Postup : 2011/0153(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0096/2012

Předložené texty :

A7-0096/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 8
CRE 22/11/2012 - 8

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 13.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0447

ZPRÁVA     ***I
PDF 730kWORD 480k
29. 3. 2012
PE 478.654v02-00 A7-0096/2012

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených pravomocí k přijímání určitých opatření

(COM(2011)0349 – C7‑0162/2011 – 2011/0153(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Jörg Leichtfried

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených pravomocí k přijímání určitých opatření

(COM(2011)0349 – C7‑0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0349),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0162/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0096/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených pravomocí k přijímání určitých opatření

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Za účelem zajištění soudržnosti s ustanoveními zavedenými Lisabonskou smlouvou je nutné provést přezkum platných právních aktů, které před vstupem uvedené smlouvy v platnost nebyly přizpůsobeny regulativnímu postupu s kontrolou. V určitých případech je vhodné takové právní akty změnit tak, aby byly Komisi svěřeny přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Za účelem zajištění soudržnosti s ustanoveními zavedenými Lisabonskou smlouvou je nutné provést přezkum platných právních aktů, které před vstupem uvedené smlouvy v platnost nebyly přizpůsobeny regulativnímu postupu s kontrolou. V určitých případech je vhodné takové právní akty změnit tak, aby byly Komisi svěřeny přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je rovněž vhodné v některých případech uplatňovat některé postupy stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí1.

 

_____________

 

Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3 – odrážka 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a č. 964/2007

vypouští se

Odůvodnění

Úpravou nařízení o systému všeobecných preferencí s ohledem na nový režim prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci se zabývaly oba návrhy souhrnného aktu Komise. Zpráva o Souhrnném aktu o obchodu I zavedla četné pozměňovací návrhy měnící navrhované prováděcí akty na akty v přenesené pravomoci v souladu se Scholzovou zprávou z jara 2011. Oba zpravodajové se proto dohodli na tom, že v zájmu racionálnosti zachovají všechny změny týkající se přizpůsobení nařízení GSP novému postupu projednávání ve výborech uvedenému ve zprávě o Souhrnném aktu o obchodu I. V důsledku toho by měla být vypuštěna odpovídající část ze souhrnného aktu o obchodu II.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3 – odrážka 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

vypouští se

Odůvodnění

Dne 13. října 2011 přijal EP postoj v prvním čtením k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (COD 2010/0036). Toto nové pozměňující nařízení se zabývalo mimo jiné otázkou prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci a zavádí odpovídající ustanovení do nařízení ES č. 1215/2009. Je proto nutné vypustit část týkající se tohoto nařízení ze Souhrnného aktu o obchodu II.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení uvedená v příloze se v souladu s touto přílohou přizpůsobují článku 290 Smlouvy.

Nařízení uvedená v příloze se v souladu s touto přílohou přizpůsobují článku 290 Smlouvy nebo použitelným ustanovením nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EHS) č. 3030/93

Bod odůvodnění 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

 

„vzhledem k tomu, že za účelem zajištění náležitého fungování systému pro řízení dovozu některých textilních výrobků by měla být pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh nařízení zaručující dodatečné možnosti dovozu, zavedení nebo úpravu kvantitativních omezení a zavedení ochranných opatření a systému dohledu za podmínek stanovených v tomto nařízení, svěřena Komisi. Obzvláště důležité je, aby Komise v průběhu přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě. V souvislosti se svou prací na přípravě a provádění aktů v přenesené pravomoc by Komise měla poskytnout veškeré informace a dokumentaci ze svých schůzek s odborníky z členských států. V tomto ohledu by Komise měla zajistit, aby byl Evropský parlament do věci řádně zapojen a vycházet přitom z postupů, jež se osvědčily v předchozích zkušenostech z jiných politických oblastí, s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí přezkum aktů v přenesené pravomoci Evropským parlamentem;“

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1 – bod -1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a. V celém nařízení (EHS) č. 3030/93 se veškeré odkazy na „článek 17“ nahrazují odkazem na „čl. 17 odst. 2“.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1 – bod -1b (nový)

Nařízení (EHS) č. 3030/93

Bod odůvodnění 15 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b. Vkládá se nový bod odůvodnění 15b, který zní:

 

„vzhledem k tomu, že provádění tohoto nařízení vyžaduje jednotné podmínky pro přijetí několika opatření, měla by Komise přijmout tato opatření v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.“

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1 – bod 7 a (nový)

Nařízení (EHS) č. 3030/93

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. V článku 16 se návětí nahrazuje tímto:

 

„1. Komise vede poradním postupem podle čl. 17 odst. 1a konzultace uvedené v tomto nařízení podle těchto pravidel:“

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1 – bod 8

Nařízení (EHS) č. 3030/93

Čl. 16a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 2 odst. 6, čl. 6 odst. 2, článku 8, čl. 10 odst. 13, čl. 10a odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 15 odst. 3 a 5 a článku 19 tohoto nařízení a v čl. 4 odst. 3 přílohy IV a článku 2, čl. 3 odst. 1 a 3 přílohy VII tohoto nařízení je Komisi svěřena na dobu neurčitou.

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 2 odst. 6, čl. 6 odst. 2, článku 8, čl. 10 odst. 13, čl. 10a odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 15 odst. 3 a 5 a článku 19 tohoto nařízení a v čl. 4 odst. 3 přílohy IV a článku 2, čl. 3 odst. 1 a 3 přílohy VII tohoto nařízení je Komisi svěřena na dobu 5 let od...*. Komise předloží zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

––––––––––––––––

 

* OJ: vložte prosím datum: den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Zpravodaj považuje za vhodné dobu přenesení pravomoci na Komisi časově omezit. Takové omezení přináší větší parlamentní kontrolu, když zavazuje Komisi vypracovat nejpozději devět měsíců před koncem daného období o výkonu přenesené pravomoci zprávu. Na druhé straně automatické prodloužení přenesení pravomocí na stejně dlouhé období chrání zákonodárce před nadměrnou administrativní zátěží a usnadňuje provádění společné obchodní politiky. Zpravodaj proto považuje za vhodné pozměnit příslušně návrh Komise ve všech ustanoveních týkajících se výkonu přenesených pravomocí.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1 – bod 8

Nařízení (EHS) č. 3030/93

Čl. 16a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 6, čl. 6 odst. 2, článku 8, čl. 10 odst. 13, čl. 10a odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 15 odst. 3 a 5 a článku 19 tohoto nařízení a čl. 4 odst. 3 přílohy IV a článku 2, čl. 3 odst. 1 a 3 přílohy VII tohoto nařízení vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 6, čl. 6 odst. 2, článku 8, čl. 10 odst. 13, čl. 10a odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 15 odst. 3 a 5 a článku 19 tohoto nařízení a čl. 4 odst. 3 přílohy IV a článku 2, čl. 3 odst. 1 a 3 přílohy VII tohoto nařízení vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o 4 měsíce.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1 – bod 8 a (nový)

Nařízení (EHS) č. 3030/93

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. V článku 17 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011. Poradní výbor předloží své stanovisko ve lhůtě jednoho měsíce ode dne postoupení aktu.“

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1 – bod 8 b (nový)

Regulation (EEC) No 3030/93

Čl. 17 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8b. V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Přezkumný výbor předloží své stanovisko ve lhůtě jednoho měsíce ode dne postoupení aktu.“

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1 – bod 8 c (nový)

Nařízení (EHS) č. 3030/93

Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8c. V článku 17 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a. Pokud má být stanovisko výboru získáno písemným postupem, tento postup se ukončí bez výsledku ve lhůtě pro vydání stanoviska, pokud tak rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.“

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1 – bod 8 d (nový)

Nařízení (EHS) č. 3030/93

Článek 17a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8d. Článek 17a se zrušuje.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 1 – bod 9 a (nový)

Nařízení (EHS) č. 3030/93

Článek 19 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 19a

 

1. Komise předkládá Evropskému parlamentu každých šest měsíců zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

 

2. Součástí zprávy jsou informace o provádění tohoto nařízení.

 

3. Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním této dohody.

 

4. Komise tuto zprávu zveřejní nejpozději do šesti měsíců po jejím předložení Evropskému parlamentu.“

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Bod odůvodnění 22 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

- 1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

 

„(22a) vzhledem k tomu, že za účelem zajištění náležitého fungování systému pro řízení dovozu některých textilních výrobků, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie, by měla být pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o nezbytné změny příloh nařízení, změny dovozních pravidel a uplatňování ochranných opatření a opatření dohledu za podmínek stanovených tímto nařízením, přenesena na Komisi. Obzvláště důležité je, aby Komise v průběhu přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě. V souvislosti se svou prací na přípravě a provádění aktů v přenesené pravomoc by Komise měla poskytnout veškeré informace a dokumentaci ze svých schůzek s odborníky z členských států. V tomto ohledu by Komise měla zajistit, aby byl Evropský parlament do věci řádně zapojen a vycházet přitom z postupů, jež se osvědčily v předchozích zkušenostech z jiných politických oblastí, s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí přezkum aktů v přenesené pravomoci Evropským parlamentem;“

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod -1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Bod odůvodnění 22 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a. Vkládá se nový bod odůvodnění 22b, který zní:

 

„vzhledem k tomu, že provádění tohoto nařízení vyžaduje jednotné podmínky pro přijetí několika opatření, měla by Komise přijmout tato opatření v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.“

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod -1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Bod odůvodnění 22 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b. Vkládá se nový bod odůvodnění 22c, který zní:

 

„vzhledem k tomu, že je vhodné, aby se k přijímání kontrolních opatření používal poradní postup, a to s ohledem na účinky těchto opatření a jejich logiku postupného přijímání konečných ochranných opatření;“

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V článku 5 se ruší odstavec 1.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. V čl. 7 odst. 1 se úvodní část nahrazuje tímto:

 

"1. Pokud je Komisi zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení šetření, pokud jde o podmínky pro dovoz výrobků zmíněných v článku 1, Komise:“

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 2 b (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 7 – odst. 2 – podostavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. V čl. 7 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„2. „Kromě informací poskytovaných podle článku 6 Komise usiluje o získání veškerých informací, které považuje za nutné, a snaží se, pokud to považuje za vhodné, ověřit tyto informace u dovozců, obchodníků, obchodních zástupců, výrobců, obchodních sdružení a organizací.“

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 2 c (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c. V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Usoudí-li Komise, že nejsou nutná žádná kontrolní ani ochranná opatření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o tom, že vyšetřování je skončeno a uvede jeho hlavní závěry.“

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 2 d (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 11 – ost. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d. V čl. 11 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

 

„a) rozhodnout, že zavede následný dohled Unie nad určitým dovozem v souladu s poradním postupem podle čl. 25 odst. 1a;“

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 2 e (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2e. V čl. 11 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

 

„b) rozhodnout pro účely sledování vývoje takového dovozu, že podřídí určitý dovoz předchozímu dohledu Unie v souladu s poradním postupem podle čl. 25 odst. 1a.“

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 2 f (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2f. V čl. 11 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

 

„a) rozhodnout, že zavede následný dohled Unie nad určitým dovozem v souladu s poradním postupem podle čl. 25 odst. 1a;“

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 2 g (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 11 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2g. V čl. 11 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

 

„b) rozhodnout pro účely sledování vývoje takového dovozu, že podřídí určitý dovoz prvotnímu dohledu Unie v souladu s poradním postupem podle čl. 25 odst. 1a.“

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 4 a (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 15 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. V článku 15 se návětí nahrazuje tímto:

 

„Je-li pravděpodobné, že nastane situace uvedená v čl. 12 odst. 2, může Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu v souladu s poradním postupem podle čl. 25 odst. 1a :“

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 6 – písm. -a (nové)

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a) V článku 25 se vkládá odstavec 1a, který zní:

 

„1a. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011. Poradní výbor předloží své stanovisko ve lhůtě jednoho měsíce ode dne postoupení aktu.“

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 6 – písm. -aa (nové)

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 25 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-aa) V článku 25 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Přezkumný výbor předloží své stanovisko ve lhůtě jednoho měsíce ode dne postoupení aktu.“

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 6 – písm. a

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 25 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) V první větě odstavce 3 se slova „článku 13“ nahrazují slovy „čl. 12 odst. 3, článku 13 a 16“.

a) V článku 25 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Pokud má být stanovisko výboru získáno písemným postupem, tento postup se ukončí bez výsledku ve lhůtě pro vydání stanoviska, pokud tak rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.“

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 7

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 25a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3, článku 13, 16 a 28 je Komisi svěřena na dobu neurčitou.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 2 a čl. 12 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem …*. Komise předloží zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

–––––––––––––––

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 7

Nařízení (ES) č. 517/94

Čl. 25a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3, článku 13, 16 a 28 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3, článku 13, 16 a 28 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o 4 měsíce.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 2 – bod 7 a (nový)

Nařízení (ES) č. 517/94

Článek 26 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 26a

 

1. Komise předkládá Evropskému parlamentu každých šest měsíců zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

 

2. Součástí zprávy jsou informace o provádění tohoto nařízení.

 

3. Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním této dohody.

 

4. Komise tuto zprávu zveřejní nejpozději do šesti měsíců po jejím předložení Evropskému parlamentu.“

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 3 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 953/2003

Bod odůvodnění 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

 

Za účelem přidání přípravků na seznam přípravků, na něž se vztahuje toto nařízení, by měla být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravy příloh, svěřena Komisi. Obzvláště důležité je, aby Komise v průběhu přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě. V souvislosti se svou prací na přípravě a provádění aktů v přenesené pravomoc by Komise měla poskytnout veškeré informace a dokumentaci ze svých schůzek s odborníky z členských států. V tomto ohledu by Komise měla zajistit, aby byl Evropský parlament do věci řádně zapojen a vycházet přitom z postupů, jež se osvědčily v předchozích zkušenostech z jiných politických oblastí, s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí přezkum aktů v přenesené pravomoci Evropským parlamentem;“

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 3 – bod -1a (nový)

Nařízení (ES) č. 953/2003

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a. Bod odůvodnění 12 se zrušuje.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 3 – bod 2

Nařízení (ES) č. 953/2003

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v článku 4 je Komisi svěřena na dobu neurčitou.

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 4 je svěřeno Komisi na dobu pěti let počínaje dnem …*. Komise předloží zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

–––––––––––––––––

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 3 – bod 2

Nařízení (ES) č. 953/2003

Čl. 5 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 4 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 4 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o 4 měsíce.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 3 – bod 4 – písm. a (new)

Nařízení (ES) č. 953/2003

Čl. 11 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

Článek 11 se mění takto:

 

a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2. Komise pravidelně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o objemech vývozu uskutečněného za odstupňovanou cenu i o objemech vývozu v rámci partnerských dohod mezi výrobcem a vládou cílové země. Ve zprávě se přezkoumají rozsah zemí a onemocnění a obecná kritéria pro provedení článku 3.“

"2. Komise podává každých šest měsíců Evropskému parlamentu a Radě zprávu o objemech vývozu uskutečněného za odstupňovanou cenu i o objemech vývozu v rámci partnerských dohod mezi výrobcem a vládou cílové země. Ve zprávě se přezkoumají rozsah zemí a onemocnění a obecná kritéria pro provedení článku 3.“

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 3 – bod 4 – písm. b (nové)

Nařízení (ES) č. 953/2003

Čl. 11 – odst. 3 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b) Za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

„3. Evropský parlament může do jednoho měsíce od předložení zprávy Komise pozvat Komisi na ad hoc schůzi svého příslušného výboru, aby prezentovala a vysvětlila veškeré otázky spojené s uplatňováním dohody.“

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 3 – bod 4 – písm. c (nové)

Nařízení (ES) č. 953/2003

Čl. 11 – odst. 4 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

c) Za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

 

„4. Komise tuto zprávu zveřejní nejpozději do šesti měsíců po jejím předložení Evropskému parlamentu a Radě.“

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 4 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 673/2005

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Bod odůvodnění 7 se nahrazuje tímto:

 

„(7) Za účelem provedení nezbytných úprav opatření uvedených v tomto nařízení by měla být pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny výše dodatečných cel nebo seznamů uvedených v přílohách I a II za podmínek stanovených v tomto nařízení, svěřena Komisi. Je zvláště důležité, aby Komise uskutečnila během přípravné fáze příslušné konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě. V souvislosti se svou prací na přípravě a provádění aktů v přenesené pravomoc by Komise měla poskytnout veškeré informace a dokumentaci ze svých schůzek s odborníky z členských států. V tomto ohledu by Komise měla zajistit, aby byl Evropský parlament do věci řádně zapojen a vycházet přitom z postupů, jež se osvědčily v předchozích zkušenostech z jiných politických oblastí, s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí přezkum aktů v přenesené pravomoci Evropským parlamentem;“

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 4 – bod 2

Nařízení (ES) č. 673/2005

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 3 odst. 3 je Komisi svěřena na dobu neurčitou.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3 je Komisi svěřena na dobu pěti let počínaje dnem ….* Komise předloží zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

_____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 4 – bod 2

Nařízení (ES) č. 673/2005

Čl. 4 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o 4 měsíce.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 4 – bod 3 a (nový)

Nařízení (ES) č. 673/2005

Článek 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Článek 7 se nahrazuje tímto:

 

„Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na zrušení tohoto nařízení, jakmile Spojené státy americké plně provedou doporučení Orgánu pro řešení sporů Světové obchodní organizace.“

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 1342/2007

Bod odůvodnění 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

 

K umožnění účinné správy formou přijímání změn omezení dovozu určitých výrobků z oceli by měla být pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny přílohy V, svěřena Komisi. Obzvláště důležité je, aby Komise v průběhu přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě. V souvislosti se svou prací na přípravě a provádění aktů v přenesené pravomoc by Komise měla poskytnout veškeré informace a dokumentaci ze svých schůzek s odborníky z členských států. V tomto ohledu by Komise měla zajistit, aby byl Evropský parlament do věci řádně zapojen a vycházet přitom z postupů, jež se osvědčily v předchozích zkušenostech z jiných politických oblastí, s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí přezkum aktů v přenesené pravomoci Evropským parlamentem;“

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1342/2007

Čl. 31a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v článku 5, čl. 6 odst. 3 a článku 12 je Komisi svěřena na dobu neurčitou.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5, čl. 6 odst. 3 a článku 12 je Komisi svěřena na dobu pěti let počínaje dnem ….* Komise předloží zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 5 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1342/2007

Čl. 31a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 5, čl. 6 odst. 3 a článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 5, čl. 6 odst. 3 a článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o 4 měsíce.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 1528/2007

Bod odůvodnění 16 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

 

Za účelem přijetí ustanovení, jež jsou nezbytná pro uplatňování tohoto nařízení, by měla být pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny přílohy I s cílem zařadit do ní nebo z ní vyjmout regiony nebo státy a s ohledem na zavedení technických změn do přílohy II, jež jsou nezbytné v důsledku použití uvedené přílohy, svěřena Komisi. Je zvláště důležité, aby Komise uskutečnila během přípravné fáze příslušné konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě. V souvislosti se svou prací na přípravě a provádění aktů v přenesené pravomoc by Komise měla poskytnout veškeré informace a dokumentaci ze svých schůzek s odborníky z členských států. V tomto ohledu by Komise měla zajistit, aby byl Evropský parlament do věci řádně zapojen a vycházet přitom z postupů, jež se osvědčily v předchozích zkušenostech z jiných politických oblastí, s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí přezkum aktů v přenesené pravomoci Evropským parlamentem;“

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6 – bod -1a (nový)

Nařízení (ES) č. 1528/2007

Čl. 2 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

"2. Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a změní přílohu I přidáním regionů nebo států ze států AKT, které uzavřely jednání o dohodě mezi Unií a tím regionem nebo státem, který přinejmenším splňuje požadavky článku XXIV GATT 1994.“

Odůvodnění

Návrh Souhrnného aktu o obchodu I předložený Komisí stanovuje režim aktů v přenesené pravomoci pro opatření přijatá podle čl. 2 odst. 2 a 3 a procedurální článek o výkonu přenesení pravomoci. Návrh Souhrnného aktu o obchodu II předložený Komisí zavádí akty v přenesené pravomoci v čl. 4 odst. 4 a článku 23 s odkazem na Souhrnný akt o obchodu I. Oba zpravodajové se dohodli na tom, že v zájmu racionálnosti zachovají veškerá ustanovení týkající se přizpůsobení nařízení 1528/2007 režimu aktů v přenesené pravomoci uvedenému ve zprávě o Souhrnném aktu o obchodu II prostřednictvím pozměňovacích návrhů 14, 15, 16, 17 a 18 a vypuštěním odpovídajících ustanovení ze Souhrnného aktu o obchodu I.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6 – bod -1b (nový)

Nařízení (ES) č. 1528/2007

Čl. 2 – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V čl. 2 odst. 3 se návětí nahrazuje tímto:

 

„3. Tento region nebo stát zůstane na seznamu v příloze I, dokud Komise nepřijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterým změní přílohu I, aby region nebo stát z přílohy vypustila, zejména když“

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6 – bod 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1528/2007

Čl. 4 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem [vloží se číslo(a) článku(ů), který(é) stanoví postup pro přijímání aktů v přenesené pravomoci, v současnosti články 24a až 24c návrhu KOM(2011) 82 v konečném znění], pokud jde o technické změny přílohy II, jejichž provedení je nezbytné v důsledku uplatňování uvedené přílohy.

4. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o technické změny přílohy II, jejichž provedení je nezbytné v důsledku uplatňování uvedené přílohy.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1528/2007

Článek 23

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem [vloží se číslo(a) článku(ů), který(é) stanoví postup pro přijímání aktů v přenesené pravomoci, v současnosti články 24a až 24c návrhu KOM(2011) 82 v konečném znění], pokud jde o technické změny článku 5 a článků 8 až 22, jichž může být zapotřebí v důsledku rozdílů mezi tímto nařízením a dohodami podepsanými a prozatímně uplatňovanými anebo uzavřenými v souladu s článkem 218 Smlouvy s regiony nebo státy uvedenými v příloze I.“

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o technické změny článku 5 a článků 8 až 22, jichž může být zapotřebí v důsledku rozdílů mezi tímto nařízením a dohodami podepsanými a prozatímně uplatňovanými anebo uzavřenými v souladu s článkem 218 Smlouvy s regiony nebo státy uvedenými v příloze I.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 6 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1528/2007

Článek 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 24a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

 

2. Přenesení pravomoci podle čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 4 a článku 23 je svěřeno Komisi na dobu pěti let od ...*. Komise předloží zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3. Přenesení pravomocí uvedených v čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 4 a článku 23 může Evropský parlament nebo Rada kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 4 a článku 23 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o 4 měsíce.“

 

_____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 7 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 55/2008

Bod odůvodnění 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

 

Aby bylo možné upravovat toto nařízení, měla by být pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny, které je třeba provést v návaznosti na změny celních kódů nebo na uzavření dohod s Moldavskem, svěřena Komisi. Obzvláště důležité je, aby Komise v průběhu přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě. V souvislosti se svou prací na přípravě a provádění aktů v přenesené pravomoc by Komise měla poskytnout veškeré informace a dokumentaci ze svých schůzek s odborníky z členských států. V tomto ohledu by Komise měla zajistit, aby byl Evropský parlament do věci řádně zapojen a vycházet přitom z postupů, jež se osvědčily v předchozích zkušenostech z jiných politických oblastí, s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí přezkum aktů v přenesené pravomoci Evropským parlamentem;“

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 7 – bod 2

Nařízení (ES) č. 55/2008

Čl. 8b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v článku 7 je Komisi svěřena na dobu neurčitou.

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 7 je svěřeno Komisi na dobu pěti let počínaje dnem …*. Komise předloží zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

_______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 7 – bod 2

Nařízení (ES) č. 55/2008

Čl. 8b – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o 4 měsíce.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 7 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 55/2008

Článek 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 12a

 

1. Komise předkládá Evropskému parlamentu každých šest měsíců zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

 

2. Součástí zprávy jsou informace o provádění tohoto nařízení.

 

3. Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním této dohody.

 

4. Komise tuto zprávu zveřejní nejpozději do šesti měsíců po jejím předložení Evropskému parlamentu.“

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Oddíl se vypouští

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 9 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 1340/2008

Bod odůvodnění 9a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

 

K umožnění účinné správy určitých omezení by měla být pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny přílohy V, svěřena Komisi. Obzvláště důležité je, aby Komise v průběhu přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě. V souvislosti se svou prací na přípravě a provádění aktů v přenesené pravomoc by Komise měla poskytnout veškeré informace a dokumentaci ze svých schůzek s odborníky z členských států. V tomto ohledu by Komise měla zajistit, aby byl Evropský parlament do věci řádně zapojen a vycházet přitom z postupů, jež se osvědčily v předchozích zkušenostech z jiných politických oblastí, s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí přezkum aktů v přenesené pravomoci Evropským parlamentem;“

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 9 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1340/2008

Čl. 16a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 5 odst. 3 je Komisi svěřena na dobu neurčitou.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3 je Komisi svěřena na dobu pěti let počínaje dnem ….* Komise předloží zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

_____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha 1 – oddíl 9 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1340/2008

Čl. 16a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o 4 měsíce.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – oddíl 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Oddíl se vypouští

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 2.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Souvislosti

Zvažovaný návrh Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá ustanovení týkající se společné obchodní politiky s ohledem na zajištění přenesení pravomocí k úpravě některých opatření (Souhrnný akt o obchodu II) by měl uvést 10 nařízení o obchodní politice do souladu s novými ustanoveními primárního práva obsaženými v Lisabonské smlouvě. Konkrétněji by měl přizpůsobit tato nařízení článku 290, který poprvé zavádí akty v přenesené pravomoci do Evropského práva. Umožňuje to zákonodárci přenést na Komisi pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné. Zákonodárce má pravomoc přenesení pravomoci kdykoli zrušit a přijmout příslušné rozhodnutí sám. Kromě toho může o jakémkoli rozhodnutí ve formě aktu v přenesené pravomoci hlasovat, stačí když Rada nebo Parlament vznese námitku proti návrhu aktu v přenesené pravomoci předloženého Komisí.

Tento návrh Komise doprovází první návrh, který Komise učinila k obchodní politice. Uvedený návrh (COM(2011)0082 – označovaný jako „Souhrnný akt o obchodu I“) pozměňuje některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy, při nichž se Rada účastnila rozhodovaní, které nebyly založeny na rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Navrhuje, aby takové postupy byly převedeny buď do formy aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy, nebo do formy prováděcích aktů podle článku 291.

Návrh Souhrnného aktu o obchodu II přezkoumává všechny zbývající rozhodovací postupy obsažené v právních přepisech týkajících se obchodní politiky za účelem jejich případného přizpůsobení systému pro akty v přenesené pravomoci stanovenému v článku 290. V zásadě se jedná o rozhodovací postupy vycházející z rozhodnutí Rady 1999/468/ES. Komise navrhuje některé postupy převést do formy aktů v přenesené pravomoci.

B. Tato zpráva

1. Vypuštění dvou nařízení z návrhu Komise

Zpravodaj navrhuje vypustit z návrhu Komise následující dvě nařízení:

· Nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a č. 964/2007

Přizpůsobením nařízení GSP novému režimu prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci se zabývají oba návrhy souhrnného aktu vypracované Komisí. Zpráva o Souhrnném aktu o obchodu I zavedla četné pozměňovací návrhy měnící navrhované prováděcí akty na akty v přenesené pravomoci v souladu se Scholzovou zprávou z jara 2011. Oba zpravodajové se proto dohodli na tom, že v zájmu racionálnosti zachovají všechny změny týkající se přizpůsobení nařízení GSP novému postupu projednávání ve výborech uvedenému ve zprávě o Souhrnném aktu o obchodu I. V důsledku toho by měla být vypuštěna odpovídající část ze Souhrnného aktu o obchodu II. Číní tak prostřednictvím pozměňovacích návrhů 1 a 21.

· Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

Dne 13. října 2011 přijal EP postoj v prvním čtením k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (COD 2010/0036). Toto nové pozměňující nařízení se zabývalo mimo jiné otázkou prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci a zavádí odpovídající ustanovení do nařízení ES č. 1215/2009. Je proto nutné vypustit část týkající se tohoto nařízení ze Souhrnného aktu o obchodu II. Děje se tak prostřednictvím pozměňovacích návrhů 2 a 24.

2. Nové body odůvodnění k pozměňovaným nařízením

Návrh Komise se netýkal bodů odůvodnění pozměňovaných nařízení. Zpravodaj zastává názor, že je nezbytné pozměnit body odůvodnění základních aktů s cílem vysvětlit použití aktů v přenesené pravomoci a přesněji stanovit cíl, obsah a předmět přenesení pravomoci. Zpravodaj se rovněž domnívá, že je důležité zajistit odborníkům Parlamentu možnost navštěvovat schůze odborníků pořádané Komisí při přípravě a provádění aktů v přenesené pravomoci. Tyto dvě úvahy se odráží v pozměňovacích návrzích 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 a 22.

3. Časové omezení přenesení pravomoci

Zpravodaj považuje za vhodné dobu přenesení pravomoci na Komisi časově omezit. Takové omezení přináší větší parlamentní kontrolu, když zavazuje Komisi vypracovat nejpozději devět měsíců před koncem daného období o výkonu přenesené pravomoci zprávu. Na druhé straně automatické prodloužení přenesení pravomocí na stejně dlouhé období chrání zákonodárce před nadměrnou administrativní zátěží a usnadňuje provádění společné obchodní politiky.

Zpravodaj navrhuje omezit přenesení pravomocí na pět let. Toto období umožňuje Komisi řádně vykonávat přenesené pravomoci a poskytuje zúčastněným stranám nezbytnou právní jistotu a zároveň zaručuje vhodnou míru parlamentního dohledu v duchu Lisabonské smlouvy. Protože opatření projednávání ve výborech založená na nařízení, jímž se zabývá tato zpráva, nebyla v minulosti přijímána příliš často, umožňuje toto pětileté období dostatečnou informativnost zprávy Komise.

Zpravodaj proto považuje za vhodné pozměnit příslušně návrh Komise ve všech ustanoveních týkajících se výkonu přenesených pravomocí. Činí tak prostřednictvím pozměňovacích návrhů 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 a 23.

4. Nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)

Návrh Souhrnného aktu o obchodu I předložený Komisí stanovuje režim aktů v přenesené pravomoci pro opatření přijatá podle čl. 2 odst. 2 a 3 a procedurální článek o výkonu přenesení pravomoci. Návrh Souhrnného aktu o obchodu II předložený Komisí zavádí akty v přenesené pravomoci v čl. 4 odst. 4 a článku 23 s odkazem na Souhrnný akt o obchodu I. Oba zpravodajové se dohodli, že v zájmu racionálnosti ponechají veškerá ustanovení týkající se přizpůsobení nařízení 1528/2007 režimu aktů v přenesené pravomoci ve zprávě o Souhrnném aktu o obchodu II prostřednictvím pozměňovacích návrhů 14, 15, 16, 17 a 18 a vypuštěním odpovídajících ustanovení ze Souhrnného aktu o obchodu I.

C. ZÁVĚRY

Zpravodaj předkládá zprávu, která je založena na změnách, jež s sebou nese článek 290 Lisabonské smlouvy a který systematicky začleňuje tyto změny do sekundárního práva v oblasti společné obchodní politiky. Cílem zprávy je umožnit Evropskému parlamentu jako přímo volenému zástupci občanů EU plně vykonávat nové nabyté pravomoci a provádět samostatnou parlamentní kontrolu výkonné moci a současně umožnit pružné, časné a předpověditelné provádění společné obchodní politiky.


POSTUP

Název

Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených pravomocí k přijímání určitých opatření

Referenční údaje

COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD)

Datum predložení EP

15.6.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

23.6.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

23.6.2011

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

27.10.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jörg Leichtfried

22.9.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

25.1.2012

1.3.2012

 

 

Datum přijetí

27.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Gabriel Mato Adrover

Datum předložení

2.4.2012

Právní upozornění - Ochrana soukromí