SPRÁVA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

28.3.2012 - (COM(2011)0008 – C7‑0027/2011 – 2011/0006(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Burkhard Balz


Postup : 2011/0006(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0077/2012
Predkladané texty :
A7-0077/2012
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

(COM(2011)0008 – C7‑0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0008),

–   so zreteľom na články 50, 53, 62 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0027/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   zo zreteľom na stanovisko Súdneho dvora zo 4. mája 2011[1]

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. mája 2011[2]

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0077/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[3]*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/92/ES, 2003/71/ES a 2009/138/ES a nariadenie (ES) č. 1060/2009 v súvislosti s právomocami európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 50, 53, 62 a 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu parlamentom jednotlivých štátov,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky[4],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[5],

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom[6],

keďže:

(-1)     Finančná kríza v rokoch 2007 a 2008 odhalila závažné nedostatky vo finančnom dohľade, a to tak v konkrétnych prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako celkom. Vnútroštátne orientované modely dohľadu zaostávajú za finančnou globalizáciou a integrovanou a vzájomne prepojenou realitou európskych finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné inštitúcie podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky v oblastiach spolupráce, koordinácie, konzistentného uplatňovania práva Únie a v dôvere medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

(-1a)   Európsky parlament vo viacerých uzneseniach pred finančnou krízou a počas nej vyzval na prehĺbenie integrácie európskeho dohľadu, aby sa zabezpečili skutočne rovnaké podmienky pre všetky zúčastnené strany na úrovni Únie a aby tento dohľad zohľadnil prehlbujúcu sa integráciu finančných trhov v Únii (najmä vo svojich uzneseniach z 13. apríla 2000 o oznámení Komisie o realizácii rámca pre finančné trhy: akčný plán, z 21.novembra 2002 o pravidlách dohľadu nad obozretným podnikaním v Európskej únii, z 11. júla 2007 o politike finančných služieb (2005 – 2010) – Biela kniha, z 23.septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o zaisťovacích fondoch a private equity, z 9. októbra 2008 s odporúčaniami pre Komisii o nadviazaní na Lamfalussyho proces: systém dohľadu v budúcnosti, a vo svojich pozíciách z 22. apríla 2009 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) a z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach).

(-1b)   Komisia v novembri 2008 poverila skupinu na vysokej úrovni vedenú pánom Jacquesom de Larosièrom, aby navrhla odporúčania, ako posilniť európske mechanizmy dohľadu tak, aby nimi boli občania Únie lepšie chránení a aby sa obnovila dôvera k finančnému systému. Vo svojej záverečnej správe predloženej 25. februára 2009 („de Larosièrova správa“) odporučila skupina na vysokej úrovni posilniť rámec dohľadu s cieľom znížiť riziko a závažnosť finančných kríz v budúcnosti. V správe sa odporúčali ďalekosiahle reformy štruktúry dohľadu finančného sektora v rámci Únie. V Larosièrovej správe sa takisto odporúčalo, aby sa vytvoril európsky systém orgánov pre finančný dohľad (ESFS), ktorý by tvorili tri európske orgány dohľadu – jeden pre každý zo sektorov bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov – a Európsky výbor pre systémové riziká.

(-1c)   Finančná stabilita je nevyhnutnou podmienkou, ak má reálne hospodárstvo zabezpečiť pracovné miesta, úvery a rast. Finančná kríza odhalila vážne nedostatky v oblasti finančného dohľadu, ktorý nedokázal predvídať negatívny makroprudenciálny vývoj alebo predísť nahromadeniu nadmerného rizika v rámci finančného systému.

(1)      Európsky Parlament a Rada prijali 24. novembra 2010 tri nariadenia, ktorými sa zriaďujú európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (EIOPA), európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (EBA) a európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) (spoločne nazývané európske orgány dohľadu (ESA)), ktoré sú súčasťou Európskeho systému orgánov pre finančný dohľad.

(1a)    Európska rada vo svojich záveroch zo zasadnutia, ktoré sa konalo 18. a 19. júna 2009, odporučila, aby sa vytvoril európsky systém orgánov pre finančný dohľad, ktorý budú tvoriť tri nové ESA. Tiež sa odporúčalo, aby sa systém zameriaval na zvýšenie kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu, posilnenie dohľadu nad cezhraničnými skupinami a na vytvorenie jednotného európskeho súboru pravidiel platného pre všetky finančné inštitúcie na vnútornom trhu. Európska rada zdôraznila, že ESA by mali mať právomoci aj v oblasti dohľadu nad ratingovými agentúrami, a vyzvala Komisiu, aby pripravila konkrétne návrhy zamerané na to, ako by ESFS mohol zohrávať významnú úlohu v krízových situáciách.

(2)      Na to, aby ESFS fungoval efektívne, sú potrebné zmeny právnych predpisov Únie v oblasti pôsobnosti týchto troch ESA. Tieto zmeny sa týkajú vymedzenia rozsahu určitých právomocí európskych orgánov dohľadu, integrácie určitých právomocí do existujúcich procesov zavedených príslušnými právnymi predpismi Únie a zmien a doplnení na zaistenie hladkého a efektívneho fungovania ESA v rámci ESFS.

(3)      Zriadenie troch ESA by malo byť preto sprevádzané vypracovaním jednotného súboru pravidiel s cieľom zaistiť konzistentnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie, a prispieť tak k ešte efektívnejšiemu fungovaniu vnútorného trhu a efektívnejšiemu vykonávaniu dohľadu na mikroúrovni. V nariadeniach, ktorými sa zriaďuje systém ESFS, sa ustanovuje, že európske orgány dohľadu môžu v oblastiach, ktoré sú konkrétne stanovené v príslušných právnych predpisoch, vypracovať návrhy technických noriem, ktoré sa predložia Komisii na prijatie v súlade s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) v podobe delegovaných alebo vykonávacích aktov. Zatiaľ čo v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 v súvislosti s právomocami európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy[7]), sa stanovil prvý súbor takýchto oblastí, v tejto smernici by sa mal stanoviť ďalší súbor oblastí, najmä v súvislosti so smernicami 2002/92/ES, 2003/71/ES a smernicou 2009/138/ES a nariadením 1060/2009. Na smernicu 2003/41/ES, ku ktorej by Komisia mala do konca roka 2012 predložiť návrh revízie, by sa táto smernica nemala vzťahovať.

(4)      V príslušných právnych predpisoch by sa mali vymedziť tie oblasti, v ktorých sú európske orgány dohľadu splnomocnené vypracovať návrhy technických noriem, a spôsob, akým by sa tieto normy mali prijímať. V príslušných právnych predpisoch by sa mali ustanoviť prvky, podmienky a špecifikácie, ako sa uvádza v článku 290 ZFEÚ v prípade delegovaných aktov.

(5)      Pri stanovovaní oblastí, na ktoré sa majú vzťahovať technické normy, by sa mala nájsť primeraná rovnováha medzi vytvorením jednotného súboru harmonizovaných pravidiel a zabránením príliš zložitej regulácii a presadzovaniu. Mali by sa vybrať iba tie oblasti, v ktorých konzistentné technické pravidlá výrazne a účinne prispejú k dosiahnutiu cieľov príslušných právnych predpisov, pričom sa zaistí, že Európsky parlament, Rada a Komisia budú prijímať svoje politické rozhodnutia v súlade so svojimi bežnými postupmi.

(6)      Technické normy by sa mali vzťahovať na aspekty, ktoré majú skutočne technický charakter a ktorých vypracovanie si vyžaduje odborné znalosti expertov v oblasti dohľadu. Regulačné technické normy prijaté ako delegované akty by mali ďalej rozvíjať, spresňovať a určovať podmienky konzistentnej harmonizácie pravidiel zahrnutých v základných nástrojoch prijatých Európskym parlamentom a Radou, ktorými sa dopĺňajú alebo menia niektoré nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Na druhej strane vykonávacie technické normy prijaté ako vykonávacie akty by mali stanovovať podmienky jednotného uplatňovania právne záväzných aktov Únie. Technické normy by nemali zahŕňať politické rozhodnutia.

(7)      V prípade regulačných technických noriem je vhodné zaviesť postup ustanovený v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Vykonávacie technické normy by sa mali prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Treba vziať na vedomie, že regulačné technické normy sa prijímajú ako delegované akty podľa článku 290 ZFEÚ a vykonávacie technické normy sa prijímajú ako vykonávacie akty podľa článku 291 ZFEÚ.

(8)      Regulačné a vykonávacie technické normy by mali prispievať k jednotnému súboru pravidiel pre právne predpisy v oblasti finančných služieb, ako ho schválila Európska rada vo svojich záveroch z júna 2009. Keďže niektoré požiadavky v legislatívnych aktoch Únie nie sú úplne harmonizované a v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti uplatňovanej v oblasti dohľadu by regulačné a vykonávacie technické normy, ktorými sa rozvíjajú, bližšie určujú alebo stanovujú podmienky uplatňovania týchto požiadaviek, nemali členským štátom brániť v tom, aby požadovali dodatočné informácie alebo ukladali prísnejšie požiadavky. Regulačné a vykonávacie technické normy by preto mali umožniť členským štátom, aby takto postupovali v konkrétnych oblastiach, v ktorých príslušné legislatívne akty umožňujú takúto voľbu.

(9)      ESA by v súlade s nariadeniami, ktorými sa zriaďujú ESA, mali ešte pred tým, ako predložia regulačné alebo vykonávacie technické normy Komisii, zorganizovať v náležitých prípadoch otvorené verejné konzultácie týkajúce sa týchto technických noriem a vykonať analýzu prípadných súvisiacich nákladov a prínosov.

(10)    V regulačných a vykonávacích technických normách by malo byť možné ustanoviť prechodné opatrenia s primeranými lehotami, pokiaľ by náklady na okamžité zavedenie mali byť príliš vysoké v porovnaní s ich prínosom.

(10a)  V čase prijímania tejto smernice prebieha práca súvisiaca s prípravou a konzultáciami, čo sa týka prvého súboru opatrení na vykonávanie rámca pravidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)[8]. V záujme urýchleného ukončenia týchto opatrení je vhodné umožniť Komisii, aby na prechodné obdobie prijala určité regulačné technické normy v rámci tejto smernice v súlade s postupom prijímania delegovaných aktov. Všetky zmeny a doplnenia týchto noriem alebo, po uplynutí prechodného obdobia, akékoľvek nové opatrenia na vykonávanie smernice 2009/138/EÚ by sa mali prijímať v súlade s postupom ustanoveným v tejto smernici.

(10b)  Z dôvodu rozsiahlej povahy delegovaných aktov a regulačných technických noriem podľa tejto smernice by Európsky parlament a Rada mali mať tri mesiace odo dňa oznámenia na to, aby vzniesli námietky proti delegovanému aktu alebo regulačnej technickej norme. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady by malo byť možné túto lehotu predĺžiť o ďalšie tri mesiace.

(11)    Nariadeniami, ktorými sa zriaďujú ESA, sa ustanovuje mechanizmus na urovnávanie sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Ak orgán dohľadu nesúhlasí s postupom alebo obsahom opatrenia či s nečinnosťou iného orgánu dohľadu v oblastiach vymedzených v právnych aktoch Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. 1093/2010 ▌, nariadením (EÚ) č. 1094/2010 ▌a nariadením (EÚ) č. 1095/2010▌, v ktorých sa na základe príslušných právnych predpisov vyžaduje spolupráca, koordinácia alebo spoločné rozhodovanie ▌vnútroštátnych orgánov dohľadu z viac ako jedného členského štátu, príslušný ESA by mal byť schopný na žiadosť jedného z dotknutých orgánov dohľadu pomôcť týmto orgánom dosiahnuť dohodu v lehote stanovenej európskymi orgánmi dohľadu, ktorá by mala zohľadniť príslušné lehoty stanovené v príslušných právnych predpisoch, ako aj naliehavosť a zložitosť sporu. V prípade, že takýto spor pretrváva, mal by byť príslušný ESA schopný vec urovnať.

(12)    V nariadeniach, ktorými sa zriaďujú európske orgány dohľadu, sa vyžaduje, aby sa prípady, v ktorých možno uplatniť mechanizmy na urovnávanie sporov medzi ▌vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, vymedzili v sektorových právnych predpisoch. V tejto smernici by sa mal vymedziť druhý súbor takýchto prípadov ▌. Táto smernica by nemala brániť európskym orgánom dohľadu v tom, aby konali v súlade s inými právomocami alebo aby si plnili povinnosti vymedzené v nariadeniach, ktorými sa zriaďujú, vrátane nezáväznej mediácie a prispievania ku konzistentnému, efektívnemu a účinnému uplatňovaniu právnych aktov Únie. Navyše v tých oblastiach, kde je už určitá forma nezáväznej mediácie zavedená v príslušnom právnom akte alebo kde už sú stanovené lehoty pre spoločné rozhodnutia, ktoré má prijať jeden alebo viacero ▌vnútroštátnych orgánov dohľadu, budú potrebné zmeny a doplnenia s cieľom zaistiť jasnosť a minimálne narušenie procesu spoločného rozhodovania, ale prípadne aj to, aby európske orgány dohľadu boli schopné vyriešiť spory. Cieľom záväzného postupu na urovnávanie sporov je riešiť situácie, v ktorých ▌vnútroštátne orgány dohľadu nedokážu medzi sebou vyriešiť procedurálne alebo vecné otázky súvisiace s dodržiavaním právnych aktov Únie.

(13)    V tejto smernici by sa preto mali vymedzovať situácie, keď bude potrebné vyriešiť otázku súladu procesnej alebo vecnej problematiky s právom Únie a vnútroštátne orgány dohľadu nebudú schopné túto vec vyriešiť sami. V takejto situácii by jeden z dotknutých vnútroštátnych orgánov dohľadu mal mať možnosť postúpiť danú vec príslušnému európskemu orgánu dohľadu. ESA by mal konať v súlade s nariadením, ktorým bol zriadený, a s touto smernicou. Mal by mať možnosť požadovať od dotknutých ▌orgánov dohľadu, aby v záujme vyriešenia danej veci a v záujme zabezpečenia súladu s právnymi predpismi Únie prijali konkrétne opatrenie alebo aby od neho upustili, pričom táto požiadavka je pre dotknuté orgány dohľadu záväzná. V prípadoch, keď príslušný právny akt Únie prenecháva právomoc členským štátom, rozhodnutia prijaté ESA by nemali podľa právnych predpisov Únie nahrádzať výkon tejto právomoci orgánmi dohľadu.

(14)    V smernici ▌2009/138/ES ▌sa ustanovuje prijímanie spoločných rozhodnutí, pokiaľ ide o schvaľovanie žiadostí o použitie vnútorného modelu na úrovni skupiny a dcérskych podnikov, schvaľovanie žiadostí, aby sa na dcérsky podnik uplatňovali články 238 a 239 uvedenej smernice, a výber orgánu dohľadu nad skupinou na inom základe, ako sú kritériá stanovené v článku 247 uvedenej smernice. Vo všetkých týchto oblastiach by sa malo prostredníctvom zmeny a doplnenia jasne uviesť, že v prípade sporu môže tento spor vyriešiť ▌EIOPA podľa postupu ustanoveného v nariadení (EÚ) 1094/2010. Tento prístup jasne hovorí, že orgán EIOPA by nemal nahrádzať orgány dohľadu pri vykonávaní právomocí v súlade s právom Únie, malo by však byť možné riešiť spory a posilniť spoluprácu ešte predtým, ako vnútroštátny orgán dohľadu vo vzťahu k danej inštitúcii prijme alebo vydá konečné rozhodnutie. Orgán EIOPA by mal riešiť spory medzi orgánmi dohľadu, ktoré majú rozdielne názory, prostredníctvom mediácie. ▌

(15)    Nová štruktúra dohľadu zriadená v podobe systému ESFS si bude vyžadovať, aby vnútroštátne orgány dohľadu úzko spolupracovali s európskymi orgánmi dohľadu. Prostredníctvom zmien a doplnení príslušných právnych predpisov by sa malo zaistiť, aby neexistovali právne prekážky pri plnení povinnosti vymieňať si informácie, ktorá je zahrnutá v nariadeniach ▌, ktorými sa zriaďujú ESA, a aby poskytovanie údajov nevytváralo zbytočnú byrokraciu.

(15a)  Poznatky poisťovní a zaisťovní získané z dohľadu nad aktívami sú významným nástrojom, pokiaľ ide o makroekonomický dohľad. Úplný zoznam aktív podniku môže byť pre orgány dohľadu kľúčový na riadne posúdenie finančných rizík, a najmä pre poisťovne a zaisťovne, ktoré sú významné z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a komplexnosti rizík súvisiacich s ich predmetom podnikania. Orgány dohľadu by preto mali mať možnosť vyžadovať, aby poisťovne a zaisťovne predložili úplný zoznam aktív podľa jednotlivých položiek, ak sú takéto informácie potrebné na to, aby orgány dohľadu účinne plnili svoju úlohu v oblasti dohľadu. Úplný zoznam aktív nie je pre dotknuté orgány dohľadu nevyhnutný na posúdenie rizík, pokiaľ ide o finančnú stabilitu, ak príslušná poisťovňa a zaisťovňa nezohráva na finančných trhoch významnú úlohu. Osobitne to platí pre podniky, ktoré nevlastnia významný podiel z celkového trhu životného a neživotného poistenia v danom členskom štáte.

(16)    V oblastiach, v ktorých má Komisia podľa smernice 2009/138/ES v súčasnosti právomoc prijímať vykonávacie opatrenia, pričom tieto opatrenia sú nelegislatívnymi aktmi so všeobecnou pôsobnosťou, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky uvedenej smernice v zmysle článku 290 ZFEÚ, by Komisia mala mať právomoc prijímať delegované akty v súlade s uvedeným článkom alebo regulačné technické normy v súlade s článkami 10 a 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

(17)    S cieľom umožniť konzistentný spôsob výpočtu technických rezerv poisťovňami a zaisťovňami podľa smernice 2009/138/ES je nutné, aby centrálny subjekt mohol pravidelne zhromažďovať, uverejňovať a aktualizovať určité technické informácie týkajúce sa časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby, pričom zohľadní vývoj pozorovaný na finančnom trhu. Spôsob zhromažďovania časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby by mal byť transparentný tak, aby poisťovne a zaisťovne boli schopné túto časovú štruktúru použiť vo svojich politikách v oblasti riadenia rizík. Vzhľadom na technickú a poisťovaciu povahu týchto úloh by bolo vhodné, aby ich vykonával orgán EIOPA.

(17a)  Štruktúra bezrizikovej úroková sadzby by sa mala určovať na základe celostného a súdržného prístupu k stanovovaniu všetkých predpokladov a parametrov, na ktorých je krivka založená, súčasne so zaručením časovej súdržnosti a zamedzením umelej volatilite technických ustanovení a použiteľných vlastných prostriedkov nad rámec kapitálových požiadaviek. Výber počiatočných bodov extrapolácie bezrizikových úrokových sadzieb by mal umožniť podnikom pokryť ich peňažné toky dlhopismi, ktoré sú diskontované neextrapolovanými sadzbami pri výpočte najlepšieho odhadu. Za trhových podmienok, ktoré sú podobné podmienkam k dátumu prijímania tejto smernice, by mal byť počiatočným bodom extrapolácie bezrizikových úrokových sadzieb v eurách bod 20 rokov.

(18)    S cieľom zabezpečiť, aby sa určité technické údaje používané na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť podľa štandardného vzorca poskytovali harmonizovaným spôsobom, napríklad s cieľom umožniť harmonizované prístupy pri používaní ratingov, mali by sa orgánu EIOPA prideliť špecifické úlohy. Uznávanie ratingových agentúr by sa malo zosúladiť a zjednotiť so smernicou 2006/48/ES a aj s nadchádzajúcou revíziou tejto smernice a s nariadením (ES) č. 1060/2009. Treba zabrániť prekrývaniu s nariadením (ES) č. 1060/2009 a preto je opodstatnená úloha spoločného výboru orgánov dohľadu. Orgán EIOPA by mal čo najlepšie využiť právomoci a skúsenosti orgánu ESMA. Podrobný spôsob plnenia takýchto úloh by sa mal bližšie určiť v opatreniach, ktoré sa majú prijať prostredníctvom delegovaného alebo vykonávacieho aktu.

(19)    S cieľom zabezpečiť harmonizovaný prístup podľa smernice 2009/138/ES pri určovaní toho, kedy sa povolí predĺženie nápravnej lehoty udelenej v prípade porušovania kapitálovej požiadavky na solventnosť, by sa mali bližšie určiť podmienky, za ktorých dochádza k „mimoriadnemu poklesu na finančných trhoch“. Orgán EIOPA by mal ▌stanoviť, či boli tieto podmienky splnené, a Komisia by mala byť splnomocnená prijímať opatrenia prostredníctvom delegovaných a vykonávacích aktov, v ktorých sa bližšie určia príslušné postupy, ktoré treba dodržiavať.

(20)    S cieľom zabezpečiť medzisektorovú konzistentnosť a odstrániť nesúlad medzi záujmami podnikov, ktoré preskupujú úvery do obchodovateľných cenných papierov a iných finančných nástrojov (pôvodcovia), a záujmami poisťovní alebo zaisťovní, ktoré investujú do takýchto cenných papierov alebo nástrojov, by Komisia mala byť splnomocnená prijímať opatrenia prostredníctvom delegovaného aktu v súvislosti s investíciami do preskupených úverov podľa smernice 2009/138/ES, v ktorom by sa bližšie určovali nielen požiadavky, ale aj následky porušovania týchto požiadaviek.

(21)    S cieľom umožniť väčšiu mieru konvergencie postupov schvaľovania orgánmi dohľadu ustanovených v smernici 2009/138/ES, pokiaľ ide o špecifické parametre podnikov, politiku úpravy používaných modelov, účelovo vytvorené subjekty a ukladanie a zrušenie požiadavky na navýšenie kapitálu, by Komisia mala byť splnomocnená prijímať opatrenia prostredníctvom delegovaného aktu, v ktorom by sa bližšie určovali postupy v týchto oblastiach.

(22)    Mal by sa podporovať vývoj medzinárodnej konvergencie smerom k režimom solventnosti založeným na riziku. V snahe zohľadniť skutočnosť, že niektoré tretie krajiny budú možno potrebovať viac času na to, aby sa prispôsobili a zaviedli režim solventnosti, ktorý by plne spĺňal kritériá na jeho uznanie za rovnocenný režim, je nevyhnutné špecifikovať podmienky vzťahujúce sa na zaobchádzanie s režimami takýchto tretích krajín, aby tieto tretie krajiny boli dočasne uznané za rovnocenné. Treba tiež zdôrazniť, že v prípade tretích krajín nestačí dohľad založený na riziku – tretie krajiny musia mať aj systémy skupinového dohľadu podobné systému Únie.

(23)    S cieľom zaistiť, aby európske družstvá zriadené nariadením Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (SCE)[9] mohli poskytovať poistné a zaistné služby, je nevyhnutné, aby sa zoznam povolených právnych foriem poisťovní a zaisťovní uvedených v smernici 2009/138/ES rozšíril o európske družstvá (SCE).

(24)    Suma spodnej hranice minimálnej kapitálovej požiadavky vyjadrená v eurách by sa mala v prípade poisťovní a zaisťovní upraviť, keďže existujúce spodné hranice kapitálových požiadaviek takýchto podnikov sa pravidelne upravujú v závislosti od inflácie.

(24a)  Výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť pre zdravotné poistenie by mal odrážať vnútroštátne ekvalizačné systémy a mal by tiež zohľadňovať zmeny vo vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti zdravotníctva, keďže sú základnou súčasťou systému poisťovníctva v rámci týchto vnútroštátnych zdravotníckych trhov.

(25)    V snahe lepšie zohľadniť dátum, ktorým sa končí účtovný rok pre väčšinu poisťovní (31. december), a umožniť tak hladší prechod zo starého režimu na nový, by sa mali príslušné lehoty na transpozíciu, zrušenie a uplatňovanie ustanovené v smernici 2009/138/ES predĺžiť o dva mesiace.

(26)    Niektoré vykonávacie právomoci navrhnuté podľa článku 202 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev (Zmluva o ES) by sa mali nahradiť náležitými ustanoveniami v súlade s článkom 290 ZFEÚ.

(27)    Zosúladenie komitologických postupov so ZFEÚ, a najmä s jej článkom 290, by sa malo vykonávať z prípadu na prípad. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a bližšie určiť požiadavky ustanovené v smerniciach zmenených a doplnených touto smernicou by Komisia mala byť splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Delegované akty by sa mali prijímať s cieľom spresniť informácie, pokiaľ ide o požiadavky na riadenie, oceňovanie, podávanie informácií orgánom dohľadu a zverejňovanie, určovanie a zaraďovanie vlastných zdrojov, štandardný vzorec na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť (vrátane akýchkoľvek následných zmien v oblasti navýšenia kapitálu) a výber metód a predpokladov na výpočet technických rezerv.

(28)    Európsky parlament a Rada by mali mať tri mesiace na vznesenie námietky voči delegovanému aktu od dátumu oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady by malo byť možné predĺžiť túto lehotu o tri mesiace v prípadoch, keď ide o obzvlášť dôležité oblasti. Európsky parlament a Rada by takisto mali mať možnosť informovať ostatné inštitúcie o svojom zámere nevzniesť žiadne námietky. Takéto včasné schválenie delegovaných aktov je vhodné najmä vtedy, keď sa musia dodržať lehoty, napríklad keď je v základnom akte stanovený harmonogram, podľa ktorého má Komisia prijímať delegované akty.

(28a)  Vzhľadom na finančnú krízu a procyklické mechanizmy, ktoré prispeli k jej pôvodu a zhoršili jej dôsledky, prijali Rada pre finančnú stabilitu, Bazilejský výbor pre bankový dohľad (BCBS) a skupina G20 odporúčania na zmiernenie procyklických účinkov finančnej regulácie. Tieto odporúčania majú priamy význam pre poisťovacie a zaisťovacie podniky ako významné zložky finančného systému.

(28b)  S cieľom dosiahnuť jednotné uplatňovanie a zabezpečiť makroprudenciálny dohľad v celej Únii je vhodné, aby Európsky výbor pre systémové riziká vytvoril zásady prispôsobené hospodárstvu Únie a aby zodpovedal za monitorovanie uplatňovania proticyklickej rezervy.

(28c)    Finančná kríza zdôraznila, že finančné inštitúcie masívne podcenili úroveň úverového rizika zmluvnej strany spojeného s mimoburzovými derivátmi. To viedlo skupinu G20 k tomu, aby v septembri 2009 vyzvala, aby sa viac mimoburzových derivátov zúčtovávalo prostredníctvom centrálnych zmluvných strán. Okrem toho požiadala, aby mimoburzové deriváty, ktoré nemožno zúčtovať centrálne, podliehali vyšším kapitálovým požiadavkám, ktoré by náležitým spôsobom odrážali vyššie riziko, ktoré je s nimi spojené.

(28d)  Kríza štátneho dlhu a vyhlásenie hláv štátov a vlád členských štátov, ktorých menou je euro, z 26. októbra 2011 poukázali na skutočnosť, že 0 % riziko v súvislosti so štátnymi dlhopismi už nezodpovedá ekonomickej realite. Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá by obsahovala návrhy na čo najskoršiu príslušnú úpravu výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre takéto expozície, pričom by prípadne zohľadnila destabilizačné účinky predloženia týchto návrhov v období napätia na trhu.

(29)    S cieľom umožniť hladký prechod na nový režim podľa smernice 2009/138/ES je nutné zabezpečiť postupné zavádzanie a osobitné prechodné obdobia.

(30)    Prechodné obdobia by mali mať za cieľ zabrániť narušeniu trhu ▌. Prechodné obdobia by mali podporovať podniky v tom, aby čo najskôr dosiahli súlad s konkrétnymi požiadavkami nového režimu.

(31)    Keďže ciele tejto smernice, t. j. zlepšiť fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne prudenciálnej regulácie a dohľadu, chrániť poistníkov a príjemcov, a tým aj podniky a spotrebiteľov, chrániť integritu, účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov, udržať stabilitu finančného systému a posilniť medzinárodnú koordináciu dohľadu, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu rozsahu opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku by táto smernica nemala presahovať rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov a predovšetkým by nemala stanovovať žiadne požiadavky na solventnosť týkajúce sa subjektov pôsobiacich v oblasti dôchodkového poistenia zamestnancov.

(32)    Komisia by do 1. januára 2014 mala podať správu Európskemu parlamentu a Rade o tom, že ESA predložili návrhy technických noriem ustanovených v tejto smernici, a prípadne by mala v tejto súvislosti predložiť vhodné návrhy.

(33)    Smernice 2002/92/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES a 2009/138/ES a nariadenie (ES) č. 1060/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok -1

Zmeny a doplnenia smernice 2002/92/ES

Smernica 2002/92/ES sa mení a dopĺňa takto:

(1)       V článku 3 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty pravidelne a aspoň štvrťročne oznamujú informácie zhromaždené informačným miestom európskemu orgán dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (EIOPA), ktorý bol zriadený nariadením (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1094/2010*, ktorý ich uverejní na svojej webovej stránke.

___________

* Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48“;

(2)      V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Členské štáty oznámia Komisii, že si želajú byť informované v súlade s odsekom 1. Komisia to oznámi všetkým členským štátom a orgánu EIOPA.“;

(3)      V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Členské štáty určia príslušné orgány oprávnené zabezpečiť vykonanie tejto smernice. Informujú o tom Komisiu a orgán EIOPA, s uvedením prípadného rozdelenia týchto povinností.“;

(4)      V článku 9 sa názov nahrádza takto:

„Výmena informácií medzi členskými štátmi a orgánom EIOPA“;

(5)      V článku 9 sa dopĺňa tento odsek:

„1a. V súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010 príslušné orgány spolupracujú s orgánom EIOPA na účely tejto smernice. Príslušné orgány bezodkladne poskytnú orgánu EIOPA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností vyplývajúce z tejto smernice a z nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, v súlade s článkom 35 uvedeného nariadenia.“;

(6)      V článku 12 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.      Členské štáty si môžu zachovať alebo prijať prísnejšie predpisy týkajúce sa informačných požiadaviek uvedených v odseku 1, za predpokladu, že takéto ustanovenia sú v súlade s právnymi predpismi Únie.

Členské štáty oznámia Komisii a orgánu EIOPA vnútroštátne právne predpisy uvedené v prvom pododseku.

Členské štáty tieto informácie pravidelne a minimálne každé dva roky aktualizujú a orgán EIOPA ich zverejňuje na svojej webovej stránke.

S cieľom zavedenia vysokej úrovne transparentnosti všetkými vhodnými prostriedkami Komisia zabezpečí, aby informácie, ktoré získa, týkajúce sa vnútroštátnych právnych predpisov boli taktiež oznámené spotrebiteľom a sprostredkovateľom poistenia.

6.        V záujme zabezpečenia jednotných podmienok uplatňovania odseku 5 orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem o postupoch, ktoré sa majú dodržať, a formátoch a vzoroch, ktoré majú príslušné orgány používať pri zasielaní príslušných informácií orgánu EIOPA a ich aktualizácii.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v  prvom  pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“.

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 2003/71/ES

Smernica 2003/71/ES sa mení a dopĺňa takto:

(1)       V článku 5 ods. 4 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak konečné podmienky ponuky nie sú obsiahnuté v základnom prospekte ani v dodatku, tak sú tieto podmienky sprístupnené investorom a uložené u príslušného orgánu domovského členského štátu, ako aj oznámené prostredníctvom tohto príslušného orgánu príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu (hostiteľských členských štátov) a orgánu ESMA pri každej verejnej ponuke, a to čo možno najskôr a ak možno ešte pred začatím verejnej ponuky alebo pred prijatím na obchodovanie. Konečné podmienky obsahujú len informácie, ktoré sa týkajú opisu cenných papierov a nepoužívajú sa ako dodatok k základnému prospektu. V takých prípadoch sa uplatní článok 8 ods. 1 písm. a).“;

(2)       Článok 11 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.      S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s týmto článkom orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých sa bližšie určia informácie, ktoré majú byť zaradené ako odkazy.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do 1. januára 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

(3) Článok 13 ods. 7 sa nahrádza takto:

„7.      S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti so schvaľovaním prospektov orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých sa bližšie určia postupy schvaľovania prospektov a podmienky, podľa ktorých možno upraviť lehoty.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do 1. januára 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

(4)       Článok 14 ods. 8 sa nahrádza takto:

„8.      S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s týmto článkom orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých sa spresnia ustanovenia týkajúce sa zverejňovania prospektu uvedené v odsekoch 1 až 4.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do 1. januára 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

(5)       Článok 15 ods. 7 sa nahrádza takto:

„7.      S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s týmto článkom orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem zameraný na spresnenie ustanovení týkajúcich sa šírenia inzerátov oznamujúcich zámer verejne ponúknuť cenné papiere alebo ich prijať na obchodovanie na regulovanom trhu, najmä pred verejným sprístupnením prospektu alebo otvorením upisovania, a právomoc spresniť ustanovenia uvedené v odseku 4.

Orgán ESMA predloží Komisii návrh týchto regulačných technických noriem do 1. januára 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

(5a)     vkladá sa tento článok:

„Článok 31a

Personálne vybavenie a zdroje orgánu ESMA

Orgán ESMA posúdi personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania svojich právomocí a úloh v súlade s touto smernicou a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.“.

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 2009/138/ES

Smernica 2009/138/ES sa mení a dopĺňa takto:

(-1)     V článku 13 sa pridáva tento bod:

„(32a) „povolená centrálna zmluvná strana“ je centrálna zmluvná strana v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 z ... [EMIR], ktorá je povolená podľa článku 10 tejto smernice;“;

(1)       Článok 17 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.       Komisia môže prijať v súlade s článkom 301a ▌delegované akty týkajúce sa ▌zoznamu právnych foriem stanovených v bodoch 1 až 27 častí A, B a C prílohy III.

(1a)     vkladá sa tento článok:

„Článok 25a

Notifikácia a uverejňovanie povolení, odňatí povolení a neudelení povolení

Každé povolenie, odňatie povolenia a neudelenie povolenia sa oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (EIOPA) zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010*. Názvy všetkých poisťovní alebo zaisťovní, ktorým bolo udelené povolenie, sa zapíšu do zoznamu. Orgán EIOPA tento zoznam uverejní a priebežne aktualizuje na svojej webovej stránke.

____________

* Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48“;

(1b)     V článku 29 sa ods. 4 nahrádza takto: „1.

„4.      Komisia zabezpečí, aby delegované akty, regulačné a vykonávacie technické normy vzali do úvahy zásadu primeranosti, čím sa zabezpečí primerané uplatňovanie tejto smernice, najmä v prípade malých poisťovní.

Orgán EIOPA zabezpečí, aby návrh regulačných technických noriem predložený v súlade s článkami 10 a 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, návrh vykonávacích technických noriem predložený v súlade s článkom 15 tohto nariadenia a usmernenia a odporúčania prijaté v súlade sa článkom 16 tohto nariadenia zohľadňovali zásadu proporcionality, čím sa zabezpečí primerané uplatňovanie tejto smernice, najmä v prípade malých poisťovní.“;

(2)       Článok 31 sa mení a dopĺňa takto:

a)        Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.       S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 2 tohto článku a bez toho, aby bol dotknutý článok 35, článok 51, článok 254 ods. 2 a článok 256, orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem, v ktorých sa bližšie určia kľúčové aspekty poskytovania súhrnných štatistických údajov, ako aj formát, štruktúra, obsah a dátum uverejnení ustanovených v tomto článku.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v  prvom  pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(3)       Do článku 33 sa dopĺňajú tieto odseky:

Ak orgán dohľadu oznámil orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu, že chce vykonať overenia na mieste v súlade s odsekom 1 a ak je tomuto orgánu dohľadu prakticky bránené vo výkone práva na vykonanie týchto overení na mieste alebo ak je týmto orgánom prakticky bránené vo výkone práva na účasť v súlade s odsekom 2, orgány dohľadu môžu danú vec postúpiť orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 ods. 1 až 3 a ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 EIOPA. V takomto prípade orgán EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom.

V súlade s článkom 21 nariadenia EÚ č. 1094/2010 sa orgán EIOPA môže zúčastňovať na overeniach na mieste, ak sa vykonávajú spoločne dvomi alebo viacerými orgánmi dohľadu.“;

(4)       Článok 35 sa mení a dopĺňa takto:

-a)       v odseku 2 sa písmeno a) bod i) nahrádza takto:

„i)       vo vopred stanovených lehotách; pričom dotknuté orgány dohľadu môžu obmedziť pravidelné posielanie informácií na informácie, ktoré sa v priebehu roka výrazne zmenili, za podmienky, že:

         odchýlky od pravidelného posielania informácií orgánmi dohľadu sa môžu povoliť poisťovniam a zaisťovniam, ktorých spoločný trhový podiel nepresahuje 20 % z trhu životného a neživotného poistenia v danom členskom štáte; a

         úplné posielanie informácií sa vykonáva aspoň raz ročne.“;

-aa)     v odseku 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Členské štáty môžu žiadať poisťovne a zaisťovne, aby predkladali dotknutým orgánom dohľadu v rámci pravidelného posielania informácií alebo posielania informácií ad hoc úplný zoznam aktív založený na výpočte jednotlivých položiek iba vtedy, ak sú takéto informácie potrebné na to, aby dotknuté orgány dohľadu mohli účinne plniť svoju úlohu v oblasti dohľadu, najmä čo sa týka finančnej stability.

Dotknuté orgány dohľadu môžu od posielania informácií podľa jednotlivých položiek oslobodiť poisťovne a zaisťovne, ktorých spoločný trhový podiel nepresahuje 20 % z trhu životného a neživotného poistenia v danom členskom štáte.“;

a)        Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.      S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s týmto článkom orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých spresní informácie a lehoty uvedené v odsekoch 1 až 4.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

6a.      V záujme zlepšenia súdržného uplatňovania odseku 2 orgán EIOPA vypracuje usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 s cieľom určiť kritériá na výpočet trhových podielov s prihliadnutím na zásadu proporcionality, ako aj na hľadiská finančnej stability.

Tieto usmernenia sa použijú aj na účely odchýlok od pravidelného poskytovania informácií týkajúcich sa dohľadu na úrovni skupiny, ak sa takéto odchýlky uplatňujú mutatis mutandis v súlade s prvým odsekom článku 254 ods. 2.

Tieto kritériá sa prehodnocujú najmenej každých päť rokov.

7.        S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže orgán EIOPA vypracovať návrh vykonávacích technických noriem s cieľom stanoviť štandardné formuláre, vzory a postupy na predkladanie informácií orgánom dohľadu. Postupy môžu prípadne zahŕňať požiadavky na schvaľovanie predkladaných informácií administratívnymi, riadiacimi alebo dozornými orgánmi poisťovní alebo zaisťovní.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v  prvom  pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(5)       Článok 37 sa mení a dopĺňa takto:

a)        Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.       Komisia prijme v súlade s článkom 301a delegované akty, v ktorých bližšie určí okolnosti, za ktorých sa môže uložiť navýšenie kapitálu.

6a.      S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s navýšením kapitálu orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí metodiky na výpočet navýšenia kapitálu.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

6b.      S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem o postupoch, ktoré sa majú dodržať pri stanovovaní, výpočte a odstraňovaní navýšenia kapitálu.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v  prvom  pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(6)       V článku 38 ods. 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:

Ak orgán dohľadu oznámil orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu, že chce vykonať inšpekciu na mieste v súlade s prvým pododsekom a ak je tomuto orgánu dohľadu prakticky bránené vo výkone práva na vykonanie tejto inšpekcie na mieste, orgán dohľadu môže danú vec postúpiť orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 ods. 1 až 3 a ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V takomto prípade orgán EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom.

V súlade s článkom 21 nariadenia EÚ č. 1094/2010 je orgán EIOPA oprávnený zúčastňovať sa na inšpekciách na mieste, ak sa vykonávajú spoločne dvomi alebo viacerými príslušnými orgánmi dohľadu.“;

(7)       Článok 50 sa nahrádza takto:

„Článok 50

Regulačné technické normy

1.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s týmto oddielom orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí:

a)     prvky systémov uvedených v článkoch 41, 44, 46 a 47, a najmä oblasti, v ktorých sa má uplatňovať riadenie aktív a záväzkov a investičná politika poisťovní a zaisťovní, ako sa ustanovuje v článku 44 ods. 2;

b)     funkcie uvedené v článkoch 44, 46, 47 a 48;

c)      požiadavky stanovené v článku 42 a funkcie, ktoré im podliehajú;

d)     podmienky, za ktorých sa môže vykonávať zverený výkon činností, najmä prostredníctvom poskytovateľov služieb sídliacich v tretích krajinách.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

2.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s hodnotením uvedeným v písmene a) článku 45 ods. 1 orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí prvky tohto posúdenia.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(8)       V článku 51 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

           „Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek uverejnenie, ktoré je povinné podľa akýchkoľvek iných zákonných alebo regulačných požiadaviek, však členské štáty môžu stanoviť, že napriek uverejneniu celkovej kapitálovej požiadavky na solventnosť uvedenej v odseku 1 písm. e) bode ii) navýšenie kapitálu alebo vplyv špecifických parametrov, ktoré musí poisťovňa alebo zaisťovňa používať v súlade s článkom 110, nie je potrebné zverejňovať samostatne počas prechodného obdobia, ktoré sa skončí najneskôr 31. decembra 2017.“;

(9)       Článok 52 sa nahrádza takto:

„Článok 52

Informácie podávané Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a ním predkladané správy

1.        Členské štáty požadujú od orgánov dohľadu, aby orgánu EIOPA každoročne poskytli tieto informácie:

a)        priemerné navýšenie kapitálu na jeden podnik a rozdelenie navýšení kapitálu uložených orgánom dohľadu počas predchádzajúceho roku, merané ako percento kapitálovej požiadavky na solventnosť, uvedené samostatne týmto spôsobom:

i)       za všetky poisťovne a zaisťovne;

ii)      za životné poisťovne;

iii)     za neživotné poisťovne;

iv)     za poisťovne vykonávajúce činnosti životného aj neživotného poistenia;

v)      za zaisťovne;

b)     v prípade každého uverejnenia stanoveného v písmene a) tohto odseku, podiel navýšení kapitálu uložených podľa článku 37 ods. 1 písmen a), b) a c).

2.        Orgán EIOPA každoročne uverejní tieto informácie:

a)      celkové rozdelenie navýšení kapitálu za všetky členské štáty spolu, merané ako percento kapitálovej požiadavky na solventnosť, za každú z týchto kategórií:

i)       všetky poisťovne a zaisťovne;

ii)      životné poisťovne;

iii)     neživotné poisťovne;

iv)     poisťovne vykonávajúce činnosti životného aj neživotného poistenia;

v)      zaisťovne;

b)     samostatne za každý členský štát, rozdelenie navýšení kapitálu merané ako percento kapitálovej požiadavky na solventnosť, pokrývajúce všetky poisťovne a zaisťovne v tomto členskom štáte;

c)      v prípade každého uverejnenia uvedeného v písmenách a) a b) tohto odseku, podiel navýšení kapitálu uložených podľa článku 37 ods. 1 písm. a), b) a c).

3.        Orgán EIOPA poskytne informácie uvedené v odseku 2 Európskemu parlamentu, Rade a Komisii spolu so správou uvádzajúcou mieru konvergencie dohľadu medzi orgánmi dohľadu v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o používanie navýšenia kapitálu.“;

(10)     Článok 56 sa nahrádza takto:

„Článok 56

Správa o solventnosti a finančnom stave: delegované akty a vykonávacie akty

Komisia prijme v súlade s článkom 301a ▌delegované akty, v ktorých bližšie určí informácie, ktoré sa musia uverejniť v súlade s oddielom 3.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto oddielu orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem o postupoch, ktoré sa majú dodržať, a formátoch a vzoroch, ktoré sa majú použiť.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(11)     Článok 58 ods. 8 sa nahrádza takto:

„8.       S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s týmto oddielom môže orgán EIOPA vypracovať návrh regulačných technických noriem na vytvorenie úplného zoznamu informácií uvedených v článku 59 ods. 4, ktoré majú navrhovaní nadobúdatelia zahrnúť do svojich oznámení, bez toho, aby bol dotknutý článok 58 ods. 2.

S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s týmto oddielom a zohľadniť budúci vývoj orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí úpravy kritérií stanovených v článku 59 ods. 1.

Orgán EIOPA predloží návrh regulačných technických noriem uvedený v prvom pododseku Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom a druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

8a.      S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tejto smernice môže orgán EIOPA vypracovať návrh vykonávacích technických noriem na stanovenie spoločných postupov, formulárov a vzorov pre konzultácie medzi dotknutými orgánmi dohľadu, ako je uvedené v článku 60.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v  prvom  pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(11a)  Vkladá sa tento článok:

„Článok 65a

Spolupráca s orgánom EIOPA

Členské štáty zaručia, aby orgány dohľadu spolupracovali s orgánom EIOPA na účely tejto smernice v súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010.

Členské štáty zaručia, aby orgány dohľadu bezodkladne poskytli orgánu EIOPA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010.“;

(12)     V článku 69 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Takéto sprístupnenie sa vykoná len v prípade potreby z dôvodov dohľadu nad obozretným podnikaním. Členské štáty však stanovia, že informácie prijaté podľa článku 65 a článku 68 ods. 1 a informácie získané prostredníctvom overenia na mieste uvedeného v článku 33 možno sprístupniť len s výslovným súhlasom orgánu dohľadu, od ktorého informácia pochádza, alebo orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom sa vykonávalo overenie na mieste.“;

(12a)   Článok 70 sa nahrádza takto:

„Článok 70

Zasielanie informácií centrálnym bankám a menovým orgánom, orgánom dohľadu nad platobnými systémami a Európskemu výboru pre systémové riziká

1.        Bez toho, aby bol dotknutý tento oddiel, orgán dohľadu môže týmto subjektom zasielať informácie určené na plnenie ich úloh:

a)     centrálnym bankám európskeho systému centrálnych bánk (vrátane ECB) a iným inštitúciám s podobnou funkciou v ich postavení ako menové orgány, ak sú tieto informácie dôležité pre ich zákonné úlohy vrátane uskutočňovania menovej politiky a s ňou spojeného poskytovania likvidity, dohľadu nad platbami, systémov zúčtovania prostriedkov a vysporiadania cenných papierov a ochrany stability finančného systému;

b)     podľa potreby ďalším vnútroštátnym orgánom verejnej moci, príslušným na dohľad nad platobnými systémami; a

c)      Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB), ak sú tieto informácie relevantné pre vykonávanie jeho úloh.

2.        Tieto orgány alebo inštitúcie môžu tiež oznámiť orgánom dohľadu také informácie, ktoré môžu potrebovať na účely článku 67. Na informácie prijaté v tejto súvislosti sa vzťahujú ustanovenia o mlčanlivosti tohto oddielu.

3.        V naliehavej situácii vrátane situácie vymedzenej v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 členské štáty umožnia príslušným orgánom neodkladne oznámiť centrálnym bankám európskeho systému centrálnych bánk (vrátane ECB) informácie, ak sú tieto informácie dôležité pre ich zákonné úlohy vrátane uskutočňovania menovej politiky a s ňou spojeného poskytovania likvidity, dohľadu nad platbami, systémov zúčtovania prostriedkov a vyrovnania cenných papierov a ochrany stability finančného systému, a ESRB, ak sú tieto informácie dôležité pre jeho úlohy.“;

(13)     Článok 71 sa mení a dopĺňa takto:

a)        Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.       Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu pri výkone svojich úloh zohľadňovali konvergenciu v oblasti nástrojov dohľadu a postupov dohľadu pri uplatňovaní zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých na základe tejto smernice. Na uvedený účel členské štáty zabezpečia:

a)      aby sa orgány dohľadu zúčastňovali na činnostiach orgánu EIOPA;

b)     aby orgány dohľadu dodržiavali usmernenia a odporúčania orgánu EIOPA a uviedli dôvody, ak ich nedodržia;

c)      aby vnútroštátne mandáty delegované na príslušné orgány dohľadu nebránili plneniu ich povinností ako členov orgánu EIOPA alebo na základe tejto smernice.“;

b)        odsek 3 sa vypúšťa.

(14)     Článok 75 sa mení a dopĺňa takto:

-a)       v odseku 1 písm. b) sa prvý pododsek nahrádza takto:

„b)      záväzky sa ocenia na sumu, za ktorú by sa mohli previesť alebo vyrovnať v nezávislej transakcii medzi informovanými dobrovoľne súhlasiacimi zúčastnenými stranami. Diskontovanie záväzkov nezohľadňuje informácie o aktívach vo vlastníctve poisťovne alebo zaisťovne.“;

a)        Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s oceňovaním aktív a záväzkov orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí:

a)        metódy a predpoklady, ktoré sa použijú pri oceňovaní aktív a záväzkov, ako sa ustanovuje v odseku 1;

b)        medzinárodné účtovné štandardy ako ich schválila Komisia v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002, ktoré sú v súlade s metódou oceňovania aktív a záväzkov stanovenou v odseku 1;

c)        metódy oceňovania, ak kótované trhové ceny nie sú dostupné alebo ak nie sú v súlade s metódami oceňovania aktív a záväzkov stanovenými v odseku 1;

d)        alternatívne metódy oceňovania, ktoré sa použijú, ak medzinárodné účtovné štandardy ako ich schválila Komisia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002[10] sú v dočasnom alebo trvalom nesúlade s metódou oceňovania aktív a záväzkov stanovenou v odseku 1.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(14a)   Článok 76 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.      Hodnota technických rezerv zodpovedá súčasnej hodnote, ktorú by poisťovňa alebo zaisťovňa musela zaplatiť, ak by svoje poistné a zaistné záväzky okamžite previedla na inú poisťovňu alebo zaisťovňu. Diskontovanie technických rezerv neovplyvňujú aktíva poisťovne ani zaisťovne.“;

(14b)   v článku 77 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.      Najlepší odhad zodpovedá pravdepodobnosťou váženému priemeru budúcich peňažných tokov so zreteľom na časovú hodnotu peňazí (očakávaná súčasná hodnota budúcich peňažných tokov) za použitia príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby.   Príslušná časová štruktúra bezrizikovej úrokovej sadzby použitá na diskontovanie poistných záväzkov nezohľadňuje informácie o aktívach vo vlastníctve poisťovne alebo zaisťovne.“;

(15)     vkladajú sa tieto články:

„Článok 77a

„Technické informácie vyhotovené Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

1.        Príslušná časová štruktúra bezrizikovej úrokovej sadzby, ktorá sa má použiť na výpočet najlepšieho odhadu uvedeného v článku 77 ods. 2, stanoví a uverejní orgán EIOPA pre každú príslušnú menu minimálne raz za mesiac. Kapitola VII tejto hlavy sa uplatňuje na základe tohto najlepšieho odhadu.

2.        Ak orgán EIOPA v úzkej spolupráci s ESRB zistí stresovú situáciu na finančných trhoch pre danú menu a ak orgán EIOPA preukáže, že je skôr pravdepodobné, že táto dočasná a výnimočná situácia spôsobí, že subjekty predajú veľkú a významnú časť svojho portfólia cenných papierov fixného príjmu, zverejní sa upravená príslušná časová štruktúra bezrizikovej úrokovej sadzby pre každú menu v rovnakých intervaloch ako v prípade príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby uvedenej v prvom odseku.

Úprava sa vypočíta v závislosti od časti rozpätia medzi úrokovou sadzbou, ktorú možno získať z aktív obsiahnutých v reprezentatívnom portfóliu aktív, do ktorých investovali zaisťovne a poisťovne, a sadzbami základnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby. Táto časť nesmie byť prideliteľná realistickému posúdeniu očakávaných strát alebo neočakávaných úverových rizík z aktív alebo akéhokoľvek iného rizika.

Poisťovne a zaisťovne môžu použiť túto upravenú príslušnú časovú štruktúru bezrizikovej úrokovej sadzby pri výpočte najlepšieho odhadu len v prípade niektorých mimoriadne nelikvidných záväzkov určených v súlade s článkom 86.

V takomto prípade poisťovne a zaisťovne zverejnia využitie tejto upravenej príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby a monetárny vplyv na ich finančnú situáciu.

3.        Orgán EIOPA vykonáva úlohy uvedené v odsekoch 1 a 2 transparentným, objektívnym a spoľahlivým spôsobom.

Článok 77b

Extrapolácia

Orgán EIOPA pri určovaní sadzieb časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby používa informácie odvodené z príslušných finančných nástrojov a je s nimi v súlade. Zohľadňujú sa pritom relevantné finančné nástroje tých splatností, pri ktorých trhy týchto finančných nástrojov a dlhopisov možno považovať za hlboké, likvidné a transparentné. Pre splatnosti, pri ktorých sa trhy pre príslušné finančné nástroje a dlhopisy už nemôžu považovať za hlboké, likvidné a transparentné, sa základná časová štruktúra bezrizikovej úrokovej sadzby extrapoluje.

Pre každú menu je extrapolovaná časť základnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby založená na forwardových sadzbách hladko konvergujúcich z jednej úrokovej miery alebo zo súboru úrokových mier vo vzťahu k najdlhším splatnostiam, pre ktoré možno príslušné finančné nástroje a dlhopisy v tejto mene identifikovať v hlbokom a likvidnom trhu, ku konečnej forwardovej sadzbe.

Extrapolovaná časť základnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby konverguje ku konečnej forwardovej sadzbe tak, že pre splatnosti 10 rokov po najdlhších splatnostiach uvedených v druhom odseku sa extrapolované forwardové sadzby neodlišujú viac ako o tri základné body od konečnej forwardovej sadzby.“;

(16)     Článok 86 sa nahrádza takto:

„Článok 86

Regulačné technické normy

S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s metódami a výpočtami technických rezerv orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí:

a)      poistno-matematické a štatistické metódy na výpočet najlepšieho odhadu uvedeného v článku 77 ods. 2;

b)     metódy, zásady a techniky na stanovenie príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby, ktorá sa má použiť na výpočet najlepšieho odhadu uvedeného v článku 77 ods. 2;

c)      okolnosti, za ktorých sa vypočítajú technické rezervy ako celok, alebo ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže, a metódy, ktoré sa majú použiť v prípade, že sa technické rezervy vypočítajú ako celok, ako sa uvádza v článku 77 ods. 4;

d)     metódy a predpoklady, ktoré sa majú použiť na výpočet rizikovej marže vrátane stanovenia sumy použiteľných vlastných zdrojov potrebných na zabezpečenie poistných a zaistných záväzkov a kalibráciu miery nákladov na kapitál, ako sa uvádza v článku 77 ods. 5;

da)   podrobné kritériá metodiky vzorec na výpočet prémie za nelikviditu a metodiku na určenie výrazne nelikvidných záväzkov, ako sa uvádza v článku 77a;

e)      skupiny činností, na základe ktorých sa rozčlenia poistné a zaistné záväzky s cieľom výpočtu technických rezerv, ktoré sú uvedené v článku 80;

f)      normy, ktoré sa majú splniť s cieľom zabezpečiť vhodnosť, úplnosť a presnosť údajov použitých na výpočet technických rezerv, a špecifické podmienky, za ktorých by bolo vhodné použiť aproximácie vrátane individuálneho prístupu na výpočet najlepšieho odhadu, ako sa uvádza v článku 82;

g)      metódy, ktoré sa majú použiť na výpočet úpravy z dôvodu zlyhania protistrany podľa článku 81, určené na odhad očakávaných strát z dôvodu zlyhania protistrany;

h)      pokiaľ je to potrebné, zjednodušené metódy a techniky na výpočet technických rezerv s cieľom zabezpečiť, aby poistno-matematické a štatistické metódy uvedené v písmenách a) a d) boli primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík, ktorým je poisťovňa a zaisťovňa, vrátane kaptívnych poisťovní a zaisťovní, vystavená;

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

▌";

(17)     Článok 92 sa mení a dopĺňa takto:

a)      Názov sa nahrádza takto:

„Článok 92

Regulačné a vykonávacie technické normy“;

b)     Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.         S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti so stanovovaním vlastných zdrojov orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí:

a)      kritériá ▌schvaľovania dodatkových vlastných zdrojov orgánom dohľadu v súlade s článkom 90;

b)     posudzovanie účastí v zmysle tretieho pododseku článku 212 ods. 2 vo finančných a úverových inštitúciách pri stanovovaní vlastných zdrojov.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

ba)      dopĺňa sa tento odsek:

„2a.       S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania článku 90 orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem týkajúcich sa postupov, ktoré sa majú dodržať, a formátov a vzorov, ktoré sa majú použiť pri schvaľovaní dodatkových vlastných zdrojov orgánom dohľadu.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

”;

(18)     Článok 97 sa nahrádza takto:

„Článok 97

Regulačné technické normy

1.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s klasifikáciou vlastných zdrojov orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí:

a)      zoznam položiek vlastných zdrojov vrátane položiek uvedených v článku 96, o ktorých sa usudzuje, že splnili kritériá stanovené v článku 94, ktorý pri každej položke vlastných zdrojov obsahuje presný opis znakov určujúcich jej zaradenie;

b)     metódy, ktoré majú použiť orgány dohľadu, keď schvaľujú hodnotenie a zaradenie položiek vlastných zdrojov, ktoré nie sú na zozname uvedenom v písmene a);

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Komisia pravidelne preveruje a prípadne aktualizuje zoznam uvedený v písmene a) ods. 1 v závislosti od vývoja na trhu.

;

(19)     Článok 99 sa nahrádza takto:

„Článok 99

Regulačné technické normy pre použiteľnosť vlastných zdrojov

1.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s použiteľnosťou vlastných zdrojov orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí:

a)      kvantitatívne limity uvedené v článku 98 ods. 1 a ods. 2;

b)     úpravy, ktoré by sa mali vykonať s cieľom zohľadniť neprevoditeľnosť tých položiek vlastných zdrojov, ktoré sa môžu použiť len na krytie strát vzniknutých z konkrétneho segmentu záväzkov alebo z konkrétnych rizík (oddelené prostriedky – „ring-fenced funds“).

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“

▌;

(19a)   Vkladá sa tento článok:

„Článok 106a

Výpočet podmodulu rizika rozpätia: mechanizmus symetrickej úpravy

1.        Podmodul rizika rozpätia vypočítaný v súlade s štandardným vzorcom zahŕňa symetrickú úpravu vo vzťahu ku kapitálovej požiadavke rozpätia uplatňovanej na pokrytie rizika v dôsledku zmien v úrovni cien dlhopisov a cien iných cenných papierov s fixným príjmom s podobnými charakteristikami peňažných tokov.

2.        Symetrická úprava štandardnej kapitálovej požiadavky rozpätia kalibrovanej v súlade s článkom 104 ods. 4 na pokrytie rizika v dôsledku zmien v úrovni cien dlhopisov a cien iných cenných papierov s fixným príjmom s podobnými charakteristikami peňažných tokov je založená na funkcii súčasnej úrovne primeraného indexu cenných papierov s fixným príjmom a váženom priemere úrovne tohto indexu. Vážený priemer sa vypočíta za primerané časové obdobie, ktoré je rovnaké pre všetky poisťovne a zaisťovne.

3.        Symetrická úprava štandardnej kapitálovej požiadavky rozpätia na pokrytie rizika v dôsledku zmien v úrovni cien dlhopisov a cien iných cenných papierov s fixným príjmom s podobnými charakteristikami peňažných tokov nesmie spôsobiť, aby uplatňovaná kapitálová požiadavka rozpätia bola nižšia alebo vyššia o viac než 25 % ako štandardná kapitálová požiadavka rozpätia .

4.        Poisťovne a zaisťovne uplatňujúce upravenú príslušnú časovú štruktúru bezrizikovej úrokovej sadzby uvedenú v článku 77a ods. 2 neuplatňujú symetrickú úpravu štandardnej kapitálovej požiadavky rozpätia v prípade, ak výsledok úpravy v súlade s článkom 106a je kapitálová požiadavka rozpätia nižšia ako je štandardná kapitálová požiadavka rozpätia.“;

(19b)  V článku 105 ods. 6 sa za druhý pododsek dopĺňa tento pododsek:

„Ak sa derivátová zmluva zúčtuje prostredníctvom povolenej centrálnej zmluvnej strany, príslušná kapitálová požiadavka na riziko zlyhania protistrany je nižšia než v prípade, ak zmluva nebola zúčtovaná týmto spôsobom.“;

(20)     Dopĺňa sa tento článok:

„Článok 109a

Harmonizované technické údaje používané v štandardnom vzorci:

1.        Na účely výpočtu modulu trhového rizika a modulu rizika zlyhania protistrany uvedených v článku 105 ods. 5 a 6 možno na určenie pravdepodobnosti zlyhania použiť externý rating po splnení týchto podmienok:

a)     externé ratingy vydávajú externé ratingové agentúry (ECAI);

b)     ECAI je ratingová agentúra, ktorá bola registrovaná alebo certifikovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009, alebo, ak ECAI nie je registrovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009, jej spôsobilosť posúdili ESA prostredníctvom spoločného výboru zriadeného podľa článku 54 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 (spoločný výbor) a v súlade s metodickými požiadavkami stanovenými v článkoch 6 až 13 nariadenia (ES) č. 1060/2009;

c)      externé ratingy sú prostredníctvom spoločného výboru zaradené podľa objektívnej stupnice kategórií úverovej kvality v súlade s odsekom 2;

2.        Na účely prvého pododseku spoločný výbor:

a)     zverejní zoznam spôsobilých ECAI;

b)     preverí, či individuálne ratingy sú za rovnakých podmienok prístupné aspoň všetkým inštitúciám, ktoré majú o tieto individuálne ratingy legitímny záujem;

c)      bez toho, aby bol dotknutý článok 56 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 zaradí externé ratingy podľa objektívnej stupnice kategórií úverovej kvality pri uplatnení krokov stanovených v súlade s článkom 111 ods. 1 písm. n).

S cieľom zamedziť prehnané spoliehanie sa na ECAI, poisťovne a zaisťovne overia primeranosť externých ratingov ako súčasť svojho riadenia rizika použitím dodatočných ratingov kedykoľvek je to potrebné v záujme zamedzenia akejkoľvek automatickej závislosti na externých ratingoch.

Orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem o postupoch, ktoré sa majú dodržať pri overovaní externých ratingov.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

1a.      Na účely zjednodušenia výpočtu modulu trhového rizika uvedeného v článku 105 ods. 5 orgán EIOPA:

a)     uverejní zoznam regionálnych vlád a miestnych orgánov, v prípade ktorých sa s expozíciami voči nim zaobchádza rovnako ako s expozíciami voči ústrednej vláde štátu, v jurisdikcii ktorej sú tieto regionálne vlády a miestne orgány zriadené, ak neexistuje rozdiel v riziku medzi týmito expozíciami z dôvodu existencie osobitných právomocí regionálnych vlád a miestnych orgánov vyberať príjem a osobitných inštitucionálnych opatrení, ktorých účinkom sa zníži riziko zlyhania;

b)     bližšie určí úpravy, ktoré sa majú vykonať v prípade mien viazaných na euro v podmodule menového rizika uvedeného v článku 105 ods. 5 písm. e) s uplatnením kritérií uvedených v článku 111 ods. 1 písm. p); a

c)      bližšie určí primeraný akciový index uvedený v článku 106 ods. 2, vypočíta symetrickú úpravu uvedenú v článku 106 s uplatnením metód, predpokladov a štandardných parametrov určených v súlade s článkom 111 ods. 1 písm. c) a podrobných kritérií určených v článku 111 ods. 1 písm. o) a každý mesiac zverejní oba súbory informácií; a

d)     bližšie určí primeraný index cenných papierov s fixným príjmom uvedený v článku 106a ods. 2, vypočíta symetrickú úpravu uvedenú v článku 106a s uplatnením metód, predpokladov a štandardných parametrov určených v súlade s článkom 111 ods. 1 písm. c) a podrobných kritérií určených v článku 111 ods. 1 písm. o) a každý mesiac zverejní oba súbory informácií;

1b.      S cieľom zamedziť prehnané spoliehanie sa na ECAI, poisťovne a zaisťovne overia primeranosť externých ratingov ako súčasť svojho riadenia rizika použitím dodatočných ratingov kedykoľvek je to potrebné v záujme zamedzenia akejkoľvek automatickej závislosti riadenia rizika na externých ratingoch.

2.        Na účely zjednodušenia výpočtu modulu upisovacieho rizika zdravotného poistenia uvedeného v článku 105 ods. 4, orgán EIOPA uverejní v súlade s výpočtami poskytnutými orgánmi dohľadu dotknutých členských štátov štandardné odchýlky v súvislosti s konkrétnymi vnútroštátnymi legislatívnymi opatreniami členských štátov, ktoré povoľujú rozdeliť poistné plnenia súvisiace s rizikom zdravotného poistenia medzi poisťovne a zaisťovne a ktoré spĺňajú tieto kritériá:

a)     mechanizmus delenia poistných plnení je transparentný a plne špecifikovaný pred ročným obdobím, na ktoré sa uplatňuje;

b)     mechanizmus delenia poistných plnení, počet poisťovní podieľajúcich sa na systéme rozdelenia zdravotného rizika (HRES), a charakteristiky podnikania spadajúceho pod HRES zaručujú, že u všetkých poisťovní podieľajúcich sa na HRES je volatilita ročných strát z podnikania spadajúceho pod HRES výrazne znížená prostredníctvom HRES, a to pokiaľ ide o poistné, ako aj riziko rezerv;

c)      zdravotné poistenie spadajúce pod HRES je povinné a slúži ako čiastočná alebo úplná alternatíva k zdravotnému poisteniu poskytovanému zákonným systémom sociálneho zabezpečenia;

d)     v prípade platobnej neschopnosti poisťovne podieľajúcej sa na HRES sa jedna alebo niekoľko vlád členských štátov zaručí, že v plnom rozsahu uspokojí nároky poistencov poisťovní, ktorých podnikanie spadá pod HRES.

Komisia môže prijať v súlade s článkom 301a delegované akty, v ktorých ustanoví dodatočné kritériá.“;

(21)     Článok 111 sa nahrádza takto:

„Článok 111

Regulačné technické normy týkajúce sa článkov 103 až 109

1.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s článkom 101 a článkami 103 až 109 orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí:

a)        štandardný vzorec v súlade s ustanoveniami článku 101 a článkov 103 až 109,

b)        akékoľvek nevyhnutné podmoduly alebo podmoduly presnejšie kryjúce riziká, ktoré patria do príslušných rizikových modulov uvedených v článku 104, ako aj ich následné aktualizácie;

c)        metódy, predpoklady a štandardné parametre, ktoré sa majú kalibrovať na interval spoľahlivosti uvedený v článku 101 ods. 3 a použiť pri výpočte každého rizikového modulu alebo podmodulu základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť stanovenej v článkoch 104, 105 a 304, mechanizmus symetrickej úpravy a primeranú lehotu vyjadrenú počtom mesiacov, ako sa uvádza v článku 106 a článku 106a, a primeraný prístup k integrovaniu metódy uvedenej v článku 304 do výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť podľa štandardného vzorca;

d)        korelačné parametre vrátane, ak je to potrebné, parametrov stanovených v prílohe IV a postupy aktualizácie týchto parametrov;

e)        ak poisťovne a zaisťovne použijú techniky na zmiernenie rizika, metódy a predpoklady, ktoré sa majú použiť na zhodnotenie zmien v rizikovom profile príslušných poisťovní a zaisťovní a na úpravu výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť;

f)         kvalitatívne kritériá, ktoré musia spĺňať techniky na zmiernenie rizík uvedené v písmene e) s cieľom zabezpečiť, aby sa riziko skutočne prenieslo na tretiu stranu;

fa)       metódu, ktorá sa má použiť pri hodnotení kapitálovej požiadavky na riziko zlyhania protistrany v prípade expozície povoleným centrálnym zmluvným stranám, ako sa uvádza v článku 105. Tieto parametre sa vymedzia tak, aby zabezpečili konzistentnosť v zaobchádzaní s takýmito expozíciami v prípade úverových inštitúcií a investičných firiem, ako to vyžaduje smernica 2012/xx./EÚ (CRD IV);

g)        metódy a parametre, ktoré sa musia použiť pri hodnotení kapitálovej požiadavky pre operačné riziko stanovenej v článku 107 vrátane percentuálnej hodnoty uvedenej v článku 107 ods. 3;

h)        metódy a úpravy, prostredníctvom ktorých sa zohľadní znížený rozsah diverzifikácie rizík u poisťovní a zaisťovní v súvislosti s oddelenými prostriedkami (ring-fenced funds);

i)         metódy, ktoré sa majú použiť na výpočet úpravy zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv a odložených daní absorbovať straty, ako sa stanovuje v článku 108;

j)         podskupinu štandardných parametrov v moduloch upisovacieho rizika životného, neživotného a zdravotného poistenia, ktoré sa môžu nahradiť konkrétnymi parametrami poisťovní a zaisťovní, ako sa stanovuje v článku 104 ods. 7;

k)        kritériá týkajúce sa štandardizovaných metód, ktoré majú použiť poisťovne alebo zaisťovne na výpočet parametrov charakteristických pre poisťovne a zaisťovne uvedených v písmene j), a akékoľvek kritériá týkajúce sa úplnosti, presnosti a primeranosti použitých údajov, ktoré sa musia splniť pred udelením schválenia orgánom dohľadu, spoločne s postupom, ktorý treba dodržiavať pri takomto schvaľovaní;

l)         zjednodušené výpočty určené pre špecifické podmoduly a rizikové moduly, ako aj kritériá, ktorých splnenie sa požaduje od poisťovní a zaisťovní vrátane kaptívnych poisťovní a zaisťovní, aby boli oprávnené použiť uvedené zjednodušenia, ako sa stanovuje v článku 109;

m)       prístup, ktorý sa použije v súvislosti s prepojenými poisťovňami a zaisťovňami v zmysle článku 212 pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť, najmä pri výpočte podmodulu akciového rizika uvedeného v článku 105 ods. 5, zohľadňujúc pravdepodobné zníženie volatility hodnoty týchto prepojených spoločností vyplývajúcej zo strategickej povahy týchto investícií a vplyv, ktorý má podnik s účasťou na tieto prepojené spoločnosti;

n)        zaradenie ratingových agentúr a združení ratingových agentúr podľa stupnice krokov úverovej kvality uvedenej v článku 109a ods. 1 písm. c);

o)        podrobné kritéria akciového indexu uvedeného v článku 109a ods. 1a písm. c) a indexu cenných papierov s fixným príjmom uvedeného v článku 109a ods. 1a písm. d);

p)        podrobné kritériá úpravy mien viazaných na euro na účely zjednodušenia výpočtu podmodulu menového rizika uvedeného v článku 109a ods. 1 písm. b);

q)        podmienky kategorizácie regionálnych vlád a miestnych orgánov uvedené v článku 109a ods. 1a písm. a);

r) podrobné kritériá, ktoré musia spĺňať vnútroštátne legislatívne opatrenia, a metodiku a požiadavky na výpočet štandardnej odchýlky na účely zjednodušenia výpočtu modulu upisovacieho rizika zdravotného poistenia uvedeného v článku 109a ods. 2.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem o postupoch, ktoré sa majú dodržať, a formátoch a vzoroch, ktoré sa majú použiť na:

a)        aktualizáciu korelačných parametrov uvedených v písm. d);

b)        udelenie súhlasu orgánom dohľadu na použitie parametrov charakteristických pre poisťovne a zaisťovne uvedených v písm. k).

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v štvrtom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

2.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s kapitálovou požiadavkou na solventnosť orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých ustanoví kvantitatívne limity a kritéria použiteľnosti aktív, s cieľom riešiť riziká, ktoré nie sú dostatočne pokryté podmodulom.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Takéto regulačné technické normy sa uplatňujú na aktíva kryjúce technické rezervy s výnimkou aktív, ktoré sú v držbe na krytie záväzkov v životnom poistení, kde investičné riziko znáša poistník. Tieto regulačné technické normy zreviduje Komisia s ohľadom na vývoj štandardného vzorca a vývoj na finančných trhoch.“;

(22)     Článok 114 sa nahrádza takto:

„Článok 114

Regulačné a vykonávacie technické normy týkajúce sa vnútorných modelov kapitálovej požiadavky na solventnosť

1.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s čiastočným a úplným vnútorným modelom kapitálovej požiadavky na solventnosť orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí:

b)        úpravy noriem stanovených v článkoch 120 až 125 vzhľadom na obmedzený rozsah uplatňovania čiastočného vnútorného modelu;

c)        koncepciu zmeny vnútorného modelu uvedenú v článku 115;

d)        spôsob, ktorým sa čiastočný vnútorný model úplne začlení do štandardného vzorca na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť, ktorý je uvedený v článku 113 ods. 1 písm. c), a požiadavky na používanie alternatívnych integračných techník.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem o postupoch, ktoré sa majú dodržať, a formátoch a vzoroch, ktoré sa majú použiť na:

a)        schvaľovanie vnútorného modelu v súlade s článkom 112; a

b)        schvaľovanie zásadných zmien vnútorného modelu a zmien koncepcie zmeny vnútorného modelu uvedenej v článku 115.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v štvrtom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(23)     Článok 127 sa nahrádza takto:

„Článok 127

Regulačné technické normy týkajúce sa článkov 120 až 126

S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s článkami 120 až 126 a podporiť lepšie hodnotenie rizikového profilu a riadenia činností poisťovní a zaisťovní orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí používanie vnútorných modelov v celej Únii.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(24)     Článok 129 sa mení a dopĺňa takto:

a)        v odseku 1 sa písmená i), ii) a iii) nahrádzajú takto:

„i)       2 300 000 EUR v prípade neživotných poisťovní vrátane kaptívnych poisťovní okrem prípadu, keď sú pokryté všetky alebo niektoré rizika zahrnuté do jedného z odvetví 10 až 15 v časti A prílohy I; v tomto prípade nesmie byť nižšia ako 3 500 000 EUR;

ii)       3 500 000 EUR v prípade životnej poisťovne vrátane kaptívnych poisťovní;

iii)        3 500 000 EUR v prípade zaisťovní, s výnimkou kaptívnych zaisťovní; v tomto prípade minimálna kapitálová požiadavka nesmie byť nižšia ako 1 100 000 EUR;“;

b)        V odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty umožňujú svojím orgánom dohľadu, aby po dobu, ktorá sa skončí 31. decembra 2014 vyžadovali od poisťovne alebo zaisťovne, aby uplatňovala percentuálne hodnoty uvedené v prvom pododseku výlučne na kapitálovú požiadavku na solventnosť podniku vypočítanú v súlade s kapitolou VI oddielom 4 pododdielom 2.“;

c)        v odseku 4 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Na účely výpočtu limitov uvedených v odseku 3 podniky nemajú povinnosť vypočítavať kapitálovú požiadavku na solventnosť štvrťročne.“;

d)        V odseku 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„5.      Komisia predloží Európskemu parlamentu a Európskemu výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové zabezpečenie zamestnancov ustanovenému rozhodnutím Komisie 2004/9/ES*, a to do 31. októbra 2017 správu o pravidlách členských štátov a postupoch orgánov dohľadu prijatých podľa odsekov 1 až 4.

___________

* Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 34.“;

(27)     Článok 130 sa nahrádza takto:

„Článok 130

Regulačné technické normy

S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s minimálnou kapitálovou požiadavkou orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky uvedenej v článkoch 128 a 129.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(28)     V prvom odseku článku 131 sa dátum „31. októbru 2012“ nahrádza dátumom „31. decembru 2012“ a dátum „31. októbra 2013“ sa nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

(29)     Článok 135 sa nahrádza takto:

„Článok 135

Regulačné a vykonávacie technické normy týkajúce sa kvalitatívnych požiadaviek

1.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s článkami 132 ods. 2 a 132 ods. 4 orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí kvalitatívne požiadavky v týchto oblastiach:

a)        identifikácia, meranie, monitorovanie a riadenie ▌rizík vyplývajúcich z investícií, v súvislosti s prvým pododsekom článku 132 ods. 2;

b)        identifikácia, meranie, monitorovanie a riadenie ▌osobitných rizík vyplývajúcich z investícií do derivátových nástrojov a aktív uvedených v druhom pododseku ods. 4 článku 132 a určenie toho, do akej miery použitie týchto aktív predstavuje zníženie rizika alebo efektívne riadenie portfólia, ako sa uvádza v treťom pododseku článku 123 ods. 4.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

1a.      S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania písm. a) a písm. b) prvého pododseku odseku 1 orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem o postupoch oznamovania, ktoré sa majú dodržať, a formátoch a vzoroch, ktoré sa majú použiť.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

2.        Komisia prijme v súlade s článkom 301a ▌delegované akty, v ktorých ustanoví:

a)        požiadavky, ktoré musia podniky, ktoré preskupujú úvery do obchodovateľných cenných papierov a iných finančných nástrojov (pôvodcovia), spĺňať na to, aby poisťovne alebo zaisťovne mohli investovať do takýchto cenných papierov alebo nástrojov vydaných po 1. januári 2011, vrátane požiadaviek, ktorými sa zabezpečí, aby si pôvodca ponechal čistý hospodársky podiel vo výške aspoň 5 %;

b)        kvalitatívne požiadavky, ktoré musia spĺňať poisťovne alebo zaisťovne, ktoré investujú do týchto cenných papierov alebo nástrojov;

c)        určenie okolností, za ktorých môže byť uložené navýšenie kapitálu ak došlo k porušeniu požiadaviek ustanovených v písmenách a) a b) tohto odseku, bez toho, aby tým bol dotknutý článok 101 ods. 3.

2a.      S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s odsekom 2 písm. c) orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí metodiky na výpočet navýšenia kapitálu v ňom uvedeného.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

(30) Článok 138 ods. 4 sa nahrádza takto:

▌„4.    V prípade mimoriadneho poklesu na finančných trhoch, ktorý vyhlási orgán EIOPA v súlade s týmto odsekom, a po konzultácii s Európskym výborom pre systémové riziká zriadeným podľa nariadenia (EÚ) č. 1092/2010, môže orgán dohľadu predĺžiť lehotu stanovenú v druhom pododseku odseku 3 o primeraný čas pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov vrátane priemerného trvania technických rezerv.

Ak priemerné trvanie technických rezerv prekračuje 12 rokov, jedna tretina trvania sa považuje za primeranú na určenie obdobia v prvom pododseku s maximálnou dĺžkou sedem rokov.

▌Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 18 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán EIOPA môže prijať na účely tohto odseku a na žiadosť príslušného orgánu dohľadu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodnutie ▌, v ktorom skonštatuje, že došlo k mimoriadnemu poklesu na finančných trhoch. K mimoriadnemu poklesu na finančných trhoch dochádza vtedy, ak dôjde k nepredvídanému, výraznému a prudkému poklesu na finančných trhoch v celej Únii, ktorý sa líši od poklesov, ktoré sa objavujú ako súčasť hospodárskeho cyklu ▌.

Orgán EIOPA aspoň raz za mesiac preskúma, či podmienky uvedené v predchádzajúcom pododseku k dátumu preskúmania ešte stále platia ▌. Orgán EIOPA na tento účel môže na žiadosť príslušného orgánu dohľadu alebo z vlastnej iniciatívy prijať rozhodnutie, v ktorom skonštatuje, že mimoriadny pokles na finančných trhoch už prestal existovať.

Bez ohľadu na svoju príslušnosť príslušné orgány dohľadu informujú v rámci kolégií orgánov dohľadu o svojom rozhodnutí zamietnuť predĺženie lehoty uvedenej v pododseku 5.

Ak existujú v kolégiu orgánov dohľadu rozdielne názory na rozhodnutie dotknutého orgánu dohľadu zamietnuť predĺženie lehoty uvedenej v odseku 5, orgán dohľadu nad skupinou alebo akékoľvek iné dotknuté orgány dohľadu môžu konzultovať s orgánom EIOPA. Konzultácia s orgánom EIOPA trvá mesiac a informujú sa o nej všetky dotknuté orgány dohľadu. Ak prebehla konzultácia s orgánom EIOPA, dotknutý orgán dohľadu musí pred prijatím rozhodnutia takúto radu náležitým spôsobom zvážiť. V súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 má orgán EIOPA v tomto úlohu sprostredkovateľa.

Ak do konca lehoty uvedenej v pododseku 7 tohto článku v prípade nedosiahnutia dohody v rámci kolégia orgán dohľadu nad skupinou alebo ktorýkoľvek z dotknutých orgánov dohľadu postúpil vec orgánu EIOPA podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, dotknutý orgán dohľadu svoje rozhodnutie odloží a počká na akékoľvek rozhodnutie orgánu EIOPA podľa článku 19 ods. 3 uvedeného nariadenia a prijme rozhodnutie v súlade s rozhodnutím orgánu EIOPA.

Lehota uvedená v pododsekoch 6 a 7 sa považuje za zmierovacie obdobie v zmysle článku 19 ods. 2 uvedeného nariadenia. Orgán EIOPA prijme rozhodnutie do dvoch mesiacov. Vec nemožno postúpiť orgánu EIOPA po uplynutí lehoty uvedenej v odseku alebo po dosiahnutí dohody medzi dotknutými orgánmi dohľadu.

Príslušné poisťovne alebo zaisťovne predložia každé 3 mesiace ich orgánom dohľadu správu o pokroku, v ktorej uvedú prijaté opatrenia a pokrok smerom k obnoveniu použiteľných vlastných zdrojov na úroveň pokrývajúcu kapitálovú požiadavku na solventnosť alebo k zníženiu rizikového profilu s cieľom zabezpečiť splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť.

Predĺženie lehoty uvedené v prvom pododseku sa zruší, ak je zo správy o pokroku zjavné, že sa nedosiahol žiadny významný pokrok k obnoveniu použiteľných zdrojov na úroveň pokrývajúcu kapitálovú požiadavku na solventnosť alebo k zníženiu rizikového profilu s cieľom zabezpečiť splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť medzi dátumom zistenia neplnenia kapitálovej požiadavky na solventnosť a dátumom predloženia správy o pokroku.

▌“;

(31)     Článok 143 sa nahrádza takto:

„Článok 143

Regulačné technické normy týkajúce sa článku 138 ods. 4

1.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s článkom 138 ods. 4 orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí faktory a kritériá, ktoré sa musia zohľadniť na účely uplatňovania článku 138 ods. 4, vrátane maximálnej ▌lehoty vyjadrenej celkovým počtom mesiacov, ktorá musí byť rovnaká pre všetky poisťovne a zaisťovne, ako sa uvádza v prvom pododseku ods. 4 článku 138.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

1a.      S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania článku 138 ods. 4 orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem, v ktorých bližšie určí postupy, ktoré orgán EIOPA dodržiava pri určovaní, či došlo k mimoriadnemu poklesu na finančných trhoch v súlade s článkom 138 ods. 4.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

2.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s článkami 138 ods. 2, 139 ods. 2 a 141 orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí ozdravný plán uvedený v článku 138 ods. 2 a finančnú schému uvedenú v článku 139 ods. 2 a článku 141, pričom sa náležitým spôsobom bude snažiť zabrániť procyklickým účinkom.“

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(31a)   V článku 149 sa ods. 1 nahrádza takto:

„1.      Akákoľvek zmena, ktorú poisťovňa mieni vykonať v informáciách uvedených v článku 147, podlieha postupu ustanovenému v článkoch 147 a 148.“;

(32)     V článku 155 ods. 3 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Navyše orgán dohľadu domovského alebo hostiteľského členského štátu môže postúpiť danú vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 ods. 1 až 4 a ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V takomto prípade orgán EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom.“;

(32a)   V článku 155 sa ods. 9 nahrádza takto:

„9.      Členské štáty poskytnú Komisii a orgánu EIOPA údaje o množstve a druhu prípadov, ktoré viedli k zamietnutiu podľa článkov 146 a 148, alebo v ktorých sa prijali opatrenia podľa odsekov 3 a 4 tohto článku.“

(33)     V článku 158 ods. 2 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Navyše orgán dohľadu domovského alebo hostiteľského členského štátu môže postúpiť danú vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 ods. 1 až 4 a ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V takomto prípade orgán EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom.“;

(33a)   Článok 159 sa nahrádza takto:

„Článok 159

Štatistické informácie o cezhraničných činnostiach

Každá poisťovňa bude informovať orgány dohľadu svojho členského štátu oddelene o operáciách vykonávaných na základe práva usadiť sa a na základe slobody poskytovať služby o sume poistného, poistných plnení a poplatkov bez odpočítania zaistenia podľa členského štátu takto:

a)        pre neživotné poistenie podľa skupín činností, ako sú vymedzené v príslušnom delegovanom akte;

b)        pre životné poistenie podľa skupiny činnosti I až IX, ako sú vymedzené v príslušnom delegovanom akte.

Pokiaľ ide o odvetvie 10 v časti A prílohy I, okrem zodpovednosti dopravcu dotknutý podnik tiež informuje uvedený orgán dohľadu o početnosti a priemerných nákladoch na poistné plnenia.

Orgány dohľadu domovského členského štátu postúpia informáciu uvedenú v prvom a druhom pododseku v primeranom čase a v súhrnnej forme orgánom dohľadu každého z dotknutých členských štátov na základe ich žiadosti.“;

(34)     Článok 172 sa nahrádza takto:

„Článok 172

Rovnocennosť vo vzťahu k zaisťovniam

1.        Komisia prijme v súlade s článkom 301a ▌delegované akty, v ktorých bližšie určí kritériá na posúdenie toho, či režim dohľadu v tretej krajine, ktorý sa uplatňuje na zaisťovacie činnosti podnikov s ústredím v tejto tretej krajine, je rovnocenný s režimom ustanoveným v hlave I ▌.

2.        Ak tretia krajina splnila kritériá prijaté v súlade s ods. 1, Komisia môže v súlade s článkom 301a a s pomocou orgánu EIOPA v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 rozhodnúť, že režim dohľadu v tretej krajine, ktorý sa uplatňuje na zaisťovacie činnosti podnikov s ústredím v tejto tretej krajine, je rovnocenný s režimom stanoveným v hlave I tejto smernice.

Tieto rozhodnutia sa pravidelne prehodnocujú s cieľom zohľadniť akékoľvek významné zmeny režimu dohľadu stanoveného v hlave I a režimu dohľadu v tretej krajine.

Orgán EIOPA na svojej webovej stránke uverejňuje a aktualizuje zoznam tretích krajín uvedených v prvom pododseku.

3.        Pokiaľ sa v súlade s odsekom 2 usúdi, že režim dohľadu v tretej krajine je rovnocenný s režimom ustanoveným v tejto smernici, zaistné zmluvy uzavreté s podnikmi, ktoré majú svoje ústredie v uvedenej tretej krajine, sa posudzujú rovnakým spôsobom ako zaistné zmluvy uzavreté s podnikom, ktorý je schválený v súlade s touto smernicou.

4.        Odchylne od odseku 2 a napriek tomu, že neboli splnené kritériá stanovené v súlade s ods. 1, Komisia môže na obmedzený čas a v súlade s článkom 301a a s pomocou orgánu EIOPA v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 rozhodnúť, že režim dohľadu v tretej krajine, ktorý sa uplatňuje na zaisťovacie činnosti podnikov s ústredím v tejto tretej krajine, je dočasne rovnocenný s režimom stanoveným v hlave I, ak táto tretia krajina spĺňa aspoň tieto kritériá:

a)        poskytla Únii písomný záväzok prijať a uplatňovať režim dohľadu, ktorý je možné vyhodnotiť ako rovnocenný v súlade s ods. 2, pred uplynutím tohto obmedzeného obdobia;

b)        zriadila konvergenčný program s cieľom splniť záväzok podľa písm. a);

c)        vyčlenila dostatočné zdroje na splnenie záväzku podľa písm. a);

d)        má režim solventnosti založený na riziku a na ekonomickom oceňovaní aktív a záväzkov;

e)        uzatvorila dohody s cieľom výmeny dôverných informácií v oblasti dohľadu v súlade s článkom 264;

f)         má nezávislý systém dohľadu založený na základných zásadách, zásadách a normách prijatých IAIS;

g)        stanovila povinnosti týkajúce sa mlčanlivosti pre všetky osoby, ktoré konajú v mene jej orgánov dohľadu, najmä o výmene informácií s orgánom EIOPA a orgánmi dohľadu, ako sa ustanovuje v článku 13 ods. 10.

Všetky rozhodnutia o dočasnej rovnocennosti zohľadňujú správy Komisie v súlade s článkom 177 ods. 2. Tieto rozhodnutia sa pravidelne prehodnocujú na základe správ o pokroku príslušnej tretej krajiny, ktoré sa predkladajú Komisii a orgánu EIOPA každých šesť mesiacov.

Orgán EIOPA na svojej webovej stránke uverejňuje a aktualizuje zoznam tretích krajín uvedených v prvom pododseku.

Komisia môže v súlade s článkom 301a prijať delegované akty, ktorými sa spresnia podmienky stanovené v prvom pododseku.

5.        Dĺžka obdobia uvedeného v ods. 4 je päť rokov od 1. januára 2014 alebo do dátumu, od ktorého sa režim dohľadu tejto tretej krajiny považuje v súlade s ods. 2 za rovnocenný s režimom, ktorý je ustanovený v hlave I, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Toto obdobie sa môže predĺžiť najviac o jeden rok, ak je tento čas potrebný na to, aby orgán EIOPA a Komisia zhodnotili rovnocennosť na účely odseku 2.

6.        Na zaisťovacie zmluvy uzavreté s podnikmi majúcimi ústredie v tretej krajine, ktorej režim dohľadu sa dočasne považuje za rovnocenný v súlade s odsekom 4, sa uplatňuje rovnaký režim ako v odseku 3. Článok 173 sa uplatňuje aj na zaisťovne s ústredím v tretej krajine, ktorej režim dohľadu sa dočasne považuje za rovnocenný v súlade s odsekom 4.

(35a)   Článok 176 sa nahrádza takto:

„Článok 176

Informácie od členských štátov Komisii a orgánu EIOPA

Orgány dohľadu členských štátov informujú Komisiu, orgán EIOPA a orgány dohľadu ostatných členských štátov o každom povolení priamemu alebo nepriamemu dcérskemu podniku, ktorého jeden alebo viacero materských podnikov sa spravuje právnymi predpismi tretej krajiny.

Uvedená informácia obsahuje aj oznámenie štruktúry dotknutej skupiny.

Vždy, keď podnik, ktorý sa spravuje právom tretej krajiny nadobudne podiel v poisťovni alebo zaisťovni, ktorej bolo udelené povolenie v Spoločenstve, stane sa táto poisťovňa alebo zaisťovňa dcérskym podnikom tohto podniku z tretej krajiny, orgány dohľadu domovského členského štátu informujú Komisiu, orgán EIOPA a orgány dohľadu ostatných členských štátov.“;

(35b)   Článok 177 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.      Členské štáty informujú Komisiu a orgán EIOPA o akýchkoľvek všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa stretli ich poisťovne alebo zaisťovne pri usadení a pôsobení v tretej krajine alebo pri výkone ich činností v tretej krajine.“;

(36)     Článok 210 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.       S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s finitným zaistením orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí monitorovanie, riadenie a kontrolu rizík vyplývajúcich z činností finitného zaistenia.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

2a.      S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 1 orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem o postupoch oznamovania, ktoré sa majú dodržať, a formátoch a vzoroch, ktoré sa majú použiť.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v  prvom  pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(37)     V článku 211 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.       S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s článkom 211 ods. 1 orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí tieto kritériá na udelenie súhlasu orgánom dohľadu:

a)        rozsah pôsobnosti povolenia;

b)        povinné podmienky, ktoré sa majú zahrnúť do všetkých vydaných zmlúv;

c)        požiadavky vhodnosti a odbornosti uvedené v článku 42 na osoby riadiace účelovo vytvorený subjekt;

d)        požiadavky vhodnosti a odbornosti na akcionárov alebo členov vlastniacich kvalifikovaný podiel v účelovo vytvorenom subjekte;

e)        riadne správne a účtovné postupy, vhodné mechanizmy vnútornej kontroly a požiadavky manažmentu rizika;

f)         požiadavky týkajúce sa účtovníctva, obozretnosti a štatistických informácií;

g)        požiadavky solventnosti.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

2a.      S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania článku 211 ods. 1 a ods. 2 orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem o postupoch, ktoré sa majú dodržať, a formátoch a vzoroch, ktoré sa majú použiť pri schvaľovaní účelovo vytvorených subjektov orgánom dohľadu.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

2b.      S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania článku 211 ods. 1 a ods. 2 orgán EIOPA môže vypracovať návrh vykonávacích technických noriem o postupoch, ktoré sa majú dodržať, a formátoch a vzoroch, ktoré sa majú použiť počas spolupráce a výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu v prípade, že je účelovo vytvorený subjekt, ktorý preberá riziko poisťovne alebo zaisťovne, usadený v členskom štáte, v ktorom poisťovňa alebo zaisťovňa nie je povolená.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

3.        Účelovo vytvorené subjekty povolené pred 31. decembrom 2012 sa riadia právnymi predpismi členského štátu, ktorý účelovo vytvorený subjekt povolil. Každá nová činnosť, ktorú takýto účelovo vytvorený subjekt začne vykonávať po uvedenom dátume, však podlieha odsekom 1, 2 a 2a.“;

(37a)   V článku 212 ods. 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e) „kolégium orgánov dohľadu“ znamená stálu ale flexibilnú štruktúru pre spoluprácu, koordináciu a uľahčovanie prijímania rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu nad skupinou, členmi ktorej sú:

         orgán dohľadu nad skupinou,

         orgány dohľadu vykonávajúce dohľad nad podnikmi patriacimi do skupiny, ktoré nie sú orgánmi dohľadu nad skupinou, a

-          orgán EIOPA, ktorý sa na účel tejto definície považuje za orgán dohľadu.“;

(38)     Článok 216 sa mení a dopĺňa takto:

a)        V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V tomto prípade orgán dohľadu vysvetlí svoje rozhodnutie orgánu dohľadu nad skupinou a konečnému materskému podniku na úrovni Únie. Orgán dohľadu nad skupinou informuje kolégium orgánov dohľadu v súlade s článkom 248 ods. 1 písm. a).“

b)       Tretí pododsek odseku 4 sa nahrádza takto:

„Orgán dohľadu vysvetlí takéto rozhodnutia podniku, ako aj orgánu dohľadu nad skupinou. Orgán dohľadu nad skupinou informuje kolégium orgánov dohľadu v súlade s článkom 248 ods. 1 písm. a).“

c)        Odsek 7 sa nahrádza takto

„7.       Orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí okolnosti, za ktorých sa môže prijať rozhodnutie uvedené v odseku 1. Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať tieto regulačné technické normy v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(39)     Článok 217 sa mení a dopĺňa takto:

a)        V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V takomto prípade orgány dohľadu vysvetlia svoju dohodu orgánu dohľadu nad skupinou a konečnému materskému podniku na úrovni Únie. Orgán dohľadu nad skupinou informuje kolégium orgánov dohľadu v súlade s článkom 248 ods. 1 písm. a).“

b)        Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Komisia ▌v súlade s článkom 301a prijme delegované akty, v ktorých bližšie určí okolnosti, za ktorých sa môže prijať rozhodnutie uvedené v odseku 1.“;

(40)     Článok 227 sa nahrádza takto:

„Článok 227

Rovnocennosť týkajúca sa poisťovní a zaisťovní v tretej krajine

1.        Pri výpočte skupinovej solventnosti poisťovne alebo zaisťovne, ktorá je podnikom s účasťou v poisťovni alebo zaisťovni v tretej krajine, sa v súlade s článkom 233 táto poisťovňa alebo zaisťovňa výlučne na účely tohto výpočtu ako prepojená poisťovňa alebo zaisťovňa.

Avšak, pokiaľ v tretej krajine, v ktorej má podnik svoje ústredie, podlieha tento podnik režimu solventnosti, ktorý je minimálne rovnocenný s režimom stanoveným v hlave I kapitole VI, členské štáty môžu ustanoviť, že výpočet zohľadní kapitálovú požiadavku na solventnosť, pokiaľ ide o tento podnik, a vlastné zdroje použiteľné na krytie tejto požiadavky, ako sa ustanovuje v tejto príslušnej tretej krajine.

2.        Ak nebolo prijaté rozhodnutie v súlade s odsekom 4 alebo odsekom 6 orgán dohľadu nad skupinou overí na žiadosť podniku s účasťou alebo z vlastnej iniciatívy, či je režim platný v tretej krajine aspoň rovnocenný. Orgán EIOPA pomáha orgánu dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Orgán dohľadu nad skupinou sa predtým, ako s pomocou orgánu EIOPA prijme rozhodnutie o rovnocennosti, poradí s ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu a orgánom EIOPA. Toto rozhodnutie sa prijme v súlade s kritériami prijatými v súlade s ods. 3. Orgán dohľadu nad skupinou neprijme žiadne rozhodnutie vo vzťahu k tretej krajine, ktoré by bolo v rozpore s akýmkoľvek predchádzajúcim rozhodnutím prijatým vo vzťahu k tejto tretej krajine okrem prípadov, keď je potrebné zohľadniť významné zmeny režimu dohľadu stanoveného v hlave I, kapitole VI a režimu dohľadu v tretej krajine.

Ak orgány dohľadu nesúhlasia s rozhodnutím prijatým v súlade s pododsekom 2, môžu sa v lehote troch mesiacov po oznámení tohto rozhodnutia orgánom dohľadu nad skupinou s touto vecou obrátiť na orgán EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 ods. 1, 2, 3 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V takomto prípade orgán EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom.

3.        Komisia môže v súlade s článkom 301a prijať delegované akty, v ktorých bližšie určí kritériá na posúdenie toho, či je režim dohľadu tretej krajiny rovnocenný s režimom stanoveným v hlave I kapitole VI.

4.        Ak tretia krajina splnila kritériá prijaté v súlade s odsekom 3, Komisia môže v súlade s článkom 301a a s pomocou orgánu EIOPA v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 rozhodnúť, že režim dohľadu tejto tretej krajiny je rovnocenný s režimom stanoveným v hlave I kapitole VI.

Tieto rozhodnutia sa pravidelne kontrolujú s cieľom zohľadniť všetky významné zmeny režimu dohľadu stanoveného v hlave I kapitole VI a režimu dohľadu v tretej krajine.

Orgán EIOPA na svojej webovej stránke uverejňuje a aktualizuje zoznam tretích krajín uvedených v prvom pododseku.

5.        Odchylne od odseku 4 a napriek tomu, že neboli splnené kritériá stanovené v súlade s ods. 3, Komisia môže na obmedzený čas a v súlade s článkom 301a a s pomocou orgánu EIOPA v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 rozhodnúť, že režim dohľadu v tretej krajine, ktorý sa uplatňuje na podniky s ústredím v tejto tretej krajine, je dočasne rovnocenný s režimom stanoveným v hlave I kapitole IV, ak táto tretia krajina spĺňa aspoň tieto kritériá:

a)        poskytla Únii písomný záväzok prijať a uplatňovať režim dohľadu, ktorý je možné vyhodnotiť ako rovnocenný v súlade s ods. 2, pred uplynutím tohto obmedzeného obdobia;

b)        zriadila konvergenčný program s cieľom splniť záväzok podľa písm. a);

c)        vyčlenila dostatočné zdroje na splnenie záväzku podľa písm. a);

d)        má režim dohľadu založený na riziku a na ekonomickom oceňovaní aktív a záväzkov;

e)        uzatvorila dohody s cieľom výmeny dôverných informácií v oblasti dohľadu v súlade s článkom 264;

f)         má nezávislý systém dohľadu založený na základných zásadách, zásadách a normách prijatých IAIS;

g)        stanovila povinnosti týkajúce sa mlčanlivosti pre všetky osoby, ktoré konajú v mene jej orgánov dohľadu, najmä o výmene informácií s orgánom EIOPA a orgánmi dohľadu, ako sa ustanovuje v článku 13 ods. 10.

Všetky rozhodnutia o dočasnej rovnocennosti zohľadňujú správy Komisie v súlade s článkom 177 ods. 2. Tieto rozhodnutia sa pravidelne prehodnocujú na základe správ o pokroku príslušnej tretej krajiny, ktoré sa predkladajú Komisii a orgánu EIOPA každých šesť mesiacov.

Orgán EIOPA na svojej webovej stránke uverejňuje a aktualizuje zoznam tretích krajín uvedených v prvom pododseku.

Komisia môže v súlade s článkom 301a prijať delegované akty, ktorými sa spresnia podmienky stanovené v prvom pododseku.

6.        Dĺžka obdobia uvedeného v ods. 5 je päť rokov od dátumu uvedeného v článku 310 alebo do dátumu, od ktorého sa režim dohľadu tejto tretej krajiny považuje v súlade s ods. 4 za rovnocenný s režimom, ktorý je ustanovený v hlave I, kapitole IV, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Toto obdobie sa môže predĺžiť najviac o jeden rok, ak je tento čas potrebný na to, aby orgán EIOPA a Komisia zhodnotili rovnocennosť na účely odseku 4.

7.        Ak sa v súlade s ods. 5 prijalo rozhodnutie o tom, že režim dohľadu tretej krajiny je dočasne rovnocenný, táto tretia krajina sa považuje za rovnocennú na účely ods. 1 podods. 2.“;

(40a)   Článok 231 sa nahrádza takto:

„Článok 231

Vnútorný model skupiny

1.        V prípade, že žiadosť o povolenie na výpočet konsolidovanej kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny, ako aj kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne a zaisťovne v skupine, na základe vnútorného modelu, je predložená poisťovňou alebo zaisťovňou a jej prepojenými podnikmi, alebo spoločne prepojenými podnikmi holdingovej poisťovne, príslušné orgány dohľadu spolupracujú pri prijímaní rozhodnutia, či udeliť alebo neudeliť toto povolenie, a prípadne stanovia časové lehoty a podmienky, za akých sa povolenie udelí.

Žiadosť uvedená v prvom pododseku sa predloží orgánu dohľadu nad skupinou.

Orgán dohľadu nad skupinou bezodkladne informuje ostatných členov kolégia orgánov dohľadu a postúpi im úplnú žiadosť.

2.        Príslušné orgány dohľadu podniknú všetko, čo je v ich silách, aby dospeli k spoločnému rozhodnutiu o žiadosti v lehote šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému orgán dohľadu nad skupinou prijal úplnú žiadosť.

3.        Ak v priebehu šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 niektorý z príslušných orgánov dohľadu postúpil vec orgánu EIOPA v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán dohľadu nad skupinou odloží svoje rozhodnutie a počká na rozhodnutie, ktoré môže orgán EIOPA prijať v súlade s článkom 19 ods. 3 uvedeného nariadenia, a prijme svoje rozhodnutie v súlade s rozhodnutím orgánu EIOPA. Uvedené rozhodnutie sa považuje za rozhodujúce a je uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu.

Ak je rozhodnutie navrhnuté porotou zamietnuté v súlade s článkom 41 ods. 2 a 3 a článkom 44 ods. 1 podods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán dohľadu nad skupinou prijme konečné rozhodnutie. Uvedené rozhodnutie sa považuje za rozhodujúce a je uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu. Toto šesťmesačné obdobie sa v zmysle článku 19 ods. 2 uvedeného nariadenia považuje za zmierovacie obdobie.

Orgán EIOPA prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec sa orgánu EIOPA nepostúpi v prípade skončenia šesťmesačného obdobia alebo dosiahnutia spoločného rozhodnutia.

4.        V záujme zabezpečenia jednotných podmienok uplatňovania procesu spoločného rozhodovania uvedeného v odseku 2 môže orgán EIOPA vypracovať návrh vykonávacích technických noriem týkajúcich sa žiadostí o udelenie povolenia uvedených v ods. 1 s cieľom napomáhať prijímanie spoločných rozhodnutí.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

5.        Ak príslušné orgány dohľadu dospeli k spoločnému rozhodnutiu uvedenému v ods. 2, orgán dohľadu nad skupinou poskytne žiadateľovi dokument, ktorý obsahuje podrobné odôvodnenie.

6.        Ak sa spoločné rozhodnutie neprijme v lehote šiestich mesiacov od dátumu prijatia úplnej žiadosti skupinou, orgán dohľadu nad skupinou vydá vlastné rozhodnutie týkajúce sa žiadosti.

Orgán dohľadu nad skupinou pri prijímaní svojich rozhodnutí náležite zohľadňuje stanoviská a námietky iných príslušných orgánov dohľadu, ktoré boli vyjadrené počas platnej lehoty.

Orgán dohľadu nad skupinou poskytne žiadateľovi a ostatným príslušným orgánom dohľadu dokument, v ktorom sa uvedie podrobne odôvodnené rozhodnutie.

Uvedené rozhodnutie sa považuje za rozhodujúce a je uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu.

7.        Pokiaľ príslušné orgány dohľadu usudzujú, že sa rizikový profil poisťovne alebo zaisťovne pod ich dohľadom významne odchyľuje od predpokladov vnútorného modelu schváleného na úrovni skupiny, a pokiaľ tento podnik riadne neodpovedal na pripomienky orgánu dohľadu, tento orgán môže v súlade s článkom 37 uložiť navýšenie kapitálu na kapitálovú požiadavku na solventnosť tejto poisťovne alebo zaisťovne, ktorá bola stanovená na základe vnútorného modelu.

Za výnimočných okolností, ak je takéto navýšenie kapitálu neprimerané, orgány dohľadu môžu požadovať, aby príslušný podnik vypočítal svoju kapitálovú požiadavku na solventnosť na základe štandardného vzorca uvedeného v hlave I kapitole VI oddiele 4 pododdieloch 1 a 2. V súlade s článkom 37 ods. 1 písm. a) a c) môže uvedený orgán dohľadu uložiť predmetnej poisťovni alebo zaisťovni navýšenie kapitálovej požiadavky na solventnosť vyplývajúcej z uplatňovania štandardného vzorca.

Orgán dohľadu vysvetlí každé rozhodnutie uvedené v prvom a druhom pododseku tak poisťovni alebo zaisťovni, ako aj ostatným členom kolégia orgánov dohľadu.

Orgán EIOPA môže vydať usmernenia na účely zjednotenia a zosúladenia uplatňovania tohto odseku.“;

(40b)   V článku 232 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Článok 37 ods. 1 až 5 sa spolu s delegovanými aktmi, regulačnými a vykonávacími technickými normami stanovenými v súlade s článkom 37 ods. 6 až 7 uplatňujú mutatis mutandis.“

(40c)   V článku 233 ods. 6 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Článok 37 ods. 1 až 5 sa spolu s delegovanými aktmi, regulačnými a vykonávacími technickými normami stanovenými v súlade s článkom 37 ods. 6 až 7 uplatňujú mutatis mutandis.“

(44)     Článok 234 sa nahrádza takto:

„Článok 234

Regulačné technické normy týkajúce sa článkov 220 až 229 a 230 až 233

           S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí technické zásady a metódy stanovené v článkoch 220 až 229 a uplatňovanie článkov 230 až 233 a ktoré budú odrážať hospodársku povahu osobitných právnych štruktúr.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(45)     Článok 237 sa nahrádza takto:

„Článok 237

Dcérske podniky poisťovne alebo zaisťovne: rozhodnutie o žiadosti

1.        Pokiaľ ide o žiadosti o povolenie uplatňovať pravidlá stanovené v článkoch 238 a 239, príslušné orgány dohľadu spolupracujú a dôkladne sa navzájom radia v rámci kolégia orgánov dohľadu s cieľom prijať rozhodnutie, či udelia alebo neudelia požadované povolenie, a prípadne určiť ďalšie podmienky, za ktorých by sa takéto povolenie malo udeliť.

Žiadosť uvedená v prvom pododseku sa predloží iba orgánu dohľadu, ktorý dcérskej spoločnosti udelil povolenie. Tento orgán dohľadu bezodkladne informuje ostatných členov kolégia orgánov dohľadu a postúpi im úplnú žiadosť.

2.        Príslušné orgány dohľadu podniknú všetko, čo je v ich silách, aby dospeli k spoločnému rozhodnutiu o žiadosti v lehote troch mesiacov od dátumu, ku ktorému všetky orgány dohľadu v rámci kolégia prijali úplnú žiadosť.

3.        Ak v priebehu trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 niektorý z príslušných orgánov dohľadu postúpil vec orgánu EIOPA v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán dohľadu nad skupinou odloží svoje rozhodnutie a počká na rozhodnutie, ktoré orgán EIOPA prípadne prijme v súlade s článkom 19 ods. 3 uvedeného nariadenia, a prijme svoje rozhodnutie v súlade s rozhodnutím orgánu EIOPA. Uvedené rozhodnutie sa považuje za rozhodujúce a je uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu.

Ak je rozhodnutie navrhnuté porotou zamietnuté v súlade s článkom 41 ods. 2 a 3 a článkom 44 ods. 1 podods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán dohľadu nad skupinou prijme konečné rozhodnutie. Uvedené rozhodnutie sa považuje za rozhodujúce a je uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu. Toto trojmesačné obdobie sa v zmysle článku 19 ods. 2 uvedeného nariadenia považuje za zmierovacie obdobie.

Orgán EIOPA prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec sa orgánu EIOPA nepostúpi v prípade skončenia trojmesačného obdobia alebo dosiahnutia spoločného rozhodnutia.

4.        V záujme zabezpečenia jednotných podmienok uplatňovania procesu spoločného rozhodovania uvedeného v odseku 2 môže orgán EIOPA vypracovať návrh vykonávacích technických noriem týkajúcich sa žiadostí o udelenie povolenia uvedených v ods. 1 s cieľom napomáhať prijímanie spoločných rozhodnutí.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

5.        Ak príslušné orgány dohľadu dospeli k spoločnému rozhodnutiu uvedenému v ods. 2, orgán dohľadu, ktorý povolil dcérsky podnik, poskytne žiadateľovi dokument, ktorý obsahuje podrobné odôvodnenie ▌. Spoločné rozhodnutie sa považuje za rozhodujúce a je uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu.

6.        Pokiaľ sa spoločné rozhodnutie príslušných orgánov dohľadu neprijme v lehote troch mesiacov stanovenej v odseku 2, orgán dohľadu nad skupinou prijme vlastné rozhodnutie o žiadosti.

Orgán dohľadu nad skupinou pri prijímaní svojho rozhodnutia riadne zohľadňuje:

a)        všetky názory a výhrady príslušných orgánov dohľadu vyjadrené počas platnej lehoty;

b)        všetky námietky iných príslušných orgánov dohľadu v rámci kolégia vyjadrené počas platnej lehoty.

Rozhodnutie obsahuje odôvodnenie a vysvetlenie každej významnej odchýlky od výhrad ostatných príslušných orgánov dohľadu. Orgán dohľadu nad skupinou odovzdá kópiu rozhodnutia žiadateľovi a ostatným príslušným orgánom dohľadu. Toto rozhodnutie sa považuje za určujúce a uplatňujú ho príslušné orgány dohľadu.“;

(45a)   V článku 238 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4. Kolégium orgánov dohľadu urobí všetko, čo je v jeho silách, aby sa dosiahla dohoda o návrhu orgánu dohľadu, ktorý dcérska spoločnosť povolila alebo o iných možných opatreniach.

Táto dohoda sa bude považovať za určujúcu a bude uplatňovaná príslušnými orgánmi dohľadu.“;

(46)     Článok 238 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.       Ak medzi orgánom dohľadu a orgánom dohľadu nad skupinou nedôjde k dohode, ktorýkoľvek z nich môže v lehote jedného mesiaca od návrhu orgánu dohľadu postúpiť danú vec orgánu EIOPA a môže ho požiadať o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V takomto prípade orgán EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom, a svoje rozhodnutie prijme v lehote jedného mesiaca od postúpenia danej veci. Toto mesačné obdobie sa v zmysle článku 19 ods. 2 uvedeného nariadenia považuje za zmierovacie obdobie. Vec sa orgánu EIOPA nepostupuje po skončení jednomesačnej lehoty uvedenej v tomto pododseku alebo po dosiahnutí rozhodnutia v rámci kolégia v súlade s odsekom 4 tohto článku.

Orgán dohľadu, ktorý povolil tento dcérsky podnik, odloží svoje rozhodnutie a počká na rozhodnutie, ktoré orgán EIOPA prípadne prijme v súlade s článkom 19 uvedeného nariadenia, a prijme svoje rozhodnutie v súlade s rozhodnutím orgánu EIOPA.

Uvedené rozhodnutie sa považuje za rozhodujúce a je uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu.

V rozhodnutí sa uvedú hlavné dôvody, na ktorých sa zakladá.

Rozhodnutie sa odovzdá dcérskemu podniku a kolégiu orgánov dohľadu.“;

(47)     V článku 239 sa dopĺňa tento odsek:

„4.       Ak niektorý z príslušných orgánov dohľadu počas štvormesačnej lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku vyjadrí nesúhlas so schválením ozdravného plánu alebo v rámci jednomesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 tohto článku vyjadrí nesúhlas so schválením navrhovaných opatrení, ktorýkoľvek orgán dohľadu môže ▌postúpiť vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V takomto prípade orgán EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom, a svoje rozhodnutie prijme v lehote jedného mesiaca od postúpenia danej veci. Vec sa orgánu EIOPA nepostupuje po skončení štvormesačnej resp. mesačnej lehoty uvedenej v tomto pododseku alebo po dosiahnutí dohody v rámci kolégia v súlade s druhým pododsekom ods. 1 alebo v súlade s druhým pododsekom ods. 2. Toto štvormesačné resp. mesačné obdobie sa v zmysle článku 19 ods. 2 uvedeného nariadenia považuje za zmierovacie obdobie.

Orgán dohľadu, ktorý povolil tento dcérsky podnik, odloží svoje rozhodnutie a počká na rozhodnutie, ktoré orgán EIOPA prípadne prijme v súlade s článkom 19 ods. 3 uvedeného nariadenia, a prijme svoje konečné rozhodnutie v súlade s rozhodnutím orgánu EIOPA. Uvedené rozhodnutie sa považuje za rozhodujúce a je uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu.

V rozhodnutí sa uvedú hlavné dôvody, na ktorých sa zakladá.

Rozhodnutie sa odovzdá dcérskemu podniku a kolégiu orgánov dohľadu.“;

(48)     Článok 241 sa nahrádza takto:

„Článok 241

Dcérske podniky poisťovne alebo zaisťovne: delegované akty

Komisia prijme v súlade s článkom 301a ▌delegované akty, v ktorých bližšie určí:

a)        kritériá, ktoré sa majú uplatniť pri hodnotení dodržiavania podmienok uvedených v článku 236;

b)        kritériá, ktoré sa majú uplatniť pri hodnotení toho, ktoré situácie sa majú považovať za urgentné situácie podľa článku 239 ods. 2;

c)        postupy, ktoré majú dodržiavať orgány dohľadu pri výmene informácií, pri výkone svojich práv a plnení svojich povinností v súlade s článkami 237 až 240.“;

(49)     Článok 242 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.      Do 31. decembra 2014 Komisia zhodnotí uplatňovanie hlavy III, najmä spoluprácu orgánov dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu a jeho fungovanie a postupy dohľadu pri stanovovaní navýšenia kapitálu a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade, ku ktorej v prípade potreby priloží návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice.“;

(50)     Článok 242 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)        dátum „31. októbra 2015“ sa nahrádza dátumom „31. decembra 2015“;

b)        písmeno e) sa vypúšťa;

(51)     Článok 244 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.       Komisia na účely odsekov 2 a 3 prijme v súlade s článkom 301a ▌delegované akty týkajúce sa vymedzenia a identifikácie významnej koncentrácie rizík ▌.

S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s dohľadom nad koncentráciou rizík orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí identifikáciu významnej koncentrácie rizík a stanovenie príslušných prahových hodnôt na účely ods. 3.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

4a.      S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem s cieľom vytvoriť štandardné formuláre, vzory a postupy pre podávanie správ o tejto koncentrácii rizík na účely ods. 2.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v  prvom  pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(52)     Článok 245 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.       Komisia môže na účely odsekov 2 a 3 prijať v súlade s článkom 301a delegované akty týkajúce sa vymedzenia významnej vnútroskupinovej transakcie.

S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s dohľadom nad vnútroskupinovými transakciami môže orgán EIOPA vypracovať návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí identifikáciu významných vnútroskupinových transakcií na účely ods. 3.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

4a.      S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže orgán EIOPA vypracovať návrh vykonávacích technických noriem s cieľom vytvoriť štandardné formuláre, vzory a postupy pre podávanie správ o takýchto vnútroskupinových transakciách na účely ods. 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v štvrtom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(53)     V článku 247 sa odseky 3 až 7 nahrádzajú takto:

„3.      V konkrétnych prípadoch môžu príslušné orgány dohľadu na žiadosť ktoréhokoľvek orgánu prijať spoločné rozhodnutie o odchýlení sa od kritérií stanovených v odseku 2, ak by ich uplatňovanie bolo nevhodné, pričom zohľadnia štruktúru skupiny a relatívnu dôležitosť činností poisťovní a zaisťovní v rôznych krajinách, a vymenujú iný orgán dohľadu za orgán dohľadu nad skupinou.

Na tento účel môže ktorýkoľvek príslušný orgán dohľadu požiadať, aby sa otvorila diskusia o tom, či sú kritériá uvedené v odseku 2 vhodné. Takáto diskusia sa uskutoční maximálne raz do roka.

Príslušné orgány dohľadu podniknú všetko, čo je v ich silách, aby dosiahli spoločné rozhodnutie o výbere orgánu dohľadu nad skupinou v lehote troch mesiacov od žiadosti o otvorenie diskusie. Príslušné orgány dohľadu pred prijatím svojho rozhodnutia poskytnú skupine možnosť, aby vyjadrila svoj názor.

Určený orgán dohľadu nad skupinou predloží spoločné rozhodnutie skupine s uvedením úplného odôvodnenia.

4.        Ak počas trojmesačnej lehoty uvedenej v treťom pododseku odseku 3 ktorýkoľvek príslušný orgán dohľadu postúpil vec orgánu EIOPA v súlade s článkom 19 ods. 1, 2, 3 a 6 nariadenia EÚ č. 1094/2010, príslušné orgány dohľadu odložia svoje spoločné rozhodnutie a počkajú na rozhodnutie, ktoré orgán EIOPA prípadne prijme v súlade s článkom 19 ods. 3 uvedeného nariadenia, a prijmú svoje spoločné rozhodnutie v súlade s rozhodnutím orgánu EIOPA. Spoločné rozhodnutie sa uzná ako určujúce a uplatní sa príslušnými orgánmi dohľadu. Toto trojmesačné obdobie sa v zmysle článku 19 ods. 2 uvedeného nariadenia považuje za zmierovacie obdobie.

Orgán EIOPA prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca od postúpenia podľa prvého pododseku. Vec sa orgánu EIOPA nepostúpi v prípade skončenia trojmesačného obdobia alebo dosiahnutia spoločného rozhodnutia. Určený orgán dohľadu nad skupinou predloží spoločné rozhodnutie skupine a kolégiu orgánov dohľadu s uvedením úplného odôvodnenia.

6.        Pokiaľ sa spoločné rozhodnutie ▌nedosiahne, funkciu orgánu dohľadu nad skupinou vykonáva orgán dohľadu určený v súlade s odsekom 2 tohto článku. ▌

7.        Orgán EIOPA informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu aspoň raz ročne o všetkých vážnych ťažkostiach s uplatňovaním odsekov 2, 3 a 6.

V prípade, že pri uplatňovaní kritérií stanovených v odsekoch 2 a 3 tohto článku vznikli akékoľvek vážne ťažkosti, Komisia prijme v súlade s článkom 301a delegované akty, v ktorých bližšie určí tieto kritériá.“;

(54)     Článok 248 sa mení a dopĺňa takto:

a)        V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak si orgán dohľadu nad skupinou neplní úlohy uvedené v odseku 1 alebo ak členovia kolégia orgánov dohľadu nespolupracujú v rozsahu požadovanom v tomto odseku, ktorýkoľvek z dotknutých orgánov dohľadu môže danú vec postúpiť orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 ods. 1, 2, 3 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V takomto prípade môže orgán EIOPA konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované článkom 19 uvedeného nariadenia.“;

aa) V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3. Členmi kolégia orgánov dohľadu sú orgán dohľadu nad skupinou, orgány dohľadu všetkých členských štátov, v ktorých sa nachádzajú sídla dcérskych podnikov, a orgán EIOPA.“;

b)        V odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V prípade rozdielnych názorov na dohody o koordinácii môže každý člen kolégia orgánov dohľadu postúpiť vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 ods. 1, 2, 3 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V takomto prípade môže orgán EIOPA konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované článkom 19 uvedeného nariadenia. Uvedené rozhodnutie sa považuje za rozhodujúce a je uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu.

▌“;

ba) V odseku 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti, ktoré vymedzuje táto smernica orgánu dohľadu nad skupinou a ostatným orgánom dohľadu, môžu dohody o koordinácii poverovať orgán dohľadu nad skupinou, ostatné orgány dohľadu alebo orgán EIOPA dodatočnými úlohami v prípade, že by sa tým dosiahol účinnejší dohľad nad skupinou a že by to nenarušilo činnosti členov kolégia orgánov dohľadu, čo sa týka ich individuálnych povinností.“;

c)        Odseky 6 a 7 sa nahrádzajú takto:

„6.       Orgán EIOPA vypracuje usmernenia týkajúce sa operatívneho fingovania kolégií orgánov dohľadu na základe komplexného preskúmania ich práce s cieľom posúdiť mieru ich zbližovania. Takéto preskúmanie sa vykoná aspoň každé tri roky. Členské štáty zabezpečia, aby orgán dohľadu nad skupinou postúpil orgánu EIOPA informácie o fungovaní kolégia orgánov dohľadu a o akýchkoľvek ťažkostiach, s ktorými sa stretol a ktoré sú dôležité pre tieto preskúmania.

Orgán EIOPA môže vypracovať návrh regulačných technických noriem s cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s koordináciou medzi orgánmi dohľadu, v ktorých bližšie určí mechanizmy operatívneho fungovania kolégií orgánov dohľadu na základe usmernení uvedených v prvom pododseku.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

7.        Orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s koordináciou medzi orgánmi dohľadu, v ktorých bližšie určí dohody o koordinácii pre dohľad nad skupinou na účely odsekov 1 až 6 ▌vrátane vymedzenia pojmu „významnej pobočky“.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(55)     Článok 249 sa mení a dopĺňa takto:

a)        V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„S cieľom zabezpečiť, aby orgány dohľadu vrátane orgánu dohľadu nad skupinou mali k dispozícii rovnaké množstvo príslušných informácií bez toho, aby boli dotknuté ich príslušné zodpovednosti, a bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v rovnakom členskom štáte, vymieňajú si medzi sebou všetky tieto informácie, s cieľom umožniť a uľahčiť výkon úloh dohľadu iných orgánov podľa tejto smernice. V tejto súvislosti príslušné orgány dohľadu a orgán dohľadu nad skupinou si bezodkladne navzájom oznámia všetky dôležité informácie hneď po tom, ako k nim získajú prístup alebo si na požiadanie vymieňajú informácie. Súčasťou informácií uvedených v tomto pododseku sú okrem iného aj informácie o činnosti skupiny a orgánov dohľadu a informácie poskytnuté skupinou.“

b)        Dopĺňa sa tento odsek:

„1a.     Ak orgán dohľadu neoznámil príslušné informácie alebo žiadosť o spoluprácu, najmä žiadosť o výmenu príslušných informácií, bola zamietnutá alebo nebola vybavená do dvoch týždňov, orgány dohľadu môžu danú vec postúpiť orgánu EIOPA.

Ak sa daná vec postúpi orgánu EIOPA, orgán EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované článkom 19 ods. 1, 2, 3 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1049/2010, bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 258 ZFEÚ.“;

c)        Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.       Orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s koordináciou medzi orgánmi dohľadu, v ktorých bližšie určí:

         položky, ktoré musí orgán dohľadu nad skupinou systematicky zhromažďovať a odovzdávať ostatným príslušným orgánom dohľadu, alebo ktoré musia ostatné príslušné orgány dohľadu odovzdávať orgánu dohľadu nad skupinou,

         položky, ktoré sú dôležité alebo náležité pre dohľad na úrovni skupiny s cieľom podporiť konvergenciu oznamovaných informácií.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

d)        dopĺňa sa tento odsek:

„4.       V záujme zabezpečenia jednotných podmienok uplatňovania v súvislosti s koordináciou medzi orgánmi dohľadu môže orgán EIOPA vypracovať návrh vykonávacích technických noriem s cieľom vymedziť štandardné formuláre, vzory a postupy uplatňované pri predkladaní informácií orgánu dohľadu nad skupinou, ako aj postup spolupráce a výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu, ako sa ustanovuje v tomto článku.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v  prvom  pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(56a)   Článok 250 sa mení a dopĺňa takto:

„Článok 250

Konzultácia medzi orgánmi dohľadu

1.        Bez toho, aby bol dotknutý článok 248, sa príslušné orgány dohľadu v prípade rozhodnutia o otázkach, ktoré sú dôležité pre ostatné orgány dohľadu pri výkone ich úloh dohľadu, pred prijatím takéhoto rozhodnutia navzájom konzultujú v kolégiu orgánov dohľadu o:

a)        zmenách v štruktúre vlastníctva, v organizačnej alebo riadiacej štruktúre poisťovne a zaisťovne v skupine, ktoré si vyžadujú schválenie alebo povolenie orgánov dohľadu; a

b)        veľkých sankciách alebo výnimočných opatreniach prijatých orgánmi dohľadu vrátane uloženia navýšenia kapitálu na kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa článku 37 a uloženia akýchkoľvek obmedzení na používanie vnútorného modelu na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť podľa hlavy I kapitoly VI oddielu 4 pododdielu 3.

Na účely písmena b) sa s orgánom dohľadu nad skupinou zakaždým konzultuje.

Na účely konzultácie o uložení navýšenia kapitálu podľa článku 37 sa postup stanovený v článku 238 ods. 4 a 5 uplatňuje mutatis mutandis, pričom vec môže orgánu EIOPA postúpiť iba orgán dohľadu nad skupinou.

Okrem toho sa príslušné orgány dohľadu navzájom konzultujú pred prijatím každého rozhodnutia, ak sa takéto rozhodnutie prijíma na základe informácií prijatých od ostatných orgánov dohľadu.“;

(58)     V článku 255 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pokiaľ žiadosť určená inému orgánu dohľadu, aby vykonal overenie v súlade s týmto odsekom, nebola vybavená do dvoch týždňov, alebo pokiaľ je tomuto orgánu dohľadu prakticky zabránené uplatniť si právo na účasť v súlade s tretím pododsekom, žiadajúci orgán môže postúpiť danú vec orgánu EIOPA a môže ho požiadať o pomoc v súlade s článkom 19 ods. 1, 2 a 6 nariadenia EÚ č. 1094/2010. V takomto prípade orgán EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom.“;

(58a)   V článku 255 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„V súlade s článkom 21 nariadenia EÚ č. 1094/2010 je orgán EIOPA oprávnený zúčastňovať sa na overeniach na mieste, ak sa vykonávajú spoločne dvomi alebo viacerými príslušnými orgánmi dohľadu.“;

(59)     Článok 256 sa mení a dopĺňa takto:

a)        Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Členské štáty požiadajú poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, aby každoročne uverejnili správu o solventnosti a finančnej situácii na úrovni skupiny. Články 51, 53, 54 a 55 sa uplatňujú mutatis mutandis.“;

b)        Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Komisia prijme v súlade s článkom 301a ▌delegované akty, v ktorých bližšie určí informácie, ktoré sa musia uverejniť ▌pokiaľ ide o jednotnú správu o solventnosti a finančnej situácii.“;

c)        dopĺňa sa tento odsek:

„5. Orgán EIOPA v záujme zabezpečenia jednotných podmienok uplatňovania týkajúcich sa správy o skupinovej solventnosti a finančnej situácii vypracuje návrh vykonávacích technických noriem týkajúcich sa postupov, ktoré sa majú dodržať, a formátoch a vzoroch, ktoré sa majú použiť na účel zverejňovania správy o skupinovej solventnosti a finančnej situácii, ako sa ustanovuje v tomto článku.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v  prvom  pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;

(59a)   Vkladá sa tento článok:

„Článok 256a

Štruktúra skupiny

Členské štáty môžu od poisťovní a zaisťovní požadovať, aby na úrovni skupiny poisťovní alebo zaisťovní každoročne zverejňovali právnu štruktúru a riadiacu a organizačnú štruktúru vrátane všetkých regulovaných subjektov, neregulovaných subjektov a materiálnych pobočiek patriacich skupine.“;

(60)     Článok 258 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3. Komisia môže v súlade s článkom 301a ▌prijať delegované akty na účely koordinácie donucovacích opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.“

(61)     Článok 259 sa nahrádza takto:

„Článok 259

Podávanie správ orgánom EIOPA

1.        Orgán EIOPA podáva Európskemu parlamentu každoročne správu v súlade s článkom 50 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

2.        Orgán EIOPA okrem iného podáva správu o všetkých relevantných a významných skúsenostiach s činnosťami dohľadu a so spoluprácou medzi orgánmi dohľadu v rámci hlavy III, a najmä o:

a)        procese vymenúvania orgánu dohľadu nad skupinou, počte orgánov dohľadu nad skupinou a geografickom rozmiestnení;

b)        práci kolégií orgánov dohľadu, a najmä zapojení a angažovanosti orgánov dohľadu v prípadoch, keď nie sú orgánmi dohľadu nad skupinou.

3.        Orgán EIOPA môže na účely odseku 1 tohto článku takisto prípadne informovať o najdôležitejších skúsenostiach získaných z preskúmaní uvedených v článku 248 ods. 6.“;

(62)     Článok 260 sa nahrádza takto:

„1. V prípade uvedenom v článku 213 ods. 2 písm. c) príslušné orgány dohľadu overia, či poisťovne a zaisťovne, ktorých materský podnik má svoje ústredie mimo Únie, podliehajú dohľadu orgánu dohľadu tretej krajiny, ktorý je rovnocenný s dohľadom ustanoveným v tejto hlave, pokiaľ ide o dohľad na úrovni skupiny poisťovní a zaisťovní v zmysle článku 213 ods. 2 písm. a) a b).

Ak nebolo prijaté rozhodnutie v súlade s odsekom 3 alebo odsekom 5 overenie vykoná orgán dohľadu, ktorý by bol orgánom dohľadu nad skupinou, keby sa uplatnili kritériá stanovené v článku 247 ods. 2 (ďalej len výkonný orgán dohľadu nad skupinou), a to na žiadosť materského podniku alebo ktorejkoľvek poisťovne a zaisťovne povolenej v Únii, alebo z vlastnej iniciatívy. Orgán EIOPA pomáha výkonnému orgánu dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Výkonný orgán dohľadu nad skupinou sa predtým, ako s pomocou orgánu EIOPA prijme rozhodnutie o rovnocennosti, poradí s ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu a orgánom EIOPA. Toto rozhodnutie sa prijme v súlade s kritériami prijatými v súlade s ods. 2. Výkonný orgán dohľadu nad skupinou neprijme žiadne rozhodnutie vo vzťahu k tretej krajine, ktoré by bolo v rozpore s akýmkoľvek predchádzajúcim rozhodnutím prijatým vo vzťahu k tejto tretej krajine okrem prípadov, keď je potrebné zohľadniť významné zmeny režimu dohľadu stanoveného v hlave I a režimu dohľadu v tretej krajine.

Ak orgány dohľadu nesúhlasia s rozhodnutím prijatým v súlade s pododsekom 3, môžu sa v lehote troch mesiacov po oznámení tohto rozhodnutia výkonným orgánom dohľadu nad skupinou s touto vecou obrátiť na orgán EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 ods. 1, 2, 3 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V takomto prípade orgán EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré naň boli delegované uvedeným článkom.“;

2.        Komisia môže v súlade s článkom 301a prijať delegované akty, v ktorých bližšie určí kritériá na posúdenie toho, či je režim dohľadu v tretej krajine pre dohľad nad skupinami rovnocenný s režimom stanoveným v tejto hlave.

3.        Ak tretia krajina splnila kritériá prijaté v súlade s ods. 2, Komisia môže v súlade s článkom 301a a s pomocou orgánu EIOPA v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 rozhodnúť, že režim dohľadu tejto tretej krajiny je rovnocenný s režimom stanoveným v tejto hlave.

Takéto rozhodnutie Komisie sa pravidelne prehodnocuje s cieľom zohľadniť všetky významné zmeny režimu dohľadu stanoveného v tejto hlave a režimu dohľadu v tretej krajine.

Orgán EIOPA na svojej webovej stránke uverejňuje a aktualizuje zoznam tretích krajín uvedených v prvom pododseku.

4. Ak Komisia neprijme rozhodnutie v súlade s odsekmi 3 alebo 5, uplatňuje sa článok 262.

5.        Odchylne od odseku 3 a napriek tomu, že neboli splnené kritériá stanovené v súlade s ods. 2, Komisia môže na obmedzený čas a v súlade s článkom 301a a s pomocou orgánu EIOPA v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 rozhodnúť, že režim dohľadu v tretej krajine, ktorý sa uplatňuje na podniky s ústredím v tejto tretej krajine, je dočasne rovnocenný s režimom stanoveným v hlave I, ak táto tretia krajina spĺňa aspoň tieto kritériá:

a)        poskytla Únii písomný záväzok prijať a uplatňovať režim dohľadu, ktorý je možné vyhodnotiť ako rovnocenný v súlade s ods. 3, pred uplynutím tohto obmedzeného obdobia;

b)        zriadila konvergenčný program s cieľom splniť záväzok podľa písm. a);

c)        vyčlenila dostatočné zdroje na splnenie záväzku podľa písm. a);

d)        má režim dohľadu založený na riziku a na ekonomickom oceňovaní aktív a záväzkov;

e)        uzatvorila dohody s cieľom výmeny dôverných informácií v oblasti dohľadu v súlade s článkom 264;

f)         má nezávislý systém dohľadu založený na základných zásadách, zásadách a normách prijatých IAIS;

g)        stanovila povinnosti týkajúce sa mlčanlivosti pre všetky osoby, ktoré konajú v mene jej orgánov dohľadu, najmä o výmene informácií s orgánom EIOPA a orgánmi dohľadu, ako sa ustanovuje v článku 13 ods. 10.

Všetky rozhodnutia o dočasnej rovnocennosti zohľadňujú správy Komisie v súlade s článkom 177 ods. 2. Tieto rozhodnutia sa pravidelne prehodnocujú na základe správ o pokroku príslušnej tretej krajiny, ktoré sa predkladajú Komisii a orgánu EIOPA každých šesť mesiacov.

Orgán EIOPA na svojej webovej stránke uverejňuje a aktualizuje zoznam tretích krajín uvedených v prvom pododseku.

Komisia môže v súlade s článkom 301a prijať delegované akty, ktorými sa spresnia podmienky stanovené v prvom pododseku.

6. Dĺžka obdobia uvedeného v ods. 5 je päť rokov od dátumu uvedeného v článku 310 alebo do dátumu, od ktorého sa režim dohľadu tejto tretej krajiny považuje v súlade s ods. 3 za rovnocenný s režimom, ktorý je ustanovený v tejto hlave, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Toto obdobie sa môže predĺžiť najviac o jeden rok, ak je tento čas potrebný na to, aby orgán EIOPA a Komisia zhodnotili rovnocennosť na účely odseku 3.

7. Ak sa príjme rozhodnutie v súlade s ods. 5, že režim dohľadu tretej krajiny je dočasne rovnocenný, členské štáty môžu uplatňovať článok 261. Orgán EIOPA vydá do 1. januára 2014 usmernenia na účely zjednotenia a zosúladenia uplatňovania tohto odseku členskými štátmi. Členské štáty vynaložia všetko úsilie potrebné na dosiahnutie súladu s týmito usmerneniami. Ak sa členský štát rozhodne neuplatňovať článok 261 na niektorú skupinu, žiadny iný členský štát nemôže uplatňovať tento článok na túto skupinu.

(63)     V článku 262 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1. Ak neexistuje rovnocenný dohľad podľa článku 260 alebo ak členský štát neuplatňuje článok 261 v prípade dočasnej rovnocennosti v súlade s článkom 260 ods. 7, tento členský štát uplatní na poisťovne a zaisťovne buď:

a)        Články 218 až 235 a články 244 až 258 mutatis mutandis;

b)        jednu z metód stanovených v odseku 2.“;

(66)     V ▌článku 300 sa prvý odsek nahrádza týmto:

„Sumy vyjadrené v eurách v tejto smernici sa upravia každých päť rokov zvýšením základnej sumy v eurách o percentuálnu zmenu harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien všetkých členských štátov, ako sú uverejnené Eurostatom, od 31. decembra 2012 do dátumu úpravy v období od nadobudnutia účinnosti tejto smernice do dátumu úpravy a zaokrúhlia na násobok 100 000 EUR.

(67)     V článku 301 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

(68)     Vkladajú sa tieto články ▌:

„Článok 301a

Vykonávanie delegovanej právomoci

1.        Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje pod podmienkou splnenia podmienok stanovených v tomto článku.

1a.      Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 a 260 sa Komisii udeľuje na dobu štyroch rokov od ....[11]*. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

1b.      Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 a 260 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

2.        Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.        Delegovaný akt prijatý podľa článkov 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 a 260 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 301b

Doložka o začiatku uplatňovania

Pri prvom prijímaní regulačných technických noriem uvedených v článku 35 ods.6, článku 37 ods. 6a, článku 50, článku 58 ods. 8, článku 75 ods. 2, článku 86, článku 92 ods. 1, článku 97 ods. 1, článku 99 ods. 1, článku 111 ods. 1 a 2, článku 114 ods. 1, článku 127, článku 130, článku 135 ods. 1 and 2a, článku 143 ods. 1 and 2, článku 210 ods. 2, článku 211 ods. 2, článku 234, článku 245 ods. 4 článku 248 ods. 6 and 7 a článku 249 ods. 3 a na prechodné obdobie najviac dva roky od ...* sa Komisia pri zverejňovaní tejto smernice v Úradnom vestníku Európskej únie riadi postupom prijímania delegovaných aktov stanoveným v článku 301a. Všetky zmeny a doplnenia týchto delegovaných aktov alebo, po uplynutí prechodného obdobia, akékoľvek nové regulačné technické normy sa prijímajú v súlade s postupmi ustanovenými v príslušných článkoch.“;

(69)     V článku 304 sa odsek 2 nahrádza takto:

„Komisia predloží Európskemu výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskemu parlamentu do 31. decembra 2015 správu o uplatňovaní postupu ustanoveného v odseku 1 a postupoch orgánov dohľadu prijatých podľa odseku 1, ku ktorej v prípade potreby priloží akékoľvek náležité návrhy. Táto správa sa bude týkať najmä cezhraničných vplyvov uplatňovania tohto postupu s cieľom predchádzať regulačnej arbitráži poisťovní a zaisťovní.“;

(70)     Vkladá sa tento oddiel:

„ODDIEL 3

Poistenie a zaistenie

Článok 308a

Postupné zavádzanie

1.        Poisťovne, zaisťovne a orgány dohľadu prijmú medzi 1. januárom a 31. decembrom 2013 všetky opatrenia potrebné na to, aby od 1. januára 2014 dosiahli súlad so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, prostredníctvom ktorých sa uplatňuje táto smernica.

2.        Členské štáty od 1. januára 2013 zabezpečia, aby orgány dohľadu mali právomoc:

a)        rozhodovať o:

i)         schválení špecifických parametrov v súlade s článkom 104 ods. 7;

ii)       schválení dodatkových vlastných zdrojov v súlade s článkom 90;

iii)      schválení zaradenia položiek vlastných zdrojov, ktoré je uvedené v treťom odseku článku 95;

iv)       schválení úplného alebo čiastočného vnútorného modelu v súlade s článkami 112 a 113;

v)        schválení účelovo vytvorených subjektov, ktoré sa majú usadiť na ich území;

vi)       schválení dodatkových vlastných zdrojov sprostredkujúcich holdingových poisťovní v súlade s článkom 226 ods. 2;

vii)      rozhodnutí uvedenom v článku 228;

viii)    schválení vnútorného modelu skupiny v súlade s článkom 231 a článkom 233 ods. 5;

ixi)     povolení, aby sa naň uplatňovali články 238 a 239 v súlade s článkom 236;

b)        určovať úroveň a rozsah dohľadu nad skupinou v súlade s hlavou III kapitolou I oddielmi 2 a 3;

c)        určovať výber metódy na výpočet solventnosti skupiny v súlade s článkom 220;

d)        stanovovať rovnocennosť a dočasnú rovnocennosť v súlade s článkom 227 a článkom 260;

e)        určiť orgán dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 247;

f)         zriadiť kolégium orgánov dohľadu v súlade s článkom 248:

g)        prijímať rozhodnutia uvedené v článkoch 262 a 263; a

h)        určovať uplatňovanie výnimiek a prechodných období v súlade s článkom 308a ods. 3 a článkom 308b.

Členské štáty udelia dotknutým orgánom dohľadu povinnosť posudzovať žiadosti podané poisťovňami a zaisťovňami na schválenie alebo povolenie v súlade s odsekom 3. Rozhodnutia, ktoré orgány dohľadu prijali v súvislosti so žiadosťami o schválenie, sa stanú vykonateľné až po dátume uvedenom v článku 310.

3.        Poisťovne a zaisťovne bez toho, aby bol dotknutý článok 308b, od 1. júla 2013:

a)        vypočítavajú odhady kapitálovej požiadavky solventnosti, minimálnej kapitálovej požiadavky a sumy vlastných zdrojov a určujú súvahu v súlade s touto smernicou, a poskytujú tieto informácie dotknutým orgánom dohľadu;

b)        každoročne poskytujú orgánom dohľadu informácie uvedené v článku 35 v súvislosti s finančným rokov končiacim sa po 1. júli 2013.

Referenčným dátumom súvahy uvedenej v písm. a) je prvý deň finančného roka začínajúceho sa 1. júla 2012 alebo neskôr, ale najneskôr pred 1. júlom 2013.

Orgány dohľadu môžu zrušiť požiadavku ustanovenú v písm. b) pre poisťovne a zaisťovne, ktoré plne nespĺňajú požiadavky zavedenia vhodných systémov a štruktúr v súlade s článkom 35 ods. 5, za podmienky, že poisťovne a zaisťovne aj naďalej budú podliehať informačným požiadavkám platným v ich príslušných jurisdikciách pred dátumom uvedeným v článku 309 ods. 1.

Článok 308b

Prechodné obdobia

1.        Členské štáty môžu poskytnúť poisťovniam a zaisťovniam alebo skupinám poisťovní a zaisťovní s celkovou bilančnou sumou nepresahujúcou 25 miliárd EUR, ktoré k dátumu uvedenému v článku 310 nespĺňajú kapitálovú požiadavku na solventnosť, lehotu nepresahujúcu dva roky na to, aby túto požiadavku splnili, ak takéto podniky alebo skupiny predložili v súlade s článkami 138 ods. 2 a 142 dotknutým orgánom dohľadu na schválenie opatrenia, ktoré navrhujú prijať na tento účel.

2.        Členské štáty môžu poskytnúť poisťovniam a zaisťovniam, ktoré k dátumu uvedenému v článku 310 nespĺňajú v plnej miere požiadavky zavedenia vhodných systémov a štruktúr v súlade s článkom 35 ods. 5 a 55 ods. 1, lehotu nepresahujúcu dva roky na to, aby tieto požiadavky splnili.

3.        Počas tejto lehoty môžu členské štáty umožniť poisťovniam a zaisťovniam, ktoré nespĺňajú v plnej miere požiadavky na zverejňovanie informácií uvedených v článkoch 51 a 53, 54 a 55, aby zverejnili a zahrnuli do pravidelného posielania informácií iba tie informácie, ktoré sú schopné poskytnúť zavedené systémy a štruktúry.

4.        Členské štáty môžu poskytnúť skupinám poisťovní a zaisťovní, ktoré k dátumu uvedenému v článku 310 nespĺňajú v plnej miere požiadavky zavedenia vhodných systémov a štruktúr v súlade s článkom 254, lehotu nepresahujúcu dva roky na to, aby tieto požiadavky splnili.

5.        Počas tejto lehoty môžu členské štáty umožniť skupinám poisťovní a zaisťovní, ktoré nespĺňajú v plnej miere požiadavky na zverejňovanie informácií uvedených v článku 256, aby zverejnili a zahrnuli do pravidelného posielania informácií iba tie informácie, ktoré sú schopné poskytnúť zavedené systémy a štruktúry.

6.        Bez ohľadu na článok 94 sa základné položky vlastných zdrojov vydané pred ...*, ktoré podľa článku 16 ods. 3 smernice 73/239/EHS, článku 1 smernice 2002/13/ES, článku 27 ods. 3 smernice 2002/83/ES a článku 36 ods. 3 smernice 2005/68/ES možno použiť na splnenie rezervy solventnosti až do výšky 50 % rezervy solventnosti, zaraďujú od dátumu uvedeného v článku 310 až na 10 rokov medzi základné vlastné zdroje triedy 1.

7.        Bez ohľadu na článok 94 sa základné položky vlastných zdrojov vydané pred ...*, ktoré podľa článku 16 ods. 3 smernice 73/239/EHS, článku 1 smernice 2002/13/ES, článku 27 ods. 3 smernice 2002/83/ES a článku 36 ods. 3 smernice 2005/68/ES možno použiť na splnenie rezervy solventnosti až do výšky 25 % rezervy solventnosti, zaraďujú od dátumu uvedeného v článku 310 až na 10 rokov medzi základné vlastné zdroje triedy 2.

8.        V súvislosti s poisťovňami a zaisťovňami, ktoré investujú do obchodovateľných cenných papierov alebo iných finančných nástrojov založených na preskupených úveroch, ktoré boli vydané pred 1. januárom 2011, sa požiadavky uvedené v článku 135 ods. 2 písm. a) uplatňujú od 31. decembra 2014, ale iba v prípade pridania nových podkladových angažovaností alebo ich nahradenia po 31. decembri 2014.

9.        Štandardné parametre, ktoré sa majú používať v prípade akcií, ktoré podnik nakúpil ...* alebo skôr, sa pri výpočte podmodulu akciového rizika v súlade so štandardným vzorcom bez možnosti vymedzenej v článku 304 vypočítajú ako vážený priemer:

a)        štandardného parametra, ktorý sa má používať pri výpočte podmodulu akciového rizika v súlade s článkom 304; a

b)        štandardného parametra, ktorý sa má používať pri výpočte podmodulu akciového rizika v súlade so štandardným vzorcom bez možnosti vymedzenej v článku 304.

Váha parametra vyjadreného v písmene b) prvého pododseku sa zvyšuje prinajmenšom lineárne na konci každého roka z 0 % počas roka začínajúceho 1. januárom 2014 na 100 % 7 rokov po 1. januári 2014.

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 301a, v ktorých bližšie určí kritériá, ktoré sa majú splniť, vrátane akcií, ktoré podliehajú prechodnému obdobiu.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto prechodného obdobia orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem o postupoch, ktoré sa majú dodržať pri uplatňovaní tohto odseku.

Orgán EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v štvrtom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

10.      Ak dňa ...* členské štáty uplatňovali ustanovenia uvedené v článku 4 smernice 2003/41/ES, môžu tieto členské štáty naďalej uplatňovať zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia, ktoré v minulosti prijali v záujme dodržiavania článkov 1 až 19, 27 až 30, 32 až 35 a 37 až 67 smernice 2002/83/ES, v znení účinnom v posledný deň uplatňovania smernice 2002/83/ES, až do prijatia zmien a doplnení článkov 17 až 17c smernice 2003/41/ES.

11.      Tretie krajiny, ktoré uplatňujú právne predpisy uznané za rovnocenné s touto smernicou, môžu uplatňovať prechodné obdobia, ktoré sú rovnocenné s obdobiami ustanovenými v odsekoch 1 až 10.

12.      Členské štáty môžu umožniť konečným materským poisťovniam a zaisťovniam počas obdobia až sedem rokov po dátume uvedenom v článku 309 ods. požiadať o schválenie vnútorného modelu skupiny uplatniteľného na časť skupiny, ak sú daný podnik i konečný materský podnik umiestnené v tom istom členskom štáte a ak je táto časť samostatnou časťou s významne odlišným rizikovým profilom od zvyšku skupiny.

Článok 308c

Kongruenčná prémia niektorých záväzkov životného poistenia

1.        Odchylne od článkov 75, 76 a 77 členské štáty môžu umožniť životným poisťovniam vypočítavať sadzby časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby na výpočet najlepšieho odhadu v oblasti poistných záväzkov s kongruenčnou prémiou stanovenou v odsekoch 2 a 3 za podmienky, že sú splnené tieto podmienky týkajúce sa povinností životného poistenia a aktív, ktoré ho kryjú:

a)        životná poisťovňa vyhradila portfólio aktív, ktoré pozostáva z dlhopisov a iných aktív s podobnými charakteristikami peňažných tokov, na pokrytie najlepšieho odhadu portfólia záväzkov životného poistenia a zachováva toto tieto aktíva po dobu splatnosti dlhopisov, okrem prípadov zachovania replikácie peňažných tokov medzi aktívami a záväzkami, keď sa peňažné toky značne zmenili, napríklad v prípade zlyhania dlhopisu;

b)        portfólio záväzkov životného poistenia, na ktoré sa uplatňuje kongruenčná prémia, a vyhradené portfólio aktív sú účelovo viazané, riadené a organizované oddelene od ostatných činností životnej poisťovne bez možnosti prevodu;

c)        budúce peňažné toky vyhradeného portfólia aktív replikujú budúce peňažné toky portfólia záväzkov životného postenia v rovnakej mene a akýkoľvek nesúlad nespôsobuje riziko, ktoré by mohlo byť podstatné v porovnaní s rizikami, ktoré sú vlastné odvetviu životného poistenia, na ktoré sa uplatňuje kongruenčná prémia;

d)        zmluvy životného poistenia, na ktorých je založené portfólio záväzkov životného postenia, nespôsobujú budúce prémiové platby;

e)        jedinými upisovacími rizikami súvisiacimi s portfóliom záväzkov životného poistenia sú riziko dlhovekosti, riziko nákladov a revízne riziko a zmluvy, na ktorých sú založené záväzky životného postenia, nezahŕňajú žiadne opcie pre poistníka alebo iba odkupnú opciu, ak odkupná hodnota nepresahuje hodnotu aktív, podľa ohodnotenia v súlade s článkom 75, ktoré kryjú záväzky životného poistenia v čase plnenia odkupnej opcie;

f)         sú stanovené peňažné toky aktív vyhradeného portfólia aktív;

g)        peňažné toky aktív vyhradeného portfólia aktív nemôžu emitenti aktív ani iné strany meniť;

h)        žiadne aktíva vyhradeného portfólia aktív nemajú úverovú kvalitu nižšiu ako je primeraná úverová kvalita určená v súlade s odsekom 7;

i)         životná poisťovňa zverejní uplatňovanie kongruenčnej prémie v súlade s týmto článkom a monetárny vplyv na svoju finančnú situáciu;

j)         činnosti životnej poisťovne, v súvislosti s ktorou sa v súlade s týmto článkom uplatňuje kongruenčná prémia sa vykonávajú iba v členskom štáte, ktorom bola poisťovňa povolená;

k)        orgán dohľadu schválil uplatňovanie kongruenčnej prémie na portfólio záväzkov životného poistenia, ak sa uistil, že požiadavky stanovené v písm. a) až j) boli splnené.

Ak sú peňažné toky záväzkov životného poistenia uvedené v písm. f) závislé od inflácie, životné poisťovne môžu využiť aktíva, ktorých peňažné toky sú fixné, okrem závislosti na inflácii, za podmienky, že tieto aktíva replikujú peňažné toky portfólia záväzkov životného poistenia so zahrnutou infláciou.

2.        Pre každú menu a každú splatnosť sa kongruenčná prémia vypočíta v súlade s týmito zásadami:

a)        kongruenčná prémia sa rovná rozdielu:

i)         ročnej efektívnej sadzby vypočítanej ako jediná diskontná sadzba, ktorej hodnota po uplatnení na peňažné toky portfólia záväzkov životného poistenia je rovná hodnote portfólia vyhradených aktív v súlade s článkom 75; a

ii)       ročnej efektívnej sadzby vypočítanej ako jediná diskontná sadzba, ktorej hodnota po uplatnení na peňažné toky portfólia záväzkov životného poistenia je rovná hodnote najlepšieho odhadu portfólia záväzkov životného poistenia pri zohľadnení časovej hodnoty použitím základnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby;

b)        kongruenčná prémia nezahŕňa základné rozpätie odrážajúce riziká životnej poisťovne;

c)        kongruenčná prémia poskytuje stimuly riadenia práv s prihliadnutím najmenej na úverovú kvalitu vyhradených aktív.

3.        Na účely odseku 2 písm. b) je základné rozpätie:

a)        posudzované dynamicky a nepretržite a rovná sa sume:

i)         úverového rozpätia korešpondujúceho s pravdepodobnosťou zlyhania aktív; a

ii)       úverového rozpätia korešpondujúceho s očakávanou stratou v dôsledku zníženia hodnoty aktíva.

b)        najmenej 75 % dlhodobého priemeru rozpätia základnej bezrizikovej úrokovej sadzby aktív rovnakého trvania, úverovej kvality a triedy aktív, ako sa sleduje na finančných trhoch.

Pravdepodobnosť zlyhania uvedená v písm. a) podpísm. i) je založená na dlhodobej štatistike zlyhania, ktorá je relevantná pre aktívum vo vzťahu k jeho trvaniu, úverovej kvalite a úverovej triede.

4.        Životné poisťovne, ktoré uplatňujú metódu výpočtu stanovenú v odsekoch 2 a 3, nesmú uplatňovať žiadne iné úpravy časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby. Životné poisťovne, ktoré uplatňujú kongruenčnú prémiu na portfólio záväzkov životného poistenia, sa nevracajú späť k prístupu, ktorý nezahŕňa kongruenčnú prémiu. Ak životná poisťovňa, ktorá uplatňuje kongruenčnú prémiu, už nie je schopná spĺňať podmienky stanovené v odseku 1, okamžite informuje orgán dohľadu a prijme potrebné opatrenia na opätovné nastolenie súladu s týmito podmienkami. Ak takáto poisťovňa nie je schopná opätovne dosiahnuť súlad s týmito podmienkami do dvoch mesiacov, musí pozastaviť uplatňovanie kongruenčnej prémie na všetky svoje záväzky životného poistenia a smie uplatňovať kongruenčnú prémiu až po lehote 24 mesiacov.

5.        Životné poisťovne uplatňujúce kongruenčnú prémiu stanovenú v tomto článku nesmú uplatňovať upravenú príslušnú časovú štruktúru bezrizikovej úrokovej sadzby uvedenú v článku 77a ani mechanizmus symetrickej úpravy uvedený v článku 106a.

6.        Komisia prijme v súlade s článkom 301a delegované akty, v ktorých bližšie určí:

a)        kritériá, ktoré musia životné poisťovne splnil, aby mohli uplatňovať kongruenčnú prémiu uvedenú v tomto článku;

b)        kritériá s cieľom schválenia a overenia súladu s požiadavkami stanovenými v odseku 1;

c)        predpoklady a metódy na uplatňovanie výpočtu základného rozpätia uvedené v odseku 3;

d)        kritériá na overenie súladu s požiadavkami stanovenými v odseku 2 písm. c).

7.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s úverovou kvalitou aktív orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom stanoviť úverovú kvalitu vyhradených aktív, ktorá by mala byť vyššia ako minimálna kvalita všeobecne považovaná za investičný stupeň, na účely odseku 1 písm. h) vrátane, ak je to vhodné, príslušných limitov zaručujúcich primeranú úverovú kvalitu všetkých aktív pre podnik ako celok.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

8.        Ak životné poisťovne vypočítavajú všetky svoje technické rezervy alebo ich značnú časť s príslušnou časovou štruktúrou bezrizikovej úrokovej sadzby, ktorá zahŕňa kongruenčnú prémiu väčšiu ako nula, každý rok predložia orgánu dohľadu tieto písomné informácie:

a)        popis vplyvu zníženia kongruenčnej prémie na nulu;

b)        ak by zníženie kongruenčnej prémie na nulu malo za následok nesúlad s kapitálovou požiadavkou na solventnosť, analýzu plánov podniku na obnovenie úrovne použiteľných vlastných zdrojov na úroveň pokrývajúcu kapitálovú požiadavku na solventnosť alebo na zníženie rizikového profilu s cieľom zabezpečiť splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť;

c)        sumu technických rezerv na záväzky životného poistenia, na ktoré sa uplatňuje kongruenčná prémia .

9.        Orgán EIOPA v úzkej spolupráci s ESRB a po vykonaní verejnej konzultácie posúdi uplatňovanie článkov 77a, 77b, 106, 106a, 304 a odsekov 1 až 8 tohto článku vrátane delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa nich. Toto posúdenie sa vykoná vo vzťahu k dostupnosti dlhodobých záruk na produkty životného poistenia, správaniu sa životných poisťovní ako dlhodobých investorov a, všeobecnejšie, vo vzťahu k finančnej stabilite. Na základe tohto posúdenia Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade do 1. januára 2021 správu alebo, ak je to vhodné na účely kongruenčnej prémie, do 1. januára 2019.

Táto správa sa sústredí predovšetkým na účinky na:

a)        fungovanie a stabilitu európskych trhov so životným poistením;

b)        vnútorný trh a najmä na hospodársku súťaž a rovnaké podmienky na európskych trhoch so životným poistením;

c)        ochranu poistníkov;

d)        rozsah, v ktorom životné poisťovne pokračujú vo fungovaní ako dlhodobí investori;

e)        dostupnosť a cenu produktov anuity;

f)         dostupnosť a cenu iných (konkurenčných) produktov;

g)        dlhodobé investičné stratégie podnikov v súvislosti s produktmi, na ktoré sa uplatňujú odseky 1 až 7, v pomere k tým, ktoré sú vo vzťahu s inými dlhodobými zárukami;

h)        výber spotrebiteľov a vedomie spotrebiteľov o riziku;

i)         diverzifikovanejšie a menej diverzifikované životné poisťovne; a

j)         iné účinky na reálnu ekonomiku.

Okrem toho správa bude vychádzať zo skúseností s dohľadom pri uplatňovaní článkov 77a, 77b, 106, 106a, 304 a odsekov 1 až 8 tohto článku vrátane delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa nich.

V prípade potreby budú po správe nasledovať náležité legislatívne návrhy.

10.      Ak výsledkom správy uvedenej v odseku 9 bude, že kongruenčná prémia nie je vhodným opatrením v súvislosti s dobre fungujúcim a stabilným trhom so životným poistením a s východiskovými zásadami tejto smernice, Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 301a, ktorými tento článok nahradí týmito prechodnými ustanoveniami na uplatňovanie kongruenčnej prémie:

Článok 308c

Prechodné opatrenie pre kongruenčnú prémiu niektorých záväzkov životného poistenia

1.        Odchylne od článkov 75, 76 a 77 členské štáty môžu umožniť životným poisťovniam vypočítavať sadzby časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby na výpočet najlepšieho odhadu v oblasti poisťovacích záväzkov s kongruenčnou prémiou stanovenou v odsekoch 2 a 3 za podmienky, že sú splnené tieto podmienky týkajúce sa povinností životného poistenia a aktív, ktoré ho kryjú:

a)        životná poisťovňa vyhradila portfólio aktív, ktoré pozostáva z dlhopisov a iných aktív s podobnými charakteristikami peňažných tokov, na pokrytie najlepšieho odhadu portfólia záväzkov životného poistenia a zachováva toto tieto aktíva po dobu splatnosti dlhopisov, okrem prípadov zachovania replikácie peňažných tokov medzi aktívami a záväzkami, keď sa peňažné toky značne zmenili, napríklad v prípade zlyhania dlhopisu;

b)        portfólio záväzkov životného poistenia, na ktoré sa uplatňuje kongruenčná prémia, a vyhradené portfólio aktív sú účelovo viazané, riadené a organizované oddelene od ostatných činností životnej poisťovne bez možnosti prevodu;

c)        budúce peňažné toky vyhradeného portfólia aktív replikujú budúce peňažné toky portfólia záväzkov životného postenia v rovnakej mene a akýkoľvek nesúlad nespôsobuje riziko, ktoré by mohlo byť podstatné v porovnaní s rizikami, ktoré sú vlastné odvetviu životného poistenia, na ktoré sa uplatňuje kongruenčná prémia;

d)        zmluvy životného poistenia, na ktorých je založené portfólio záväzkov životného postenia, nespôsobujú budúce prémiové platby;

e)        jedinými upisovacími rizikami súvisiacimi s portfóliom záväzkov životného poistenia sú riziko dlhovekosti, riziko nákladov a revízne riziko; zmluvy, na ktorých sú založené záväzky životného postenia, nezahŕňajú žiadne opcie pre poistníka alebo iba odkupnú opciu, ak odkupná hodnota nepresahuje hodnotu aktív, podľa ohodnotenia v súlade s článkom 75, ktoré kryjú záväzky životného poistenia v čase plnenia odkupnej opcie;

f)         sú stanovené peňažné toky aktív vyhradeného portfólia aktív;

g)        peňažné toky aktív vyhradeného portfólia aktív nemôžu emitenti aktív ani iné strany meniť;

h)        žiadne aktíva vyhradeného portfólia aktív nemajú úverovú kvalitu nižšiu ako je primeraná úverová kvalita určená v súlade s odsekom 7;

i)         životná poisťovňa zverejní uplatňovanie kongruenčnej prémie v súlade s týmto článkom a monetárny vplyv na svoju finančnú situáciu;

j)         činnosti životnej poisťovne, v súvislosti s ktorou sa v súlade s týmto článkom uplatňuje kongruenčná prémia, sa vykonávajú iba v členskom štáte, ktorom bola poisťovňa povolená;

k)        orgán dohľadu schválil uplatňovanie kongruenčnej prémie portfólia záväzkov životného poistenia, ak sa uistil, že požiadavky stanovené v písm. a) až j) boli splnené;

Ak sú peňažné toky záväzkov životného poistenia uvedené v písm. f) závislé od inflácie, životné poisťovne môžu využiť aktíva, ktorých peňažné toky sú fixné, okrem závislosti na inflácii, za podmienky, že tieto aktíva replikujú peňažné toky portfólia záväzkov životného poistenia so zahrnutou infláciou.

2.        Pre každú menu a každú splatnosť sa kongruenčná prémia vypočíta v súlade s týmito zásadami:

a)        kongruenčná prémia sa rovná rozdielu:

i)         ročnej efektívnej sadzby vypočítanej ako jediná diskontná sadzba, ktorej hodnota po uplatnení na peňažné toky portfólia záväzkov životného poistenia je rovná hodnote portfólia vyhradených aktív v súlade s článkom 75; a

ii)       ročnej efektívnej sadzby vypočítanej ako jediná diskontná sadzba, ktorej hodnota po uplatnení na peňažné toky portfólia záväzkov životného poistenia je rovná hodnote najlepšieho odhadu portfólia záväzkov životného poistenia pri zohľadnení časovej hodnoty použitím základnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby.

b)        kongruenčná prémia nezahŕňa základné rozpätie odrážajúce riziká životnej poisťovne.

c)        kongruenčná prémia poskytuje stimuly riadenia práv s prihliadnutím najmenej na úverovú kvalitu vyhradených aktív.

3.        Na účely odseku 2 písm. b) je základné rozpätie:

a)        posudzované dynamicky a nepretržite a rovná sa sume:

i)         úverového rozpätia korešpondujúceho s pravdepodobnosťou zlyhania aktív; a

ii)       úverového rozpätia korešpondujúceho s očakávanou stratou v dôsledku zníženia hodnoty aktíva.

b)        najmenej 75 % dlhodobého priemeru rozpätia základnej bezrizikovej úrokovej sadzby aktív rovnakého trvania, úverovej kvality a triedy aktív, ako sa sleduje na finančných trhoch.

Pravdepodobnosť zlyhania uvedená v písm. a) podpísm. i) je založená na dlhodobej štatistike zlyhania, ktorá je relevantná pre aktívum vo vzťahu k jeho trvaniu, úverovej kvalite a úverovej triede.

4.        Životné poisťovne, ktoré uplatňujú metódu výpočtu stanovenú v odsekoch 2 a 3, nesmú uplatňovať žiadne iné úpravy časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby. Životné poisťovne, ktoré uplatňujú kongruenčnú prémiu na portfólio záväzkov životného poistenia, sa nevracajú späť k prístupu, ktorý nezahŕňa kongruenčnú prémiu. Ak životná poisťovňa, ktorá uplatňuje kongruenčnú prémiu, už nie je schopná spĺňať podmienky stanovené v odseku 1, okamžite informuje orgán dohľadu a prijme potrebné opatrenia na opätovné nastolenie súladu s týmito podmienkami. Ak takáto poisťovňa nie je schopná opätovne dosiahnuť súlad s týmito podmienkami do dvoch mesiacov, musí pozastaviť uplatňovanie kongruenčnej prémie na všetky svoje záväzky životného poistenia a smie uplatňovať kongruenčnú prémiu až po lehote 24 mesiacov.

5.        Životné poisťovne uplatňujúce kongruenčnú prémiu stanovenú v tomto článku nesmú uplatňovať upravenú príslušnú časovú štruktúru bezrizikovej úrokovej sadzby uvedenú v článku 77a ani mechanizmus symetrickej úpravy uvedený v článku 106a.

6.        Komisia prijme v súlade s článkom 301a delegované akty, v ktorých bližšie určí:

a)        kritériá, ktoré musia životné poisťovne splnil, aby mohli uplatňovať kongruenčnú prémiu uvedenú v tomto článku;

b)        kritériá s cieľom schválenia a overenia súladu s požiadavkami stanovenými v odseku 1;

c)        predpoklady a metódy na uplatňovanie výpočtu základného rozpätia uvedené v odseku 3;

d)        kritériá na overenie súladu s požiadavkami stanovenými v odseku 2 písm. c).

7.        S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v súvislosti s úverovou kvalitou aktív orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom stanoviť úverovú kvalitu vyhradených aktív, ktorá by mala byť vyššia ako minimálna kvalita všeobecne považovaná za investičný stupeň, na účely odseku 1 písm. h) vrátane, ak je to vhodné, príslušných limitov zaručujúcich primeranú úverovú kvalitu všetkých aktív pre podnik ako celok.

Orgán EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

8.        Ak životné poisťovne vypočítavajú všetky svoje technické rezervy alebo ich značnú časť s príslušnou časovou štruktúrou bezrizikovej úrokovej sadzby, ktorá zahŕňa kongruenčnú prémiu väčšiu ako nula, každý rok predložia orgánu dohľadu tieto písomné informácie:

a)        popis vplyvu zníženia kongruenčnej prémie na nulu;

b)        ak by zníženie kongruenčnej prémie na nulu malo za následok nesúlad s kapitálovou požiadavkou na solventnosť, analýzu plánov podniku na obnovenie úrovne použiteľných vlastných zdrojov na úroveň pokrývajúcu kapitálovú požiadavku na solventnosť alebo na zníženie rizikového profilu s cieľom zabezpečiť splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť;

c)        sumu technických rezerv na záväzky životného poistenia, na ktoré sa uplatňuje kongruenčná prémia .

9.        Pre každú menu a každú splatnosť sa úroková sadzba vypočíta ako vážený priemer:

a)        úrokovej sadzby uvedenej v odsekoch 1 a 8; a

b)        úrokovej sadzby pre túto splatnosť príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej sadzby v súlade s článkami 75, 76 a 77.

Váha úrokovej sadzby sa zvyšuje prinajmenšom lineárne na konci každého roka z jednej sedminy počas prvého roka uplatňovania tohto článku na 100 % 7 rokov po začatí uplatňovania tejto smernice.“;

(72)     V článku 309 sa ods. 1 nahrádza takto:

„1.       Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 4, 10, 13, 14, článkom 17 ods. 3, 18, 23, 26 až 32, 34 až 49, 51 až 55, článkom 58 ods. 8, 67, 68, 71, 72, 74 až 85, 87 až 91, 93 až 96, 98, 100 až 110, 112, 113, 115 až 126, 128, 129, 131 až 134, 136 až 142, 143, 144, 146, 148, 162 až 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, 210 až 233, 235 až 240, 243 až 258, 260 až 263, 265, 266, 303 a 304 a prílohami III a IV do 31. decembra 2012. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.“;

(73)     V prvom odseku článku 310 sa dátum „31. októbra 2012“ nahrádza dátumom „1. januára 2012“.

(73a)   vkladá sa tento článok:

„Článok 310a

Personálne vybavenie a zdroje orgánu EIOPA

Orgán EIOPA posúdi personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania svojich právomocí a úloh v súlade s touto smernicou a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.“;

(74)     Článok 311 sa nahrádza takto:

„Článok 311

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 308a a 308b sa uplatňujú od 1. januára 2013.

Články 1, 2, 3, 5 až 9, 11, 12, 15, 16, 17 ods. 2, články 19 až 22, 24, 25, 33, 57, 58 ods. 1 až 7, články 59 až 66, 69, 70, 73, 145, 147, 149 až 161, 168 až 171, 174 až 177, 179 až 184, 186 až 189, 191, 193 až 209, 267 až 300, 302, 305 až 308 a prílohy I a II, V, VI a VII sa uplatňujú od 1. januára 2014.

Komisia môže prijať delegované akty, regulačné a vykonávacie technické normy pred dátumom uvedeným v treťom odseku.“;

(75)     V prílohe III časti A sa bod 28 nahrádza takto:

„28.     v každom prípade a ako alternatíva právnych foriem neživotných poisťovní uvedených v bodoch 1 až 27 a v bode 29, právna forma európskej spoločnosti (SE) podľa nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001(1)“;

(76)     V prílohe III časti A sa dopĺňa tento bod:

„29.     v prípade, že príslušný členský štát umožňuje právnej forme družstva začať činnosť neživotnej poisťovne a ako alternatíva právnych foriem neživotných poisťovní uvedených v bodoch 1 až 28, právna forma európskeho družstva (SCE) podľa nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003[12].“;

(77)     v prílohe III časti B sa bod 28 nahrádza takto:

„28.     v každom prípade a ako alternatíva právnych foriem životných poisťovní uvedených v bodoch 1 až 27 a v bode 29, právna forma európskej spoločnosti (SE) podľa nariadenia (ES) č. 2157/2001“;

(78)     V prílohe III časti A sa dopĺňa tento bod:

„29.     v prípade, že príslušný členský štát umožňuje právnej forme družstva začať činnosť životnej poisťovne a ako alternatíva právnych foriem životných poisťovní uvedených v bodoch 1 až 28, právna forma európskeho družstva (SCE) podľa nariadenia (ES) č. 1435/2003."

(79)     V prílohe III časti C sa bod 28 nahrádza takto:

„28.     v každom prípade a ako alternatíva právnych foriem zaisťovní uvedených v bodoch 1 až 27 a v bode 29, právna forma európskej spoločnosti (SE) podľa nariadenia (ES) č. 2157/2001“

(80)     V prílohe III časti C sa dopĺňa tento bod:

„29.     v prípade, že príslušný členský štát umožňuje právnej forme družstva začať zaisťovaciu činnosť a ako alternatíva právnych foriem zaisťovní uvedených v bodoch 1 až 28, právna forma európskeho družstva (SCE) podľa nariadenia (ES) č. 1435/2003.“;

(81)     Tabuľka zhody v prílohe VII sa mení a dopĺňa takto:

a)        Pod slová „táto smernica“ sa vkladá článok 13 ods. 27 ako odkaz zodpovedajúci článku 5 písm. d) smernice 73/239/EHS.

b)        Pod slová „táto smernica“ sa odkazy na článok 210 ods. 1 písm. f) ▌a ▌g) sa nahrádzajú odkazmi na článok 212 ods. 1 písm. f) a g).

Článok 2a

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1060/2009

Nariadenie (ES) č. 1060/2009 sa týmto mení a dopĺňa takto:

Článok 2 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.      Ak ratingová agentúra nevydáva iba úverové ratingy uvedené v odseku 2, žiadosť ratingovej agentúry o registráciu podľa tohto nariadenia je podmienkou jej uznania ako externej ratingovej agentúry (External Credit Assessment Institution – ECAI) v súlade s článkom 81 smernice 2006/48/ES alebo článkom 109a smernice 2009/138/ES.“.

Článok 2b

Revízia

Komisia do 1. januára 2015 a potom každoročne podá Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, či ESA predložili návrh regulačných a vykonávacích technických noriem uvedených v smerniciach 2002/92/ES, 2003/71/ES a 2009/138/ES, či je predloženie takýchto návrhov regulačných technických alebo vykonávacích noriem povinné alebo nepovinné, ako aj všetky vhodné návrhy.

Článok 3

Transpozícia

1.        Členské štáty uvedú do účinnosti do 31. decembra 2012 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1, článkom 2 ods. 3, 6, 8, 9, 12, 13, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 37, 40 43, 45, 46, 47, 53 až 55, 57, 59, 62, 63, 66 a 75 až 80 tejto smernice. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto opatrenia sa majú uplatňovať od 1. januára 2013.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.        Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 ods. 15, 20 a 59a sa uplatňujú od 1. januára 2013.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                               Za Radu

predseda                                                                predseda

[…]                                                                       […]

 • [1]     Ú. v. EÚ C 159, 18.5.2011, s. 10.
 • [2]     Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 82.
 • [3] *          Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
 • [4]           Ú. v. EÚ C 159, 18.5.2011, s. 10.
 • [5]           Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 82.
 • [6]           Pozícia Európskeho parlamentu z ...
 • [7]           Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.
 • [8]           Ú. v. EÚ 335, 17.12.2009, s. 1.
 • [9]           Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1.
 • [10]              Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.
 • [11] *         Ú. v. prosím vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
 • [12]  Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (27.6.2011)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy
(KOM(2011)0008 – C7‑0027/2011 – 2011/0006(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dimitar Stoyanov

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 68

Smernica 2009/138/ES

Článok 301c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky voči delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky voči delegovanému aktu do troch mesiacov od dátumu oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

Odôvodnenie

Lehotu na predloženie námietok treba predĺžiť, aby Parlament a Rada mali dostatok času na dôkladné preskúmanie navrhovaných delegovaných aktov a na zaujatie kvalifikovaného stanoviska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 70

Smernica 2009/138/ES

Článok 308a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokiaľ Komisia prijala delegovaný akt v súlade s článkom 308b ods. 1, článok 35 ods. 5 sa neuplatňuje počas maximálneho obdobia 5 rokov od dátumu uvedeného v prvom pododseku ods. 1 článku 309.

1. Pokiaľ Komisia prijala delegovaný akt v súlade s článkom 308b ods. 1, článok 35 ods. 5 sa neuplatňuje počas maximálneho obdobia troch rokov od dátumu uvedeného v prvom pododseku ods. 1 článku 309.

Odôvodnenie

Vo fáze predbežnej diskusie vyvstala otázka rozporu medzi článkami 308a ods. 1 a 308b písm. a) – v prvom sa stanovuje prechodné obdobie 5 rokov a v druhom obdobie 3 rokov. Podľa zástupcu Komisie je správne obdobie 3 rokov. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je odstrániť túto technickú nepresnosť.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smerníc 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

Referenčné čísla

COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

3.2.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

3.2.2011

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Dimitar Stoyanov

28.2.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.4.2011

24.5.2011

 

 

Dátum prijatia

21.6.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jörg Leichtfried, María Muñiz De Urquiza

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smerníc 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

Referenčné čísla

COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD)

Dátum predloženia v EP

18.1.2011

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

3.2.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

3.2.2011

 

 

 

Spravodajca

dátum menovania

Burkhard Balz

20.10.2009

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.3.2011

31.8.2011

11.10.2011

22.11.2011

Dátum prijatia

21.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

38

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Mario Mauro

Dátum predloženia

28.3.2012