AJÁNLÁS az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  3.4.2012 - (17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE)) - ***

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Sophia in 't Veld

  Eljárás : 2011/0382(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0099/2012

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  (17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (17433/2011),

  –   tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának való továbbításáról szóló megállapodásra, amely a fenti tanácsi határozattervezet (17434/2011) mellékletét képezi,

  –   tekintettel az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági közleményre (COM(2010)0492),

  –   tekintettel a SWIFT-ről, a légi utasok adatairól (PNR) szóló megállapodásról, és az ezekkel kapcsolatos transzatlanti párbeszédről szóló 2007. február 14-i[1], az Amerikai Egyesült Államokkal kötött utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak kezelésére vonatkozó megállapodásról szóló 2007. július 12-i[2], az utas-nyilvántartási adatokra (PNR) vonatkozó megállapodásokra irányuló tárgyalások Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával való megkezdéséről szóló 2010. május 5-i[3] és az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről és a Bizottságnak a Tanácshoz intézett, az Európai Unió és Ausztrália, Kanada, illetve az Amerikai Egyesült Államok közötti tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló ajánlásáról szóló 2010. november 11-i[4] állásfoglalásaira,

  –   tekintettel az európai adatvédelmi biztosnak az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági közleménnyel kapcsolatos 2010. október 19-i véleményére[5], valamint az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattal kapcsolatos 2011. december 9-i véleményére[6],

  –   tekintettel az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági közleménnyel kapcsolatosan a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport által elfogadott 7/2010 sz. 2010. november 12-i véleményre, valamint az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 2012. január 6-i levélre,

  –   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdésének a) pontjával, valamint 82. cikke (1) bekezdésének második albekezdésének d) pontjával és 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban benyújtott egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0511/2011),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikke (7) bekezdésére,

  –   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására és a Külügyi Bizottság véleményére (A7-0099/2012),

  1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

  2.  úgy véli, hogy a 2009/0187(NLE) eljárás megszűnt, mivel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló 2007-es megállapodás helyébe az utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló új megállapodás lép;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányának.

  • [1]  HL C 287. E, 2007.11.29., 349. o.
  • [2]  HL C 175. E, 2008.7.10., 564. o.
  • [3]  HL C 81. E, 2011.3.15., 70. o.
  • [4]  HL C 74. E, 2012.3.13., 8. o.
  • [5]  HL C 357., 2010.12.30., 7. o.
  • [6]  HL C 35., 2012.2.9., 16. o.

  KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

  az eljárási szabályzat 52. cikkének (3) bekezdése alapján

  Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

  Az EU és az Egyesült Államok között a PNR-adatok továbbításáról kötött megállapodás nem elégíti ki az EP által korábbi állásfoglalásaiban kért garanciákat. E garanciák valódi alapfeltételek voltak.

  A Bizottság nem mutatott be tényszerű bizonyítékot azon állítás igazolására, hogy a PNR-adatok bűnüldözési célokból történő tárolása és feldolgozása szükséges és arányos volna, és kevésbé jogkorlátozó alternatívákat sem tárt fel.

  A Bizottság semmilyen továbblépést nem tudott elérni a 2007-es megállapodáshoz képest. A teljesen gyanútlan utasokról továbbra is részletes adatokat vesznek fel, átláthatatlan kockázati kategóriákba sorolják őket és adataikat 15 évig tárolják. Az adatokat ezután törlés helyett „teljesen anonimmá” teszik, ami komoly aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a megállapodás összeegyeztethető-e az Alapjogi Chartával, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága és a német alkotmánybíróság joggyakorlatával.

  Hangsúlyozzuk az Egyesült Államokkal és más harmadik országokkal a terrorizmus elleni fellépés keretében folytatott együttműködés iránti elkötelezettségünket, de véleményünk szerint az utas-nyilvántartási adatállomány átfogó, minden utasra kiterjedő megőrzése és feldolgozása összeegyeztethetetlen a nyitott társadalomról alkotott elképzeléseinkkel.

  VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (5.3.2012)

  az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

  az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
  (17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

  A vélemény előadója: Traian Ungureanu

  PA_Leg_Consent

  RÖVID INDOKOLÁS

  A nemzetközi terrorizmus elleni hatékony harc biztosítása, mely egy átfogó menetrend része, számos közös kihívást teremt az Európai Unió és az Egyesült Államok számára. E közös törekvés megvalósításában az információmegosztás, különösen az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) az EU és az USA közötti járatokat üzemeltető légi fuvarozók általi továbbítása a nemzetközi békét és biztonságot érintő fenyegetések elleni harcot szolgálja.

  A nemzetközi terrorizmus megfékezését célzó adatcserére vonatkozó együttműködés elmélyítése érdekében az EU és az USA aláírt egy PNR egyezményt 2007-ben, melyet azóta ideiglenes alapon alkalmaznak. 2010. májusában az Európai Parlament nem adta hozzájárulását, és az európai adatvédelmi előírások betartásának szükségességére hivatkozva kérte az ideiglenes megállapodás újratárgyalását. A Parlament állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy eltökélt a nemzetközi terrorizmus és a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni küzdelemben, amely az EU külső tevékenységének központi elemét képezi, valamint a megelőzés politikájának folytatásában.

  Ezzel egyidejűleg követelte az alapvető jogok védelmét, továbbá az uniós polgárok magánéletének tiszteletben tartásának biztosítását az uniós előírásoknak és az adatvédelmi normáknak megfelelően. Felszólított, hogy egy új megállapodásba foglaljanak bele többek között megfelelő mechanizmusokat a független bírósági felügyeletre, a „PUSH” módszerrel (közvetlen továbbítás) összhangban alakítsanak ki olyan rendelkezéseket, amelyek arra irányulnak, hogy terrorista és transznacionális bűncselekmények esetében a PNR-adatokat csak bűnüldözési és biztonsági célra lehessen felhasználni, valamint minden körülmények között tiltsák meg az adatok adatkitermelés és profilkészítés céljára történő felhasználását. Az Európai Parlament továbbá azt is megerősítette, hogy a szükségesség és az arányosság kulcsfontosságú alapelvek, amelyek nélkül a terrorizmus és a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelem nem lehet hatékony.

  Az EU és az USA közötti újratárgyalt PNR megállapodás, amelyet 2011. novemberben parafáltak és jelenleg a Parlament beleegyezésére vár, bővebb információmegosztást tesz lehetővé az EU és az amerikai bűnüldöző hatóságok között, megszigorít számos, az európai polgárok adatainak védelméről szóló rendelkezést, valamint fokozza az adatvédelmi biztosítékokat. A PNR adatok feldolgozásának célja a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és az ellenük való vizsgálat folytatására korlátozódott, az adatok megőrzési ideje korlátozott volt, a PNR-ben szereplő információk közlése jogi korlátozások alá esett, valamint a továbbítás szabványos módjaként a közvetlen továbbítási módszert („PUSH” módszer) határozták meg. Az egyéneknek joguk van többek között adataikhoz hozzáférni, azokat javítani, illetve törölni, valamint bármely uniós polgár jogosult hatékony közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot kérni.

  Miközben az új megállapodástervezetben számos hiányosságot elismernek, különösen a PNR adatfelhasználás tág célkitűzése, az adatmegőrzési időtartam és a harmadik országok felé történő adattovábbítás iránti aggodalmak tekintetében, az előadó egy olyan megállapodás mellett kötelezi el magát, amely megerősítené az EU és az USA terrorizmus elleni küzdelmét, amelyet állampolgáraik biztonsága érdekében folytatnak Az előadó meg van győződve arról, hogy az EU-nak és az USA-nak egyesülniük kellene a terrorizmus fenyegetésének visszaszorítása érdekében egy sokoldalú megközelítés révén, beleértve az információk megosztását is, hogy számos kockázatot enyhítsenek.

  Figyelembe véve a fenti rendelkezéseket, az előadó úgy véli, hogy az új megállapodástervezet a szoros transzatlanti együttműködés nélkülözhetetlen és szükséges eleme a terrorizmus elleni küzdelem közös sikerének, továbbá alapvető biztonsági elemeket nyújt az uniós polgárok adatvédelmi jogainak tiszteletben tartásához.

  ******

  A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  1.3.2012

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  26

  12

  13

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Vicente Miguel Garcés Ramón

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  27.3.2012

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  23

  31

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis