Procedură : 2011/0127(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0082/2012

Texte depuse :

A7-0082/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/04/2012 - 6.1
CRE 19/04/2012 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0131

RECOMANDARE     ***
PDF 173kWORD 109k
29.3.2012
PE 480.602v01-00 A7-0082/2012

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

(14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Elisabeth Köstinger

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

(14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14034/2011),

–   având în vedere Acordul de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (14036/2011),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207, alineatele (3) și (4), articolul 218 alineatul (6), al doilea paragraf literele (a) (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0046/2012),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0082/2012),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  solicită Comisiei să prezinte în mod regulat Parlamentului progresele în ceea ce privește implementarea acordurilor de parteneriat voluntare (APV) existente și negocierea și implementarea noilor APV;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Centrafricane.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Planul de acțiune al UE din 2003 privind aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT) (1) a prevăzut stabilirea de parteneriate cu țări producătoare și exportatoare de lemn în scopul combaterii comerțului cu lemn recoltat ilegal și promovării unei bune guvernanțe forestiere. Pe măsură ce inițiativa FLEGT continuă să prindă contur, UE a încheiat o serie de acorduri de parteneriat voluntare (APV).

Acordul comercial cu Republica Centrafricană (RCA), semnat la 28 noiembrie 2011, este al patrulea astfel de acord de parteneriat voluntar pe care UE l-a negociat cu o țară africană, după acordurile semnate cu Ghana, Congo și Camerun. Sunt în curs de negociere acorduri de parteneriat voluntar cu alte două țări din bazinul fluviului Congo, Republica Democratică Congo (RDC) și Gabon, dar și cu Malaysia și Vietnam. Negocierile cu Indonezia și Liberia au fost încheiate în mai 2011.

La fel ca și anterioarele acorduri de parteneriat voluntar FLEGT, acordul cu Republica Centrafricană oferă un instrument pentru combaterea exploatării forestiere ilegale, pentru sprijinirea în vederea îmbunătățirii normelor, guvernanței și aplicării legislației în sectorul forestier al acestei țări, precum și pentru consolidarea oportunităților pe piață pentru produsele din lemn din Republica Centrafricană care intră în Europa.

În același timp, APV obligă țara parteneră să instituie un cadru legislativ și sisteme pentru trasabilitatea, verificarea juridică și acordarea de licențe pentru lemnul și produsele din lemn care urmează să fie exportate pe piața UE, și să stabilească monitorizare și audit independent.

După cum s-a întâmplat în cazul acordurilor anterioare de parteneriat FLEGT, este nevoie de aprobarea Parlamentului European pentru încheierea acestui APV.

Acordul de parteneriat voluntar UE - RCA

Pădurile acoperă aproximativ 54 000 km2 sau 8,7 % din suprafața Republicii Centrafricane. Sectorul forestier reprezintă 4 % din PIB-ul țării și 40 % din veniturile provenite din exporturi. 60 % din lemnul centrafrican se exportă către Europa. Alte principale piețe de export sunt China, America de Nord și Africa (Camerun și Ciad) (2).

În Republica Centrafricană, degradarea pădurilor are loc în special din cauza aplicării și monitorizării inadecvate a legislației, consecință a lipsei resurselor umane, materiale și financiare, care a condus la exploatare forestieră ilegală, braconaj forestier și incendii. În același timp, RCA a fost una dintre primele țări din bazinul fluviului Congo care a inițiat inventarele forestiere și a promovat gestionarea forestieră sustenabilă. Peste 3 milioane de hectare de pădure tropicală centrafricană, din partea de sud-vest a țării, se află sub concesiuni industriale, deținute în special de companii europene. Întreprinderile forestiere au nevoie de permise de exploatare și de amenajare, definite în Codul silvic din 2008 al RCA, iar acestea depind de planurile de gestionare forestieră.

APV se bazează pe activitățile de reglementare întreprinse deja la nivel național, pe care le dezvoltă în continuare. Prin acest acord, RCA se angajează să comercializeze spre UE doar produse din lemn verificate din punct de vedere juridic. În acest sens, va institui sisteme pentru verificarea respectării conformității juridice și trasabilității pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, de la normele de exploatare forestieră la controalele privind livrările la export, și, în cele din urmă, pentru verificarea eliberării licențelor de export FLEGT. Pe lângă cele câteva niveluri de verificare internă, auditorii independenți vor verifica la intervale regulate toate aspectele sistemului de garantare a legalității în RCA. În același timp, UE va garanta accesul favorabil pe piețele sale pentru toate produsele din lemn provenite din Republica Centrafricană.

Acordul reglementează toate produsele din lemn care vor fi exportate, inclusiv așchii de lemn pentru combustibil, bușteni, rumeguș, mobilă din lemn și furnir. Sistemul Republicii Centrafricane de verificare a legalității lemnului și a produselor din lemn se va aplica tuturor exporturilor, nu doar celor destinate Uniunii Europene. Mai mult, se va aplica și în cazul lemnului importat din țări terțe și procesat în RCA în vederea exportului. Cu toate acestea, lemnul și produsele din lemn destinate pieței interne nu fac obiectul acestui acord. Sunt excluse, de asemenea, lemnul și produsele din lemn provenite din pădurile comunitare și din exploatarea artizanală. Cu toate acestea, Codul silvic din 2008 prevede acordarea de licențe pentru acestea din urmă, care vor putea fi astfel exportate pe viitor pe piața UE.

Definițiile legalității pentru lemnul și produsele din lemn centrafricane au fost elaborate în cadrul unui proces la care au participat mai multe părți interesate, inclusiv sectorul privat, societatea civilă și reprezentanți guvernamentali. Diferitele părți interesate din sectorul forestier implicate în procesul de negociere a acordului vor continua să contribuie la implementare și monitorizare prin intermediul unei comisii naționale multipartite.

O platformă de guvernanță forestieră compusă din organizații neguvernamentale și societatea civilă va monitoriza activitățile de implementare a APV și își va prezenta observațiile Comitetului mixt UE-RCA de punere în aplicare a acordului, pentru a supraveghea în totalitate domeniul de aplicare al acordului. Pentru a asigura implicarea societății civile, APV prevede consolidarea competențelor și formare profesională privind monitorizarea independentă.

În pădurile tropicale din RCA trăiesc multe comunități indigene care depind de utilizarea resurselor forestiere. Deși cadrul juridic al APV pentru lemnul centrafrican acoperă drepturile populațiilor indigene, drepturile acestora la teren și proprietate funciară trebuie să fie abordate și clarificate prin reforme legislative la nivel național. Cu toate că procesul APV a permis dialogul și o atenție mai mare pentru drepturile de utilizare, atât ale populațiilor indigene, cât și ale comunităților locale, procesul legislativ în curs trebuie să fie monitorizat.

Noul regulament al UE (3) privind exploatarea lemnului, ce urmează să intre în vigoare în martie 2013, va interzice vânzarea pe piața UE a lemnului recoltat ilegal sau a produselor obținute din lemn recoltat ilegal și se așteaptă ca, împreună cu APV, să descurajeze exploatarea ilegală și nesustenabilă a pădurilor, abordând astfel una din cauzele degradării forestiere. De asemenea, se speră că aceste reglementări vor accelera întregul proces de implementare a APV, care până acum a fost destul de lent. De fapt, procesul de ratificare a APV a fost finalizat doar în Ghana și Camerun.

Concluzii

Pe lângă stabilirea unui instrument de parteneriat pentru îmbunătățirea normelor de gestionare, a sustenabilității și a responsabilității în sectorul forestier, se poate aștepta ca APV să contribuie în mod pozitiv la dezvoltare și creștere economică în general în Republica Centrafricană, inclusiv prin salvgardarea veniturilor provenite din exporturile de lemn către UE și alte piețe internaționale. În viitor, economia și comunitățile locale din RCA ar trebui, de asemenea, să beneficieze din ce în ce mai mult de veniturile fiscale provenite din exploatarea forestieră industrială.

Deși APV reprezintă un pas către o mai bună guvernanță forestieră, iar acordul s-a bucurat de sprijin larg, rămân provocări la nivelul implementării eficiente. RCA este angajată în prezent în activități de implementare, care includ stabilirea sistemului de verificare a legalității, a unei legislații noi și a cadrului instituțional, în paralel cu procesul de ratificare. Sprijinul financiar și tehnic al UE pentru implementarea APV va fi esențial.

Mai mult, dacă sectorul forestier asigură o parte importantă a veniturilor din import ale RCA, abordarea sistemului de verificare juridică a exporturilor de lemn ar trebui să aibă loc în paralel cu reglementarea pieței interne. Deși raportoarea consideră că procesul APV are un impact general pozitiv asupra gestionării pădurilor în țara parteneră, ea și-ar fi dorit să observe un program stabilit pentru abordarea conformității juridice și pe piața locală.

Se prevede ca APV să fie pe deplin funcțional până în ianuarie 2014, inclusiv pentru eliberarea licențelor FLEGT. Părțile au decis să evalueze, în 2013, disponibilitatea sistemului, și să solicite o evaluare independentă privind funcționalitatea regimului de licențe FLEGT. Dată fiind programarea destul de ambițioasă și măsurile ce trebuie luate de RCA în vederea reglementării și a îmbunătățirii capacităților, va fi nevoie de o evaluare atentă.

În plus, trebuie observat că APV nu reprezintă singurul proces în curs în vederea consolidării sustenabilității forestiere în țările partenere ale UE. Prin urmare, trebuie acordată atenție revizuirii cadrului juridic și de reglementare a RCA, în vederea asigurării coerenței între angajamentele luate în cadrul procesului FLEGT și, în special, în cadrul procesului REDD (Reducerea Emisiilor cauzate de Despăduriri și de Degradarea pădurilor).

Recomandând Parlamentului să aprobe acest acord, raportoarea subliniază că, atât guvernul RCA, cât și Comisia Europeană, vor trebui să acorde atenție suficientă pentru intrarea în vigoare eficientă și la timp a APV, inclusiv pentru îmbunătățirea capacităților, participarea comunităților locale, acordarea de garanții populațiilor indigene, precum și pentru sensibilizarea generală privind APV printre diferitele părți interesate.

Raportoarea reiterează solicitarea venită din partea Parlamentului (4) privind prezentarea în mod regulat a progreselor înregistrate atât în implementarea APV convenite, cât și în negocierea și implementarea de noi acorduri. În plus, raportoarea solicită Comisiei și statelor membre să ia în continuare măsuri pentru ca implementarea efectivă a unui număr în creștere de APV să fie sprijinită prin resurse financiare corespunzătoare.

De asemenea, raportoarea subliniază că măsurile pentru implementarea APV ar trebui adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (5). În ceea ce privește modificarea anexelor APV, raportoarea subliniază nevoia unei posibile viitoare delegări de competențe, pentru a lua pe deplin în considerare prerogativele Parlamentului sub regimul actelor delegate (articolul 290 din TFUE).

(1)

COM(2003) 251.

(2)

http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/carbriefingnote_english_lores_online.pdf

(3)

Regulamentul (UE) nr. 995/2010

(4)

P7_TA-PROV(2011)0008

(5)

JO L 55, 28.2.2011, p. 13.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (1.3.2012)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

(14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE))

Raportor pentru aviz: Bart Staes

PA_Leg_Consent

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Suprafața Republicii Centrafricane (RCA) este acoperită de păduri tropicale în proporție de 31 %. Activitățile forestiere reprezintă principalul angajator din sectorul privat al țării, contribuind cu 4 % la PIB și cu 40 % la veniturile totale din exporturi ale țării. În temeiul Acordului de parteneriat voluntar (APV), Republica Centrafricană intenționează să instituie un sistem național pentru garantarea respectării dispozițiilor legale în domeniul producției de lemn, care să includă toate produsele din lemn destinate exportului spre UE, precum și cele vândute pe piața internă și pe piețele din afara UE.

Totuși, există câteva aspecte care trebuie abordate în mod adecvat. APV a exclus piața internă, care implică nenumărați exploatatori forestieri cu topoare și ferăstraie care acționează adesea în mod nesustenabil, neoficial sau ilegal. În acest context, este important să se garanteze faptul că micile întreprinderi de exploatare forestieră care deservesc piața internă funcționează în mod profesionist, profitabil și sustenabil.

De asemenea, Republica Centrafricană are o populație numeroasă și comunități care depind de păduri, considerate a fi cele mai sărace populații, care încă nu beneficiază de un acces sigur la teritoriile tradiționale, la resurse și la servicii publice. Anumite grupuri de comunități, precum Mbororo și pigmeii Aka, s-au plâns de lipsa unui temei juridic pentru deținerea terenurilor în aceleași condiții ca statul, ceea ce împiedică o gestionare adecvată a pădurilor. Mai mult decât atât, societatea civilă are o marjă de manevră foarte redusă pentru a ajuta aceste comunități, dat fiind că spațiul politic pentru acțiunile societății civile este limitat.

În plus, anumite acte legislative importante, precum Codul de mediu, Codul agropastoral, proiectul privind promovarea și protejarea comunităților locale și Codul privind terenurile aflate în proprietatea statului și în proprietate privată sunt aplicate doar parțial, aplicarea lor nefiind monitorizată în mod cuprinzător. Aceste eșecuri au dus la tăieri necontrolate de arbori și la incendii de tufărișuri. Atât comunitățile locale, cât și societatea civilă au cerut în mod explicit respectarea dreptului la consultare prevăzut de Convenția nr. 169 a OIM, ratificată de Republica Centrafricană în 2010. APV va constitui o ocazie de a se evalua la fața locului respectarea efectivă a drepturilor indigenilor.

De asemenea, APV ar trebui să promoveze coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Primul domeniu vizează coerența dintre actualul plan FLEGT, gestionat de Ministerul Pădurilor, și sistemele de reducere a emisiilor cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor, gestionate de Ministerului Mediului, ambele fiind aplicate în același timp, fără ca între ele să existe legături foarte importante care țin de politica privind pădurile. Al doilea domeniu ar trebui să se concentreze pe examinarea rolului exploatării forestiere industriale, pe care APV nu a reușit să-l analizeze întru totul ca pe o cauză actuală sau ca pe o potențială cauză viitoare a tăierii pădurilor, în pofida faptului că există deja concesiuni active de exploatare forestieră pentru trei milioane de hectare.

În sfârșit, UE și Republica Centrafricană ar trebui să asigure transparența și reformarea altor sectoare extractive (de exemplu, a sectorului cauciucului, a celui al uleiului de palmier, a celui minier și a celui petrolier) care ar putea avea impact asupra actualei propuneri FLEGT.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

29.2.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Isabella Lövin, Gesine Meissner, Cristian Dan Preda, Bart Staes, Patrizia Toia

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Joseph Cuschieri, Zita Gurmai, Claudiu Ciprian Tănăsescu


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaș, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Gabriel Mato Adrover

Aviz juridic - Politica de confidențialitate