Postopek : 2011/0382(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0099/2012

Predložena besedila :

A7-0099/2012

Razprave :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Glasovanja :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0134

PRIPOROČILO     ***
PDF 159kWORD 97k
3.4.2012
PE 480.773v02-00 A7-0099/2012

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Sophia in 't Veld

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MANJŠINSKO MNENJE
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (17433/2011),

–   ob upoštevanju Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost, priloženega temu osnutku sklepa Sveta (17434/2011),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) tretjim državam (COM(2010)0492),

–   ob upoštevanju resolucij z dne 14. februarja 2007 o družbi SWIFT, sporazumu PNR in čezatlantskem dialogu o teh vprašanjih(1), z dne 12. julija 2007 o Sporazumu z Združenimi državami Amerike o uporabi evidence imen letalskih potnikov (PNR)(2), z dne 5. maja 2010 o začetku pogajanj o sporazumih o evidencah imen letalskih potnikov z Združenimi državami Amerike, Avstralijo in Kanado(3), in z dne 11. novembra 2010 o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) tretjim državam in o priporočilih Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj med Evropsko unijo ter Avstralijo, Kanado in Združenimi državami Amerike(4),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 19. oktobra 2010 o sporočilu Komisije o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov tretjim državam(5) in njegovega mnenja z dne 9. decembra 2011 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost(6),

–   ob upoštevanju mnenja št. 7/2010 z dne 12. novembra 2010 o sporočilu Komisije o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov tretjim državam, ki ga je sprejela delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29, ter pisma z dne 6. januarja 2012 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost,

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točko (a) drugega pododstavka člena 218(6), v povezavi s točko (d) drugega pododstavka člena 82(1), in točko (a) člena 87(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7–0511/2011),

–   ob upoštevanju člena 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju členov 81 in 90(7) Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenje Odbora za zunanje zadeve (A7-0099/2012),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  meni, da je postopek 2009/0187(NLE) postal brezpredmeten, ker je bil sporazum o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike iz leta 2007 nadomeščen z novim sporazumom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi Združenih držav Amerike.

(1)

UL C 287 E, 29.11.2007, str. 349.

(2)

UL C 175 E, 10.7.2008, str. 564.

(3)

UL C 81 E, 15.3.2011, str. 70.

(4)

UL C 74 E, 13.3.2012, str. 8.

(5)

UL C 357, 30.12.2010, str. 7.

(6)

UL C 35, 9.2.2012, str. 16.


MANJŠINSKO MNENJE

v skladu s členom 52(3) Poslovnika

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Sporazum med EU in ZDA o prenosu podatkov PNR ne izpolnjuje jamstev, ki jih je v svojih prejšnjih resolucijah zahteval Evropski parlament. Ta jamstva so bila resnična rdeča nit.

Komisija ni niti predstavila stvarnih dokazov, ki bi podpirali trditev, da je shranjevanje in obdelava podatkov PNR za namene kazenskega pregona potrebno in sorazmerno, niti ni resno raziskala manj vsiljivih možnosti.

Komisija ni na nobenem področju uspela izboljšati sporazuma iz leta 2007. Nič hudega sluteči potniki bodo še vedno izpostavljeni profiliranju in razvrščeni v nepregledne kategorije tveganosti, njihovi podatki pa se bodo najprej hranili 15 let, potem pa bodo „popolnoma anonimizirani“, ne pa tudi izbrisani. Zato se pojavljajo resni pomisleki glede skladnosti sporazuma z Listino o temeljnih pravicah in s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in nemškega ustavnega sodišča.

Poudarjamo našo zavezo sodelovanju z ZDA in ostalimi tretjimi državami v boju proti terorizmu, vseeno pa menimo, da se posplošeno shranjevanje in obdelava podatkov vseh potnikov iz evidence podatkov o potnikih ne sklada z našo predstavo odprte družbe.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (5.3.2012)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Pripravljavec mnenja: Traian Ungureanu

PA_Leg_Consent

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska unija in ZDA se soočata s številnimi skupnimi izzivi pri zagotavljanju učinkovitega boja proti mednarodnemu terorizmu kot dela širše globalne agende. Pri teh skupnih prizadevanjih je izmenjava informacij, zlasti prenos podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR–„Passenger Name Record“) od letalskih prevoznikov, ki opravljajo lete med EU in ZDA, namenjena boju proti ogrožanju mednarodnega miru in varnosti.

EU in ZDA sta za poglobitev sodelovanja pri izmenjavi podatkov, ki je namenjena omejevanju mednarodnega terorizma, leta 2007 podpisali sporazum o uporabi in prenosu PNR, ki se odtlej uporablja na začasni podlagi. Maja 2010 je Evropski parlament zavrnil odobritev sporazuma in zahteval ponovna pogajanja o začasnem sporazumu, pri čemer se je skliceval na to, da mora izpolnjevati evropske standarde varstva podatkov. Parlament je v resoluciji poudaril svojo odločenost za boj proti mednarodnemu terorizmu in mednarodnim kaznivim dejanjem kot ključnima elementoma zunanjega delovanja EU ter za nadaljnje vodenje politike preprečevanja.

Istočasno je zahteval, da se varujejo temeljne pravice in zagotovi ker največje spoštovanje zasebnosti državljanov EU, v skladu z ustreznimi standardi in predpisi EU na področju varstva podatkov. Pozval je, naj se z novim sporazumom med drugim vzpostavijo ustrezni mehanizmi za neodvisen pregled in sodni nadzor, naj se v skladu z metodo „push“ uredi, da se bodo podatki iz evidence podatkov o potnikih (PNR) uporabljali samo za namene kazenskega pregona in varnostne namene v primeru terorističnih napadov in mednarodnih kaznivih dejanj, ter naj se v vseh okoliščinah prepove uporaba podatkov za podatkovno rudarjenje in profiliranje. Evropski parlament je tudi ponovno potrdil, da načeli nujnosti in sorazmernosti ostajata bistveni, saj boj proti terorizmu in mednarodnim kaznivim dejanjem brez njiju ne more biti učinkovit.

Sporazum o PNR med EU in ZDA, o katerem sta se strani ponovno pogajali in je bil parafiran novembra 2011, sedaj pa čaka na odobritev Parlamenta, zagotavlja boljšo izmenjavo podatkov med organi kazenskega pregona EU in ZDA, krepi več določb o varstvu podatkov evropskih državljanov in izboljšuje zaščitne ukrepe na področju varstva podatkov. Nameni, za katere se lahko obdelujejo podatki PNR, so omejeni na preprečevanje, odkrivanje in pregon terorističnih napadov in hudih mednarodnih kaznivih dejanj, omejeno je obdobje hrambe podatkov, razkritje informacij iz PNR urejajo pravne omejitve, metoda zahteve za posredovanje podatkov „push“ pa je priznana kot standardni način prenosa podatkov. Posameznikom je med drugim zagotovljena pravica do dostopa, popravka in izbrisa njihovih podatkov in vsak državljan EU ima sedaj možnost, da poskusi uporabiti učinkovita pravna sredstva v upravnih in sodnih postopkih.

Četudi je v novem osnutku sporazuma prepoznanih več pomanjkljivosti, zlasti kar zadeva široke namene, za katere se lahko uporabljajo podatki PNR, obdobja hrambe podatkov in pomisleke o nadaljnjem prenosu podatkov tretjim državam, je pripravljavec mnenja naklonjen sporazumu, ki bi okrepil skupni boj EU in ZDA proti mednarodnemu terorizmu v korist varnosti državljanov EU. Trdno je prepričan, da morata biti EU in ZDA združeni pri odvračanju grožnje terorizma z uporabo večplastnega pristopa, vključno z izmenjavo informacij, da bi ublažili številna s tem povezana tveganja.

Pripravljavec mnenja je ob upoštevanju navedenih določb prepričan, da je nov osnutek sporazuma bistven in potreben sestavni del tesnega čezatlantskega sodelovanja v uspešnem skupnem boju proti terorizmu ter da zagotavlja temeljna jamstva za spoštovanje pravic na področju varstva podatkov državljanov EU.

******

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da Parlamentu priporoči, naj da svojo odobritev.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

1.3.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

12

13

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Haralampos Angurakis (Charalampos Angourakis), Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Vicente Miguel Garcés Ramón


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

27.3.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

31

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baronica Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov