DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT)

27. 3. 2012 - (14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodajka: Elisabeth Köstinger

Postup : 2011/0127(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0082/2012
Předložené texty :
A7-0082/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví s dřevařskými výrobky do Evropské unie (FLEGT)

(14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14034/2011),

–   s ohledem na Dobrovolnou dohodu o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví s dřevařskými výrobky do Evropské unie (FLEGT) (14036/2011),

–   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 3 a 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0046/2012),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-0082/2012),

1.  souhlasí s uzavřením dohody;

2.  vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Parlament o pokroku v uplatňování stávajících dobrovolných dohod o partnerství a ve vyjednávání a uplatňování nových dobrovolných dohod o partnerství;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Středoafrické republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Akční plán EU z roku 2003 pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT)[1] předpokládá ustanovení partnerství se zeměmi produkujícími a vyvážejícími dřevo s cílem zajistit, aby se obchodovalo pouze s legálně vytěženým dřevem a aby byla podpořena řádná správa v oblasti lesnictví. Vzhledem k tomu, že se iniciativa FLEGT nadále vyvíjí, uzavřela EU několik dobrovolných dohod o partnerství.

Obchodní dohoda se Středoafrickou republikou podepsaná dne 28. listopadu 2011 je čtvrtou takovou dobrovolnou dohodou o partnerství, kterou EU vyjednala s africkou zemí, předcházely jí dohody vyjednané s Ghanou, Kongem a Kamerunem. V současnosti probíhají jednání o dobrovolných dohodách o partnerství se dvěma dalšími zeměmi v Konžské pánvi, a to s Demokratickou republikou Kongo a Gabonem, a dále s Malajsií a Vietnamem. Jednání s Indonésií a Libérií byla ukončena v květnu 2011.

Po vzoru předešlých dobrovolných dohod o partnerství programu FLEGT poskytuje dohoda se Středoafrickou republikou nástroj pro boj s nezákonnou těžbou dřeva, pro zlepšení právní úpravy, správy a prosazování práva v odvětví lesnictví v zemi a pro podporu tržních příležitostí, pokud jde o obchod s dřevařskými výrobky ze Středoafrické republiky v Evropě.

Dobrovolná dohoda o partnerství zemi zároveň zavazuje, aby rozvinula právní rámec a systémy sledovatelnosti, právního ověřování a vydávání licencí pro dřevo a dřevařské výrobky, které mají být vyváženy na trh EU, a aby ustavila kontroly a nezávislý audit.

Stejně jako v případě předchozích partnerských dohod programu FLEGT je pro uzavření této dobrovolné partnerské dohody vyžadován souhlas Evropského parlamentu.

Dobrovolné partnerství mezi EUStředoafrickou republikou

Ve Středoafrické republice zaujímají lesy plochu přibližně 54 000 km2, což činí 8,7 % její rozlohy. Odvětví lesnictví přispívá k HDP země 4 % a tvoří 40 % příjmů z vývozu. Středoafrická republika vyváží 60 % dřevařských výrobků do Evropy. Dalšími hlavními vývozními trhy jsou Čína, Severní Amerika a Afrika (Kamerun a Čad).[2]

Znehodnocování lesů ve Středoafrické republice je zapříčiněno především nedostatečným prosazováním práva a nedostatečnou kontrolou, jež jsou výsledkem chybějících lidských, materiálních a finančních zdrojů. To vše vede k nezákonné těžbě dřeva, pytláctví v dřevařském odvětví a k lesním požárům. Středoafrická republika je však zároveň jednou z prvních zemí v Konžské pánvi, která se zavázala k soupisu lesů a podpoře udržitelného hospodaření s lesy. Více než 3 miliony hektarů deštného pralesa na jihozápadě země Středoafrické republiky, jsou spravovány na základě průmyslových koncesí, většinou pod kontrolou evropských společností. Těžařské společnosti žádají o povolení k těžbě a obhospodařování lesů vymezená v lesním zákoně Středoafrické republiky z roku 2008, a tato povolení závisejí na plánech lesního hospodářství.

Dobrovolná dohoda o partnerství navazuje na regulační činnost, která již proběhla na vnitrostátní úrovni, a dále ji rozvíjí. Touto dohodou se Středoafrická republika zavazuje vyvážet do EU pouze dřevařské výrobky z ověřených zákonných zdrojů. Za tímto účelem budou vytvořeny systémy ověřující dodržování právních předpisů a sledovatelnosti v rámci celého dodavatelského řetězce, počínaje normami pro těžbu a kontrolami vývozních dodávek konče, a dále systémy pro kontrolu vydávání vývozních licencí programu FLEGT. Kromě toho, že bude prováděna víceúrovňová vnitřní kontrola, prověří nezávislé audity v pravidelných intervalech veškeré aspekty systému zaručení zákonnosti ve Středoafrické republice. Zároveň EU zaručí výhodný přístup všech výrobků ze dřeva ze Středoafrické republiky na své trhy.

Dohoda zahrnuje všechny vyvážené dřevařské výrobky včetně dřevěných třísek na topení, klád, řeziva, dýhy a dřevěného nábytku. Systém Středoafrické republiky pro kontrolu zákonnosti v oblasti dřeva a dřevařských výrobků se nevztahuje pouze na vývoz do EU, ale na veškerý vývoz. Dále se bude vztahovat na dřevo dovezené do Středoafrické republiky za účelem zpracování a následného vývozu. Dřevo a dřevěné výrobky určené pro domácí trh jsou však z dohody vyloučeny. Stejně tak je vyloučeno dřevo a dřevařské výrobky z komunálních lesů a řemeslné těžby. Lesní zákon z roku 2008 však pro tyto kategorie předpokládá vydávání licencí, a proto by v budoucnu mohly být vyváženy na evropský trh.

Definice zákonnosti dřeva a dřevařských výrobků ze Středoafrické republiky byly vytvořeny v procesu, kterého se zúčastnilo mnoho zainteresovaných stran včetně soukromého sektoru, občanské společnosti a zástupců vlády. Různé strany působící v oblasti lesnictví, které byly zapojeny do vyjednávání o dohodě, se budou v rámci mnohočlenného národního výboru dále podílet na fázích uplatňování a kontroly.

Platforma pro správu v oblasti lesnictví tvořená nevládními organizacemi a občanskou společností bude sledovat provádění činností v rámci dobrovolné dohody o partnerství a bude o svém pozorování informovat společný prováděcí výbor EU a Středoafrické republiky, aby tak byl zajištěn dohled nad prováděním dohody v plném rozsahu. S cílem zajistit účast občanské společnosti předpokládá dobrovolná dohoda o partnerství posílení kapacit a odbornou přípravu v oblasti nezávislé kontroly.

Deštné pralesy Středoafrické republiky jsou domovem mnoha domorodých společenství, která jsou závislá na využívání pralesních zdrojů. Ačkoli základní principy zákonnosti dobrovolné dohody o partnerství pro dřevo ze Středoafrické republiky zahrnují práva domorodých obyvatel, je třeba se jejich právy na půdu a vlastnictví půdy i nadále zabývat a objasnit je cestou právních reforem na vnitrostátní úrovni. Přestože byl během procesu, který vedl k uzavření dobrovolné dohody o partnerství, umožněn dialog a byla ve větší míře zohledněna uživatelská práva jak domorodých obyvatel, tak místních společenství, je třeba probíhající zákonodárný proces sledovat.

Nová úprava v oblasti dřeva na úrovni EU[3], která nabývá účinku v březnu 2013, zakáže prodej nezákonně vytěženého dřeva a souvisejících produktů do EU a očekává se, že společně s dobrovolnými dohodami o partnerství zabrání nezákonnému a neudržitelnému využívání lesů, a vypořádá se tak s jedním z hlavních způsobů znehodnocování lesů. Dále se předpokládá, že dojde k urychlení všeobecného provádění dobrovolné dohody o partnerství, které bylo dosud poměrně pomalé. Ve skutečnosti byl proces ratifikace dobrovolné dohody o partnerství dokončen pouze v Ghaně a Kamerunu.

Závěry

Kromě vytvoření nástroje partnerství pro zlepšení správy, zvýšení udržitelnosti a odpovědnosti v odvětví lesnictví lze očekávat, že dobrovolná dohoda o partnerství pozitivním způsobem přispěje ke všeobecnému rozvoji a růstu ve Středoafrické republice, včetně zabezpečení příjmů z vývozu dřeva do EU a na další mezinárodní trhy. V budoucnu by z daňových výnosů z využívání lesů mělo více těžit také místní hospodářství a společenství ve Středoafrické republice.

Ačkoli dobrovolná dohoda o partnerství nabízí cestu k lepší lesní správě a přestože získala všeobecnou podporu, její účinné uplatňování představuje výzvu. Středoafrická republika se v současnosti zabývá činnostmi spojenými s prováděním dohody, včetně rozvoje kontroly zákonnosti, nových právních předpisů a institucionálního rámce, souběžně s procesem ratifikace. Pro uplatňování dobrovolné dohody o partnerství bude zásadní technická a finanční podpora ze strany EU.

I když lesní hospodářství představuje významný podíl příjmů z vývozu ze Středoafrické republiky, měly by jít kontroly zákonnosti vývozu dřeva ruku v ruce s regulací domácího trhu. Ačkoli zpravodajka oceňuje, že proces vedoucí k uzavření dobrovolné dohody o partnerství má všeobecně kladný dopad na lesní správu v partnerské zemi, uvítala by pevně stanovený časový rámec pro zajištění souladu s právními předpisy také na místním trhu.

Předpokládá se, že dobrovolná dohoda o partnerství bude plně funkční od ledna 2014, včetně vydávání licencí programu FLEGT. Strany souhlasily, že v roce 2013 zhodnotí připravenost systému a že si nechají vypracovat nezávislé hodnocení funkčnosti licenčního plánu programu FLEGT. Vzhledem k poměrně ambicióznímu časovému rozvržení a k nezbytným regulačním opatřením a opatřením pro posílení kapacit, která musí Středoafrická republika provést, bude nezbytné důkladné posouzení.

Kromě toho je třeba podotknout, že dobrovolné dohody o partnerství nejsou jediným probíhajícím procesem na podporu udržitelnosti lesa v partnerských zemích EU. Pozornost by proto měla být s ohledem na právní a regulační rámec Středoafrické republiky věnována zajištění soudržnosti mezi závazky přijatými v rámci programu FLEGT a především v procesech REDD (snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů).

Ačkoli zpravodajka doporučuje, aby Parlament vyslovil s touto dohodou souhlas, zdůrazňuje, že jak vláda Středoafrické republiky, tak Evropská komise budou muset věnovat dostatečnou pozornost účinnému a včasnému uplatňování dobrovolné dohody o partnerství, včetně posílení kapacit, účasti místních společenství, ochrany domorodého obyvatelstva a obecného zvyšování povědomí o dobrovolné dohodě o partnerství mezi různými zainteresovanými stranami.

Zpravodajka opakuje výzvu Parlamentu[4], aby byl o pokroku v uplatňování stávajících dobrovolných dohod o partnerství i ve vyjednávání a uplatňování nových dohod pravidelně informován. Dále zpravodajka vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále zajišťovaly, aby pro účinné provádění vzrůstajícího počtu dobrovolných dohod o partnerství byly vyčleněny odpovídající finanční zdroje.

Kromě toho zpravodajka zdůrazňuje, že opatření pro uplatňování dobrovolné dohody o partnerství by měla být přijata v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí[5]. Vzhledem ke změněným přílohám dobrovolné dohody o partnerství zpravodajka zdůrazňuje, že při případném přenesení pravomocí v budoucnu bude třeba v plném rozsahu zohlednit výsady, kterými Parlament disponuje na základě režimu aktů v přenesené pravomoci (podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie).

  • [1]  COM(2003) 251
  • [2]  http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/carbriefingnote_english_lores_online.pdf
  • [3]  Nařízení (EU) č. 995/2010
  • [4]  P7_TA-PROV(2011)0008
  • [5]  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (1. 3. 2012)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví s dřevařskými výrobky do Evropské unie (FLEGT)
(14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE))

Navrhovatel: Bart Staes

PA_Leg_Consent

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tropický prales pokrývá 31 % plochy Středoafrické republiky. Nejvíce pracovníků v soukromém sektoru v zemi je zaměstnáno v odvětví lesnictví, které přispívá 4 % k HDP země a tvoří 40 % jejích celkových příjmů z vývozu. V rámci dobrovolné dohody o partnerství chce Středoafrická republika vytvořit celostátní systém, který by zajistil dodržování právních předpisů v oblasti produkce dřeva a vztahoval se na všechny výrobky ze dřeva určené pro EU i na ty, které se prodávají na tuzemském trhu a na trzích mimo EU.

Je nicméně nutné se náležitě vypořádat s několika otázkami. Dobrovolná dohoda o partnerství se nevztahuje na tuzemský trh, kde pracuje bezpočet dřevorubců manuálně pomocí seker a motorových pil, často bez trvalého, formálního či legálního zaměstnání. V této souvislosti je důležité zajistit, aby malé lesní závody, které pracují pro tuzemský trh, byly profesionální, ziskové a udržitelné.

V zemi také žije velký počet obyvatel a mnoho komunit závislých na lese, jež jsou považovány za nejchudší společenství, která stále nemají zajištěn přístup k dědičnému území, zdrojům a veřejným službám. Skupiny původních obyvatel, jako Pygmejové Aka a Mbororové, si stěžují na to, že neexistuje právní základ, který by jim poskytl stejná pozemková práva, jako má stát, což brání řádnému hospodaření s lesy. Občanská společnost má navíc omezené možnosti, jak těmto komunitám pomoci, protože pro činnost občanské společnosti je politický prostor omezený.

Důležité právní předpisy, jako je zákon o životním prostředí, zemědělsko-pastevecký zákon, návrh projektu na podporu a ochranu místních společenství a zákon o půdě v soukromém a státním vlastnictví, jsou navíc uplatňovány jen částečně a jejich dodržování není sledováno nijak důkladně. Tyto nedostatky vedou k nekontrolované nelegální těžbě dřeva a k lesním požárům. Místní společenství a občanská společnost otevřeně požadují dodržování práva na konzultace, které je zakotveno o Úmluvě MOP č. 169, kterou Středoafrická republika ratifikovala v roce 2010. Na základě Dobrovolné dohody o partnerství bude možné posoudit, zda jsou práva domorodého obyvatelstva účinně uplatňována.

Tato dohoda by se měla zasadit také o vytvoření ucelené rozvojové politiky. To se týče v první řadě soudržnosti mezi plánem pro prosazování práva a správy v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky (FLEGT), který spadá pod Ministerstvo lesnictví, a programem snižování emisí z odlesňování a poškozování lesů (REDD), za něž odpovídá Ministerstvo životního prostředí, které se uskutečňují souběžně, ale chybí jim propojení s politikou v oblasti lesnictví. V druhé řadě je třeba se zaměřit na kontrolu úlohy průmyslové těžby dřeva, která nebyla v rámci dobrovolné dohody o partnerství jakožto současná nebo případně budoucí příčina těžby dřeva důkladně analyzována, a to i přesto, že již byly uděleny licence k aktivní těžbě dřeva na třech milionech hektarů.

A konečně by EU a Středoafrická republika měly zajistit transparentnost a reformu dalších těžebních odvětví (např. kaučuku, palmového oleje, těžby nerostných surovin a ropy), které nutně ovlivní stávající návrh týkající se prosazování práva a správy v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu navrhl udělit souhlas.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.2.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Isabella Lövin, Gesine Meissner, Cristian Dan Preda, Bart Staes, Patrizia Toia

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Joseph Cuschieri, Zita Gurmai, Claudiu Ciprian Tănăsescu

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

27.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Gabriel Mato Adrover