Procedure : 2011/0382(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0099/2012

Indgivne tekster :

A7-0099/2012

Forhandlinger :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Afstemninger :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0134

HENSTILLING     ***
PDF 156kWORD 87k
3.4.2012
PE 480.773v01-00 A7-0099/2012

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Sophia in 't Veld

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 MINDRETALSUDTALELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (17433/2011),

–   der henviser til aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security, der er vedføjet udkast til Rådets afgørelse (17433/2011),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande (KOM(2010)0492),

–   der henviser til sin beslutning af 14. februar 2007 om SWIFT, PNR-ordningen og den transatlantiske dialog om disse spørgsmål(1), af 12. juli 2007 om PNR-aftalen mellem EU og USA(2), af 5. maj 2010 om iværksættelse af forhandlinger om aftaler om passagerlisteoplysninger (PNR-aftaler) med USA, Australien og Canada(3), af 11. november 2010 om den globale tilgang til overførsel af PNR-oplysninger til tredjelande og til henstilling fra Kommissionen til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Australien, Canada og De Forenede Stater(4),

–   der henviser til udtalelserne fra den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse af henholdsvis 19. oktober 2010 om Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande(5) og 9. december 2011 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security(6),

–   der henviser til udtalelse 7/2010 af 12. november 2010 fra Artikel 29-Arbejdsgruppen om Databeskyttelse om Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande og til skrivelsen af 6. januar 2012 om aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security,

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), sammenholdt med artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0511/2011),

–   der henviser til artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0099/2012),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  mener, at procedure 2009/0187(NLE) er forældet, nu hvor PNR-aftalen fra 2007 mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater erstattes af den nye PNR-aftale;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til og De Forenede Staters regering.

(1)

EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 349.

(2)

EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 564.

(3)

EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 70.

(4)

EUT C 74 E af 13.3.2012, s. 8.

(5)

EUT C 357 af 30.12.2010, s. 7.

(6)

EUT C 35 af 9.2.2012, s. 16.


MINDRETALSUDTALELSE

jf. forretningsordenens artikel 52, stk. 3,

af Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Aftalen mellem EU og USA om PNR-oplysninger opfylder ikke de garantier, der stilles krav om i Parlamentets tidligere beslutninger Disse garantier var alle ufravigelige krav

Kommissionen har hverken fremlagt faktuelle beviser til støtte for påstanden om, at lagringen og behandlingen af PNR-oplysninger i retshåndhævelsesøjemed er nødvendig og forholdsmæssig, eller udforsket mindre indgribende alternativer seriøst.

Det er ikke lykkedes for Kommissionen at forbedre aftalen fra 2007 på nogen måde. Intetanende passagerer vil stadig blive profileret, inddelt i utransparente risikokategorier og få deres data lagret i 15 år. Deres data vil derefter blive ”fuldt anonymiserede”, men ikke slettet. Dette giver anledning til alvorlige bekymringer om, hvorvidt aftalen er forenelig med charteret om grundlæggende rettigheder såvel som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols og den tyske forfatningsdomstols praksis.

Vi understreger vores ønske om at samarbejde med USA og andre tredjelande i kampen mod terror, men mener, at uindskrænket lagring og forarbejdning af PNR-data for alle passagerer er uforenelig med vores opfattelse af et åbent samfund.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (5.3.2012)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Ordfører for udtalelse: Traian Ungureanu

PA_Leg_Consent

KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater står over for en række fælles udfordringer i forbindelse med effektiv bekæmpelse af den internationale terrorisme som led i en omfattende global dagsorden. I denne forbindelse skal informationsudveksling, navnlig overførsel af passageroplysninger (PNR) fra de luftfartsselskaber, der opererer flyvninger mellem EU og USA, bidrage til bekæmpe truslen mod den internationale fred og sikkerhed.

For at udbygge deres dataudvekslingssamarbejde, der skal begrænse den internationale terrorisme, undertegnede USA og EU i 2007 en aftale om PNR, som siden da er blevet anvendt på provisorisk basis. I maj 2010 nægtede Europa-Parlamentet at give sin godkendelse og krævede under henvisning til nødvendigheden af at overholde EU's databeskyttelsesbestemmelser, at den provisoriske aftale blev genforhandlet. I sin beslutning understregede Parlamentet, at det var fast besluttet på at bekæmpe den internationale terrorisme samt den organiserede og grænseoverskridende kriminalitet som et nøgleelement i EU's optræden udadtil, og ville derfor føre en forebyggelsespolitik.

Samtidig krævede Parlamentet beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og fuld respekt for EU-borgernes privatliv i overensstemmelse med de relevante EU-standarder og databeskyttelsesnormer. Parlamentet mente, at en ny aftale bl.a. burde indeholde passende mekanismer for uafhængig revision og retsligt tilsyn, bestemmelser – i overensstemmelse med push-metoden – om at begrænse anvendelsen af PNR-oplysninger til retshåndhævende og sikkerhedsmæssige formål i tilfælde af terrorhandlinger og grænseoverskridende kriminalitet, samt forbud mod under nogen omstændigheder at anvende PNR-oplysninger til data mining og profilering. Europa-Parlamentet har også bekræftet, at nødvendighed og forholdsmæssighed forbliver nøgleprincipper, uden hvilke kampen mod terrorismen og den internationale kriminalitet ikke kan blive effektiv.

Den genforhandlede PNR-aftale mellem EU og USA, der blev paraferet i november 2011 og nu afventer Parlamentets godkendelse, sikrer bedre informationsudveksling mellem de retshåndhævende instanser i EU og USA, strammer en række bestemmelser om beskyttelse af EU-borgernes data og forbedrer databeskyttelsesgarantierne. Formålet med behandlingen af PNR-oplysningerne blev begrænset til forebyggelse, afsløring og retsforfølgning af terrorhandlinger og grov grænseoverskridende kriminalitet, lagringsperioden blev begrænset, videreformidling af oplysninger i PNR blev omfattet af retlige begrænsninger, og push-metoden blev anerkendt som standardmetoden til overførsel af oplysninger. Enkeltpersoner fik ret til aktindsigt i deres data og til at korrigere og slette dem, og alle EU-borgere er nu sikret effektiv administrativ klageadgang og adgang til domstolsprøvelse.

Selv om der konstateres en række mangler i det nye udkast til aftale, for så vidt angår navnlig det brede sigte med anvendelsen af PNR, lagringsperioderne og videreoverførsel af data til tredjelande, støtter ordføreren fuldt ud en aftale, der styrker EU's og USA's fælles bekæmpelse af den internationale terrorisme med henblik på EU-borgernes sikkerhed. Han er af den faste overbevisning, at EU og USA skal stå sammen om bekæmpelsen af terrortruslen og bør følge en mangesidig strategi, inklusive informationsudveksling, for at begrænse terrorismens mange farer.

Set i lyset af de anførte bestemmelser mener ordføreren, at det nye udkast til aftale bidrager med et vigtigt og nødvendigt element af tæt transatlantisk samarbejde til den vellykkede fælles bekæmpelse af terrorismen, og at det giver de grundlæggende garantier for overholdelse af EU-borgernes ret til databeskyttelse.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå Parlamentet at give sin godkendelse.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

1.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

12

13

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Vicente Miguel Garcés Ramón


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

31

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik