Menetlus : 2010/0262(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0078/2012

Esitatud tekstid :

A7-0078/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/03/2012 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0105

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 154kWORD 79k
27.3.2012
PE 483.781v02-00 A7-0078/2012

Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks

(18144/1/2011 – C7‑0070/2012 – 2010/0262(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Vital Moreira

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (18144/1/2011 – C7-0070/2012 – 2010/0262(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

-    võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (18144/1/2011 – C7-0070/2012),

–    võttes arvesse Portugali parlamendi esitatud õigusakti eelnõu täiendusi,

-    võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku suhtes (COM(2010)0509),

-    võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

-    võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

–    võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0078/2012),

1.   kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.   märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.   teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.      teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0345.


MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) muutmine

Viited

18144/1/2011 – C7-0070/2012 – 2010/0262(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

13.9.2011                     T7-0345/2011

Komisjoni ettepanek

COM(2010)0509 – C7-0289/2010

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

15.3.2012

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

15.3.2012

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Vital Moreira

15.3.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

1

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Gabriel Mato Adrover

Esitamise kuupäev

28.3.2012

Õigusteave - Privaatsuspoliitika