ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

  29.3.2012 - (2011/2195(INI)).

  Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Εισηγητής: Nuno Teixeira

  Διαδικασία : 2011/2195(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0084/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0084/2012
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

  (2011/2195(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 355 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη ΛΕΕ), η οποία αναγνωρίζει ένα ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, και το άρθρο 107, παράγραφος 3, εδάφιο α) της Συνθήκης ΛΕΕ σχετικά με το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων στις περιοχές αυτές,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 174 καθώς και τα επόμενα της Συνθήκης ΛΕΕ, που θέτουν τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και προσδιορίζουν τα διαρθρωτικά χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξή του,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2004 με τίτλο «Μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες» (COM(2004)0343),

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες[1],

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2007, με τίτλο «Στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές» (COM(2007)0507), και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2007, που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση, με τίτλο «Στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές» (SEC(2007)1112),,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με μια στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές[2],

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη» (COM(2008)0642),,

  –   έχοντας υπόψη το κοινό μνημόνιο για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της 14ης Οκτωβρίου 2009, με θέμα «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές με ορίζοντα το έτος 2020»,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»(COM (2010)2020),

  –   έχοντας υπόψη το μνημόνιο της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, της 7ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Ανανεωμένο όραμα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες»,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3022ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 14 Ιουνίου 2010[3],

  –   έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 24ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης του προγράμματος POSEI το 2006 (COM(2010)0501),

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2010, περί καθορισμού ειδικών μέτρων στον τομέα της γεωργίας υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης (COM(2010)0498),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020»» (COM(2011)0500 - Μέρη 1 και 2),

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0398),

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της 12ης Οκτωβρίου 2011 με θέμα «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης στην ενιαία αγορά: η προβολή της ΕΕ στον κόσμο», προς τον Επίτροπο Michel Barnier, την οποία παρουσίασε ο Pedro Solbes Mira,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της 18ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Γνωμοδότηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 355, παράγραφος 6, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της πρωτοβουλίας της γαλλικής κυβέρνησης για την τροποποίηση του καθεστώτος του Αγίου Βαρθολομαίου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2010)0559), και την απόφαση 2010/718/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος της νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου[4],

  –   έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της 17ης διάσκεψης των προέδρων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης και 4ης Νοεμβρίου 2011,

  –   έχοντας υπόψη τη συμβολή των εξόχως απόκεντρων περιοχών, της 15ης Ιανουαρίου 2010, στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής - Διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική «ΕΕ 2020» (COM(2009)0647),

  –   έχοντας υπόψη την κοινή συμβολή των εξόχως απόκεντρων περιοχών, της 28ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την Πέμπτη Έκθεση για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή,

  –   έχοντας υπόψη τη συμβολή των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ, της 28ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά» (COM(2010)0608 της 27ης Οκτωβρίου 2010),

  –   έχοντας υπόψη την κοινή πλατφόρμα, με ημερομηνία 6 Ιουλίου 2010, που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Durão Barroso, η Διάσκεψη των βουλευτών των εξόχως απόκεντρων περιοχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0084/2012),

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη προβλέπει στο άρθρο της 349 ειδική νομική βάση, που θεμελιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο, δυνάμει της οποίας θεσπίζονται ειδικό νομικό καθεστώς και κοινές πολιτικές προς όφελος των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία προβλέπει την οργάνωση των πολιτικών πρωτοβουλιών γύρω από μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και την ολοκλήρωση των στοιχείων της, ενθαρρύνοντας μια οικονομία με υψηλό επίπεδο απασχόλησης που διαθέτει κοινωνική και εδαφική συνοχή, και οφείλει να προβλέπει με κατάλληλο τρόπο τη διάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία εξόχως απόκεντρη περιοχή (ΕΑΠ) ξεκινά για την επίτευξη των στόχων αυτών υπό συνθήκες πολύ πιο αντίξοες σε σχέση με ορισμένες περιοχές, και ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι έτοιμες να συνεργαστούν για την υλοποίηση των πέντε στόχων που πρέπει να έχουν επιτευχθεί ως το 2020 στον τομέα της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, του κλίματος και της ενέργειας και ότι η ανάγκη να προσανατολιστούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και στην ανάπτυξη των τομέων αριστείας δεν μπορεί να αγνοήσει, βεβαίως, ούτε τα διαρθρωτικά εμπόδια που συναντούν οι εν λόγω περιοχές ούτε και τον βασικό αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζουν οι παραδοσιακοί τομείς·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα της ευρωπαϊκής δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές περιοχές γενικότερα και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) ειδικότερα, αποβλέποντας στην ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά και την επιβεβαίωσή τους στον γεωγραφικό τους χώρο, την προώθηση της ανάπτυξης και της οικονομικής σύγκλισης των εν λόγω περιοχών με την ηπειρωτική ΕΕ, καθώς και για στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, με τα ευρωπαϊκά ταμεία να αποτελούν τα βασικά εργαλεία, αλλά εκτιμώντας ότι η εν λόγω ευρωπαϊκή πολιτική δεν μπορεί από μόνη της να επιλύσει όλες τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ)·

  Δ.  εκτιμώντας ότι η μεγάλη πρόκληση για τις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών είναι η μετατροπή των περιορισμών τους σε δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάπτυξη, με τη χρήση μέσων που συμβάλλουν στον περιορισμό των ανισοτήτων κατά την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών, και ότι οι νέες παγκόσμιες προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, ο ενεργειακός εφοδιασμός, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών, θαλάσσιων και γεωργικών πόρων, η προστασία της βιοποικιλότητας, η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση της φτώχειας και οι δημογραφικές πιέσεις απαιτούν τον συντονισμό των πολιτικών και των μέσων της Ένωσης·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης έπληξε ιδιαίτερα τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ), αναδεικνύοντας τις διαρθρωτικές αδυναμίες των οικονομιών τους και της εξάρτησής τους από το εξωτερικό·

  ΣΤ.  εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στις ΕΑΠ δεν αποτελούν μόνο μια πολιτική κάλυψης των καθυστερήσεων και αντιστάθμισης των μειονεκτημάτων, αλλά ότι είναι επίσης επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται προς όφελος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  Διαφοροποιημένη και συνολική αντιμετώπιση των ΕΑΠ

  1.  επιμένει ότι, δυνάμει της Συνθήκης ΛΕΕ, οι ΕΑΠ δικαιούνται μια διαφοροποιημένη και συνολική αντιμετώπιση, η οποία θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από τη μέγιστη πρόσβαση στις ενισχύσεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ανάπτυξής τους, ώστε οι ιδιαιτερότητές τους να λαμβάνονται υπόψη και να προστατεύονται επαρκώς·

  2.  υπογραμμίζει την ανάγκη – σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Πέμπτης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή – να αυξηθεί η ευελιξία των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει επενδύσεις ικανές να εξασφαλίζουν επίπεδα μεγέθυνσης και ανάπτυξης που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ακόμα και όταν υφίστανται ιδιαίτερες γεωγραφικές και δημογραφικές συνθήκες·

  3.  συμμερίζεται την ιδέα ότι οι ΕΑΠ πρέπει να επιδιώξουν τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά επιμένει στην ανάγκη οι στόχοι αυτοί να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ιδιαίτερες πραγματικότητες των εν λόγω περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή πολυμορφία τους, τη διαρθρωτική κατάστασή τους και τα ενδεχόμενα πλεονεκτήματά τους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το άρθρο 349 της Συνθήκης ΛΕΕ που προβλέπει τη θέσπιση ειδικών μέτρων με σκοπό να μετριαστούν οι επιπτώσεις των χαρακτηριστικών των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, θα πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο και να του αποδίδεται η απαραίτητη νομική, θεσμική και πολιτική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη ολοκλήρωση των ΕΑΠ και να τους δοθεί η δυνατότητα για την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη εντός της εσωτερικής αγοράς και ευρύτερα εντός της Ένωσης καθώς και για πλήρη συμμετοχή τους σε ισότιμη βάση με τις άλλες περιφέρειες σε όλα τα σχετικά προγράμματα της Ένωσης·

  4.  έχει την άποψη ότι θα πρέπει να καταστεί ελαστικότερη όσον αφορά τις ΕΑΠ η συγκέντρωση στους τρεις πρώτους θεματικούς στόχους, οι οποίοι προβλέπονται στις νέες προτάσεις κανονισμών από το 2014, πράγμα που θα απέτρεπε τον δυσανάλογο περιορισμό των δυνατοτήτων διαφοροποίησης και ανάπτυξης του υφιστάμενου δυναμικού καθώς και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους·

  5.   υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, δεδομένου ότι το κριτήριο του «κατά κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες των ΕΑΠ και είναι αντίθετο προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και προς την ίδια τη συνθήκη· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, την εφαρμογή ενός ειδικού κριτηρίου, το οποίο θα τοποθετεί τις ΕΑΠ μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, καθώς, ανεξάρτητα από το επίπεδο του ΑΕΠ τους, δεδομένου ότι η εν λόγω προσέγγιση προσαρμόζεται καλύτερα στην ιδιαίτερη κατάστασή τους· επιμένει, εξάλλου, το ποσοστό συγχρηματοδότησης των ΕΑΠ να είναι 85% για όλα τα μέσα ενίσχυσης προς αυτές τις περιοχές· ζητεί την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

  6.  εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο των πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, για την πρόταση για δραστική μείωση των πιστώσεων στις ΕΑΠ και στις περιφέρειες με μικρή δημογραφική πυκνότητα κατά την οικονομική περίοδο 2014–2020, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εν λόγω πιστώσεις, οι οποίες αρχικά σχεδιάστηκαν για να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών μειονεκτημάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των περιοχών με μικρή δημογραφική πυκνότητα, αλλάζουν φύση λόγω της διοχέτευσης ποσοστού ύψους 50% προς διαφορετικούς στόχους· ζητεί οι εν λόγω πιστώσεις να ανέλθουν σε ποσοστό συγχρηματοδότησης ύψους 85%, όπως στην περίπτωση των «παραδοσιακών» μορφών ενίσχυσης του ΕΤΠΑ· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, η οικονομική προσπάθεια για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 να συνεπάγεται την πρόσβαση στις ίδιες τουλάχιστον ευρωπαϊκές ενισχύσεις, σε πραγματικούς όρους, όπως και για το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα η στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

  7.  εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές που έχουν επέλθει σε άλλους τομείς συνοχής, και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει γενική περικοπή της τάξης του 5,1% στη χρηματοδότηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε σταθερές τιμές 2011 για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, περιλαμβανομένης περικοπής ύψους 20,2% στη χρηματοδότηση για τις περιφέρειες σύγκλισης (εξαιρουμένων των περιφερειών μετάβασης), μείωσης κατά 5,6% της χρηματοδότησης των περιφερειών ανταγωνιστικότητας και μείωσης κατά 2,9% των χρηματοδοτικών πόρων του Ταμείου Συνοχής·

  8.  χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να περιληφθεί μια θέση του προϋπολογισμού για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές στο ΠΔΠ 2014-2020, δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί έτσι ένας σαφέστερος σύνδεσμος μεταξύ των πόρων που κατανέμονται στις περιφέρειες αυτές και των στόχων τους·

  9.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, στην πρόταση κανονισμού του επόμενου ΕΚΤ, δεν γίνεται εκ νέου αναφορά στην κατάσταση των ΕΑΠ, δεδομένων όχι μόνο των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο άρθρο 349 της Συνθήκης ΛΕΕ, αλλά επίσης της ειδικής οικονομικής τους κατάστασης, η οποία τις τοποθετεί μεταξύ των περιφερειών με τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας της Ένωσης·

  10. τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των ευρωπαϊκών φορολογικών και τελωνειακών πολιτικών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και την ύψιστη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων φορολογικών και τελωνειακών μηχανισμών στη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στις ΕΑΠ·

  11. υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται οι πολίτες των ΕΑΠ να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες της Ένωσης και ζητεί να θεσπιστούν μέτρα σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης « Solbes »· ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα εκπόνησης πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις ειδικά για τις ΕΑΠ, και υπερασπίζεται τη διατήρηση των υφιστάμενων επιπέδων έντασης των ενισχύσεων για επενδύσεις σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και της δυνατότητας χορήγησης λειτουργικών ενισχύσεων που δεν μειώνονται προοδευτικά και δεν έχουν χρονικούς περιορισμούς, βάσει ελαστικού κανονιστικού πλαισίου, δεδομένου ότι οι εν λόγω ενισχύσεις έχει αποδειχθεί ότι δεν βλάπτουν τον ανταγωνισμό και ότι βοηθούν τις ΕΑΠ να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ιδίως όσον αφορά την καινοτομία, την έρευνα και το περιβάλλον· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των ΕΑΠ, ιδίως στους τομείς των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών, του ταχυδρομείου, της ενέργειας και των επικοινωνιών·

  12. τονίζει τη σπουδαιότητα της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της κατανομής κονδυλίων της Ένωσης, με στόχο την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού των ΙΑΠ, αλλά και ως μέσο προώθησης των προσόντων των εργαζομένων, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα της συγκεκριμένης περιοχής και την τοπική οικονομία·

  13. θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της Ένωσης πρέπει να έχουν ως στόχο να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να τονώσουν το πνεύμα του ανταγωνισμού ώστε να αναπτυχθούν, με σημείο εκκίνησης τις ΕΑΠ, πόλοι αριστείας βασισμένοι στους τομείς που αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα και την τεχνογνωσία τους, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή αυτάρκεια, η βιοποικιλότητα, η κινητικότητα των φοιτητών, η έρευνα στο κλιματικό πεδίο ή ακόμα η διαχείριση κρίσεων· θεωρεί ότι ενώ τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην κλίμακα και με βάση τα γενικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ηπείρου δεν ισχύουν πάντοτε για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι πειραματικοί μηχανισμοί που επιτρέπονται από το άρθρο 349 της Συνθήκης και που γνωρίζουν πραγματική επιτυχία, μπορούν να επεκταθούν και στην υπόλοιπη Ένωση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τους πειραματισμούς στο εσωτερικό των εν λόγω περιφερειών με στόχο την καινοτόμο, αλληλέγγυα και βιώσιμη ανάπτυξη·

  Ειδικό και συγκεκριμένο πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στις ΕΑΠ

  14. ζητεί την ενίσχυση των μέτρων στήριξης της γεωργίας του προγράμματος POSEI, ως απάντηση στον ανταγωνισμό από παραγωγούς που επωφελούνται από το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και υποστηρίζει τη συνέχιση των ειδικών μηχανισμών για τις ΕΑΠ στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

  15. υποστηρίζει την ανάγκη να διενεργηθεί μια προκαταρκτική ανάλυση των επιπτώσεων που θα έχουν τα σχέδια ευρωπαϊκών κανόνων στις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

  16. τονίζει την ανάγκη για: διατήρηση των μέτρων βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας των θαλάσσιων πόρων· προοδευτικό περιορισμό της πρόσβασης στις θαλάσσιες περιοχές που χαρακτηρίστηκαν βιογεωγραφικά ευαίσθητες επιτρέποντας μόνο τους περιφερειακούς στόλους· χρήση αλιευτικών εργαλείων φιλικών προς το περιβάλλον αξιοποίηση της υδατοκαλλιέργειας επαναφορά της δυνατότητας χορήγησης ενισχύσεων για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής και την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών, και ζητεί την ενίσχυση της αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους στο πρόγραμμα POSEI-Αλιεία· επιμένει στην ανάγκη να χαραχτεί μια προσέγγιση καλύτερα προσαρμοσμένη στις πραγματικότητες της κάθε περιοχής, με άξονα τα πρότυπα ανάπτυξης του κλάδου που έχουν επεξεργαστεί οι τοπικοί παράγοντες·

  17. εκφράζει τη λύπη του διότι η πρόταση μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την κατάσταση και την πραγματικότητα στις ΕΑΠ· επιμένει στη θαλάσσια διάσταση των ΕΑΠ και στη σημασία της αλιευτικής δραστηριότητας για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την απασχόληση των τοπικών πληθυσμών, δεδομένης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αυτών των περιοχών, οι δυνατότητες των οποίων πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα και συνεπή μέτρα για μια πραγματική θαλάσσια οικονομία και να ληφθούν δεόντως υπόψη στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρώπης· επισημαίνει το αυξανόμενο οικονομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο απέραντος πλούτος των θαλάσσιων βυθών των ΕΑΠ στους τομείς της βιογενετικής και των ορυκτών και τονίζει ότι έχει σημασία να ληφθούν αυτά υπόψη στη «νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ΕΑΠ», με σκοπό την ανάπτυξη οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση της θάλασσας· υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό ότι οι ΕΑΠ πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, επιμένοντας στο ρόλο τους σε σχέση με τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλασσών και των παράκτιων ζωνών, καθώς και σε σχέση με τη διεθνή θαλάσσια διακυβέρνηση και τονίζει ότι οι ΕΑΠ του Ατλαντικού καλούνται να αποτελέσουν τμήμα της υπό επεξεργασία ατλαντικής στρατηγικής·

  18. υπενθυμίζει τη σημασία του τουριστικού τομέα και καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης και να εξασφαλίσει μεγαλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων πιστωτικών ορίων, αποδίδοντας ειδικά προσοχή στις ΕΑΠ·

  19. επιμένει στο γεγονός ότι οι ΕΑΠ προτίθενται να βασιστούν σε μια στρατηγική έρευνας και καινοτομίας και να αναπτύξουν το δίκτυο των επιχειρήσεών τους, ιδίως μέσω της προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας με στόχο να εξελιχθούν οι ΜΜΕ και να αποτραπεί η ανεργία των νέων· υποστηρίζει τη δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και κέντρων καινοτομίας ευρωπαϊκής εμβέλειας, την ανάπτυξη έργων και συμπράξεων με φορείς της επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας και την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης της καινοτομίας και στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης, όπως η πλατφόρμα S3, και μακροπρόθεσμων επενδύσεων στις ΕΑΠ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της συνοχής, καθώς και τη διασφάλιση ενεργού συμμετοχής στα εμβληματικά προγράμματα της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής σε σχέση με τις ΕΑΠ προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργία τοπικών μηχανισμών έρευνας αντάξιων των υφιστάμενων δυνατοτήτων αφενός, και να υποστηριχθεί και να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη ελκυστικών πανεπιστημίων με καλές επιδόσεις, που θα διαθέτουν ουσιαστικά μέσα και θα είναι ισάξια των πανεπιστημίων που υπάρχουν στα λοιπά εδάφη της Ένωσης, αφετέρου·

  20. υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η συνέργια μεταξύ των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη εξόχως απόκεντρων περιφερειών και να περιοριστεί η ανεπαρκής αξιοποίηση των σχετικών με την έρευνα κονδυλίων·

  21. τονίζει ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών πρέπει να συμβάλει στο να εξασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ΕΑΠ, στο να μειωθεί η έλλειψη προσβασιμότητάς τους και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· ζητεί να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο για τις ενισχύσεις των μεταφορών στις ΕΑΠ ιδίως υπέρ των δημόσιων συγκοινωνιών και για την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των νησιών· ζητεί περαιτέρω να δημιουργηθούν και πλατφόρμες υλικοτεχνικής υποδομής, και υποστηρίζει την υλοποίηση έργων όπως οι λεωφόροι της θάλασσας· υπογραμμίζει τις δυνατότητες του προγράμματος Marco Polo για τις ΕΑΠ· ζητεί από την Επιτροπή να το καταστήσει ελαστικότερο και να το παρατείνει μετά το 2013 και ο «μηχανισμός για τη διασύνδεση στην Ευρώπη» να αναφέρεται συγκεκριμένα στις ΕΑΠ· επιμένει για την ένταξη των ΕΑΠ στη γραμμή των ΔΕΔ-Μ και του νέου μέσου που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των διασυνδέσεων στην Ευρώπη·

  22. υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση των ΕΑΠ απέναντι στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο κόστος· διαπιστώνει επίσης ότι οι επενδύσεις της περιφερειακής πολιτικής στις ΕΑΠ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι σχετικά περιορισμένες· προτείνει την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, με πρωτοβουλίες όπως το "Σύμφωνο των νησιών", που αποβλέπουν στην επεξεργασία τοπικών σχεδίων δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιλέξιμων σχεδίων με στόχο την επίτευξη μείωσης των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020, μέσω της δημιουργίας ενός προγράμματος ειδικά για τα ερευνητικά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον τομέα της διαφοροποίησης της περιφερειακής ενεργειακής βάσης, και ειδικότερα στη γεωθερμική και την παλιρροιακή ενέργεια καθώς και στην ενέργεια υδρογόνου, και τη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος στον τομέα της ενέργειας για να μειωθεί το κόστος της απομάκρυνσης, των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι φιλόδοξες πολιτικές τις οποίες ξεκίνησαν οι ΕΑΠ όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

  23. επισημαίνει με ανησυχία τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις ΕΑΠ, και πιο συγκεκριμένα την άνοδο της στάθμης των υδάτων· καλεί την Ένωση να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· συνιστά την ορθή χρήση των ενεργειακών πόρων και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

  24. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με βάση τα προγράμματα POSEI, το οποίο θα έχει τον καλύτερο δυνατό βαθμό συνέργειας με τους άλλους άξονες δράσης της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς·

  25. θεωρεί απαραίτητη την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών έχουν πλήρη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας που παρέχονται από νέες τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες ευρυζωνικότητας και οι ασύρματες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών και, ιδιαίτερα, η πρόσβαση στις ευρυζωνικές υποδομές έτσι ώστε να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση της διοίκησης μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες των ΕΑΠ θα έχουν πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο έως το 2013·

  26. αναγνωρίζει, δεδομένου ότι η ψηφιακή οικονομία αναμφίβολα προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης, τις επιπτώσεις του διογκούμενου προβλήματος του ψηφιακού αποκλεισμού, ο οποίος μπορεί να καταστεί σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη·

  27. θεωρεί ότι οι καινοτόμες χρηματοδοτήσεις της πολιτικής συνοχής θα μπορούσαν να απαντήσουν εν μέρει στο χρόνιο πρόβλημα έλλειψης επενδύσεων στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ΕΑΠ και υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων των ΕΑΠ, κυρίως μέσω της θέσπισης διαλόγου με τον « Όμιλο ΕΤΕπ » και μέσω της υποστήριξης τόσο της δημιουργίας τοπικών επενδυτικών ταμείων σε κάθε ΕΑΠ όσο και της ανάπτυξης περιφερειακών αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων και επενδύσεων σύμφωνα με την πρόταση της προαναφερθείσας έκθεσης του Pedro Solbes Mera για τις ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στην ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετική νομοθετική πράξη·

  28. επιθυμεί να δημιουργούνται πειραματικοί μηχανισμοί σε περιορισμένους τομείς στις εν λόγω περιφέρειες όσον αφορά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, ώστε να σταθμίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης λαμβάνοντας υπόψη την εδαφικότητα των διαγωνιζόμενων φορέων·

  Καλύτερη διακυβέρνηση και ενσωμάτωση των ΕΑΠ στην Ένωση και στον οικείο γεωγραφικό χώρο

  29. ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών των ΕΑΠ στην προετοιμασία και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών της Ένωσης, με βάση τις αρχές της ευελιξίας, της προσαρμοστικότητας και της επεκτασιμότητας, στο πλαίσιο της επικουρικότητας και μιας από κοινού διακυβέρνησης σε διάφορα επίπεδα και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ειδικές τους ανάγκες λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, καθώς και τη μεγαλύτερη προβολή αυτών των περιοχών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

  30. θεωρεί ότι μία από τις κύριες αδυναμίες των ΕΑΠ είναι η διαχείριση των πόρων τους· θεωρεί απαραίτητο να τους παρασχεθούν επαρκείς δυνατότητες ώστε να διαχειριστούν τις επενδύσεις τους, κυρίως όσον αφορά τις υποδομές, όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και για την υδροδότηση, την ενέργεια και τη διαχείριση των αποβλήτων·

  31. υπενθυμίζει ότι η προαναφερθείσα έκθεση του Pedro Solbes Mera σχετικά με τις ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στην ενιαία αγορά έδειξε ότι οι οικονομίες των ΕΑΠ είναι δέσμιες, σχεδόν για τα πάντα, του επιπρόσθετου κόστους· εφιστά, επίσης, την προσοχή της Επιτροπής στις καταστάσεις μονοπωλίου, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και παράνομων συμπράξεων και οι οποίες έχουν ως άδικη συνέπεια την ενίσχυση της ακρίβειας· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει λεπτομερή μελέτη για τη διαμόρφωση των τιμών στις ΕΑΠ προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατάλληλοι μοχλοί δράσης που θα καταστήσουν την κοινή αγορά πιο αποτελεσματική στα εν λόγω εδάφη·

  32. υπογραμμίζει το ρόλο των ΕΑΠ ως συνόρων της Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο και απευθύνει έκκληση για μια προσέγγιση, ιδίως με τη συνέχιση του προβληματισμού που ανήγγειλε η Επιτροπή σε συνεργασία με τις ΕΑΠ, που να αναγνωρίζει τη γειτονία της ΕΕ με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών με προνομιούχους πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς· εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες ενσωμάτωσης στις αντίστοιχες γεωγραφικές ζώνες, και στην ανάγκη να εξευρεθούν ειδικά καινοτόμα συστήματα που θα ενθαρρύνουν την πραγματική περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω κοινών προγραμμάτων και έργων ανάμεσα στις ΕΑΠ και τις όμορες τρίτες χώρες και να υπάρξει συνδρομή ώστε να δημιουργηθεί δυνατότητα καλής σύνδεσης στις αντίστοιχες γεωγραφικές ζώνες· υπογραμμίζει τη σημασία του αντικτύπου της εξωτερικής διάστασης ορισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών στις ΕΑΠ και επιμένει στην ανάγκη διενέργειας μελετών προκειμένου να υπολογιστούν οι επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών και αλιευτικών συμφωνιών και οι συνέπειές τους στις ΕΑΠ, θεσπίζοντας αντισταθμιστικά μέτρα που επιτρέπουν τον μετριασμό των ζημιών που προκύπτουν από τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών·

  33. εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία που, εκ πρώτης όψεως, επιδεικνύει η ΓΔ Εμπορίου να λάβει υπόψη, κατά τη διαπραγμάτευση για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), τις ιδιαιτερότητες των ΕΑΠ, και ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να συνεχίσει να αναζητεί συμβιβαστικές λύσεις που να σέβονται τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων ΕΑΠ στο πλαίσιο των οριστικών συμφωνιών που θα συναφθούν με τις χώρες ΑΚΕ·

  34. υπενθυμίζει εκ νέου την ανάγκη καλύτερης συνεργίας ανάμεσα στα ταμεία για την πολιτική συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, προκειμένου να βελτιωθούν τα έργα κοινού ενδιαφέροντος και η περιφερειακή ένταξη των ΕΑΠ· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την πρόταση που έχει κατ’ επανάληψη διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της εγγραφής του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό·

  35. επιμένει στη σημασία της εδαφικής συνεργασίας για τις ΕΑΠ και ζητεί τη συνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας στις ΕΑΠ· υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό την κανονιστική ευελιξία με σκοπό την καλύτερη χρήση της χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη και την υλοποίηση έργων συνεργασίας, καθώς και αύξηση στο 85% του ποσοστού συγχρηματοδότησης του ΕΤΠΑ, με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη διακρατική συνεργασία και να καταργηθεί, όσον αφορά τις ΕΑΠ, το κριτήριο των 150 χιλιομέτρων θαλάσσιων συνόρων στη διασυνοριακή συνεργασία· υπενθυμίζει επιπλέον ότι η προνομιούχα γεωγραφική θέση και η σημασία του γεωστρατηγικού ρόλου των ΕΑΠ αποφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην Ένωση όσον αφορά τις σχέσεις της με τις χώρες της Αφρικής και της Κεντρικής Αμερικής καθώς και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

  36. θεωρεί ότι η ανάπτυξη των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση των ΕΑΠ στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

  37. υπενθυμίζει ότι οι υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη της Δανίας, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 355 της Συνθήκης ΛΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να γίνουν ΕΑΠ, επιλέγοντας το καθεστώς που τους ταιριάζει, και εφιστά την προσοχή των υφισταμένων ΕΑΠ στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν όσον αφορά την προώθηση και την ενίσχυση του καθεστώτος τους·

  38. επισημαίνει την επικείμενη είσοδο της Μαγιότ στο καθεστώς των ΕΑΠ και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνδρομή που είναι απαραίτητη για τη σωστή απορρόφηση των πόρων· επισημαίνει σχετικά με το θέμα τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού για τις προπαρασκευαστικές δράσεις με σκοπό τη στήριξη της Μαγιότ και την ανάγκη να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για την εν λόγω περιοχή ή για οποιοδήποτε άλλο εν δυνάμει θιγόμενο έδαφος στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κατά τη διαδικασία μετάβασης σε καθεστώς εξόχως απόκεντρης περιοχής, προκειμένου να στηριχθούν οι περιοχές κατά τη διαδικασία μετάβασής τους σε καθεστώς ΕΑΠ·

  39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα κράτη μέλη.

  • [1]  ΕΕ C 227E, 21.9.2006, σ. 512.
  • [2]  ΕΕ C 227E, 19.12.2009, σ. 12.
  • [3]  Έγγραφο αριθ.11021/10 του Συμβουλίου.
  • [4]  EE L 325, 9.12.2010, σ. 4.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ένα σύνολο περιοχών οι οποίες, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους που προκύπτουν από τη φυσική και διαρθρωτική κατάστασή τους, η οποία οφείλεται στον απομακρυσμένο και νησιώτικο χαρακτήρα τους, τη δύσκολη μορφολογία και κλίμα, συνιστούν μια συγκεκριμένη ομάδα περιοχών αναγνωρισμένη από το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ[1].

  Αυτές οι περιοχές διαθέτουν ένα ειδικό καθεστώς που κατοχυρώνεται στη συνθήκη, το οποίο επιτρέπει παρέκκλιση από τους κανόνες της συνθήκης και την προσαρμογή τους στις ΕΑΠ, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και συνθηκών τους. Καθώς οι συνθήκες και οι δυσκολίες αυτών των περιοχών έχουν μόνιμο χαρακτήρα που τις διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρώπης, οι κανόνες και τα προγράμματα της ΕΕ δεν μπορούν να εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο όπως σε όλα τα εδάφη της ΕΕ. Η εφαρμογή τους θα πρέπει να ακολουθήσει μια εδαφική προσέγγιση.

  Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο να αναλυθεί, σε σχέση με τη μελλοντική πολιτική συνοχής στις ΕΑΠ, πώς μπορούν αυτές οι ευρωπαϊκές περιφέρειες να πετύχουν τους στόχους για μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020, ενώ διαθέτουν χαρακτηριστικά και περιορισμούς μόνιμου χαρακτήρα που προκύπτουν κυρίως από την απομάκρυνσή τους και που δικαιολογούν τη θέσπιση ειδικών μέτρων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Οι αρχές Cayenne, οι οποίες θεσπίστηκαν το 1999, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του πλαισίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και, σύμφωνα με τις εν λόγω αρχές - την αρχή της ισότητας των ευκαιριών, την αρχή της αξίας των δυνατοτήτων, την αρχή της συνοχής και την αρχή της εταιρικής σχέσης - η ευρωπαϊκή δράση οφείλει να παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν τη μετατροπή των δυνατοτήτων των ΕΑΠ σε πραγματικούς παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως με τη λήψη ειδικών μέτρων.

  Σε αυτό το πλαίσιο, το μνημόνιο για «Ανανεωμένο όραμα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές», που υπεγράφη το Μάιο 2010, καθορίζει τις βασικές γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει στο μέλλον η ευρωπαϊκή δράση σε σχέση με τις ΕΑΠ, επισημαίνοντας την ανάγκη να τηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των δυνατοτήτων και των περιορισμών, μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας την εδαφική συνοχή, και μεταξύ της προσαρμογής των γενικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υιοθέτησης ειδικών μέσων προς όφελος των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

  Στα συμπεράσματά της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 14 Ιουνίου 2010, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ένα έγγραφο για το θέμα αυτό και να προβλέψει για τις αρχές του 2012 τη δημοσίευση μιας ανακοίνωσης σχετικά με μια ανανεωμένη στρατηγική για τις ΕΑΠ στην ΕΕ. Το εν λόγω έγγραφο οφείλει να συστηματοποιήσει τα κύρια ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας των ΕΑΠ σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020.

  Αναφορικά με τις κορυφαίες προτεραιότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την πολιτική συνοχής στις ΕΑΠ, στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, ο εισηγητής ζητεί:

  1.  Τη διαφοροποιημένη και συνολική αντιμετώπιση των ΕΑΠ της ΕΕ, που λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική συνοχής ως βασική κινητήρια δύναμη για την τόνωση των οικείων οικονομιών μικρής κλίμακας· χωρίς να σημαίνει, ωστόσο, ότι αυτή η διαφοροποίηση απαιτεί μόνο μια ιδιαίτερη προσοχή στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων του απομακρυσμένου χαρακτήρα τους, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και μια προσαρμοσμένη στρατηγική η οποία θα προβλέπει ένα μοντέλο ανάπτυξης ικανό να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν, με στόχο τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

  2.  Την προσαρμογή της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, διότι μόνο η καθιέρωση ειδικού πλαισίου για τις πολιτικές της ΕΕ θα επιτρέψει στις περιοχές αυτές να υλοποιήσουν καλύτερα τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· στους τομείς της γεωργικής πολιτικής και της αλιείας, τα ειδικά μέτρα των POSEI ήταν επιτυχείς, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δύναται να δρομολογηθούν και άλλα προγράμματα αυτού του τύπου σε άλλους τομείς, όπως η ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι μεταφορές και οι ΤΠΕ. Οι τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, της τελωνειακής και φορολογικής πολιτικής, των ελεύθερων ζωνών και των εμπορικών πολιτικών αξίζουν επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για τις ΕΑΠ.

  3.  Την καλύτερη ενσωμάτωση των ΕΑΠ στην ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται την αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση μέσα από ένα πολυεπίπεδο σύστημα, την εδαφική συνέχεια για τη βελτίωση της πρόσβασης στα οφέλη της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της ενσωμάτωσης μέσα από περιφερειακά σχέδια γειτονίας. Την καλύτερη ενσωμάτωση των ΕΑΠ στις γεωγραφικές ζώνες τους, μέσω της αξιοποίησης αυτών των περιοχών στην εξωτερική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών, ειδικότερα όσον αφορά τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες και τις χώρες με προνομιούχος ιστορικούς δεσμούς.

  Μέσω των διαφόρων προτάσεων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο των προαναφερόμενων προτεραιοτήτων, ο εισηγητής σκοπεύει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο ισορροπημένης ανταπόκρισης της ευρωπαϊκής δράσης στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, τονίζοντας το ρόλο της πολιτικής συνοχής και προβλέποντας ορισμένα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν στην πρόταση για μια ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, στη θέση που οφείλει να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  • [1]  Επί του παρόντος, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εξής: η Μαδέρα, οι Αζόρες, οι Κανάριοι Νήσοι, η Μαρτινίκα, η Γουαδελούπη, η Ρεϋνιόν, η Γουιάνα και ο Άγιος Μαρτίνος.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (8.3.2012)

  προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

  σχετικά με το ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΕ 2020
  (2011/2195(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivars Godmanis

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  υπενθυμίζει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει σχεδιαστεί ως το κύριο μέσο για να οδηγήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες εκτός της οικονομικής κρίσης, και ότι η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής αναγνωρίζονται ως βασικά μέσα για την επίτευξη των στόχων της λόγω της διάστασής τους στο πλαίσιο του προϋπολογισμού και της πολυεπίπεδης κυβερνητικής προσέγγισης· πιστεύει συνεπώς ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, ως αναπόσπαστο τμήμα της Ένωσης, θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των αντικειμενικών σκοπών της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και ότι θα πρέπει ως εκ τούτου να διαθέτουν τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά μέσα ώστε να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι συνιστώσες της μεγάλης απόστασης, του νησιωτικού χαρακτήρα, της μικρής έκτασης, της δύσκολης μορφολογίας, του αντίξοου κλίματος και της οικονομικής εξάρτησης από μικρό αριθμό προϊόντων, όπως προβλέπει το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν πλήρως στη νέα οικονομική και δημοσιονομική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο έως το 2020 τόσο προς όφελος των περιοχών αυτών όσο και της ΕΕ στο σύνολό της·

  2.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στην πρόταση της Επιτροπής για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 προτάθηκαν περικοπές στο συνολικό φάσμα των μέτρων και στόχων της πολιτικής συνοχής (-5.1% σε σταθερές τιμές 2011[1]) και ότι δεν εξαιρέθηκαν ούτε τα πρόσθετα κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες· τονίζει ότι το συνολικό ποσό των περικοπών για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι αδύνατον να προσδιοριστεί δεδομένου ότι η ειδική επιχορήγηση ύψους 926 εκατ. ευρώ στο προσεχές ΠΔΠ καλύπτει τόσο τις εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές, που προβλέπει το Πρωτόκολλο 6 που προσαρτάται στη Συνθήκη Προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας· διαπιστώνει ωστόσο ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση, που καλύπτει τόσο εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο και βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές για την περίοδο.2014-2020 (926 εκατ. ευρώ), αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% του ποσού που είχε διατεθεί στην περίοδο 2007-2013 (1.738 εκατ. ευρώ)·

  3.  υπενθυμίζει ότι εξόχως απόκεντρες περιοχές περιφέρειες θα πρέπει να επωφελούνται από ειδικά μέτρα και πρόσθετη χρηματοδότηση, ώστε να αντισταθμίζονται τα μειονεκτήματα που προκαλούν οι παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης· θεωρεί ότι η προσαρμογή των ποσοστών συγχρηματοδότησης στο 85% για εξόχως απόκεντρες περιφέρειες είναι θετικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, και καλεί την Επιτροπή να καθορίσει άλλους τρόπους για να συνδράμει τις εν λόγω περιφέρειες, ειδικά εάν τα κονδύλια που τους κατανέμονται πρόκειται να μειωθούν κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

  4.  υπογραμμίζει την ανάγκη – σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Πέμπτης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή – να αυξηθεί η ευελιξία των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει επενδύσεις ικανές να εξασφαλίζουν επίπεδα μεγέθυνσης και ανάπτυξης που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ακόμα και όταν υφίστανται ιδιαίτερες γεωγραφικές και δημογραφικές συνθήκες·

  5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η συνέργια μεταξύ των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη εξόχως απόκεντρων περιφερειών και να περιοριστεί η ανεπαρκής αξιοποίηση των σχετικών με την έρευνα κονδυλίων·

  6.  εκφράζει τη λύπη του για περικοπές που έχουν επέλθει σε άλλους τομείς συνοχής, και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει γενική περικοπή της τάξης του 5,1% στη χρηματοδότηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε σταθερές τιμές 2011 για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, περιλαμβανομένης περικοπής ύψους 20,2% στη χρηματοδότηση για τις περιφέρειες σύγκλισης (εξαιρουμένων των περιφερειών μετάβασης), μείωσης κατά 5,6% της χρηματοδότησης των περιφερειών ανταγωνιστικότητας και μείωσης κατά 2,9% των χρηματοδοτικών πόρων του Ταμείου Συνοχής·

  7.  χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να περιληφθεί μια θέση του προϋπολογισμού για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές στο ΠΔΠ 2014-2020, δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί έτσι ένας σαφέστερος σύνδεσμος μεταξύ των πόρων που κατανέμονται στις περιφέρειες αυτές και των στόχων τους.

  8.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να λαμβάνει υπόψη η πρόταση για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το γεγονός ότι ορισμένα ευρωπαϊκά εδάφη θα αποκτήσουν το καθεστώς των «εξόχως απόκεντρων περιφερειών» κατά την περίοδο 2014-2020· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει αναλόγως τις δημοσιονομικές της προβλέψεις·

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  8.3.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  18

  4

  6

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Frédéric Daerden, Jan Mulder

  • [1]  Όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα γνωμοδότηση βασίζονται στους υπολογισμούς της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, Ανάπτυξης, Συντονισμού και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Συνοχής της Επιτροπής.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (1.3.2012)

  προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

  σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
  (2011/2195(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Νίκη Τζαβέλα

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  χαιρετίζει την ανανεωμένη στρατηγική της Επιτροπής για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες (ΙΑΠ) της ΕΕ που θα εντάξει τις επιδόσεις των ΙΑΠ στους στόχους της ΕΕ 2020 σε σχέση π.χ. με την ευφυή, βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη· υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που έχει η ανάπτυξη μιας πολιτικής γειτονίας επικεντρωμένης στην ανάδυση πραγματικά ολοκληρωμένων περιφερειακών αγορών· τονίζει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ 2020 θα έπρεπε να προσαρμοστεί στη συγκεκριμένη πραγματικότητα των ΙΑΠ·

  2.  ζητεί ευφυείς στρατηγικές εξειδίκευσης και μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις ΙΑΠ στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020 και της χρηματοδότησης της συνοχής, καθώς και τη διασφάλιση ενεργού συμμετοχής στα εμβληματικά προγράμματα·

  3.  επιμένει στην ανάγκη ανάλυσης των παραγόντων ανάπτυξης στις εν λόγω περιφέρειες οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαρθρωτικές δυσχέρειες, με στόχο τον προσδιορισμό τόσο των στρατηγικών που είναι ικανές να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους όσο και αυτών που έχουν στόχο τη μείωση της εξάρτησής τους· θεωρεί ζωτικής σημασίας τον καθορισμό στρατηγικών έργων μέσω διεξοδικών πρότερων αναλύσεων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό του κοινωνικο-οικονομικού τους αντικτύπου· υποστηρίζει επίσης τη συμμετοχή στις αναλύσεις των διάφορων περιφερειακών και τοπικών φορέων, καθώς και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι γνωρίζουν πραγματικά τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τις αδυναμίες των εν λόγω περιφερειών·

  4.  θεωρεί ότι μία από τις κύριες αδυναμίες των ΙΑΠ είναι η διαχείριση των πόρων τους· θεωρεί απαραίτητο να τους παρασχεθούν επαρκείς δυνατότητες ώστε να διαχειριστούν τις επενδύσεις τους, κυρίως όσον αφορά τις υποδομές, όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και για την υδροδότηση, την ενέργεια και τη διαχείριση των αποβλήτων·

  5.  υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς συσχετισμού των στόχων με τη χρηματοδότηση· επισημαίνει με ανησυχία ότι, στη νέα πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύσει από το 2014, η πολιτική συνοχής είναι μία από αυτές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τις περικοπές και, ως εκ τούτου, οι πόροι που προορίζονται για την ανάπτυξη των ΙΑΠ υφίστανται μείωση της τάξης του 7,5%, ήτοι 70 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με την κατανομή που έγινε κατά την προηγούμενη περίοδο·

  6.  ζητεί την καλύτερη ενσωμάτωση των ΙΑΠ στην Ένωση και στους γεωγραφικούς τους χώρους· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τις δυνατότητες των ΙΑΠ να διαδραματίσουν ρόλο γέφυρας στον τομέα της έρευνας, της γνώσης και της καινοτομίας μεταξύ Ευρώπης και τρίτων χωρών και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνυπολογίζουν το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο των επαφών με τρίτες χώρες·

  7.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις γεωγραφικές και εδαφικές ιδιαιτερότητες των ΙΑΠ, προκειμένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που θεσπίστηκαν με τη στρατηγική ΕΕ 2020, προσαρμόζοντας επίσης τα ευρωπαϊκά προγράμματα στις ιδιαιτερότητές τους·

  8.  αναγνωρίζει την ανάγκη να απελευθερωθεί το δυναμικό για καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα των ΙΑΠ, ιδίως μέσω δικτύων ανταλλαγών· επισημαίνει με ανησυχία τη χαμηλή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα· ζητεί την προσαρμογή της πολιτικής συνοχής και των πολιτικών για την έρευνα και την καινοτομία στις ειδικές ανάγκες των ΙΑΠ και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα «Horizon 2020» και των διαρθρωτικών ταμείων, με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νεοσύστατων μονάδων αριστείας και την αύξηση των επενδύσεων στην κατάρτιση·

  9.  υπογραμμίζει ότι η χρήση των μέσων της πολιτικής συνοχής θα έπρεπε να προσαρμοστεί στις οικονομίες των ΙΑΠ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεών τους και την ανάγκη για ανταγωνιστικότητα και απασχόληση·

  10. τονίζει τη σπουδαιότητα της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της κατανομής κονδυλίων της Ένωσης, με στόχο την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού των ΙΑΠ, αλλά και ως μέσο προώθησης των προσόντων των εργαζομένων, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα της συγκεκριμένης περιοχής και την τοπική οικονομία·

  11. επισημαίνει με ανησυχία τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις ΙΑΠ, και πιο συγκεκριμένα την άνοδο της στάθμης των υδάτων· καλεί την Ένωση να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· συνιστά την ορθή χρήση των ενεργειακών πόρων και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

  12. θεωρεί απαραίτητη την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών έχουν πλήρη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας που παρέχονται από νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία ευρυζωνικότητας, οι ασύρματες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, και ιδιαίτερα η πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο έως το 2013, έτσι ώστε να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση της διοίκησης μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες των ΙΑΠ θα έχουν πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο έως το 2013·

  13. αναγνωρίζει, δεδομένου ότι η ψηφιακή οικονομία αναμφίβολα προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, τις επιπτώσεις του διογκούμενου προβλήματος του ψηφιακού αποκλεισμού, ο οποίος μπορεί να καταστεί σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη·

  14. τονίζει τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης των δημόσιων υπηρεσιών για την οικονομική και κοινωνική συνοχή των ΙΑΠ, ιδίως των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, της ενέργειας, των επικοινωνιών και της έρευνας·

  15. θεωρεί ότι η ανάπτυξη των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση των ΙΑΠ στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  28.2.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  35

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Maria Badia i Cutchet, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vladimír Remek, Hannu Takkula, Владко Тодоров Панайотов

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  20.3.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  36

  2

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  François Alfonsi, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Γεώργιος Σταυρακάκης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Sabine Verheyen