ZPRÁVA obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost o jednáních o dohodě o přidružení mezi EU a Arménií

28. 3. 2012 - (2011/2315(INI))

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodaj: Tomasz Piotr Poręba


Postup : 2011/2315(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0079/2012

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost o jednáních o dohodě o přidružení mezi EU a Arménií

(2011/2315(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na probíhající jednání mezi EU a Arménií o dohodě o přidružení,

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 10. května 2010 týkající se Arménie, v nichž byly schváleny směrnice pro jednání,

–   s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Arménií a Evropskou unií, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999,

–   s ohledem na společné prohlášení o partnerství v oblasti mobility mezi Evropskou unií a Arménií ze dne 27. října 2011,

–   s ohledem na akční plán k evropské politice sousedství přijatý dne 14. listopadu 2006 a na společné sdělení nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ ze dne 25. května 2011,

–   s ohledem na společné prohlášení vydané na summitu Východního partnerství, který se konal v Praze dne 7. května 2009,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci k evropské politice Východního partnerství ze dne 25. října 2010,

–   s ohledem na společné prohlášení vydané na summitu Východního partnerství, který se konal ve Varšavě ve dnech 29. až 30. září 2011,

–   s ohledem na ustavující listinu Parlamentního shromáždění EU – sousední východní země (EURONEST) ze dne 3. května 2011,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o jižním Kavkaze ze dne 27. února 2012,

–   s ohledem na své usnesení o Arménii ze dne 13. března 2008[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o potřebě vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu[2],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. ledna 2011 o strategii EU pro oblast Černého moře[3] a usnesení ze dne 17. ledna 2008 o přístupu k regionální politice v oblasti Černého moře[4],

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 7. dubna 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství – východním rozměru[5] a ze dne 14. prosince 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství[6],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/518/SZBP ze dne 25. srpna 2011 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii[7],

–   s ohledem na zprávu Komise o pokroku Arménie přijatou dne 25. května 2011,

–   s ohledem na třetí kolo dialogu mezi EU a Arménií o lidských právech, které se konalo dne 6. prosince 2011,

–   s ohledem na všeobecnou amnestii, kterou schválil arménský parlament dne 26. května 2011 na návrh prezidenta Sargsyana,

–   s ohledem na prohlášení, které dne 2. listopadu 2008 podepsali v Moskvě prezidenti Arménie, Ázerbájdžánu a Ruské federace,

–   s ohledem na společné prohlášení, které dne 23. ledna 2012 podepsali v Soči prezidenti Arménie, Ázerbájdžánu a Ruské federace,

–   s ohledem na čl. 90 odst. 4 a článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0079/2012),

A. vzhledem k tomu, že Východní partnerství poskytuje politický rámec pro posilování dvoustranných vztahů prostřednictvím nových dohod o přidružení, přičemž jsou zohledňovány konkrétní situace partnerské země a její ambice a strategický zájem EU na stabilitě a demokratickém rozvoji této oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že dohody o přidružení představují vhodný rámec pro prohlubování vztahů, neboť posilují politické přidružení, sociální a hospodářskou integraci a sbližování s EU na právní úrovni, a dále pro rozvíjení kulturních vztahů;

C. vzhledem k tomu, že mnohostranný rozměr Východního partnerství v tomto ohledu doplňuje dvoustranná partnerství a je jejich nedílnou součástí a že by se měl rozvíjet souběžně s probíhajícími jednáními o dohodách o přidružení s cílem připravit půdu pro jejich řádné provádění a vytvořit základ skutečné regionální spolupráce, jak stanoví zásady evropské politiky sousedství;

D. vzhledem k tomu, že aktivní závazek Arménie vyznávat společné hodnoty a dodržovat společné zásady, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv, má zásadní význam pro dosažení pokroku v tomto procesu a pro úspěšné dokončení jednání a následné uplatňování dohody o přidružení;

E.  vzhledem k tomu, že arménské orgány opakovaně vyjádřily ochotu zastávat tyto hodnoty a odvolávaly se na evropské ambice Arménie; vzhledem k tomu, že jejich prohlášení neodpovídají vždy skutečnosti, pokud jde o tempo provádění reforem; vzhledem k tomu, že aktivní účast Arménie na mnohostranné parlamentní spolupráci v rámci shromáždění EURONEST, která zahrnuje čtyři tematické oblasti Východního partnerství, je dobrým příkladem jejího závazku zastávat evropské hodnoty a zásady, přičemž o významu tohoto závazku panuje v arménské společnosti široká shoda;

F.  vzhledem k tomu, že nevyřešený konflikt v Náhorním Karabachu ohrožuje stabilitu a rozvoj Arménie a oblasti jižního Kavkazu; vzhledem k tomu, že EU ve svém společném sdělení „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ uvedla svoji ambici zaujmout proaktivnější přístup v otázce řešení konfliktů v oblasti jižního Kavkazu a daleko více se zapojit jednak podporou probíhajících jednání, jednak předkládáním nových iniciativ; vzhledem k tomu, že zvláštní zástupce EU pro jižní Kavkaz hraje důležitou úlohu, neboť přispívá k mírovému urovnání konfliktu v této oblasti;

G. vzhledem k tomu, že okupace území třetí země představuje porušení mezinárodního práva a je v rozporu se základními zásadami evropské politiky sousedství, a ohrožuje tak celý projekt Východního partnerství;

H. vzhledem k tomu, že existují hluboce znepokojující zprávy o nezákonných činnostech arménských jednotek na okupovaných ázerbájdžánských územích, konkrétně o pravidelných vojenských cvičeních, obnově vojenské techniky a vojenského personálu a o prohlubování úrovní obrany;

I.   vzhledem k tomu, že řádný průběh nadcházejících parlamentních voleb, a to v souladu s mezinárodními a evropskými standardy, jež se mají uskutečnit dne 6. května 2012, bude nanejvýš důležitý pro rozvoj vztahů mezi EU a Arménií, a vzhledem k tomu, že volby musí probíhat v souladu s novým volebním zákonem Arménie;

J.   vzhledem k tomu, že jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Arménií postupují uspokojivým tempem a stimulují vnitřní reformy;

1.  doporučuje Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost, aby:

a)  zajistily, že dohoda o přidružení bude představovat komplexní rámec zaměřený na budoucnost pro další rozvoj vztahů s Arménií, rámec, který podporuje politické přidružení, hospodářskou konvergenci a sbližování právních předpisů;

b)  zajistily, že v souladu s požadavky Parlamentu vyjádřenými v jeho zprávě ze dne 20. května 2010 o potřebě vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu a se základními zásadami Minské skupiny OBSE uvedenými ve společném prohlášení, které bylo přijato v Aquile dne 10. července 2009 budou jednání ohledně dohody o přidružení mezi EU a Ázerbájdžánem a mezi EU a Arménií spojena s důvěryhodnými závazky týkajícími se podstatného pokroku v řešení konfliktu v Náhorním Karabachu, včetně opatření k budování důvěry, jako je úplná demilitarizace, stažení ostřelovačů z kontaktní linie, stažení arménské armády ze všech okupovaných území Ázerbájdžánu, jež obklopují Náhorní Karabach, a jejich postupné předání pod kontrolu ázerbájdžánských orgánů, mechanismus aktivního předcházení konfliktům a vyšetření případů porušení příměří na kontaktní linii, práva všech vnitřně vysídlených osob a uprchlíků na návrat do svých domovů a na svůj majetek a mezinárodní bezpečnostní záruky, jejichž součástí by byla i skutečně mnohonárodnostní mírová operace, s cílem vytvořit vhodné podmínky pro budoucí právně závazné svobodné vyjádření vůle ohledně definitivního statusu Náhorního Karabachu;

c)  zdůraznily, že demokratické, transparentní, svobodné a spravedlivé volby na základě soutěže mezi kandidáty mají zásadní význam, což by se mělo projevit nejen v řádném průběhu voleb v den jejich konání v květnu 2012, ale také v zajištění plurality, svobody politické diskuse, svobody projevu a rovného přístupu všech politických sil k hlavním sdělovacím prostředkům a svobody shromažďování a pohybu před volbami i po nich; zdůraznily, že je třeba poskytnout delegaci EU v Arménii nezbytné prostředky na posílení příspěvku EU ke kvalitě volebního procesu; ocenily přijetí nového volebního zákona Arménie, který je v souladu s mezinárodními závazky a doporučeními;

d)  zdůraznily, že je nezbytné dovést do konce transparentní, nezávislé a nestranné vyšetření událostí z 1. března 2008, včetně nezávislého vyšetření policejního zásahu při rozehnání demonstrace;

e)  uznaly evropské ambice Arménie a považovaly je za cenný nástroj a nezbytný rozhodující faktor pro provádění a veřejnou podporu reforem, jejichž cílem je upevnit závazek Arménie týkající se sdílených hodnot a zásad právního státu, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných;

f)   do dohody o přidružení začlenily ustanovení a kritéria pro ochranu a prosazování lidských práv, jež odráží nejvyšší mezinárodní a evropské standardy, a v maximální míře přitom vycházely z rámců Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a z probíhajících dialogů mezi EU a Arménií o lidských právech;

g)  v dohodě o přidružení zdůraznily, že je důležité zaručit požívání základních svobod, včetně svobody shromažďování a sdružování, rozvoj občanské společnosti, právní stát, trvalý boj proti korupci, zajištění tržní konkurenceschopnosti a nezávislost sdělovacích prostředků;

h)  naléhavě vyzvaly arménské orgány, aby přijaly antidiskriminační právní předpisy, které ve všech oblastech zakazují diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity;

i)   povzbuzovaly arménské orgány, aby se zvýšeným úsilím pokračovaly v legislativní reformě;

j)   povzbuzovaly arménské orgány, aby nadále rozvíjely úřad ochránce lidských práv zejména tím, že mu poskytnou dodatečné finanční a lidské zdroje a budou podporovat nově zřízené regionální úřady; zajistily, aby podpora institucí, jako je ochránce lidských práv, a podpora organizací občanské společnosti byly úměrně vyvážené;

k)  zdůrazňovaly zejména význam nezávislosti soudnictví, transparentních postupů zadávání zakázek, oddělení politické sféry od podnikatelské a odstranění oligarchických struktur z hospodářství, význam věrohodných soudních řízení, jež všem občanům zaručují spravedlivý soudní proces a přístup ke spravedlnosti, bezpečného prostředí pro investigativní žurnalistiku, přístupu k informacím a nezávislým sdělovacím prostředkům a sociálním médiím a význam předcházení všem formám mučení a špatného zacházení ve vazebních a vězeňských zařízeních; povzbuzovaly arménskou vládu k tomu, aby vyvíjela maximální možné úsilí a řídila se i nadále osvědčenými postupy a doporučeními EU v těchto oblastech;

l)   zdůrazňovaly, že Evropská unie přikládá velký význam boji proti korupci a jejímu předcházení v zemích Východního partnerství, zejména v souvislosti se závěry o spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v rámci Východního partnerství, jež Rada přijala na svém 3135. zasedání ve dnech 13.–14. prosince 2011;

m) zdůrazňovaly souvislost mezi reformou donucovacích orgánů v partnerských zemích a opatřeními k boji proti finanční trestné činnosti, korupci, praní špinavých peněz a financování terorismu;

n)  zdůrazňovaly, že je nutné bojovat proti beztrestnosti pracovníků donucovacích orgánů a policie mimo jiné tím, že zajistí řádné vyšetřování případů mučení a porušení práv osob ve vazebních a vězeňských zařízeních;

o)  zajistily, aby v celém průběhu jednání o dohodě o přidružení byla pravidelně a systematicky konzultována občanská společnost a nevládní organizace v Arménii a že jejich doporučení jsou zaznamenávána a zohledňována, kdykoli je to vhodné;

p)  zajistily, aby byla dohoda o přidružení v souladu se zásadami mezinárodního práva, zejména s ohledem na zásady definované v Chartě OSN, Helsinském závěrečném aktu a v rámci OBSE – jedná se především o nepoužití síly, územní celistvost a právo na sebeurčení;

q)  připomněly všem stranám, že k mírovému řešení konfliktu v Náhorním Karabachu neexistuje žádná alternativa; zdůraznily, že jakákoli hrozba použití síly podrývá společné úsilí mezinárodního společenství;

r)   vyzvaly Arménii a Ázerbájdžán, aby zavedly opatření k vytvoření důvěry v předních liniích, včetně stažení ostřelovačů z kontaktní linie (v souladu s doporučeními OBSE), stažení dělostřelectva a ukončení jeho používání a podstatného navýšení počtu pracovníků OBSE provádějících monitorování jakožto přechodné opatření, dokud nebudou rozmístěny mnohonárodnostní mírové jednotky pod mandátem OSN v rámci provádění mírové dohody; vyzvaly Arménii, aby brance povolané k základní vojenské službě již nevysílala do Náhorního Karabachu;

s)  posilovaly schopnost Evropské unie řešit konflikty a působit jako prostředník mimo jiné zvýšením své podpory úsilí Minské skupiny a tím, že bude hrát aktivnější a větší úlohu, pokud jde o podporu provádění opatření k vytváření a posilování důvěry mezi stranami konfliktu, která bude zahrnovat i prosazování intenzivnějšího vyjednávacího procesu a pomoc oběma stranám prostřednictvím projektů financovaných EU, jejichž cílem bude zajistit větší podporu veřejnosti vzájemným ústupkům a mírovému urovnání, a dále poskytování podpory, pokud jde o humanitární programy v oblastech zasažených konfliktem, zejména těch, které se týkají odstraňování nášlapných min;

t)   hrály významnější úlohu, pokud jde o úsilí o urovnání konfliktu v Náhorním Karabachu, a podporovaly provádění opatření k budování důvěry, která propojí arménskou a ázerbájdžánskou společnost a budou na všech stranách šířit myšlenky míru, usmíření a důvěry; zdůrazňovaly, že Arménie i Ázerbájdžán by měly přijmout vhodná opatření, jimiž zajistí, aby veškerá rozhodnutí přijatá v rámci Minské skupiny a zaměřená na upevnění mírového řešení konfliktu v Náhorním Karabachu byla prováděna v plném rozsahu a včas; zdůraznily, že je nutné, aby zástupci EU měli neomezený přístup do Náhorního Karabachu a přilehlých okupovaných oblastí;

u)  zvážily účast EU v Minské skupině OBSE s cílem ještě více zapojit EU do procesu řešení konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem;

v)  zvážily možnost nahradit Francii Evropskou unií ve funkci spolupředsedy a připravit půdu pro uplatňování opatření na budování důvěry, s čímž souhlasil prezident Ázerbájdžánu i prezident Arménie;

w) posilovaly schopnost Evropské unie řešit konflikty na jižním Kavkaze mimo jiné podporou úsilí Minské skupiny a tím, že připraví půdu pro uplatňování opatření na budování důvěry, s čímž souhlasil prezident Ázerbájdžánu i prezident Arménie; zdůrazňovaly, že je nutné co nejdříve mírovým způsobem urovnat konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem na základě zásad mezinárodního práva a rozhodnutí a dokumentů schválených v tomto rámci;

x)  vyzvaly všechny externí subjekty zapojené do konfliktu, aby projevily dobrou vůli a pozitivním způsobem přispěly k rychlému a mírovému řešení konfliktu;

y)  naléhavě vyzvaly arménské orgány, aby zmírnily své projevy a zdržely se provokativních prohlášení, a připravily tak půdu pro skutečný dialog na všech úrovních společnosti a pro zavedení účinných opatření k budování důvěry;

z)  v této souvislosti konstatovaly, že je nutné prošetřit znepokojující zprávy o politice osídlování, kterou provádějí arménské orgány a jejímž účelem je zvýšit počet arménských obyvatel na okupovaných územích Náhorního Karabachu;

aa) zdůrazňovaly význam ratifikace protokolů, které Arménie a Turecko podepsaly v Curychu v roce 2009, a zvýšily své úsilí a usnadnily normalizaci vztahů mezi těmito zeměmi vedoucí k následnému otevření hranic; uvítaly rozhodnutí zahájit jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu (DCFTA); v tomto ohledu zdůraznily, že je nepřijatelné, aby mezi zeměmi, které usilují o členství v EU nebo o přidružení, byla trvale uzavřena hranice, a naléhavě vyzvaly k ukončení tohoto stavu;

ab) naléhavě vyzvaly Arménii, aby usilovala o sladění své politiky vůči Íránu s přístupem EU k této zemi;

ac) zdůrazňovaly nutnost použít dohodu o přidružení jako platformu pro prosazování regionální součinnosti a spolupráce; zdůrazňovaly vazby mezi demokratickým pluralistickým rozvojem a vyřešením konfliktu, které se navzájem umocňují; zdůrazňovaly především význam vytvoření součinnosti v oblastech dopravy a energetiky; vyzvaly všechny strany, aby se plně zapojily do mnohostranné spolupráce v rámci Východního partnerství a nespojovaly ji s konflikty;

ad) nalezly způsoby, jak stimulovat dialog a regionální spolupráci podporou organizací, např. regionálního environmentálního střediska (REC), formou společných přeshraničních projektů, na nichž se podílejí nevládní organizace, místní komunity a zúčastněné subjekty Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie;

ae) naléhavě vyzvaly Arménii k okamžité ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, neboť je to zásadní krok ke sladění vnitrostátních právních předpisů s mezinárodními právními dohodami, které přijaly členské státy Evropské unie;

af) vyzvaly arménské orgány, aby připojily svůj podpis k Úmluvě o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a k Úmluvě o kazetové munici a aby je ratifikovaly;

ag) zdůraznily význam mobility při prosazování evropské integrace; mobilitu mládeže a akademickou mobilitu považovaly za prioritu jednání o zjednodušení vízového režimu a dohodách o zpětném přebírání osob; vyzvaly Arménii, aby s ohledem na boloňský proces zlepšila své vnitrostátní právní předpisy upravující vysokoškolské vzdělávání a kladla přitom zvláštní důraz na postupy synchronizace vědeckých titulů a právní úpravu stáží studentů; zajistily, aby byla ustanovení o azylu plně v souladu s mezinárodními povinnostmi a závazky a standardy EU;

ah) zajistily transparentní správu veřejných financí a zlepšení právních předpisů o zadávání veřejných zakázek s cílem zaručit řádnou správu věcí veřejných a transparentní rozhodovací proces;

ai) povzbuzovaly k rozsáhlé odvětvové spolupráci mezi EU a Arménií; především vysvětlily přínosy sbližování právních předpisů v této oblasti a podporovaly takové sbližování a za tím účelem poskytly nezbytnou finanční a technickou pomoc;

aj) uvítaly začlenění osvědčených postupů a doporučení EU ve fázi přípravy vnitrostátních plánů činností Arménie v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti; vzaly na vědomí zejména konkrétní výsledky v oblasti přistěhovalectví, jichž bylo dosaženo na základě podpisu Společného prohlášení o partnerství v oblasti mobility;

ak) přijaly opatření nezbytná k tomu, aby bylo možné začlenit do dohody o přidružení ustanovení umožňující Arménii podílet se na programech Společenství a účastnit se činností jeho agentur, přičemž je tento krok nutné považovat za základní nástroj na prosazování evropské integrace na všech úrovních;

al) zdůrazňovaly nutnost udržitelného hospodářství, a to i podporou obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti v souladu s cíli EU v oblasti změny klimatu; zajistily, aby byl rozvoj v odvětví energetiky prováděn v souladu s environmentálními standardy EU a Úmluvou OSN o posuzování vlivů na životní prostředí překračujících hranice států (úmluva z Espoo);

am)  zopakovaly požadavek na uzavření jaderné elektrárny Medzamor do roku 2016, neboť ji nelze modernizovat tak, aby splňovala současné mezinárodně stanovené a uznávané standardy;

an) nadále poskytovaly nezbytnou technickou podporu, a umožnily tak rychlé zahájení jednání o všech aspektech dohody o přidružení, a aby zajistily plynulý vývoj nedávno zahájených jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu;

ao) do dohody o přidružení začlenily výrazný parlamentní rozměr, který stanoví plné zapojení Národního shromáždění Arménie a Evropského parlamentu do uplatňování a monitorování této dohody; poskytly technickou a finanční pomoc arménskému parlamentu, aby mohl plně rozvíjet své ústavní funkce, útvary a služby, včetně zřízení plnohodnotných stálých výborů a posílení vazeb s občanskou společností; pravidelně poskytovaly Evropskému parlamentu informace o aktuálním stavu jednání;

ap) začlenily do dohody o přidružení jasná kritéria pro její uplatňování a zajistily monitorovací mechanismy, včetně předkládání pravidelných zpráv Evropskému parlamentu;

aq) poskytovaly Arménii lépe cílenou finanční a technickou pomoc, a tím zajistily, aby mohla dodržovat své závazky vyplývající z jednání o dohodě o přidružení a jejího úplného uplatňování tím, že bude i nadále poskytovat komplexní programy pro budování institucí, a to i v oblastech jako je reforma státní správy a soudnictví;

ar) povzbuzovaly arménské orgány, aby v procesu vyjednávání a uplatňování plně využily odborné znalosti poradní skupiny EU na vysoké úrovni a neustále informovaly poradce EU také o činnostech pracovní skupiny pro stěžejní iniciativu integrované správy hranic v rámci Východního partnerství; uvážily poskytování takové pomoci všem východním partnerům;

as) ocenily ambiciózní reformní agendu Arménie v rámci Východního partnerství a zajistily odpovídající pomoc v souladu se zásadou „více za více“ v závislosti na tempu reforem a vzhledem k ukazatelům stavu demokracie a lidských práv;

at) navýšily pomoc EU organizacím občanské společnosti v Arménii v souladu se společným sdělením „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“, aby tyto organizace mohly provádět interní monitorování reforem a závazků a zajistit, aby vláda převzala za tyto reformy a závazky větší odpovědnost;

au) podpořily vyjednávací tým EU, aby pokračoval v dobré spolupráci s Evropským parlamentem a aby v souladu s čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování EU, jenž stanovuje, že Evropský parlament musí být okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu, průběžně poskytoval zpětnou vazbu o stavu jednání podloženou dokumentací;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, které obsahuje doporučení Evropského parlamentu, Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost a orgánům Arménie.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

56

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Pino Arlacchi, Frieda Brepoels, Tarja Cronberg, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Nikolaos Chountis, Corina Creţu, Andrew Duff, Knut Fleckenstein, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Emilio Menéndez del Valle, Nadezhda Neynsky, Marietje Schaake, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Marije Cornelissen, Leonidas Donskis, Jörg Leichtfried