Procedură : 2011/0160(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0081/2012

Texte depuse :

A7-0081/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/04/2012 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0132

RECOMANDARE     ***
PDF 180kWORD 114k
29.3.2012
PE 480.599v01-00 A7-0081/2012

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Liberia cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană

(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Elisabeth Köstinger

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Liberia cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană

(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11104/2011),

–   având în vedere Acordul de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Liberia cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (11101/2011),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207, alineatele (3) și (4), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf literele (a) (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0241/2011),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0081/2012),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  solicită Comisiei să prezinte în mod regulat Parlamentului progresele în ceea ce privește implementarea acordurilor de parteneriat voluntare (APV) existente și negocierea și implementarea noilor APV;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Liberia.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

În decembrie 2005, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze o serie de acorduri de parteneriat voluntare (APV) cu țările producătoare și exportatoare de lemn, în vederea încurajării comerțului pe piața UE cu lemn recoltat în mod legal și a îmbunătățirii guvernanței forestiere în țările partenere. Aceste acorduri bilaterale reprezintă un element esențial al Planului de acțiune al UE privind aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT) (1) pentru stoparea exploatării forestiere ilegale.

APV obligă țările partenere să comercializeze în UE doar produse din lemn verificat legal. Pentru a verifica legalitatea exporturilor de lemn, acordurile instituie cadrul, instituțiile și sistemele regimului de licențe și prezintă controalele efectuate la nivelul lanțului de aprovizionare, cadrul pentru monitorizarea conformității juridice și cerințele în materie de audit independent. Țările partenere instituie, în cadrul APV și cu sprijinul UE, sisteme proprii pentru verificarea legalității exporturilor de lemn către UE.

Comisia a deschis negocierile cu Liberia în martie 2009. Acordul cu Liberia, semnat la 27 iulie 2011, a fost al șaselea acord de acest tip negociat, după acordurile cu Ghana, Congo, Camerun, Republica Centrafricană și Indonezia. Sunt în curs de negociere acorduri cu alte câteva țări din Africa și Asia, iar mai multe alte țări și-au exprimat interesul de a participa la procesul APV.

După cum s-a întâmplat în cazul acordurilor anterioare de parteneriat FLEGT, este nevoie de aprobarea Parlamentului European pentru încheierea acestui acord.

Liberia și APV FLEGT

APV-ul între UE și Liberia prezintă un context oarecum particular. Aproape 45 % din suprafața Liberiei este acoperită de păduri, iar țara deține mai mult de jumătate din pădurile tropicale existente încă în Africa de Vest (2). Războiul civil de durată (1997-2003) a implicat puternic sectorul forestier – veniturile provenite din sectorul forestier au fost folosite pentru finanțarea conflictului – fapt care a determinat Consiliul de Securitate al ONU să impună sancțiuni asupra importurilor de lemn din Liberia. Aceste sancțiuni au fost ridicate în 2006 ca urmare a eforturilor întreprinse de Liberia pentru reformarea sectorului forestier prin restabilirea cadrului juridic și îmbunătățirea transparenței. (3)

Ca urmare a întreruperii activității în sectorul forestier după război, guvernele președintei Ellen Johnson Sirleaf au făcut tot posibilul pentru transformarea sectorului într-unul sustenabil și responsabil. Implicarea în procesul APV FLEGT reprezintă o parte importantă a eforturilor în curs. Resimțind consecințele perioadei „războiului pentru lemn”, APV și regimul său de acordare a licențelor va oferi lemnului liberian asigurarea legalității și va ajuta la calmarea piețelor internaționale. Liberia are deja în funcțiune un sistem național de trasabilitate a lemnului (4) pe care se va baza APV.

În Liberia, s-a putut observa o puternică participare a mai multor părți interesate în procesul APV și implicarea directă atât a societății civile, cât și a industriei, dar și - pentru prima dată - a comunităților care locuiesc în pădure, drepturile și preocupările cărora APV le abordează pe larg. Dacă implicarea sectorului privat a fost mai slabă din cauza lipsei de organizare, societatea civilă s-a dovedit foarte implicată în negocierile privind APV și în instituirea sistemului.

În cadrul procesului APV, s-a acordat atenție deosebită noului sistem de asigurare a legalității, auditului independent, rolului societății civile în monitorizarea acordului, precum și transparenței și schimbului de informații.

Liberia este angajată în vederea instituirii unui sistem care să ofere garanția că toate produsele din lemn exportate din Liberia sunt fabricate în mod legal. Mai mult, definiția utilizată în Liberia pentru lemnul legal merge dincolo de minimul de produse acoperite de regimul APV, de la așchiile de lemn și bușteni la mobilier din lemn, și cuprinde aspecte precum alocarea drepturilor de recoltare, drepturile lucrătorilor și obligațiile de mediu.

Pe lângă abordarea posibilului risc de pierderi, lucru de interes pentru piețele internaționale altele decât UE - și includerea lemnului importat din țări terțe - Liberia a decis să extindă cerințele de legalitate la produsele din lemn vândute pe piața internă. Acest lucru reflectă impactul politic și de reglementare pozitiv al procesului APV.

Elaborarea sistemului liberian de asigurare a legalității a fost programată să înceapă în ianuarie 2012. Liberia dorește ca sistemul APV să fie complet funcțional până în 2014, inclusiv sistemul de eliberare a licențelor FLEGT pentru exporturi. Instituirea sistemului de asigurare a legalității va necesita eforturi substanțiale din partea Liberiei, dată fiind importanta diferență de capacități, precum și sprijin internațional.

În ceea ce privește implementarea, un Comitet comun de punere în aplicare a acordului, care va fi stabilit de către părți, va monitoriza acordul. Un comitet suplimentar național multipartit, compus din reprezentanți ai guvernului, sectorului, comunităților și ai societății civile, va monitoriza implementarea APV. APV introduce, de asemenea, audit extern independent pentru a se asigura că este exportat sau vândut pe piața internă doar lemn verificat legal.

Regulamentul UE privind lemnul

Împreună cu APV, Planul de acțiune FLEGT din 2003 a prevăzut un nou regulament al UE privind exploatarea lemnului (5) Urmând să intre în vigoare în martie 2013, regulamentul privind lemnul are ca scop facilitarea comerțului legitim al produselor din lemn și asigurarea unor condiții de egalitate pentru toți participanții de pe piață.

Acesta va interzice vânzarea în UE a lemnului recoltat ilegal și a produselor fabricate din acest lemn, în conformitate cu normele țării de origine. Regulamentul stabilește obligațiile de diligență necesară pentru operatorii care plasează lemn sau produse conexe pe piața UE. El va reglementa întregul lanț de aprovizionare cu lemn, de la zonele de exploatare la consumatorii europeni și, prin urmare, va avea drept scop garantarea accesului pe piețele europene al produselor provenite din surse legale - punând capăt, în același timp, despăduririi în țările terțe.

Adoptarea regulamentului răspunde la sensibilizarea crescută a publicului în ceea ce privește exploatarea forestieră ilegală și solicitarea pentru produse din lemn verificate și aprobate din punct de vedere legal. În plus, se pare că a avut drept rezultat un interes crescut în privința procesului APV, extinzând astfel posibilitățile pentru îmbunătățirea guvernanței forestiere în țările cu păduri tropicale care și-au exprimat interesul. Întrucât lemnul cu licență FLEGT din țările semnatare ale APV este automat considerat ca fiind conform noului regulament, acordul ar putea oferi lemnului liberian un avantaj competitiv față de lemnul neverificat.

Deși procesul ar trebui să faciliteze restabilirea UE ca o principală piață pentru lemnul din Liberia - având în vedere și eforturile UE de a promova accesul favorabil pe piețele sale - nu sunt disponibile statistici fiabile privind exporturile.

Concluzii

Ca și în cazul acordurile de parteneriat voluntare anterioare, se speră ca cel cu Liberia să conducă la îmbunătățirea guvernanței și la aplicarea legislației în sectorul forestier al țării. Pe lângă faptul că instituie un instrument de parteneriat care să îi permită Liberiei să combată exploatarea forestieră ilegală și degradarea forestieră care contribuie la schimbările climatice, APV ar trebui să îmbunătățească oportunitățile pieței pentru produsele din lemn liberian pe piețele Uniunii Europene și alte piețe internaționale. Prin urmare, se așteaptă să contribuie în mod pozitiv și la dezvoltarea și creșterea economică în general în Liberia.

Se consideră că APV între UE și Liberia a fost elaborat într-o manieră transparentă, cu o participare până acum foarte activă a tuturor principalelor părți interesate din sectorul forestier. Diferitele părți interesate vor continua să fie implicate în implementarea și monitorizarea APV, contribuind astfel la asigurarea transparenței, responsabilității și a bunei guvernanțe din domeniu.

Cu toate acestea, provocările rămân la nivelul implementării eficiente și al monitorizării. În Liberia, acordul se află în stadiul de implementare, deși progresează lent. Pentru Liberia, aspectul important este reprezentat de consolidarea capacităților, pentru care este nevoie de sprijinul UE și al statelor membre ale acesteia.

În ceea ce privește acordarea licențelor, data limită stabilită pentru 2014 s-ar putea dovedi a fi prea ambițioasă pentru eliberarea licențelor. Înainte ca UE să poată accepta licențele FLEGT, este nevoie de o evaluare atentă, conform criteriilor enumerate în APV, a regimului de acordare a licențelor în Liberia, dar și de implementarea reformelor de reglementare în curs.

Mai mult, organizațiile societății civile și-au exprimat preocupările în privința unui număr mare de permise de exploatare pentru uz privat pe care guvernul liberian le-a eliberat recent, pretinzând că acestea încalcă spiritul APV. Aceste fapte vor trebui monitorizate.

Recomandând Parlamentului să aprobe acest acord, raportoarea subliniază că, atât Liberia, cât și Comisia Europeană, vor trebui să acorde atenție suficientă pentru intrarea eficientă în vigoare și la timp a APV, inclusiv pentru îmbunătățirea capacităților și participarea comunităților locale în Liberia.

Raportoarea reiterează solicitarea venită din partea Parlamentului (6) privind prezentarea în mod regulat a progreselor înregistrate atât în implementarea APV convenite, cât și în negocierea și implementarea de noi acorduri. În plus, raportoarea solicită Comisiei și statelor membre să ia în continuare măsuri pentru ca implementarea efectivă a unui număr în creștere de APV să fie sprijinită prin resurse financiare corespunzătoare.

De asemenea, raportoarea subliniază că măsurile pentru implementarea APV ar trebui adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (7) În ceea ce privește modificarea anexelor APV, raportoarea subliniază nevoia unei posibile viitoare delegări de competențe, pentru a lua pe deplin în considerare prerogativele Parlamentului sub regimul actelor delegate (articolul 290 din TFUE).

(1)

COM(2003) 251

(2)

http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/liberia_vpa-briefingnote_eng.pdf

(3)

Inclusiv atingerea conformității, în 2008, cu Inițiativa pentru transparență în industriile extractive (ITIE), ca prima țară africană și prima care va include veniturile din sectorul forestier sub această inițiativă.

(4)

LiberFor, un consorțiu de întreprinderi europene și Autoritatea pentru dezvoltare forestieră din Liberia.

(5)

Regulamentul (UE) nr. 995/2010

(6)

P7_TA-PROV(2011)0008

(7)

JO L 55, 28.2.2011, p. 13.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (29.2.2012)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Liberia cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană

(11104/2011 – C7‑0241/2011 – 2011/0160(NLE))

Raportoare pentru aviz: Judith Sargentini

PA_Leg_Consent

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Scopul Acordului de parteneriat voluntar (APV) dintre Uniunea Europeană și Liberia este de a consolida guvernanța pădurilor, de a spori transparența, de a consolida participarea societății civile și de a combate exploatarea forestieră ilegală. Comisia pentru dezvoltare salută negocierea fără dificultăți și participativă, care a implicat în totalitate principalele părți interesate din domeniul forestier, ceea ce a permis ajungerea la un prim acord cu participarea directă a comunităților forestiere.

În pofida acestor semne pozitive, nu trebuie să uităm că după poame se cunoaște pomul și după fapte omul, iar aplicarea efectivă va fi piatra de încercare a întregului proces. În acest context, Comisia pentru dezvoltare consideră că dispozițiile din acord vor fi considerate eficace dacă obiectivele și angajamentele din cadrul FLEGT vor fi sprijinite prin voință politică de ambele părți. Există, în special, câteva aspecte pe care Comisia DEVE ar dori să le evidențieze:

- Procesul APV ar trebui să fie în conformitate cu toate instrumentele naționale referitoare la domeniul forestier (legi, reglementări etc.), oferind un cadru de implementare pentru combaterea exploatării forestiere ilegale în industria lemnului și pentru reducerea corupției.

- Guvernul Liberiei trebuie să demonstreze o voință politică puternică, completând fondurile oferite de alți donatori din UE în sprijinul comunităților și al organizațiilor societății civile, și adoptând un decret prin care comitetul director să devină persoană juridică.

- Întregul sector forestier trebuie să țină cont în mod adecvat de drepturile și interesele comunităților care vor fi afectate de exploatarea forestieră, respectând condițiile sociale și de mediu cuprinse în acordurile semnate cu comunitățile.

- Deși se ocupă de utilizarea pădurilor, FLEGT și sistemele de reducere a emisiilor cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor (REDD) sunt percepute ca inițiative separate și sunt gestionate de ministere diferite în țările partenere. Prin urmare, Comisia DEVE subliniază că, în absența unui accent pus pe buna guvernanță și pe recunoașterea drepturilor comunităților locale și ale popoarelor indigene, sistemele REDD pot eluda procesele de consultare (și, acolo unde este relevant, reformele legislative și privind guvernanța) care fac parte din procesul FLEGT. Din acest motiv, sistemele REDD trebuie să se bazeze pe procesul de consultare din cadrul FLEGT și să abordeze cauzele fundamentale ale despăduririi și ale degradării pădurilor.

În sfârșit, Parlamentul European analizează în prezent planul Comisiei de a include raportarea pentru fiecare țară în parte în propunerile de directive contabile și privind transparența ale UE. Aceste propuneri sunt extrem de importante mai ales pentru industriile extractive, inclusiv pentru industria lemnului, deoarece oferă Uniunii Europene o oportunitate unică de a da tonul prin adoptarea unor măsuri ambițioase referitoare la cerințele de informare obligatorii pentru întreprinderile europene, care trebuie să prezinte situația defalcată pe țări, astfel încât să se combată evaziunea fiscală și să crească responsabilitatea socială a întreprinderilor multinaționale.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

29.2.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Isabella Lövin, Gesine Meissner, Cristian Dan Preda, Bart Staes, Patrizia Toia

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Joseph Cuschieri, Zita Gurmai, Claudiu Ciprian Tănăsescu


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE ()

Data adoptării

27.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaș, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa

Aviz juridic - Politica de confidențialitate