ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie

29.3.2012 - (11104/2011 – C7‑0241/2011 – 2011/0160(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Elisabeth Köstinger

Postup : 2011/0160(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0081/2012
Predkladané texty :
A7-0081/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie

(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11104/2011),

–   so zreteľom na Dobrovoľnú dohodu o partnerstve medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (11101/2011),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3 a 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0241/2011),

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0081/2012),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  vyzýva Komisiu, aby Parlamentu pravidelne podávala správy o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní existujúcich dobrovoľných dohôd o partnerstve, ako aj pri prerokúvaní nových dobrovoľných dohôd o partnerstve a ich vykonávaní;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Libérijskej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

V decembri 2005 Rada splnomocnila Komisiu, aby prerokovala niekoľko dobrovoľných dohôd o partnerstve s krajinami produkujúcimi a vyvážajúcimi drevo s cieľom podporiť obchod s legálne vyťaženým drevom, ktoré sa dováža na trh EÚ, a zlepšiť správu lesného hospodárstva v partnerských krajinách. Tieto dvojstranné dohody sú základným kameňom akčného plánu EÚ týkajúceho sa vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT)[1] a zameraného na zastavenie nezákonnej ťažby dreva.

Dobrovoľnými dohodami o partnerstve sa partnerské krajiny zaväzujú dovážať do EÚ iba produkty z dreva pochádzajúceho z overených zákonných zdrojov. S cieľom overiť zákonnosť vyvážaného dreva sa na základe dohody zriaďuje rámec, inštitúcie a štruktúry licenčného systému a ustanovujú sa kontroly dodávateľských reťazcov, rámec na monitorovanie dodržiavania právnych predpisov a požiadavky na nezávislý audit. Partnerské krajiny vytvoria podľa dobrovoľných dohôd o partnerstve a za podpory EÚ vlastné systémy na overovanie zákonnosti vývozu dreva do EÚ.

Komisia začala s Libériou rokovať v marci 2009. Po dohodách s Ghanou, Kongom, Kamerunom, Stredoafrickou republikou a Indonéziou bola 27. júla 2011 podpísaná dohoda s Libériou ako šiesta dohoda o partnerstve tohto druhu, o ktorej sa malo rokovať. O dohodách sa rokuje aj s niekoľkými ďalšími africkými a ázijskými krajinami, pričom záujem o pripojenie sa k procesu uzavretia dobrovoľných dohôd o partnerstve vyjadrilo tiež niekoľko ďalších krajín.

Ako v prípade predchádzajúcich dohôd o partnerstve o FLEGT, na uzavretie tejto dohody sa vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.

Libéria a dobrovoľná dohoda o partnerstve o FLEGT

Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Libériou sa týkajú celkom osobité súvislosti. Takmer 45 % rozlohy Libérie pokrýva les a na území krajiny sa rozprestiera viac ako polovica zostávajúceho dažďového pralesa západnej Afriky[2]. Dlhotrvajúca občianska vojna (1997 – 2003) hlboko zasiahla odvetvie lesného hospodárstva, keď sa príjmy z dreva využívali na financovanie konfliktu, čo viedlo k tomu, že Bezpečnostná rada OSN uvalila na drevo dovážané z Libérie sankcie. Sankcie boli zrušené v roku 2006 v nadväznosti na úsilie Libérie o reformu odvetvia lesného hospodárstva upravením právneho rámca a zlepšením transparentnosti[3].

Po zastavení činnosti odvetvia lesného hospodárstva v dôsledku vojny sa vlády prezidenta Ellena Johnsona Sirleafa snažili o transformovanie tohto odvetvia do odvetvia vyznačujúceho sa udržateľnosťou a zodpovednosťou. Dôkazom pretrvávajúceho úsilia je zapojenie sa do procesu uzavretia dobrovoľnej dohody o partnerstve o FLEGT. Dobrovoľná dohoda o partnerstve a z nej vyplývajúci licenčný systém pomôžu libérijskému drevu prekonať následky obdobia tzv. krvavého dreva, zabezpečiť preň záruku zákonnosti a uistiť o nej medzinárodné trhy. V Libérii je už zavedený národný systém na zisťovanie pôvodu dreva[4], z ktorého bude vychádzať dobrovoľná dohoda o partnerstve.

Proces uzavretia dobrovoľnej dohody o partnerstve sa v Libérii vyznačoval vysokou účasťou viacerých zainteresovaných strán a priamym zapojením občianskej spoločnosti, priemyslu, a po prvýkrát aj spoločenstiev obývajúcich lesy, ktorých obavami a právami sa dobrovoľná dohoda o partnerstve vo veľkej miere zaoberá. Kým zapojenie súkromného sektora do rokovaní o dobrovoľnej dohode o partnerstve bolo v dôsledku chýbajúcej organizácie oslabené, pri rokovaniach a zriaďovaní systému sa výrazne prejavovala občianska spoločnosť.

V rámci procesu uzavretia dobrovoľnej dohody o partnerstve sa osobitná pozornosť venovala novému systému na zabezpečenie zákonnosti, nezávislému auditu, úlohe občianskej spoločnosti na monitorovaní vykonávania dohody, ako aj transparentnosti a výmene informácií.

Libéria sa zaväzuje k vybudovaniu systému na poskytovanie záruk o tom, že všetky výrobky z dreva vyvážané z Libérie sú z dreva, ktoré bolo legálne vyťažené. Libérijské vymedzenie pojmu legálne drevo navyše siaha nad rámec minimálneho rozsahu výrobkov, na ktorý sa vzťahuje režim dobrovoľnej dohody o partnerstve, od drevených triesok a guľatiny až po drevený nábytok, a zahŕňa aspekty ako udeľovanie práv na ťažbu, práva pracovníkov a povinnosti v oblasti životného prostredia.

Okrem toho sa Libéria v záujme riešenia potenciálneho rizika úniku, ktoré znepokojuje medzinárodné trhy, iné ako trh EÚ, a týka sa aj dreva dovezeného z tretích krajín, rozhodla rozšíriť požiadavky zákonnosti na výrobky z dreva predávané na domácom trhu. Tu sa odráža pozitívny politický a regulačný vplyv procesu uzavretia dobrovoľnej dohody o partnerstve.

Začiatok vývoja libérijského systému na zabezpečenie zákonnosti bol naplánovaný na január 2012. Libéria očakáva, že systém vychádzajúci z dobrovoľnej dohody o partnerstve bude zavedený do úplnej prevádzky vrátane vydávania licencií FLEGT na vývoz do roku 2014. Vytvorenie systému na zabezpečenie zákonnosti si vyžiada značné úsilie Libérie z dôvodu jej veľkého nedostatku kapacít, ako aj medzinárodnú podporu.

Pokiaľ ide o vykonávanie dohody, zainteresované strany zriadia spoločný výbor pre vykonávanie dohody, ktorý bude dohliadať nad jej vykonávaním. Vykonávanie dobrovoľnej dohody o partnerstve bude monitorovať aj národný výbor zainteresovaných strán pozostávajúci zo zástupcov vlády, priemyslu, spoločenstiev a občianskej spoločnosti. V dobrovoľnej dohode o partnerstve sa ustanovuje aj vykonávanie auditu nezávislou treťou stranou s cieľom zabezpečiť, aby sa na domácom trhu predávalo a z krajiny vyvážalo len zákonne overené drevo.

Nariadenie EÚ o dreve

Okrem dobrovoľných dohôd o partnerstve ustanovil akčný plán z roku 2003 týkajúci sa FLEGT nové nariadenie EÚ o dreve[5]. Cieľom nariadenia o dreve, ktoré má nadobudnúť účinnosť v marci 2013, je uľahčiť zákonný obchod s produktmi z dreva a zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov trhu.

Podľa pravidiel krajiny pôvodu sa nariadením zakáže predaj nezákonne vyťaženého dreva a produktov vyrobených z takéhoto dreva v EÚ. V nariadení sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh EÚ. Nariadenie sa bude vzťahovať na dodávateľský reťazec dreva od miest ťažby až po spotrebiteľov v Európe, a tým sa zameriavať na zaistenie prístupu výrobkov zo zákonných zdrojov na trh EÚ a súčasne na zastavenie odlesňovania v tretích krajinách.

Prijatie nariadenia je reakciou na rastúce povedomie spotrebiteľov o nelegálnej ťažbe a vyhľadávanie zákonne overených a certifikovaných výrobkov z dreva. Ďalej sa zdá, že prijatie nariadenia viedlo k zvýšeniu záujmu o proces uzavretia dobrovoľných dohôd o partnerstve, a tým k rozšíreniu možností, ako zlepšiť správu lesov v tých krajinách s tropickými lesmi, ktoré prejavili o dohodu záujem. Keďže drevo s certifikátom FLEGT pochádzajúce z krajín, ktoré majú uzavretú dobrovoľnú dohodu o partnerstve, sa považuje za drevo, ktoré automaticky spĺňa požiadavky stanovené v novom nariadení, libérijské drevo môže dohodou získať konkurenčnú výhodu nad neovereným drevom.

Napriek tomu, že tento proces má pomôcť tomu, aby sa EÚ stala opäť dôležitým trhom s libérijským drevom, ako aj snahám EÚ o presadenie výhodného prístupu na jej trh, nie sú dostupné žiadne spoľahlivé štatistické údaje o vývoze.

Závery

Podobne ako v prípade predchádzajúcich dobrovoľných dohôd o partnerstve sa od dohody s Libériou očakáva, že pomôže zlepšiť správu a vynútiteľnosť práva v odvetví lesného hospodárstva tejto krajiny. Okrem zriadenia nástroja partnerstva, ktorý umožní Libérii zastaviť nelegálne odlesňovanie a degradáciu lesov, ktoré prispievajú k zmene klímy, by sa dobrovoľnou dohodou o partnerstve mali zlepšiť príležitosti trhu pre výrobky z libérijského dreva na európskom trhu a ďalších medzinárodných trhoch. Z tohto dôvodu možno očakávať, že dohoda pozitívne prispeje tiež k celkovému rozvoju a rastu Libérie.

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Libériou sa pokladá za dohodu vytvorenú transparentným spôsobom za doposiaľ najsilnejšej účasti všetkých kľúčových zainteresovaných strán z oblasti lesného hospodárstva. Tieto rôzne zainteresované strany budú naďalej zapojené do vykonávania a monitorovania dodržiavania dobrovoľnej dohody o partnerstve, a tým budú prispievať k transparentnosti, zodpovednosti a dobrej správe v tomto odvetví.

Výzvou však je účinné vykonávanie a monitorovanie. V súčasnosti prebieha v Libérii fáza vykonávania dohody, zatiaľ však pomaly. V prípade Libérie je kritickým bodom budovanie kapacít, čo si vyžaduje podporu EÚ a jej členských štátov.

Pokiaľ ide o udeľovanie licencií, cieľový dátum stanovený na rok 2014 sa môže ukázať ako príliš ambiciózny. Predtým, ako EÚ začne uznávať licencie FLEGT, sa musí vykonať dôkladné hodnotenie libérijského licenčného systému, ako aj realizácie prebiehajúcich regulačných reforiem na základe kritérií stanovených v dobrovoľnej dohode o partnerstve.

Organizácie občianskej spoločnosti navyše vyjadrili obavy z veľkého počtu povolení na ťažbu na súkromné účely, ktoré libérijská vláda vydávala v poslednej dobe, a tvrdia, že sú v rozpore s myšlienkou dobrovoľnej dohody o partnerstve. Vývoj situácie v tejto oblasti bude potrebné sledovať.

Hoci spravodajkyňa Parlamentu odporúča udeliť súhlas s uzatvorením dohody, zdôrazňuje, že Libéria aj Európska komisia budú musieť venovať dostatočnú pozornosť účinnému a včasnému presadzovaniu dobrovoľnej dohody o partnerstve v Libérii vrátane budovania kapacít a zapojenia miestnych spoločenstiev.

Spravodajkyňa preto opätovne zdôrazňuje výzvu[6] Parlamentu na pravidelné podávanie správ o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní uzavretých dobrovoľných dohôd o partnerstve, ako aj pri prerokúvaní nových dohôd a ich vykonávaní. Spravodajkyňa ďalej vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej zabezpečovali, aby na účinné vykonávanie zvyšujúceho sa počtu dobrovoľných dohôd o partnerstve bolo vyčleňované primerané množstvo finančných prostriedkov.

Spravodajkyňa okrem toho upozorňuje na skutočnosť, že opatrenia na vykonávanie dobrovoľnej dohody o partnerstve by sa mali prijať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[7]. Pokiaľ ide o zmenu a doplnenie príloh k dobrovoľnej dohode o partnerstve, spravodajkyňa zdôrazňuje, že pri možnom delegovaní právomocí v budúcnosti sa budú musieť v plnej miere zohľadniť prednostné práva Parlamentu v rámci režimu delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ).

  • [1]  COM(2003)0251.
  • [2]  http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/liberia_vpa-briefingnote_eng.pdf.
  • [3]  Vrátane toho, že Libéria ako prvá africká krajina dosiahla v roku 2008 súlad s iniciatívou zameranou na transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) a ako prvá krajina zahrnula do jej pôsobnosti príjmy z dreva.
  • [4]  LiberFor – združenie európskych spoločností a libérijského orgánu pre rozvoj lesného hospodárstva.
  • [5]  Nariadenie (EÚ) č. 995/2010.
  • [6]  P7_TA-PROV(2011)0008.
  • [7]  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (29.2.2012)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie
(11104/2011 – C7‑0241/2011 – 2011/0160(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Judith Sargentini

PA_Leg_Consent

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Libériou je posilniť správu lesného hospodárstva, zvýšiť transparentnosť, posilniť účasť občianskej spoločnosti a zastaviť nezákonnú ťažbu dreva. Výbor pre rozvoj víta bezproblémové rokovanie a angažovanosť zúčastnených strán, medzi ktoré patrili hlavní aktéri v oblasti lesníctva, čo umožnilo dosiahnutie prvej dohody za priamej účasti lesných spoločenstiev.

No bez ohľadu na tieto pozitívne signály musíme pripomenúť, že stále platí porekadlo „dôveruj, ale preveruj“ a že hlavnou výzvou celého procesu bude účinné uplatňovanie tejto dohody. V tejto súvislosti sa Výbor pre rozvoj nazdáva, že ustanovenia obsiahnuté v dohode budú považované za úspešné, ak obe strany preukážu politickú vôľu a účinne podporia ciele a záväzky v oblasti vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT). Výbor DEVE by rád upozornil konkrétne na tieto otázky:

- proces vedúci k uzavretiu dobrovoľnej dohody o partnerstve by mal byť v súlade so všetkými štátnymi nástrojmi týkajúcimi sa lesníctva (zákony, právne predpisy atď.) a mal by obsahovať implementačný rámec, ktorým by sa ukončila nezákonná ťažba dreva v oblasti drevárskeho priemyslu a obmedzila by sa korupcia.

- vláda Libérie musí preukázať silnú politickú vôľu tým, že doplní finančné prostriedky, ktoré poskytli iní darcovia z EÚ na podporu spoločenstiev a organizácií občianskej spoločnosti, a vydá dekrét, ktorým ustanoví riadiaci výbor za právny subjekt.

- celé odvetvie lesníctva musí náležite zohľadňovať práva a záujmy spoločenstiev, ktoré budú znášať dôsledky ťažbou dreva v súlade so sociálnymi a environmentálnymi podmienkami obsiahnutými v dohodách, ktoré boli s týmito spoločenstvami podpísané.

- hoci sa dohoda FLEGT a programy znižovania emisií z odlesňovania a degradácie lesov v rozvojových krajinách (REDD) zaoberajú využívaním lesa, považujú sa za oddelené iniciatívy a v partnerských krajinách ich riadia rôzne ministerstvá. Zdôrazňuje preto, že pokiaľ sa nebude trvať na dobrej správe a uznávaní práv miestnych spoločenstiev a domorodého obyvateľstva, programy REDD môžu obchádzať proces konzultácie (a prípadne správu a právne reformy), ktoré sú súčasťou procesu vyplývajúceho z dohody FLEGT. Z tohto dôvodu musia programy REDD vychádzať z konzultačného postupu vyplývajúceho z dohody FLEGT a riešiť prvotné príčiny odlesňovania a degradácie lesa.

A napokon Európsky parlament momentálne posudzuje plán Komisie na zahrnutie podávania správ o jednotlivých krajinách do návrhov smerníc týkajúcich sa transparentnosti a účtovníctva. Tieto návrhy sú pre ťažobný priemysel vrátane ťažby dreva mimoriadne dôležité, pretože poskytujú EÚ jedinečnú príležitosť, aby sa ujala vedúcej úlohy tým, že prijme ambiciózne opatrenia týkajúce sa požiadaviek povinného poskytovania informácií o činnosti jednotlivých krajín pre európske podniky, čím sa umožní bojovať proti daňovým únikom a zvýšiť sociálnu zodpovednosť nadnárodných spoločností.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky parlament udelil súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.2.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Lövin, Gesine Meissner, Cristian Dan Preda, Bart Staes, Patrizia Toia

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Joseph Cuschieri, Zita Gurmai, Claudiu Ciprian Tănăsescu

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE ()

Dátum prijatia

27.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa