Procedură : 2011/0382(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0099/2012

Texte depuse :

A7-0099/2012

Dezbateri :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Voturi :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0134

RECOMANDARE     ***
PDF 166kWORD 102k
3.4.2012
PE 480.773v02-00 A7-0099/2012

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Sophia in 't Veld

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 OPINIE MINORITARĂ
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (17433/2011),

–   având în vedere Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, anexat la proiectul de decizie a Consiliului (17434/2011),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o abordare globală a transferului de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe (COM(2010)0492),

–   având în vedere rezoluțiile sale din 14 februarie 2007 privind SWIFT, acordul PNR și dialogul transatlantic pe aceste teme(1), din 12 iulie 2007 referitoare la acordul privind registrul pentru evidența călătorilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii(2), din 5 mai 2010 referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada(3), și din 11 noiembrie 2010 referitoare la abordarea globală privind transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țările terțe și la recomandările Comisiei adresate Consiliului de a autoriza inițierea de negocieri între Uniunea Europeană și Australia, Canada și Statele Unite(4),

–   având în vedere avizele Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 19 octombrie 2010 cu privire la Comunicarea Comisiei privind o abordare globală referitoare la transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe(5) și din 9 decembrie 2011 referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite(6),

–   având în vedere avizul nr. 7/2010 din 12 noiembrie 2010 cu privire la Comunicarea Comisiei Europene privind o abordare globală referitoare la transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe, adoptat de Grupul de lucru „Articolul 29” privind protecția datelor și scrisoarea din 6 ianuarie 2012 referitoare la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite,

–   având în vedere cererea de aprobare transmisă de Consiliu în conformitate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), coroborat cu articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) și cu articolul 87 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0511/2011),

–   având în vedere articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0099/2012),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  consideră că procedura 2009/0187(NLE) a devenit caducă în urma înlocuirii Acordului PNR din 2007 dintre Uniunea Europeană și Statele Unite cu noul Acord PNR;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului Statelor Unite ale Americii.

(1)

JO C 287 E, 29.11.2007, p. 349.

(2)

JO C 175 E, 10.7.2008, p. 564.

(3)

JO C 81 E, 15.3.2011, p. 70.

(4)

JO C 74 E, 13.3.2012, p. 8.

(5)

JO C 357, 30.12.2010, p.7.

(6)

JO C 35, 9.2.2012, p. 16.


OPINIE MINORITARĂ

depusă în conformitate cu articolul 52 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

de Jan Philipp Albrecht și Rui Tavares

Acordul UE-SUA privind transferul datelor PNR nu îndeplinește garanțiile cerute de PE în rezoluțiile sale anterioare. Aceste garanții constituiau niște condiții sine qua non.

Comisia nici nu a prezentat dovezi concrete în sprijinul afirmației că stocarea și procesarea PNR în scopuri de respectare a legii sunt necesare și proporționale, nici nu a analizat în mod serios alternative mai puțin invazive.

Comisia nu a reușit să aducă nicio îmbunătățire acordului din 2007. Unor călători față de care nu există nicio suspiciune li se vor stabili tipologii personale, aceștia vor fi clasificați în categorii de risc netransparente, iar datele aferente vor fi stocate pe o perioadă de 15 ani. Aceste date vor deveni apoi „complet anonime” în loc să fie șterse. Acest lucru dă naștere unor serioase preocupări cu privire la compatibilitatea acordului cu dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale, precum și cu jurisprudența CEDO și a Curții Constituționale a Germaniei.

Subliniem angajamentul nostru de a coopera cu Statele Unite și cu alte țări terțe în lupta împotriva terorismului, dar considerăm că păstrarea și prelucrarea generalizată a datelor tuturor pasagerilor din registru sunt incompatibile cu viziunea noastră privind o societate deschisă.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (5.3.2012)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Raportor pentru aviz: Traian Ungureanu

PA_Leg_Consent

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii se confruntă cu o serie de provocări comune în eforturile lor de combatere eficientă a terorismului internațional, ca parte a unei agende globale mai largi. În cadrul acestor eforturi comune, comunicarea reciprocă a informațiilor, în special transferul de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) de către operatorii de curse aeriene dintre UE și SUA, vine în sprijinul combaterii amenințărilor la adresa păcii și securității internaționale.

Pentru a amplifica cooperarea privind schimburile de date menit să limiteze terorismul internațional, UE și SUA au semnat un acord privind PNR în 2007, care s-a aplicat de atunci cu titlu provizoriu. În mai 2010, Parlamentul European a refuzat să-și dea acordul și a cerut renegocierea acordului provizoriu, referindu-se la necesitatea de a respecta standardele europene de protecția datelor. Parlamentul a subliniat în rezoluția sa hotărârea de a lupta împotriva terorismului internațional și a criminalității organizate și transnaționale, ca o componentă esențială a acțiunii externe a UE, precum și hotărârea de a urma o politică de prevenire.

Totodată, a cerut să se protejeze drepturile fundamentale și să se asigure cel mai mare respect pentru viața personală a cetățenilor UE, conform standardelor și normelor UE privind protecția datelor. Parlamentul a solicitat ca noul acord să introducă, inter alia, mecanisme adecvate pentru revizuirea independentă și supravegherea judiciară, să prevadă aranjamente (în conformitate cu metoda PUSH) privind folosirea datelor PNR numai pentru aplicarea legilor și din rațiuni de securitate în cazurile de infracțiuni teroriste și criminalitate transnațională, precum și să interzică cu desăvârșire folosirea PNR pentru extragerea de date și realizarea de profiluri psihologice. Parlamentul European a reafirmat, de asemenea, că necesitatea și proporționalitatea rămân principii esențiale, fără de care lupta împotriva terorismului și criminalității transnaționale nu poate fi eficientă.

Acordul renegociat între UE și SUA dedicat PNR, care a fost inițiat în noiembrie 2011 și așteaptă acum aprobarea Parlamentului, stipulează o mai bună partajare a informațiilor între agențiile de aplicare a legii din UE și SUA, întărește o serie de dispoziții privind protecția datelor cetățenilor UE și consolidează garanțiile de protecție a datelor. Procesarea datelor PNR a fost limitată la prevenirea, detectarea și urmărirea în instanță a actelor teroriste și a criminalității internaționale grave, perioada de păstrare a datelor a fost limitată, divulgarea informațiilor prevăzute în PNR a fost supusă limitărilor legale, iar metoda PUSH a fost recunoscută ca modalitatea standard de transfer. Pentru persoanele individuale s-a prevăzut dreptul, printre altele, de a-și accesa, corecta și șterge datele, iar orice cetățean al UE poate acum formula căi de atac administrative și judiciare efective.

Deși au fost semnalate o serie de deficiențe în noul proiect de acord, mai ales în ceea ce privește obiectivul general de folosire a datelor PNR, perioadele de păstrare a datelor și îngrijorări privind transferul ulterior de date către țările terțe, raportorul este în favoarea unui acord care să consolideze lupta comună a Uniunii Europene și a SUA împotriva terorismului internațional, în interesul securității cetățenilor UE. Raportorul este ferm convins că UE și SUA trebuie să fie unite în respingerea amenințării teroriste, adoptând un demers multidimensional, inclusiv partajarea informațiilor, pentru a reduce riscurile.

Având în vedere considerațiile de mai sus, raportorul consideră că noul proiect de acord este un element esențial și necesar al unei cooperări transatlantice strânse pentru a combate împreună cu succes terorismul și oferă garanțiile de bază pentru respectarea drepturilor de protecție a datelor cetățenilor UE.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să aprobe acordul.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

1.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

12

13

Membri titulari prezenți la votul final

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Membri supleanți prezenți la votul final

Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Vicente Miguel Garcés Ramón


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

31

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis

Aviz juridic - Politica de confidențialitate