moraju odobriti upravno, rukovodeće ili nadzorno tijelo društava za osiguranje ili reosiguranje.

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(5)       Članak 37. mijenja se kako slijedi:

(a)       stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.       Komisija usvaja delegirane akte, u skladu s člankom 301.a, kojima pobliže propisuje pojedinosti u pogledu okolnosti u kojima se može uvesti kapitalni dodatak.

6a.       Kako bi se osiguralo dosljedno usklađivanje u vezi s kapitalnim dodatkom, EIOPA razvija nacrt regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja metodologija za izračun kapitalnih dodataka.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

6b.      Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ovog članka, EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda o postupcima donošenja odluka koje treba slijediti kako bi se utvrdili, izračunali i uklonili kapitalni dodatci.

EIOPA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(6)       U članku 38. stavku 2., dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako je nadzorno tijelo obavijestilo nadzorna tijela države članice domaćina da namjerava provesti inspekciju na licu mjesta u skladu s prvim podstavkom i ako je tom nadzornom tijelu praktički zabranjeno ostvarivati pravo na provođenje inspekcija na licu mjesta, nadzorno tijelo predmet može uputiti EIOPA-i i zatražiti njezinu pomoć u skladu s člankom 19. stavcima od 1. do 3. i stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1094/2010. U tom slučaju, EIOPA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene tim člankom.

U skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1094/2010 EIOPA ima pravo sudjelovati u inspekcijamaa na licu mjesta ako ih zajedno provode dva nadzorna tijela ili više njih”;

(7)       Članak 50. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 50.

Regulatorni tehnički standardi

1.        Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu ovog odjeljka, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima pobliže određuje:

(a)    elemente sustava iz članaka 41., 44., 46. i 47., a posebno područja koja treba obuhvatiti politika upravljanja imovinom i obvezama te politika ulaganja društava za osiguranje i reosiguranje iz članka 44. stavka 2.;

(b)    funkcije iz članaka 44., 46. , 47. i 48.;

(c)    zahtjeve navedene u članku 42. i funkcije na koje se ti zahtjevi odnose;

(d)    uvjete pod kojima se može obaviti eksternalizacija poslova, posebno u vezi s pružateljima usluga koji se nalaze u trećim zemljama.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

2.        Kako bi osigurala dosljednu usklađenost procjene iz točke (a) članka 45. stavka 1., EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima pobliže određuje elemente te procjene.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(8)       U članku 51. stavku 2., treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

           „Međutim, ne dovodeći u pitanje bilo koju objavu koja je obvezna u skladu s bilo kojim drugim pravnim ili regulatornim zahtjevima, države članice mogu odrediti da se, iako je ukupni potrebni solventni kapital iz točke (e), podtočke ii. stavka 1. objavljen, kapitalni dodatak ili učinak specifičnih parametara koje društvo za osiguranje ili reosiguranje mora upotrebljavati u skladu s člankom 110. ne moraju se zasebno objaviti u prijelaznom razdoblju koje završava najkasnije 31. prosinca 2017.”;

(9)       Članak 52. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 52.

Informacije za Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i njegova izvješća

1.        Države članice zahtijevaju da nadzorna tijela svake godine EIOPA-i dostave sljedeće informacije:

(a)       prosječni kapitalni dodatak po pojedinom društvu te raspodjelu kapitalnih dodataka koje je uvelo nadzorno tijelo tijekom prethodne godine, iskazanih kao postotak potrebnog solventnog kapitala te zasebno prikazanih:

i.       za sva društva za osiguranje i društva za reosiguranje;

i        za društva za životno osiguranje;

iii.     za društva za neživotno osiguranje;

iv.     za društva za osiguranje koja se bave djelatnostima životnog i neživotnog osiguranja;

v.      za društva za reosiguranje;

(b)    za svaku objavu iz točke (a) ovog stavka, udjel kapitalnih dodataka koji su uvedeni u skladu s točkama (a), (b) i (c) članka 37. stavka 1.

2.        EIOPA svake godine objavljuje sljedeće informacije:

(a)    za sve države članice zajedno, ukupnu raspodjelu kapitalnih dodataka, iskazanih kao postotak potrebnog solventnog kapitala te zasebno prikazanih:

i.       za sva društva za osiguranje i društva za reosiguranje;

ii.      za društva za životno osiguranje;

iii.     za društva za neživotno osiguranje;

iv.     za društva za osiguranje koja se bave djelatnostima životnog i neživotnog osiguranja;

v.      za društva za reosiguranje;

(b)    za svaku državu članicu zasebno, raspodjelu kapitalnih dodataka, iskazanih kao postotak potrebnog solventnog kapitala, koja pokriva sva društva za osiguranje i društva za reosiguranje u toj državi članici;

(c)    za svaku objavu iz točaka (a) i (b) ovog stavka, udjel kapitalnih dodataka koji su uvedeni u skladu s točkama (a), (b) i (c) članka 37. stavka 1.

3.        EIOPA informacije iz stavka 2. dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji, zajedno s izvješćem u kojemu je prikazan stupanj usklađenosti nadzora u uporabi kapitalnih dodataka između nadzornih tijela u različitim državama članicama.”;

(10)     Članak 56. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 56.

Izvješće o solventnosti i financijskom stanju: delegirani akti i provedbeni akti

U skladu s člankom 301.a Komisija donosi delegirane akte dodatno navodeći informacije koje se moraju objaviti u skladu s odjeljkom 3.

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ovog odjeljka, EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za postupke koje je potrebno slijediti te obrasce i predloške koje je potrebno koristiti.

EIOPA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(11)     Članak 58. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.       Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost ovog članka, EBA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja detaljnog popisa informacija iz članka 19.a stavka 4. koje predloženi stjecatelji moraju uključiti u svoju obavijest, ne dovodeći u pitanje stavak 58. ovog članka.

Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u skladu s ovim odjeljkom i uzeo u obzir budući razvoj događaja, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima određuje prilagodbe kriterija iz članka 59. stavka 1.

ESMA Komisiji podnosi nacrt regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka do […].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

8a.       Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ove Direktive, EIOPA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja zajedničkih postupaka, obrazaca i modela u vezi s postupkom savjetovanja između relevantnih nadzornih tijela iz članka 60.

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(11a)   Umeće se sljedeći članak:

„Članak 65.a

Suradnja s EIOPA-om

Države članice osiguravaju da nadzorna tijela surađuju s EIOPA-om za potrebe ove Direktive, u skladu s Uredbom (EU) br. 1094/2010.

Države članice osiguravaju da nadzorna tijela EIOPA-i bez odlaganja osiguraju sve informacije koje su joj potrebne za izvršavanje njenih dužnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 1094/2010.”;

(12)     U članku 69. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Takve objave provode se samo kad su potrebne zbog bonitetnog nadzora. Države članice međutim osiguravaju da se informacije primljene u skladu s člankom 65. i člankom 68. stavkom 1. te informacije koje su pribavljene provjerom na licu mjesta iz članka 33. mogu objaviti samo uz izričitu suglasnost nadzornog tijela od kojeg te informacije potječu ili nadzornog tijela države članice u kojoj je provjera na licu mjesta obavljena.”;

(12a)   Članak 70. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 70.

Dostavljanje informacija središnjim bankama i monetarnim vlastima, nadzornim tijelima za platne sustave i Europskom odboru za sistemski rizik

1.        Ne dovodeći u pitanje ovaj odjeljak, nadzorno tijelo smije dostaviti informacije sljedećim subjektima u svrhu ispunjavanja njihovih zadataka:

(a)    središnjim bankama Europskog sustava središnjih banaka (uključujući ESB) i ostalim tijelima sa sličnom funkcijom u svojstvu monetarnih vlasti kad su predmetne informacije relevantne za izvršavanje njihovih zakonom propisanih zadaća, uključujući provođenje monetarne politike i povezano osiguranje likvidnosti, nadzor platnih sustava, sustava kliringa i namire te očuvanje stabilnosti financijskog sustava;

(b)    prema potrebi, drugim nacionalnim javnim tijelima odgovornima za nadzor platnih sustava; i

(c)    Europskom odboru za sistemski rizik, ako su te informacije važne za izvršavanje njegovih zadataka.

2.        Te institucije ili tijela mogu također dostaviti nadzornim tijelima one informacije koje im mogu biti potrebne u smislu članka 67. Informacije primljene u tom kontekstu podliježu odredbama o obvezi čuvanja poslovne tajne koja je propisana u ovom odjeljku.

3.        U izvanrednoj situaciji, uključujući situaciju navedenu u članku 18. Uredbe (EU) br. 1094/2010, države članice dozvoljavaju nadležnim tijelima da bez odgode priopće informacije središnjim bankama Europskog sustava središnjih banaka (uključujući ESB), ako su te informacije relevantne za obavljanje njihovih zakonom propisanih zadaća, uključujući provođenje monetarne politike i povezano osiguranje likvidnosti, nadzor platnog prometa, sustava za kliring i namiru i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, te ESRB-u, ako su te informacije relevantne za njegove zadatke.”;

(13)     Članak 71. mijenja se kako slijedi:

(a)       stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.       Države članice osiguravaju da nadzorna tijela u obavljanju svojih dužnosti uzimaju u obzir usklađenost s obzirom na nadzorne alate i nadzorne prakse u primjeni zakona i drugih propisa donesenih na temelju ove Direktive. U tu svrhu, države članice osiguravaju da:

(a)    nadležna tijela sudjeluju u aktivnostima EIOPA-e;

(b)    nadležna tijela poštuju smjernice i preporuke EIOPA-e i navedu razloge u slučaju da to ne čine;

(c)    nacionalni mandati dani nadležnim tijelima ne sprečavaju ih u izvršavanju njihovih zadaća u svojstvu članova EIOPA-e ili njihovih zadaća prema ovoj Direktivi.”;

(b)       stavak 3. briše se.

(14)     Članak 75. mijenja se kako slijedi:

(-a)      u stavku 1., točka (b) prvog podstavka zamjenjuje se sljedećim:

„(b)     obveze se vrednuju po iznosu za koji bi se mogle prenijeti ili namiriti između dobro obaviještenih voljnih strana u transakciji po tržišnim uvjetima. Kod diskontiranja obveza u obzir se ne uzimaju informacije o imovini društava za osiguranje ili reosiguranje.”;

(a)       Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu vrednovanja imovine i obveza, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja:

(a)       metoda i pretpostavki koje će se koristiti u vrednovanju imovine i obveza utvrđenih stavkom1.;

(b)       međunarodnih računovodstvenih standarda koje je potvrdila Komisija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 i koji su usklađeni s pristupom vrednovanju imovine i obveza kako je utvrđeno stavkom 1.;

(c)       pristupa vrednovanju ako navedene tržišne cijene nisu dostupne ili nisu u skladu s pristupom vrednovanju imovine i obveza iz stavka 1.;

(d)       alternativnih metoda vrednovanja koje će se koristiti ako su međunarodni računovodstveni standardi, koje je potvrdila Komisija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća(10), privremeno ili trajno neusklađeni s pristupom vrednovanju imovine i obveza iz stavka 1.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(14a)   Članak 76. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.       Vrijednost tehničkih pričuva odgovara sadašnjem iznosu koji bi društva za osiguranje i reosiguranje morala platiti kad bi svoje obveze osiguranja i reosiguranja odmah prenijela na drugo društvo za osiguranje ili reosiguranje. Imovina društava za osiguranje ili reosiguranje ne utječe na diskontiranje tehničkih pričuva.”;

U članku 77. stavku 2., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„2.       Najbolja procjena jednaka je prosjeku budućih novčanih tokova koji je ponderiran vjerojatnošću, uzimajući u obzir vremensku vrijednost novca (očekivana sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova), uz uporabu odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa. Relevantna vremenska struktura nerizičnih kamatnih stopa koja se koristi za diskontiranje obveza osiguranja ne uziam u obzir informacije o imovini društava za osiguranje ili reosiguranje.”;

(15)     umeću se sljedeći članci:

„Članak 77.a

Tehničke informacije Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

1.        Za svaku relevantnu valutu i barem jednom mjesečno EIOPA utvrđuje i objavljuje relevantnu vremensku strukturu nerizičnih kamatnih stopa koju se treba koristiti za izračun najbolje procjene iz članka 77. stavka 2. Poglavlje VII. ove glave primjenjuje se na tu najbolju procjenu.

2.        Ako u uskoj suradnji s ESRB-om opazi stresno stanje financijskih tržišta za određenu valutu i ako pokaže da će takvo privremeno i iznimno stanje vjerojatno dovesti do toga da će društva prodavati male i značajne dijelove svojeg portfelja vrijednosnih papira s fiksnim prinosom, EIOPA objavljuje prilagođenu relevantnu vremensku strukturu nerizičnih kamatnih stopa za svaku valutu s istom učestalošću kao kod relevantne vremenske strukture iz stavka 1.

Prilagodba se izračunava u odnosu na udio u prinosu između kamatne stopa koja bi se mogla zaraditi od imovine uključene u reprezentativni portfelj imovine u koju su uložila društva za osiguranje i reosiguranje i stopa relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa. Taj se udio ne može pripisati realističnoj procjeni očekivanih gubitaka ili neočekivanog kreditnog rizika imovine ili druge vrste rizika.

Društva za osiguranje i reosiguranje mogu koristiti tu prilagođenu relevantnu vremensku strukturu nerizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene samo za određene obveze koje su u biti nelikvidne i utvrđene u skladu s člankom 86.

U tom slučaju društva za osiguranje i reosiguranje javno objavljuju korištenje te prilagođene relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i monetarni učinak na njihovo financijsko stanje.

3.        EIOPA zadatke iz stavaka 1. i 2. izvršava na transparentan, objektivan i pouzdan način.

Članak 77.b

Ekstrapolacija

Kod određivanja vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa EIOPA koristi informacije koje proizlaze iz relevantnih financijskih instrumenata i usklađena je s njima. Pri tome se u obzir uzima relevantne financijske instrumente s rokovima dospijeća kod kojih se tržišta za te financijske instrumente, kao i za obveznice, mogu okarakterizirati kao duboka, likvidna i transparentna. Za rokove dospijeća kod kojih se tržišta za relevantne financijske instrumente ili za obveznice ne mogu okarakterizirati kao duboka, likvidna i transparentna, vremenska struktura nerizičnih kamatnih stopa ekstrapolira se.

Ekstrapolirani dio osnovne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa za svaku valutu temelji se na terminskim tečajevima koje neometano konvergiraju od jednog ili više nizova kamatnih stopa u odnosu na najdulje rokove dospijeća za koje se relevantni financijski instrumenti i obveznice u toj valuti mogu promatrati na dubokom, likvidnom i transparentnom tržištu, do posljednjeg terminskog tečaja.

Ekstrapolirani dio osnovne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa konvergira prema konačnom terminskom tečaju na način da se za dospijeća od deset godina nakon najduljih rokova dospijeća iz drugog stavka ekstrapolirani terminski tečajevi ne razlikuju više od tri bazna boda od konačnog terminskog tečaja.”;

(16)     Članak 86. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 86.

Regulatorni tehnički standardi

Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu metoda i izračuna tehničkih pričuva, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi se definiralo:

(a)    aktuarske i statističke metode za izračun najbolje procjene iz članka 77. stavka 2.;

(b)    metodologije, načela i tehnike za određivanje relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa koja se upotrebljava za izračun najbolje procjene iz članka 77. stavka 2.;

(c)    okolnosti u kojima se tehničke pričuve izračunavaju kao cjelina ili kao zbroj najbolje procjene i dodatka za rizik te metode koje se upotrebljavaju u slučaju kad se tehničke pričuve izračunavaju kao cjelina kako je navedeno u članku 77. stavku 4.;

(d)    metode i pretpostavke koje se upotrebljavaju pri izračunu dodatka za rizik, uključujući određivanje iznosa prihvatljivih vlastitih sredstava koji je potreban za potporu obvezama osiguranja i reosiguranja te kalibraciju stope troška kapitala, kako je navedeno u članku 77. stavku 5.;

(da)  detaljne kriterije za metodologiju izračuna premije nelikvidnosti i metodologiju identificiranje obveza koje su u biti nelikvidne, kako je navedeno u članku 77.a;

(e)    vrste osiguranja na temelju kojih se segmentiraju obveze osiguranja i reosiguranja kako bi se izračunale tehničke pričuve iz članka 80.;

(f)     standarde koje treba zadovoljiti da bi se osigurala primjerenost, potpunost i točnost podataka upotrijebljenih pri izračunu tehničkih pričuva te posebne okolnosti u kojima bi za izračun tehničkih pričuva bilo primjereno upotrijebiti približne vrijednosti, uključujući pristupe u kojima se razmatra svaki slučaj posebno, kako je navedeno u članku 82.;

(g)    metodologije koje se upotrebljavaju pri izračunu prilagodbe za vjerojatnost neispunjenja obveza druge ugovorne strane iz članka 81. kojoj je cilj obuhvatiti očekivane gubitke nastale zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane;

(h)    ako je potrebno, pojednostavljene metode i tehnike za izračun tehničkih pričuva kojima se osigurava da su aktuarske i statističke metode iz točki (a) i (d) razmjerne prirodi, opsegu i složenosti rizika koje podupiru društva za osiguranje i reosiguranje, uključujući vlastita društva za osiguranje i reosiguranje.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.";

(17)     Članak 92. mijenja se kako slijedi:

(a)    naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Članak 92.

Regulatorni i provedbeni tehnički standardi”;

(b)    stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

"1.          Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu određivanja vlastitih sredstava, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi utvrdila:

(a)    kriterije za izdavanje odobrenja nadzornih tijela za pomoćna vlastita sredstva u skladu s člankom 90.;

(b)    postupanje s udjelima u smislu trećeg podstavka stavka 2. članka 212., u financijskim i kreditnim institucijama s obzirom na određivanje vlastitih sredstava.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(ba)     dodaje se sljedeći stavak:

„2a.        Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene članka 90., EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima koje treba slijediti te obrascima i predlošcima koje treba upotrebljavati prilikom davanja odobrenja nadzornih tijela za upotrebu pomoćnih vlastitih sredstava.

EIOPA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.";

(18)     Članak 97. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 97.

Regulatorni tehnički standardi

1.        Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu razvrstavanja vlastitih sredstava, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi utvrdila:

(a)    popis stavki vlastitih sredstava, uključujući one iz članka 96., za koje se smatra da ispunjavaju kriterije iz članka 94., koji za svaku stavku vlastitih sredstava sadržava precizan opis značajki koje su odredile njezino razvrstavanje;

(b)    metode koje trebaju upotrebljavati nadzorna tijela prilikom odobravanja procjene i razvrstavanja stavki vlastitih sredstava koje nisu obuhvaćene popisom iz točke (a);

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Komisija redovito revidira i, prema potrebi, ažurira popis iz stavka 1. točke (a) u svjetlu tržišnih kretanja.”;

(19)     Članak 99. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 99.

Regulatorni tehnički standardi o prihvatljivosti vlastitih sredstava

1.        Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu prihvatljivosti vlastitih sredstava, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi utvrdila:

(a)    kvantitativna ograničenja iz članka 98. stavaka 1. i 2.;

(b)    prilagodbe koje se trebaju napraviti kako bi se odrazilo nepostojanje prenosivosti onih stavki vlastitih sredstava koje se mogu upotrebljavati samo za pokriće gubitaka koji proizlaze iz određenog segmenta obveza ili iz određenih rizika (namjenski fondovi).

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 106.a

Izračun podmodula rizika prinosa: mehanizam simetrične prilagodbe

1.        Podmodul rizika prinosa izračunat u skladu sa standardnom formulom uključuje simetričnu prilagodbu na potrebni kapital za prinos koji se primjenjuje za pokrivanje rizika nastalog zbog promjena na razini cijena obveznica i cijena ostalih vrijednosnih papira s fiksnim prinosom sa sličnim obilježjima novčanog toka.

2.        Simetrična prilagodba standardnog potrebnog kapitala za prinos, kalibriranog u skladu s člankom 104. stavkom 4., koji pokriva rizik nastao zbog promjena na razini cijena obveznica i cijena ostalih vrijednosnih papira s fiksnim prinosom sa sličnim obilježjima novčanog toka, temelji se na funkciji sadašnje razine odgovarajućeg indeksa vrijednosnih papira s fiksnim prinosom i ponderiranog prosjeka razine tog indeksa. Ponderirani prosjek izračunava se tijekom odgovarajućeg vremenskog razdoblja koje je jednako za sva društva za osiguranje i društva za reosiguranje.

3.        Simetrična prilagodba standardnog potrebnog kapitala za prinos koji pokriva rizik nastao zbog promjena na razini cijena obveznica i cijena ostalih vrijednosnih papira s fiksnim prinosom sa sličnim obilježjima novčanog toka ne dovodi do toga da je primijenjeni potrebni kapital za prinos za više od 25 % niži ili viši od standardnog potrebnog kapitala za prinos.

4.        Društva za osiguranje i reosiguranje koja primjenjuju prilagođenu relevantnu vremensku strukturu nerizičnih kamatnih stopa iz članka 77.a stavka 2. ne primjenjuju simetričnu prilagodbu standardnog potrebnog kapitala za prinos ako je rezultat prilagodbe iz članka 106.a potrebni kapital za prinos koji je niži od standardnog potrebnog kapitala za prinos.”;

U članku 105. stavku 6. iza drugog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

„Ako se za izvedene financijske instrumente kliring provodi preko ovlaštene središnje druge ugovorne strane, odgovarajući potrebni kapital za rizik od neispunjenja obveza druge ugovorne strane niži je nego što bi bio da kliring financijskog instrumenta nije proveden na taj način.”

(20)     Umeće se sljedeći članak:

„Članak 109.a

Usklađeni tehnički unosi u standardnu formulu

1.        Za potrebe izračuna modula tržišnog rizika i modula rizika neispunjenja obveza druge ugovorne strane iz članka 105. stavaka 5. i 6., kako bi se utvrdila vjerojatnost neispunjenja obveza, može se koristiti vanjska procjena kreditnog rizika, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći kriteriji:

(a)    vanjsku procjena kreditnog rizika izdala je vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika (ECAI);

(b)    ECAI je agencija za kreditni rejting registrirana ili certificirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 1060/2009 ili, u slučaju da ECAI nije registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 1060/2009, njegovu prihvatljivost ocijenile su ESA-e preko Zajedničkog odbora kako je utvrđeno u članku 54. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010 (Zajednički odbor) te podliježe metodološkim zahtjevima iz članaka od 6. do 13. Uredbe (EZ) br. 1060/2009;

(c)    Zajednički odbor je vanjske procjene kreditnog rizika dodijelio po objektivnoj ljestvici stupnjeva kreditne kvalitete u skladu sa stavkom 2.;

2.        Za potrebe prvog podstavka Zajednički odbor:

(a)    objavljuje popis prihvatljivih vanjskih agencija za kreditni rejting;

(b)    provjerava jesu li pojedine procjene kreditnog rizika dostupne pod jednakim uvjetima barem svim institucijama koje imaju legitimni interes za te pojedine procjene kreditnog rizika;

(c)    ne dovodeći u pitanje članak 56. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010, vanjske procjene kreditnog rizika dodjeljuje po objektivnoj ljestvici stupnjeva kreditne kvalitete primjenjujući korake navedene u skladu s člankom 111. stavkom 1. točkom (n).

Kako bi izbjegla pretjerano oslanjanje na vanjske agencije za kreditni rejting, društva za osiguranje i reosiguranje provjeravaju primjerenost vanjskih procjena kreditnog rizika kao dio svojeg upravljanja rizikom koristeći kada god je to moguće dodatne procjene kako bi se izbjegla svaka automatska ovisnost o vanjskim procjenama.

EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda o postupcima koje treba slijediti prilikom provjere vanjskih procjena kreditnog rizika.

EIOPA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji se dodjeljuje ovlast donošenja provedbenih tehničkih standarda iz trećeg podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

1a.       Za potrebe olakšavanja izračuna modula tržišnog rizika iz članka 105. stavka 5., EIOPA:

(a)    objavljuje popise regionalnih i lokalnih vlasti, koje se u pogledu izloženosti tretiraju kao izloženosti središnjoj vlasti pod čijom nadležnošću su osnovane ako ne postoji razlika u riziku između takvih izloženosti jer regionalne i lokalne vlasti imaju moć prikupljanja prihoda te radi postojanja posebnih institucionalnih uredbi koje smanjuju njihov rizik neispunjavanja obveza;

(b)    utvrđuju prilagodbe koje su potrebne za valute povezane s eurom u podmodulu valutnog rizika iz članka 105. stavka 5. točke (e) primjenjujući kriterije iz članka 111. stavka 1. točke (p); i

(c)    utvrđuju odgovarajući dionički indeks iz članka 106. stavka 2., izračunavaju simetričku prilagodbu iz članka 106. primjenjujući metode, pretpostavke i standardne parametre u skladu s člankom 111. stavkom 1. točkom (c) te detaljne kriterije iz članka 111. stavka 1. točke (o) i na mjesečnoj osnovi objavljuju oba skupa informacija; te

(d)    utvrđuju odgovarajući indeks vrijednosnih papira s fiksnim prinosom iz članka 106.a stavka 2., izračunavaju simetričku prilagodbu iz članka 106.a primjenjujući metode, pretpostavke i standardne parametre u skladu s člankom 111. stavkom 1. točkom (c) te detaljne kriterije iz članka 111. stavka 1. točke (o) i na mjesečnoj osnovi objavljuju oba skupa informacija.

1b.      Kako bi izbjegla pretjerano oslanjanje na vanjske agencije za kreditni rejting, društva za osiguranje i reosiguranje provjeravaju primjerenost vanjskih procjena kreditnog rizika kao dio svojeg upravljanja rizikom koristeći kada god je to moguće dodatne procjene kako bi se izbjegla svaka automatska ovisnost o upravljanju rizikom za vanjske procjene.

2.        Kako bi se olakšao izračun modula preuzetog rizika zdravstvenog osiguranja iz članka 105. stavka 4., EIOPA, u skladu s izračunima nadzornih tijela predmetnih država članica, objavljuje standardna odstupanja u vezi s posebnim nacionalnim zakonodavnim mjerama država članica kojima se dozvoljava dijeljenje zahtjeva za isplatu u pogledu zdravstvenog rizika među društvima za osiguranje i reosiguranje te koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)    mehanizam dijeljenja zahtjeva je transparentan i u potpunosti unaprijed utvrđen za godišnje razdoblje na koje se primjenjuje;

(b)    mehanizam za dijeljenje zahtjeva, broj društava za osiguranje koja sudjeluju u sustavu izjednačavanja zdravstvenih rizika i značajke rizika poslovnog subjekta u sustavu izjednačavanja zdravstvenih rizika osiguravaju da sustav izjednačavanja zdravstvenih rizika znatno smanji volatilnost godišnjih gubitaka poslovnog subjekta u sustavu izjednačavanja zdravstvenih rizika za svako društvo koje u njemu sudjeluje, u odnosu na kako premijski tako i na rizik pričuva;

(c)    zdravstveno osiguranje koje podliježe sustavu izjednačavanja zdravstvenog rizika obvezno je i služi kao djelomična ili potpuna alternativa privatnom zdravstvenom osiguranju koje pruža sustav obveznog socijalnog osiguranja;

(d)    u slučaju neispunjavanja obveza društava za osiguranje koja sudjeluju u sustavu izjednačavanja zdravstvenog rizika, jedna ili više vlada država članica jamče potpunu isplatu zahtjeva ugovaratelja osiguranja društvu za osiguranje koje podliježe sustavu izjednačavanja zdravstvenog rizika.

Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 301.a kojima se utvrđuju dodatni kriteriji.”;

(21)     Članak 111. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 111.

Regulatorni tehnički standardi u vezi s člancima od 103. do 109.

1.        Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u vezi s člankom 101. i člancima od 103. do 109., EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi utvrdila:

(a)       standardnu formulu u skladu s odredbama članka 101. i članak od 103. do 109.;

(b)       sve podmodule koji su potrebni ili koji preciznije pokrivaju rizike koji su obuhvaćeni određenim podmodulima rizika iz članka 104., kao i sve moguće naknadne izmjene;

(c)       metode, pretpostavke i standardne parametre koje treba kalibrirati prema intervalima pouzdanosti iz članka 101. stavka 3. i koji se upotrebljavaju pri izračunu svakog od modula rizika ili podmodula osnovnog potrebnog solventnog kapitala iz članaka 104., 105. i 304., mehanizam simetrične prilagodbe i odgovarajuće vremensko razdoblje, izraženo u broju mjeseci iz članaka 106. i 106.a, te odgovarajući pristup za integriranje metode iz članka 304. u potrebni solventni kapital izračunat u skladu sa standardnom formulom;

(d)       parametre korelacije, uključujući, prema potrebi, one navedene u Prilogu IV. te postupke za ažuriranje tih parametara;

(e)       kad društva za osiguranje i reosiguranje upotrebljavaju tehnike smanjenja rizika, metode i pretpostavke koje se koriste za procjenu promjena profila rizičnosti predmetnog društva i za prilagodbu izračuna potrebnog solventnog kapitala;

(f)        kvalitativne kriterije koje tehnike smanjenja rizika iz točke (e) moraju ispuniti kako bi se osiguralo da je rizik djelotvorno prenesen na treću stranu;

(fa)      metodu koju se treba koristeiti pri procjeni potrebnog kapitala za rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane u slučaju izloženosti ovlaštenim središnjim drugim ugovornim stranama iz članka 105. Ti se parametri utvrđuju kako bi se osigurala dosljednost u postupanju u slučaju takve izloženosti kod kreditnih institucija i investicijskih društava, kako se zahtijeva Direktivom 2012/xx./EU (CRD IV);

(g)       metode i parametre koji se upotrebljavaju pri procjeni potrebnog kapitala za operativni rizik navedenog u članku 107., uključujući postotak iz članka 107. stavka 3.;

(h)       metode i prilagodbe koje se upotrebljavaju kako bi se odrazio smanjeni opseg diversifikacije rizika društava za osiguranje i reosiguranje u vezi s namjenskim fondovima;

(i)        metodu koja se upotrebljava pri izračunu prilagodbe za sposobnost tehničkih pričuva i odgođenih poreza da pokriju gubitke, kako je propisano u članku 108.;

(j)        podskup standardnih parametara u modulima preuzetog rizika životnog, neživotnog i zdravstvenog osiguranja koji se mogu zamijeniti parametrima specifičnim za određeno društvo kako je navedeno u članku 104. stavku 7.;

(k)       kriterije u vezi sa standardiziranim metodama koje društva za osiguranje i reosiguranje upotrebljavaju za izračun parametara koji su specifični za određeno društvo iz točke (j) i sve kriterije o potpunosti, točnosti i primjerenosti upotrijebljenih podataka koji se moraju ispuniti prije dobivanja odobrenja nadzornih tijela zajedno s postupkom koji treba slijediti za takvo odobrenje;

(l)        pojednostavljene izračune propisane za određene podmodule i module rizika, kao i kriterije koje društva za osiguranje i društva za reosiguranje, uključujući vlastita društva za osiguranje i vlastita društva za reosiguranje, moraju ispuniti kako bi imala pravo upotrebljavati bilo koje takvo pojednostavljenje, kako je navedeno u članku 109.;

(m)      pristup koji se upotrebljava s obzirom na povezana društva u smislu članka 212. pri izračunu potrebnog solventnog kapitala, posebno pri izračunu podmodula rizika vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 105. stavka 5., uzimajući u obzir vjerojatno smanjenje volatilnosti vrijednosti tih povezanih društava koja proizlazi iz strateške prirode tih ulaganja i utjecaja koji sudjelujuće društvo ima na ta povezana društva;

(n)       dodjelu institucija za procjenu kreditnog rizika i za udruživanje procjena kreditnog rizika po objektivnoj ljestvici stupnjeva kreditne kvalitete iz članka 109.a stavka 1. točke (c);

(o)       detaljne kriterije za dionički indeks iz članka 109.a stavka 1.a točke (c) i indeks vrijednosnih papira s fiksnim prinosom iz članka 109.a stavka 1.a točke (d);

(p)       detaljne kriterije za prilagodbe za valute povezane s eurom u svrhu olakšavanja izračuna podmodula valutnog rizika iz članka 109.a stavka 1.a točke (b);

(q)       uvjete za razvrstavanje regionalnih vlada i lokalnih vlasti iz članka 109.a stavka 1.a točke (a);

(r) detaljne kriterije koje moraju ispuniti odredbe nacionalnih zakonodavnih mjera te metodologiju i zahtjeve za izračun standardnih odstupanja u svrhu olakšavanja izračuna modula preuzetog rizika zdravstvenog osiguranja iz članka 109.a stavka 2.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ovog članka, EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za postupke koje je potrebno slijediti te obrasce i predloške koje je potrebno koristiti u vezi s:

(a)       ažuriranjem parametara korelacije iz točke (d);

(b)       odobrenjem nadzornih tijela za korištenje parametara koji su specifični za određeno društvo iz točke (k).

EIOPA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja provedbenih tehničkih standarda iz četvrtog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

2.        Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u vezi s potrebnim solventnim kapitalom, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kvantitativna ograničenja i kriteriji prihvatljivosti sredstava za rizike koji nisu na odgovarajući način obuhvaćeni podmodulom.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Ti regulatorni tehnički standardi primjenjuju se na imovinu za pokriće tehničke pričuve, osim sredstava koja se drže u vezi s ugovorima o životnom osiguranju kod kojih rizik ulaganja snose ugovaratelji osiguranja. Komisija te regulatorne tehničke standarde revidira u svjetlu razvoja standardne formule i financijskih tržišta.”;

(22)     Članak 114. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 114.

Regulatorni i provedbeni tehnički standardi u vezi s unutarnjim modelima za potreban solventni kapital

1.        Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u vezi s cjelovitim i djelomičnim unutarnjim modelom za potreban solventni kapital, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi utvrdila:

(b)       prilagodbe koje se trebaju napraviti u skladu sa standardima iz članaka od 120. do 125. u svjetlu ograničenog opsega primjene djelomičnog unutarnjeg modela;

(c)       politiku mijenjanja unutarnjeg modela iz članka 115.;

(d)       način na koji se djelomičan unutarnji model u potpunosti integrira u standardnu formulu za potreban solventni kapital iz članka 113. stavka 1. točke (c) i zahtjeve za korištenje alternativnih tehnika integracije.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ovog članka, EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za postupke koje je potrebno slijediti te obrasce i predloške koje je potrebno koristiti u vezi s:

(a)       odobrenjem unutarnjeg modela u skladu s člankom 112.; i

(b)       odobrenjem većih izmjena unutarnjeg modela i izmjena politike za izmjenu unutarnjeg modela iz članka 115.

EIOPA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja provedbenih tehničkih standarda iz četvrtog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(23)     Članak 127. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 127.

Regulatorni tehnički standardi u vezi s člancima od 120. do 126.

Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost s člancima od 120. do 126. i poboljšala procjena profila rizika i upravljanja poslovima društava za osiguranje i reosiguranje, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi utvrdila korištenje unutarnjih modela u Uniji.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(24)     članak 129. mijenja se i glasi:

(a)       u stavku 1. točke i., ii. i iii. zamjenjuju se sljedećim:

„i.        2.300.000 EUR za društva za neživotno osiguranje, uključujući vlastita društva za osiguranje, osim u slučaju kad su pokriveni neki ili svi rizici uključeni u jednu od vrsta osiguranja 10 do 15 navedenih u dijelu A Priloga I.,a u tom slučaju ne smije biti manje od 3.500.000 EUR;

ii.         3.500.000 EUR za društva za životno osiguranje, uključujući vlastita društva za osiguranje,

3.500.000 EUR za društva za reosiguranje, osim u slučaju vlastitih društava za reosiguranje, a u tom slučaju minimalni potrebni kapital ne smije biti manji od 1.100.000 EUR;”;

(b)       u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice svojim nadzornim tijelima dopuštaju da u razdoblju koje završava najkasnije 31. prosinca2014. zahtijevaju da društvo za osiguranje ili reosiguranje primjenjuje postotke iz prvog podstavka isključivo na potrebni solventni kapital izračunat u skladu s poglavljem VI. odjeljkom 4. pododjeljkom 2.”;

(c)       u stavku 4., nakon prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

„U svrhu izračuna granica iz stavka 3. od društava se ne zahtijeva tromjesečni izračun potrebnog solventnog kapitala.”;

(d)       U stavku 5. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„5.       Komisija Europskom parlamentu i Odboru europskih nadzornika osiguranja i strukovnih mirovina, koji je osnovan Odlukom Komisije 2004/9/EZ*, do 31. listopada 2017. dostavlja izvješće o pravilima država članica i praksama nadzornih tijela donesenim u skladu sa odredbama stavaka od 1. do 4.

___________

SL L 3, 7.1.2004., str. 34.;

(27)     Članak 130. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 130.

Regulatorni tehnički standardi

Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u vezi s minimalnim potrebnim kapitalom, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja minimalnog potrebnog kapitala iz članaka 128. i 129.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(28)     u prvom stavku članka 131. datumi „31. listopada 2012.” i „31. listopada 2013.” zamjenjuju se datumima „31. prosinca 2012.” odnosno „31. prosinca 2013.”.

(29)     Članak 135. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 135.

Regulatorni i provedbeni tehnički standardi u vezi s kvalitativnim zahtjevima

1.                   Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost s člankom 132. stavkom 2. i člankom 132. stavkom 4., EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja kvalitativnih kriterija na sljedećim područjima:

(a)       utvrđivanje, mjerenje i praćenje rizika te upravljanje rizicima koji proizlaze iz ulaganja u vezi s prvim podstavkom članka 132. stavka 2.;

(b)       utvrđivanje, mjerenje i praćenje rizika te upravljanje specifičnim rizicima koji proizlaze iz ulaganja u izvedene instrumente i imovinu iz drugog podstavka članka 132. stavka 4. i određivanje do koje mjere se upotreba takve imovine smatra smanjenjem rizika ili učinkovitim upravljanjem portfeljem kako je navedeno u trećem podstavku članka 132. stavka 4.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

1a.       Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene točaka (a) i (b) prvog podstavka stavka 1., EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za postupke izvješćivanja koje je potrebno slijediti te obrasce i predloške koje je potrebno koristiti.

EIOPA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

2.        Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 301.a kojima se utvrđuju:

(a)       zahtjevi koje moraju ispuniti društva koja preoblikuju kredite u vrijednosne papire namijenjene trgovanju i druge financijske instrumente (inicijatori) kako bi društvu za osiguranje reosiguranje bilo dopušteno ulaganje u te vrijednosne papire ili instrumente izdane nakon 1. siječnja 2011., uključujući zahtjeve kojima se osigurava da inicijator zadrži materijalan neto ekonomski interes koji ne smije biti manji od 5 %;

(b)       kvalitativni zahtjevi koje moraju ispuniti društva za osiguranje ili reosiguranje koja ulažu u te vrijednosne papire ili instrumente;

(c)       pojedinosti o okolnostima pod kojima se može nametnuti kapitalni dodatak kada uvjeti utvrđeni prema točkama (a) i (b) ovog stavka nisu prekršeni, ne dovodeći u pitanje članak 101. stavak 3.

2a.       Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u vezi sa stavkom 2. točkom (c), EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda za određivanje metodologija za izračun kapitalnog dodatka iz istog stavka.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

(30) članak 138. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.       U slučaju iznimnog pada na financijskim tržištima, koje objavi EIOPA u skladu s ovim stavkom i nakon savjetovanja s Europskim odborom za sistemske rizike osnovanom u skladu s Uredbom (EU) br. 1092/2010, nadzorno tijelo može produljiti razdoblje iz drugog podstavka stavka 3. na primjereno vremensko razdoblje uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući prosječno trajanje tehničkih pričuva.

Ako prosječno trajanje tehničkih pričuva premašuje 12 godina, trećina tog trajanja smatra se primjerenom za određivanje razdoblja iz prvog podstavka, pri čemu je najduže trajanje sedam godina.

Ne dovodeći u pitanje članak 18. Uredbe (EU) br. 1094/2010, za potrebe ovog članka EIOPA može, nakon zahtjeva predmetnog nadzornog tijela ili na vlastiti inicijativu, donijeti odluku kojom utvrđuje postojanje iznimnog pada na financijskim tržištima. Izniman pad na financijskim tržištima postoji ako je na financijskim tržištima u cijeloj Uniji zabilježen pad koji je nepredviđen, oštar i brz i koji se razlikuje od padova koji se javljaju kao dio gospodarskog ciklusa.

EIOPA barem jednom mjesečno provjerava primjenjuju li se i dalje na dan provjere uvjeti iz prethodnog podstavka. U tu svrhu, na zahtjev predmetnog nadzornog tijela ili na vlastitu inicijativu, EIOPA može donijeti odluku kojom se utvrđuje prestajanje postojanja iznimnog pada na financijskim tržištima.

Ne dovodeći u pitanje svoje nadležnosti, predmetna nadzorna tijela kolegij nadzornika obavještavaju o odluci da odbiju produženje razdoblja iz podstavka 5.

U slučaju različitih mišljenja u kolegiju nadzornika u vezi s odbijanjem predmetnog nadzornog tijela da produži razdoblje iz podstavka 5., nadzornik grupe ili bilo koja druga nadzorna tijela mogu se savjetovati s EIOPA-om. Savjetovanje s EIOPA-om traje mjesec dana i o tome se obavještavaju sva predmetna nadzorna tijela. Ako je od EIOPA-e zatražen savjet, predmetno nadzorno tijelo ga na odgovarajući način razmatra prije donošenja odluke. U skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010, EIOPA u toj fazi djeluje kao posrednik.

Ako se na kraju razdoblja iz podstavka 7. ovog članka unutar kolegija ne postigne dogovor i nadzornik grupe ili bilo koje od predmetnih nadzornih tijela odbijanje predmetnog nadzornog tijela uputi EIOPA-i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1094/2010, predmetno nadzorno tijelo odgađa svoju odluku i čeka odluku koju EIOPA može donijeti u skladu s člankom 19. stavkom 3. te Uredbe te svoju odluku donosi u skladu s odlukom EIOPA-e.

Razdoblje iz podstavaka 6. i 7. smatra se razdobljem usuglašavanja u smislu članka 19. stavka 2. te Uredbe. EIOPA svoju odluku donosi u roku od dva mjeseca. Nakon isteka razdoblja iz ovog stavka ili nakon postizanja dogovora među predmetnim nadzornim tijelima predmet se ne upućuje EIOPA-i.

Predmetno društvo za osiguranje ili reosiguranje mora svaka tri mjeseca dostaviti svom nadzornom tijelu izvješće o napretku u kojemu će navesti poduzete mjere i napredak ostvaren u ponovnom dosizanju razine prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala ili napredak u smanjenju profila rizičnosti kako bi se osigurala usklađenost s potrebnim solventnim kapitalom.

Produljenje roka iz prvog podstavka ukida se ako izvješće o napretku pokazuje da nije ostvaren značajan napredak u ponovnom dosizanju razine prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala ili napredak u smanjenju profila rizičnosti kako bi se osigurala usklađenost s potrebnim solventnim kapitalom u razdoblju od dana kad je utvrđeno postojanje neusklađenosti s potrebnim solventnim kapitalom do dana dostavljanja izvješća o napretku.";

(31)     Članak 143. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 143.

Regulatorni tehnički standardi u vezi s člankom 138. stavkom 4.

1.        Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u vezi s člankom 138. stavkom 4., EIOPA donosi nacrt regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja čimbenika i kriterija koji se trebaju uzeti u obzir za potrebe primjene članka 138. stavka 4., uključujući maksimalno vremensko razdoblje, izraženo u ukupnom broju mjeseci, koje je jednako za sva društva za osiguranje i reosiguranje iz članka 138. stavka 4. prvog podstavka.

EIOPA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

1a.       Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za primjenu članka 138. stavka 4., EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za postupke koje EIOPA treba slijediti pri određivanju postojanja iznimnog pada na financijskim tržištima u skladu s člankom 138. stavkom 4.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte provedbenih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

2.        Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u odnosu na članak 138. stavak 2., članak 139. stavak 2. i članak 141., EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda za određivanje plana oporavka iz članka 138. stavka 2. i financijskog plana iz članka 139. stavka 2. i u pogledu članka 141. pri čemu će učiniti sve što je potrebno kako bi se izbjegli prociklički učinci.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

u članku 149., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.       Sve promjene koje društvo za osiguranje namjerava napraviti u vezi s informacijama iz članka 147. podliježu postupku iz članaka 147. i 148.”;

(32)     sljedeći podstavak umeće se nakon prvog podstavka članka 155. stavka 3.:

„Uz to, nadzorno tijelo matične države članice ili države članice domaćice može predmet uputiti EIOPA-i te zahtijevati njezinu pomoć u skladu s člankom 19. stavcima 1. do 4. i 6. Uredbe (EU) br. 1094/2010. U tom slučaju, EIOPA može djelovati u skladu sa ovlastima koje su joj dane tim člankom.”

u članku 155., stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.       Države članice obavješćuju Komisiju i EIOPA-u o broju i vrstama slučaja koji su rezultirali odbijanjem u smislu članaka 146. i 148. ili mjerama koje su bile poduzete u skladu sa stavcima 3 i 4. ovog članka.”;

(33)     u članku 158. stavku 2. iza prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

„Uz to, nadzorno tijelo matične države članice ili države članice domaćice može predmet uputiti EIOPA-i te zahtijevati njezinu pomoć u skladu s člankom 19. stavcima 1. do 4. i 6. Uredbe (EU) br. 1094/2010. U tom slučaju EIOPA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene tim člankom.”;

(33.a) članak 159. zamjenjuje se sljedećim

„Članak 159.

Statističke informacije o prekograničnim djelatnostima

Svako društvo za osiguranje obavješćuje nadležno nadzorno tijelo svoje matične države članice posebno o transakcijama koje obavlja u skladu s pravom nastana i transakcijama koje obavlja u skladu sa slobodom pružanja usluga, o iznosu premija, odštetnim zahtjevima i provizijama, bez umanjenja za reosiguranje, po državama članicama kako slijedi:

(a)       za neživotna osiguranja, po poslovanjima kako je utvrđeno u odgovarajućem delegiranom aktu;

(b)       za životna osiguranja, za svaku vrstu poslovanja I do IX, kako je utvrđeno u odgovarajućem delegiranom aktu.

U pogledu vrste osiguranja 10 u dijelu A Priloga I., koja ne uključuju odgovornost prijevoznika, predmetno društvo također obavješćuje to nadzorno tijelo o učestalosti i prosječnom trošku odštetnih zahtjeva.

Nadzorno tijelo matične države članice prosljeđuje informacije iz prvog i drugog podstavka u razumnom vremenskom razdoblju i skupnom obliku nadzornim tijelima svake predmetne države članice na njihov zahtjev.”;

(34)     Članak 172. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 172.

Istovjetnost u vezi s društvima za reosiguranje

1.        Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 301.a kojima se određuju kriteriji za procjenu istovjetnosti nadzornog sustava treće zemlje koji se primjenjuje na djelatnosti reosiguranja društava čija se sjedišta nalaze u toj trećoj zemlji s onim propisanim u glavi I.

2.        Ako treća zemlja ispunjava kriterije donesene u skladu sa stavkom 1., Komisija može u skladu s člankom 301.a, uz pomoć EIOPA-e u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010, donijeti odluku da je nadzorni sustav te treće zemlje koji se primjenjuje na djelatnosti reosiguranja društava sa sjedištem u toj trećoj zemlji istovjetan sa sustavom utvrđenim u glavi I. ove Direktive.

Te se odluke redovito preispituju kako bi se uzele u obzir sve znatne promjene nadzornog sustava iz glave I. i promjene nadzornog sustava u trećoj zemlji.

EIOPA na svojoj internetskoj stranici objavljuje i ažurira popis svih trećih zemalja iz prvog podstavka.

3.        Kad se u skladu sa stavkom 2. smatra da je nadzorni sustav treće zemlje istovrijedan onom koji je propisan u ovoj Direktivi, ugovori o reosiguranju sklopljeni s društvima čije se sjedište nalazi u toj trećoj zemlji se tretiraju na isti način kao ugovori o reosiguranju sklopljeni s društvima koja su dobila odobrenje u skladu s ovom Direktivom.

4.        Odstupajući od stavka 2., pa čak i ako kriteriji utvrđeni u skladu sa stavkom 1. nisu ispunjeni, Komisija može, za ograničeno razdoblje i u skladu s člankom 301.a te uz pomoć EIOPA-e u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010, donijeti odluku da je nadzorni sustav treće zemlje koji se primjenjuje na djelatnosti reosiguranja društava čija se sjedišta nalaze u toj trećoj zemlji privremeno istovjetan s onim koji je utvrđen u glavi I. ako je ta treća zemlja ispunila barem sljedeće kriterije:

(a)       pismeno se obvezala Uniji da će prije isteka tog ograničenog razdoblja usvojiti i primjenjivati nadzorni sustav koji se može ocijeniti istovjetnim u skladu sa stavkom 2.;

(b)       uspostavila je program konvergencije radi ispunjavanja obveze iz točke (a);

(c)       dodijelila je dostatna sredstva za ispunjavanje obveze iz točke (a);

(d)       ima regulatorni sustav solventnosti koji se zasniva na riziku i gospodraskoj ocjeni imovine i obveza;

(e)       ima zaključene sporazume o razmjeni povjerljivih nadzornih podataka u skladu s člankom 264.;

(f)        ima neovisan nadzorni sustav koji se zasniva na temeljnim načelima, načelima i standardima koje je usvojilo Međunarodno udruženje osiguravateljnih nadzornih tijela (IAIS);

(g)       uspostavila je obvezu čuvanja poslovne tajne za sve osobe koje djeluju u ime njezinih nadzornih tijela, posebno u pogledu razmjene informacija s EIOPA-om i nadzornim tijelima kako je utvrđeno u članku 13. stavku 10.

Svim odlukama o privremenoj istovjetnosti u obzir se uzimaju izvješća Komisije u skladu s člankom 177. stavkom 2. Te se odluke redovito preispituju na temelju izvješća o napretku koja izrađuje nadležna treća zemlja, a koja se podnose Komisiji na ocjenu svakih šest mjeseci.

EIOPA na svojoj internetskoj stranici objavljuje i ažurira popis svih trećih zemalja iz prvog podstavka.

Komisija može usvojiti delegirane akte u skladu s člankom 301.a, dodatno navodeći uvjete utvrđene prvim podstavkom.

5.        Razdoblje iz stavka 4. je pet godina od 1. siječnja 2014. ili do datuma od kojeg se u skladu sa stavkom 2. smatra da je nadzorni sustav te treće zemlje istovjetan onomu utvrđenom u glavi I., koje god razdoblje je kraće.

Ovo se razdoblje može produljiti za najviše jednu godinu, ako je EIOPI i Komisiji potrebno toliko vremena za procjenjivanje istovjetnosti u svrhe iz stavka 2.

6.        Ugovorima o reosiguranju sklopljenima s društvima čija su sjedišta u trećoj zemlji čiji se nadzorni sustav smatra privremeno istovjetnim u skladu sa stavkom 4., priznaje se jednaki tretman kao onaj utvrđen u stavku 3. Članak 173. također se primjenjuje na društva za reosiguranje čija su sjedišta u trećoj zemlji čiji se nadzorni sustav smatra privremeno istovjetnim u skladu sa stavkom 4.

Članak 176. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 176.

Informacije država članica Komisiji i EIOPA-i

Nadzorna tijela država članica obavješćuju Komisiju, EIOPA-u i nadzorna tijela drugih država članica o bilo kojem odobrenju danom izravnom ili neizravnom društvu kćeri čije jedno ili više matičnih društava uređuje zakonodavstvo treće zemlje.

Te informacije također sadrže navod o strukturi predmetne grupe.

Kad društvo uređeno zakonodavstvom treće zemlje stječe udjel u društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje koje je dobilo odobrenje u Zajednici, a to društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje time postaje društvo kći društva iz te treće zemlje, nadzorna tijela matične države članice obavješćuju Komisiju, EIOPA-u i nadzorna tijela drugih država članica.”;

Članak 177. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.       Države članice obavješćuju Komisiju i EIOPA-u o svim općim poteškoćama s kojima su se suočila njihova društva za osiguranje ili društva za reosiguranje prilikom osnivanja i poslovanja u trećoj zemlji ili obavljanja djelatnosti u trećoj zemlji.”;

(36)     Članak 210. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.       Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u odnosu na reosiguranje ograničenog rizika, EIOPA razvija nacrt regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja praćenja, upravljanja i nadzora rizika koji proizlaze iz djelatnosti reosiguranja ograničenog rizika.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

2a.       Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene stavka 1., EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za postupke izvješćivanja koje je potrebno slijediti i obrasce i predloške koje je potrebno koristiti.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte provedbenih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(37)     U članku 211., stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

"2.       Kako bi osigurala dosljedna usklađenost u pogledu članka 211.stavka 1., EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju sljedeći kriteriji odobrenja nadzornog tijela:

(a)       područje primjene odobrenja;

(b)       obvezne uvjete koji se uključuju u sve ugovore koji se izdaju;

(c)       zahtjeve u vezi poslovnog ugleda i iskustva, kako su navedeni u članku 42. za osobe koje upravljaju subjektom posebne namjene;

(d)       zahtjeve u vezi poslovnog ugleda i iskustva za dioničare ili članove koji imaju kvalificirani udjel u subjektu posebne namjene;

(e)       dobre upravne i računovodstvene postupke, primjerene mehanizme unutarnje kontrole i zahtjeve za upravljanje rizikom;

(f)        zahtjeve vezane uz računovodstvene, bonitetne i statističke informacije;

(g)       zahtjeve vezane uz solventnost.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

2a.       Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za primjenu članka 211. stavaka 1. i 2., EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za postupke koje treba slijediti prilikom davanja odobrenja nadzornog tijela za osnivanje subjekata posebne namjene.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte provedbenih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

2b.      Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za primjenu članka 211. stavaka 1. i 2., EIOPA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda za postupke te formate i modele koje treba slijediti za suradnju i razmjenu informacija među nadzornim tijelima kada subjekt posebne namjene koji preuzima rizik od društva za osiguranje ili društva za reosiguranje ima sjedište u državi članici koja nije država članica u kojoj odobrenje za rad ima društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje.

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

3.        Subjekti posebne namjene koji su dobili odobrenja za rad prije 31. prosinca 2012. podliježu zakonodavstvu države članice koja je izdala odobrenje za rad subjektu posebne namjene. Međutim, svaka nova djelatnost koju subjekt posebne namjene počne obavljati nakon ovog datuma podlijegat će odredbama stavaka 1., 2. i 2.a”;

(37.a) U članku 212. stavku 1., točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

"(e) „kolegij nadzornika” znači stalna, ali fleksibilna struktura za suradnju, koordinaciju i olakšavanje donošenja odluka u vezi s nadziranjem grupe čiji su članovi:

–         nadzornik grupe,

–         nadzorna tijela koja nadziru poduzeća grupe, osim nadzornika grupe, i

-          EIOPA, koja se u svrhe ove definicije smatra nadzornim tijelom.”;

(38)     članak 216. mijenja se kako slijedi:

(a)       u stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U tom slučaju, nadzorno tijelo objašnjava svoju odluku nadzorniku grupe i krajnjem matičnom društvu na razini Unije. Nadzornik grupe obavještava kolegij nadzornika u skladu s člankom 248. stavkom 1. točkom (a).”;

(b)      u stavku 4. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Nadzorno tijelo objašnjava takvu odluku društvu i nadzorniku grupe. Nadzornik grupe obavještava kolegij nadzornika u skladu s člankom 248. stavkom 1. točkom (a).”;

(c)       stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.       EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda, određujući okolnosti u kojima se može donijeti odluka iz stavka 1. EIOPA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.”;

(39)     članak 217. mijenja se kako slijedi:

(a)       u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„U tom slučaju nadzorna tijela objašnjavaju svoj sporazum nadzorniku grupe i krajnjem matičnom društvu na razini Unije. Nadzornik grupe obavještava kolegij nadzornika u skladu s člankom 248. stavkom 1. točkom (a).”;

(b)       stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 301. a, kojima se određuju okolnosti u skladu s kojima se može donijeti odluka iz stavka 1.”;

(40)     Članak 227. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 227.

Istovjetnost u pogledu društava za osiguranje i reosiguranje iz trećih zemalja

1.        Prilikom izračunavanja, u skladu s člankom 233., solventnosti grupe društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje je sudjelujuće društvo u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje iz treće zemlje, to se društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje iz treće zemlje, isključivo u svrhu tog izračuna, tretira kao povezano društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.

Međutim, kad treća zemlja u kojoj to društvo ima svoje sjedište zahtijeva od tog društva da dobije odobrenje za rad i nameće mu regulatorni sustav solventnosti koji je barem istovjetan onome iz glave I. poglavlja VI., države članice mogu propisati da se u izračunu u obzir uzima, s obzirom na to društvo, potrebni solventni kapital i vlastita sredstva prihvatljiva za ispunjavanje tog zahtjeva kako je propisano u predmetnoj trećoj zemlji.

2.        Ako nije donesena odluka u skladu sa stavkom 4. ili stavkom 6., provjeru je li sustav treće zemlje najmanje istovjetan obavlja nadzornik grupe na zahtjev sudjelujućeg društva ili na vlastitu inicijativu. EIOPA pomaže nadzorniku grupe u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Prilikom obavljanja navedenog nadzornik grupe kojemu pomaže EIOPA savjetuje se s drugim predmetnim nadzornim tijelima prije nego što donese odluku o istovjetnosti. Ta se odluka donosi u skladu s kriterijima donesenima usvojenima u skladu sa stavkom 3. Nadzornik grupe ne donosi nikakvu odluku koja se odnosi na treću zemlju, a koja je u suprotnosti s bilo kojom prije donesenom odlukom za tu treću zemlju osim ako je nužno uzeti u obzir značajne promjene u nadzornom sustavu iz glave I. poglavlja VI. i nadzornom sustavu treće zemlje.

Ako se nadzorna tijela ne slažu s odlukom donesenom u skladu s podstavkom 2., ona mogu u skladu s člankom 19. stavcima 1., 2., 3. i 6. Uredbe (EU) br. 1094/2010 uputiti predmet EIOPA-i i tražiti njezinu pomoć u roku od tri mjeseca nakon što ih je nadzornik grupe obavijestio o toj odluci. U tom slučaju, EIOPA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene tim člankom.

3.        Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 301.a kojim se određuju kriteriji za procjenu istovjetnosti nadzornog sustava treće zemlje s onim koji je propisan u glavi I. poglavlju VI.

4.        Ako treća zemlja ispunjava kriterije donesene u skladu sa stavkom 3., Komisija može u skladu s člankom 301.a, uz pomoć EIOPA-e u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010, donijeti odluku da je nadzorni sustav treće zemlje istovjetan s nadzornim sustavom utvrđenim u glavi I. poglavlju VI.

Te se odluke redovito preispituju kako bi se uzele u obzir sve znatne promjene nadzornog sustava iz glave I. poglavlja VI. i promjene nadzornog sustava u trećoj zemlji.

EIOPA na svojoj internetskoj stranici objavljuje i ažurira popis svih trećih zemalja iz prvog podstavka.

5.        Odstupajući od stavka 4., pa čak i ako kriteriji utvrđeni u skladu sa stavkom 3. nisu ispunjeni, Komisija može, za ograničeno razdoblje i u skladu s člankom 301.a te uz pomoć EIOPA-e u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010, donijeti odluku da je nadzorni sustav treće zemlje koji se primjenjuje društva čija se sjedišta nalaze u toj trećoj zemlji privremeno istovjetan s onim koji je utvrđen u glavi I. poglavlju IV., ako je ta treća zemlja ispunila barem sljedeće kriterije:

(a)       pismeno se obvezala Uniji da će prije isteka tog ograničenog razdoblja usvojiti i primjenjivati nadzorni sustav koji se može ocijeniti istovjetnim u skladu sa stavkom 2.;

(b)       uspostavila je program konvergencije radi ispunjavanja obveze iz točke (a);

(c)       dodijelila je dostatna sredstva za ispunjavanje obveze iz točke (a);

(d)       ima nadzorni sustav koji se zasniva na riziku i ekonomskoj ocjeni imovine i obveza;

(e)       ima zaključene sporazume o razmjeni povjerljivih nadzornih podataka u skladu s člankom 264.;

(f)        ima neovisan nadzorni sustav koji se zasniva na temeljnim načelima, načelima i standardima koje je usvojio IAIS;

(g)       uspostavila je obvezu čuvanja poslovne tajne za sve osobe koje djeluju u ime njezinih nadzornih tijela, posebno u pogledu razmjene informacija s EIOPA-om i nadzornim tijelima kako je utvrđeno u članku 13. stavku 10.

Svim odlukama o privremenoj istovjetnosti u obzir se uzimaju izvješća Komisije u skladu s člankom 177. stavkom 2. Te se odluke redovito preispituju na temelju izvješća o napretku koja izrađuje nadležna treća zemlja, a koja se podnose Komisiji i EIOPA-i na ocjenu svakih šest mjeseci.

EIOPA na svojoj internetskoj stranici objavljuje i ažurira popis svih trećih zemalja iz prvog podstavka.

Komisija može usvojiti delegirane akte u skladu s člankom 301.a, dodatno navodeći uvjete utvrđene prvim podstavkom.

6.        Razdoblje navedeno u stavku 5. iznosi pet godina od datuma navedenog u članku 310. ili do datuma od kojeg se u skladu sa stavkom 4. smatra da je nadzorni sustav te treće zemlje istovjetan onomu utvrđenom u glavi I. poglavlju VI., ovisno o tome što nastupi prije.

Ovo se razdoblje može produljiti za najviše jednu godinu, ako je EIOPI i Komisiji potrebno toliko vremena za procjenjivanje istovjetnosti u svrhe iz stavka 3.

7.        Ako je u skladu sa stavkom 5. donesena odluka da je nadzorni sustav treće zemlje privremeno istovjetan, u svrhu drugog podstavka stavka 1. smatra se da je ta treća zemlja istovjetna.”;

(40.a) Članak 231. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 231.

Unutarnji model grupe

1.        U slučaju zahtjeva za izdavanje suglasnosti za izračunavanje konsolidiranog potrebnog solventnog kapitala grupe, kao i potrebnog solventnog kapitala društva za osiguranje i društva za reosiguranje u grupi, na temelju unutarnjeg modela, koji je dostavilo društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje i njegova povezana društva ili zajednički povezana društva osigurateljnog holdinga, predmetna nadzorna tijela surađuju da bi odlučila hoće li izdati takvu suglasnost i da bi utvrdila uvjete, ako ikakve, koji će se odnositi na takvu suglasnost.

Zahtjev iz prvog podstavka se dostavlja nadzorniku grupe.

Nadzornik grupe bez odgađanja obavješćuje druge članove kolegija nadzornika i prosljeđuje im potpun zahtjev.

2.        Predmetna nadzorna tijela moraju učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi donijela zajedničku odluku o zahtjevu u roku šest mjeseci od datuma kad nadzornik grupe primi potpuni zahtjev.

3.        Ako se na kraju šestomjesečnog razdoblja iz stavka 2. bilo koje od relevantnih nadležnih tijela obratilo EIOPA-i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1094/2010, nadzornik grupe odgađa svoju odluku i čeka bilo koju odluku koju može donijeti EIOPA u skladu s člankom 19. stavkom 3. te Uredbe, te donosi svoju odluku u skladu s odlukom EIOPA-e. Tu se odluku smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je moraju primijeniti.

Ako se u skladu s člankom 41. stavcima 2. i 3. te člankom 44. stavkom 1. podstavkom 3. Uredbe (EU) br. 1094/2010 odluka koju je predložilo radno tijelo odbije, nadzornik grupe donosi konačnu odluku. Tu se odluku smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je moraju primijeniti. Šestomjesečno razdoblje smatra se razdobljem usuglašavanja u smislu članka 19. stavka 2. te Uredbe.

EIOPA donosi svoju odluku u roku od jednog mjeseca. Predmet se ne upućuje EIOPA-i nakon isteka šestomjesečnog razdoblja ili nakon što je donesena zajednička odluka.

4.        EIOPA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi osiguranja jednakih uvjeta primjene postupka zajedničkog donošenja odluka iz stavka 2. u pogledu zahtjeva za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. radi lakšeg donošenja zajedničkih odluka.

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

5.        Ako su predmetna nadzorna tijela donijela zajedničku odluku iz stavka 2., nadzornik grupe dostavlja podnositelju zahtjeva dokument u kojemu se navode svi razlozi.

6.        Ako se u roku od šest mjeseci od datuma kad grupa primi potpuni zahtjev ne donese zajednička odluka, nadzornik grupe donosi vlastitu odluku o zahtjevu.

Pri donošenju odluke nadzornik grupe uzima u obzir sva mišljenja i ograde drugih predmetnih nadzornih tijela iznesene tijekom određenog razdoblja.

Nadzornik grupe dostavlja podnositelju zahtjeva i drugim predmetnim nadzornim tijelima dokument u kojemu se u cijelosti obrazlaže njegova odluka.

Tu se odluku smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je moraju primijeniti.

7.        Kad bilo koje od predmetnih nadzornih tijela smatra da profil rizičnosti društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje ono nadzire značajno odstupa od pretpostavki na kojima se temelji unutarnji model odobren na razini grupe, i sve dok to društvo primjereno ne otkloni primjedbe nadzornog tijela, to nadzorno tijelo može, u skladu s člankom 37., uvesti kapitalni dodatak na potrebni solventni kapital tog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koji proizlazi iz primjene takvog unutarnjeg modela.

U iznimnim okolnostima, kad takav kapitalni dodatak ne bi bio primjeren, nadzorno tijelo može zahtijevati od predmetnog društva da izračunava svoj potrebni solventni kapital na temelju standardne formule iz glave I. poglavlja VI. odjeljka 4. pododjeljaka 1. i 2. U skladu s člankom 37. stavkom 1. točkama (a) i (c), nadzorno tijelo može uvesti kapitalni dodatak na potrebni solventni kapital tog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koji proizlazi iz primjene standardne formule.

Nadzorno tijelo obrazlaže bilo koju odluku iz prvog i drugog podstavka društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje i drugim članovima kolegija nadzornika.

EIOPA može izdati smjernice kako se osigurala dosljedna i usklađena primjena ovog stavka.”;

(40.b) U članku 232., treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 37. stavci od 1. do 5., zajedno s delegiranim aktima i regulatornim provedbenim tehničkim standardima donesenima u skladu s člankom 37. stavcima 6. i 7. primjenjuju se mutatis mutandis.”;

U članku 233. stavku 6., treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 37. stavci od 1. do 5., zajedno s delegiranim aktima i regulatornim provedbenim tehničkim standardima donesenima u skladu s člankom 37. stavcima 6. i 7. primjenjuju se mutatis mutandis.”;

(44)     Članak 234. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 234.

Regulatorni tehnički standardi koji se odnose na članke od 220. do 229. i od 230. do 233.

Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost ovoga članka, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju tehnička načela i metode iz članaka od 220. do 229. i primjena članaka od 230. do 233., te kojima se odražava gospodarska priroda posebnih pravnih struktura.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(45)     Članak 237. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 237.

Društva kćeri za osiguranje odnosno društva za reosiguranje: odluka o zahtjevu za izdavanje suglasnosti

1.        U slučaju zahtjeva za izdavanje suglasnosti za primjenu pravila iz članaka 238. i 239., predmetna nadzorna tijela surađuju s kolegijem nadzornika, međusobno se o svemu savjetujući, kako bi odlučila hoće li izdati traženu suglasnost i da bi utvrdila druge uvjete, ako ikakve, koji će se odnositi na takvu suglasnost.

Zahtjev iz prvog podstavka dostavlja se samo nadzornom tijelu koje je izdalo odobrenje za rad društvu kćeri. To nadzorno tijelo bez odgađanja obavješćuje druge članove kolegija nadzornika i prosljeđuje im potpun zahtjev.

2.        Predmetna nadzorna tijela moraju učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi donijela zajedničku odluku o zahtjevu u roku tri mjeseca od datuma kad sva nadzorna tijela unutar kolegija nadzornika prime potpuni zahtjev.

3.        Ako tijekom tromjesečnog razdoblja iz stavka 2. bilo koje od predmetnih nadzornih tijela uputi predmet EIOPA-i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1094/2010, nadzornik grupe odgađa svoju odluku i čeka bilo koju odluku koju može donijeti EIOPA u skladu s člankom 19. stavkom 3. te Uredbe te donosi svoju odluku u skladu s odlukom EIOPA-e. Tu se odluku smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je moraju primijeniti.

Ako se u skladu s člankom 41. stavcima 2. i 3. te člankom 44. stavkom 1. podstavkom 3. Uredbe (EU) br. 1094/2010 odluka koju je predložilo radno tijelo odbije, nadzornik grupe donosi konačnu odluku. Tu se odluku smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je moraju primijeniti. Tromjesečno razdoblje smatra se razdobljem usuglašavanja u smislu članka 19. stavka 2. te Uredbe.

EIOPA donosi svoju odluku u roku od jednog mjeseca. Predmet se ne upućuje EIOPA-i nakon isteka tromjesečnog razdoblja ili nakon što je donesena zajednička odluka.

4.        EIOPA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi osiguranja jednakih uvjeta primjene postupka zajedničkog donošenja odluka iz stavka 2. u pogledu zahtjeva za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. radi lakšeg donošenja zajedničkih odluka.

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

5.        Ako su predmetna nadzorna tijela donijela zajedničku odluku iz stavka 2., nadzorno tijelo koje je ovlastilo društvo kćer dostavlja podnositelju zahtjeva dokument u kojem se navode svi razlozi. Zajednička se odluka smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je moraju primijeniti.

6.        Ako predmetna nadzorna tijela ne donesu zajedničku odluku tijekom tromjesečnog razdoblja iz stavka 2., nadzornik grupe donosi vlastitu odluku o zahtjevu.

Prilikom donošenja odluke, nadzornik grupe na odgovarajući način u obzir uzima sljedeće:

(a)       bilo koja mišljenja ili ograde od mišljenja predmetnih nadzornih tijela iznesena tijekom određenog razdoblja;

(b)       bilo koje ograde od mišljenja drugih nadzornih tijela unutar kolegija nadzornika iznesene tijekom određenog razdoblja.

U odluci se navode svi razlozi i ona sadrži objašnjenje o svim znatnim odstupanjima od ograda od mišljenja drugih predmetnih nadzornih tijela. Nadzornik grupe dostavlja presliku odluke podnositelju zahtjeva i drugim predmetnim nadzornim tijelima. Zajedničku se odluku smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je provode.”;

(45.a) Stavak 4. članka 238. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Kolegij nadzornika mora učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se postigla suglasnost u vezi prijedloga nadzornog tijela koje je izdalo odobrenje za rad društvu kćeri ili bilo kojim drugim mogućim mjerama.

Taj se sporazum smatra konačnim i predmetna nadzorna tijela ga provode.”;

(46)     Članak 238. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.       Kad se nadzorno tijelo i nadzornik grupe ne slažu, svaki od nadzornika može to pitanje u roku od jednog mjeseca od prijedloga nadzornog tijela uputiti EIOPA-i i od nje tražiti pomoć u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1094/2010. U tom slučaju EIOPA može postupati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene tim člankom, a svoju odluku donosi u roku od jednog mjeseca od upućivanja predmeta. Jednomjesečno razdoblje smatra se razdobljem usuglašavanja u smislu članka 19. stavka 2. te Uredbe. Predmet se ne upućuje EIOPA-i nakon isteka jednomjesečnog razdoblja iz ovog podstavka ili nakon što je u skladu sa stavkom 4. ovoga članka postignut sporazum u kolegiju.

Nadzorno tijelo koje je ovlastilo društvo kćer odgađa svoju odluku i čeka bilo koju odluku koju može donijeti EIOPA u skladu s člankom 19. te Uredbe te donosi svoju odluku u skladu s odlukom EIOPA-e.

Tu se odluku smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je moraju primijeniti.

U odluci se navode svi razlozi na kojima je utemeljena.Odluka se dostavlja društvu kćeri i kolegiju nadzornika.”;

(47)     U članku 239. dodaje se sljedeći stavak:

"4.       Kad se bilo koje od predmetnih nadzornih tijela ne slaže s odobravanjem plana oporavka tijekom četveromjesečnog razdoblja iz stavka 1.ili s odobravanjem predloženih mjera tijekom jednomjesečnog razdoblja iz stavka 2., svako nadzorno tijelo može to pitanje uputiti EIOPA-i i od nje tražiti pomoć u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1094/2010. U tom slučaju EIOPA može postupati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene tim člankom, a svoju odluku donosi u roku od jednog mjeseca od upućivanja predmeta. Predmet se ne upućuje EIOPA-i nakon isteka četveromjesečnog ili jednomjesečnog razdoblja iz ovog podstavka ili nakon što je u skladu s drugim podstavkom stavka 1. ili drugim podstavkom stavka 2. postignut sporazum u kolegiju. Četveromjesečno ili jednomjesečno razdoblje smatra se razdobljem usuglašavanja u smislu članka 19. stavka 2. te Uredbe.

Nadzorno tijelo koje je ovlastilo društvo kćer odgađa svoju odluku i čeka bilo koju odluku koju može donijeti EIOPA u skladu s člankom 19. stavkom 3. te Uredbe te donosi svoju konačnu odluku u skladu s odlukom EIOPA-e. Tu se odluku smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je moraju primijeniti.

U odluci se navode svi razlozi na kojima je utemeljena.

Odluka se dostavlja društvu kćeri i kolegiju nadzornika.”;

(48)     Članak 241. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 241.

Društva kćeri društva za osiguranje odnosno reosiguranje:delegirani akti

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 301.a kojima se utvrđuju:

(a)       kriterije koji se primjenjuju kad se procjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 236.;

(b)       kriterije koji se primjenjuju kad se procjenjuje što bi se trebalo smatrati hitnom situacijom iz članka 239. stavka 2.;

(c)       postupke kojih se trebaju pridržavati nadzorna tijela kad razmjenjuju informacije, ostvaruju svoja prava ili ispunjavaju svoje dužnosti u skladu s odredbama članaka 237. do 240.”;

(49)     članak 242. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.       Komisija do 31. prosinca 2014. obavlja procjenu primjene glave III., posebno s obzirom na suradnju nadzornih tijela u kolegiju nadzornika, funkcionalnost kolegija nadzornika i nadzorne prakse određivanja kapitalnih dodataka te predstavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću i uz njega po potrebi prilaže prijedloge izmjena ove Direktive.”;

(50)     Stavak 2. članka 242. zamjenjuje se sljedećim:

(a)       datum „31. listopada 2015.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2015.”;

(b)       točka (e) briše se;

(51)     Članak 244. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.       Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 301.a u vezi s definiranjem i utvrđivanjem značajne koncentracije rizika za potrebe stavaka 2. i 3.

Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost nadzora nad koncentracijom rizika, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja značajne koncentracije rizika i određivanja odgovarajućih pragova za potrebe stavka 3.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

4a.       Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ovog članka, EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda radi uspostave standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za izvješćivanje o takvim koncentracijama rizika za potrebe stavka 2.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte provedbenih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(52)     Članak 245. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

"4.       Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 301.a u vezi s definicijom značajne unutargrupne transakcije za potrebe stavaka 2. i 3.

Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost nadzora nad unutargrupnim transakcijama, EIOPA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja značajne unutargrupne transakcije i za potrebe stavka 3.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

4a.       Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ovog članka, EIOPA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi uspostave standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za izvješćivanje o takvim unutargrupnim transakcijama za potrebe stavka 2.

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja provedbenih tehničkih standarda iz četvrtog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(53)     U članku 247. stavci od 3. do 7. zamjenjuju se sljedećim:

"3.       U posebnim slučajevima, predmetno nadzorno tijelo može, na zahtjev bilo kojeg tijela, donijeti zajedničku odluku o odstupanju od kriterija iz stavka 2. ako bi njihova primjena bila neprimjerena, uzimajući u obzir strukturu grupe i relativni značaj djelatnosti društava za osiguranje i društava za reosiguranje u različitim državama, te mogu odrediti drugo nadzorno tijelo kao nadzornika grupe.

U tu svrhu, bilo koje predmetno nadzorno tijelo može zatražiti da bude otvorena rasprava o primjerenosti kriterija iz stavka 2. Takve rasprave se ne održavaju češće do jednom godišnje.

Predmetna nadzorna tijela moraju učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi donijela zajedničku odluku o izboru nadzornika grupe u roku tri mjeseca od davanja zahtjeva za otvaranje rasprave. Prije nego što donesu odluku, predmetna nadzorna tijela moraju dati priliku grupi da iskaže svoje mišljenje.

Imenovani nadzornik grupe dostavlja grupi zajedničku odluku u kojoj se navode svi razlozi.

4.        Ako tijekom tromjesečnog razdoblja iz trećeg podstavka stavka 3. bilo koje od predmetnih nadzornih tijela uputi predmet EIOPA-i u skladu s člankom 19. stavcima 1., 2., 3. i 6. Uredbe (EU) br. 1094/2010, predmetna nadzorna tijela odgađaju svoje odluke i čekaju bilo koju odluku koju može donijeti EIOPA u skladu s člankom 19. stavkom 3. te Uredbe te donose zajedničku odluku u skladu s odlukom EIOPA-e. Tu se zajedničku odluku smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je provode. Tromjesečno razdoblje smatra se razdobljem usuglašavanja u smislu članka 19. stavka 2. te Uredbe.

EIOPA donosi svoju odluku u roku od jednog mjeseca od upućivanja predmeta u skladu s prvim podstavkom. Predmet se ne upućuje EIOPA-i nakon isteka tromjesečnog razdoblja ili nakon što je donesena zajednička odluka. Imenovani nadzornik grupe dostavlja grupi i kolegiju nadzornika zajedničku odluku u kojoj se navode svi razlozi.

6.        Ako se ne donese zajednička odluka, zadatak nadzornika grupe obavlja nadzorno tijelo utvrđeno u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

7.        EIOPA obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju barem jednom godišnje o svim znatnim poteškoćama vezanim uz primjenu stavaka 2., 3. i 6.

U slučaju da zbog primjene kriterija iz stavaka 2. i 3. ovog članka nastanu bilo kakve veće poteškoće, Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 301.a kojima se dodatno određuju ti kriteriji .”;

(54)     Članak 248. mijenja se kako slijedi:

(a)       u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako nadzornik grupe ne izvrši zadatke iz stavka 1. ili ako članovi kolegija nadzornika ne surađuju onoliko koliko se zahtijeva u ovom stavku, bilo koje predmetno nadzorno tijelo može uputiti predmet EIOPA-i i zatražiti njezinu pomoć u skladu s člankom 19. stavcima 1., 2., 3. i 6. Uredbe (EU) br. 1094/2010. U tom slučaju EIOPA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene člankom 19. te Uredbe.”;

(aa)     u stavku 3., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3. Članstvo kolegija nadzornika obuhvaća nadzornika grupe, nadzorna tijela svih država članica u kojim se nalazi sjedište svih društava kćeri, i EIOPA-u.”;

(b)       u stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako postoje različita mišljenja o koordinacijskim sporazumima, bilo koji član kolegija nadzornika može uputiti predmet EIOPA-i i zatražiti njezinu pomoć u skladu s člankom 19. stavcima 1., 2., 3. i 6. Uredbe (EU) br. 1094/2010. U tom slučaju EIOPA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene člankom 19. te Uredbe. Tu se odluku smatra konačnom i predmetna nadzorna tijela je provode.

”;

(ba)     u članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje prava i dužnosti dodijeljene ovom Direktivom nadzorniku grupe i drugim nadzornim tijelima, koordinacijski sporazumi mogu povjeriti dodatne zadatke nadzorniku grupe, drugim nadzornim tijelima ili EIOPA-i kad bi to dovelo do učinkovitijeg nadzora grupe i ne bi narušavalo nadzorne aktivnosti članova kolegija nadzornika s obzirom na njihove pojedinačne odgovornosti.”;

(c)       Stavci 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:

„6.       EIOPA priprema smjernice za operativno funkcioniranje kolegija nadzornika na temelju sveobuhvatnog pregleda njihovog rada kako bi procijenio njihovu razinu usklađenosti. Takvi se pregledi obavljanju barem svake treće godine. Države članice osiguravaju da nadzornik grupe dostavlja EIOPA-i informacije o funkcioniranju kolegija nadzornika i o svim poteškoćama s kojima su se suočili, a koje su relevantne za te preglede.

Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu koordinacije između nadzornih tijela, EIOPA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja operativnog funkcioniranja kolegija nadzornika na temelju smjernica iz prvog podstavka.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

7.        Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu koordinacije između nadzornih tijela, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi određivanja načina koordinacije nadzora grupa za potrebe stavaka od 1. do 6. uključujući definiciju „značajne podružnice”.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(55)     članak 249. mijenja se kako slijedi:

(a)       u stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Kako bi se osiguralo da je nadzornim tijelima, uključujući nadzornika grupe, dostupna ista količina relevantnih informacija, ne dovodeći u pitanje njihove odgovornosti i bez obzira na to jesu li osnovana u istoj državi članici, jedno drugome dostavljaju takve informacije kako bi se omogućilo i olakšalo obavljanje nadzornih zadataka drugih tijela u skladu s ovom Direktivom. U tom pogledu predmetna nadzorna tijela i nadzornik grupe priopćavaju jedni drugima bez odgađanja sve relevantne informacije čim im one postanu dostupne ili na zahtjev razmjenjuju informacije. Informacije iz ovog podstavka uključuju, ali nisu ograničene na informacije o aktivnostima grupe i nadzornih tijela i informacije koje je dostavila grupa.”;

(b)       umeće se sljedeći stavak:

„1.a     Ako nadzorno tijelo nije priopćilo relevantne informacije ili ako je zahtjev za suradnju, osobito za razmjenu relevantnih informacija, odbijen ili se nije postupilo u skladu s njim u roku od dva tjedna, nadzorna tijela mogu uputiti predmet EIOPA-i.

Ako je predmet upućen EIOPA-i, ona može, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 258. UFEU-a, postupiti u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene člankom 19. stavcima 1., 2., 3. i 6. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(c)       Stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.       Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu koordinacije između nadzornih tijela, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi određivanja:

–         stavki koje će nadzornik grupe sustavno prikupljati i distribuirati drugim predmetnim nadzornim tijelima ili koje će nadzorniku grupe dostaviti druga predmetna nadzorna tijela;

–         stavki koje su bitne ili relevantne za nadzor na razini grupe kako bi se poboljšala usklađenost nadzornog izvješćivanja.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(d)       dodaje se sljedeći stavak:

„4.       Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene koji se odnose na koordinaciju među nadzornim tijelima, EIOPA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi uspostave oblika, predložaka i postupaka za podnošenje informacija nadzorniku grupe te postupka suradnje i razmjene informacija među nadzornim tijelima kako je utvrđeno u ovom članku.

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010”;

(56a)   Članak 250. mijenja se kako slijedi:

„Članak 250.

Savjetovanje nadzornih tijela

1.        Ne dovodeći u pitanje članak 248., predmetna nadzorna tijela, kad je odluka važna za nadzorne zadatke drugih nadzornih tijela, prije nego što donesu tu odluku, međusobno se savjetuju u kolegiju nadzornika s obzirom na sljedeće:

(a)       promjene u strukturi dioničara, organizacijskoj ili upravljačkoj strukturi društava za osiguranje i društava za reosiguranje u grupi, za koje je potrebna suglasnost ili odobrenje nadzornih tijela; i

(b)       glavne kazne i iznimne mjere koje poduzimaju nadzorna tijela, uključujući uvođenje kapitalnog dodataka na potrebni solventni kapital prema članku 37. i uvođenje bilo kojih ograničenja za korištenje unutarnjeg modela za izračunavanje potrebnog solventnog kapitala prema glavi I. poglavlju VI. odjeljku 4. pododjeljku 3.

U smislu točke (b), od nadzornika grupe se uvijek traži savjet.

Za potrebu savjetovanja o uvođenju kapitalnog dodatka prema članku 37., postupak iz članka 238. stavaka 4. i 5. primjenjuju se mutatis mutandis kojim jedino nadzornik grupe može uputiti predmet EIOPA-i.

Povrh toga, predmetna nadzorna tijela se, kad se odluka temelji na informacijama koje su primljene od drugih nadzornih tijela, međusobno savjetuju prije nego što donesu tu odluku”;

(58)     U članku 255. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako se u odnosu na zahtjev koji je podnesen drugom nadzornom tijelu za obavljanje provjere u skladu s ovim stavkom nije postupilo u roku od dva tjedna ili ako je nadzornom tijelu u praksi zabranjeno ostvarivanje svojeg prava na sudjelovanje u skladu s trećim podstavkom, tijelo koje je podnijelo zahtjev može uputiti predmet EIOPA-i te može zatražiti njezinu pomoć u skladu s člankom 19. stavcima 1., 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1094/2010. U tom slučaju, EIOPA može djelovati u skladu sa svojim ovlastima koje su joj dodijeljene tim člankom”;

(58a)   U članku 255. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

U skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1094/2010, EIOPA je ovlaštena sudjelovati u provjerama na licu mjesta ako ih zajedno provode dva nadzorna tijela ili više njih.”;

(59)     Članak 256. mijenja se kako slijedi:

(a)       stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Države članice zahtijevaju od sudjelujućih društava za osiguranje i društava za reosiguranje te osigurateljnih holdinga i mješovitih osigurateljnih holdinga da javno objave, jednom godišnje, izvješće o solventnosti i financijskom stanju na razini grupe. Članci 51., 53., 54. i 55. primjenjuju se mutatis mutandis”;

(b)       stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 301.a kojima se dodatno određuju informacije koje moraju biti objavljene s obzirom na jedno izvješće o solventnosti i financijskom stanju”;

(c)       dodaje se sljedeći stavak:

„5. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene koji se odnose na grupno izvješće o solventnosti i financijskom stanju, EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda o postupcima koje treba slijediti i o formatima i modelima koje je potrebno koristiti za objavljivanje grupnog izvješća o solventnosti i financijskom stanju kako je utvrđeno u ovom članku.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte provedbenih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010”;

(59a)   Umeće se sljedeći članak:

„Članak 256.a

Struktura grupe

Države članice zahtijevaju od društava za osiguranje i društava za reosiguranje da na razini grupe jednom godišnje javno objavljuju pravnu, upravljačku i organizacijsku strukturu, uključujući sve regulirane subjekte, neregulirane subjekte i materijalne podružnice koje pripadaju grupi.”;

(60)     Članak 258. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 301.a za usklađivanje izvršnih mjera iz stavaka 1. i 2.”;

(61)     Članak 259. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 259.

Izvješća EIOPA-e

1.        EIOPA podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

2.        EIOPA izvješćuje, između ostalog, o svim relevantnim i značajnim iskustvima u okviru nadzornih aktivnosti i suradnji između nadzornika u okviru glave III., a posebno o:

(a)       postupku imenovanja nadzornika grupe, broju nadzornika grupe i geografskoj zastupljenosti;

(b)       radu kolegija nadzornika, posebno s obzirom na sudjelovanje i predanost nadzornih tijela kad ona nisu nadzornik grupe.

3.        EIOPA može, u smislu stavka 1. ovog članka, također, prema potrebi, izvješćivati o glavnim spoznajama do kojih je došao na temelju pregleda iz članka 248. stavka 6.”;

(62)     Članak 260. zamjenjuje se sljedećim:

„1. U slučaju iz članka 213. stavka 2. točke (c), predmetna nadzorna tijela provjeravaju podliježu li društva za osiguranje i društva za reosiguranje, čije matično društvo ima sjedište izvan Zajednice, nadzoru nadzornih tijela iz trećih zemalja, koji je istovjetan onom koji je propisan u ovoj glavi o nadzoru na razini grupe društava za osiguranje i društava za reosiguranje iz članka 213. stavka 2. točaka (a) i (b).

Ako nije donesena odluka u skladu sa stavcima 3. ili 5., provjeru obavlja nadzorno tijelo koje bi bilo nadzornik grupe da se primjenjuju kriteriji iz članka 247. stavka 2. (dalje u tekstu „vršitelj dužnosti nadzornika grupe”), na zahtjev matičnog društva ili bilo kojeg društva za osiguranje i društva za reosiguranje koje je dobilo odobrenje u Uniji ili na vlastitu inicijativu. EIOPA pomaže vršitelju dužnosti nadzornika grupe u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Prilikom obavljanja navedenog taj vršitelj dužnosti nadzornika grupe kojemu pomaže EIOPA savjetuje se s drugim predmetnim nadzornim tijelima i EIOPA-om prije nego što donese odluku o istovjetnosti. Ta se odluka donosi u skladu s kriterijima donesenima u skladu sa stavkom 2. Vršitelj dužnosti nadzornika grupe ne donosi nikakvu odluku koja se odnosi na treću zemlju, a koja je u suprotnosti s bilo kojom prije donesenom odlukom za tu treću zemlju osim ako je nužno uzeti u obzir značajne promjene u nadzornom sustavu iz glave I. i nadzornom sustavu treće zemlje.

Ako se nadzorna tijela ne slažu s odlukom donesenom u skladu s podstavkom 3., ona mogu u skladu s člankom 19. stavcima 1., 2., 3. i 6. Uredbe (EU) br. 1094/2010 uputiti predmet EIOPA-i i tražiti njezinu pomoć u roku od tri mjeseca nakon što ih je vršitelj dužnosti nadzornika grupe obavijestio o toj odluci. U tom slučaju, EIOPA može djelovati u skladu sa svojim ovlastima koje su joj dane tim člankom”;

2.        Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 301.a kojima se određuju kriteriji za procjenu jednakosti nadzornog sustava treće zemlje s onim koji je propisan u ovoj glavi.

3.        Ako treća zemlja ispunjava kriterije donesene u skladu sa stavkom 2., Komisija može u skladu s člankom 301.a, uz pomoć EIOPA-e u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010, donijeti odluku da je nadzorni sustav treće zemlje istovjetan s nadzornim sustavom utvrđenim u ovoj glavi.

Te se odluka Komisije redovito preispituje kako bi se uzele u obzir bilo koje promjene nadzornog sustava iz ove glave i promjene nadzornog sustava u trećoj zemlji.

EIOPA na svojoj internetskoj stranici objavljuje i ažurira popis svih trećih zemalja iz prvog podstavka.

4. Ako ne postoji odluka Komisije u skladu sa stavkom 3. ili 5., primjenjuje se članak 262.

5.        Odstupajući od stavka 3., pa čak i ako kriteriji utvrđeni u skladu sa stavkom 2. nisu ispunjeni, Komisija može, za ograničeno razdoblje i u skladu s člankom 301.a te uz pomoć EIOPA-e u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010, donijeti odluku da je nadzorni sustav treće zemlje koji se primjenjuje na društva čija se sjedišta nalaze u toj trećoj zemlji privremeno istovjetan s onim koji je utvrđen u glavi I., ako je ta treća zemlja ispunila barem sljedeće kriterije:

(a)       pismeno se obvezala se Uniji da će prije isteka tog ograničenog razdoblja usvojiti i primjenjivati nadzorni sustav koji se može ocijeniti istovjetnim u skladu sa stavkom 3.;

(b)       uspostavila je program konvergencije radi ispunjavanja obveze iz točke (a);

(c)       dodijelila je dostatna sredstva za ispunjavanje obveze iz točke (a);

(d)       ima nadzorni sustav koji se zasniva na riziku i ekonomskoj ocjeni imovine i obveza;

(e)       ima zaključene sporazume o razmjeni povjerljivih nadzornih podataka u skladu s člankom 264.;

(f)        ima neovisan nadzorni sustav koji se zasniva na temeljnim načelima, načelima i standardima iz IAIS-a;

(g)       uspostavila je obveze čuvanja poslovne tajne za sve osobe koje djeluju u ime njezinih nadzornih tijela, posebno u pogledu razmjene informacija s EIOPA-om i nadzornim tijelima kako je utvrđeno u članku 13. stavku 10.

Svim odlukama o privremenoj istovjetnosti u obzir se uzimaju izvješća Komisije u skladu s člankom 177. stavkom 2. Te se odluke redovito preispituju na temelju izvješća o napretku koja izrađuje nadležna treća zemlja, a koja se podnose Komisiji na ocjenu svakih šest mjeseci.

EIOPA na svojoj internetskoj stranici objavljuje i ažurira popis svih trećih zemalja iz prvog podstavka.

Komisija može usvojiti delegirane akte u skladu s člankom 301.a, dodatno navodeći uvjete utvrđene prvim podstavkom.

6. Razdoblje navedeno u stavku 5. iznosi pet godina od datuma navedenog u članku 310. ili do datuma od kojeg se u skladu sa stavkom 3. smatra da je nadzorni sustav te treće zemlje istovjetan onomu utvrđenom u ovoj glavi, ovisno o tome što nastupi prije.

Ako je EIOPA-i i Komisiji potrebno toliko vremena za procjenjivanje istovjetnosti u svrhu stavka 3., ovo se razdoblje može produljiti za najviše još jednu godinu.

7. Kada se u skladu sa stavkom 5. donese odluka o tome da je nadzorni sustav treće zemlje privremeno istovjetan, države članice mogu primijeniti članak 261. EIOPA državama članicama izdaje smjernice za dosljednu i usklađenu primjenu ovog stavka do 1. siječnja 2014. Države članice ulažu sve napore kako bi poštovale navedene smjernice. Ako država članica odluči ne primjenjivati članak 261. na grupu, nijedna država članica ne može primijeniti taj članak na grupu.”

(63)     U članku 262., prvi podstavak stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. U nedostatku istovjetnog nadzora iz članka 260. ili ako država članice ne primjenjuje članak 261. u slučaju privremene istovjetnosti u skladu s člankom 260. stavkom 7., ta država članica na osiguravajuća i reosiguravajuća društva primjenjuje jedno od sljedećeg:

(a)       članke od 218. do 235. i članke od 244. do 258. mutatis mutandis;

(b)       jednu od metoda navedenih u stavku 2.”;

(66)     U članku 300. prvi se stavak zamjenjuje sljedećim:

„Iznosi izraženi u eurima u ovoj Direktivi revidiraju se svakih pet godina na način da se osnovni iznos u eurima povećava za postotnu promjenu Harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena svih država članica koji Eurostat objavljuje od 31. prosinca 2012. do datuma revizije i zaokruži na umnožak od 100 000 EUR”.

(67)     U članku 301. brišu se stavci 2. i 3.

(68)     Dodaju se sljedeći članci:

„Članak 301.a

Izvršavanje ovlasti

1.        Ovlast donošenja delegiranih akata dodijeljena Komisiji podliježe uvjetima utvrđenima ovim člankom.

1a.       Delegiranje ovlasti iz članaka 17., 37., 50., 56., 109.a, 172., 216., 217., 227., 241., 244., 245., 247., 256., 258., 260. dodjeljuju se Komisiji na razdoblje od četiri godine od ....(11)*. Komisija izrađuje izvješće u vezi s delegiranjem ovlasti najkasnije šest mjeseci prije isteka četverogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ne usprotive tom produženju najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

1b.      Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti navedeno u člancima 17., 37., 50., 56., 109.a, 172., 216., 217., 227., 241., 244., 245., 247., 256., 258. i 260. Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke jedan dan nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

2.        Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćava Europskom parlamentu i Vijeću.

3.        Delegirani akt donesen sukladno člancima 17., 37., 50., 56., 109.a, 172., 216., 217., 227., 241., 244., 245., 247., 256., 258. i 260. stupa na snagu jedino ako Europski parlament i Vijeće nisu uložili nikakav prigovor u razdoblju od tri mjeseca od kada su obaviješteni o tom aktu ili ako prije isteka tog razdoblja, Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da nemaju nikakav prigovor. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća to se razdoblje produžuje za tri mjeseca.

Članak 301.b

Klauzula o početku primjene

Prihvaćajući regulatorne tehničke standarde iz članka 35. stavka 6., članka 37. stavka 6.a, članka 50., članka 58. stavka 8., članka 75. stavka 2., članka 86., članka 92. stavka 1., članka 97. stavka 1., članka 99. stavka 1., članka 111. stavka 1. i 2., članka 114. stavka 1., članka 127., članka 130., članka 135. stavka 1. i 2.a, članka 143. stavka 1. i 2., članka 210. stavka 2., članka 211. stavka 2., članka 234., članka 245. stavka 4., članka 248. stavka 6. i 7.te članka 249. stavka 3. prvi put i na prijelazno razdoblje od dvije godine nakon...* dana njezine objave u Službenom listu Europske unije Komisija primjenjuje postupak donošenja delegiranih akata iz članka 301.a.   Sve izmjene takvih delegiranih akata ili nakon isteka prijelaznog razdoblja, svi regulatorni tehnički standardi donose se u skladu s postupcima iz relevantnih članaka.”;

(69)     Stavak 2. članka 304. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija će Europskom odboru za osiguranje i strukovne mirovine i Europskom parlamentu dostaviti, do 31. prosinca 2015., izvješće o primjeni pristupa iz stavka 1. i praksama koje su nadzorna tijela donijela na temelju stavka 1., te uz njega priložiti, prema potrebi, odgovarajuće prijedloge. Tim će se izvješćem posebno obuhvatiti prekogranični učinci uporabe tog pristupa s ciljem sprečavanja regulatorne arbitraže društava za osiguranje i društava za reosiguranje.”;

(70)     Umeće se sljedeći odjeljak:

„DIO 3.

Osiguranje i reosiguranje

Članak 308.a

Postupno uvođenje

1.        Društva za osiguranje i društva za reosiguranje te predmetna nadzorna tijela, u razdoblju između 1. siječnja i 31. prosinca 2013. poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se od 1. siječnja 2014. uskladila s nacionalnim zakonima i drugim propisima ove Direktive.

2.        Od 1. siječnja 2013. države članice osiguravaju da su nadzorna tijela ovlaštena:

(a)       donijeti odluku o:

(i)        odobrenju za provođenje posebnih parametara u skladu s člankom 104. stavkom 7.;

(ii)       odobrenju za pomoćna vlastita sredstva u skladu s člankom 90.;

(iii)      odobrenju za razvrstavanje stavki vlastitih sredstava navedenih u trećem stavku članka 95.;

(iv)      odobrenju za potpun ili djelomičan unutarnji model u skladu s člancima 112. i 113.;

(v)       odobrenju za subjekte posebne namjene koje će se utvrditi na njihovom teritoriju;

(vi)      odobrenju za pomoćna vlastita sredstva posredničkog osigurateljnog holdinga u skladu s člankom 226. stavkom 2.;

(vii)     odluci iz članka 228.;

(viii)     odobrenju za unutarnji model grupe u skladu s člankom 231. i člankom 233. stavkom 5.;

(ixi)     izdavanju suglasnosti za primjenu članaka 238. i 239. u skladu s člankom 236.;

(b)       određivanju razine i opsega grupnog nadzora u skladu s odjeljcima 2. i 3. glave III., poglavlja I.;

(c)       određivanju izbora metode izračuna solventnosti grupe u skladu s člankom 220.;

(d)       ekvivalentu i privremenom ekvivalentu u skladu s člancima 227. i 260.;

(e)       određivanju nadzornika grupe u skladu s člankom 247.;

(f)        uspostavljanju kolegija nadzornika u skladu s člankom 248.;

(g)       donijeti odluke navedene u člancima 262. i 263.; i

(h)       određivanju primjene izuzeća i prijelaznih razdoblja u skladu s člankom 308.a stavkom 3. i člankom 308.b.

Države članice obvezuju predmetna nadzorna tijela na razmatranje zahtjeva koje podnesu društva za osiguranje i reosiguranje za dobivanje odobrenja ili suglasnosti u skladu sa stavkom 3. Odluke koje nadzorna tijela donesu o zahtjevima za odobrenje ili suglasnost ne primjenjuju se prije datuma navedenog u članku 310.

3.        Ne dovodeći u pitanje članak 308.b društva za osiguranje i društva za reosiguranje od 1. srpnja 2013.:

(a)       izračunavaju procjene potrebnog solventnog kapitala, minimalnog potrebnog kapitala i iznos vlastitih sredstava, određuje bilance u skladu s ovom Direktivom i dostavlja te informacije predmetnim nadzornim tijelima;

(b)       pružaju nadzornim tijelima podatke iz članka 35., jednom godišnje, o financijskoj godini koja završava na dan 1. srpnja 2013. ili kasnije.

Referentni datum bilance iz točke (a) je prvi dan financijske godine koji počinje 1. srpnja 2012. ili kasnije, ali prije 1. srpnja 2013.

Nadzorna tijela mogu odustati od zahtjeva iz točke (b) za društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja koja ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve za uspostavljanje odgovarajućih sustava i struktura iz članka 35. stavka 5., pod uvjetom da društva za osiguranje i društva za reosiguranje i dalje podlijegaju zahtjevima za izvješćivanje koji su na snazi unutar područja njihove nadležnosti prije datuma utvrđenog u članku 309. stavku 1.

Članak 308.b

Prijelazna razdoblja

1.        Države članice društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje ili grupama osiguravatelja i grupama reosiguravatelja čija je ukupna bilanca manja od 25 milijardi eura i koja na datum iz članka 310. ne ispunjavaju zahtjeve potrebnog solventnog kapitala mogu dopustiti razdoblje za ispunjavanje zahtjeva koje ne prelazi dvije godine, pod uvjetom da su takva društva i grupe nadzornim tijelima podnijele zahtjev za odobrenje u vezi s mjerama koje predlažu u tu svrhu.

2.        Države članice mogu dopustiti društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje koja ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve za uspostavljanje odgovarajućih sustava i struktura u skladu s člankom 35. stavkom 5. i člankom 55. stavkom 1. da to naprave na datum koji je naveden u članku 301., unutar razdoblja koje ne prelazi dvije godine.

3.        Tijekom tog razdoblja države članice društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje koja nisu u potpunosti usklađena sa zahtjevima za javnu objavu informacija iz članaka 51., 53., 54., i 55. mogu dopustiti da objave i uključe u redovna izvješća o nadzoru samo one informacije koje se mogu osigurati provedbenim sustavima i strukturama.

4.        Države članice mogu dopustiti grupama osiguravatelja i grupama reosiguravatelja koje ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve za uspostavljanje odgovarajućih sustava i struktura u skladu s člankom 254. da to naprave unutar razdoblja koje ne prelazi dvije godine.

5.        Tijekom tog razdoblja države članice društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje koja nisu u potpunosti usklađena sa zahtjevima za javnu objavu informacija iz članka 256. mogu dopustiti da objave i uključe u redovno nadzorno izvještavanje samo one informacije koje mogu osigurati provedbeni sustavi i strukture.

6.        Ne dovodeći u pitanje članak 94., stavke osnovnih vlastitih sredstava koje su izdane prije...* i koje bi se mogle upotrijebiti za dosezanje raspoložive granice solventnosti do najmanje 50 % granice solventnosti u skladu s člankom 16. stavkom 3. Direktive 73/239/EEZ, člankom 1. Direktive 2002/13/EZ, člankom 27. stavkom 3. Direktive 2002/83/EZ i člankom 36. stavkom 3. Direktive 2005/68/EZ uključuju se u osnovna vlastita sredstva kategorije 1 u trajanju do 10 godina nakon datuma navedenog u članku 310.

7.        Ne dovodeći u pitanje članak 94., stavke osnovnih vlastitih sredstava koje su izdane prije...* i koje bi se mogle upotrijebiti za dosezanje raspoložive granice solventnosti do 25 % granice solventnosti u skladu s člankom 16. stavkom 3. Direktive 73/239/EEZ, člankom 1. Direktive 2002/13/EZ, člankom 27. stavkom 3. Direktive 2002/83/EZ i člankom 36. stavkom 3. Direktive 2005/68/EZ uključuju se u osnovna vlastita sredstva kategorije 2 u trajanju do 10 godina nakon datuma navedenog u članku 310.

8.        U odnosu na društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja ulažu u vrijednosne papire namijenjene trgovanju ili druge financijske instrumente na temelju „preoblikovanih” kredita izdanih prije 1. siječnja 2011., zahtjevi iz članka 135. stavka 2. točke (a) primjenjuju se od 31. prosinca 2014. samo u okolnostima u kojima se nove odnosne izloženosti dodaju ili zamijene nakon 31. prosinca 2014.

9.        Standardni parametri koji će se koristiti za vrijednosne papire koje je društvo kupilo na dan...* ili ranije, pri izračunu podmodula rizika vrijednosnih papira u skladu sa standardnom formulom bez opcije utvrđene člankom 304. izračunavaju se kao ponderirani prosjeci:

(a)       standardnog parametra koji se koristi za izračun podmodula rizika vlasničkih vrijednosnih papira u skladu s člankom 304.; i

(b)       standardnog parametra koji se koristi za izračun podmodula rizika vrijednosnih papira u skladu sa standardnom formulom bez opcije utvrđene člankom 304.

Ponder za parametar izražen u točki (b) prvog podstavka na kraju svake godine povećava se barem linearno s 0% tijekom godine koja počinje 1. siječnja 2014. na 100% sedam godina nakon 1. siječnja 2014.

Komisija usvaja delegirane akte u skladu s člankom 301.a dodatno pojašnjavajući kriterije koje treba ispuniti, uključujući vrijednosne papire koji mogu ovisiti o prijelaznom razdoblju.

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene tog prijelaznog razdoblja, EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za postupke koje je potrebno slijediti pri primjeni ovog stavka.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte provedbenih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja provedbenih tehničkih standarda iz četvrtog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

10.      Ako su na dan...* države članice primjenjivale odredbe iz članka 4. Direktive 2003/41/EZ, te države članice, do izmjene članka 17. do 17.c, mogu nastaviti primjenjivati zakone i druge propise koje su donijele radi usklađivanja s člancima 1. do 19., 27. do 30., 32. do 35. i 37. do 67. Direktive 2002/83/EZ koji su na snazi zadnjeg dana primjene Direktive 2002/83/EZ.

11.      Treće zemlje koje primjenjuju zakonodavstvo koje je priznato kao ekvivalent ovoj Direktivi mogu primijeniti prijelazna razdoblja koja su ekvivalent razdobljima iz stavaka 1. do 10.

12.      U razdoblju od sedam godina nakon datuma navedenog u članku 309. stavku 1. države članice krajnjem matičnom društvo za osiguranje ili reosiguranje mogu dopustiti podnošenje zahtjeva za odobrenje unutarnjeg modela na razini grupe primjenjivog na dio grupe pod uvjetom da se i društvo i krajnje matično društvo nalaze u istoj državi članici i da taj dio čini zaseban dio koji ima znatno drugačiji profil rizičnosti od ostatka grupe.

Članak 308.c

Uravnotežena prilagodba za određene obveze životnog osiguranja

1.        Iznimno od članaka 75., 76. i 77. države članice društvima za životno osiguranje mogu dopustiti izračunavanje relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa kako bi se izračunala najbolja procjena u vezi s obvezama životnog osiguranja uz uravnoteženu prilagodbu iz stavaka 2. i 3., pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti u vezi s obvezama životnog osiguranja i imovine za pokriće:

(a)       društvo za životno osiguranje dodijelilo je portfelj imovine koji sadrži obveznice i ostalu imovinu sličnih obilježja novčanog toka, kako bi se obuhvatila najbolja procjena portfelja obveza životnog osiguranja i održala ta zadaća tijekom životnog vijeka obveza, osim u svrhu održavanja umnožavanja novčanih tokova između imovine i obveza kada se novčani tokovi značajno promijene kao u slučaju nenaplative obveznice;

(b)       portfelj obveza životnog osiguranja na koje je primijenjena uravnotežena prilagodba i dodijeljeni portfelj imovine je namjenski, organiziran i njime je upravljano nezavisno od drugih aktivnosti društva za životno osiguranje, bez mogućnosti prijenosa;

(c)       budući novčani tokovi dodijeljenog portfelja imovine nadomještavaju svaki budući novčani tok portfelja obveza životnog osiguranja u istoj valuti i svaka neusklađenost ne uzrokuje značajne rizike u odnosu na rizike prisutne u djelatnostima osiguranja na koje se primjenjuje uravnotežena prilagodba;

(d)       ugovori za životno osiguranje na kojima se temelji portfelj obveza životnog osiguranja ne uzrokuju buduća plaćanja premija;

(e)       jedini preuzeti rizici povezani s portfeljom obveza životnog osiguranja su rizik dugovječnosti, rizik troškova osiguranja, rizik revidiranja i ugovori na kojima se temelje obveze životnog osiguranja koji ne uključuju mogućnosti za ugovaratelja osiguranja ili uključuju samo mogućnost otkupa pri čemu vrijednost otkupa ne prelazi vrijednost imovine, vrednovane u skladu s člankom 75., koja pokriva obveze životnog osiguranja u vrijeme provedbe mogućnosti otkupa;

(f)        novčani tokovi imovine dodijeljenog portfelja imovine su fiksni;

(g)       izdavatelji imovine ili bilo koja treća strana ne mogu mijenjati novčane tokove imovine dodijeljenog portfelja imovine;

(h)       imovina dodijeljenog portfelja imovine nemaju kreditnu kvalitetu nižu od odgovarajuće kreditne kvalitete utvrđene u skladu sa stavkom 7.;

(i)        društvo za životno osiguranje u skladu s ovim člankom javno objavljuje primjenu uravnotežene prilagodbe i monetarni učinak na njegovo financijsko stanje;

(j)        aktivnosti društva za životno osiguranje na koje se primjenjuje uravnotežena prilagodba u skladu s ovim člankom obavljaju se samo u državi članici u kojoj je društvo dobilo odobrenje za rad;

(k)       nadzorno tijelo je odobrilo primjenu uravnotežene prilagodbe na portfelj obveza životnog osiguranja pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz točaka (a) do (j).

Ako novčani tokovi obveza životnog osiguranja iz točke (f) ovise o inflaciji, društvo za životno osiguranje može se koristiti imovinom čiji su novčani tokovi fiksni osim za ovisnost o inflaciji, pod uvjetom da ta imovina nadomještava inflaciju novčane tokove portfelja obveza životnog osiguranja u koje je uključena inflacija.

2.        Uravnotežena prilagodba se za svaku valutu i za svako dospijeće izračunava u skladu sa sljedećim načelima:

(a)       uravnotežena prilagodba jednaka je razlici sljedećeg:

(i)        godišnje stvarne stope, izračunate kao jedinstvena diskontna stopa koja, kada je primijenjena na novčane tokove portfelja obveza životnog osiguranja, rezultira vrijednošću koja je jednaka vrijednosti u skladu s člankom 75. portfelja dodijeljene imovine; i

(ii)       godišnje stvarne stope, izračunate kao jedinstvena diskontna stopa koja, kada je primijenjena na novčane tokove portfelja obveza životnog osiguranja, rezultira vrijednošću koja je jednaka vrijednosti najbolje procjene portfelja obveza životnog osiguranja pri čemu se u obzir uzima vremenska vrijednost korištenjem osnovne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa;

(b)       uravnotežena prilagodba ne uključuje temeljni prinos koji odražava rizike koje zadržava društvo za životno osiguranje;

(c)       uravnoteženom prilagodbom osiguravaju se poticaji za dobro upravljanje, uzimajući u obzir najmanje kreditnu kvalitetu dodijeljene imovine.

3.        Za potrebe stavka 2. točke (b) temeljni prinosi su:

(a)       procijenjeni dinamično na stalnoj osnovi i jednaki su iznosu sljedećeg:

(i)        kreditnim prinosima koji odgovaraju vjerojatnosti neispunjenja obveze; i

(ii)       kreditnim prinosima koji odgovaraju očekivanom gubitku koji proizlazi iz smanjenja rejtinga imovine;

(b)       ne niži od 75 % dugoročnog prosjeka prinosa nad osnovnim nerizičnim kamatnim stopama za imovinu jednakog trajanja, kreditne kvalitete i vrste imovine, prema procjeni na financijskim tržištima.

Vjerojatnost neispunjenja iz točke (a) podtočke i. temelji se na dugoročnoj statistici neispunjenja relevantnoj za imovinu u odnosu na njeno trajanje, kreditnu kvalitetu i vrstu imovine.

4.        Društvima za životno osiguranje koja primjenjuju metodu izračuna iz stavaka 2. i 3. nije dozvoljena primjena drugih prilagodbi na vremensku strukturu nerizičnih kamatnih stopa. Društva za životno osiguranje koja primjenjuju uravnoteženu prilagodbu na portfelj obveza životnog osiguranja ne vraćaju se pristupu koji ne uključuje uravnoteženu prilagodbu. Kada društvo za životno osiguranje koje primijeni uravnoteženu prilagodbu više nije u mogućnosti poštovati uvjete utvrđene stavkom 1., odmah o tome obavještava nadzorno tijelo i poduzima potrebne mjere za obnavljanje usklađenosti s tim uvjetima. Kada takvo društvo nije u mogućnosti obnoviti usklađenost s tim uvjetima unutar dva mjeseca, ono prestaje primjenjivati uravnoteženu prilagodbu na sve obveze životnog osiguranja i može jedino ponovno primijeniti uravnoteženu prilagodbu nakon razdoblja od 24 mjeseca.

5.        Društvima za životno osiguranje koja primjenjuju uravnoteženu prilagodbu utvrđenu u ovom članku nije dozvoljena primjena prilagođene relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa iz članka 77.a ili mehanizma simetrične prilagodbe iz članka 106.a.

6.        Komisija donosi delegirane akte sukladno članku 301.a. kojima se dodatno utvrđuju:

(a)       kriteriji koje društva za životno osiguranje trebaju ispuniti kako bi bila mogla primijeniti uravnotežene prilagodbe iz ovog članka;

(b)       kriterije za odobrenje i provjeru usklađenosti sa zahtjevima iz stavka 1.;

(c)       metode i pretpostavke koje se primjenjuju pri izračunu temeljnog prinosa iz stavka 3.;

(d)       kriterije za provjeru usklađenosti sa zahtjevima iz stavka 2.c.

7.        Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u odnosu na kreditnu kvalitetu imovine, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja kreditne kvalitete dodijeljene imovine koja je veća od minimalne kvalitete za koju se općenito smatra da je investicijski rejting, za potrebe stavka 1.h, uključujući, ovisno o slučaju, potrebna odgovarauća ograničenja kako bi se zajamčila odgovarajuća kreditna kvaliteta cijele imovine društva u cjelini.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

8.        Ako društva za životno osiguranje izračunaju sve ili veliki dio svojih tehničkih odredbi s relevantnom vremenskom strukturom nerizičnih kamatnih stopa koje uključuju uravnoteženu prilagodbu veću od nule, jednom godišnje podnose nadzornom tijelu sljedeće podatke:

(a)       opis utjecaja smanjenja uravnotežene prilagodbe na nulu;

(b)       kada bi smanjenje uravnotežene prilagodbe na nulu dovelo do neusklađenosti s potrebnim solventnim kapitalom, u takvim situacijama podnosi se analiza planova društava kako bi se ponovno uspostavila razina financiranja vlastitih sredstava prihvatljivih za potrebni solventni kapital ili kako bi se smanjio profil rizičnosti i osigurala usklađenost s potrebnim solventnim kapitalom;

(c)       iznos tehničkih pričuva za obveze životnog osiguranja na koje se primjenjuje uravnotežena prilagodba.

9.        U bliskoj suradnji s ESRB-om i nakon provedbe javnog saslušanja EIOPA ocjenjuje primjenu članaka 77.a, 77.b, 106., 106.a i 304. te stavaka 1. do 8. ovog članka, uključujući delegirane i provedbene akte usvojene prema njima. Ta procjena izvršava se u skladu s dostupnošću dugoročnih jamstava u proizvodima životnog osiguranja, ponašanjem društava za životno osiguranje kao dugoročnih ulagatelja i, općenitije, u skladu s financijskom stabilnošću. Oslanjajući se na tu procjenu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću šalje izvješće do 1. siječnja 2021. ili, prema potrebi za uravnoteženu prilagodbu, do 1. siječnja 2019.

Izvješćem se posebno usredotočuje na učinke na:

(a)       funkcioniranje i stabilnost europskog tržišta životnog osiguranja;

(b)       unutarnje tržište, a posebno tržišno natjecanje i jednake uvjete na europskom tržištu životnog osiguranja;

(c)       zaštitu ugovaratelja osiguranja;

(d)       mjeru do koje društva za životno osiguranje nastavljaju poslovati kao dugoročni ulagači;

(e)       dostupnost i cijenu proizvoda u vezi s rentom;

(f)        dostupnost i cijenu drugih (konkurentnih) proizvoda;

(g)       dugoročne investicijske strategije društava u vezi s proizvodima na koje se primjenjuju članci 1. do 7. u odnosu na one u vezi s drugim dugoročnim jamstvima;

(h)       izbor potrošača i svijest potrošača o riziku;

(i)        znatno i manje znatno raspršena društva za životno osiguranje; i na

(j)        ostale učinke na realno gospodarstvo.

Uz to, izvješće se izrađuje na temelju iskustva u nadzoru uz primjenu članaka 77.a, 77.b, 106., 106.a i 304. te stavka 1. do 8. ovog članka, uključujući delegirane i provedbene akte usvojene prema njima.

Izvješću se, prema potrebi, mogu priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlozi.

10.      Ako se izvješćem iz stavka 9. zaključi da uravnotežena prilagodba nije odgovarajuća mjera u smislu stabilnog tržišta životnog osiguranja koje dobro funkcionira i temeljnih načela ove Direktive Komisija usvaja delegirani akt u skladu s člankom 301. a kako bi zamijenila ovaj članak sa sljedećim prijelaznim odredbama za primjenu uravnotežene prilagodbe:

Članak 308.c

Prijelazna mjera za uravnoteženu prilagodbu za određene obveze životnog osiguranja

1.        Iznimno od članaka 75., 76. i 77. države članice društvima za životno osiguranje mogu dopustiti izračunavanje relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa kako bi se izračunala najbolja procjena u vezi s obvezama životnog osiguranja uz uravnoteženu prilagodbu iz stavaka 2. i 3., pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti u vezi s obvezama životnog osiguranja i imovine za pokriće:

(a)       društvo za životno osiguranje dodijelilo je portfelj imovine koji sadrži obveznice i ostalu imovinu sličnih obilježja novčanog toka, kako bi se obuhvatila najbolja procjena portfelja obveza životnog osiguranja i održala ta zadaća tijekom životnog vijeka obveza, osim u svrhu održavanja umnožavanja novčanih tokova između imovine i obveza kada se novčani tokovi značajno promijene kao u slučaju nenaplative obveznice;

(b)       portfelj obveza životnog osiguranja na koje je primijenjena uravnotežena prilagodba i dodijeljeni portfelj imovine je namjenski, organiziran i njime je upravljano nezavisno od drugih aktivnosti društva za životno osiguranje, bez mogućnosti prijenosa;

(c)       budući novčani tokovi dodijeljenog portfelja imovine nadomještavaju svaki budući novčani tok portfelja obveza životnog osiguranja u istoj valuti i svaka neusklađenost ne uzrokuje značajne rizike u odnosu na rizike prisutne u djelatnostima osiguranja na koje se primjenjuje uravnotežena prilagodba;

(d)       ugovori za životno osiguranje na kojima se temelji portfelj obveza životnog osiguranja ne uzrokuju buduća plaćanja premija;

(e)       jedini preuzeti rizici povezani s portfeljom obveza životnog osiguranja su rizik dugovječnosti, rizik troškova osiguranja i rizik revidiranja; ugovori na kojima se temelje obveze životnog osiguranja ne uključuju mogućnosti za ugovaratelja osiguranja ili uključuju samo mogućnost otkupa pri čemu vrijednost otkupa ne prelazi vrijednost imovine, vrednovane u skladu s člankom 75., koja pokriva obveze životnog osiguranja u vrijeme provedbe mogućnosti otkupa;

(f)        novčani tokovi imovine dodijeljenog portfelja imovine su fiksni;

(g)       izdavatelji imovine ili bilo koja treća strana ne mogu mijenjati novčane tokove imovine dodijeljenog portfelja imovine;

(h)       imovine dodijeljenog portfelja imovine nemaju kreditnu kvalitetu nižu od odgovarajuće kreditne kvalitete utvrđene u skladu sa stavkom 7.;

(i)        društvo za životno osiguranje u skladu s ovim člankom javno objavljuje primjenu uravnotežene prilagodbe i monetarni učinak na njegovo financijsko stanje;

(j)        aktivnosti društva za životno osiguranje na koje se primjenjuje uravnotežena prilagodba u skladu s ovim člankom obavljaju se samo u državi članici u kojoj je društvo dobilo odobrenje za rad;

(k)       nadzorno tijelo je odobrilo primjenu uravnotežene prilagodbe na portfelj obveza životnog osiguranja pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz točaka (a) do (j);

Ako novčani tokovi obveza životnog osiguranja iz točke (f) ovise o inflaciji, društvo za životno osiguranje može koristiti imovinu kada su novčani tokovi fiksni osim za ovisnost o inflaciji, pod uvjetom da ta imovina nadomještava inflaciju uključenu novčane tokove portfelja obveza životnog osiguranja.

2.        Uravnotežena prilagodba se za svaku valutu i za svako dospijeće izračunava u skladu sa sljedećim načelima:

(a)       uravnotežena prilagodba jednaka je razlici sljedećeg:

(i)        godišnje stvarne stope, izračunate kao jedinstvena diskontna stopa koja, kada je primijenjena na novčane tokove portfelja obveza životnog osiguranja, rezultira vrijednošću koja je jednaka vrijednosti u skladu s člankom 75. portfelja dodijeljene imovine; i

(ii)       godišnje stvarne stope, izračunate kao jedinstvena diskontna stopa koja, kada je primijenjena na novčane tokove portfelja obveza životnog osiguranja, rezultira vrijednošću koja je jednaka vrijednosti najbolje procjene portfelja obveza životnog osiguranja pri čemu se u obzir uzima vremenska vrijednost korištenjem osnovne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

(b)       uravnotežena prilagodba ne uključuje temeljni prinos koji odražava rizike koje zadržava društvo za životno osiguranje.

(c)       uravnoteženom prilagodbom osiguravaju se pozitivni upravljački poticaji, uzimajući u obzir najmanje kreditnu kvalitetu dodijeljene imovine.

3.        Za potrebe stavka 2. točke (b) temeljni prinosi su:

(a)       procijenjeni dinamično na stalnoj osnovi i jednaki su iznosu sljedećeg:

(i)        kreditni prinosi koji odgovaraju vjerojatnosti neispunjenja obveze; i

(ii)       kreditni prinosi koji odgovaraju očekivanom gubitku koji proizlazi iz smanjenja rejtinga imovine.

(b)       ne niži od 75 % dugoročnog prosjeka prinosa nad osnovnim nerizičnim kamatnim stopama za imovinu jednakog trajanja, kreditne kvalitete i vrste imovine, prema procjeni na financijskim tržištima.

Vjerojatnost neispunjenja iz točke (a) podtočke i. temelji se na dugoročnoj statistici neispunjenja relevantnoj za imovinu u odnosu na njeno trajanje, kreditnu kvalitetu i vrstu imovine.

4.        Društvima za životno osiguranje koja koriste metodu izračuna iz stavaka 2. i 3. nije dozvoljeno korištenje drugih prilagodbi za vremensku strukturu nerizičnih kamatnih stopa. Društva za životno osiguranje koja primjenjuju uravnoteženu prilagodbu na portfelj obveza životnog osiguranja ne vraćaju se pristupu koji ne uključuje uravnoteženu prilagodbu. Kada društvo za životno osiguranje koje primijeni uravnoteženu prilagodbu više nije u mogućnosti poštovati uvjete utvrđene stavkom 1., odmah o tome obavještava nadzorno tijelo i poduzima potrebne mjere za obnavljanje usklađenosti s tim uvjetima. Kada takvo društvo nije u mogućnosti obnoviti usklađenost s tim uvjetima unutar dva mjeseca, ono prestaje primjenjivati uravnoteženu prilagodbu na sve obveze životnog osiguranja i može jedino ponovno primijeniti uravnoteženu prilagodbu nakon razdoblja od 24 mjeseca.

5.        Društvima za životno osiguranje koja primjenjuju uravnoteženu prilagodbu utvrđenu u ovom članku nije dozvoljena primjena prilagođene relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa iz članka 77.a ili mehanizma simetrične prilagodbe iz članka 106.a.

6.        Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 301.a., kojima se utvrđuju:

(a)       kriteriji koje društva za životno osiguranje trebaju ispuniti kako bi bila mogla primijeniti uravnotežene prilagodbe iz ovog članka;

(b)       kriterije za odobrenje i provjeru usklađenosti sa zahtjevima iz stavka 1.;

(c)       metode i pretpostavke koje se primjenjuju pri izračunu temeljnog prinosa iz stavka 3.;

(d)       kriterije za provjeru usklađenosti sa zahtjevima iz stavka 2.c.

7.        Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u odnosu na kreditnu kvalitetu imovine, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja kreditne kvalitete dodijeljene imovine koja je veća od minimalne kvalitete za koju se općenito smatra da je investicijski rejting, za potrebe stavka 1. točke (h) uključujući, ovisno o slučaju, potrebna odgovarajuća ograničenja kako bi se zajamčila odgovarajuća kreditna kvaliteta cijele imovine društva u cjelini.

EIOPA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

8.        Ako društva za životno osiguranje izračunaju sve ili značajni dio svojih tehničkih odredbi s relevantnom vremenskom strukturom nerizičnih kamatnih stopa koje uključuju uravnoteženu prilagodbu veću od nule, jednom godišnje podnose nadzornom tijelu sljedeće podatke:

(a)       opis utjecaja smanjenja uravnotežene prilagodbe na nulu;

(b)       kada bi smanjenje uravnotežene prilagodbe na nulu dovelo do neusklađenosti s potrebnim solventnim kapitalom, u takvim situacijama podnosi se analiza planova društava kako bi se ponovno uspostavila razina financiranja vlastitih sredstava prihvatljivih za potrebni solventni kapital ili kako bi se smanjio profil rizičnosti i osigurala usklađenost s potrebnim solventnim kapitalom;

(c)       iznos tehničkih pričuva za obveze životnog osiguranja na koje se primjenjuje uravnotežena prilagodba.

9.        Kamatna stopa za svaku valutu i uzimajući u obzir svako dospijeće izračunat će se kao ponderirani prosjek:

(a)       kamatne stope iz stavaka 1. do 8.; i

(b)       kamatne stope dospijeća relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa izmjerene u skladu s člancima 75., 76. i 77.

Ponder za kamatnu stopu povećava se barem linearno na kraju svake godine počevši od jedne sedmine tijekom prve godine od primjene ovog članka do 100 % od sedme godine nakon datuma početka primjene ove Direktive.”;

(72)     U članku 309., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.       Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člancima 4. 10., 13., 14., člankom 17. stavkom 3., člancima 18., 23., 26. do 32., 34. do 49., 51. do 55., člankom 58. stavkom 8., člancima 67., 68., 71., 72., 74. do 85., 87. do 91., 93. do 96., 98., 100. do 110., 112., 113., 115. do 126., 128., 129., 131. do 134., 136. do 142., 143., 144., 146., 148., 162. do 167., 172., 173., 178., 185., 190., 192., 210. do 233., 235. do 240., 243. do 258., 260. do 263., 265., 266., 303. i 304. Te s Prilozima III. i IV. do 31. prosinca 2012. Države članice Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredbi i korelacijsku tablicu između tih odredbi i ove Direktive”;

(73)     U prvom stavku članka 310. datum „1. studenoga 2012.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2014.”.

(73a)   Umeće se sljedeći članak:

„Članak 310.a

Osoblje i resursi EIOPA-e

EIOPA procjenjuje potrebe za osobljem i resursima koje proizlaze iz preuzimanja oblasti i dužnosti u skladu s ovom Direktivom te podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.”;

(74)     Članak 311. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 311.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članci 308.a i 308.b primjenjuju se od 1. siječnja 2013.

Članci 1., 2., 3., 5. do 9., 11., 12., 15., 16., članak 17. stavak 2., članci 19. do 22., 24., 25., 33., 57., članak 58. stavci 1. do 7., članci 59. do 66., 69., 70., 73., 145., 147., 149. do 161., 168. do 171., 174. do 177., 179. do 184., 186. do 189., 191., 193. do 209., 267. do 300., 302., 305., 305. do 308. i Prilozi I. i II., V., VI. i VII. primjenjuju se od 1. siječnja 2014.

Komisija može donijeti delegirane akte, regulatorne i provedbene tehničke standarde prije datuma navedenog u trećem stavku.”;

(75)     U Prilogu III. dijelu A, točka 28. zamjenjuje se sljedećim:

„28.     u svakom primjeru i kao alternativa oblicima društva za neživotno osiguranje, navedenim u točkama od 1. do 27. i točki 29. oblik europskog dioničkog društva (SE) kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2157/2001(1)”;

(76)     U Prilogu III. dijelu A, dodaje se sljedeća točka:

„29.     pod uvjetom da predmetna država članica dopušta da pravni oblik zadruge preuzme poslove neživotnog osiguranja i kao alternativa oblicima društva za neživotno osiguranje navedenima u točkama od 1. do 28., oblik europske zadruge (SCE) kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1435/2003(12).”;

(77)     U Prilogu III. dijelu B, točka 28. zamjenjuje se sljedećim:

„28.     u svakom primjeru i kao alternativa oblicima društva za životno osiguranje, navedenim u točkama od 1. do 27. i točki 29. oblik europskog dioničkog društva (SE) kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2157/2001.”;

(78)     U Prilogu III. dijelu B dodaje se sljedeća točka:

„29.     pod uvjetom da predmetna država članica dopušta da pravni oblik zadruge preuzme poslove životnog osiguranja i kao alternativa oblicima društva za životno osiguranje navedenima u točkama od 1. do 28., oblik europske zadruge (SCE) kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1435/2003.”

(79)     U Prilogu III. dijelu C, točka 28. mijenja se sljedećim:

„28.     u svakom primjeru i kao alternativa oblicima društva za reosiguranje, navedenim u točkama od 1. do 27. i točki 29. oblik europskog dioničkog društva (SE) kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2157/2001.”

(80)     U Prilogu III. dijelu C dodaje se sljedeća točka:

„29.     pod uvjetom da predmetna država članica dopušta da pravni oblik zadruge preuzme poslove reosiguranja i kao alternativa oblicima društva za reosiguranje navedenima u točkama od 1. do 28., oblik europske zadruge (SCE) kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1435/2003.”;

(81)     Korelacijska tablica u Prilogu VII. mijenja se kako slijedi:

(a)       ispod „Ova Direktiva”, članak 13. stavak 27. umeće se kao sukladan članak članku 5. točki (d) Direktive 73/239/EEZ.

(b)       ispod „Ova Direktiva“, upućivanja na članak 210. stavak 1. točke (f) i (g) zamjenjuju se upućivanjima na članak 212. stavak 1. točke (f) i (g).

Članak 2.a

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1060/2009

Uredba (EZ) br. 1060/2009 mijenja se kako slijedi:

Članak 2. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.       Agencija za kreditni rejting podnosi zahtjev za registraciju u skladu s ovom Uredbom kako bi bila priznata kao vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika (ECAI) u skladu s člankom 81. Direktive 2006/48/EZ ili člankom 109.a Direktive 2009/138/EZ, osim u slučaju da ona dodjeljuje samo kreditne rejtinge iz stavka 2.”.

Članak 2.b

Revizija

Komisija do 1. siječnja 2015. i nakon toga na godišnjoj osnovi, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće u kojem navodi jesu li ESA-i podnijeli nacrt regulatornih i provedbenih tehničkih standarda utvrđenih Direktivama 2002/92/EZ, 2003/71/EZ i 2009/138/EZ, je li podnošenje tog nacrta regulatornih tehničkih ili provedbenih standarda obavezno ili neobavezno, uz odgovarajuće prijedloge.

Članak 3.

Prijenos

1.        Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 1. stavkom 1. i člankom 2. stavcima 3., 6., 8., 9., 12., 13., 24., 25., 28., 30., 32., 33. 37., 40. do 43., 45., 46., 47., 53. do 55., 57., 59., 62., 63., 66. i 75. do 80. ove Direktive do 31. prosinca 2012. Države članice Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredbi i korelacijsku tablicu između tih odredbi i ove Direktive.

One te mjere primjenjuju od 1. siječnja 2013.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine toga upućivanja.

2.        Države članice Komisiji šalju tekst glavnih odredbi nacionalnog zakonodavstva koje donesu na području obuhvaćenom ovom Direktivom.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 2. stavci 15., 20. i 59.a primjenjuju se od 1. siječnja 2013.

Članak 5.

Primatelji

Ova Direktiva upućena je državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament                                                Za Vijeće

Predsjednik                                                            Predsjednik

[…]                                                                       […]

(1)

SL C 159, 18.5.2011., str. 10.

(2)

SL C 218, 23.7.2011., str.82.

(3)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(4)

          SL C 159, 18.5.2011., str. 10.

(5)

          SL C 218, 23.7.2011., str. 82.

(6)

         Stajalište Europskog parlamenta od …

(7)

         SL L 331, 15.12.2010., str. 120.

(8)

         SL 335, 17.12.2009., str. 1.

(9)

          SL L 207, 18.8.2003., str. 1.

(10)

            SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(11)

*         SL, molimo unesite datum stupanja na snagu ove Direktive.

(12)

SL L 207, 18.08.03., str. 1.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA (27.6.2011)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ u vezi s ovlastima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala

(COM(2011)0008 – C7‑0027/2011 – 2011/0006(COD))

Izvjestitelj: Dimitar Stoyanov

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva nadležni Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog direktive – akt o izmjenama

Članak 2. – točka 68.

Direktiva 2009/138/EZ

Članak 301.c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europski parlament i Vijeće mogu iznijeti prigovor na delegirani akt u roku od dva mjeseca od dana obavijesti. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća to se razdoblje produljuje za jedan mjesec.

Europski parlament i Vijeće mogu uložiti prigovor na delegirani akt u roku od tri mjeseca od datuma obavijesti. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća to se razdoblje produljuje za jedan mjesec.

Justification

The term for raising objections has to be increased in order for the Parliament and the Council to have enough time to study fully the proposed delegated act and to take a quality opinion on it.

Amandman  2

Prijedlog direktive – akt o izmjenama

Članak 2. – točka 70.

Direktiva 2009/138/EZ

Članak 308.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako je Komisija donijela delegirani akt u skladu s člankom 308.b stavkom 1., članak 35. stavak 5. ne primjenjuje se u razdoblju od najviše pet godina od datuma iz prvog podstavka članka 309. stavka 1.

1. Ako je Komisija donijela delegirani akt u skladu s člankom 308.b stavkom 1., članak 35. stavak 5. ne primjenjuje se u razdoblju od najviše tri godine od datuma iz prvog podstavka članka 309. stavka 1.

Justification

At the preliminary discussion stage, the question of the disparity between Articles 308a(1) and 308b(a) was raised – the first providing for a transitional period of five years, the second for three years. According to the Commission’s representative, the correct period is three years. The purpose of the amendment is to eliminate this technical inaccuracy.

POSTUPAK

Naslov

Izmjena direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ u vezi s ovlastima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala

Referentni dokumenti

COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

3.2.2011

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

3.2.2011

 

 

 

Izvjestitelj(i)

Datum imenovanja

Dimitar Stoyanov

28.2.2011

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.4.2011

24.5.2011

 

 

Datum usvajanja

21.6.2011

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Jörg Leichtfried, María Muñiz De Urquiza


POSTUPAK

Naslov

Izmjena direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na ovlasti Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta

Referentni dokumenti

COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.1.2011

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

3.2.2011

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

3.2.2011

 

 

 

Izvjestitelj(i)

Datum imenovanja

Burkhard Balz

20.10.2009

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.3.2011

31.8.2011

11.10.2011

22.11.2011

Datum usvajanja

21.3.2012

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Mario Mauro

Datum podnošenja

28.3.2012.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti