Förfarande : 2011/2196(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0094/2012

Ingivna texter :

A7-0094/2012

Debatter :

PV 09/05/2012 - 24
CRE 09/05/2012 - 24

Omröstningar :

PV 10/05/2012 - 12.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0152

BETÄNKANDE     
PDF 184kWORD 121k
2.4.2012
PE 478.395v02-00 A7-0094/2012

om framtiden för regionala flygplatser och flygtjänster i EU

(2011/2196(INI))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Philip Bradbourn

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om framtiden för regionala flygplatser och flygtjänster i EU

(2011/2196(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen med titeln ”En handlingsplan för kapacitet, effektivitet och säkerhet på Europas flygplatser” (COM(2006)0819),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen med titeln ”Riktlinjer för finansiering av flygplatser och för statliga igångsättningsstöd för flygbolag med verksamhet på regionala flygplatser” (EUT C 312, 2005, s. 1),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen med titeln ”EU och dess grannregioner: En ny strategi för transportsamarbete” (COM(2011)0415),

–   med beaktande av resolutionen av den 24 mars 2011 om transporttillämpningar av de globala systemen för satellitnavigering – EU-politiken på kort och medellång sikt(1),

–   med beaktande av kommissionens vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” (COM(2011)0144),

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A7-0094/2012), och av följande skäl:

A. Det finns för närvarande inte någon allmänt accepterad definition av ”regional flygplats”. Flygplatser vilkas främsta upptagningsområde är en huvudstad omfattas inte av detta betänkande. Regionala flygplatser, dvs. ”flygplatser som inte är flygtrafiknav” bör delas in i större och mindre flygplatser mot bakgrund av de typer av förbindelser som sådana flygplatser tillhandahåller samt passagerarvolymer och förbindelser med större städer och större flygplatser. Kommissionen bör fastställa gemensamma kriterier för att göra det lättare att ta fram en korrekt definition av ”regional flygplats” som beaktar alla ovannämnda aspekter. ”Regional flygtjänst” bör dock definieras som en flygning som avgår från och/eller landar på en regional flygplats.

B.  Den regionala luftfarten möjliggör liksom de andra transportsätten rörlighet för medborgarna. Bättre anslutningar och effektiv intermodal rörlighet kan bidra avsevärt till bättre tillträde till regioner, företag och turism, utveckla relaterade tjänster samt sprida ekonomiskt välstånd.

C. Det råder ojämlikhet när det gäller möjligheterna att utnyttja regionala flygförbindelser i medlemsstaterna på grund av medborgarnas varierande materiella status och de skilda infrastrukturutvecklingsnivåerna.

D. De förbindelser som luftfartssektorn erbjuder medborgare och företag i EU:s regioner, särskilt i otillgängliga regioner och öregioner, är ytterst viktiga och bidrar till att garantera den ekonomiska livskraften i sådana områden. Europas flygplatser tillhandahåller ett omfattande nätverk med 150 000 ortskombinationer.

E.  Ett väsentligt antal regionala flygplatser har att göra med flygbolag med kvasi‑monopol. Flygbolaget kan utnyttja denna position som påtryckningsmedel för att ständigt ställa fler krav på de berörda flygplatserna och lokala och/eller regionala myndigheter, bland annat avseende flygplatsavgifter och avgifter för luftfartsskydd.

F.  Flygplatsernas detaljhandelsomsättning har minskat markant på grund av att vissa flygbolag har infört restriktiva bestämmelser för handbagage. Inverkan av regeln ”ett handbagage” som flygbolagen tillämpar (främst lågprisbolagen, som i första hand bedriver verksamhet på dessa flygplatser) tillsammans med andra regler i syfte att hålla kostnaderna nere har gjort det svårare att resa och minskat försäljningen med så mycket som nästan 70 procent för vissa regionala flygplatser. En tredjedel av vinsten för detaljhandeln på flygplatser går till att subventionera flygbolag genom avskaffande av landningsavgifter.

G.  Den spanska regeringen har uttryckligen förbjudit flygbolag att tillämpa regeln ”ett handbagage” när de avgår från spanska flygplatser.

H. Stora flygplatser i några av EU:s medlemsstater upplever en kapacitetskris.

I.   Finans- och statsskuldkrisen har väsentligt förändrat villkoren för flygplatsfinansiering inom EU, särskilt på icke-flygtrafiknav.

J.   Uppförandet av nya regionala flygplatser bör bygga på en kostnads- och nyttoanalys.

K. De offentliga investeringarna i förbättring av flygplatser bör uppvisa en viss koppling mellan de belopp som investeras och antalet passagerare som använder infrastrukturen.

Ekonomin för regionala flygtjänster

1.  Europaparlamentet understryker behovet av skyldigheter avseende allmännyttiga tjänster när det gäller flygtjänster av ekonomiskt och offentligt intresse, särskilt förbindelser med avlägsna regioner, öregioner och de yttersta randområdena, med tanke på dessa regioners avlägsna läge samt fysiska och naturliga karaktärsdrag, i syfte att garantera att de är fullständigt tillgängliga och territoriellt integrerade. Parlamentet betonar att gällande skyldigheter avseende allmännyttiga tjänster måste bevaras och anser att sådana tjänster inte skulle vara ekonomiskt genomförbara utan allmänna medel. Parlamentet betonar vikten av att stärka konkurrenskraften i de yttersta randområdena och främja integreringen av dessa områden med andra regioner för att minska den ekonomiska klyfta som skiljer dem från resten av Europa.

2.  Europaparlamentet anser att man bör undvika en ökning av antalet regionala flygplatser och noterar att utvecklingen av regionala flygplatser bör ske så att man undviker att skapa flygplatsinfrastruktur som inte används eller som används ineffektivt, vilket skulle medföra en ekonomisk börda för de ansvariga myndigheterna. Parlamentet anser tvärtom att befintliga förbindelser bör stärkas, särskilt i områden med geografiska nackdelar (till exempel öar). Därför välkomnar parlamentet alla initiativ som syftar till att utveckla den offentliga transportsektorns roll, även vägtransportsektorn, för att främja förbindelserna. Parlamentet betonar att offentlig finansiering av regionala flygplatser måste vara förenlig med bestämmelserna i artiklarna 106 och 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt angående statligt stöd. Enligt parlamentet bör man utarbeta ett sanktionssystem för de flygbolag som lämnar en understödd regional flygplats före utgången av fastställt datum.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över beslut 2012/21/EU om tillämpningen av artikel 106.2 i EUF-fördraget, genom vilket tröskeln för när en flygplats kan få statligt stöd utan att underrätta kommissionen har minskats till 200 000 passagerare per år, mot bakgrund av att det i gemenskapens riktlinjer EUT C 312, 2005, s. 1 anges att en flygplats kan bli kostnadseffektiv om flygtrafiken överstiger 500 000 passagerare per år.

4.  Europaparlamentet anser att de regionala flygplatserna, med hänsyn till deras konsekvenser för miljön och ekonomin, bör få tillräckligt stöd av nationella och regionala myndigheter, omfattas av lokalt och regionalt samråd och – på grundval av en kostnads-nyttoanalys – vara berättigade till att ansöka om EU-medel och medel från andra EU‑finansierade finansieringstekniska instrument inom den nya programramen. Parlamentet rekommenderar kommissionen att beakta de möjligheter som de regionala flygplatserna innebär för det centrala europeiska transportnätet.

5.  Europaparlamentet begär att kriterierna för att erhålla subventioner och statligt stöd tydligt regleras så att de blir öppna och insynsvänliga.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa en balanserad metod vid framtida översyner av luftfartsriktlinjerna för att garantera en socialt och ekonomiskt genomförbar utveckling av regionala flygtjänster, med hänsyn till utvecklingen av den infrastruktur som krävs för att garantera intermodalitet samtidigt som den också garanterar tillgängligheten till dessa tjänster för EU-medborgare och beaktar subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när den ger stöd till utvecklingen av regionala flygplatser eller anläggningen av nya regionala flygplatser, särskilt i länder där de nationella flygplatserna är perifert belägna, fästa särskilt avseende vid den balanserade territoriella utvecklingen av regioner som motsvarar Nuts I- och Nuts II-nivåerna, för att även regioner som ligger långt borta från huvudstaden och som har dåliga transportförbindelser ska uppvisa innovation och konkurrenskraft och för att möjliggöra tillkomsten av verkliga knutpunkter för handel och transport.

8.  Europaparlamentet betonar att lämplig utveckling av de regionala flygplatserna bidrar till parallell utveckling av turismen, som är en bransch av stor vikt för många europeiska regioner.

9.  Eftersom turistnäringen visat sin kapacitet att stå emot den ekonomiska krisen understryker Europaparlamentet att man särskilt måste uppmärksamma alla ekonomiska aspekter eller beslut som kan stödja eller främja turismen, till exempel luftfarts- och flygplatsinfrastrukturprojekt.

10. Europaparlamentet framhåller att vissa regionala flygplatser bara är i drift under turismens högsäsonger, vilket ofta innebär ytterligare organisationsproblem, högre enhetskostnader osv. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta dessa regionala säsongsöppna flygplatsers särart och problem vid antagandet av ny lagstiftning för sektorn.

11. Europaparlamentet betonar att de regionala flygplatserna blir allt viktigare för såväl charterflygbolagen som lågprisflygbolagen. Parlamentet betonar att charterflygbolagen i dag främst erbjuder långdistansresor till semesterresmål, med mindre avstånd mellan sätena på deras flygplan och begränsad service ombord jämfört med traditionella reguljärflygbolag. Dessutom flyger charterflygbolagen ofta från regionala flygplatser som saknar kapacitet för reguljärflyg, och lågprisflygbolagen kan med sina kortdistansflygplan inte konkurrera med deras flygtrafik. Parlamentet påminner om att små flygplan är vanligast på kortdistansrutter, särskilt när det gäller traditionella flygbolag som flyger till flygtrafiknav från regionala flygplatser och lågprisbolag.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att EU-lagstiftning och nationell lagstiftning avseende flygbolags sociala förhållanden och anställningsvillkor tillämpas korrekt, så att personalen på en regional flygplats inte ska bli föremål för social dumpning och att rättvis konkurrens och lika villkor kan garanteras inom luftfartsbranschen. Parlamentet begär att flygplatspersonal ska få anständiga avtalsvillkor, med särskild hänvisning till flygplatser där lågprisbolag står för den största delen av trafiken.

13. Europaparlamentet är oroat för att viss praxis hos lågprisbolag som ofta flyger från regionala flygplatser försämrar passagerartjänsternas kvalitet och arbetsförhållandena. Eftersom vissa lågprisbolag som flyger från regionala flygplatser för närvarande har en aggressiv affärspraxis att utnyttja sin dominerande ställning, och eftersom kommersiell verksamhet är en central inkomstkälla för regionala flygplatser, är parlamentet oroat över restriktioner såsom ”ett handbagage”, som tillämpas av vissa flygbolag. Parlamentet anser att denna praxis bryter mot konkurrenslagstiftningen och att restriktionerna kan utgöra missbruk av ett bolags ställning. Därför uppmanar parlamentet medlemsstaterna att fastställa gemensamma övre gränser för flygbolagen beträffande restriktioner samtidigt som det framhåller att alla kontroller av restriktioner relaterade till bagagets vikt och dimensioner bör göras innan passageraren kommer fram till utgången till flygplanet.

14. Europaparlamentet vill att de varor som köps på flygplatser ska behandlas som ”nödvändiga”, såsom för närvarande är fallet med till exempel jackor. Parlamentet uppskattar Spaniens beslut att förbjuda de metoder som anges i punkt 13 inom sitt territorium(2), och uppmanar kommissionen att undersöka om liknande åtgärder kan införas för alla flygtjänster med ursprung i Europa.

15. Europaparlamentet anser att godstransporter utgör en positiv faktor för regionala flygplatser som kan skapa utveckling och sysselsättning, bland annat genom att anknutna marktjänster liksom industrier och företag kan etableras kring den regionala flygplatsen. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en strategi som gynnar godstransporter och underlättar samarbetet mellan närliggande regionala flygplatser.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas myndigheter att föreslå planer för att utveckla befintliga regionala flygplatser och göra dem mer effektiva.

17. Europaparlamentet anser att de regionala flygplatserna inte bör användas som verktyg för att öka det offentliga underskottet och generellt bör vara ekonomiskt hållbara på medellång sikt.

Miljö och innovation

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda det gemensamma företaget för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar), Clean Sky-initiativet och genomförandet av lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum som en brådskande fråga. Parlamentet noterar att arbetet med Sesar och det viktiga europeiska systemet för navigering genom geostationär överlappning (Egnos) kommer att ge regionala flygplatser möjlighet att dra fördel av projekt såsom fjärrstyrda torn, hastighets- och överbelastningshantering och förbättrade driftsförfaranden.

19. Europaparlamentet erkänner att kapacitetsstyrningen inte är samma sak på flygplatser med ”samordnade ankomst- och avgångstider” som på flygplatser utan ”samordnade ankomst- och avgångstider”. Parlamentet anser att det finns stor ledig kapacitet som kan utnyttjas på många regionala flygplatser och att trafikstockningar och köer på större flygplatser kan minskas och miljöpåverkan minimeras genom att utnyttja denna lediga kapacitet. Parlamentet medger att goda förbindelser mellan de större flygplatserna och närbelägna regionala flygplatser kan bidra till att minska trafikstockningarna.

20. Europaparlamentet betonar de regionala flygplatsernas roll som en drivfjäder för att utveckla innovationskluster, eftersom de minskar etableringskostnaderna för nystartade företag, särskilt i avlägset belägna regioner.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna att utöver ekonomiska och finansiella överväganden även ta hänsyn till miljömässiga, territoriella, geologiska och meterologiska faktorer samt andra rationella kriterier när beslut fattas om lokalisering av flygplatser och när regionala flygplatsanläggningar behöver renoveras eller byggas ut. Parlamentet betonar samtidigt vikten av att använda och modernisera befintliga strukturer innan man bygger nya.

Trafiktrafikstockningar och multimodalitet

22. Europaparlamentet noterar att europeiska regioner enligt aktuella undersökningar håller på att mista direkta förbindelser till vissa av de mest belastade flygplatserna och är besviket över att de undersökningar som utförts av kommissionen endast beaktar stora flygplatser. Därför föreslår parlamentet att eventuella framtida undersökningar ska utvidgas till att omfatta regionala flygplatser och uppmanar i mellantiden medlemsstaterna och kommissionen att främja förbindelser mellan regionala flygplatser och större flygplatser i medlemsstaterna och därmed bidra till att ge ekonomin i områdena kring regionala flygplatser ett uppsving samtidigt som man erbjuder en lösning på problemet med trafikstockningar inom luftfarten i Europa.

23. Europaparlamentet uppmanar alla parter och institutioner som är engagerade i översynen av förordning (EEG) nr 95/93 (senast ändrad genom förordning (EG) nr 793/2004), att fokusera på att leverera ny kapacitet på flygplatser snarare än att konkurrera ut de regionala flygtjänsterna från marknaden. Parlamentet anser att det är viktigt för regionala flygplatser att ha tillgång till flygtrafiknav, och anser att detta måste beaktas i samband med översynen av förordning (EEG) nr 95/93, särskilt planerna om sekundärhandel med avgångs- och ankomsttider och det planerade gradvisa införandet av andra marknadsmekanismer, även primärhandel, som skulle kunna innebära delning av länkar mellan regionala flygplatser och större flygtrafiknav.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att iaktta rimlighet vid den administrativa och rättsliga regleringen av frågor gällande styrning av ankomst- och avgångstider på regionala flygplatser, eftersom regleringen annars kan medföra att nätet av förbindelser begränsas. Med tanke på att de stora flygtrafiknaven snart har nått sin maximala kapacitet uppmanar parlamentet kommissionen att utarbeta en strategi för tilldelningen av ankomst- och avgångstider för de regionala flygplatserna i syfte att locka nya flygbolag, främja konkurrensen, minska trafikstockningarna på de största flygplatserna och främja utvecklingen av de regionala flygplatserna.

25. Europaparlamentet beklagar att regionala flygplatser som ligger långt från stadscentrum ofta inte har lämpliga förbindelser med transportnätverket på marken. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla sin intermodala politik och investera i dessa strategiskt viktiga intermodala förbindelser, t.ex. förbindelserna med järnvägsnätet, eftersom sammankopplingen av regionala flygplatser med övriga delar av transportnätet, medräknat andra flygplatser, kommer att leda till ökad användning av regionala flygplatser när flygtrafiknav drabbats av flaskhalsar i kapaciteten.

26. Europaparlamentet noterar att bristen på beslutsamma åtgärder för att öka tillgängligheten till regionala flygplatser genom goda kommunikationer med stadscentrum, bland annat genom investeringar i transportinfrastruktur, hämmar regionernas ekonomiska och samhälleliga utveckling.

27. Europaparlamentet noterar behovet av bättre integrering av olika transportsätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett meddelande som uppmuntrar branschen att utveckla multimodalitet genom gemensamma biljetter för järnvägs- och flygsektorn. Parlamentet påpekar att det redan finns en del sådana system i vissa medlemsstater och uppmanar därför alla parter att utbyta bästa praxis på detta område.

28. Europaparlamentet konstaterar att det finns ett brådskande behov av att garantera flygplatskapacitet i EU för att inte förlora konkurrenskraft i förhållande till andra tillväxtregioner och för att på detta sätt undvika att trafik flyttas till angränsande områden. Parlamentet anser att de regionala flygplatserna kan bidra till att minska trafikstockningarna vid EU:s större flygplatser och till att upprätthålla en ledande ställning.

29. Europaparlamentet anser att utvecklingsplanerna för järnvägs- och vägnäten bör ta hänsyn till flygplatsernas lokalisering, så att flygplatserna kan förbindas med de nya landtransportnät som uppförs. Parlamentet noterar behovet av att utveckla ett nätverk av regionala flygplatser som bygger på integrerade förbindelser med huvudflygplatserna, i syfte att förbättra människors rörlighet och effektivisera godstransporterna.

30. Europaparlamentet uppmärksammar att ett väl utvecklat nätverk av regionala flygplatser även förbättrar passagerarnas säkerhet, bland annat genom att garantera tillgång till ett nätverk av nödfalls- och reservflygplatser i händelse av försämrat väder eller andra förhållanden.

31. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att införliva specialiseringen på godstrafik som ett oumbärligt inslag för att bidra till förvaltningen av flygplatslandskapet och för att optimera användningen av tillgänglig infrastruktur. Parlamentet påpekar att lämplig tillämpning av denna princip jämte lämplig hantering av ankomst- och avgångstiderna för att dela upp passagerartrafik och godstrafik borde bidra till att man kan undvika köer vid de större flygplatserna. Parlamentet framhåller de regionala flygplatsernas betydelse för denna strategi.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

32. Europaparlamentet anser att de regionala flygplatsernas roll är avgörande för den territoriella sammanhållningen och den sociala och ekonomiska utvecklingen i regionerna, särskilt i regioner där det saknas andra transportformer. Parlamentet vill därför att regionala flygplatser ska beaktas i den framtida politiken avseende transeuropeiska transportnät. Parlamentet tror dessutom starkt på att större regionala flygplatser med jämn året-runt-trafik, som bevisligen främjar ekonomisk utveckling, återhämtning för industrin och sysselsättning i deras region, bör inkluderas i planerna beträffande TEN-T-nätverk; detta gäller särskilt flygplatser med ett stort antal anslutningar till tredjeländer och i inomeuropeisk trafik vilka bidrar till att göra transporterna i deras region mer multimodala, samt de regionala flygplatser som kan hjälpa till vid flaskhalsar.

33. Europaparlamentet betonar att näraliggande regionala flygplatser i gränsregioner bör samarbeta i fråga om och samordna användningen av den befintliga kapaciteten, som en förutsättning för att få samfinansiering från EU genom TEN‑T och från sammanhållnings- och regionalfonderna.

34. Europaparlamentet anser att regionala flygplatser som en del av TEN-T skulle kunna spela en ledande roll vid skapandet av ett större gemensamt europeiskt luftrum som omfattar en miljard människor inom EU och angränsande länder, i linje med kommissionens meddelande (COM(2011)0415).

35. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har uppmärksammat parlamentets och rådets begäran i artikel 10.4 i beslut nr 884/2004/EG om att regionala flygplatser ska kopplas till nätverket, särskilt med beaktande av att transporttjänster till Europas regioner måste garanteras samtidigt som tågtransporterna utvecklas, eftersom flygtransporter under vissa omständigheter kan nå längre och betjäna mindre marknader mer effektivt i fråga om tid, kostnader och miljöpåverkan. Parlamentet konstaterar därför att det är mycket viktigt att det finns höghastighets- och långdistanstågförbindelser till flygplatser.

36. Europaparlamentet anser att om flygplatser i större omfattning inkluderas i de nya TEN‑T‑direktiven kommer det att underlätta tillgången till privatfinansiering för flygplatsinfrastruktur och ge en positiv signal till kapitalmarknaderna. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid sin granskning av TEN-T erkänna den viktiga kopplingen mellan regionala flygtjänster och ekonomisk föryngring.

Säkerhet

37. Europaparlamentet noterar att kostnaderna för att införa säkerhetsåtgärder på mindre, regionala flygplatser proportionellt sett är högre än vid större flygplatser som har stordriftsfördelar. Parlamentet anser emellertid att ett eventuellt förslag om finansiering av säkerhetsåtgärder inte får störa konkurrensen mellan flygplatserna eller mellan grupper av flygplatser.

38. Europaparlamentet påminner om att EU-direktivet om flygplatsavgifter(3) endast gäller flygplatser med över fem miljoner passagerare och/eller den största flygplatsen i varje medlemsstat. Parlamentet anser att en bedömning av påverkan på små och medelstora flygplatser borde utgöra en viktig del i granskningen av relevanta direktiv.

39. Europaparlamentet uppmanar rådet att anta en ståndpunkt om flygsäkerhetsavgifter och anser att strängare säkerhetsåtgärder bör betalas av den aktuella medlemsstaten genom allmän beskattning, eftersom flygsäkerhet är en fråga om nationell säkerhet. Parlamentet betonar att motsvarande regler bör gälla alla andra transportsätt för att garantera rättvis konkurrens.

40. Europaparlamentet erkänner behovet av pålitlig utrustning för LAG-screening (vätska, spray och gel), vilket ökar möjligheterna att upptäcka ett stort antal flytande explosionsämnen, och uppmanar kommissionen att beakta konsekvenserna av framtida krav på LAG-screening för regionala flygplatser.

41. Europaparlamentet uppmärksammar den påverkan som nya bestämmelser får på flygfrakten och betonar att många regionala flygplatser är beroende av fraktflyg. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att granska de ekonomiska konsekvenserna av dessa bestämmelser i syfte att garantera att godstransportörer inte flyttar sin verksamhet utanför EU.

Öppenhet

42. Europaparlamentet föreslår att företagen ska vara tvungna att erbjuda alla personer som är bosatta inom EU en kostnadsfri betalningsmöjlighet med kredit- eller betalkort och rekommenderar vidare att inga månadsavgifter eller administrationsavgifter bör tas ut för sådana kort, även om de tillhandahålls av ett företag som är fristående från flygbolaget. Parlamentet rekommenderar också att då flygbolag har en stor andel passagerare som betalar en extra avgift för betalningar ska denna avgift förbjudas och anses utgöra en oundviklig avgift och därför ingå i grundpriset.

43. Europaparlamentet påpekar att medan förvaringsutrymmet kan vara begränsat i vissa flygplan finns det inga allmänna riktlinjer för hand- eller lastrumsbagagets storlek eller vikt på EU-flyg. Parlamentet föreslår att kommissionen uppmuntrar branschen att upprätta gemensamma övre gränser för restriktioner eftersom detta skulle medföra större säkerhet för passagerare när de reser. Parlamentet anser att ICAO måste vara engagerat i denna process för att ett sådant arrangemang ska fungera på en global marknad.

44. Europaparlamentet påpekar att vissa flygbolag tar ut avgifter för att checka in bagage som ofta verkar orimligt höga. Parlamentet uppmanar kommissionen att både med tanke på de rutiner som nämns i punkt 13 och med hänsyn till en rättvis och tydlig prispolitik undersöka detta tillvägagångssätt.

45. Europaparlamentet föreslår att de belopp som flygbolagen kan ta ut för extra bagage och för övervikt bör begränsas.

Tillgänglighet

46. Europaparlamentet uppmanar de regionala flygplatsernas förvaltningsenheter att se till att anläggningarna anpassas efter funktionshindrade personers behov så att dessa kan ta sig runt på flygplatserna på egen hand och enkelt använda alla tjänster.

47. Eftersom de regionala flygplatserna har mindre terminaler, är mer kompakta och mer överskådligt organiserade anser Europaparlamentet att de erbjuder ett mervärde för passagerare med begränsad rörlighet och för familjer som reser tillsammans osv. Parlamentet vill att kommissionen, flygplatserna och andra inblandade aktörer ska följa det exempel som finns i utformningen och konstruktionen av terminaler som är mer tillgängliga och välkomnande för passagerarna.

48. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2011)0250.

(2)

Lag 1/2011 (4 mars 2011) om fastställande av det statliga programmet för civil luftsäkerhet, om ändring av lag 21/2003 om flygnavigeringssäkerhet (7 juli 2003).

(3)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter.


MOTIVERING

Regionala flygplatser och flygtjänster är inte bara viktiga som transportpunkter genom att de gör att EU:s inre marknad kan fungera smidigt genom att flytta människor och varor mellan olika regioner, utan de är också i sig viktiga som generatorer för ekonomisk tillväxt. Tillsammans vidgar de horisonten för traditionella handelsrutter och ger ett lyft åt de städer och regioner som de betjänar. Om man ser till hur viktiga dessa infrastrukturer och tjänster är för människor som bor utanför de större stadsområdena och för EU som helhet, är föredragande mycket bekymrad för att det finns en tendens hos kommissionen att fokusera på större ”flygtrafiknav” för lagförslag inom flygområdet. I detta betänkande har jag lagt fram rekommendationer för att försöka återställa denna balans och uppmärksamma hur regionala flygplatser och flygtjänster ofta har påverkats oavsiktligt av viss EU-lagstiftning men ändå oproportionerligt. Jag har också öppnat för diskussion och politiska alternativ som, om de antas av kommissionen, skulle kunna förbättra den operativa och ekonomiska effektiviteten hos regionala flygplatser och flygtjänster samt förbättra passagerares upplevelse när de använder dessa anläggningar och tjänster.

Redan i min inledning angav jag att regionala flygplatser ger ett stort ekonomiskt bidrag till samhället och ändå har det varit påtagligt svårt att hitta en enda logisk definition på vad som utgör en regional flygplats. Jag har pratat både med kommissionen och intressenter inom branschen och ändå har jag fått många otillräckliga, motsägelsefulla och ofta konkurrerande definitioner. För att kommissionen i framtiden ska kunna se till behovet hos EU:s många regionala flygplatser, tror jag att det behövs en tydlig, konkret, logisk och exakt definition på regionala flygplatser. Det finns väldigt många regionala flygplatser utspridda över hela EU och de skiljer sig mycket i fråga om storlek, vilka tjänster som finns, marknaderna som de betjänar och vilka flygtjänster som finns på dessa flygplatser. Av den anledningen kommer definitioner som bara anger en godtycklig passagerartröskel eller inkluderar vilken flygplats som helst utanför stora städer/regioner visa sig vara olämpliga. Eftersom det för närvarande inte finns någon adekvat definition, har föredragande för detta betänkande valt att ge en enkel och vid definition i vilken en regional flygplats är definierad som vilket ”icke-flygtrafiknav” som helst (oavsett passagerarvolym) och regional flygtjänst som en flygtjänst som avgår och/eller landar på en regional flygplats.

Flyget är en bransch med små marginaler och därför är det viktigt att vi i EU skapar ett flygområde som är starkt, konkurrenskraftigt och ekonomiskt livskraftigt. Detta är särskilt påtagligt på regional nivå där marginalerna kan vara som minst. Förutom de ekonomiska barriärer som vi konfronteras med, drabbas vi också av hinder som gäller flygets påverkan på miljön, trafikstockningar, säkerhet och även behovet av att bättre definiera dess viktiga bidrag till EU:s transportnätverk. Därför har föredragande försökt att beröra alla dessa nyckelområden och inte bara ta upp specifika frågor för regionalflyg utan också sätt som regionalflyg kan spela en roll för att skapa ett mer effektivt flygområde i EU som helhet. Till exempel tror jag att de regionala flygplatser som för närvarande ligger under sin kapacitet, möjligen skulle kunna avlasta en del tungt belastade flygtrafiknav, särskilt för regionaltjänster. Om detta införs rätt skulle det kunna leda till färre trafikstockningar och mer miljöeffektivitet. På liknande sätt uppmanar jag kommissionen, när den arbetar med avgångs- och landningstider, att särskilt uppmärksamma regionala flygplatser och flygtjänster eftersom de riskerar att konkurreras ut från marknaden när man står inför fler sammanslagningar bland större flygplatser, flygbolag och flygbolagsallianser. En monopolistisk marknad utan konkurrens skulle inte bara vara extremt skadlig för regionalflyget utan också för EU‑medborgarna som skulle få färre valmöjligheter och högre priser.

Jag har också uppmanat kommissionen och medlemsstaterna att brådskande påskynda utvecklingen av SESAR och ett gemensamt europeiskt luftrum, eftersom fullförandet skulle kunna leda till stora ekonomiska och miljömässiga besparingar genom större effektivitet och samtidigt ge mindre regioner möjlighet att dra nytta av SESAR-projekt såsom fjärrstyrda torn. Dessutom tror jag att man skulle uppnå större effektivitet inom EU:s transportområde genom att införa större regionala flygplatser i TEN-T Core Network. Jag tror verkligen starkt på att regionala flygtjänster behöver ses som en integrerad del i detta nätverk snarare än en sidoverksamhet till TEN-T-nätverket. Föredragande tror att genom att bättre integrera våra regionala flygplatser i transportnätverket, kan vi uppmuntra branschen att ge EU-invånare fler fördelar, bland annat att utveckla multimodaliteten genom att utfärda en gemensamma biljett för en resa med järnväg och flyg.

Till sist har jag försökt att behandla frågor om öppenhet som i hög grad kan påverka passagerarnas upplevelse och även regionala flygplatsers frihet att välja en inkomstbringande ekonomisk modell. Detta betänkande syftar också till att ta itu med metoder som vissa lågprisflygbolag använder sig av, till exempel den välkända vanan att lägga till oundvikliga avgifter till flygbiljetternas grundpris eller att använda extremt strikta och stela regler om ”ett bagage” vilket allvarligt kan hota livskraften hos den detaljhandelsförsäljning som är en inkomstkälla för regionala flygplatser som ofta har förhandlat fram konkurrenskraftiga landningsavgifter för att dra till sig flygbolag.

Slutsatsen är att jag starkt tror på att europeiska regionala flygplatser och flygtjänster behöver ses som nyckelelement för att skapa ett effektivt och välfungerande EU-transportnätverk som underlättar handel och garanterar mobilitet för ett stort antal människor. Regionalflyg kan spela en väsentlig roll för att se till att fri rörlighet inom EU inte bara är en verklighet för människor som bor i större huvudstäder utan också för EU-medborgare som bor utanför dessa områden. Regionalflyget innebär inte bara att dessa städer och regioner drar nytta av fördelar genom större mobilitet utan också genom att generera turism, ge tillträde till nya marknader och dra till sig fler inkommande ekonomiska investeringar.


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (6.2.2012)

till utskottet för transport och turism

över framtiden för regionala flygplatser och flygtjänster i EU

(2011/2196(INI))

Föredragande: Giommaria Uggias

FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet betonar de regionala flygplatsernas betydelse för luftfarten och den väsentliga roll som de spelar för den territoriella, ekonomiska och sociala sammanhållningen, både inom medlemsstaterna och i EU, genom att de kopplar samman regioner. Parlamentet påpekar att gällande skyldigheter avseende allmännyttiga tjänster måste bevaras och att alla sådana skyldigheter som införs i framtiden måste berättigas av behovet av att garantera tillgängligheten till och den territoriella kontinuiteten i regioner, såsom de yttersta randområdena, avlägsna regioner, öregioner eller centrala områden som inte är anknutna till de viktigaste transportförbindelserna, eftersom lämpliga lufttransportförbindelser skulle göra det möjligt för dem att minska sina geografiska nackdelar. För att detta mål ska kunna nås bör förbättrad intermodalitet prioriteras. Parlamentet välkomnar möjligheten att ingå partnerskapsavtal som stöds av nationella och regionala myndigheter och av flygbolagen. Parlamentet påpekar vidare hur viktiga flygplatser är eftersom de ibland är den enda användbara länken mellan en region och övriga Europa. Parlamentet betonar att regionala flygplatser även behövs i de minst utvecklade regionerna i Europa, där ett välutbyggt väg- eller järnvägsnät saknas. Parlamentet anser därför att nödvändiga förbindelser till regioner måste upprättas. Med hänsyn till den nuvarande ekonomiska krisen och arbetet med att konsolidera budgeten, måste rätt balans uppnås mellan å ena sida varje flygplats behov av att säkra sin konkurrenskraft och finansiella balans och å andra sidan de sociala och regionala behov som måste uppfyllas.

2.  Europaparlamentet anser att en irrationell ökning av antalet regionala flygplatser inte skulle uppfylla effektivitets- och hållbarhetskriterierna. Parlamentet anser tvärtom att befintliga förbindelser bör stärkas, särskilt i områden med geografiska nackdelar (till exempel öar). Parlamentet välkomnar därför alla initiativ som syftar till att utveckla den offentliga transportsektorns roll, även vägtransportsektorn, för att främja förbindelserna.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de regionala myndigheterna att ta hänsyn till att goda lufttransportförbindelser är viktiga för att utveckla den lokala ekonomin och turistnäringen, locka till sig investerare och garantera snabba person- och godstransporter. Parlamentet inser vikten av regionala flygplatser för att förbättra rörligheten och förbindelserna mellan regionerna samt för att bidra till attraktivare regioner. Eftersom turistnäringen visat sin kapacitet att stå emot den ekonomiska krisen, understryker parlamentet att man särskilt måste uppmärksamma alla ekonomiska aspekter eller beslut som kan stödja eller främja näringen, till exempel luftfarts- och flygplatsinfrastrukturprojekt.

4.  Europaparlamentet betonar de regionala flygplatsernas roll som en drivfjäder för att utveckla innovationskluster, eftersom de minskar etableringskostnaderna för nystartade företag, särskilt i avlägset belägna regioner.

5.  Europaparlamentet framhåller de regionala flygplatsernas betydelse för den regionala ekonomiska tillväxten och för att skapa arbetstillfällen, framför allt i mindre utvecklade eller missgynnade regioner, och betonar i detta sammanhang att man bättre måste utnyttja den potential som finns att skapa gröna arbetstillfällen. Parlamentet beklagar emellertid det stora antalet osäkra arbetstillfällen inom sektorn och betonar att personal som arbetar på själva flygplatserna, för företag som tillhandahåller tjänster på flygplatserna eller för de flygbolag som bedriver verksamhet på flygplatserna, måste garanteras tillfredsställande och rimliga anställningsvillkor och löner. Flygplatspersonalens arbetsvillkor måste respekteras och det måste finnas miniminormer för skydd, något som ofta saknas på de flygplatser där den största delen av trafiken sköts av lågprisbolag.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna att utöver ekonomiska och finansiella överväganden även ta hänsyn till miljömässiga, territoriella, geologiska och meterologiska faktorer, samt andra rationella kriterier, när beslut fattas om lokalisering av flygplatser och när regionala flygplatsanläggningar behöver renoveras eller byggas ut. Parlamentet betonar samtidigt vikten av att använda och modernisera befintliga strukturer innan man bygger nya. Parlamentet påpekar också att man vid utvecklingen av luftfarten måste beakta de mål som fastställs i Europa 2020-strategin, och rekommenderar därför flygplatserna att minska koldioxidutsläppen från luftfarten i hela EU:s luftrum med 30 procent före 2020.

7.  Europaparlamentet anser att det är särskilt viktigt att tillämpa intermodala transportlösningar när detta är möjligt, och att det med hänsyn till den aktuella tekniska utvecklingen på området bör inrättas järnvägs- eller vägförbindelser mellan flygplatserna, eftersom detta är ett effektivt sätt att integrera flygplatserna i de nationella och europeiska transportnäten samt att lindra kapacitetsproblemen på de berörda flygplatserna. Parlamentet anser att bättre förbindelser mellan regionala flygplatser och närliggande städer med hjälp av lokala järnvägs- och spårvägslinjer skulle kunna få positiva miljöeffekter och bidra till att rationalisera de regionala transporterna som helhet. Parlamentet betonar att den särskilda situationen i vissa regioner, där fysiska och naturliga särdrag påverkar utvecklingen av intermodalitet, inte får glömmas bort. Parlamentet inser att de regionala flygplatserna kan bidra till att minska stockningarna i passagerartrafiken, och därmed minska överbelastningen av flygplatserna, samt diversifiera lufttransportlederna. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas myndigheter att föreslå planer för att utveckla befintliga regionala flygplatser och göra dem mer effektiva.

8.  Europaparlamentet anser att de regionala flygplatserna, med hänsyn till deras konsekvenser för miljön och ekonomin, bör få tillräckligt stöd av nationella och regionala myndigheter, omfattas av lokalt och regionalt samråd och – på grundval av en kostnads-nyttoanalys – vara berättigade till att ansöka om EU-medel och medel från andra EU‑finansierade finansieringstekniska instrument inom den nya programramen. Parlamentet rekommenderar kommissionen att beakta de möjligheter som de regionala flygplatserna innebär för det centrala europeiska transportnätet.

9.  Europaparlamentet anser att utvecklingen av de regionala flygplatserna bör beaktas i samband med de åtgärder som vidtas inom ramen för målet om regionalt samarbete, i syfte att säkra balans mellan regionernas tillträde till flygplatserna och en samordnad utveckling av transportförbindelserna för att främja territoriell sammanhållning.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna att, utifrån en särskild territoriell prövning som beaktar det gränsöverskridande samarbetet, tillse att flygplatserna ingår i regionernas markanvändningsplaner och beaktas i de regionala utvecklingsstrategierna – framför allt i samband med integrerade planer för hållbar rörlighet – och i förekommande fall i befintliga och framtida makroregionala strategier. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas myndigheter att beakta de regionala flygplatsernas betydelse i samband med förhandlingarna om de framtida operativa programmen.

11. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om vikten av att utarbeta, planera och genomföra gemensamma gränsöverskridande strategier för att utveckla och få tillgång till flygplatsinfrastruktur. Parlamentet betonar vikten av det europeiska regionala samarbetet för att genomföra dessa samordnade strategier, vilket kräver vissa omedelbara gränsöverskridande investeringar. Parlamentet begär att all makroregional samordning inkluderar en ingående undersökning av integrationen på transportområdet, särskilt när det gäller luftfarten, så att en verklig social och territoriell sammanhållning kan uppnås.

12. Europaparlamentet betonar vikten av att stärka konkurrenskraften i de yttersta randområdena och främja integreringen av dessa områden med andra regioner för att minska den ekonomiska klyfta som skiljer dem från resten av Europa.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

26.1.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Evgeni Kirilov, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Heide Rühle, Giommaria Uggias

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Julie Girling


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Petri Sarvamaa

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy