Menetlus : 2011/0382(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0099/2012

Esitatud tekstid :

A7-0099/2012

Arutelud :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Hääletused :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0134

SOOVITUS     ***
PDF 153kWORD 73k
3.4.2012
PE 480.773v02-00 A7-0099/2012

Nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) sõlmimise kohta

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Sophia in 't Veld

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VÄHEMUSE ARVAMUS
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) sõlmimise kohta

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (17433/2011),

–   võttes arvesse nimetatud nõukogu otsuse eelnõule lisatud Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelist lepingut, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile (17434/2011),

–   võttes arvesse komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta (COM(2010)0492),

–   võttes arvesse oma 14. veebruari 2007. aasta resolutsiooni SWIFTi, reisijate isikuandmete (PNR) lepingu ja neid küsimusi käsitleva atlandiülese dialoogi kohta(1), 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni reisijate isikuandmete (PNR) lepingu kohta Ameerika Ühendriikidega(2), 5. mai 2010. aasta resolutsiooni läbirääkimiste alustamise kohta broneeringuinfot käsitlevate lepingute üle Ameerika Ühendriikide, Austraalia ja Kanadaga(3) ja 11. novembri 2010. aasta resolutsiooni broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi ning komisjoni soovituste kohta nõukogule anda volitused Euroopa Liidu läbirääkimiste alustamiseks Austraalia, Kanada ja Ameerika Ühendriikidega(4),

–  võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 19. oktoobri 2010. aasta arvamust, mis käsitleb komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta(5), ning 9. detsembri 2011. aasta arvamust, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) sõlmimise kohta(6),

–  võttes arvesse artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma 12. novembri 2010. aasta arvamust 7/2010, mis käsitleb Euroopa Komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta, ning 6. jaanuari 2012. aasta kirja, mis käsitleb Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelist lepingut, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile,

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a koostoimes artikli 82 lõike 1 teise lõigu punktiga d ja artikli 87 lõike 2 punktiga a (C7-0511/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 16 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust ning väliskomisjoni arvamust (A7-0099/2012),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  on seisukohal, et menetlus 2009/0187(NLE) on aegunud, sest 2007. aasta Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline broneeringuinfo leping asendatakse uue broneeringuinfo lepinguga;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide valitsusele.

(1)

ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 349.

(2)

ELT C 175 E, 10.7.2008, lk 564.

(3)

ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 70.

(4)

ELT C 74 E, 13.3.2012, lk 8.

(5)

ELT C 357, 30.12.2010, lk 7.

(6)

ELT C 35, 9.2.2012, lk 16.


VÄHEMUSE ARVAMUS

vastavalt kodukorra artikli 52 lõikele 3

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide broneeringuinfo leping ei vasta tagatistele, mida Euroopa Parlament on oma varasemates resolutsioonides nõudnud. Need tagatised on tõesti olulise tähtsusega.

Komisjon ei ole esitanud tõendusmaterjali, mis kinnitaks väidet, et broneeringuinfo säilitamine ja töötlemine õiguskaitse otstarbel on vajalik ja proportsionaalne, samuti ei ole ta tõsiselt uurinud vähem sekkuvate alternatiivsete mooduste kasutamist.

Komisjonil ei ole õnnestunud 2007. aasta lepingut vähimalgi määral täiustada. Endiselt koostatakse täiesti mittekahtlustäratavate reisijate kohta profiil, nad liigitatakse läbipaistmatutesse riskikategooriatesse ja nende andmeid säilitatakse 15 aastat. Pärast seda andmed „anonümiseeritakse täielikult”, selle asemel et neid kustutada. See paneb tõsiselt muretsema, kas leping on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Saksamaa konstitutsioonikohtu kohtupraktikaga.

Me rõhutame oma kindlat tahet teha terrorismivastases võitluses koostööd nii Ameerika Ühendriikidega kui ka muude kolmandate riikidega, kuid oleme seisukohal, et üleüldine, kõiki reisijaid hõlmav broneeringuinfo talletamine ja töötlemine läheb vastuollu meie arusaamaga avatud ühiskonnast.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (5.3.2012)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

nõukogu otsuse eelnõu kohta Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) sõlmimise kohta

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Arvamuse koostaja: Traian Ungureanu

PA_Leg_Consent

LÜHISELGITUS

Euroopa Liidul ja USA-l on lahendada mitmeid ühiseid probleeme, et tagada tulemuslik võitlus rahvusvahelise terrorismi vastu osana laiemast ülemaailmset tegevuskavast. Teabe jagamine, eriti lennureisijate isikuandmeid sisaldava broneeringuinfo (PNR) edastamine ELi ja USA vahelisi lennuliine teenindavate lennuettevõtjate poolt aitab selles ühises ürituses võidelda rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ähvardavate ohtude vastu.

Selleks, et edendada koostööd teabe vahetamisel rahvusvahelise terrorismi tõkestamiseks, sõlmisid EL ja USA 2007. aastal broneeringuinfo töötlemist ja edastamist käsitleva lepingu, mida sestsaadik on kohaldatud ajutises korras. 2010. aasta mais keeldus Euroopa Parlament sellele nõusolekut andmast ja nõudis uusi läbirääkimisi ajutise lepingu üle seoses vajadusega järgida Euroopa andmekaitsestandardeid. Vastuvõetud resolutsioonis rõhutas parlament oma kindlat tahet võidelda rahvusvahelise terrorismi ning organiseeritud rahvusvahelise kuritegevuse vastu, käsitades seda ELi välistegevuse ühe tähtsama elemendina ja taotledes ennetavate meetmete rakendamist.

Ühes sellega nõudis Euroopa Parlament, et kaitstaks põhiõigusi ja ELi kodanikele tagataks maksimaalne eraelu puutumatus kooskõlas ELi standardite ja andmekaitse normidega. Parlament nõudis, et uues lepingus tuleb muu hulgas sätestada asjakohased sõltumatu kontrolli ja õigusliku järelevalve mehhanismid, kehtestada kord broneeringuinfo edastamiseks nn tõukemeetodil ning üksnes korrakaitse ja julgeoleku otstarbel ning terroriaktide ja rahvusvahelise kuritegevuse puhul, samas nõuti, et tingimusteta tuleb keelata broneeringuinfo kasutamine isikuandmete kogumise või profiilide koostamise eesmärgil. Euroopa Parlament on kinnitanud, et vajalikkus ja proportsionaalsus on kaks põhimõtet, mida järgimata ei saa terrorismi ja rahvusvahelise kuritegevuse vastu tulemuslikult võidelda.

Uutel läbirääkimistel kokku lepitud ELi ja USA broneeringuinfo lepinguga, mis parafeeriti 2011. aasta novembris ja ootab praegu Euroopa Parlamendi nõusolekut, tagatakse parem teabevahetus ELi ja USA õiguskaitseasutuste vahel, karmistatakse mitmeid Euroopa kodanike isikuandmete kaitset reguleerivaid sätteid ja tõhustatakse andmekaitsemeetmeid. Broneeringuinfo andmete töötlemist piiratakse nii, et see toimub vaid terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude ennetamise, avastamise ja menetlemise eesmärgil, andmete säilitamise tähtaega piiratakse, broneeringuinfos sisalduva teabe avalikustamisele seatakse õiguslikud piirangud ning andmete edastamise standardmoodusena tunnustatakse nn tõukemeetodit. Üksikisikule antakse muu hulgas õigus oma andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada ning iga ELi kodanik saab nüüd taotleda tõhusat halduslikku ja kohtulikku õiguskaitset.

Kuigi uues lepinguprojektis võib täheldada mitmeid puudusi, eriti seoses broneeringuinfo andmete kasutamise laiema otstarbe, säilitamise tähtaegade ja kolmandatesse riikidesse edasiandmisega, toetab raportöör lepingut, kuna see aitab tugevdada ELi ja USA ühist võitlust rahvusvahelise terrorismi vastu ELi kodanike julgeoleku huvides. Raportöör on veendunud, et EL ja USA peavad terrorismiohule ühisel jõul vastu astuma, kasutades mitmesuguseid vahendeid, sealhulgas teabevahetust, et vähendada terrorismiga seotud ohtusid.

Eespool nimetatud asjaolusid arvestades on raportöör seisukohal, et uus lepinguprojekt on atlandiülese koostöö oluline ja vajalik element, mis aitab edendada ühist võitlust terrorismi vastu ja millega sätestatakse põhilised meetmed ELi kodanike andmekaitseõiguste tagamiseks.

******

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepaneku anda nõusolek lepingu sõlmimiseks.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

12

13

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Vicente Miguel Garcés Ramón


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

27.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

31

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis

Õigusteave - Privaatsuspoliitika