AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid

  3.4.2012 - (17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE)) - ***

  Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  Rapporteur: Sophia in 't Veld

  Procedure : 2011/0382(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A7-0099/2012

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid

  (17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

  (Goedkeuring)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het ontwerp van besluit van de Raad (17433/2011),

  –   gezien de aan dit ontwerp van besluit van de Raad gehechte overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (17434/2011),

  –   gezien de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen (COM(2010)0492),

  –   gezien zijn resoluties van 14 februari 2007 over SWIFT, de PNR-overeenkomst en de trans-Atlantische dialoog over deze kwesties[1], van 12 juli 2007 over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten[2], van 5 mei 2010 over de opening van onderhandelingen over overeenkomsten inzake persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) met de Verenigde Staten, Australië en Canada[3], en van 11 november 2010 de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen, en over de aanbevelingen van de Commissie aan de Raad om machtiging te verlenen voor het openen van onderhandelingen tussen de Europese Unie en Australië, Canada en de Verenigde Staten[4],

  –   gezien de adviezen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van 19 oktober 2010 inzake de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen[5] en van 9 december 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid[6],

  –   gezien advies 7/2010 van 12 november 2010 betreffende de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record) aan derde landen van de Groep gegevensbescherming artikel 29, en gezien de brief van 6 januari 2012 over de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over het gebruik en de doorgifte van passagiersgegevens aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid,

  –   gezien het verzoek van de Raad om goedkeuring overeenkomstig artikel 218, lid 6, alinea 2, onder a), juncto artikel 82, lid 1, alinea 2, onder d), en artikel 87, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0511/2011),

  –   gezien artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 7 en 8 het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

  –   gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

  –   gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0099/2012),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

  2.  is van oordeel dat procedure 2009/0187(NLE) is komen te vervallen doordat de PNR-overeenkomst van 2007 tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten vervangen is door een nieuwe PNR-overeenkomst;

  3.  verzoekt zijn Voorzitter zijn standpunt te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

  • [1]  PB C 287E van 29.11.2007, blz. 349.
  • [2]  PB C 175E van 10.7.2008, blz. 564.
  • [3]  PB C 81E van 15.3.2011, blz. 70.
  • [4]  PB C 74E van 13.3.2012, blz. 8.
  • [5]  PB C 357 van 30.12.2010, blz. 7.
  • [6]  PB C 35 van 9.2.2012, blz. 16.

  MINDERHEIDSSTANDPUNT

  ingediend overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Reglement

  Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

  De overeenkomst EU/VS betreffende de overdracht van PNR-gegevens voldoet niet aan de waarborgen die door het EP werden gevraagd in zijn eerdere resoluties. Deze waarborgen vormden werkelijke minimumvoorwaarden.

  De Commissie heeft geen feitelijk bewijsmateriaal geleverd om te rechtvaardigen dat de opslag en de verwerking van PNR voor rechtshandhavingsdoeleinden noodzakelijk en evenredig is, noch op een ernstige manier minder indringende alternatieven onderzocht.

  De Commissie heeft op generlei wijze voor verbetering van de overeenkomst van 2007 weten te zorgen. Volledig nietsvermoedende reizigers zullen nog steeds worden geprofileerd, in intransparante risicocategorieën worden ingedeeld, en hun gegevens 15 jaar lang zien bewaard. En ook daarna worden hun gegevens "volledig geanonimiseerd", en niet gewist. Het valt dan ook ten zeerste te betwijfelen of de overeenkomst in overeenstemming is met het Handvest van de grondrechten en met de rechtspraak van het EHRM en het Duitse Constitutionele Hof.

  We benadrukken dat we ernaar streven samen te werken met de Verenigde Staten en andere derde landen om terrorisme te bestrijden, maar we zijn van mening dat de algemene bewaring en verwerking van persoonsgegevens van alle passagiers niet strookt met onze visie van een open samenleving.

  ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (5.3.2012)

  aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

  over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid
  (17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

  Rapporteur voor advies: Traian Ungureanu

  BEKNOPTE MOTIVERING

  De Europese Unie en de Verenigde Staten streven naar een doeltreffende bestrijding van internationaal terrorisme in het kader van een bredere mondiale agenda. Daarbij staan zij voor een aantal gemeenschappelijke uitdagingen. Gezien deze gezamenlijke doelstelling staat de uitwisseling van informatie, met name de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers door luchtvaartmaatschappijen die tussen de EU en de VS vliegen, in het teken van het bestrijden van gevaren voor de internationale vrede en veiligheid.

  Met het oog op een intensievere samenwerking op het gebied van de uitwisseling van gegevens voor het bedwingen van internationaal terrorisme, tekenden de EU en de VS in 2007 een overeenkomst inzake de persoonsgegevens van passagiers, die sindsdien op voorlopige basis is toegepast. In mei 2010 weigerde het Europees Parlement zijn goedkeuring te hechten aan de voorlopige overeenkomst en verzocht het om nieuwe onderhandelingen, met de nadruk op de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming. In zijn resolutie benadrukte het Parlement vastberaden te zijn internationaal terrorisme en georganiseerde en grensoverschrijdende misdaad te bestrijden als essentieel onderdeel van het Europees extern optreden, en een preventief beleid te voeren.

  Daarnaast verzocht het Parlement om de bescherming van de grondrechten en strenge eerbiediging van de privacy van EU-burgers, in overeenstemming met de desbetreffende EU-normen en de normen voor gegevensbescherming. Het drong erop aan dat de nieuwe overeenkomst onder meer adequate mechanismen zou invoeren voor onafhankelijke herziening en rechterlijk toezicht, dat zij – volgens de PUSH-methode – regelingen zou vastleggen voor het exclusieve gebruik van persoonsgegevens voor wetshandhaving en veiligheidsdoeleinden in geval van terroristische misdrijven en grensoverschrijdende misdaad, en dat zij een absoluut verbod zou inhouden op het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor datamining en profilering. Het Europees Parlement bevestigde ook dat noodzakelijkheid en evenredigheid sleutelvoorwaarden blijven voor een doeltreffende strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende misdaad.

  De nieuwe onderhandelingen over de overeenkomst inzake persoonsgegevens van passagiers, die in november 2011 werd geparafeerd en nu nog door het Parlement moet worden goedgekeurd, hebben gezorgd voor een betere uitwisseling van informatie tussen de wetshandhavingsinstanties van de EU en de VS, de aanscherping van een aantal bepalingen over de bescherming van gegevens van Europese burgers en betere garanties inzake gegevensbescherming. De doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens van passagiers werd beperkt tot het voorkomen, opsporen en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige grensoverschrijdende misdaad, de bewaringstermijn van de gegevens werd verkort, de bekendmaking van persoonsgegevens van passagiers werd aan wettelijke beperkingen onderworpen, en de PUSH-methode werd als standaardmanier van doorgifte erkend. Eenieder krijgt onder meer het recht zijn gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen en iedere EU-burger kan nu beroep instellen bij een administratieve of rechterlijke instantie.

  Hoewel moet worden toegegeven dat de nieuwe ontwerpovereenkomst enigszins tekortschiet wat betreft de brede doelstellingen van het gebruik van de persoonsgegevens van passagiers, de bewaartermijnen en de punten van zorg met betrekking tot de verdere doorgifte van gegevens aan derde landen, hecht de rapporteur waarde aan een overeenkomst die de gemeenschappelijke strijd van de EU en de VS tegen internationaal terrorisme versterkt, wat de veiligheid van de EU-burgers ten goede komt. Hij is er vast van overtuigd dat de EU en de VS de terroristische dreiging gezamenlijk zullen doen wijken door middel van een meervoudige benadering, met inbegrip van de uitwisseling van informatie, zodat de vele risico's zullen worden ingeperkt.

  Gezien bovenstaande overwegingen is de rapporteur van oordeel dat de nieuwe ontwerpovereenkomst een essentieel en noodzakelijk onderdeel vormt van een nauwe trans-Atlantische samenwerking met het oog op een succesvolle gemeenschappelijke strijd tegen het terrorisme, en basisgaranties biedt voor de waarborging van het recht op gegevensbescherming van de EU-burgers.

  ******

  De Commissie buitenlandse zaken vraagt de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken die ten principale bevoegd is, om voor te stellen dat het Europees Parlement zijn instemming geeft.

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  1.3.2012

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  26

  12

  13

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

  Vicente Miguel Garcés Ramón

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  27.3.2012

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  23

  31

  1

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

  Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis