ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

3.4.2012 - (17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld

Postup : 2011/0382(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0099/2012

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (17433/2011),

–   so zreteľom na Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických, ktorá je pripojená k návrhu rozhodnutia Rady (17434/2011),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín (COM(2010)0492),

–   so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. februára 2007 o prípade SWIFT, dohode o PNR a transatlantickom dialógu o týchto otázkach[1]; z 12 júla 2007 o dohode so Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR)[2]; z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou[3]; a z 11. novembra 2010 o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín a o odporúčaní Komisie Rade na začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Austráliou, Kanadou a USA[4],

–   so zreteľom na stanoviská Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 19. októbra 2010 k oznámeniu Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín[5] a z 9. decembra 2011 k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických[6],

–   so zreteľom na stanovisko 7/2010 z 12. novembra 2010 k oznámeniu Európskej komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín, ktoré prijala pracovná skupina zriadená podľa článku 29, a na list zo 6. januára 2012 týkajúci sa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických,

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) v spojení s článkom 82 ods. 1 druhým pododsekom písm. d) a článkom 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0511/2011),

–   so zreteľom na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0099/2012),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  domnieva sa, že postup 2009/0187(NLE) je neplatný v dôsledku toho, že dohodu o PNR medzi Európskou úniou a USA z roku 2007 nahradila nová dohoda o PNR;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde Spojených štátov amerických.         MENŠINOVÉ STANOVISKO

predložený v súlade s článkom 52 ods. 3 rokovacieho poriadku,

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Dohoda medzi EÚ a USA o prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom nespĺňa záruky, ktoré EP požadoval vo svojich predchádzajúcich uzneseniach. Tieto záruky predstavovali skutočné hranice.

Komisia nepredložila faktické dôkazy tvrdení, že uchovávanie a spracovávanie údajov PNR na účely presadzovania práva je potrebné a primerané, ani zodpovedne nepreskúmala alternatívne opatrenia, ktoré by predstavovali menší zásah do súkromia.

Komisia nedokázala žiadnym spôsobom zlepšiť dohodu z roku 2007. Nič netušiaci cestujúci budú naďalej profilovaní, triedení do netransparentných kategórií rizika a ich údaje sa budú uchovávať 15 rokov. Ich údaje budú potom „úplne anonymizované“, nie však zmazané. Vznikajú preto vážne pochybnosti o zlučiteľnosti tejto dohody s Chartou základných práv i s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a nemeckého ústavného súdu.

Zdôrazňujeme naše odhodlanie spolupracovať s USA a ďalšími tretími krajinami v boji proti terorizmu, ale sme presvedčení, že celoplošné uchovávanie a spracovávanie osobných záznamov o všetkých cestujúcich je nezlučiteľné s našou víziou otvorenej spoločnosti.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 74 E, 13.3.2012, s. 8.
  • [5]  Ú. v. EÚ C 357, 30.12.2010, s. 7.
  • [6]  Ú. v. EÚ C 35, 9.2.2012, s. 16.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (5.3.2012)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických
(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Traian Ungureanu

PA_Leg_Consent

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia a Spojené štáty stoja pri zabezpečovaní účinného boja proti medzinárodnému terorizmu ako súčasti širšieho celosvetového programu pred niekoľkými spoločnými výzvami. Pri tomto ich spoločnom úsilí slúži spoločné využívanie informácií, najmä postupovanie osobných záznamov o cestujúcich (PNR) leteckými dopravcami, ktorí prevádzkujú lety medzi EÚ a USA, ako nástroj na boj proti ohrozeniu medzinárodného mieru a bezpečnosti.

S cieľom zintenzívniť svoju spoluprácu v oblasti výmeny údajov, ktorej cieľom je zabrániť šíreniu medzinárodného terorizmu, podpísali EÚ a USA v roku 2007 dohodu o PNR, ktorá sa odvtedy dočasne uplatňuje. V máji 2010 odmietol Európsky parlament udeliť svoj súhlas a požiadal o opätovné prerokovanie tejto dočasnej dohody s odvolaním sa na nevyhnutnosť dodržiavania európskych noriem týkajúcich sa ochrany údajov. Parlament vo svojom uznesení zdôraznil svoje odhodlanie bojovať proti medzinárodnému terorizmu a organizovanému a nadnárodnému zločinu, čo je hlavným prvkom európskej vonkajšej činnosti, a vykonávať politiku prevencie.

Súčasne požadoval ochranu základných práv a zabezpečenie maximálneho rešpektovania súkromia občanov EÚ v súlade s príslušnými štandardmi a normami EÚ týkajúcimi sa ochrany údajov. Vyzval na uzatvorenie novej dohody, ktorou by sa okrem iného zaviedli vhodné mechanizmy nezávislej kontroly a súdneho dohľadu, stanovili opatrenia – v súlade so systémom aktívneho doručovania (tzv. metódou push) – na zabezpečenie toho, aby sa údaje PNR používali iba na účely presadzovania práva a bezpečnosti v prípade teroristických trestných činov a nadnárodného zločinu, a ktorou by sa za žiadnych okolností nepovoľovalo využívanie údajov PNR na hĺbkovú analýzu a vytváranie profilov. Európsky parlament tiež opätovne potvrdil, že nevyhnutnosť a proporcionalita zostávajú hlavnými zásadami, bez ktorých by boj proti terorizmu a nadnárodnému zločinu nemohol byť účinný.

V opätovne prerokovanej dohode medzi EÚ a USA o údajoch PNR, ktorá bola parafovaná v novembri 2011 a teraz čaká na súhlas Parlamentu, sa ustanovuje lepšie spoločné využívanie informácií orgánmi EÚ a USA pre presadzovania práva, sprísňuje sa niekoľko ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov o európskych občanoch a posilňujú sa záruky ochrany údajov. Účel spracovávania údajov PNR sa obmedzil na predchádzanie teroristickým trestným činom a závažným nadnárodným zločinom a na ich odhaľovanie a stíhanie, obmedzilo sa obdobie uchovávania údajov, sprístupnenie informácií obsiahnutých v PNR má podliehať právnym obmedzeniam a za bežný spôsob prenosu údajov sa uznal systém aktívneho doručovania (tzv. metóda push). Jednotlivcom bolo okrem iného udelené právo na prístup k vlastným údajom a na ich opravu a vymazanie a každý občan EÚ má teraz možnosť požiadať o účinnú správnu a súdnu nápravu.

Napriek tomu, že v novom návrhu dohody bolo zistených niekoľko nedostatkov, najmä pokiaľ ide o široký účel využívania údajov PNR, obdobie ich uchovávania a obavy z postúpenia údajov tretím krajinám, spravodajca podporuje dohodu, ktorou by sa posilnil spoločný boj EÚ a USA proti medzinárodnému terorizmu v záujme bezpečnosti občanov EÚ. Spravodajca je pevne presvedčený, že EÚ a USA by mali spojiť svoje sily pri odstraňovaní hrozby terorizmu s cieľom oslabiť mnohé riziká, ktoré s ním súvisia, a to pomocou presadzovania viacstranného prístupu vrátane spoločného využívania informácií.

Vzhľadom na uvedené ustanovenia sa spravodajca domnieva, že nový návrh dohody je podstatnou a nevyhnutnou súčasťou úzkej transatlantickej spolupráce v rámci úspešného spoločného boja proti terorizmu a poskytuje základné záruky pre dodržiavanie práv občanov EÚ v oblasti ochrany ich údajov.

******

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky parlament udelil súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

26

12

13

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Vicente Miguel Garcés Ramón

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

31

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis