ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010

  3.4.2012 - (COM(2011)0471 – C7‑0273/2011 – 2011/2212(DEC))

  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγητής: Martin Ehrenhauser


  Διαδικασία : 2011/2212(DEC)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0100/2012

  1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010

  (COM(2011)0471 – C7‑0273/2011 – 2011/2212(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τη συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2009 (COM(2011)0736) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν την εν λόγω έκθεση (SEC(2011)1350 και SEC(2011)1351),

  –   έχοντας υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς εσόδων και δαπανών του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010 (COM(2011)0471 – C7‑0273/2011),

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για τη δημοσιονομική διαχείριση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης το 2010,

  –   έχοντας υπόψη τις χρηματοδοτικές πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (COM(2011)0334),

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από το όγδοο, ένατο και δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης κατά το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής[1], καθώς και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων στους λογαριασμούς πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010 (05458/2012 - C7‑0047/2012, 05459/2012 - C7-0048/2012, 05460/2012 - C7‑0049/2012),

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στo Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000[3] και τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005[4],

  –   έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/822/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas Association Decision»)[5], η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/249/EΚ του Συμβουλίου της 19ης Mαρτίου 2007[6],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ[7],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ[8],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, που εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στα πλαίσια της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ[9],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης[10],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 142 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης[11],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 76, το άρθρο 77, τρίτη περίπτωση, και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Ανάπτυξης (A7-0100/2012),

  1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010·

  2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά L).

  2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010

  (COM(2011)0471 – C7‑0273/2011 – 2011/2212(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τη συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2009 (COM(2011)0736) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν την εν λόγω έκθεση (SEC(2011)1350 και SEC(2011)1351),

  –   έχοντας υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς εσόδων και δαπανών του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010 (COM(2011)0471 – C7‑0273/2011),

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για τη δημοσιονομική διαχείριση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης το 2010,

  –   έχοντας υπόψη τις χρηματοδοτικές πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (COM(2011)0334),

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από το όγδοο, ένατο και δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης κατά το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής[12], καθώς και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[13] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων στους λογαριασμούς πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010 (05458/2012 - C7‑0047/2012, 05459/2012 - C7-0048/2012, 05460/2012 - C7‑0049/2012),

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στo Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000[14] και τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005[15],

  –   έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/822/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas Association Decision»)[16], η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/249/EΚ του Συμβουλίου της 19ης Mαρτίου 2007[17],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ[18],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ[19],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, που εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στα πλαίσια της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ[20],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης[21],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 142 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης[22],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 76, το άρθρο 77, τρίτη περίπτωση, και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Ανάπτυξης (A7-0100/2012),

  1.  επισημαίνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης παρουσιάζονται στον πίνακα 2 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

  2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά L).

  3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010

  (COM(2011)0471 – C7‑0273/2011 – 2011/2212(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τη συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2009 (COM(2011)0736) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν την εν λόγω έκθεση (SEC(2011)1350 και SEC(2011)1351),

  –   έχοντας υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς εσόδων και δαπανών του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010 (COM(2011)0471 – C7‑0273/2011),

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για τη δημοσιονομική διαχείριση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης το 2010,

  –   έχοντας υπόψη τις χρηματοδοτικές πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (COM(2011)0334),

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από το όγδοο, ένατο και δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης κατά το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής[23] καθώς και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[24] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων στους λογαριασμούς πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010 (05458/2012 - C7‑0047/2012, 05459/2012 - C7-0048/2012, 05460/2012 - C7‑0049/2012),

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στo Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000[25] και τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005[26],

  –   έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/822/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas Association Decision»)[27], η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/249/EΚ του Συμβουλίου της 19ης Mαρτίου 2007[28],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ[29],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ[30],

  –   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ[31] και σχετικά με το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες[32],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2008, σχετικά με την παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας[33],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με περισσότερη και καλύτερη συνεργασία: η δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ[34],

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, η οποία αποτελεί έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση της Διακήρυξης του Παρισιού του Ιουνίου 2009,

  –   έχοντας υπόψη το Tunis Consensus - Targeting Effective Development (Συναίνεση της Τύνιδας – Στόχος η αποτελεσματική ανάπτυξη) της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2010, το οποίο αποτελεί ένα αφρικανικό θεματολόγιο για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης,

    έχοντας υπόψη το έγγραφο αποτελεσμάτων της υψηλού επιπέδου συνάντησης του ΟΟΣΑ που έλαβε χώρα στο Busan τον Δεκέμβριο του 2011 και είχε ως θέμα την αποτελεσματικότητα της βοήθειας,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, που εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στα πλαίσια της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ[35],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, που εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης[36],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 142 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης[37],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 76, το άρθρο 77, τρίτη περίπτωση, και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Ανάπτυξης (A7-0100/2012),

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος της συμφωνίας του Κοτονού ως του πλαισίου των σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και με τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) είναι ο περιορισμός και, τελικά η εξάλειψη της ένδειας, σύμφωνα με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ και ΥΧΕ στην παγκόσμια οικονομία,

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο που διαθέτει η Ένωση για την αναπτυξιακή συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το αίτημα που έχει διατυπώσει επανειλημμένως το Κοινοβούλιο για εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» (COM(2011)0500), πρότεινε να παραμείνει το ΕΤΑ εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα ΕΤΑ θα εξακολουθήσουν να υλοποιούνται όχι στο πλαίσιο του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσό της βοήθειας που διατίθεται μέσω του ΕΤΑ αυξάνεται σημαντικά, δεδομένου ότι το ποσό της βοήθειας της Ένωσης από το δέκατο ΕΤΑ για την περίοδο 2008 έως 2013 έχει οριστεί σε 22.682.000.000 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει ονομαστική αύξηση κατά 37% κατ’ έτος σε σύγκριση με τα κονδύλια που διατέθηκαν από το ένατο ΕΤΑ, και ότι ενώ οι εκταμιεύσεις ΕΤΑ έχουν διπλασιασθεί από το 2000 έως το 2010 εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα της ικανότητας απορρόφησης,

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η οποία μοιράζεται την ευθύνη με την Επιτροπή όσον αφορά τη διαχείριση της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας, έχει δεχθεί, ένα χρόνο μετά τη σύστασή της, επικρίσεις για έλλειψη αποτελεσματικότητας καθώς και για σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα και προβλήματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις αντιπροσωπείες της Ένωσης,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον όλο χώρο της αναπτυξιακής βοήθειας παρατηρούνται σταθερά εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια εγγράφεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου το εμπόριο, τα εμβάσματα ποσών και άλλες πηγές εισοδήματος έχουν για πολλά αναπτυσσόμενα κράτη μεγαλύτερη σημασία από ό,τι το σύνολο των πληρωμών Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία – αφενός ανάμεσα σε δωρητή και κράτη εταίρους και αφετέρου ανάμεσα στο κράτος εταίρο και τους πολίτες του – αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για αποτελεσματική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διακήρυξη του Παρισιού και το πρόγραμμα της Άκκρα για την ανάληψη δράσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας (AAA) οι δωρητές και οι χώρες εταίροι έχουν συμφωνήσει να παρέχουν εγκαίρως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ροές βοήθειας για να μπορούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να καταρτίζουν τους προϋπολογισμούς τους και να προβαίνουν σε λογιστικό έλεγχο των λογαριασμών τους με μεγαλύτερη ακρίβεια,

  H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια συχνά παρέχεται εντός ενός πλαισίου που χαρακτηρίζεται από ασθενείς θεσμούς, υψηλό αριθμό κρουσμάτων διαφθοράς και ανεπαρκή συστήματα εσωτερικού ελέγχου στο δικαιούχο κράτος και λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, ο λογιστικός έλεγχος του προϋπολογισμού της Ένωσης ο οποίος αφιερώνεται στην παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη είναι ιδιαίτερης σημασίας,

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 ήταν έτος σοβαρών προκλήσεων για την παγκόσμια αναπτυξιακή συνεργασία, λόγω επί παραδείγματι της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του χρέους, της ανόδου των τιμών των ειδών διατροφής και του σεισμού που έπληξε την Αϊτή·

  1.  υπενθυμίζει ότι τα ΕΤΑ υλοποιούνται μέσω έργων και δημοσιονομικής στήριξης, ενώ, το 2010, 66 % των πόρων διοχετεύθηκαν σε έργα και 34 % διατέθηκαν μέσω δημοσιονομικής στήριξης· υπενθυμίζει ότι, το 2010, 49 % των πληρωμών από το ΕΤΑ εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο της κεντρικής διαχείρισης, δηλαδή η Επιτροπή υλοποίησε τις δράσεις παροχής ενισχύσεων άμεσα, ενώ 11 % των πληρωμών εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης, δηλαδή μέσω διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Παγκόσμια Τράπεζα· 40 % των πληρωμών εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διαχείρισης, δηλαδή η Επιτροπή ανέθεσε τη διαχείριση ορισμένων καθηκόντων στις αρχές των δικαιούχων χωρών·

  2.  σημειώνει με ικανοποίηση την υψηλή επίδοση στις μεικτές πληρωμές και το σχεδόν 50 % ποσοστό των αναλήψεων υποχρεώσεων που έχουν δεσμευθεί στα μέσα της περιόδου ισχύος του δέκατου ΕΤΑ, στοιχείο χάρις στο οποίο ο στόχος της δέσμευσης του συνόλου των πόρων του δέκατου ΕΤΑ έως τα τέλη του 2013 παραμένει εφικτός· εκφράζει όμως την ανησυχία του για τα πολύ χαμηλά ποσοστά δέσμευσης που παρατηρούνται όσον αφορά τα κονδύλια για τις περιφέρειες (20 %) και τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (3 %) στο μέσο της περιόδου ισχύος του δέκατου ΕΤΑ· ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει επειγόντως την υλοποίηση των περιφερειακών ενδεικτικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων υπερποντίων χωρών και εδαφών·

  3.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις πράξεις του ΕΤΑ κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ελέγχει άλλους μηχανισμούς βοήθειας, όπως τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του δημοκρατικού ελέγχου του ΕΤΑ από το Κοινοβούλιο, ευθυγραμμίζοντας τον έλεγχο αυτό με τον έλεγχο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της εποπτείας του ΕΤΑ από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ·

  Εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό

  4.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι υποστηρίζει την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό· πιστεύει ακράδαντα ότι τούτο αποτελεί απαραίτητο βήμα για την ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου, της λογοδοσίας και της διαφάνειας της χρηματοδότησης καθώς και για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής της πολιτικής της Ένωσης έναντι των χωρών ΑΚΕ· υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα μειώσει το κόστος συναλλαγής και θα απλουστεύσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και λογιστικής χάρις στο ότι θα υπάρχει μόνον ένα σύνολο διοικητικών κανόνων και δομών λήψης αποφάσεων αντί δύο· αναμένει από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εγγραφή στον προϋπολογισμό δεν θα διενεργηθεί με κόστος την απώλεια προβλεψιμότητας της χρηματοδότησης ΑΚΕ·

  5.  εκφράζει έντονα τη λύπη του διότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της «Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020», δεν πρότεινε να ενσωματωθεί το ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης στο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020· επιμένει ότι το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από το 2020, οπότε λήγει η Συμφωνία του Κοτονού, το ΕΤΑ πρέπει να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης· ενθαρρύνει με επίταση την Επιτροπή να προετοιμάσει την ενσωμάτωση της συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ στον προϋπολογισμό χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή·

  6.  παροτρύνει το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν θετικά στην πρόταση της Επιτροπής και να συμφωνήσουν για την πλήρη ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης από το 2020 και μετά· εκτιμά ότι η λήψη του μέτρου αυτού έχει ήδη καθυστερήσει πολύ· αναμένει από την Επιτροπή να τιμήσει τη δέσμευσή της και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αρχίσει να προετοιμάζει την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό·

  7.  τονίζει ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν συνεπάγεται ότι μπορεί να μειωθεί το σύνολο των δαπανών αναπτυξιακής συνεργασίας·

  Δήλωση αξιοπιστίας

  Αξιοπιστία των λογαριασμών

  8.  χαιρετίζει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου και δέκατου ΕΤΑ παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης των ΕΤΑ την 31η Δεκεμβρίου 2010·

  9.  υπενθυμίζει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ακόμη υψηλή συχνότητα σφαλμάτων κωδικοποίησης· σημειώνει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα σφάλματα αυτά, μολονότι δεν είχαν ουσιώδεις επιπτώσεις στους ετήσιους λογαριασμούς το 2010, ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιοπιστία των δεδομένων του EuropeAid τα οποία αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση·

  10. σημειώνει το σχέδιο δράσης του EuropeAid για τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τις συμβάσεις στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών και λογιστικού συστήματος (CRIS), καθώς και την πρωτοβουλία στον τομέα της λογιστικής που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους χρήστες στην ορθή κωδικοποίηση και ταξινόμηση λογιστικών πληροφοριών· αναμένει την έναρξη της επανεξέτασης της λειτουργικής μονάδας ελέγχου του CRIS το 2012· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου για να τους γνωστοποιήσει εάν επετεύχθησαν τόσο η προσδοκώμενη μείωση των κατ’ εξακολούθηση σφαλμάτων κωδικοποίησης όσο και η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της καταχώρησης δεδομένων·

  11. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η εισαγωγή του νέου λογιστικού συστήματος σε δεδουλευμένη βάση (ABAC-EDF) έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί· παρατηρεί ότι το νέο λογιστικό σύστημα ενισχύει το λογιστικό περιβάλλον και βελτιώνει την ποιότητα της κωδικοποίησης·

  Κανονικότητα των πράξεων

  12. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα έσοδα και οι υποχρεώσεις δεν περιέχουν ουσιώδη σφάλματα, εκφράζει, ωστόσο, τη μεγάλη ανησυχία του για τη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης μη προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων στις αναλήψεις υποχρεώσεων τα οποία αφορούν τη συμμόρφωση με τους κανόνες σύναψης των συμβάσεων και με τις νόμιμες προθεσμίες υπογραφής τους·

  13. εκφράζει την ανησυχία του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων στους λογαριασμούς πληρωμών, σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές περιέχουν σημαντικό ποσοστό σφάλματος· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές του όγδοου, ένατου και δέκατου ΕΤΑ είναι 3,4 %, ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας του 2 % και ότι τα προσδιορίσιμα και μη προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα εντοπίστηκαν σε όλα τα είδη έργων, εκτός από τις συμβάσεις προμηθειών·

  14. σημειώνει ότι τα εναπομένοντα κύρια είδη προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων που ανιχνεύθηκαν όσον αφορά πληρωμές σχετικές με έργα ήταν τα εξής: (α) ακρίβεια: σφάλματα υπολογισμού, (β) πραγματική υπόσταση: απουσία τιμολογίων ή άλλων δικαιολογητικών παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών,·(γ) επιλεξιμότητα: δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της περιόδου υλοποίησης ή αφορούσαν στοιχεία που δεν προβλέπονταν στη σύμβαση και αχρεωστήτως καταβληθείς ΦΠΑ ή μη εφαρμογή των υποχρεωτικών ποινών·

  15.  ανησυχεί ιδιαιτέρως λόγω της αύξησης του αριθμού έργων με άσχημες επιδόσεις το 2010 (12,6 % έναντι 11 % το 2009)[38] και της επίμονα υψηλής συχνότητας σφαλμάτων στις αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διαχείρισης·

  16. εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη μεγάλη συχνότητα μη προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων στις πληρωμές· σημειώνει ότι τα μη προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα αφορούσαν κυρίως τη μη αναπροσαρμογή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τη μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες έγκρισης και σύναψης των συμβάσεων για τις διοικητικές δαπάνες, τα ελλιπή δικαιολογητικά και τις ασυνέπειες σε επίπεδο συμβατικών διατάξεων·

  17. επισημαίνει ότι, κατά την άποψη της Επιτροπής, τα μη προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα δεν είχαν δημοσιονομικές επιπτώσεις· σημειώνει τη σημαντική αύξηση των προγραμμάτων online κατάρτισης που προσφέρει το EuropeAid, καθώς και τα σεμινάρια προετοιμασίας για την ανάληψη καθηκόντων που διοργανώνονται για τους νεοδιοριζόμενους επικεφαλής αντιπροσωπείας, κλπ., ως στρατηγική για τη μείωση των μη προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων· αναμένει από την Επιτροπή να αποδείξει εάν αυτά τα μέτρα οδηγούν στη μείωση του αριθμού των μη προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τους εκ των προτέρων ελέγχους με στόχο την πρόληψη των μη προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων και πιθανών απωλειών λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί τραπεζικών εγγυήσεων·

  Εναπομένοντα σφάλματα

  18. υπενθυμίζει ότι το EuropeAid εργάζεται ακόμη για την ανάπτυξη ενός βασικού δείκτη για τις εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις των εναπομενόντων σφαλμάτων μετά τη διενέργεια του συνόλου των προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων· σημειώνει την παρατήρηση της Επιτροπής ότι το καθαρό εναπομένον ποσοστό σφάλματος που εκείνη εκτιμά είναι χαμηλότερο από το ποσοστό σφάλματος που εκτιμά το Ελεγκτικό Συνέδριο· υπενθυμίζει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος του Συνεδρίου δεν επιβεβαιώνει τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή του EuropeAid ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ως προς το ότι οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους του EuropeAid από τα ΕΤΑ δεν περιείχαν, κατά πάσα πιθανότητα, ουσιώδη σφάλματα·

  19. εκφράζει τη λύπη του για την ασυμφωνία ανάμεσα στην εκτίμηση του πιθανότερου ποσοστού σφάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο με βάση την ετήσια προσέγγιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την τρέχουσα μεθοδολογία, αφενός, και στην πρακτική της Επιτροπής να αναφέρεται στο καθαρό εναπομένον ποσοστό σφάλματος για διάστημα που υπερβαίνει το ένα έτος, αφετέρου· εκτιμά ότι η προσέγγιση που βασίζεται στο εναπομένον ποσοστό σφάλματος, υπό τη σημερινή της μορφή, δεν παρέχει συγκρίσιμα δεδομένα για την ετήσια διαδικασία χορήγησης απαλλαγής· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ανάγκη εξεύρεσης περαιτέρω ποσοτικοποιημένων στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάπτυξης του βασικού δείκτη για την εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των εναπομενόντων σφαλμάτων εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι έως το 2013·

  Συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου

  20. εκφράζει τη λύπη του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία το σύνολο των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου των ΕΤΑ που υπόκεινται στη διαχείριση της Επιτροπής είναι μόνο μερικώς αποτελεσματικά· σημειώνει ότι η παρακολούθηση και η εποπτεία από τις κεντρικές υπηρεσίες του EuropeAid ήταν αποτελεσματικές, ενώ ήταν μερικώς αποτελεσματικές σε επίπεδο αντιπροσωπειών της Ένωσης·

  21. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αδυναμίες των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου των αντιπροσωπειών της Ένωσης εμφανίζονται κατ’ επανάληψη· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ελάχιστα τεκμηριωμένους και αναποτελεσματικούς ελέγχους στις περισσότερες διοικήσεις των εθνικών διατακτών στις δικαιούχους στο πλαίσιο του ΕΤΑ χώρες, έλλειψη θεσμικών ικανοτήτων, περιορισμένους πόρους και μεγάλη εναλλαγή προσωπικού στις αντιπροσωπείες της Ένωσης· κατά συνέπεια ζητεί ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων στη διοίκηση των εθνικών διατακτών με την παροχή πρόσθετης χρηματοοικονομικής κατάρτισης και στοχοθετημένης καθοδήγησης για να ξεπερασθούν οι ως άνω αδυναμίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης·

  22. σημειώνει ότι στις τελευταίες τρεις ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα τα ΕΤΑ επισημαίνονται περιορισμοί στην επάνδρωση και ανεπάρκεια ανθρωπίνων πόρων, στοιχεία που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διεργασίες λογιστικού ελέγχου της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για αυτό το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα·

  23. τονίζει ότι ικανό προσωπικό σε επαρκείς αριθμούς συνιστά προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση και την υψηλής ποιότητας παρακολούθηση της αναπτυξιακής βοήθειας που χορηγείται από την Ένωση αλλά και για τη συνέχεια που δίδεται σε αυτήν· επ’ αυτού καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δίδουν επαρκή προτεραιότητα στις πτυχές της οργάνωσής τους που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους καθώς και στην αποτελεσματική ως προς το κόστος χρήση των πόρων, ώστε να μην τίθεται εν κινδύνω οιαδήποτε ικανότητα αντιπροσωπείας όσον αφορά την επιτέλεση καθηκόντων παρακολούθησης και ελέγχου·

  24. σημειώνει τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι προληπτικοί έλεγχοι που διενήργησαν οι διατάκτες τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες του EuropeAid όσο και στις αντιπροσωπείες της Ένωσης ήταν μόνον μερικώς αποτελεσματικοί· υπενθυμίζει ότι οι προληπτικοί έλεγχοι του EuropeAid βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε πιστοποιητικά που εκδίδουν εξωτερικοί επόπτες ή σε εξωτερικούς ελέγχους και επαληθεύσεις δαπανών· εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω της μεγάλης συχνότητας εμφάνισης σφαλμάτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέδειξε ότι η βεβαιότητα η οποία μπορεί να αποκομιστεί εξ αυτών είναι περιορισμένη· σημειώνει ότι η Επιτροπή εισήγαγε υποχρεωτικό πρότυπο - εντολή καθηκόντων για τους ελεγκτές προκειμένου να αντιμετωπισθεί αυτό το ζήτημα·

  25. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το περιβάλλον ελέγχου τόσο των κεντρικών υπηρεσιών του EuropeAid όσο και των αντιπροσωπειών της Ένωσης αξιολογήθηκε ως αποτελεσματικό· εκφράζει την ανησυχία του για τις κατ’ επανάληψη εμφανιζόμενες αδυναμίες στα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου των αντιπροσωπειών της Ένωσης, όπως απουσία ή ακαταλληλότητα τεκμηρίωσης ή εφαρμογή λανθασμένων διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων από τους φορείς υλοποίησης· σημειώνει ότι το σύνολο εργαλείων δημοσιονομικής διαχείρισης για αποδέκτες κεφαλαίων της ΕΕ προοριζόμενων για εξωτερικές δράσεις οριστικοποιήθηκε και διαδόθηκε, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων των φορέων υλοποίησης όσον αφορά τους κανόνες περί δημοσιονομικής διαχείρισης και επιλεξιμότητας·

  26. σημειώνει ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου του EuropeAid, προσδοκά ότι η υλοποιούμενη αναθεώρηση των συστημάτων ελέγχου του EuropeAid (σχέδιο δράσης του EuropeAid για την ενίσχυση της πυραμίδας ελέγχου) θα αποδώσει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη λογοδοσία, την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των προαναφερομένων προβλημάτων·

  27. χαιρετίζει το γεγονός ότι τον Ιούνιο 2010 καθιερώθηκε νέο μορφότυπο για την κατ’ έτος υποβολή εκθέσεων από τις αντιπροσωπείες με θέμα τις αναμορφώσεις στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στις χώρες δικαιούχους και παροτρύνει τις αντιπροσωπείες να εφαρμόζουν αυτό το νέο πλαίσιο κατά τρόπο συνεπή·

  28. χαιρετίζει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων είναι σαφής, παρέχει πληροφοριακά στοιχεία, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης ποσοτικών δεικτών, και προσφέρει ακριβοδίκαιη εικόνα της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων·

  29. παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΕΤΑ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στις χώρες ΑΚΕ και να εξασφαλίσει καλύτερη προβολή όλων των υπερπόντιων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

  Αρμοδιότητες της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής βοήθειας της Ένωσης

  30. σημειώνει ότι το 2010 ήταν το έτος κατά το οποίο η ΕΥΕΔ έλαβε μορφή και άρχισε να λειτουργεί· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για το γεγονός ότι η αρχική κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του προσωπικού της Επιτροπής και αυτού της ΕΥΕΔ στις αντιπροσωπείες της Ένωσης έχει προκαλέσει σύγχυση και έχει επισύρει δικαιολογημένη κριτική· ζητεί καλύτερη αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας για να ξεπεραστεί το πρόβλημα του κατακερματισμένου τρόπου διαχείρισής της·

  31. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει τη λειτουργία αυτού του νέου συστήματος και να εκπονήσει σχετική έκθεση· σημειώνει ότι τα ζητήματα που έχρηζαν διευκρίνισης μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής ρυθμίζονται στο έγγραφο «Ρυθμίσεις εργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ όσον αφορά ζητήματα εξωτερικών σχέσεων»· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου το έγγραφο, όταν αυτό οριστικοποιηθεί, μαζί με περίληψη των ζητημάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ και στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, καθώς και την επίσημη διευκρίνιση σε σχέση με την πιθανή ευελιξία στη χρήση ανθρώπινων πόρων εντός των αντιπροσωπειών της Ένωσης·

  Δημοσιονομική στήριξη

  32. υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με τα ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2010 ότι οι πληρωμές που αφορούσαν τη δημοσιονομική στήριξη παρουσίαζαν μεγάλη συχνότητα μη προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων το 2010, με τιμή 35%, όσο ήταν και το 2009, εμφανίζοντας συνεχιζόμενο υψηλό επίπεδο σφαλμάτων στις πληρωμές που αφορούν τη δημοσιονομική στήριξη· σημειώνει ότι η Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, ενίσχυσε τα προγράμματα κατάρτισης και εισήγαγε το σύνολο εργαλείων δημοσιονομικής διαχείρισης για αποδέκτες κεφαλαίων της Ένωσης προοριζόμενων για εξωτερικές δράσεις· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει το ζήτημα και να εκπονήσει έκθεση για να γνωστοποιήσει εάν η κατάσταση βελτιώθηκε με τη λήψη αυτών των μέτρων·

  33. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη χρησιμοποιείται από την Επιτροπή σχεδόν επί δύο δεκαετίες ως μέσο παροχής βοήθειας· σημειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων σε πτυχές όπως είναι ο σχεδιασμός, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης, ο έλεγχος και η υποβολή εκθέσεων·

  34. αναγνωρίζει τα δυνητικά πλεονεκτήματα της δημοσιονομικής στήριξης· θεωρεί, ωστόσο, ότι δεν αποτελεί την ορθή απάντηση σε όλες τις καταστάσεις· εκτιμά ότι αυτό το μέσο παροχής βοήθειας έχει νόημα μόνον εάν εξασφαλίζει επαρκή διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα·

  35. αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλλεται και τις βελτιώσεις που επιτυγχάνονται από την Επιτροπή στην απόδειξη της επιλεξιμότητας για δημοσιονομική στήριξη κατά περισσότερο τυποποιημένο και διαρθρωμένο τρόπο, επί παραδείγματι με τη θέσπιση του αναθεωρημένου πλαισίου για την αποτίμηση προόδου στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών ή την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη στήριξη του προϋπολογισμού σε ασταθή κράτη κλπ.·

  36. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώνει την προσοχή της στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ελέγχοντας τα αποτελέσματα βάσει δεικτών, να δημοσιεύει τις προϋποθέσεις που τίθενται και τους δείκτες επιδόσεων στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα και να εξασφαλίζει ότι οι εκθέσεις των αντιπροσωπειών παρέχουν κατά διαρθρωμένο και τυποποιημένο τρόπο απόδειξη για την πρόοδο που σημειώνεται στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών εμφαίνοντας με σαφήνεια τα κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να αποτιμάται η πρόοδος, την πρόοδο που σημειώθηκε και τους λόγους για τους οποίους το πρόγραμμα μεταρρύθμισης μπορεί να μην υλοποιήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο·

  37. χαιρετίζει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο προηγουμένως υψηλός αριθμός μη προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων που σχετίζονται με την απόδειξη προόδου στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών έχει μειωθεί ουσιαστικά μετά τη θέσπιση αναθεωρημένου πλαισίου για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών τον Ιούνιο του 2010· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της με στόχο τη μείωση των μη προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων σε μόνιμη βάση·

  38. σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Η μελλοντική προσέγγιση για τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες» (COM(2011)0638), στην οποία επί παραδείγματι αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα θεσπίσει νέο κριτήριο επιλεξιμότητας σχετικά με τη δημοσιονομική διαφάνεια και τον έλεγχο του προϋπολογισμού·

  39. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006[39], η δημοσιονομική στήριξη μπορεί να παρέχεται όταν η διαχείριση των δημόσιων δαπανών της χώρας εταίρου είναι αρκετά διαφανής, αξιόπιστη και αποτελεσματική· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για τους κινδύνους που συνεπάγεται η «δυναμική» ερμηνεία των κριτηρίων επιλεξιμότητας από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να δικαιολογήσει καταλλήλως τις αποφάσεις που έλαβε σχετικά με την επιλεξιμότητα της δημοσιονομικής στήριξης και να εξασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες χρηματοδότησης αποτελούν ένα πλήρες και σαφές πλαίσιο αναφοράς που επιτρέπει την αξιολόγηση της τήρησης των όρων πληρωμής· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει με πιο τεκμηριωμένο και διαφανή τρόπο το ποσόν που πρέπει να κατανεμηθεί σε μεμονωμένα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης·

  40. τονίζει τη διπλή λογοδοσία που ισχύει για τη δημοσιονομική στήριξη: μεταξύ του δωρητή και του κράτους εταίρου και μεταξύ του κράτους εταίρου και των πολιτών του· τονίζει κατά συνέπεια ότι είναι κοινό το συμφέρον που έχουν οι φορολογούμενοι στην Ένωση και στα κράτη εταίρους να διενεργούνται διαφανείς και ορθοί λογιστικοί έλεγχοι και είναι συνεχής η ανάγκη να παρέχεται βελτιωμένη στήριξη στην ανάπτυξη ιδίων ικανοτήτων ελέγχου από τα κράτη εταίρους·

  41. υπενθυμίζει ότι η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών αποτελεί ένα από τα κριτήρια για την παροχή δημοσιονομικής στήριξης στις σημερινές 102 δικαιούχους χώρες[40]· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους λόγους για τους οποίους μόνον 28 εκθέσεις σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες και τη δημοσιονομική ευθύνη (ΠΔΔΕ) είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής[41]·

  42. αναμένει από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν δημόσιο μητρώο, στο οποίο θα καταγράφονται με διαφανή τρόπο οι συμφωνίες δημοσιονομικής στήριξης, οι διαδικασίες και οι δείκτες ανάπτυξης[42]·

  43. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τη δημοσιονομική στήριξη της Ένωσης καθώς και σχετικά με ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε συγκεκριμένες δικαιούχους χώρες· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η δημοσιονομική στήριξη θα μειώνεται ή θα ακυρώνεται όταν δεν επιτυγχάνονται σαφείς στόχοι·

  44. θεωρεί ότι η Πράσινη Βίβλος[43] που δρομολογήθηκε το 2010 συνιστά θετική συμβολή στον προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η στήριξη του προϋπολογισμού μπορεί να μετατραπεί σε αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο μηχανισμό για τη μείωση της φτώχειας·

  45. παροτρύνει για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να αναπτύξουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις ικανότητες λογιστικού ελέγχου και να αυξήσουν τη διαφάνεια και την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν η βοήθεια παρέχεται μέσω δημοσιονομικής στήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, παράγραφος 1, στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται· 

  Ειδική έκθεση αριθ. 11/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαχείριση της γενικής δημοσιονομικής στήριξης από την Επιτροπή στις χώρες ΑΚΕ, καθώς και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας»

  46. χαιρετίζει τον έλεγχο που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις εποικοδομητικές συστάσεις που περιέχει·

  47. κρίνει ότι η γενική δημοσιονομική στήριξη (ΓΔΣ) αποτελεί εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο παροχής βοήθειας, εάν χρησιμοποιείται ορθά, καθόσον αυξάνει δυνητικά την ιδιοποίηση και την υπευθυνότητα των αποδεκτριών κυβερνήσεων, καθώς και την ανάγκη για εντονότερο έλεγχο από τα κοινοβούλια και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις δικαιούχους χώρες, διευρύνοντας παράλληλα τόσο τη βάση όσο και την ανάγκη για έναν ισχυρό πολιτικό διάλογο μεταξύ της Ένωσης και των δικαιούχων χωρών·

  48. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή δεν διαχειρίζεται κατάλληλα τους κύριους κινδύνους που απειλούν την αποτελεσματική παροχή της ΓΔΣ, είκοσι χρόνια μετά την έναρξη της παροχής βοήθειας μέσω αυτού του μέσου· προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να ενισχύσει τη διαχείριση των κινδύνων με τη δέουσα αξιολόγηση των πιστωτικών και αναπτυξιακών κινδύνων, ιδιαίτερα δε μέσω καλύτερης αξιοποίησης των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών·

  49. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μια «δυναμική προσέγγιση» της ΓΔΣ ενδέχεται να επιφέρει σημαντικά πολιτικά αποτελέσματα, όταν η δημοσιονομική στήριξη παρέχεται σε χώρες οι οποίες παρουσιάζουν μεν αδυναμίες στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών τους, αλλά έχουν αναλάβει τη δέσμευση να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις και έχουν επιδείξει πρόοδο στην υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων· εκφράζει εντούτοις τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι 12 χώρες ΑΚΕ που δεν είναι σε ευάλωτη κατάσταση και για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η παροχή ΓΔΣ στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα για το δέκατο ΕΤΑ καθώς και πέντε χώρες της Λατινικής Αμερικής με προγράμματα ΓΔΣ κατατάσσονται, βάσει του δείκτη αντίληψης της διαφθοράς του 2009 της Transparency International, στις χώρες με «καλπάζουσα διαφθορά», δηλαδή έλαβαν βαθμό χαμηλότερο του 3 σε κλίμακα από το 10 (πολύ καθαρή) έως το 0 (εξαιρετικά διεφθαρμένη)· παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλες, αυστηρές και διαφανείς μεθόδους παρακολούθησης και να διασφαλίσει την παρουσία επαρκούς και κατάλληλου προσωπικού στις αντιπροσωπείες της Ένωσης πριν προβεί στην παροχή ΓΔΣ σε δικαιούχους χώρες που εμφανίζουν τόσο υψηλούς πιστωτικούς κινδύνους· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, την ΕΥΕΔ να ασκήσει πλήρως τον πολιτικό της ρόλο συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη των πολιτικών στόχων των δικαιούχων χωρών στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και στη διασφάλιση της προόδου προς την επίτευξη αυτών των στόχων·

  50. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία δεν αποδόθηκε επαρκής προσοχή στην ανάγκη ενίσχυσης των φορέων εποπτείας, όπως τα κοινοβούλια και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις δικαιούχους χώρες, καθόσον η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εποπτείας και η αύξηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών συνιστούν ουσιαστικές πτυχές των στόχων ανάπτυξης ικανοτήτων όσον αφορά τη ΓΔΣ· παροτρύνει την Επιτροπή να επενδύσει περισσότερο στη βελτίωση των θεσμών, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης στις δικαιούχους χώρες·

  51. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι στόχοι των προγραμμάτων ΓΔΣ να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας εταίρου, δεδομένου ότι ο συνολικός στόχος των προγραμμάτων ΓΔΣ είναι η στήριξη της εφαρμογής της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής μιας χώρας·

  52. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη:

  –   να επιδείξουν πνεύμα συλλογικής αποφασιστικότητας ώστε να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο στον διάλογό τους με τις δικαιούχους χώρες, δεδομένου ότι ο ρόλος αυτός είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία της ΓΔΣ, ιδιαίτερα όταν συνεπάγεται τον τεράστιο δυνητικό αντίκτυπο μιας κοινής πολιτικής της Ένωσης που συμμερίζονται όλα τα κράτη μέλη,

  –   να βελτιώσουν τον συντονισμό των διαδικασιών τους,

  –   να ενισχύσουν την αφοσίωσή τους στους στόχους της ΓΔΣ,

  –   να αποφεύγουν να αποστέλλουν αντιφατικά μηνύματα προς τις δικαιούχους χώρες, ακόμα και αν τούτο μπορεί να φαίνεται για τα κράτη μέλη και για την Επιτροπή τουλάχιστον τόσο δύσκολο όσο τα δικαιολογημένα αιτήματα προς χώρες που λαμβάνουν ΓΔΣ, αιτήματα που αφορούν τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου·

  53. εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των τεσσάρων σκελών των προγραμμάτων ΓΔΣ (ήτοι της χρηματοδότησης, της στήριξης της ανάπτυξης ικανοτήτων, των προϋποθέσεων και του διαλόγου) δεν διασφαλίζουν τη βελτιστοποίηση του δυνητικού τους αντικτύπου· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζοντας, με πιο τεκμηριωμένο και διαφανή τρόπο, τα ποσά προς κατανομή στα επιμέρους προγράμματα ΓΔΣ, εστιάζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων στις ανάγκες προτεραιότητας, ενισχύοντας τη διαχείριση των βασιζόμενων στις επιδόσεις προϋποθέσεων όσον αφορά τις γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τις ειδικές προϋποθέσεις εκταμίευσης, και ενισχύοντας την προσέγγισή της στον διάλογο·

  54. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει συστηματικότερα διάλογο με τις δικαιούχους χώρες για όλες τις πτυχές της ΓΔΣ και προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει την εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης για να ενισχύσει τον εν λόγω διάλογο· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό των αντιπροσωπειών της Ένωσης που υλοποιούν τη ΓΔΣ έχει επαρκή πρόσβαση σε ανθρώπινους πόρους και πληροφορίες·

  55. προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ΓΔΣ, ιδιαίτερα με τη θέσπιση κατάλληλης μεθόδου ποσοτικής αξιολόγησης και συστηματικής παρακολούθησης της προόδου με τη χρήση σαφών δεικτών και μετρήσιμων στόχων·

  56. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για εκπόνηση ετήσιας έκθεσης σχετικά με τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης, και τούτο με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό των ισχυρών σημείων και των αδυναμιών των εκτελούμενων προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης·

  57. προτρέπει την Επιτροπή και άλλους χορηγούς βοήθειας να συνεργαστούν ώστε να διεξάγουν τακτικά κοινές αξιολογήσεις για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που παρέχεται μέσω των προγραμμάτων ΓΔΣ έχοντας ως γνώμονα τη μείωση της φτώχειας·

  Αναπτυξιακές προτεραιότητες, αναπτυξιακή συνεργασία με μεγαλύτερο αντίκτυπο

  58. τονίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η μείωση της φτώχειας πρέπει να αποτελούν πάγιους στόχους των φορέων υλοποίησης σε χώρες στις οποίες διανέμεται βοήθεια από το ΕΤΑ·

  59. υπενθυμίζει τα γεγονότα της αραβικής άνοιξης στη διάρκεια του έτους 2011 και τη σημασία που έχει, κατά τη χορήγηση οιασδήποτε αναπτυξιακής βοήθειας, να υπάρχει εστίαση στις δημοκρατικές αρχές και στη στήριξη της οικοδόμησης της δημοκρατίας·

  60. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στις αρχές της αποτελεσματικότητας της παρεχομένης βοήθειας που εδράζεται σε αυθεντική εταιρική σχέση, όπως ορίζεται στη διακήρυξη του Παρισιού του ΟΟΣΑ και το πρόγραμμα της Άκκρα για την ανάληψη δράσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας (AAA)·

  61. σημειώνει με ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637), της 13ης Οκτωβρίου 2011, στην οποία ορίζεται συνεχής στήριξη για την κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων· εμμένει στο να χορηγείται τουλάχιστον 20 % της βοήθειας της Ένωσης στη βασική και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις βασικές υπηρεσίες υγείας· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην υγεία των μητέρων, δεδομένου ότι ο τομέας αυτός αποτελεί τον αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας όπου η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι απογοητευτική·

  62. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην παροχή στήριξης για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας εστιάζοντας κυρίως στα φτωχότερα άτομα, τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και τη θέσπιση μιας πολιτικής πλαισίου υπέρ των φτωχών που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δύο φύλων· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίζει καλύτερη προβολή των υπερπόντιων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

  63. χαιρετίζει το γεγονός ότι για πολλές από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο η αναπτυξιακή βοήθεια δεν αποτελεί πλέον την κυριότερη πηγή εισοδήματος· τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας απαιτεί από τις φτωχές χώρες να μπορούν να κινητοποιούν εγχώρια έσοδα και αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η παράνομη φυγάδευση κεφαλαίων από τις αναπτυσσόμενες χώρες σε ύψος που υπερβαίνει την εισροή κεφαλαίων στις εν λόγω χώρες, π.χ. μέσω διαφθοράς και φοροδιαφυγής ευρείας κλίμακας, συνιστά οξύ και ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο εμποδίζει τη μείωση της φτώχειας και παρατείνει την εξάρτηση από τη βοήθεια·

  64. περαιτέρω τονίζει ότι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε μακροχρόνια βάση απαιτεί βιώσιμες πηγές εισοδήματος πέραν της βοήθειας· θεωρεί επ’ αυτού ότι οι υγιείς εμπορικές σχέσεις που λειτουργούν ομαλά σύμφωνα με τις αρχές του ΠΟΕ αποτελούν παράγοντα κλειδί για τις αναπτυσσόμενες χώρες και, ως εκ τούτου, παροτρύνει την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη ΑΚΕ να εξεύρουν λύσεις στα εν εκκρεμότητι θέματα που αφορούν τις προτεινόμενες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης και το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής ΑΚΕ·

  65. εκφράζει την ανησυχία του για τις διαδικασίες ελέγχου της Επιτροπής οι οποίες εφαρμόζονται όταν η διαχείριση των πόρων της Ένωσης πραγματοποιείται από διεθνείς οργανισμούς βάσει συμφωνιών κοινής διαχείρισης· επισημαίνει ότι οι όροι και η υλοποίηση του ελέγχου και της παρακολούθησης των πόρων της ΕΕ που υπάγονται σε καθεστώς κοινής διαχείρισης έχουν παρουσιάσει σοβαρές αδυναμίες· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε όλοι οι εταίροι της να εξασφαλίζουν την εύκολη και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες πρόσβαση της Επιτροπής στις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου τους·

  66. υπενθυμίζει την περίπτωση του Αφγανιστάν, όπου η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια είναι εξαιρετικά δύσκολη, σε βαθμό που το προσωπικό της Επιτροπής δεν μπορεί πλέον να ταξιδεύει ελεύθερα, γεγονός το οποίο περιορίζει σημαντικά την εκτέλεση μιας σειράς «συνήθων» διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου·

  67. επισημαίνει τη σπουδαιότητα της σύνδεσης αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης (ΣΑΑΑ), προκειμένου να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης και να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας· τονίζει ότι πρέπει ακόμη να επιτελεσθεί πολύ έργο για να βελτιωθούν ο συντονισμός, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η συνοχή της ΣΑΑΑ·

  68. παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίζει ότι η χορήγηση πόρων από το ΕΤΑ τυγχάνει συντονισμού με άλλους μηχανισμούς (επισιτιστική διευκόλυνση, θεματικό πρόγραμμα επισιτιστικής ασφάλειας., ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, θεματικό πρόγραμμα «Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη», μηχανισμός σταθερότητας, δοκιμαστικό σχέδιο μικροχρηματοδότησης για την ύπαιθρο)· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει τη βελτίωση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και στην πράξη και να δίδει μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση των κινδύνων καταστροφών και στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των καταστροφών, καθώς και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των πληθυσμών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο·

  69. επισημαίνει ότι η Ένωση χρειάζεται ευρύ φάσμα εργαλείων για την αναπτυξιακή συνεργασία προσαρμοσμένων στις διαφορετικές συνθήκες, καθόσον στο πεδίο της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας δεν υπάρχει προσέγγιση καθολικής εφαρμογής· συγκεκριμένα τονίζει την ανάγκη ειδικών εργαλείων και μεθόδων εργασίας στον χειρισμό θεμάτων που αφορούν υπό διάλυση κράτη ή εκ βάθρων μη δημοκρατικά κράτη, όπως είναι η Ερυθραία η οποία αρνείται την παροχή βοήθειας προς τον λαό της παρά την καλπάζουσα επισιτιστική κρίση·

  70. πιστεύει ότι η τρέχουσα οξεία επισιτιστική κρίση στο Κέρας της Αφρικής αποτελεί μεταξύ άλλων και τραγική συνέπεια της αδυναμίας επίτευξης συνοχής και συμπληρωματικότητας μεταξύ διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και της καταχρηστικής κερδοσκοπίας με τα τρόφιμα· επισημαίνει ότι, αντίθετα με τις φυσικές καταστροφές, η κρίση αυτή εξελίχθηκε με βραδείς ρυθμούς και κλιμακώθηκε σταδιακά σε ανθρωπιστική καταστροφή· υπενθυμίζει ότι, δυστυχώς, οι ξηρασίες και η έλλειψη τροφίμων έχουν χρόνιο χαρακτήρα στο Κέρας της Αφρικής και ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η αυτάρκεια των τοπικών αγροτών προς εξασφάλιση της βιωσιμότητας·

  71. σημειώνει ότι η διεργασία ανασκόπησης στα μέσα της περιόδου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για όλα τα κράτη εταίρους[44], μολονότι είχε προγραμματισθεί για το διάστημα 2010-2011· αναμένει από την Επιτροπή να την ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της διεργασίας ανασκόπησης στον επίσημο ιστότοπό της[45]·

  Βοήθεια της Ένωσης στην Αϊτή

  72. υπενθυμίζει τον σεισμό που έπληξε την Αϊτή με καταστροφικές συνέπειες· αποδοκιμάζει τον ανεπαρκή συνδυασμό ανθρωπιστικής και της αναπτυξιακής βοήθειας (σύνδεση αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης)· υποστηρίζει ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να βασίζεται σε μία στρατηγική εξόδου· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να στρέψει τις προσπάθειές της και τη χρηματοδότηση στην αποκατάσταση και την ανάπτυξη·

  73. αποδοκιμάζει τον ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ της αντιπροσωπείας της Ένωσης και της εκπροσώπησης της ECHO· υποστηρίζει την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων δράσης της Ένωσης στην χώρα· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη βελτίωση της συνέπειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και στην πράξη·

  74. αποδοκιμάζει την έλλειψη βιωσιμότητας ορισμένων έργων και τονίζει ότι στόχος των έργων πρέπει κατά κύριον λόγο να είναι η δημιουργία απασχόλησης και βιώσιμης αύξησης της οικονομίας, στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν στο αϊτινό κράτος να αυξήσει τα έσοδά του για να είναι ολιγότερο εξαρτημένο από την βοήθεια από το εξωτερικό· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο κατάλογο έργων που έχουν εκτελεσθεί στη διάρκεια της τελευταίας 15ετίας στην Αϊτή με λεπτομερή αποτίμηση της κατάστασης στην οποία ευρίσκονται επί του παρόντος για να συναγάγει κανείς πόσο βιώσιμα είναι μετά την εκτέλεσή τους·

  75. επισημαίνει την έλλειψη αναγνωρισιμότητας της βοήθειας της Ένωσης στην Αϊτή· υποστηρίζει ότι, για να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα, στα έγγραφα δημοσίων σχέσεων πρέπει να εμφανίζεται όχι μόνον η σημαία, αλλά και το όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να εμφανίζεται μόνον το όνομα της Επιτροπής ή της ΓΔ ECHO, τα οποία είναι λιγότερο αναγνωρίσιμα από τους μέσους Αϊτινούς πολίτες·

  Ειδική έκθεση αριθ12/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ για τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία»

  76. χαιρετίζει αυτήν την άριστη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία παρέχει εκτενή ανάλυση των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν με τη στήριξη της Ένωσης στον τομέα της στοιχειώδους εκπαίδευσης· η έκθεση επισημαίνει όμως και τις ανεπάρκειες του προγράμματος οι οποίες οφείλονται μόνον εν μέρει στα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή·

  77. αναγνωρίζει πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Επιτροπή κατά την εκτέλεση του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ εργάζεται σε ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες των εν λόγω περιφερειών και επιχειρεί να προσεγγίσει συχνά τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού τους· συμφωνεί ότι αποτελεί σημαντικότατο επίτευγμα το γεγονός ότι επιτεύχθηκε το 45% των δεικτών και ότι το 30% σημείωσε σαφή πρόοδο· ζητεί από την Επιτροπή να αναφέρει εάν, εν τω μεταξύ, αυτά τα ποσοστά βελτιώθηκαν περαιτέρω·

  78. υποστηρίζει πλήρως τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έλαβε υπό σημείωση τις απαντήσεις της Επιτροπής·

  79. υπενθυμίζει τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής τα οποία αναφέρουν ότι ένα μείζον πρόβλημα κατά την εφαρμογή συγκεκριμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων είναι η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στις αντιπροσωπείες της Ένωσης και η στήριξη που παρέχεται από τις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να συζητήσει το θέμα αυτό με τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου προκειμένου να βρεθεί μια μόνιμη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα·

  80. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο με συστηματικό τρόπο· ζητεί πληροφορίες για τα ακόλουθα:

  α)  όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης (η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο εγγράφου εργασίας της Επιτροπής που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2010- SEC(2010)0121): αφήνοντας κατά μέρος το γεγονός ότι φαίνεται να είναι κάπως αργά εάν ληφθεί υπόψη ο χρόνος έναρξης του προγράμματος, θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει ποια άλλα μέτρα λαμβάνονται για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης;

  β)  σε ορισμένες χώρες που καλύπτονται από την ειδική έκθεση αριθ. 12/2010, αναφέρθηκαν περιπτώσεις απάτης και κατάχρησης κρατικών πόρων, μεταξύ άλλων εκπαιδευτικοί «φαντάσματα»· τι είδους στήριξη παρέχει η Επιτροπή για να βοηθήσει αυτές τις χώρες να εξαλείψουν αυτές τις μορφές απάτης;

  γ)  ένα από τα βασικά μέσα/εργαλεία για την εφαρμογή ενός επιτυχούς προγράμματος είναι η ύπαρξη κατάλληλων στατιστικών στοιχείων και αξιολογήσεων του πραγματικού εκπαιδευτικού συστήματος· το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχουν τέτοια στατιστικά στοιχεία και αξιολογήσεις ή δεν έχουν επικαιροποιηθεί· ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή για την επίλυση αυτού του προβλήματος;

  δ)  όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, η συμμετοχή των κοριτσιών στη στοιχειώδη εκπαίδευση εξαρτάται από πολλά μη σχετιζόμενα με την εκπαίδευση μέτρα, όπως ξεχωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής κλπ., παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένες από αυτές τις χώρες· ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή σε καθεμία από αυτές τις χώρες προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των κοριτσιών στη στοιχειώδη εκπαίδευση, και σε ποιες από αυτές τις χώρες εξετάζεται ως πιθανή λύση η ίδρυση σχολείων θηλέων;

  Η επενδυτική διευκόλυνση

  81. υπενθυμίζει ότι οι τα ποσά που διατίθενται για την επενδυτική διευκόλυνση από το δέκατο ΕΤΑ για τις χώρες ΑΚΕ και τις ΥΧΕ ανέρχονται σε 1.530.000.000 ευρώ· σημειώνει ότι το συνολικό ποσό υπογεγραμμένων πράξεων από το χαρτοφυλάκιο της επενδυτικής διευκόλυνσης ανήλθε το οικονομικό έτος 2010 σε 374.230.000 ευρώ· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της επενδυτικής διευκόλυνσης, ενός ανανεώσιμου χρηματοδοτικού μέσου κάλυψης κινδύνου, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΑ και αποσκοπεί στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων ειδικά στις χώρες ΑΚΕ·

  82. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η επενδυτική διευκόλυνση δεν καλύπτεται από τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής του Κοινοβουλίου, μολονότι οι πράξεις εκτελούνται από την ΕΤΕπ, με πόρους των ΕΤΑ, για λογαριασμό και υπ’ ευθύνη της Ένωσης· θεωρεί ότι τούτο είναι ανεπιθύμητο από πολιτική άποψη αλλά και για λόγους λογοδοσίας· τονίζει ότι οι διατάξεις αυτές περιορίζουν την εμβέλεια των εξουσιών απαλλαγής του Κοινοβουλίου, δεδομένου, κυρίως, ότι οι πόροι του ΕΤΑ προέρχονται από δημόσιο χρήμα που συνεισφέρουν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι·

  83. τονίζει ότι όλες οι πράξεις της ΕΤΕπ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι ο περιορισμός και η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον κύριο στόχο της πολιτικής της Ένωσης στο πεδίο της συνεργασίας για την ανάπτυξη· πιστεύει ότι μόνον μια αναπτυξιακή πολιτική υπέρ των φτωχών μπορεί να είναι αποτελεσματική και βιώσιμη·

  84. πιστεύει ότι καμία πολιτική οικονομικής μεγέθυνσης δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς την προώθηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και την εφαρμογή μηχανισμών κοινωνικής προστασίας·

  85. καλεί την ΕΤΕπ να συνδέσει τα σχέδια χρηματοδότησης πιο άμεσα με τη μείωση της φτώχειας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την αξιοπρεπή εργασία, τις περιβαλλοντικές αρχές, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη συγκρότηση εταιρειών, μέσω της εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1080/2011/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[46]·

  86. ζητεί από την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη δέουσα επιμέλεια για τις κοινωνικές πτυχές (συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων) στον κύκλο σχεδίου της, τόσο μέσω της εκ των προτέρων ανάλυσης όσο και, ιδιαίτερα, μέσω της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και ολοκλήρωσης του σχεδίου· ζητεί τον καθορισμό «δεικτών επιδόσεων» για την καλύτερη παρακολούθηση της προστιθέμενης αξίας και του αντίκτυπου των πράξεων της ΕΤΕπ, καθώς και την ενίσχυση της κατάλληλης εξειδίκευσης του προσωπικού σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σε κοινωνικά θέματα και θέματα φύλου·

  87. σημειώνει ότι η ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση της επενδυτικής διευκόλυνσης της ΕΤΕπ και των βάσει ιδίων πόρων δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στα κράτη ΑΚΕ κατέδειξε ότι οι προσπάθειες της ΕΤΕπ για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου, τη διασφάλιση της τοπικής παρουσίας και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς· καλεί την ΕΤΕπ να βελτιώσει τους μηχανισμούς παρακολούθησης·

  88. σημειώνει με ικανοποίηση την πρόοδο, όσον αφορά την εστίαση στα αποτελέσματα, στην ετήσια έκθεση 2010 της ΕΤΕπ σχετικά με την επενδυτική διευκόλυνση· θεωρεί, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώριο βελτίωσης των ετησίων εκθέσεων όσον αφορά την παρουσίαση πλήρων, χρήσιμων και αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα, τους καθορισμένους στόχους, τους επιτευχθέντες στόχους και τους λόγους για τις ενδεχόμενες αποκλίσεις, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες αξιολογήσεις και σύνοψη των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών και των ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν· επιδοκιμάζει το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε η ΕΤΕπ κατά την προετοιμασία του παρόντος ψηφίσματος για τη χορήγηση απαλλαγής·

  89. υπενθυμίζει ότι 14% των πόρων που προέρχονται από την επενδυτική διευκόλυνση (390.000.000 ευρώ) διατίθεται μέσω ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τη διμερή ανάπτυξη ή κοινών επιχειρήσεων (joint ventures)·

  90. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τους τελικούς δικαιούχους των πόρων που προέρχονται από την επενδυτική διευκόλυνση· καλεί την ΕΤΕπ να επιδείξει αυστηρή και ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια στην εξακρίβωση της ύπαρξης κατάλληλης τοπικής δημόσιας διαβούλευσης, σχετικά με τις αναπτυξιακές πτυχές των έργων που καλύπτει η εγγύηση της Ένωσης πριν από την έγκριση του έργου, περιλαμβανομένων των επιδόσεων των χρηματοπιστωτικών ενδιάμεσων στη χρήση των δανείων που χορηγεί η ΕΤΕπ για τα θέματα αυτά· εκτιμά ότι η ΕΤΕπ, κατά τον δανεισμό σε αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να επιδεικνύει αυστηρή και ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες και με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, στο θέμα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

  91. σημειώνει τις αναφορές μη κυβερνητικής οργάνωσης που περιλαμβάνουν ισχυρισμούς ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου πόροι της ΕΤΕπ διοχετεύθηκαν σε εταιρείες, εις βάρος της διοίκησης των οποίων είτε διεξάγοντο έρευνες ή είχαν διατυπωθεί κατηγορίες για διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί την ΕΤΕπ να ενημερωθεί σχετικά με το εάν ευσταθούν τα ανωτέρω·

  92. σημειώνει ότι η ΕΤΕπ διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ και εκείνων που χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή, διεξάγοντας διαβουλεύσεις με την Επιτροπή σε πολύ πρώιμο στάδιο, πριν αρχίσει η ΕΤΕπ να εφαρμόζει τη δέουσα επιμέλεια κατά την εξέταση των έργων· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή είναι μέλος της Επιτροπής Επενδυτικού Μέσου χωρίς δικαίωμα ψήφου και γνωμοδοτεί σχετικά με κάθε ειδική πρόταση·

  93. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να ελέγχει την εφαρμογή της επενδυτικής διευκόλυνσης και να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τα πορίσματά της·

  94. υπενθυμίζει ότι η τριμερής συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζει τον ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον έλεγχο των ΕΤΑ που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκπονήσει ειδική έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ΕΤΑ, που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ, έχοντας ως γνώμονα τη μείωση της φτώχειας·

  95. σημειώνει ότι η ΕΤΕπ καταβάλλει στο προσωπικό της μεταβλητές αμοιβές υπό τη μορφή ετήσιων επιμισθίων (bonuses)· καλεί την ΕΤΕπ να δημοσιεύει σε ετήσια βάση στον ιστότοπό της λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ύψος των ετήσιων επιμισθίων που λαμβάνουν τα διευθυντικά της στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των επιμισθίων εκάστου μέλους του διοικητικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής και της ελεγκτικής επιτροπής·

  96. σημειώνει περαιτέρω ότι το παρόν διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ αποτελείται από επτά γυναίκες και 19 άνδρες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ορίσουν γυναίκες υποψηφίους προς πλήρωση των δύο θέσεων που επί του παρόντος είναι κενές για να επιτευχθεί περισσότερο ισόρροπη εκπροσώπηση στο συμβούλιο·

  1.3.2012

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

  προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

  σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010

  (COM(2011)0471 - C7-0273/2011 - 2011/2212(DEC))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Thijs Berman

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.        σημειώνει με ικανοποίηση την υψηλή επίδοση στις μεικτές πληρωμές και το σχεδόν 50 % ποσοστό των αναλήψεων υποχρεώσεων που έχουν δεσμευθεί στα μέσα της περιόδου ισχύος του 10ου ΕΤΑ, στοιχείο χάρις στο οποίο ο στόχος της δέσμευσης του συνόλου των πόρων του 10ου ΕΤΑ έως τα τέλη του 2013 παραμένει εφικτός· εκφράζει όμως την ανησυχία του για τα πολύ χαμηλά ποσοστά δέσμευσης που παρατηρούνται όσον αφορά τα κονδύλια για τις περιφέρειες (20 %) και τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (3 %) στο μέσο της περιόδου ισχύος του 10ου ΕΤΑ· ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει επειγόντως την υλοποίηση των περιφερειακών ενδεικτικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων υπερποντίων χωρών και εδαφών·

  2.  παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΕΤΑ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στις χώρες ΑΚΕ και να εξασφαλίσει καλύτερη προβολή όλων των υπερπόντιων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

  3.        εκφράζει την ανησυχία του, διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο[47] διαπίστωσε ότι το 2010 τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου εκ νέου ήταν μόνον εν μέρει αποτελεσματικά όσον αφορά την εξασφάλιση της κανονικότητας των πληρωμών ΕΤΑ και διότι εν αντιθέσει προς το 2009 ουσιώδη σφάλματα διαπιστώθηκαν τόσο σε πληρωμές για έργο όσο και για τη στήριξη του προϋπολογισμού (με κατ' εκτίμηση ποσοστό σφάλματος 3,4 %, το οποίο είναι υψηλότερο από ό,τι το 2009)· παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο και να συνεχίσει να επενδύει στη βελτίωση των προτύπων που εφαρμόζει σχετικά τόσο με την υποβολή εκθέσεων όσο και με τη διενέργεια ελέγχων·

  4.        ανησυχεί ιδιαιτέρως λόγω της αύξησης του αριθμού έργων με άσχημες επιδόσεις το 2010 (12,6 % έναντι 11 % το 2009)[48] και της επίμονα υψηλής συχνότητας σφαλμάτων στις αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διαχείρισης· κρίνει ότι είναι πρωταρχικής σημασίας η ενδυνάμωση της θεσμικής ικανότητας των διοικητικών υπηρεσιών των εθνικών διατακτών, μέσω της παροχής πρόσθετης κατάρτισης σε χρηματοοικονομικά θέματα και μιας στοχοθετημένης καθοδήγησης, ώστε να ξεπερασθούν οι αδυναμίες που διαπιστώνονται στη χρηματοοικονομική διαχείριση και τα συστήματα ελέγχου για το ΕΤΑ·

  5.        δεδομένου ότι η δημοσιονομική στήριξη αποτελούσε το 34 % των πληρωμών του ΕΤΑ το 2010, εκφράζει την ανησυχία του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι στις πληρωμές για δημοσιονομική στήριξη το πρώτο ήμισυ του 2010 παρατηρείται υψηλή συχνότητα μη προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων, λόγω της έλλειψης διαρθρωμένης αποτίμησης της προόδου των μεταρρυθμίσεων στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών (ΔΔΟ) από τις αποδέκτριες κυβερνήσεις· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, τον Ιούνιο του 2010, υιοθετήθηκε ένα νέο μορφότυπο για την ετήσια υποβολή εκθέσεων από τις αντιπροσωπείες, με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στη ΔΔΟ στις αποδέκτριες χώρες, και παροτρύνει τις αντιπροσωπείες να εφαρμόζουν αυτό το νέο πλαίσιο κατά τρόπο συνεπή· παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες αδυναμίες στη μεθοδολογία και τη διαχείριση των γενικών προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης τα οποία εκτελεί, και συγκεκριμένα την έλλειψη ορθού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου και μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης για να εκτιμάται ο αντίκτυπος στη μείωση της φτώχειας[49], καθώς και τον ανεπαρκή συντονισμό με τα κράτη μέλη σχετικά με τις συμβάσεις και τις πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης· θεωρεί ότι η πράσινη βίβλος που δρομολογήθηκε το 2010 συνιστά θετική συμβολή στον προβληματισμό σχετικά με το πώς να καταστεί η δημοσιονομική στήριξη αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος μηχανισμός για τη μείωση της φτώχειας·

  6.  παροτρύνει για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να αναπτύξουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις ικανότητες λογιστικού ελέγχου και να αυξήσουν τη διαφάνεια και τη δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν η βοήθεια παρέχεται μέσω δημοσιονομικής στήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας[50], και καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται·

  7.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, αντιδρώντας στον σεισμό που έπληξε την Αϊτή στις 12 Ιανουαρίου 2010 και την επιδημία χολέρας που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2011, κινητοποίησε με ταχείες και κατάλληλες διαδικασίες χρηματοδοτικούς πόρους διαθέτοντας συνολικό ποσόν 122.000.000 ευρώ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας έως το τέλος του 2010·

  8.  εκφράζει τη λύπη του διότι το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών που εφαρμόζει η ΓΔ ECHO δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διατηρήσει τα ίδια υψηλά πρότυπα λογοδοσίας και ελέγχου για τις εργασίες που εκτελούνται σε πλαίσιο κοινής διαχείρισης με διεθνείς οργανισμούς, που αντιπροσώπευαν το 46,4 % των συμβάσεων που υπεγράφησαν το 2010, όπως τα ισχύοντα για επιχειρήσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο της άμεσης κεντρικής διαχείρισης· παροτρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, όπως η δύσκολη πρόσβαση στις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και η ανεπαρκής υποβολή στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, ούτως ώστε η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να διαθέτει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση της βοήθειας της Ένωσης που διατίθεται μέσω διεθνών οργανισμών·

  9.  λαμβάνει υπό σημείωση την αναθεωρημένη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (Συμφωνία του Κοτονού), η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από 1ης Νοεμβρίου 2010· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αρχίσει επειγόντως εφ’ όλης της ύλης συζήτηση σχετικά με τις προτεραιότητες, την αρχιτεκτονική και τις λεπτομέρειες της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ταχθεί εδώ και πολλά χρόνια υπέρ της ενσωμάτωσης του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, καθόσον αυτό θα επιτρέψει την απλοποίηση των διαδικασιών, τον καλύτερο συντονισμό των μηχανισμών βοήθειας της Ένωσης και την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με αποτέλεσμα οι δαπάνες για την ανάπτυξη στις χώρες ΑΚΕ να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη συνοχή, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής[51] να προτείνει την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό για το 2020, οπότε λήγει η συμφωνία του Κοτονού· αναμένει πως η Επιτροπή θα τιμήσει τη δέσμευσή της και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αρχίσει η προετοιμασία της ενσωμάτωσης του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό·

  10. υπογραμμίζει τη σημασία της εποπτείας του ΕΤΑ από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ·

  11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις επιχειρήσεις του ΕΤΑ κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ελέγχει άλλους μηχανισμούς βοήθειας, όπως τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του δημοκρατικού ελέγχου του ΕΤΑ από το Κοινοβούλιο, ευθυγραμμίζοντας τον έλεγχο αυτό με τον έλεγχο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας·

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  29.2.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Ελένη Θεοχάρους, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Enrique Guerrero Salom, Isabella Lövin, Gesine Meissner, Cristian Dan Preda, Bart Staes, Patrizia Toia

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Joseph Cuschieri, Zita Gurmai, Claudiu Ciprian Tănăsescu

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.3.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer, Илиaна Ивaнова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Barbara Weiler, Ивайло Калфин

  • [1]           ΕΕ C 326, 10.11.2011, σ. 251.
  • [2]           ΕΕ C 326, 10.11.2011, σ. 262.
  • [3]           ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
  • [4]           ΕΕ L 287, 28.10.2005, σ. 4.
  • [5]           ΕΕ L 314, 30.11.2001, σ. 1 και ΕΕ L 324, 7.12.2001, σ. 1.
  • [6]           ΕΕ L 109, 26.04.07, σ. 33.
  • [7]           ΕΕ L 156, 29.05.1998, σ. 108.
  • [8]           ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 355.
  • [9]           ΕΕ L 191, 07.07.1998, σ. 53.
  • [10]          ΕΕ L 83, 01.04.2003, σ. 1.
  • [11]          ΕΕ L 78, 19.3.2008, σ. 1.
  • [12]          ΕΕ C 326, 10.11.2011, σ. 251.
  • [13]          ΕΕ C 326, 10.11.2011, σ. 262.
  • [14]          ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
  • [15]          ΕΕ L 287, 28.10.2005, σ. 4.
  • [16]          ΕΕ L 314, 30.11.2001, σ. 1 και ΕΕ L 324, 7.12.2001, σ. 1.
  • [17]          ΕΕ L 109, 26.04.2007, σ. 33.
  • [18]          ΕΕ L 156, 29.05.1998, σ. 108.
  • [19]          ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 355.
  • [20]          ΕΕ L 191, 07.07.1998, σ. 53.
  • [21]          ΕΕ L 83, 01.04.2003, σ. 1.
  • [22]          ΕΕ L 78, 19.3.2008, σ. 1.
  • [23]          ΕΕ C 326, 10.11.2011, σ. 251.
  • [24]          ΕΕ C 326, 10.11.2011, σ. 262.
  • [25]          ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
  • [26]          ΕΕ L 287, 28.10.2005, σ. 4.
  • [27]          ΕΕ L 314, 30.11.2001, σ. 1 και ΕΕ L 324, 7.12.2001, σ. 1.
  • [28]          ΕΕ L 109, 26.04.2007, σ. 33.
  • [29]          ΕΕ L 156, 29.05.1998, σ. 108.
  • [30]          ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 355.
  • [31]          Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0320.
  • [32]          Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0317.
  • [33]          ΕΕ C 279 E, 19.11.2009, σ. 100.
  • [34]          ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 373.
  • [35]          ΕΕ L 191, 07.07.1998, σ. 53.
  • [36]          ΕΕ L 83, 01.04.2003, σ. 1.
  • [37]          ΕΕ L 78, 19.3.2008, σ. 1.
  • [38]          Ετήσια έκθεση σχετικά με την οικονομική διαχείριση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης το 2010, σ.11
  • [39]          Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41).
  • [40]          Απάντηση στη γραπτή ερώτηση 23 προς τον Επίτροπο Piebalgs στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής 2010 για το ΕΤΑ, για την ακρόαση στις 12 Ιανουαρίου 2012.
  • [41]          http://ec.europa.eu/europeaid/what/economic–support/public–finance/pefa_assesments_en.htm.
  • [42]          Όπως ζητείται στο ψήφισμα σχετικά με το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης από την ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0317, παράγραφος 52.
  • [43]          Πράσινη Βίβλος: Το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ στις τρίτες χώρες (COM(2010)0586).
  • [44]          Απάντηση στη γραπτή ερώτηση αριθ. 31 προς τον Επίτροπο Piebalgs στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής 2010 για το ΕΤΑ, για την ακρόαση στις 12 Ιανουαρίου 2012.
  • [45]          http://www.acp-programming.eu/wcm/en/programming-process/the-acp-mid-term-review.html.
  • [46]          Απόφαση αριθ. 1080/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τη χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για έργα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 633/2009/ΕΚ (ΕΕ L 280, 27.10.2011, σ. 1).
  • [47]  Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (2011/C 326/02), 10.11.2011.
  • [48]  Ετήσια έκθεση σχετικά με την οικονομική διαχείριση του 8ου – 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης το 2010, COM(2011)0471, σ.11.
  • [49]  Διαχείριση της γενικής δημοσιονομικής στήριξης από την Επιτροπή στις χώρες ΑΚΕ, καθώς και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας (ειδική έκθεση αριθ. 11/2010).
  • [50]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41).
  • [51]  Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020, CΟΜ(2011)0500, 29.6.2011, σ. 20.