ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και τις αεροπορικές υπηρεσίες της ΕΕ

  2.4.2012 - (2011/2196 (INI))

  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  Εισηγητής: Philip Bradbourn


  Διαδικασία : 2011/2196(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0094/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0094/2012
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και τις αεροπορικές υπηρεσίες στην ΕΕ

  (2011/2196 (INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη» (COM(2006)0819),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κοινοτικές κατευθύνσεις για τη χρηματοδότηση των αερολιμένων και τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρείες για την έναρξη νέων γραμμών με αναχώρηση από περιφερειακούς αερολιμένες» (2005/C 312/01),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ΕΕ και οι γειτονικές της περιοχές: Ανανεωμένη προσέγγιση συνεργασίας στις μεταφορές» (COM(2011)0415),

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις εφαρμογές των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (GNSS) στις μεταφορές – βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ,

  –   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0094/2012),

  Α. εκτιμώντας ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός του όρου «περιφερειακού αερολιμένα»· εκτιμώντας ότι αεροδρόμια των οποίων η κύρια πελατεία προέρχεται από πρωτεύουσες δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι προτείνεται οι «περιφερειακοί αερολιμένες» δηλαδή οι μη κομβικοί αερολιμένες να διαιρούνται σε μικρότερους και μεγαλύτερους αερολιμένες ανάλογα με τους τύπους σύνδεσης που παρέχουν αυτοί οι αερολιμένες, τον όγκο των επιβατών, και τις συνδέσεις με πόλεις και κεντρικά αεροδρόμια, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή καλείται να ορίσει κοινά κριτήρια με σκοπό τη διευκόλυνση του ορθού ορισμού των «περιφερειακών αερολιμένων» που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα ανωτέρω προαναφερθέντα στοιχεία· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι ως «περιφερειακές αεροπορικές υπηρεσίες» θα ορίζονται οι πτήσεις με αναχώρηση από και/ή άφιξη σε περιφερειακό αερολιμένα·

  Β.  εκτιμώντας ότι η περιφερειακή πολιτική αεροπορία είναι εξίσου βασικός παράγοντας για την κινητικότητα όσο και τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς· εκτιμώντας ότι η βελτιωμένη δυνατότητα σύνδεσης και η αποτελεσματική κινητικότητα μέσω διαφορετικών μέσων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη πρόσβαση στις περιφέρειες, στις επιχειρήσεις, τον τουρισμό και την ανάπτυξη των σχετικών υπηρεσιών και στην διάδοση της οικονομικής ευημερίας·

  Γ.  έχοντας υπόψη τη δυσαναλογία που επικρατεί στα κράτη μέλη ως προς τη δυνατότητα χρήσης των περιφερειακών αερογραμμών λόγω της διαφορετικής οικονομικής κατάστασης των πολιτών τους και του διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης των υποδομών τους·

  Δ.  εκτιμώντας ότι η συνδεσιμότητα που παρέχει ο αεροπορικός κλάδος στους πολίτες και τις επιχειρήσεις στις περιφέρειες της ΕΕ, και ειδικότερα σε απομακρυσμένες περιοχές και στα νησιά, είναι εξαιρετικά σημαντικός και συνεισφέρει στην εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των εν λόγω περιοχών· εκτιμώντας ότι οι αερολιμένες της Ευρώπης διαθέτουν δίκτυο 150 000 ζευγών πόλεων·

  Ε.  επισημαίνει ότι σε σημαντικό αριθμό περιφερειακών αεροδρομίων γίνεται λόγος για οιονεί μονοπωλιακή θέση μιας αεροπορικής εταιρείας η οποία δύναται να χρησιμοποιήσει αυτήν τη θέση ως μέσο πίεσης προκειμένου να θέσει ολοένα και περισσότερους όρους στο αντίστοιχο αεροδρόμιο και τις τοπικές ή/και περιφερειακές αρχές, μεταξύ άλλων σχετικά με τα τέλη και τους φόρους αεροδρομίου για την ασφάλεια της αεροπλοΐας·

  ΣΤ. εκτιμώντας ότι οι λιανικές πωλήσεις στους αερολιμένες παρουσίασαν σημαντική μείωση, εξαιτίας της εισαγωγής των περιοριστικών μέτρων που ορισμένες αεροπορικές εταιρείες εφάρμοσαν για τις χειραποσκευές· εκτιμώντας ότι ο κανόνας περί «μίας χειραποσκευής», που εφαρμόζεται από εταιρείες και κυρίως από αεροπορικές γραμμές χαμηλού κόστους που λειτουργούν κατά κύριο λόγο στους εν λόγω αερολιμένες, σε συνδυασμό με την εφαρμογή επιπλέον πρακτικών για τη συγκράτηση των δαπανών, έχει επιδεινώσει την εμπειρία του ταξιδιού με αποτέλεσμα την πτώση των πωλήσεων έως και 70% σε ορισμένους περιφερειακούς αερολιμένες· εκτιμώντας ότι το ένα τρίτο του κέρδους από τις λιανικές πωλήσεις που λαμβάνουν χώρα στους αερολιμένες επιδοτεί τις αεροπορικές εταιρείες μέσω των τελών προσγείωσης·

  Ζ.  σημειώνει ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας απαγόρευσε ρητά στις αεροπορικές εταιρείες να εφαρμόζουν τον κανόνα της «μίας χειραποσκευής» για πτήσεις που αναχωρούν από τα ισπανικά αεροδρόμια·

  Η. αναγνωρίζει ότι οι μεγάλοι αερολιμένες σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ βιώνουν προβλήματα χωρητικότητας·

  Θ. σημειώνει ότι η χρηματοοικονομική κρίση και η κρίση του δημόσιου χρέους άλλαξε άρδην τις συνθήκες χρηματοδότησης των αερολιμένων της ΕΕ και ειδικότερα των μη κομβικών αερολιμένων·

  Ι.   εκτιμώντας ότι η κατασκευή νέων περιφερειακών αερολιμένων θα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση κόστους/οφέλους·

  ΙΑ. εκτιμώντας ότι όσον αφορά τις επενδύσεις του δημόσιου τομέα στην ανάπλαση των αερολιμένων υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του δαπανώμενου χρηματικού ποσού και του αριθμού των επιβατών που χρησιμοποιούν τις υποδομές·

  Οικονομική κατάσταση των περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών

  1.  υπογραμμίζει την ανάγκη υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για αεροπορικές υπηρεσίες οικονομικού συμφέροντος, ιδιαίτερα εκείνες που εξυπηρετούν τη σύνδεση με απομακρυσμένες περιοχές, νησιά και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τον απομακρυσμένο χαρακτήρα τους και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, με σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρη προσβασιμότητά τους και η εδαφική ενσωμάτωση· υπογραμμίζει ότι οι τρέχουσες υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να διατηρηθούν· πιστεύει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν είναι οικονομικά βιώσιμες χωρίς κρατική επιδότηση· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των εξόχως απόκεντρων περιοχών και να προαχθεί η ενοποίησή τους με άλλες περιφέρειες, ούτως ώστε να γεφυρωθεί το οικονομικό χάσμα που τις απομονώνει από την υπόλοιπη Ευρώπη·

  2.  πιστεύει ότι είναι σκόπιμο να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των περιφερειακών αερολιμένων και σημειώνει ότι η ανάπτυξη των περιφερειακών αερολιμένων θα πρέπει να εστιάζει κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μη χρησιμοποιούμενων ή μη αποτελεσματικά χρησιμοποιούμενων υποδομών αερολιμένων, πράγμα που θα οδηγούσε σε οικονομική επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές· αντιθέτως, ενθαρρύνει την ενίσχυση των υφιστάμενων συνδέσεων, κυρίως σε ζώνες που παρουσιάζουν γεωγραφικά μειονεκτήματα (όπως, για παράδειγμα, τα νησιά)· επικροτεί, συνεπώς, κάθε πρωτοβουλία που ως στόχο έχει την επέκταση του ρόλου των δημόσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών, όσον αφορά την ενίσχυση των συνδέσεων· επισημαίνει ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τους περιφερειακούς αερολιμένες πρέπει να συνάδει με τις προβλέψεις των άρθρων 106 και 107 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις· πιστεύει ότι πρέπει να προβλεφθεί ένα καθεστώς κυρώσεων για τις αεροπορικές εταιρείες που εγκαταλείπουν το περιφερειακό αεροδρόμιο για το οποίο έχουν λάβει χρηματοδότηση πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας·

  3.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση της απόφασης 2012/21/ΕΕ για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2, σύμφωνα με την οποία το κατώτερο όριο για το οποίο ένας αερολιμένας μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση χωρίς την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή μειώθηκε σε 200 000 επιβάτες/έτος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοτικές κατευθύνσεις 2005/C312/01 ορίζουν ότι οι αερολιμένες μπορούν να καταστούν οικονομικά αποδοτικοί με κίνηση άνω των 500 000 επιβατών/έτος·

  4.  υποστηρίζει την άποψη ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια, λόγω του περιβαλλοντικού και οικονομικού αντίκτυπού τους, πρέπει να στηρίζονται καταλλήλως από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, να υπόκεινται σε διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και – βάσει αναλύσεων κόστους/οφέλους – να δικαιούνται υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από κονδύλια της ΕΕ, καθώς και από άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στο νέο πλαίσιο προγραμματισμού· συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ευκαιρίες που παρέχουν τα περιφερειακά αεροδρόμια ως τμήμα του ευρωπαϊκού κεντρικού δικτύου μεταφορών·

  5.  ζητεί σαφή καθορισμό και διαφάνεια των κριτηρίων για τη λήψη επιδοτήσεων και δημοσίων πόρων·

  6.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση στις μελλοντικές αναθεωρήσεις των κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα της αεροπορίας, ώστε να προσφέρει στις περιφερειακές αεροπορικές υπηρεσίες τη δυνατότητα βιώσιμης, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των υποδομών που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστούν οι διατροπικές μεταφορές εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες στους πολίτες της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

  7.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη υφιστάμενων και την κατασκευή νέων περιφερειακών αεροδρομίων –ειδικά σε χώρες με εθνικούς αερολιμένες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές– εστιάζοντας στην ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των περιφερειών που αντιστοιχούν στα επίπεδα Ι και ΙΙ της Ονοματολογίας Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (NUTS) προκειμένου να εξασφαλιστεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα σε περιοχές που απέχουν σημαντικά από την πρωτεύουσα και δεν έχουν καλή πρόσβαση σε μεταφορές, καθώς επίσης να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ουσιαστικών οικονομικών και μεταφορικών κόμβων·

  8.  επισημαίνει ότι η κατάλληλη ανάπτυξη των περιφερειακών αερολιμένων συμβάλλει στην παράλληλη ανάπτυξη του τουρισμού, ενός τομέα ζωτικής σημασίας για πολλές ευρωπαϊκές περιοχές·

  9.  τονίζει ότι ο τουρισμός αποδεικνύει ότι διαθέτει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην οικονομική κρίση, και ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση της οικονομικής πολιτικής που θα μπορούσε να στηρίζει ή να προαγάγει τον τουρισμό, όπως είναι οι αεροπορικές μεταφορές και οι αερολιμενικές υποδομές·

  10. υπογραμμίζει ότι ορισμένοι περιφερειακοί αερολιμένες λειτουργούν μόνο σε περιόδους μαζικής συρροής τουριστών, πράγμα που συνεπάγεται ένα επιπλέον οργανωτικό πρόβλημα, μεγαλύτερο κόστος κατά μονάδα κ.λπ.· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα και τα προβλήματα αυτών των περιφερειακών, εποχιακών αερολιμένων κατά την έγκριση της νέας νομοθεσίας για τον κλάδο·

  11. υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακοί αερολιμένες καθίστανται ολοένα και σημαντικότεροι για τις αεροπορικές εταιρείες ναυλωμένων πτήσεων (charter), καθώς και για τις εταιρείες χαμηλού κόστους· τονίζει ότι το βασικό σκεπτικό που επικρατεί σήμερα για τις αεροπορικές εταιρείες ναυλωμένων πτήσεων είναι ότι λειτουργούν ως φορείς εκτέλεσης πτήσεων μεγάλων αποστάσεων προς προορισμούς διακοπών, με μικρότερη απόσταση μεταξύ καθισμάτων και κατώτερη εξυπηρέτηση κατά την πτήση σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν τακτικά δρομολόγια, συχνά από περιφερειακούς αερολιμένες που δεν μπορούν να υποστηρίξουν τακτικά δρομολόγια και πτήσεις που ξεπερνούν την ανταγωνιστική εμβέλεια των εταιρειών χαμηλού κόστους με τα αεροσκάφη τους μικρών αποστάσεων· υπενθυμίζει ότι τα αεροσκάφη στενής ατράκτου προτιμώνται σε δρομολόγια μικρών αποστάσεων, ιδίως εάν οι αερομεταφορείς τροφοδοτούν κόμβους από περιφερειακούς αερολιμένες και με εταιρείες χαμηλού κόστους·

  12. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες στις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου το προσωπικό που εργάζεται σε περιφερειακά αεροδρόμια να μην καθίσταται θύμα κοινωνικού ντάμπινγκ και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα της αεροπλοΐας· ζητεί το προσωπικό των αερολιμένων να επωφελείται από αξιοπρεπείς όρους σύμβασης, ιδιαιτέρως όσον αφορά αερολιμένες όπου το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας προέρχεται από εταιρείες χαμηλού κόστους·

  13. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένες πρακτικές των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, που συχνά λειτουργούν από περιφερειακούς αερολιμένες οδηγούν σε χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες για τους επιβάτες και σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους· με δεδομένη την τρέχουσα επιθετική εμπορική πρακτική ορισμένων αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους που λειτουργούν από περιφερειακούς αερολιμένες για να επωφελούνται από τη δεσπόζουσα θέση τους, και δεδομένου του γεγονότος ότι οι εμπορικές δραστηριότητες αποτελούν μείζονα πηγή εισοδήματος για τους περιφερειακούς αερολιμένες, εκφράζει την ανησυχία του για τον κανόνα της «μιας χειραποσκευής» και άλλων περιορισμένων βάρους αποσκευών στην καμπίνα επιβατών τους οποίους επιβάλλουν ορισμένες εταιρίες· θεωρεί ότι οι εν λόγω πρακτικές αποτελούν παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού· πιστεύει ότι οι εν λόγω περιορισμοί αποτελούν παραβίαση του δικαίου της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και θεωρεί ότι οι εν λόγω περιορισμοί αποτελούν κατάχρηση θέσης εκ μέρους του αερομεταφορέα· καλεί ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κοινά ανώτατα όρια που θα επιβληθούν στις αεροπορικές εταιρίες στο πλαίσιο αυτών των περιορισμών και θεωρεί ότι οιοδήποτε έλεγχοι σχετικά με τους περιορισμούς στο βάρος και τις διαστάσεις της χειραποσκευής θα πρέπει να διενεργούνται πριν την πρόσβαση στην πύλη επιβίβασης·

  14. ζητεί οι λιανικές αγορές εντός αεροδρομίου να θεωρούνται «είδη βασικής ανάγκης» όπως ισχύει επί του παρόντος για είδη όπως τα παλτά· επικροτεί την απόφαση της Ισπανίας να κηρύξει παράνομες, εντός της επικράτειάς της, τις πρακτικές που περιγράφονται στην παράγραφο 13[1] και καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει παρόμοιο μέτρο για όλες τις αεροπορικές υπηρεσίες με αφετηρία την Ευρώπη·

  15. θεωρεί ότι η μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί θετικό παράγοντα για τους περιφερειακούς αερολιμένες, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη και απασχόληση μέσω της λειτουργίας των υπηρεσιών εδάφους και της δημιουργίας εμπορικών κέντρων που θα συνδέονται με τους περιφερειακούς αερολιμένες· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια στρατηγική που θα προωθεί τη μεταφορά εμπορευμάτων, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κοντινών περιφερειακών αερολιμένων·

  16. παροτρύνει τις αρχές των κρατών μελών να προτείνουν σχέδια για την ανάπτυξη των υφιστάμενων περιφερειακών αεροδρομίων και την αποδοτικότερη λειτουργία τους·

  17. πιστεύει ότι οι περιφερειακοί αερολιμένες δεν θα πρέπει να συνιστούν μέσα ενίσχυσης των δημόσιων ελλειμμάτων και θα πρέπει να είναι, κατά γενικό κανόνα, οικονομικά βιώσιμοι μεσοπρόθεσμα·

  Περιβάλλον και καινοτομία

  18. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), την πρωτοβουλία «Clean Sky» και την επιβολή της νομοθεσίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό ως επείγοντα ζητήματα· σημειώνει με το έργο του συστήματος SESAR και το σημαντικό ρόλο της ευρωπαϊκής υπηρεσίας υπέρθεσης για τη γεωστατική πλοήγηση (EGNOS), οι περιφερειακοί αερολιμένες θα επωφεληθούν από έργα όπως απομακρυσμένοι πύργοι, ταχύτητα και διαχείριση της συμφόρησης, καθώς και βελτιωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες·

  19. αναγνωρίζει ότι η διαχείριση χωρητικότητας διαφέρει μεταξύ αεροδρομίων που διαθέτουν χρονοθυρίδες και εκείνων που δεν διαθέτουν χρονοθυρίδες· είναι της άποψης ότι πολλοί περιφερειακοί αερολιμένες διαθέτουν πλεονάζουσα χωρητικότητα η οποία, αν χρησιμοποιηθεί καταλλήλως, μπορεί να ελαττώσει τη συμφόρηση και την πολυκοσμία που παρατηρούνται στους μεγάλους αερολιμένες καθώς και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις· αναγνωρίζει ότι καλές συνδέσεις μεταξύ των μεγάλων αερολιμένων και των παραπλήσιων περιφερειακών μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της συμφόρησης·

  20. επισημαίνει τον ρόλο των περιφερειακών αεροδρομίων που λειτουργούν ως κομβικά σημεία για την ανάπτυξη καινοτομικών θυλάκων, μειώνοντας τα έξοδα εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις, ιδίως σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές·

  21. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να συνυπολογίζουν, εκτός από τις εκτιμήσεις οικονομικής και δημοσιονομικής υφής, τους περιβαλλοντικούς, εδαφικούς, γεωλογικούς και μετεωρολογικούς παράγοντες και λοιπά ορθολογικά κριτήρια όταν λαμβάνουν αποφάσεις για τον τόπο εγκατάστασης των αεροδρομίων· υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται και να εκσυγχρονίζονται οι υφιστάμενες κατασκευές πριν από την οικοδόμηση νέων·

  Συμφόρηση και πολυτροπικότητα

  22. σημειώνει ότι οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές περιφέρειες χάνουν τις απευθείας συνδέσεις τους προς ορισμένα αεροδρόμια με ιδιαίτερα μεγάλη συμφόρηση, και εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι εν λόγω μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρονται μόνο στους μεγάλους αερολιμένες· προτείνει, ως εκ τούτου, το πεδίο για οιεσδήποτε μελλοντικές μελέτες να επεκταθεί και στους περιφερειακούς αερολιμένες και, εν τω μεταξύ, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη σύνδεση μεταξύ των περιφερειακών και των μεγάλων αερολιμένων στα κράτη μέλη, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών γύρω από περιφερειακούς αερολιμένες παρέχοντας ταυτόχρονα λύση στο πρόβλημα της συμφόρησης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη·

  23. προτρέπει όλα τα ενεχόμενα μέρη και θεσμικά όργανα που έλαβαν μέρος στην αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 (όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 793/2004) να εστιάσουν τις προσπάθειες τους στην αύξηση της χωρητικότητας των αερολιμένων και όχι στο να θέσουν τις περιφερειακές αεροπορικές υπηρεσίες εκτός αγοράς λόγω της αύξησης των τιμών· θεωρεί απαραίτητη την πρόσβαση των περιφερειακών αερολιμένων στα κομβικά αεροδρόμια και υποστηρίζει ότι αυτό πρέπει να εξετασθεί κατά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δευτερογενή εμπορία χρονοθυρίδων και την προβλεπόμενη σταδιακή εισαγωγή άλλων μηχανισμών αγοράς, περιλαμβανομένης της πρωτογενούς εμπορίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να διακόψουν τις συνδέσεις μεταξύ περιφερειακών και κομβικών αερολιμένων·

  24. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει την ορθολογικότητα ως προς τις διοικητικές-νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση των χρονοθυρίδων σε περιφερειακούς αερολιμένες, καθώς η έλλειψή της μπορεί να επηρεάσει την οριοθέτηση του δικτύου συνδέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεντρικοί αερολιμένες και οι μεγάλοι κόμβοι κοντεύουν να εξαντλήσουν τη μέγιστη χωρητικότητά τους, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στα περιφερειακά αεροδρόμια ώστε να προσελκύσουν νέες αεροπορικές εταιρείες και να προαχθεί ο ανταγωνισμός, η αποσυμφόρηση των κεντρικών αερολιμένων και η ανάπτυξη των περιφερειακών·

  25. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι περιφερειακοί αερολιμένες που βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα δεν διαθέτουν επαρκή σύνδεση με τα επίγεια δίκτυα μεταφοράς· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις πολιτικές τους διατροπικότητας και να επενδύσουν στις εν λόγω στρατηγικής σημασίας διατροπικές συνδέσεις, π.χ. συνδέσεις με τα σιδηροδρομικά δίκτυα μεταφοράς, όπως τη διασύνδεση των περιφερειακών αερολιμένων με τα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων άλλων αερολιμένων, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη χρήση των περιφερειακών αερολιμένων όταν οι κομβικοί αερολιμένες υποφέρουν από καταστάσεις συμφόρησης·

  26. σημειώνει ότι η μη ανάληψη αποφασιστικών δράσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε περιφερειακούς αερολιμένες μέσω της κατάλληλης επικοινωνίας με αστικά κέντρα και, μεταξύ άλλων, μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών, περιορίζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειών·

  27. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη ενσωμάτωση των μέσων μεταφοράς· καλεί την Επιτροπή να συντάξει ανακοίνωση με την οποία θα ενθαρρύνει τον κλάδο να αναπτύξει την πολυτροπικότητα μεταξύ των σιδηροδρόμων και του αεροπορικού κλάδου μέσω του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων· υπογραμμίζει ότι παρόμοια συστήματα έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία σε ορισμένα κράτη μέλη και παροτρύνει συνεπώς όλα τα μέρη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτόν·

  28. διαπιστώνει την επείγουσα ανάγκη να διασφαλίσει την αερολιμενική χωρητικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μην χαθεί ανταγωνιστικότητα σε σχέση με άλλες περιοχές που βρίσκονται σε ανάπτυξη και να αποφευχθεί έτσι η μετατόπιση της κίνησης σε γειτονικές περιοχές· θεωρεί ότι οι περιφερειακοί αερολιμένες μπορούν να βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση των μεγάλων αερολιμένων της Ευρώπης και να τους επιτρέψουν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο·

  29. σημειώνει ότι στο σιδηροδρομικό και στον οδικό τομέα πρέπει, κατά το σχεδιασμό της ανάπτυξης δικτύων σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, να λαμβάνεται υπόψη η θέση των αερολιμένων ούτως ώστε οι αερολιμένες να εντάσσονται στα αναδυόμενα δίκτυα χερσαίας μεταφοράς· επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου περιφερειακών αερολιμένων που θα διασυνδέονται πλήρως με τους μεγάλους αερολιμένες, προάγοντας έτσι τόσο την κινητικότητα των κατοίκων όσο και τη δυνατότητα μεταφοράς εμπορευμάτων·

  30. σημειώνει ότι ένα καλά ανεπτυγμένο δίκτυο περιφερειακών αερολιμένων βελτιώνει και την ασφάλεια των επιβατών, καθώς εγγυάται, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια σε περίπτωση χειροτέρευσης του καιρού και μπορεί να χρησιμεύσει ως εναλλακτική σε άλλες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σχετιζόμενες με το δίκτυο αερολιμένων·

  31. θεωρεί απαραίτητο να συμπεριληφθεί ως απαραίτητο στοιχείο η εξειδίκευση της μεταφοράς εμπορευμάτων με σκοπό τη συμβολή στη διαμόρφωση του χάρτη αερολιμένων και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υποδομών· σημειώνει ότι η σωστή χρησιμοποίηση αυτής της αρχής, σε συνδυασμό με τη σωστή διαχείριση των χρονοθυρίδων, ώστε να κατατέμνονται η μεταφορά επιβατών και η μεταφορά εμπορευμάτων, πρέπει να συμβάλει στην αποφυγή του κορεσμού των μεγάλων αερολιμένων· τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτήν τη στρατηγική οι περιφερειακοί αερολιμένες·

  Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

  32. θεωρεί ουσιαστικό το ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακοί αερολιμένες για την εδαφική συνοχή, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών, ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπου υπάρχει έλλειψη άλλων μορφών μεταφορών· καλεί ως εκ τούτου οι περιφερειακοί αερολιμένες, να ληφθούν υπόψη στην μελλοντική πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών· πιστεύει περαιτέρω ακράδαντα ότι οι μεγαλύτεροι περιφερειακοί αερολιμένες που εμφανίζουν έντονη και συνεπή ετήσια αεροπορική δραστηριότητα, που συνεισφέρει έμπρακτα στην οικονομική ανάπτυξη, την αναζωογόνηση της βιομηχανίας και την απασχόληση στις περιφέρειές τους θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εξέταση του σχεδιασμού του βασικού Δικτύου ΔΕΔ-Μ, ειδικότερα οι αερολιμένες με υψηλό βαθμό συνδεσιμότητας με τρίτες χώρες και ενδοευρωπαϊκή διαμετακόμιση, οι οποίοι συνεισφέρουν στον πολυτροπικό χαρακτήρα των μεταφορών στην περιοχή τους, καθώς και οι περιφερειακοί αερολιμένες που μπορούν να βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση·

  33. τονίζει ότι οι περιφερειακοί αερολιμένες σε διασυνοριακές περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να συνεργάζονται και να συντονίζουν τη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη συγχρηματοδότησης από την ΕΕ μέσω του ΔΕΔ-Μ, του Ταμείου Συνοχής και των περιφερειακών ταμείων·

  34. πιστεύει ότι στο πλαίσιο των ΔΕΔ-Μ, οι περιφερειακοί αερολιμένες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στη δημιουργία ενός ευρύτερου κοινού ευρωπαϊκού αεροπορικού χώρου, ο οποίος θα εξυπηρετεί 1 δισ. άτομα εντός της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής (CΟΜ(2011)0415)·

  35. λυπάται για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδειξε τη δέουσα προσοχή στο αίτημα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το άρθρο 10(4) της απόφασης 884/2004/ΕΚ για τη σύνδεση των περιφερειακών αερολιμένων με το δίκτυο, και ειδικά όσον αφορά την ανάγκη να διασφαλιστούν οι αεροπορικές υπηρεσίες προς τις περιφέρειες της Ευρώπης παράλληλα με την ανάπτυξη σιδηροδρομικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι αερομεταφορές μπορούν, υπό ορισμένες περιστάσεις, να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα μικρότερες αγορές από απόψεως χρόνου, κόστους αλλά και περιβαλλοντικών επιπτώσεων· ως εκ τούτου, επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η σύνδεση των τρένων υψηλής ταχύτητας και μεγάλων αποστάσεων με τους αερολιμένες·

  36. πιστεύει ότι η ευρύτερη συμπερίληψη αερολιμένων στις νέες κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ θα διευκολύνει την πρόσβαση στην ιδιωτική χρηματοδότηση έργων υποδομής για τα αεροδρόμια στέλνοντας παράλληλα ένα θετικό μήνυμα στις κεφαλαιαγορές· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει, κατά την αναθεώρηση του ΔΕΔ-Μ, τον ουσιώδη δεσμό μεταξύ των περιφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών και της οικονομικής ανάκαμψης·

  Ασφάλεια

  37. σημειώνει ότι το κόστος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας σε μικρούς περιφερειακούς αερολιμένες είναι κατ’ αναλογία υψηλότερο σε σχέση με τους μεγάλους αερολιμένες, που επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακας· πιστεύει ωστόσο ότι τυχόν πρόταση χρηματοδότησης των μέτρων ασφαλείας δεν μπορεί να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ αερολιμένων ή ομίλων αερολιμένων·

  38. υπενθυμίζει ότι η οδηγία της ΕΕ σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη καλύπτει αποκλειστικά αεροδρόμια που μεταφέρουν περισσότερους από 5 εκατομμύρια επιβάτες και/ή το μεγαλύτερο αεροδρόμιο κάθε κράτους μέλους της ΕΕ· πιστεύει ότι η αξιολόγηση επιπτώσεων σε αεροδρόμια μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να αποτελέσει το βασικό μέρος κάθε αναθεώρησης των σχετικών οδηγιών·

  39. προτρέπει το Συμβούλιο να υιοθετήσει μία θέση σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και, επειδή η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας αποτελεί θέμα εθνικής ασφάλειας, πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η λήψη αυστηρότερων μέτρων, που θα πληρωθούν μέσω της γενικής φορολογίας από το εκάστοτε κράτος μέλος· υπογραμμίζει ότι παρόμοιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους τρόπους μεταφορών με σκοπό να εξασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός·

  40. αναγνωρίζει την ανάγκη για έναν αξιόπιστο εξοπλισμό παρακολούθησης υλικών τύπου LAG (υγρά, αερολύματα και πηκτώματα) ο οποίος θα εξασφαλίζει υψηλό βαθμό πιθανοτήτων ανίχνευσης μεγάλου φάσματος υγρών εκρηκτικών και προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει τις επιπτώσεις στους περιφερειακούς αερολιμένες η συμμόρφωση με τις μελλοντικές απαιτήσεις για την ανίχνευση υλικών της κατηγορίας LAG·

  41. εφιστά την προσοχή στις συνέπειες που επιφέρουν οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με την αεροπορική μεταφορά εμπορευματικού υλικού (cargo), και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι πολλοί περιφερειακοί αερολιμένες βασίζουν τη λειτουργία τους στη μεταφορά εμπορευμάτων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μελετήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο των εν λόγω ρυθμίσεων, με στόχο να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων δεν θα μεταγκαταστήσουν τις δραστηριότητες τους εκτός ΕΕ·

  Διαφάνεια

  42. προτείνει στις εταιρείες να προσφέρουν σε όλους τους κατοίκους όλων των κρατών της ΕΕ την επιλογή πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα χωρίς χρέωση, και να μην υπάρχουν μηνιαίες επιβαρύνσεις ή έξοδα διαχείρισης για τις εν λόγω κάρτες, ακόμη και αν παρέχονται από άλλη εταιρεία πέραν της αεροπορικής και, στις περιπτώσεις που η πλειονότητα των επιβατών των αεροπορικών εταιρειών καταβάλλει επιπρόσθετη χρέωση για την πληρωμή των ναύλων, η χρέωση αυτή να κηρύσσεται παράνομη και να θεωρείται αναπόφευκτη επιβάρυνση και, ως εκ τούτου, να συμπεριλαμβάνεται στη βασική τιμή του ναύλου·

  43. επισημαίνει ότι ενώ σε ορισμένους τύπους αεροσκαφών, η στοιβασία μπορεί να περιοριστεί, εντούτοις δεν υπάρχουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το μέγεθος ή το βάρος των χειραποσκευών και των παραδιδόμενων αποσκευών στις πτήσεις της ΕΕ· προτείνει η Επιτροπή να ενθαρρύνει τον κλάδο να καταρτίσει κοινά μέγιστα όρια περιορισμών, δεδομένου ότι μια ανάλογη κίνηση θα προσέφερε μεγαλύτερη αίσθηση βεβαιότητας στους επιβάτες στη διάρκεια του ταξιδιού· πιστεύει ότι η συμμετοχή της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) στην εν λόγω διαδικασία κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των παραπάνω στην παγκόσμια αγορά·

  44. επισημαίνει ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ζητούν σε ορισμένες περιπτώσεις τέλη για τις αποσκευές των επιβατών που φαίνονται δυσανάλογα υψηλά και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη συγκεκριμένη προσέγγιση σε συνάρτηση με τις πρακτικές που αναφέρονται στο σημείο 13, καθώς και με μια δίκαιη και σαφή πολιτική τιμών·

  45. προτείνει να τεθεί ανώτατο όριο για το ποσό που μπορούν χρεώνουν οι αεροπορικές εταιρείες για τις επιπλέον αποσκευές και το υπέρβαρο·

  Δυνατότητα πρόσβασης

  46. προτρέπει τις εταιρείες διαχείρισης των περιφερειακών αερολιμένων να προβλέψουν δομικές προσαρμογές για την υποδοχή ατόμων με αναπηρία, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να έχουν αυτόνομα πρόσβαση στα διάφορα τμήματα του αεροδρομίου και να μπορούν εύκολα να επωφελούνται από όλες τις υπηρεσίες·

  47. υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακοί αερολιμένες, λόγω του μικρότερου μεγέθους των τερματικών σταθμών τους, της έλλειψης πολυπλοκότητας και της απλούστερης οργάνωσής τους, έχουν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, τους επιβάτες που ταξιδεύουν οικογενειακώς κ.λπ.· ζητεί από την Επιτροπή οι αερολιμένες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς να παραδειγματιστούν από τον σχεδιασμό και την κατασκευή τερματικών σταθμών πιο προσιτών και φιλόξενων για τον επιβάτη·

  48. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  Νόμος 1/2011 (4 Μαρτίου 2011) για τη θέσπιση του κρατικού προγράμματος για την Ασφάλεια της Πολιτικής Αεροπορίας, που τροποποιεί το νόμο 21/2003 σχετικά με την Ασφάλεια Αεροναυτιλίας (7 Ιουλίου 2003).

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Οι περιφερειακοί αερολιμένες και οι αεροπορικές υπηρεσίες δεν αποτελούν μόνο σημαντικούς κόμβους μεταφοράς που διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ μετακινώντας άτομα και αγαθά μεταξύ των περιφερειών, αλλά διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης. Προεκτείνουν τους ορίζοντες των παραδοσιακών εμπορικών διαδρομών ενισχύοντας σημαντικά τις πόλεις και τις περιφέρειες τις οποίες εξυπηρετούν. Δεδομένης της σημασίας που έχουν οι εν λόγω υποδομές και υπηρεσίες για τα άτομα που κατοικούν έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και για το σύνολο της ΕΕ, ο εισηγητής σας εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία για το γεγονός ότι κάθε φορά που υποβάλλεται κάποια νομοθετική πρόταση στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τείνει να εστιάζει μόνο στους μεγάλους κομβικούς αερολιμένες. Στην παρούσα έκθεση παραθέτω ορισμένες συστάσεις που στοχεύουν στην επαναφορά της ισορροπίας και εστιάζουν την προσοχή στον τρόπο με τον οποίο μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει επηρεάσει συχνά τους περιφερειακούς αερολιμένες και τις αεροπορικές υπηρεσίες, ακούσια ίσως, αλλά σίγουρα δυσανάλογα. Επίσης, παραθέτω προς συζήτηση τις επιλογές πολιτικών, τις οποίες εάν υιοθετούσε η Επιτροπή θα βελτίωναν την επιχειρησιακή και οικονομική αποτελεσματικότητα των περιφερειακών αερολιμένων και αεροπορικών υπηρεσιών, ενώ θα βελτίωναν επίσης και την εμπειρία των επιβατών οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

  Ανέφερα ήδη στον πρόλογό μου ότι οι περιφερειακοί αερολιμένες συνεισφέρουν τα μέγιστα από οικονομικής απόψεως στην κοινωνία και ως εκ τούτου, με εκπλήσσει το γεγονός ότι είναι τόσο δύσκολο να καταρτίσουμε έναν ενιαίο, συνεκτικό ορισμό για τον «περιφερειακό αερολιμένα». Παρά το γεγονός ότι συνομίλησα με την Επιτροπή καθώς και με παράγοντες του κλάδου, έλαβα πολλούς ανεπαρκείς, αντιφατικούς και συχνά ανταγωνιστικούς ορισμούς. Εάν στόχος της Επιτροπής είναι να καλύψει τις ανάγκες των πολυάριθμων περιφερειακών αερολιμένων στο μέλλον, τότε πιστεύω ότι απαιτείται ένας σαφής, συγκεκριμένος, συνεπής και ακριβής ορισμός για τους περιφερειακούς αερολιμένες. Η ΕΕ φιλοξενεί έναν τεράστιο αριθμό περιφερειακών αερολιμένων οι οποίοι διαφέρουν σημαντικά ως προς το μέγεθος, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις αγορές που εξυπηρετούν αλλά και ως προς τις αεροπορικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν τα αεροδρόμια. Συνεπώς, οι ορισμοί που απλώς περιγράφουν ένα αυθαίρετο όριο επιβατών ή περιλαμβάνουν όλα τα αεροδρόμια πέραν εκείνου της εκάστοτε πρωτεύουσας ή κεντρικής περιφέρειας αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Εφόσον δεν υπάρχει επαρκής ορισμός, ο εισηγητής επέλεξε για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης να προσφέρει έναν απλό, ευρύ ορισμό βάσει του οποίου ως περιφερειακός αερολιμένας ορίζεται κάθε μη κομβικό αεροδρόμιο (ανεξάρτητα του αριθμού διακίνησης επιβατών) ενώ ως περιφερειακές αεροπορικές υπηρεσίες ορίζονται οι αεροπορικές υπηρεσίες με αφετηρία και/ή προορισμό σε ένα περιφερειακό αερολιμένα.

  Η πολιτική αεροπορία είναι ένας κλάδος με μικρά περιθώρια και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός χώρου πολιτικής αεροπορίας της ΕΕ που θα είναι ισχυρός, ανταγωνιστικός και οικονομικά βιώσιμος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο όπου τα περιθώρια είναι ιδιαίτερα μικρά. Πέραν των οικονομικών φραγμών που αντιμετωπίζουμε, υπάρχουν επίσης εμπόδια που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αεροπορικού κλάδου, τη συμφόρηση, την ασφάλεια καθώς και την ανάγκη να ορίσουμε καλύτερα την ουσιαστική συνεισφορά του κλάδου στο δίκτυο μεταφορών της ΕΕ. Ως εκ τούτου ο εισηγητής σας προσπάθησε να πραγματευτεί όλα αυτά τα μείζονα ζητήματα και να μελετήσει όχι μόνο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την περιφερειακή αεροπορία αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού αεροπορικού χώρου στην ΕΕ συνολικά. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι αυτοί οι περιφερειακοί αερολιμένες οι οποίοι λειτουργούν κάτω από το δυναμικό που διαθέτουν, μπορούν να ανακουφίσουν τη συμφόρηση από ορισμένους μείζονες κομβικούς αερολιμένες ειδικά για τις περιφερειακές υπηρεσίες. Εάν το μέτρο εφαρμοστεί σωστά, τότε θα μειωθεί η συμφόρηση και θα αυξηθεί η περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Παρομοίως, αναφορικά με το ζήτημα των χρονοθυρίδων θα πρότεινα στην Επιτροπή να εστιάσει στους περιφερειακούς αερολιμένες και τις αεροπορικές υπηρεσίες, επειδή κινδυνεύουν να καταστούν μη ανταγωνιστικοί ενόψει της διαρκώς αυξανόμενης συγχώνευσης μειζόνων αερολιμένων, αεροπορικών γραμμών και αεροπορικών συμμαχιών. Μια μη ανταγωνιστική και μονοπωλιακή αγορά δεν θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμια μόνο για την περιφερειακή αεροπορία, αλλά και για τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι θα είχαν λιγότερες επιλογές και υψηλότερες τιμές.

  Επίσης, παρότρυνα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν επειγόντως την ανάπτυξη του SESAR και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, επειδή η ολοκλήρωσή τους θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη χάρη στη βελτιωμένη αποδοτικότητα, ενώ θα επέτρεπε σε μικρότερους, περιφερειακούς αερολιμένες να επωφεληθούν από τα έργα SESAR όπως οι απομακρυσμένοι πύργοι. Επιπλέον, πιστεύω ότι ο ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη αποδοτικότητα, εάν ορισμένοι μεγάλοι, περιφερειακοί αερολιμένες συμπεριλαμβάνονταν στο βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Όντως πιστεύω ιδιαίτερα ότι οι περιφερειακές, αεροπορικές υπηρεσίες πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο και όχι περιφερειακό μέρος του δικτύου ΔΕΔ-Μ. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η καλύτερη ενσωμάτωση των περιφερειακών μας αερολιμένων στο δίκτυο μεταφορών θα ενθαρρύνει τον κλάδο να προσφέρει περαιτέρω οφέλη στους πολίτες της ΕΕ, όπως η ανάπτυξη της πολυτροπικότητας μεταξύ σιδηροδρομικών και αεροπορικών τμημάτων μιας διαδρομής, μέσω της έκδοσης εισιτηρίων.

  Τέλος, επιχείρησα να πραγματευτώ ζητήματα διαφάνειας, τα οποία είναι δυνατόν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην εμπειρία των επιβατών, αλλά και στην ελευθερία των περιφερειακών αερολιμένων να επιλέξουν ένα οικονομικά εύρωστο μοντέλο εισοδήματος. Η παρούσα έκθεση θίγει πρακτικές που υιοθετούν ορισμένοι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, όπως η διαδεδομένη πρακτική προσθήκης ορισμένων αναπόφευκτων επιβαρύνσεων στον βασικό ναύλο ή η επιβολή εξαιρετικά αυστηρών και επαχθών κανόνων «μίας χειραποσκευής», οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα των λιανικών πωλήσεων, ως πηγή εισοδήματος των περιφερειακών αερολιμένων, οι οποίοι συχνά διαπραγματεύονται ανταγωνιστικά τέλη προσγείωσης ώστε να προσελκύσουν αεροπορικές εταιρείες.

  Εν κατακλείδι θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκοί, περιφερειακοί αερολιμένες και οι αεροπορικές υπηρεσίες πρέπει να αντιμετωπιστούν ως βασικά στοιχεία για ένα αποδοτικό και λειτουργικό δίκτυο μεταφορών της ΕΕ το οποίο θα διευκολύνει το εμπόριο και θα διασφαλίζει την κινητικότητα πολύ μεγαλύτερου αριθμού ατόμων. Η περιφερειακή αεροπορία μπορεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο, διασφαλίζοντας ότι η ελεύθερη διακίνηση εντός ΕΕ είναι πραγματικότητα όχι μόνο για τους ανθρώπους που κατοικούν στις μεγάλες πρωτεύουσες, αλλά και για όσους κατοικούν έξω από αυτές τις περιοχές, διασφαλίζοντας επίσης ότι οι εν λόγω πόλεις και περιφέρειες όχι μόνο απολαμβάνουν τις ωφέλειες μεγαλύτερης διακίνησης, αλλά απολαμβάνουν και την αύξηση του τουρισμού, παρέχοντας πρόσβαση σε νέες αγορές και προσελκύοντας μεγαλύτερες εγχώριες, οικονομικές επενδύσεις.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (6.2.2012)

  προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

  σχετικά με το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και τις αεροπορικές υπηρεσίες στην ΕΕ
  ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα (2011/2196 (INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Giommaria Uggias

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  επισημαίνει τη σημασία που έχουν τα περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο των αεροπορικών μεταφορών και την ουσιαστική συμβολή τους στην εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή, τόσο στο εσωτερικό των κρατών μελών όσο στην επικράτεια της Ένωσης μέσω της διασύνδεσης περιφερειών· επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να διατηρηθούν, και ότι οποιεσδήποτε παρεμφερείς υποχρεώσεις ενδέχεται να εγκριθούν στο μέλλον πρέπει να δικαιολογούνται από την ανάγκη να διασφαλιστεί το ευπρόσιτο και η εδαφική συνέχεια περιφερειών, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες, οι περιφερειακές και οι νησιωτικές περιοχές, καθώς και κεντρικές ζώνες που δεν συνδέονται με τις βασικές υπηρεσίες μεταφορών, με την προϋπόθεση ότι οι κατάλληλες αεροπορικές συνδέσεις θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τα εγγενή γεωγραφικά μειονεκτήματα τους· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της διατροπικότητας προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος· επιδοκιμάζει την πιθανότητα σύναψης συμφωνιών εταιρικής σχέσης με την στήριξη των εθνικών και περιφερειακών αρχών καθώς και των αεροπορικών εταιρειών· επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι τα αεροδρόμια δεδομένου ότι συχνά αποτελούν τον μόνο αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης μεταξύ μιας περιφέρειας και της υπόλοιπης Ευρώπης· τονίζει ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι επίσης απαραίτητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης που δεν έχουν καλά οδικά ή σιδηροδρομικά δίκτυα· πιστεύει, συνεπώς, ότι πρέπει να εξασφαλιστούν κατάλληλες συνδέσεις με τις εν λόγω περιοχές· διαπιστώνει ότι, στο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής κρίσης και των προσπαθειών για δημοσιονομικής εξυγίανση, πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων που επιβάλλει ο ανταγωνισμός και στη δημοσιονομική ισορροπία κάθε αεροδρομίου, καθώς και στις κοινωνικές και εδαφικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν·

  2.  υποστηρίζει την άποψη ότι η παράλογη αύξηση του αριθμού των περιφερειακών αεροδρομίων δεν θα εκπληρώνει τα κριτήρια αποδοτικότητας και βιωσιμότητας· αντιθέτως, ενθαρρύνει την ενίσχυση των υφιστάμενων συνδέσεων, κυρίως σε ζώνες που παρουσιάζουν γεωγραφικά μειονεκτήματα (όπως, για παράδειγμα, τα νησιά)· επικροτεί, συνεπώς, κάθε πρωτοβουλία που ως στόχο έχει την επέκταση του ρόλου των δημόσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών, όσον αφορά την ενίσχυση των συνδέσεων·

  3.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι οι καλές αεροπορικές συνδέσεις είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού, για την προσέλκυση επενδυτών και για τη διασφάλιση της ταχείας μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων· αναγνωρίζει τη σημασία των περιφερειακών αεροδρομίων για τη βελτίωση της κινητικότητας και της διαπεριφερειακής σύνδεσης, καθώς και τη συμβολή τους στην ελκυστικότερη διαμόρφωση των περιφερειών· τονίζει ότι ο τουρισμός αποδεικνύει ότι διαθέτει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην οικονομική κρίση, και ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση της οικονομικής πολιτικής που θα μπορούσε να στηρίζει ή να προαγάγει τον τουρισμό, όπως είναι οι αεροπορικές μεταφορές και οι αερολιμενικές υποδομές·

  4.  επισημαίνει τον ρόλο των περιφερειακών αεροδρομίων που λειτουργούν ως κομβικά σημεία για την ανάπτυξη καινοτομικών θυλάκων, μειώνοντας τα έξοδα εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις, ιδίως σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές·

  5.  επισημαίνει πόσο σημαντικά είναι από οικονομική άποψη τα περιφερειακά αεροδρόμια για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και δη σε λιγότερο αναπτυγμένες ή μειονεκτούσες περιφέρειες· επισημαίνει σχετικά την ανάγκη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων δημιουργίας φιλικών προς το περιβάλλον θέσεων εργασίας· ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού επισφαλών θέσεων εργασίας στον τομέα αυτό και υποστηρίζει την άποψη ότι , το προσωπικό των αεροδρομίων, των εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες και των αεροπορικών εταιρειών που λειτουργούν σε αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες αξιοπρεπείς συμβάσεις και αμοιβές, και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η τήρηση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στα εν λόγω αεροδρόμια καθώς και οι ελάχιστοι κανόνες προστασίας, οι οποίοι συχνά δεν προβλέπονται, κυρίως όπου αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους εκτελούν το μεγαλύτερο αριθμό των πτήσεων·

  6.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να συνυπολογίζουν, εκτός από τις εκτιμήσεις οικονομικής και δημοσιονομικής υφής, τους περιβαλλοντικούς, εδαφικούς, γεωλογικούς και μετεωρολογικούς παράγοντες και λοιπά ορθολογικά κριτήρια όταν λαμβάνουν αποφάσεις για τον τόπο εγκατάστασης των αεροδρομίων· υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται και να εκσυγχρονίζονται οι υφιστάμενες κατασκευές πριν από την οικοδόμηση νέων· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους που ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· συνιστά επομένως να επιτύχουν τα αεροδρόμια μείωση κατά 30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις αεροπορικές μεταφορές στον εναέριο χώρο της ΕΕ έως το 2020·

  7.  Θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την εφαρμογή λύσεων διατροπικών μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· συντάσσεται, υπό αυτήν την έννοια, με την άποψη ότι, ενόψει της κατάστασης των τεχνολογικών εξελίξεων στον εν λόγω τομέα σήμερα, πρέπει να αναπτυχθούν σιδηροδρομικές συνδέσεις ή γραμμές μαζικών οδικών μεταφορών μεταξύ αεροδρομίων, δεδομένου ότι αποτελούν ιδανικό τρόπο για την ενσωμάτωση των αεροδρομίων στα εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών καθώς και για την άμβλυνση των προβλημάτων χωρητικότητας που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω αεροδρόμια· υποστηρίζει ότι η καλύτερη σύνδεση μεταξύ περιφερειακών αεροδρομίων και των γύρω πόλεων μέσω τοπικών σιδηροδρομικών μεταφορών ή μεταφορών μέσω τραμ μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και συμβάλλει στον εξορθολογισμό των περιφερειακών μεταφορών στο σύνολό τους· ζητεί να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση ορισμένων περιοχών στις οποίες η ανάπτυξη λύσεων συνδυασμένων μεταφορών επηρεάζεται από τα φυσικά χαρακτηριστικά τους· αναγνωρίζει την πιθανή συμβολή των περιφερειακών αεροδρομίων στην αποσυμφόρηση των επιβατικών μεταφορών και κατ’ επέκταση στην άμβλυνση του προβλήματος του υπερβολικού συνωστισμού που παρατηρείται στα αεροδρόμια, καθώς και στη διαφοροποίηση των εναέριων διαδρομών· παροτρύνει τις αρχές των κρατών μελών να προτείνουν σχέδια για την ανάπτυξη των υφιστάμενων περιφερειακών αεροδρομίων και την αποδοτικότερη λειτουργία τους·

  8.  υποστηρίζει την άποψη ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια, λόγω του περιβαλλοντικού και οικονομικού αντίκτυπού τους, πρέπει να στηρίζονται καταλλήλως από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, να υπόκεινται σε διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και – βάσει αναλύσεων κόστους/οφέλους – να δικαιούνται υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από κονδύλια της ΕΕ, καθώς και από άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στο νέο πλαίσιο προγραμματισμού· συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ευκαιρίες που παρέχουν τα περιφερειακά αεροδρόμια ως τμήμα του ευρωπαϊκού κεντρικού δικτύου μεταφορών·

  9.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη περιφερειακών αεροδρομίων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του στόχου της εδαφικής συνεργασίας για την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των περιφερειών στους τομείς της πρόσβασης σε αεροδρόμια και της συντονισμένης ανάπτυξης ενός δικτύου συνδέσεων μεταφοράς, με στόχο την εδαφική συνοχή·

  10. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν, βάσει ειδικής χωροταξικής αξιολόγησης που προσδίδει τη δέουσα σπουδαιότητα στη διασυνοριακή συνεργασία, ότι οι αερολιμένες συμπεριλαμβάνονται στα χωροταξικά σχεδία των περιφερειών ή λαμβάνονται υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, και ιδίως στα ενοποιημένα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, και, εφόσον ενδείκνυται, στις υπάρχουσες ή μελλοντικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές· καλεί τιςτις αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν υπόψη τη σημασία που έχουν τα περιφερειακά αεροδρόμια στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των μελλοντικών επιχειρησιακών τους προγραμμάτων·

  11. τονίζει τη σημασία που έχει η χάραξη, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση κοινών στρατηγικών σε διασυνοριακό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη και την πρόσβαση στις αερολιμενικές υποδομές· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας για την επίτευξη των εν λόγω συντονισμένων στρατηγικών καθώς και την επείγουσα φύση ορισμένων διασυνοριακών επενδύσεων· ζητά την ενσωμάτωση μιας εμπεριστατωμένης μελέτης σχετικά με την ενοποίηση των μεταφορών, ιδίως των αεροπορικών, σε κάθε στρατηγική μακροπεριφερειακού συντονισμού, με σκοπό την επίτευξη μιας πραγματικής κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

  12. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των εξόχως απόκεντρων περιοχών και να προαχθεί η ενοποίησή τους με άλλες περιφέρειες, ούτως ώστε να γεφυρωθεί το οικονομικό χάσμα που τις απομονώνει από την υπόλοιπη Ευρώπη.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.1.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  41

  1

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Γεώργιος Σταυρακάκης, Филиз Хакъева Хюсменова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Heide Rühle, Giommaria Uggias, Евгени Кирилов

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Julie Girling

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  27.3.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  39

  3

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Σπύρος Δανέλλης, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Petri Sarvamaa