Menettely : 2011/0382(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0099/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0099/2012

Keskustelut :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Äänestykset :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0134

SUOSITUS     ***
PDF 151kWORD 86k
3.4.2012
PE 480.773v02-00 A7-0099/2012

esityksestä neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Sophia in 't Veld

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (17433/2011),

–   ottaa huomioon neuvoston päätösesitykseen liitetyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen matkustajarekisteritietojen käytöstä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (17434/2011),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta (COM(2010)0492),

–   ottaa huomioon 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman SWIFT-järjestelmästä, matkustajarekisteriä koskevasta sopimuksesta ja näistä kysymyksistä käytävästä transatlanttisesta vuoropuhelusta(1), 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman Yhdysvaltojen kanssa tehdystä matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevasta sopimuksesta(2), 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman neuvottelujen aloittamisesta PNR- eli matkustajarekisteritietoja koskevien sopimusten tekemiseksi Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa(3) ja 11. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta sekä komission suosituksista neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin sekä Australian, Kanadan ja Yhdysvaltojen välillä(4),

–   ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 19. lokakuuta 2010 antaman lausunnon matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta annetusta komission tiedonannosta(5) ja 9. joulukuuta 2011 antaman lausunnon esityksestä neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä(6),

–   ottaa huomioon 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän 12. marraskuuta 2010 antaman lausunnon 7/2010 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta annetusta komission tiedonannosta ja 6. tammikuuta 2012 päivätyn kirjeen, jossa käsitellään Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimusta matkustajarekisteritietojen käytöstä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle,

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan yhdessä sen 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti esittämän pyynnön hyväksynnästä (C7-0511/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirja 7 ja 8 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7-0099/2012),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  toteaa, että menettely 2009/0187(NLE) on rauennut, koska vuoden 2007 PNR-sopimus Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä on korvattu uudella PNR-sopimuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle.

(1)

EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 349.

(2)

EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 564.

(3)

EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 70.

(4)

EUVL C 74 E, 13.3.2012, s. 8.

(5)

EUVL C 357, 30.12.2010, s. 7.

(6)

EUVL C 35, 9.2.2012, s. 16.


VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

työjärjestyksen 52 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus PNR-tietojen siirtämisestä ei anna takeita, joita Euroopan parlamentti on edellyttänyt aiemmissa päätöslauselmissaan. Näitä takeita koskevat vaatimukset olivat ehdottomia.

Komissio ei ole esittänyt asiatietoihin perustuvaa näyttöä siitä, että PNR-tietojen siirtäminen lainvalvontatarkoituksiin olisi tarpeellista ja oikeasuhteista, eikä se ole vakavasti tarkastellut vähäisempää puuttumista edellyttäviä vaihtoehtoja.

Komissio ei ole onnistunut parantamaan vuoden 2007 sopimusta millään tavalla. Täysin viattomia matkustajia profiloidaan ja luokitellaan edelleen läpinäkymättömiin riskiryhmiin, ja heidän tietonsa tallennetaan 15 vuodeksi. Tämän jälkeen tiedot tehdään täysin nimettömiksi mutta niitä ei poisteta. Tämän vuoksi on syytä olla vakavasti huolissaan siitä, onko sopimus perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sekä Saksan perustuslakituomioistuimen oikeuskäytännön mukainen.

Korostamme sitoumustamme tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden kolmansien maiden kanssa terrorismin torjumiseksi mutta katsomme, että kaikkien matkustajien PNR-tietojen yleinen säilyttäminen ja käsittely eivät vastaa näkemystämme avoimesta yhteiskunnasta.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.3.2012)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Valmistelija: Traian Ungureanu

PA_Leg_Consent

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionilla ja Yhdysvalloilla on monia yhteisiä haasteita kansainvälisen terrorismin tehokkaan torjunnan varmistamisessa osana laajempaa maailmanlaajuista asialistaa. Tässä yhteisessä toiminnassa tiedonvaihto, erityisesti EU:n ja Yhdysvaltain välistä liikennettä harjoittavien lentoyhtiöiden matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtäminen, edesauttaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta vaarantavan uhan torjuntaa.

Kansainvälisen terrorismin torjumiseksi tehtävän tiedonvaihtoyhteistyön edistämiseksi EU ja Yhdysvallat allekirjoittivat vuonna 2007 matkustajarekisteriä koskevan sopimuksen, jota siitä lähtien on sovellettu väliaikaisesti. Euroopan parlamentti kieltäytyi toukokuussa 2010 antamasta hyväksyntäänsä ja vaati väliaikaisen sopimuksen neuvottelemista uudelleen vedoten tarpeeseen noudattaa EU:n tietosuojanormeja. Parlamentti korosti päätöslauselmassaan, että se osallistuu määrätietoisesti terrorismin ja järjestäytyneen ja kansainvälisen rikollisuuden torjumiseen, pitää sitä keskeisenä osana EU:n ulkoista toimintaa ja aikoo harjoittaa ennaltaehkäisevää politiikkaa.

Samaan aikaan se vaati, että perusoikeuksia on suojeltava ja varmistettava, että EU:n kansalaisten yksityisyyttä kunnioitetaan mahdollisimman tarkasti EU:n asiaankuuluvien säännösten ja tietosuojanormien mukaisesti. Parlamentti vaati, että uudessa sopimuksessa on muun muassa otettava käyttöön asianmukaisia järjestelmiä riippumattomien selvitysten ja oikeudellisen valvonnan toteuttamiseksi, laadittava järjestelyitä – tarjontamenetelmän mukaisesti – PNR-tietojen käyttämiseksi vain lainvalvonta- ja turvallisuustarkoituksiin terrorismirikosten ja kansainvälisten rikosten tapauksissa sekä kiellettävä matkustajarekisteritietojen käyttäminen henkilötietojen louhintaan ja profilointiin kaikissa olosuhteissa. Euroopan parlamentti on myös korostanut, että toimien välttämättömyys ja oikeasuhteisuus ovat edelleen keskeisiä periaatteita, joita ilman terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden torjunta ei voi olla tehokasta.

Uudelleen neuvotellussa EU:n ja Yhdysvaltain välisessä matkustajarekisteritietoja koskevassa sopimuksessa, joka parafoitiin marraskuussa 2011 ja odottaa nyt parlamentin hyväksyntää, parannetaan tiedonvaihtoa EU:n ja Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten välillä, kiristetään useita Euroopan kansalaisten tietosuojaa koskevia määräyksiä ja tehostetaan tietosuojatakeita. Matkustajarekisteritietojen käsittelyn tarkoitukseksi rajattiin terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäiseminen, selvittäminen ja niistä syytteeseen paneminen. Tietojen säilyttämisaikaa rajoitettiin, PNR-tietojen sisällön paljastamiseen sovellettiin laillisia rajoituksia ja tavalliseksi tiedonsiirtomenetelmäksi sovittiin tarjontamenetelmä. Ihmisille varmistettiin oikeus muun muassa saada käyttöönsä, korjata ja poistaa omia henkilötietojaan ja jokainen EU:n kansalainen voi nyt hakea hallinnollisesti tai oikeudellisesti muutosta.

Vaikka uudessa sopimusluonnoksessa on useita puutteita, erityisesti mitä tulee PNR-tietojen käyttämisen laajasti tulkittuun tarkoitukseen, tietojen säilyttämisaikoihin ja tietojen toimittamiseen edelleen kolmansiin maihin, valmistelija kannattaa sopimusta, joka vahvistaisi EU:n ja Yhdysvaltain yhteistä taistelua kansainvälistä terrorismia vastaan EU:n kansalaisten turvallisuuden hyväksi. Valmistelija katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltain on toimittava yhdessä terrorismin uhan torjumiseksi monipuolisella lähestymistavalla, johon kuuluu tiedonvaihto, siihen liittyvien riskien eliminoimiseksi.

Edellä mainittujen seikkojen valossa valmistelija katsoo, että uusi sopimusluonnos on olennainen ja välttämätön osa tiivistä transatlanttista yhteistyötä terrorismin torjumiseksi menestyksekkäästi yhdessä ja se tarjoaa perustavaa laatua olevat takeet EU:n kansalaisten tietosuojaoikeuksien kunnioittamiseksi.

******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

12

13

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Vicente Miguel Garcés Ramón


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

31

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö