Förfarande : 2011/0382(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0099/2012

Ingivna texter :

A7-0099/2012

Debatter :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Omröstningar :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0134

REKOMMENDATION     ***
PDF 154kWORD 93k
3.4.2012
PE 480.773v02-00 A7-0099/2012

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Sophia in ‘t Veld

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 RESERVATION
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (17433/2011),

–   med beaktande av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security, som bifogats till utkastet till rådets beslut (17434/2011),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer (COM(2010)0492),

–   med beaktande av sina resolutioner av den 14 februari 2007 om SWIFT, PNR-avtalet och den transatlantiska dialogen om dessa frågor(1), av den 12 juli 2007 om PNR‑avtalet med Amerikas förenta stater(2), av den 5 maj 2010 om inledandet av förhandlingar om avtal om passageraruppgifter med Förenta staterna, Australien och Kanada(3), av den 11 november 2010 om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer och om kommissionens rekommendationer till rådet om att tillåta inledandet av förhandlingar mellan Europeiska unionen och Australien, Kanada och Förenta staterna(4),

–  med beaktande av yttrandena av den 19 oktober 2010 från Europeiska datatillsynsmannen över meddelandet från kommissionen om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer(5) och av den 9 december 2011 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security(6),

–  med beaktande av yttrande 7/2010 av den 12 november 2010 över meddelandet från kommissionen om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer, antaget av datatillsynsmannen (artikel 29‑arbetsgruppen), och av skrivelsen av den 6 januari 2012 om avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 218.6 andra stycket a jämförd med artikel 82.1 andra stycket d och artikel 87.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0511/2011),

–   med beaktande av artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0099/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet anser att förfarande 2009/0187(NLE) har förfallit eftersom 2007 års avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling av passageraruppgifter ersätts av det nya avtalet om behandling av passageraruppgifter.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till regeringen i Amerikas förenta stater.

(1)

EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 349.

(2)

EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 564.

(3)

EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 70.

(4)

EUT C 74 E, 13.3.2012, s. 8.

(5)

EUT C 357, 30.12.2010, s. 7.

(6)

EUT C 35, 9.2.2012, s. 16.


RESERVATION

i enlighet med artikel 52.3 i arbetsordningen

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Avtalet mellan EU och USA om överföring av passageraruppgifter innehåller inte de garantier som Europaparlamentet ställt krav på i sina tidigare resolutioner. Dessa garantier utgjorde oeftergivliga krav.

Kommissionen har varken lagt fram faktiska bevis till stöd för påståendet att lagring och behandling av passageraruppgifter för brottsbekämpningssyften är nödvändigt och proportionerligt eller seriöst undersökt mindre inkräktande alternativ.

Kommissionen har inte på något vis lyckats förbättra avtalet från 2007. Passagerare kommer fortfarande, helt utan sin vetskap, att bli profilerade, sorterade in i diffusa riskkategorier och få sina personuppgifter lagrade i femton år. Därefter kommer uppgifterna om dem att ”fullständigt anonymiseras” – men inte raderas. Detta ger anledning till allvarlig oro över om avtalet är förenligt med stadgan om de grundläggande rättigheterna eller med rättspraxis från Europadomstolen och den tyska författningsdomstolen.

Vi betonar vår vilja att samarbeta med USA och andra tredjeländer i kampen mot terrorism, men anser att generell lagring och behandling av alla passagerares PNR-uppgifter inte är förenligt med vår vision om ett öppet samhälle.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (5.3.2012)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security

(17433/2011 – C7‑0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Föredragande: Traian Ungureanu

PA_Leg_Consent

KORTFATTAD MOTIVERING

EU och USA står inför en rad gemensamma utmaningar i kampen mot internationell terrorism som en del av en större global agenda. I denna gemensamma strävan ska utbytet av uppgifter, i synnerhet passageraruppgifter, från de lufttrafikföretag som bedriver passagerartrafik mellan EU och USA, syfta till att bekämpa hot mot den internationella freden och säkerheten.

För att förbättra sitt samarbete för utbyte av uppgifter i syfte att stävja internationell terrorism undertecknade EU och USA 2007 ett avtal om passageraruppgifter som sedan dess har tillämpats provisoriskt. I maj 2010 vägrade Europaparlamentet att ge sitt godkännande och begärde att det provisoriska avtalet skulle omförhandlas med hänvisning till att EU:s normer för uppgiftsskydd måste följas. I sin resolution slog parlamentet fast att bekämpning av internationell terrorism och organiserad och gränsöverskridande brottslighet är en central del av EU:s yttre åtgärder, och att en förebyggande politik bör eftersträvas.

Samtidigt framförde parlamentet kravet att de grundläggande rättigheterna måste värnas och största respekt för EU-medborgarnas personliga integritet säkerställas, i enlighet med relevanta EU-standarder och EU-normer för uppgiftsskydd. Parlamentet efterlyste ett nytt avtal som bland annat skulle införa lämpliga mekanismer för oberoende översyn och rättslig tillsyn, skapa arrangemang, i enlighet med sändmetoden, så att passageraruppgifter används enbart i brottsbekämpnings- och säkerhetssyfte i samband med terrorbrott och gränsöverskridande brottslighet, samt införa ett totalförbud mot användning av passageraruppgifter för datautvinning och profilering. Parlamentet har också på nytt bekräftat att nödvändighet och proportionalitet är centrala principer, och att kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet inte kan få någon effekt utan dessa.

Det omförhandlade avtalet om passageraruppgifter mellan EU och USA, som paraferades i november 2011 och som nu inväntar parlamentets godkännande, ger utrymme för ett förbättrat uppgiftsutbyte mellan EU:s och USA:s brottsbekämpande myndigheter, skärper en rad bestämmelser om skydd av EU-medborgarnas personuppgifter och förstärker uppgiftsskyddsgarantierna. Syftet med att behandla passageraruppgifter begränsades till åtgärder för att förebygga, upptäcka och lagföra terroristbrott och allvarliga gränsöverskridande brott. Dessutom förkortades perioden för lagring av uppgifter, och rättsliga begränsningar sattes för utlämnande av information i passageraruppgifter. Sändmetoden fastställdes som standardmetoden för överföringar. Enskilda personer gavs bland annat rätt att få tillgång till, rätta och radera sina uppgifter och alla EU-medborgare har nu rätt att söka administrativ eller rättslig prövning.

En rad brister har visserligen konstaterats i det nya avtalsförslaget, särskilt beträffande det övergripande syftet med att använda passageraruppgifter, lagringsperioderna och farhågor för att uppgifterna kommer att vidarebefordras till tredjeländer. Föredraganden stöder dock förslaget, som skulle stärka EU:s och USA:s gemensamma kamp mot internationell terrorism, med EU-medborgarnas säkerhet som en viktig prioritering. Föredraganden är övertygad om att EU och USA tillsammans bör motverka hotet från terrorismen genom att följa en mångsidig strategi som inbegriper uppgiftsutbyte, för att dämpa de många riskerna.

Mot bakgrund av ovannämnda bestämmelser anser föredraganden att det nya avtalsförslaget är en väsentlig och nödvändig del av ett nära transatlantiskt samarbete för en framgångsrik gemensam bekämpning av terrorism och ger grundläggande garantier för skyddet av EU‑medborgarnas personuppgifter.

******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

1.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

12

13

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Vicente Miguel Garcés Ramón


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

31

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elena Oana Antonescu, Monika Hohlmeier, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Julie Girling, Esther Herranz García, Vincenzo Iovine, Marina Yannakoudakis

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy