ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

29.3.2012 - (14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Elisabeth Köstinger

Postup : 2011/0127(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0082/2012
Predkladané texty :
A7-0082/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

(14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14034/2011),

–   so zreteľom na návrh dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT) (14036/2011),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3 a 4, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0206/2012),

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0082/2012),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala Parlament o pokroku v uplatňovaní existujúcich dobrovoľných dohôd o partnerstve a o rokovaní a uplatňovaní nových dobrovoľných dohôd o partnerstve;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stredoafrickej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Akčný plán EÚ z roku 2003 pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT)[1] predpokladá ustanovenie partnerstiev s krajinami produkujúcimi a vyvážajúcimi drevo s cieľom zaistiť, aby sa predávalo len legálne vyťažené drevo, a podporiť dobrú správu v oblasti lesného hospodárstva. So zreteľom na ďalší vývoj iniciatívy FLEGT uzavrela EÚ niekoľko dobrovoľných dohôd o partnerstve.

Obchodná dohoda so Stredoafrickou republikou podpísaná 28. novembra 2011 je štvrtou takouto dobrovoľnou dohodou o partnerstve, o ktorej EÚ rokovala s africkou krajinou, po predchádzajúcich dohodách s Ghanou, Kongom a Kamerunom. V súčasnosti prebiehajú rokovania o dobrovoľných dohodách o partnerstve s dvoma ďalšími krajinami v Konžskej panve, a to s Konžskou demokratickou republikou a Gabonom, a ďalej s Malajziou a Vietnamom. Rokovania s Indonéziou a Libériou boli ukončené v máji 2011.

Podobne ako predošlé dobrovoľné dohody o partnerstve v rámci programu FLEGT aj dohoda so Stredoafrickou republikou poskytuje nástroj na riešenie problému nelegálnej ťažby dreva, na podporu zlepšenia regulácie, správy a vynútiteľnosti práva v odvetví lesného hospodárstva v krajine, ako aj na podporu trhových príležitostí, pokiaľ ide o obchod s výrobkami z dreva zo Stredoafrickej republiky v Európe.

Dobrovoľná dohoda o partnerstve zároveň zaväzuje krajinu k zlepšeniu právneho rámca a systémov sledovateľnosti, právneho overovania a vydávania licencií na drevo a výrobky z dreva, ktoré sa majú vyvážať na trh EÚ, a k zavedeniu monitorovania a nezávislého auditu.

Na uzavretie tejto dobrovoľnej partnerskej dohody sa rovnako ako v prípade predchádzajúcich partnerských dohôd FLEGT vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.

Dobrovoľné partnerstvo medzi EÚ a Stredoafrickou republikou

Lesy zaberajú plochu 54 000 km2, čo je 8,7% rozlohy Stredoafrickej republiky. Odvetvie lesného hospodárstva prispieva 4 % k HDP krajiny a tvorí 40 % jej príjmov z vývozu. Do Európy sa vyváža zo Stredoafrickej republiky 60% drevených výrobkov. Ďalšími hlavnými vývoznými trhmi sú Čína, Severná Amerika a Afrika (Kamerun a Čad)[2].

Degradácia lesov v Stredoafrickej republike je zapríčinená predovšetkým nedostatočným presadzovaním práva a nedostatočnou kontrolou, ktoré sú výsledkom chýbajúcich ľudských, materiálnych a finančných zdrojov. Vedie to k nezákonnej ťažbe dreva, vyrubovaniu dreva a lesným požiarom. Stredoafrická republika je však zároveň jednou z prvých krajín v Konžskej panve, ktorá sa zaviazala k súpisu lesov a podpore trvalo udržateľného hospodárenia s lesmi. Viac ako 3 milióny hektárov dažďového pralesa v Stredoafrickej republike na juhozápade krajiny sú spravované na základe priemyselných koncesií, väčšinou vo vlastníctve európskych spoločností. Ťažobné spoločnosti požadujú povolenia na ťažbu a využívanie pôdy, ako sú definované v lesnom zákone Stredoafrickej republiky z roku 2008, a tieto povolenia závisia od plánov lesného hospodárstva.

Dobrovoľná dohoda o partnerstve vytvára a ďalej rozvíja regulačnú činnosť, ktorá sa už vykonala na vnútroštátnej úrovni. Touto dohodou sa Stredoafrická republika zaväzuje vyvážať do EÚ len overené legálne výrobky z dreva. Na tento účel budú vytvorené systémy na preverenie dodržiavania právnych predpisov a sledovateľnosti v rámci celého dodávateľského reťazca, od noriem pre ťažbu cez kontroly vývozu až po vydávanie vývozných licencií FLEGT. Okrem niekoľkoúrovňovej vnútornej kontroly nezávislé audity budú v pravidelných intervaloch preverovať všetky aspekty systému Stredoafrickej republiky na zaručenie zákonnosti. Zároveň EÚ zaručí výhodný prístup na svoje trhy pre všetky výrobky z dreva zo Stredoafrickej republiky.

Dohoda zahŕňa vývoz všetkých výrobkov z dreva vrátane drevených odrezkov na palivo, guľatiny, reziva, dýh a dreveného nábytku. Systém Stredoafrickej republiky na overovanie zákonnosti pôvodu dreva a výrobkov z dreva sa vzťahuje na všetky vývozy, nielen na vývoz do EÚ. Okrem toho zahrnie tiež drevo dovezené z tretích krajín do Stredoafrickej republiky na spracovanie a následný vývoz. Drevo a drevené výrobky určené pre domáci trh sú však z dohody vylúčené. Rovnako je vylúčené drevo a výrobky z dreva z lesov spoločenstiev a remeselná ťažba. Lesný zákon z roku 2008 však predpokladá zavedenie licencií pre túto druhú uvádzanú oblasť, čo by potom mohlo znamenať ich vývoz na európsky trh v budúcnosti.

Zákonné definície pre drevo a výrobky z dreva zo Stredoafrickej republiky boli vytvorené v procese, do ktorého sa zapojilo veľa zainteresovaných strán vrátane súkromného sektora, občianskej spoločnosti a zástupcov vlády. Rôzne zainteresované strany v oblasti lesného hospodárstva, ktoré boli zahrnuté do rokovaní o dohode, sa budú v rámci celonárodnej komisie zloženej z viacerých zainteresovaných strán naďalej podieľať na jednotlivých fázach uplatňovania a kontroly.

Platforma pre oblasť správy lesného hospodárstva zložená z mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti bude sledovať vykonávanie činností dobrovoľnej dohody o partnerstve a bude o svojom pozorovaní informovať spoločný vykonávací výbor EÚ a Stredoafrickej republiky, ktorý bude dohliadať na vykonávanie dohody v celom rozsahu. S cieľom zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti sa v dobrovoľnej dohode o partnerstve predpokladá vytváranie kapacít a odborná príprava v oblasti nezávislej kontroly.

Dažďové pralesy Stredoafrickej republiky sú domovom mnohých domorodých spoločenstiev, ktoré sú závislé od využívania lesných zdrojov. I keď zákonnosť dobrovoľnej dohody o partnerstve pre drevo zo Stredoafrickej republiky zahŕňa práva domorodých obyvateľov, je potrebné naďalej riešiť problémy spojené s ich právom na pôdu a vlastníctvom pôdy a objasniť ich formou právnych reforiem na vnútroštátnej úrovni. Aj keď bol počas procesu, ktorý viedol k uzavretiu dobrovoľnej dohody o partnerstve, umožnený dialóg a prihliadalo sa na užívateľské práva domorodých obyvateľov a miestnych spoločenstiev, je potrebné naďalej sledovať prebiehajúci zákonodarný proces.

Nové nariadenie EÚ o dreve, ktoré nadobudne účinnosť v marci 2013, zakáže predaj nezákonne ťaženého dreva a súvisiacich produktov do EÚ a predpokladá sa, že spoločne s dobrovoľnými dohodami o partnerstve zabráni nezákonnému a neudržateľnému zneužívaniu lesov a vyrieši sa tak jedna z príčin degradácie lesov. Okrem toho sa predpokladá, že sa urýchli celkové uplatňovanie dobrovoľnej dohody o partnerstve, ktoré bolo doteraz dosť pomalé. V skutočnosti bol proces ratifikácie dobrovoľnej dohody o partnerstve dokončený len v Ghane a Kamerune.

Závery

Ustanovením nástroja partnerstva pre zlepšenie noriem riadenia, udržateľnosť a zodpovednosť v odvetví lesného hospodárstva možno očakávať, že dobrovoľná dohoda o partnerstve pozitívnym spôsobom prispeje k celkovému rozvoju a rastu v Stredoafrickej republike vrátane zabezpečenia príjmov z vývozu dreva do EÚ a na ďalšie medzinárodné trhy. V budúcnosti by z daňových výnosov z priemyselného využívania lesov mali mať väčší prospech aj miestne ekonomiky a spoločenstvá v Stredoafrickej republike.

Aj keď dobrovoľná dohoda o partnerstve ponúka cestu k lepšiemu riadeniu lesného hospodárstva a získala širokú podporu, výzvou je jej účinné uplatňovanie. Stredoafrická republika sa v súčasnosti venuje činnosti spojenej s vykonávaním dohody vrátane vytvorenia metód overovania zákonnosti pôvodu, nových právnych predpisov a inštitucionálneho rámca, súbežne s procesom ratifikácie. Technická a finančná podpora EÚ pri uplatňovaní dobrovoľnej dohody o partnerstve bude mať zásadný význam.

Okrem toho, aj keď lesné hospodárstvo má významný podiel na príjmoch Stredoafrickej republiky z vývozu, riešenie otázky právneho overovania vývozu dreva malo by ísť ruka v ruke s reguláciou domáceho trhu. Spravodajkyňa oceňuje, že proces vedúci k uzavretiu dobrovoľnej dohody o partnerstve má všeobecne pozitívny vplyv na obhospodarovanie lesov v partnerskej krajine, uvítala by však pevne stanovený časový rámec, ktorý bude viesť k dodržiavaniu právnych predpisov aj na miestnom trhu.

Predpokladá sa, že dobrovoľná dohoda o partnerstve bude plne fungovať od januára 2014 vrátane vydávania licencií FLEGT. Strany sa dohodli, že v roku 2013 vyhodnotia pripravenosť systému a dajú vypracovať nezávislé hodnotenie funkčnosti licenčného systému FLEGT. Vzhľadom na ambiciózne načasovanie a nevyhnutné právne opatrenia a opatrenia na vytvorenie kapacít, ktoré musí Stredoafrická republika prijať, bude potrebné dôkladné vyhodnotenie.

Okrem toho je potrebné poznamenať, že dobrovoľné dohody o partnerstve nie sú jediným prebiehajúcim procesom na podporu udržateľnosti lesov v partnerských krajinách EÚ. Pri revízii právneho a regulačného rámca Stredoafrickej republiky by sa mala venovať pozornosť zabezpečeniu súdržnosti medzi záväzkami prijatými v programe FLEGT, a predovšetkým v programe REDD (znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov v rozvojových krajinách).

Spravodajkyňa odporúča, aby Parlament vyslovil súhlas s touto dohodou, zdôrazňuje však, že vláda Stredoafrickej republiky, ako aj Európska komisia budú musieť venovať dostatočnú pozornosť účinnému a včasnému uplatňovaniu dobrovoľnej dohody o partnerstve vrátane budovania kapacít, účasti miestnych spoločenstiev, ochrany domorodého obyvateľstva a všeobecného zvýšenia informovanosti o dobrovoľnej dohode o partnerstve medzi rôznymi zainteresovanými osobami.

Spravodajkyňa opakuje výzvu Parlamentu[3], aby bol pravidelne informovaný o pokroku v uplatňovaní dobrovoľných dohôd o partnerstve, ako aj o rokovaniach a uplatňovaní nových dohôd. Spravodajkyňa ďalej vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pokračovali v zabezpečovaní primeraných finančných zdrojov na podporu účinného uplatňovania vzrastajúceho počtu dobrovoľných dohôd o partnerstve.

Okrem toho spravodajkyňa zdôrazňuje, že opatrenia na uplatňovanie dobrovoľnej dohody o partnerstve by mali byť prijaté v súlade s nariadením (EÚ) č 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[4]. Vzhľadom na zmeny a doplnenia príloh k dobrovoľnej dohode o partnerstve spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu prípadného budúceho delegovania právomocí, aby boli plne zohľadnené výsady Parlamentu v rámci systému delegovaných aktov (článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

  • [1]  COM(2003)251.
  • [2]  http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/carbriefingnote_english_lores_online.pdf
  • [3]  P7_TA-PROV(2011)0008.
  • [4]  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (1.3.2012)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)
(14034/2011 – C7‑0046/2012 – 2011/0127(NLE))

Spravodajca: Bart Staes

PA_Leg_Consent

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tropický prales pokrýva 31 % povrchu Stredoafrickej republiky. Najviac pracovníkov v súkromnom sektore je v tejto krajine zamestnaných v oblasti lesného hospodárstva, ktoré tvorí 4 % HDP a predstavuje 40 % jej celkových príjmov z vývozu. V rámci dobrovoľnej dohody o partnerstve chce Stredoafrická republika zriadiť celoštátny systém na zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov v oblasti produkcie dreva, ktorý by sa vzťahoval na všetky výrobky z dreva určené pre trh EÚ, ako aj na tie, ktoré sa predávajú na domácom trhu a na trhoch mimo EÚ.

Je však potrebné náležite sa zaoberať ešte niektorými otázkami. Dobrovoľná dohoda o partnerstve sa nevzťahuje na domáci trh, ktorý zahŕňa obrovské množstvo drevorubačov pracujúcich manuálne s použitím sekier a motorových píl, často bez trvalého, formálneho či legálneho zamestnania. V tejto súvislosti je dôležité zabezpečiť, aby malé lesné podniky, ktoré pôsobia na domácom trhu, boli profesionálne, ziskové a udržateľné.

V krajine žije veľký počet obyvateľov a mnoho spoločenstiev závislých od lesa, považovaných za najchudobnejšie populácie, ktoré nemajú bezpečný prístup k tradičnému územiu, zdrojom a verejným službám. Skupiny spoločenstiev ako Pygmejci Aka a Mbororovia sa sťažovali na chýbajúci právny základ, ktorý by im poskytol rovnaké pozemkové práva, aké má štát, čo bráni riadnemu obhospodarovaniu lesov. Občianska spoločnosť má navyše malé možnosti, ako pomôcť týmto spoločenstvám, pretože pre činnosti občianskej spoločnosti je vyhradený obmedzený politický priestor.

Okrem toho dôležité právne predpisy, ako je zákon o životnom prostredí, poľnohospodársko-pastiersky zákon, návrh projektu na podporu a ochranu miestnych spoločenstiev a zákon o pôde v súkromnom a štátnom vlastníctve, sa uplatňujú len čiastočne a ich dodržiavanie sa dôsledne nesleduje. Tieto nedostatky viedli k nekontrolovanej nezákonnej ťažbe dreva a lesným požiarom. Miestne spoločenstvá i občianska spoločnosť výslovne žiadajú dodržiavanie práva na konzultácie, ktoré je zakotvené v dohovore MOP č. 169, ktorý Stredoafrická republika ratifikovala v roku 2010. Dobrovoľná dohoda o partnerstve bude základnou skúškou účinného uplatňovania práv domorodého obyvateľstva.

Táto dohoda by sa mala tiež zasadzovať o vytvorenie súdržnej rozvojovej politiky. Prvá takáto oblasť je medzi súčasným plánom FLEGT, ktorý patrí do kompetencie ministerstva lesného hospodárstva, a programom znižovania emisií z odlesňovania a degradácie lesov v rozvojových krajinách (REDD), za ktoré tiež zodpovedá ministerstvo lesného hospodárstva, pričom sa oba uskutočňujú súbežne, ale chýba im prepojenie s politikou v oblasti lesného hospodárstva. Druhá oblasť by sa mala zamerať na kontrolu úlohy priemyselnej ťažby dreva, ktorú sa v rámci dobrovoľnej dohody o partnerstve nepodarilo v plnej miere preskúmať ako súčasný, prípadne budúci dôvod ťažby dreva, a to napriek tomu, že už boli udelené licencie na aktívnu ťažbu dreva na troch miliónoch hektárov pôdy.

A napokon by EÚ a Stredoafrická republika mali zabezpečiť transparentnosť a reformy ďalších extrakčných odvetví (napr. produkcie kaučuku a palmového oleja, baníctva a ťažby ropy), ktoré budú mať možné dosahy na súčasný návrh dohody FLEGT.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky parlament udelil súhlas s návrhom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.2.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Lövin, Gesine Meissner, Cristian Dan Preda, Bart Staes, Patrizia Toia

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Joseph Cuschieri, Zita Gurmai, Claudiu Ciprian Tănăsescu

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE ()

Dátum prijatia

27.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriel Mato Adrover