Postup : 2011/0382(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0099/2012

Předložené texty :

A7-0099/2012

Rozpravy :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Hlasování :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0134

DOPORUČENÍ     ***
PDF 164kWORD 98k
3. 4. 2012
PE 480.773v02-00 A7-0099/2012

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Navrhovatelka: Sophia in 't Veld

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (17433/2011),

–   s ohledem na dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států, která je přílohou návrhu rozhodnutí Rady (17433/2011),

–   s ohledem na sdělení Komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí (COM(2010)0492),

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 14. února 2007 o systému SWIFT, dohodě o jmenné evidenci cestujících a transatlantickém dialogu o těchto tématech(1), usnesení ze dne 12. července 2007 o hodnocení dohody o jmenné evidenci cestujících mezi Spojenými státy americkými a EU(2), usnesení ze dne 5. května 2010 o zahájení jednání o dohodách o jmenné evidenci cestujících se Spojenými státy americkými, Austrálií a Kanadou(3) a usnesení ze dne 11. listopadu 2010 o celosvětovém přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících třetím zemím a na doporučení Komise Radě, která se týkají zmocnění k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Austrálií, Kanadou a Spojenými státy(4),

–   s ohledem na stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Komise o globálním přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí ze dne 19. října 2010(5) a o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících a o jejich předávání americkému Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost ze dne 9. prosince 2011(6),

–   s ohledem na stanovisko 7/2010 ke sdělení Komise o globálním přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí ze dne 12. listopadu 2010, které přijala Pracovní skupina pro otázku ochrany údajů vytvořená na základě článku 29, a na dopis o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání údajů jmenné evidence cestujících a o jejich předávání americkému Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost ze dne 6. ledna 2012,

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) ve spojení s čl. 82 odst. 1 druhým pododstavcem písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0511/2011),

–   s ohledem na článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie a na články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0099/2012),

1.  uděluje svůj souhlas k uzavření dohody;

2.  dospěl k závěru, že postup 2009/0187 (NLE) je v návaznosti na nahrazení dohody o PNR mezi Evropskou unií a Spojenými státy z roku 2007 novou dohodou o PNR neplatný;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Spojených států amerických.

(1)

Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 349.

(2)

Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 564.

(3)

Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 70.

(4)

Úř. věst. C 74 E, 13.3.2012, s. 8.

(5)

Úř. věst. C 357, 30.12.2010, s. 7.

(6)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

podle čl. 52 odst. 3 jednacího řádu

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Dohoda mezi EU a USA o předávání údajů PNR neposkytuje záruky, které EP požadoval ve svých předchozích usneseních. Tyto záruky měly rozhodující význam.

Komise nejenže nepředložila faktické důkazy, které by potvrdily tvrzení, že uchovávání a zpracovávání údajů PNR za účelem prosazování práva je nezbytné a přiměřené, ale ani se vážně nezabývala zkoumáním jiných možností, které by narušovaly soukromí cestujících v menší míře.

Komisi se nepodařilo dohodu z roku 2007 nijak zlepšit. Naprosto nepodezřelí cestující budou i nadále profilováni, rozřazováni do neprůhledných kategorií rizik a údaje o nich budou uchovávány po dobu 15 let. Tyto údaje pak budou „plně anonymizovány“, a nikoli vymazány. To vzbuzuje vážné obavy, pokud jde o slučitelnost této dohody s Listinou základních práv Evropské unie a s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a německého ústavního soudu.

Potvrzujeme naše odhodlání spolupracovat se Spojenými státy a dalšími třetími zeměmi v boji proti terorismu, ale jsme přesvědčeni, že paušální uchovávání a zpracovávání údajů jmenné evidence všech cestujících se neslučuje s naším pojetím otevřené společnosti.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (5. 3. 2012)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Navrhovatel: Traian Ungureanu

PA_Leg_Consent

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská unie a Spojené státy americké čelí při zajišťování účinného boje proti mezinárodnímu terorismu jako součásti širšího celosvětového politického programu mnoha společným výzvám. Při tomto společném úsilí slouží sdílení informací, zejména pak předávání jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci, jež provozují lety mezi EU a Spojenými státy, boji proti ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti.

EU a Spojené státy podepsaly v roce 2007 dohodu o PNR, která měla sloužit posílení spolupráce při výměně údajů s cílem omezit mezinárodní terorismus a která je dočasně uplatňována. V květnu 2010 Evropský parlament odmítl udělit svůj souhlas a požadoval opětovné vyjednání provizorní dohody a odkázal přitom na potřebu dosáhnout evropských standardů ochrany údajů. Ve svém usnesení Parlament vyzdvihl své odhodlání k boji proti mezinárodnímu terorismu, organizované a mezinárodní trestné činnosti, jež je klíčovým aspektem evropské vnější činnosti, a zaměřit se na politiku prevence.

Parlament zároveň požadoval ochranu základních práv a zajištění maximálního dodržování práva evropských občanů na soukromí v souladu s příslušnými standardy a normami EU pro ochranu údajů. Vyzval k uzavření nové dohody, která by zavedla mimo jiné vhodné mechanismy pro nezávislý přezkum a soudní dohled, stanovila opatření – v souladu s metodou „dodávání“ (PUSH) – k zajištění toho, aby údaje PNR byly používány pouze za účelem prosazování práva a zajištění bezpečnosti v případě teroristických a mezinárodních trestných činů, a nedovolovala by za žádných okolností používat PNR k vyhledávání dalších údajů a k profilování. Evropský parlament rovněž znovu potvrdil, že klíčovými zásadami musí být nutnost a přiměřenost, bez nichž boj proti terorismu a nadnárodnímu zločinu nemůže být účinný.

Znovu vyjednaná dohoda mezi EU a USA o PNR, jež byla parafována v listopadu 2011 a jež čeká na souhlas Parlamentu, poskytuje lepší základ pro sdílení informací mezi donucovacími orgány EU a USA, zpřísňuje značný počet ustanovení o ochraně údajů evropských občanů a zvyšuje záruky ochrany údajů. Účel zpracování údajů PNR byl omezen na prevenci, odhalování a stíhání teroristických činů a závažných mezinárodních trestných činů, byla omezena doba uchovávání údajů, zveřejňování informací obsažených v PNR bylo právně omezeno a jako standardní postup předávání byla uznána metoda „dodávání“ (PUSH). Jednotlivci tak mají mimo jiné právo na přístup, opravu či výmaz údajů a každý občan EU má nyní možnost žádat účinnou soudní či správní nápravu.

Přestože nový návrh dohody má mnohé nedostatky, zejména pokud jde o široký rozsah používání údajů z PNR, doby uchovávání a obavy z předávání údajů třetím zemím, stojí zpravodaj pevně za dohodou, jež by v zájmu bezpečnosti občanů EU posílila společný boj EU a USA proti mezinárodnímu terorismu. Zpravodaj je naprosto přesvědčen o tom, že je třeba spojit úsilí EU a USA a odvracet teroristickou hrozbu prostřednictvím mnohostranného přístupu, jenž bude zahrnovat sdílení informací a jenž zmírní mnohá rizika.

Vzhledem k výše uvedeným ujednáním zastává zpravodaj názor, že návrh nové dohody je zásadním a nezbytným prvkem úzké transatlantické spolupráce na úspěšném společném boji proti terorismu a poskytuje základní záruky dodržování práv v oblasti ochrany údajů občanů EU.

******

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jakožto věcně příslušný výbor, aby navrhl, aby Parlament udělil k dohodě svůj souhlas.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

12

13

Členové přítomní při konečném hlasování

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Vicente Miguel Garcés Ramón


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

27.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

31

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis

Právní upozornění - Ochrana soukromí