AJÁNLÁS az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről

  29.3.2012 - (14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE)) - ***

  Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  Előadó: Elisabeth Köstinger

  Eljárás : 2011/0127(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0082/2012
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0082/2012
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről

  (14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (14034/2011),

  –   tekintettel az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodásra (FLEGT) (14036/2011),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontja, továbbá 218. cikkének (7) bekezdése értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0046/2012),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikke (7) bekezdésére,

  –   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0082/2012),

  1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

  2.  felhívja a Bizottságot, hogy tegyen rendszeresen jelentést a Parlamentnek a hatályos önkéntes partnerségi megállapodások végrehajtása és az új önkéntes partnerségi megállapodások megtárgyalása és végrehajtása területén elért előrehaladásról;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Közép-afrikai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

  INDOKOLÁS

  Bevezetés

  A kizárólag jogszerűen kitermelt fával folytatott kereskedelem biztosítása és a helyes erdészeti irányítás előmozdítása érdekében az EU 2003. évi, az erdészeti jogszabályok végrehajtásával, az erdészeti irányítással és a kereskedelemmel (FLEGT)[1] kapcsolatos cselekvési terve partnerségek kialakítását irányozta elő a fakitermelő és faexportáló országokkal. A FLEGT-kezdeményezés továbbfejlődésével az EU számos önkéntes partnerségi megállapodást kötött.

  A Közép-afrikai Köztársasággal kötött, 2011. november 28-án aláírt kereskedelmi megállapodás már a negyedik olyan önkéntes partnerségi megállapodás, amelyről az EU a Ghánával, Kongóval és Kamerunnal kötött megállapodásokat követően egy afrikai országgal folytatott. Folyamatban vannak a tárgyalások az önkéntes partnerségi megállapodásról a Kongó-medence két másik államával, a Kongói Demokratikus Köztársasággal és Gabonnal, valamint Malajziával és Vietnammal. Az Indonéziával és Libériával folytatott tárgyalások 2011 májusában zárultak le.

  A korábbi FLEGT önkéntes partnerségi megállapodásokhoz hasonlóan a Közép-afrikai Köztársasággal létrejött megállapodás is eszközt biztosít az illegális fakitermelés kérdésének rendezéséhez, a szabályozás, az irányítás és a jogszabályok végrehajtásának hatékonyabbá tételéhez az ország erdészeti ágazatában, valamint a közép-afrikai faipari termékek európai piaci lehetőségeinek megerősítéséhez.

  Az önkéntes partnerségi megállapodás ugyanakkor arra kötelezi a partnerországot, hogy dolgozza ki az uniós piacra exportálni kívánt fa és fatermékek nyomon követhetőségének, valamint jogszerű kitermelése igazolásának és engedélyezésének jogszabályi kereteit és rendszerét, továbbá hogy hozza létre a nyomon követést és a független ellenőrzést.

  Ahogyan az a korábbi FLEGT partnerségi megállapodások esetében, úgy most is szükség van az Európai Parlament jóváhagyására az önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséhez.

  Az EU és a Közép-afrikai Köztársaság önkéntes partnersége

  A Közép-afrikai Köztársaság területéből 54 000 négyzetkilométert (vagyis a terület 8,7%-át) borítanak erdők. Az erdészeti ágazat az ország GDP-jének 4%-át, exportbevételeinek pedig 40%-át adja. A Közép-afrikai Köztársaságban kitermelt fa 60%-át exportálják Európába. A többi fő exportpiacot Kína, Észak-Amerika és Afrika (Kamerun és Csád) jelenti[2].

  A Közép-afrikai Köztársaságban az erdőpusztulás fő oka a jogszabályok elégtelen végrehajtása és a nyomon követés elégtelen szintje, ami az emberi, tárgyi és pénzügyi erőforrások hiányából ered, ami viszont illegális fakitermeléshez, falopáshoz és bozóttüzekhez vezet. Ugyanakkor a Kongó-medence országai közül a Közép-afrikai Köztársaság az elsők között készítette el az erdőállomány felmérését, és támogatta a fenntartható erdőgazdálkodást. A Dél-afrikai Köztársaságnak az ország délnyugati részén elterülő esőerdőiből 3 millió hektárnyi ipari koncesszióba van adva, amelyek főként európai társaságok kezében vannak. A fakitermelő társaságoknak a Dél-afrikai Köztársaság 2008. évi erdészeti törvényében meghatározott kitermelési és rendezési engedéllyel kell rendelkezniük, az engedélyek kiadása pedig az erdőgazdálkodási terveknek megfelelően történik.

  Az önkéntes partnerségi megállapodás a nemzeti szinten már elvégzett szabályozási munkára hagyatkozik, azt viszi tovább. A megállapodással a Közép-afrikai Köztársaság kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag legális és ellenőrzött faanyagtermékekkel kereskedik az EU vonatkozásában. Ennek érdekében a Közép-afrikai Köztársaság létrehozza a jogi megfelelőség és az ellátási láncban a kitermelési normáktól az exportszállítmányok ellenőrzéséig tartó nyomon követhetőség ellenőrzésének, és végül a FLEGT-exportengedélyek kiadásának rendszerét. A belső ellenőrzés különféle rétegei mellett rendszeres időközönként tartott független ellenőrzések vizsgálják majd meg a Közép-afrikai Köztársaság jogszerűség-igazolási rendszerének valamennyi aspektusát. Az EU ugyanakkor kedvezményes bejutást biztosít piacaira a Közép-afrikai Köztársaságból származó valamennyi fatermék számára.

  A megállapodás valamennyi exportra kerülő fatermékre kiterjed, a tüzelőanyagnak szánt faforgácstól kezdve a fűrészárun és a furnértermékeken át a fabútorokig. A Közép-afrikai Köztársaságnak a fatermékek jogszerűségének igazolására szolgáló rendszere valamennyi kivitelre kiterjed, nem csak az Európai Unióba irányulóra. Kiterjed emellett a harmadik országokból behozott, és kivitel céljából a Közép-afrikai Köztársaságban feldolgozott valamennyi fatermékre is. A hazai piacra szánt fa és fatermék azonban nem tartozik a megállapodás hatálya alá. Szintén kívül marad a megállapodás hatályán a közösségi erdőkből és kézműipari kitermelésből származó fa és fatermék. A 2008. évi erdészeti törvény azonban engedélyezést ír elő az utóbbira vonatkozóan, amely – ennélfogva – a jövőben exportálható lesz az európai piacra.

  A Közép-afrikai Köztársaságból származó fára és fatermékekre vonatkozó jogszerűség fogalommeghatározásait a magánszektor, a civil társadalom és a kormány képviselőit magában foglaló, az érdekeltek részvételén alapuló folyamat során dolgozták ki. A megállapodás megtárgyalásában részt vevő, erdészeti téren érdekelt különféle szereplők a jövőben egy több érdekelt felet tömörítő nemzeti bizottság keretében működnek közre a végrehajtás és a nyomon követés szakaszaiban.

  A nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom szervezeteiből álló erdészeti irányítási platform követi majd nyomon az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtásával összefüggő tevékenységeket, megfigyeléseiről pedig a megállapodást teljes egészében felügyelő EU–Közép-afrikai Köztársaság végrehajtási vegyes bizottságnak számol be. A civil társadalom részvételének biztosítása érdekében az önkéntes partnerségi megállapodás az ellenőrzéssel kapcsolatos kapacitásépítést és képzést irányoz elő.

  A Közép-afrikai Köztársaság esőerdői számos olyan őslakos közösségnek adnak otthont, amelyek az erdészeti erőforrások használatától függenek. Noha az önkéntes partnerségi megállapodásnak a Közép-afrikai Köztársaságból származó fatermékekkel kapcsolatos jogszerűség-ellenőrzési rendszere kiterjed az őslakos népességek jogaira is, az őslakosok földhöz és földtulajdonhoz való jogait nemzeti szintű jogszabályi reformokkal kell rendezni és egyértelművé tenni. Noha az önkéntes partnerségi megállapodás folyamata teret enged a párbeszédnek és az őslakos népességek és a helyi közösségek használati jogai fokozottabb mértékben való figyelembevételének, a folyamatban lévő jogalkotási folyamatot ellenőrizni kell.

  A 2013 márciusában hatályba lépő, a fatermékekről szóló új uniós rendelet[3] tiltja az illegálisan kitermelt fatermékek és a kapcsolódó termékek uniós behozatalát, és a várakozások szerint – az önkéntes partnerségi megállapodásokkal együtt – megakadályozza majd az erdők illegális és nem fenntartható kitermelését, és ilyen módon az erdőpusztulás egyik hajtóerejével is foglalkozik majd. Emellett a várakozások szerint a rendelet felgyorsítja majd az önkéntes partnerségi megállapodás mostanáig lassan kibontakozó végrehajtását is. Az önkéntes partnerségi program ratifikációs folyamatát mostanáig csak Ghánában és Kamerunban véglegesítették.

  Következtetések

  A gazdálkodási normáknak, a fenntarthatóságnak és elszámoltathatóságnak az erdőgazdasági ágazatban való hatékonyabbá tételére irányuló partnerségi eszköz kialakítása mellett az önkéntes partnerségi megállapodás várhatóan kedvező irányban járul hozzá a közép-afrikai köztársaságbeli fejlődés és növekedés egészéhez, például az EU-ba és más nemzetközi piacokra irányuló faexportból származó jövedelem biztosításával. A jövőben az ipari fakitermelésből származó adóbevételek egyre nagyobb mértékben válnak majd a Közép-afrikai Köztársaság helyi gazdaságának és közösségeinek javára.

  Az önkéntes partnerségi program ugyan utat mutat a hatékonyabb erdészeti irányítás felé, a megállapodást pedig széles körben támogatták, hatékony végrehajtása kihívást jelent. A Közép-afrikai Köztársaság jelenleg – a ratifikációs folyamattal párhuzamosan – a végrehajtási tevékenységekkel foglalkozik, például a jogszerűség-igazolás, az új jogszabályok és az intézményi keretek kidolgozásával. Az önkéntes partnerségi program végrehajtásához nyújtott uniós technikai és pénzügyi támogatás kulcsfontosságú.

  Noha az erdőgazdálkodás a Közép-afrikai Köztársaság exportbevételeinek jelentős részét adja, a jogszerű fatermékkivitel igazolása kérdése rendezésének kéz a kézben kell járnia a belföldi piac szabályozásával. Jóllehet az előadó értékeli azt, hogy az önkéntes partnerségi program folyamata kedvező általános hatást gyakorol a partnerország erdőgazdálkodására, örömmel látná, ha határidőt állapítanának meg a jogi megfelelőség kérdésének a helyi piac esetében való rendezésére vonatkozóan is.

  Az önkéntes partnerségi program várhatóan 2014 januárjára válik teljes mértékben működőképessé – ami a FLEGT-engedélyek kiadását is magában foglalja majd. A felek megállapodtak abban, hogy 2013-ban elvégzik a rendszer kiforrottságának értékelését, valamint hogy megrendelik a FLEGT engedélyezési rendszer működésének független értékelését. A nagyon ambiciózus határidők és a Közép-afrikai Köztársaság előtt álló szükséges szabályozási és kapacitásépítési intézkedések miatt alapos értékelésre lesz szükség.

  Meg kell továbbá jegyezni azt, hogy az önkéntes partnerségi programok nem állnak egyedül a fenntartható erdőgazdálkodásnak az uniós partnerországokban történő megerősítésére irányuló folyamatok sorában. Ennélfogva – a Közép-afrikai Köztársaság jogi és szabályozási kereteinek felülvizsgálata során – figyelmet kell fordítani a FLEGT és különösen a REDD (az erdőirtás és az erdőpusztulás következtében keletkező kibocsátás csökkentésére irányuló) folyamatok keretében tett kötelezettségvállalások közötti koherencia biztosítására.

  Az előadó – noha azt javasolja, hogy a Parlament adja hozzájárulását a megállapodáshoz – hangsúlyozza, hogy mind a Közép-afrikai Köztársaság kormányának, mind pedig az Európai Bizottságnak elegendő figyelmet kell fordítania az önkéntes partnerségi program hatékony és időbeni, a kapacitásépítésre, a helyi közösségek bevonására, az őshonos lakosságnak adott biztosítékokra, valamint az önkéntes partnerségi programmal kapcsolatos általános ismereteknek a különféle érdekelt szereplők körében való terjesztésére is kiterjedő végrehajtására.

  Az előadó ennélfogva megismétli a Parlamentnek az elfogadott önkéntes partnerségi programok végrehajtása és az új megállapodások megtárgyalása és végrehajtása terén elért előrehaladásról való rendszeres jelentéstételre irányuló felhívását[4]. Az előadó emellett felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy továbbra is biztosítsák azt, hogy az egyre növekvő számú partnerségi megállapodások hatékony végrehajtása megfelelő pénzügyi források támogatásával valósuljon meg.

  Az előadó emellett rámutat arra, hogy az önkéntes partnerségi program végrehajtására irányuló intézkedéseket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell elfogadni[5]. Az önkéntes partnerségi program mellékleteinek módosításával kapcsolatban az előadó annak szükségességét hangsúlyozza, hogy az esetleges jövőbeni felhatalmazások teljes mértékben figyelemmel kell legyenek a Parlamentet a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszere alapján megillető jogokra (az EUMSZ 290. cikke).

  • [1]  COM(2003) 251 végleges
  • [2]  http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/carbriefingnote_english_lores_online.pdf
  • [3]  A 995/2010/EU rendelet.
  • [4]  P7_TA-PROV(2011)0008
  • [5]  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

  VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (1.3.2012)

  a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

  az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről
  (14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE))

  A vélemény előadója: Bart Staes

  PA_Leg_Consent

  RÖVID INDOKOLÁS

  A Közép-afrikai Köztársaság 31%-át trópusi erdők borítják. Az erdészeti tevékenységek nyújtják a legtöbb munkát a magánszektorban, az ország GDP-jének 4%-át, az ország teljes exportbevételének pedig 40%-át képviselve. Az önkéntes partnerségi megállapodás értelmében a Közép-afrikai Köztársaság nemzeti rendszert kíván felállítani a fakitermelésre vonatkozó jogszabályok betartásának biztosítására, mely kiterjedne az uniós piacra szánt, továbbá a hazai és az Unión kívüli piacokon értékesített valamennyi faipari termékre.

  Van azonban néhány megoldásra váró probléma. Az önkéntes partnerségi megállapodás nem terjed ki a hazai piacra, amely számtalan olyan – fejszét vagy láncfűrészt használó – favágónak ad munkát, akik fenntarthatatlan módon, félhivatalosan vagy illegálisan dolgoznak. Ezzel kapcsolatban fontos annak biztosítása, hogy a hazai piacot kiszolgáló kis erdészeti vállalkozások professzionálisak, jövedelmezőek és fenntarthatóak legyenek.

  Az országban továbbá számos olyan, a legszegényebbek közé tartozó lakos vagy az erdőgazdálkodásból élő közösség él, amelyek még mindig nem rendelkeznek hozzáféréssel a hagyományos földekhez, az erőforrásokhoz és a közszolgáltatásokhoz. Egyes közösségek, például az aka pigmeusok és a mbororók arról panaszkodnak, hogy nincs jogalapjuk arra, hogy az állammal azonos módon földterületeket birtokoljanak, ami akadályozza a megfelelő erdőgazdálkodást. A civil társadalmi fellépések számára biztosított politikai tér korlátozott volta miatt továbbá a civil társadalomnak kevés játéktere van e közösségek támogatására.

  Ezenfelül csupán részlegesen alkalmaznak egyes fontos jogszabályokat, mint például a környezetvédelmi törvényeket, a földművelőkre és a vándor állattenyésztőkre vonatkozó törvényeket, a helyi közösségek támogatására és védelmére irányuló projekttervezetet, valamint a magán- és állami tulajdonban lévő földterületekre vonatkozó törvényt, továbbá ezek átfogó nyomon követése sem biztosított. E hiányosságok ellenőrizhetetlen illegális fakitermeléshez és bozóttüzekhez vezettek. A helyi közösségek és a civil társadalom egyaránt kifejezetten kérte az ország által 2010-ben ratifikált 169. sz. ILO-egyezményben lefektetett konzultációs jog tiszteletben tartását. Az önkéntes partnerségi megállapodás az őslakosokat megillető jogok tényleges alkalmazásának gyakorlati próbája lesz.

  Az önkéntes partnerségi megállapodásnak támogatnia kell a politikák fejlesztési célú koherenciáját is. Elsőként az erdészeti minisztérium által irányított jelenlegi FLEGT, valamint a környezetvédelmi minisztérium hatáskörébe tartozó, az erdőirtás és az erdőpusztulás következtében keletkező kibocsátás csökkentésére (REDD) irányuló rendszer között kell biztosítani a koherenciát, mivel ezek egy időben zajlanak, és mindkettőből hiányoznak az erdészeti politikával összefüggő lényeges kapcsolódási pontok. Másodsorban alaposan meg kell vizsgálni az ipari fakitermelés szerepét, amelyet – bár már hárommillió hektárnyi területre vonatkozik érvényes fakitermelési engedély – az önkéntes partnerségi megállapodás nem vett teljes körűen tekintetbe az erdőirtás jelenlegi vagy esetleges jövőbeli forrásaként.

  Az Uniónak és a Közép-afrikai Köztársaságnak végezetül biztosítania kell az egyéb olyan kitermelő ágazatok (például a gumiágazat, a pálmaolaj-kitermelés, a bányászat és az olajkitermelés) átláthatóságát és reformját, amelyek esetlegesen hatással lehetnek a jelenlegi FLEGT-javaslatra.

  ******

  A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  29.2.2012

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Gabriele Zimmer

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Isabella Lövin, Gesine Meissner, Cristian Dan Preda, Bart Staes, Patrizia Toia

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Joseph Cuschieri, Zita Gurmai, Claudiu Ciprian Tănăsescu

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  27.3.2012

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Gabriel Mato Adrover