SPRÁVA s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom

  28.3.2012 - (2011/2315(INI))

  Výbor pre zahraničné veci
  Spravodajca: Tomasz Piotr Poręba


  Postup : 2011/2315(INI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0079/2012

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom

  (2011/2315(INI))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Arménskom o dohode o pridružení,

  –   so zreteľom na závery Rady z 10. mája 2010 týkajúce sa Arménska, v ktorých prijala smernice na rokovania,

  –   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Arménskom a Európskou úniou, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999,

  –   so zreteľom na spoločné vyhlásenie o partnerstve v oblasti mobility medzi Európskou úniou a Arménskom z 27. októbra 2011,

  –   so zreteľom na Akčný plán európskej susedskej politiky prijatý 14. novembra 2006 a na spoločné oznámenie s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo z 25. mája 2011,

  –   so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa konal 7. mája 2009 v Prahe,

  –   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 25. októbra 2010 týkajúce sa Východného partnerstva,

  –   so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa konal 29. a 30. septembra 2011 vo Varšave,

  –   so zreteľom na zakladajúcu listinu Parlamentného zhromaždenia Euronest z 3. mája 2011,

  –   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 27. februára 2012 týkajúce sa Zakaukazska,

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2008 o Arménsku[1],

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko[2],

  –   so zreteľom na svoje uznesenia z 20. januára 2011 o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora[3] a zo 17. januára 2008 o koncepcii čiernomorskej regionálnej politiky[4],

  –   so zreteľom na svoje uznesenia zo 7. apríla 2011 o revízii východnej dimenzie európskej susedskej politiky[5] a zo 14. decembra 2011 o revízii európskej susedskej politiky[6],

  –   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/518/SZBP z 25. augusta 2011, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku[7],

  –   so zreteľom na správu Európskej komisie o pokroku Arménska prijatú 25. mája 2011,

  –   so zreteľom na tretie kolo dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Arménskom, ktoré sa uskutočnilo 6. decembra 2011,

  –   so zreteľom na všeobecnú amnestiu, ktorú arménsky parlament prijal 26. mája 2011 na návrh prezidenta Sargsiana,

  –   so zreteľom na vyhlásenie, ktoré 2. novembra 2008 v Moskve podpísali prezidenti Arménska, Azerbajdžanu a Ruskej federácie,

  –   so zreteľom na spoločné vyhlásenie, ktoré 23. januára 2012 v Soči podpísali prezidenti Arménska, Azerbajdžanu a Ruskej federácie,

  –   so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0079/2012),

  A. keďže Východné partnerstvo poskytuje politický rámec na posilnenie dvojstranných vzťahov prostredníctvom nových dohôd o pridružení, pričom sa zohľadňuje osobitná situácia a ambície partnerskej krajiny a strategický záujem EÚ o stabilitu a demokratický rozvoj tohto regiónu;

  B.  keďže dohody o pridružení predstavujú vhodný rámec na prehĺbenie vzťahov tým, že posilňujú politické zoskupovanie, sociálno-hospodársku integráciu a právne zbližovanie s EÚ a rozvíjajú kultúrne vzťahy;

  C. keďže v tejto súvislosti je mnohostranný rozmer Východného partnerstva doplnkový a neoddeliteľný od dvojstranného rozmeru a mal by sa rozvíjať súbežne s prebiehajúcimi rokovaniami o dohodách o pridružení s cieľom zabezpečiť ich úplné vykonávanie a stanoviť základ pre skutočnú regionálnu spoluprácu v súlade so zásadami európskej susedskej politiky;

  D. keďže aktívny záväzok Arménska presadzovať spoločné hodnoty a zásady vrátane demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv je základom pre dosiahnutie pokroku v tomto procese a pre zaistenie úspechu rokovaní a následného vykonávania dohody o pridružení;

  E.  keďže arménske orgány opakovane vyjadrili svoju vôľu dodržiavať tieto hodnoty a poukázali na európske ambície Arménska; keďže sľuby neboli vždy v súlade s realitou, pokiaľ ide o pokrok reforiem; keďže aktívna účasť Arménska na mnohostrannej parlamentnej spolupráci v rámci zhromaždenia Euronest, ktorá zahŕňa štyri tematické platformy Východného partnerstva, je dobrým príkladom jeho záväzku dodržiavať európske hodnoty a zásady, pričom o dôležitosti tohto záväzku panuje v arménskej spoločnosti široká dohoda;

  F.  keďže nevyriešený konflikt týkajúci sa Náhorného Karabachu ohrozuje stabilitu a rozvoj Arménska a regiónu Zakaukazska; keďže EÚ vo svojom spoločnom oznámení o novej reakcii na meniace sa susedstvo vyjadrila ambície zapojiť sa aktívnejšie do riešenia konfliktu v Zakaukazsku a urýchliť toto zapojenie jednak podporou súčasnej štruktúry rokovaní a jednak návrhmi nových iniciatív; keďže osobitný zástupca Európskej únie pre Zakaukazsko zohráva dôležitú úlohu pri mierovom riešení konfliktov v tomto regióne;

  G. keďže okupovanie území tretej krajiny predstavuje porušenie medzinárodného práva a je v rozpore so základnými zásadami európskej susedskej politiky, čo ohrozuje celý projekt Východného partnerstva;

  H. keďže existujú veľmi znepokojujúce správy o nelegálnych činnostiach arménskych jednotiek na okupovanom území Azerbajdžanu, konkrétne pravidelné vojenské manévre, obnovenie vojenskej techniky a personálu a rozšírenie defenzívnych formácií;

  I.   keďže riadny priebeh nadchádzajúcich parlamentných volieb, ktoré sa majú konať 6. mája 2012, v súlade s medzinárodnými a európskymi normami bude mať prvoradý význam pre rozvoj vzťahov medzi EÚ a Arménskom a keďže voľby sa majú konať v súlade s novým volebným zákonom Arménska;

  J.   keďže rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom pokračujú dobrým tempom a stimulujú vnútornú reformu;

  1.  obracia sa na Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť s týmito odporúčaniami: mali by

  a)  zaistiť, aby dohoda o pridružení bola komplexným a progresívnym rámcom pre budúci rozvoj vzťahov s Arménskom, ktorý bude posilňovať politické pridruženie, hospodárske zbližovanie a aproximáciu práva;

  b)  zaistiť, aby rokovania o dohodách o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom a EÚ a Arménskom, v súlade s požiadavkami uvedenými v správe Parlamentu o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko z 20. mája 2010 a so všetkými základnými zásadami Minskej skupiny OBSE zakotvenými v spoločnom vyhlásení z Aquily z 10. júla 2009, boli prepojené s dôveryhodnými záväzkami uskutočniť zásadný pokrok zameraný na vyriešenie konfliktu v Náhornom Karabachu vrátane okrem iného opatrení na budovanie dôvery, ako je všeobecná demilitarizácia, stiahnutie ostreľovačov z kontaktnej línie, stiahnutie arménskych vojsk z okupovaných území v okolí Náhorného Karabachu a ich návrat pod azerbajdžanskú kontrolu a mechanizmus aktívnej prevencie incidentov a preskúmanie prípadov porušenia prímeria pozdĺž kontaktnej línie, práva všetkých osôb vysídlených v rámci štátu a utečencov na návrat do svojich domovov a k svojmu majetku a medzinárodných bezpečnostných záruk, ktoré budú zahŕňať skutočné nadnárodné mierové operácie s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre budúce slobodné a právne záväzné vyjadrenie vôle, pokiaľ ide o konečný štatút Náhorného Karabachu;

  c)  zdôrazniť prvoradý význam riadneho priebehu demokratických, transparentných, slobodných a spravodlivých pluralistických volieb v máji 2012, ktoré zároveň zabezpečia pluralitu, slobodu politického názoru, slobodu prejavu a rovnaký prístup všetkých politických strán k mienkotvorným vysielacím médiám, slobodu zhromažďovania a pohybu počas celého predvolebného a povolebného procesu; zdôrazniť, že je potrebné poskytnúť delegácii EÚ v Arménsku potrebné zdroje, aby EÚ mohla lepšie prispieť ku kvalite volebného procesu; privítať prijatie nového volebného zákona Arménska, ktorý je v súlade s medzinárodnými záväzkami a odporúčaniami;

  d)  zdôrazniť, že je nevyhnutné doviesť do konca transparentné, nezávislé a nestranné vyšetrenie udalostí z 1. marca 2008 vrátane nezávislého vyšetrenia policajného zásahu pri rozohnaní demonštrácie;

  e)  uznať európske ašpirácie Arménska a vnímať ich ako hodnotný prístup a katalyzátor potrebný na vykonávanie reforiem a dosiahnutie podpory verejnosti pre tieto reformy zamerané na posilnenie záväzku Arménska v súvislosti so spoločnými hodnotami a zásadami právneho štátu, dodržiavania ľudských práv a dobrej správy vecí verejných;

  f)   zahrnúť do dohody o pridružení zahrnúť a kritériá týkajúce sa ochrany a presadzovania ľudských práv, ktoré sú vyjadrením najvyšších medzinárodných a európskych noriem a ktoré sa v maximálnej možnej miere opierajú o rámce Rady Európy a OBSE a pokračujúci dialóg EÚ a Arménska o ľudských právach;

  g)  poukázať v dohode o pridružení na význam zaručenia uplatňovania základných slobôd vrátane slobody zhromažďovania a združovania, rozvoja občianskej spoločnosti, právneho štátu, trvalého boja proti korupcii, zabezpečenia konkurencieschopnosti trhu a nezávislosti médií;

  h)  naliehať na arménske orgány, aby prijali antidiskriminačné právne predpisy, ktoré zakážu diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity vo všetkých oblastiach;

  i)   nabádať arménske orgány, aby aj naďalej pokračovali vo svojom úsilí o nové legislatívne reformy v krajine;

  j)   nabádať arménske orgány, aby naďalej rozvíjali úrad obhajcu ľudských práv najmä tým, že mu poskytnú dodatočné finančné a ľudské zdroje a podporia novozriadené regionálne úrady; zabezpečiť, aby podpora pre inštitúcií, ako je úrad obhajcu ľudských práv, bola v primeranom pomere s podporou organizáciám občianskej spoločnosti;

  k)  osobitne zdôrazniť význam nezávislosti súdnictva, transparentných postupov obstarávania, oddelenia politiky od podnikania a potreby odstránenia oligarchických štruktúr v hospodárstve, spoľahlivých súdnych postupov, ktoré zaručia spravodlivý súdny proces a prístup k spravodlivosti pre všetkých občanov, ako aj význam bezpečného prostredia pre investigatívnu žurnalistiku, prístupu k informáciám a nezávislým a sociálnym médiám a predchádzania všetkých formám mučenia a zlého zaobchádzania v zadržiavacích zariadeniach; nabádať arménsku vládu, aby vynaložila všetko úsilie potrebné na zachovanie súladu s najlepšími postupmi a odporúčaniami EÚ v týchto oblastiach;

  l)   zdôrazniť význam, ktorý Európska únia prikladá boju proti korupcii a prevencii korupcie v krajinách Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o závery Rady týkajúce sa spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v rámci Východného partnerstva, ktoré prijala na svojom 3 135. zasadnutí 13. a 14. decembra 2011;

  m) zdôrazniť vzťah medzi reformou orgánov na presadzovanie práva v partnerských krajinách a opatreniami zameranými na boj proti finančnej trestnej činnosti, korupcii, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

  n)  zdôrazniť potrebu bojovať proti beztrestnosti príslušníkov orgánov presadzovania práva a príslušníkov polície, okrem iného zabezpečením podrobného vyšetrenia prípadov mučenia a porušovania práv ľudí nachádzajúcich sa vo väzbe a v uzavretých inštitúciách;

  o)  zabezpečiť, aby sa s občianskou spoločnosťou a mimovládnymi organizáciami v Arménsku pravidelne a systematicky viedli konzultácie počas celého procesu rokovaní o dohode o pridružení, a zabezpečiť, aby sa ich odporúčania zaznamenali a v prípade potreby zohľadnili;

  p)  zaistiť, aby dohoda o pridružení bola v súlade so zásadami medzinárodného práva, najmä pokiaľ ide o zásady vymedzené v Charte OSN a v Záverečnom akte helsinskej konferencie a prijaté rámci OBSE, t. j. nepoužívanie sily, územná celistvosť a právo na sebaurčenie;

  q)  pripomenúť všetkým stranám, že nemôže existovať žiadna iná alternatíva ako mierové riešenie konfliktu v Náhornom Karabachu; zdôrazniť, že každá hrozba použitia sily ohrozuje spoločné úsilie medzinárodného spoločenstva;

  r)   vyzvať Arménsko a Azerbajdžan, aby prijali opatrenia na budovanie dôvery pozdĺž frontovej línie vrátane stiahnutia ostreľovačov z kontaktnej línie (v súlade s odporúčaniami OBSE), stiahnutia a ukončenia využívania akéhokoľvek delostrelectva a značného zvýšenia počtu pozorovateľov OBSE ako predbežného opatrenia, kým nebudú rozmiestnené nadnárodné mierové sily pod mandátom OSN, čo je súčasťou vykonávania mierovej dohody; vyzvať Arménsko, aby zastavilo vysielanie brancov do bojov v Náhornom Karabachu;

  s)  posilniť schopnosť Európskej únie riešiť konflikty a uskutočňovať mediácie, okrem iného tým, že zvýši svoju podporu pre úsilie Minskej skupiny a že sa bude aktívnejšie a výraznejšie zapájať, pokiaľ ide o podporu vykonávania opatrení na budovanie dôvery a zvyšovanie dôvery medzi stranami konfliktu, a to aj prostredníctvom presadzovania intenzívnejšieho rokovacieho procesu a pomoci obom strán formou projektov financovaných EÚ, ktorých cieľom je zvýšiť verejnú podporu vzájomných ústupkov a mierového urovnania sporov, a poskytovania podpory pre humanitárne programy v oblastiach zasiahnutých konfliktom, najmä pokiaľ ide o činnosti zamerané na odstraňovanie nášľapných mín;

  t)   zohrávať významnejšiu úlohu v úsilí o urovnanie konfliktu v Náhornom Karabachu podporou vykonávania opatrení na budovanie dôvery, ktoré spoja arménske a azerbajdžanské spoločenstvá a ktoré budú medzi všetkými stranami šíriť myšlienky mieru, zmierenia a dôvery; zdôrazniť, že Arménsko aj Azerbajdžan by mali prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa všetky rozhodnutia týkajúce sa upevňovania mierového riešenia konfliktu v Náhornom Karabachu, ktoré sa prijmú v rámci Minskej skupiny, vykonávali v plnej miere a včas; zdôrazniť, že je potrebné, aby zástupcovia EÚ mali bezpodmienečný prístup do Náhorného Karabachu a okolitých okupovaných oblastí;

  u)  zvážiť účasť EÚ v Minskej skupine OBSE s cieľom zvýšiť zapojenie EÚ do riešenia konfliktu medzi Arménskom a Azerbajdžanom;

  v)  zvážiť možnosť, aby EÚ nahradila Francúzsko ako spolupredsedu, a pripraviť pôdu pre realizáciu opatrení na budovanie dôvery, ako sa na tom zhodli prezidenti Azerbajdžanu aj Arménska;

  w) posilniť schopnosť Európskej únie riešiť konflikty v Zakaukazsku, okrem iného podporou úsilia Minskej skupiny a pripravením pôdy pre realizáciu opatrení na budovanie dôvery, ako sa na tom zhodli prezidenti Azerbajdžanu aj Arménska; zdôrazniť potrebu čo najskoršieho mierového urovnania konfliktu medzi Arménskom a Azerbajdžanom na základe zásad medzinárodného práva, ako aj rozhodnutí a dokumentov schválených v tomto rámci;

  x)  vyzvať externých účastníkov konfliktu, aby preukázali dobrú vôľu a pozitívnym spôsobom prispeli k jeho urýchlenému a mierovému riešeniu;

  y)  vyzvať arménske orgány, aby zmiernili svoje vyjadrenia a zdržali sa štvavých vyhlásení s cieľom pripraviť cestu pre skutočný dialóg na všetkých úrovniach spoločnosti a vytvoriť základ pre účinné opatrenia na budovanie dôvery;

  z)  v tejto súvislosti poukázať na potrebu preskúmania správ týkajúcich sa politiky zameranej na výstavbu osád, ktorú vykonávajú arménske orgány s cieľom zvýšiť počet arménskeho obyvateľstva na okupovaných územiach Náhorného Karabachu;

  aa) zdôrazniť význam ratifikácie protokolov, ktoré Arménsko a Turecko podpísali v Zürichu v roku 2009, a zintenzívniť úsilie s cieľom uľahčiť normalizáciu vzťahov s následným bezpodmienečným otvorením hraníc; privítať rozhodnutie začať rokovania o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA) a v tejto súvislosti zdôrazniť, že je neprijateľné, aby hranice medzi krajinami, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ alebo o pridruženie k nej, boli neustále zatvorené, a naliehavo vyzvať na ukončenie tejto situácie;

  ab) naliehať na Arménsko, aby vynaložilo úsilie a svoju politiku voči Iránu zosúladilo s prístupom EÚ voči tejto krajine;

  ac) zdôrazniť, že je potrebné využívať dohodu o pridružení ako platformu na podporu regionálnej synergie a spolupráce; zdôrazniť vzájomne sa podporujúce prepojenia medzi demokratickým, pluralistickým rozvojom a riešením konfliktu; zdôrazniť najmä význam vytvárania synergií v oblasti dopravy a energetiky; vyzvať všetky strany, aby sa v plnej miere zapájali do mnohostrannej spolupráce v rámci Východného partnerstva bez toho, aby sa to spájalo s konfliktami;

  ad) nájsť spôsoby, akými podporiť dialóg a regionálnu spoluprácu podporovaním organizácií, ako je Regionálne environmentálne centrum (REC), a to prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov s účasťou MVO, miestnych spoločenstiev a zúčastnených strán z Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska;;

  ae) naliehať na Arménsko, aby bezodkladne ratifikovalo Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu ako dôležitý krok k zosúladeniu vnútroštátnych právnych predpisov s medzinárodnými súdnymi dohodami, ktoré prijali krajiny Európskej únie;

  af) vyzvať arménske orgány, aby podpísali a ratifikovali Dohovor o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení, ako aj Dohovor o kazetovej munícii;

  ag) zdôrazniť význam mobility pri presadzovaní európskej integrácie; považovať mobilitu mladých ľudí a akademickú mobilitu za prioritu počas rokovaní o zjednodušení vízového režimu a readmisných dohodách; vyzvať Arménsko, aby zlepšilo svoje vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa vyššieho vzdelávania s osobitným dôrazom na zosúladenie postupov pre vedecké diplomy a právnu reguláciu štipendijných pobytov študentov v súvislosti s bolonským procesom; zaistiť, aby ustanovenia o azyle boli v plnej miere v súlade s medzinárodnými záväzkami a povinnosťami a normami EÚ;

  ah) zabezpečiť transparentné riadenie verejných financií a zlepšenie právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania s cieľom zabezpečiť dobrú správu vecí verejných a transparentné rozhodovanie;

  ai) podnietiť širokú odvetvovú spoluprácu medzi EÚ a Arménskom; predovšetkým vysvetliť prínosy zbližovania právnych predpisov a podporovať zbližovanie v tejto oblasti a s týmto cieľom poskytnúť potrebnú finančnú a technickú pomoc;

  aj) privítať začlenenie najlepších postupov a odporúčaní EÚ počas prípravy národných pracovných plánov Arménska v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti; osobitne poukázať na hmatateľné výsledky v oblasti migrácie, ktoré boli dosiahnuté podpísaním spoločného vyhlásenia o partnerstve v oblasti mobility;

  ak) podniknúť potrebné kroky na to, aby sa do dohody o pridružení začlenili ustanovenia, ktoré Arménsku umožnia podieľať sa na programoch Spoločenstva a zúčastňovať sa na činnosti jeho agentúr, čo je základným nástrojom na podporu európskej integrácie na všetkých úrovniach;

  al) zdôrazňovať potrebu udržateľného hospodárstva, a to aj podporou obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti v súlade s cieľmi EÚ v oblasti zmeny klímy; zaistiť, aby sa rozvoj odvetví energetiky realizoval v súlade s normami EÚ v oblasti životného prostredia a s Dohovorom OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (dohovor z ESPOO);

  am) znovu pripomenúť požiadavku zatvoriť jadrovú elektráreň Medzamor do roku 2016, pretože ju nie je možné modernizovať tak, aby spĺňala súčasné medzinárodne schválené a uznávané normy;

  an) naďalej poskytovať potrebnú technickú podporu, ktorou sa zabezpečí okamžité začatie rokovaní o všetkých aspektoch dohody o pridružení, a zaistiť, aby rokovania o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA), ktoré sa nedávno začali, pokračovali plynulým tempom;

  ao) začleniť do dohody o pridružení silný parlamentný rozmer, ktorý zabezpečí, aby sa Národné zhromaždenie Arménska a Európsky parlament v plnej miere zapojili do vykonávania a monitorovania tejto dohody; technicky aj finančne pomáhať arménskemu parlamentu, aby mohol v plnej miere rozvíjať svoje ústavné funkcie, orgány a služby vrátane vytvorenia plnohodnotných stálych výborov a lepšej interakcie s občianskou spoločnosťou; poskytovať Európskemu parlamentu pravidelné informácie o aktuálnom stave rokovaní;

  ap) začleniť do dohody o pridružení jasné kritériá pre jej vykonávanie a zabezpečiť mechanizmy monitorovania vrátane predkladania pravidelných správ Európskemu parlamentu;

  aq) poskytnúť Arménsku lepšie zacielenú finančnú a technickú pomoc s cieľom zaistiť, aby dokázalo plniť záväzky vyplývajúce z rokovaní o dohode o pridružení a jej úplného vykonávania, a to pokračovaním v realizácii komplexných programov budovania inštitúcií, okrem iného aj v takých oblastiach, ako sú verejná služba a reforma súdnictva;

  ar) nabádať arménske orgány, aby v procese rokovaní a vykonávania dohody v plnej miere využívali skúsenosti poradnej skupiny EÚ na vysokej úrovni a aby zabezpečili úplnú informovanosť poradcov EÚ aj o činnostiach panela pre hlavnú iniciatívu integrovaného riadenia hraníc v rámci Východného partnerstva; zvážiť poskytnutie takejto pomoci všetkým krajinám Východného partnerstva;

  as) uznať ambiciózny reformný program Arménska v rámci Východného partnerstva a poskytnúť primeranú pomoc v súlade so zásadou „viac za viac“ na základe pokroku reforiem meraných podľa ukazovateľov demokracie a ľudských práv;

  at) v súlade so spoločným oznámením o novej reakcii na meniace sa susedstvo zvýšiť pomoc EÚ pre organizácie občianskej spoločnosti v Arménsku tak, aby mohli vykonávať interné monitorovanie reforiem a záväzkov v tejto krajine a zaistiť, aby vláda niesla za tieto reformy a záväzky väčšiu zodpovednosť;

  au) nabádať rokovací tím EÚ, aby pokračoval v dobrej spolupráci s Európskym parlamentom a nepretržite poskytoval informácie o dosiahnutom pokroku doplnené dokumentáciou v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorým sa stanovuje, že Parlament musí byť ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Arménsku.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  22.3.2012

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania:

  +:

  –:

  0:

  56

  0

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Pino Arlacchi, Frieda Brepoels, Tarja Cronberg, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Laima Liucija Andrikienė, Nikolaos Chountis, Corina Creţu, Andrew Duff, Knut Fleckenstein, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Emilio Menéndez del Valle, Nadezhda Neynsky, Marietje Schaake, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marije Cornelissen, Leonidas Donskis, Jörg Leichtfried