Процедура : 2011/2232(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0103/2012

Внесени текстове :

A7-0103/2012

Разисквания :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Гласувания :

PV 10/05/2012 - 12.17
CRE 10/05/2012 - 12.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0164

ДОКЛАД     
PDF 269kWORD 231k
3.4.2012
PE 473.984v04-00 A7-0103/2012

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година – резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС

2011/2232(DEC)

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Monica Luisa Macovei

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година – резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (2011/2232(DEC))

Европейският парламент,

–    като взе предвид доклада на Комисията от 14 ноември 2011 г. до Европейския парламент и Съвета относно последващите действия след освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година (COM(2011)0736) и работните документи на службите на Комисията, придружаващи този доклад (SEC(2011)1350 и SEC(2011)1351),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2008 г., озаглавено „Европейските агенции – Пътят напред“ (COM(2008)0135),

–    като взе предвид своята резолюция от … май 2012 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС(1),

–    като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

–    като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 96 от него,

–    като взе предвид Специален доклад № 5/2008 на Сметната палата, озаглавен „Агенциите на Европейския съюз: постигане на резултати“,

–    като взе предвид специфичните годишни доклади(4) на Сметната палата относно годишните отчети на децентрализираните агенции за финансовата 2010 година,

–    като взе предвид своето проучване, озаглавено „Възможност и приложимост на създаването на общи служби за подпомагане на агенциите на ЕС“, публикувано на 7 април 2009 г.,

–    като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба срещу корупцията(5), своята Писмена декларация 2/2010 относно усилията на Съюза за борба с корупцията(6) и съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет за борба с корупцията в ЕС (COM(2011)0308);

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0103/2012),

A.     като има предвид, че настоящата резолюция съдържа по отношение на всеки орган, посочен в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, хоризонтални съображения, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно член 96 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 и член 3 от приложение VІ към правилника;

Б.     като има предвид, че през последното десетилетие се наблюдава значително увеличаване на броя на агенциите – от 3 през 2000 г. на 24 през 2010 г.;

В.     като има предвид, че решенията относно създаването и определянето на седалищата на агенциите, взети от Съвета през последните години, са причина за високи разходи и неефективност при функционирането на съответните агенции, тъй като те не се основават на съображения за ефективност, и наред с другото, водят до определянето на отдалечени и скъпо струващи седалища,

Г.     като има предвид, че бюджетът на децентрализираните агенции се увеличи значително между 2007 и 2010 г., от 1 055 000 000 EUR (за 21 агенции) на 1 658 000 000 EUR (за 24 агенции);

Д.     като има предвид, че вноските на Съюза за децентрализираните агенции за финансовата 2010 година надвишават 1 620 000 000 EUR;

Е.     като има предвид, че в резултат от приемането на горепосоченото съобщение на Комисията от 11 март 2008 г. Парламентът, Съветът и Комисията дадоха нов тласък на проекта за определяне на обща рамка за агенциите и учредиха през 2009 г. междуинституционална работна група за агенциите;

Ж.    като има предвид, че междуинституционалната работна група за агенциите организира за седми път заседание на политическо равнище на 13 декември 2011 г., на което бяха обсъдени следните въпроси: критерии за създаване на нови агенции, избор на седалище на агенциите и споразумение за седалището, състав на управителните съвети, процедури за назначаване на директор, оценка и резултати, многогодишна програма и административна подкрепа;

З.      като има предвид, че все още се очаква специалният доклад на Сметната палата относно сравнителния анализ на разходите на агенциите на Съюза, който беше планиран да се публикува до края на 2011 г.; като има предвид, че писмото, получено от Сметната палата на 15 февруари 2012 г., предвиждаше обобщен документ с извадка от данни за разходите за управление на агенциите, финансовото им управление и оперативната им ефективност за периода 2008 - 2010 г.,

I. ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

Управление на бюджетните средства (в това число пренос и освобождаване на бюджетни кредити)

1.     призовава Комисията да представя ежегодно на органа по освобождаване от отговорност консолидирана информация относно предоставеното от общия бюджет на Съюза общо годишно финансиране за всяка агенция; подчертава, че документът следва да включва следните данни:

-       първоначалната вноска на Съюза в бюджета на всяка агенция;

-       размера на средствата, получени в резултат на възстановяване на излишък;

-       общата вноска на Съюза за всяка агенция;

-       размера на вноската на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ);

         призовава Комисията да предоставя ежегодно на органа по освобождаване от отговорност консолидирана информация относно, по целесъобразност, равнището на приходите, генерирани от агенциите, и равнището на вноските, направени от държавите членки и трети страни;

2.      призовава Комисията да предостави по сравним и прозрачен начин посочените в параграф 1 данни за финансовата 2010 година, както и за предходните финансови години, за да могат Парламентът и обществеността да сравняват вноските на Съюза за отделните агенции през годините; по този начин ще се гарантира също така яснота, прозрачност и публичен контрол по отношение на разходването на средства на Съюза;

3.      настоятелно призовава Комисията да спре увеличаването на бюджетите на агенциите и дори да разгледа възможността за намаляване на вноските на Съюза в техните бюджети, най-вече по отношение на агенциите, които се занимават основно с изследвания; също така настоятелно призовава агенциите да намалят своите текущи и административни разходи, наред с другото, като се обединят агенции с подобни или припокриващи се задачи или с няколко седалища, и да създадат механизми, чрез които да се посочва и отчита ясно за какво е използвано всяко евро, както и да се постигнат значителни икономии на средства на Съюза;

4.      изисква всички агенции системно да обосновават коригиращите бюджети, трансферите и преносите на средства в своите доклади относно окончателните годишни отчети и годишните доклади за бюджетното и финансово управление;

5.      отбелязва, че някои агенции срещат затруднения във връзка със своевременното изразходване на бюджетите си и че за средствата се поемат ангажименти по проекти, които не са свързани с финансовата година; изразява раздразнение от факта, че значителни суми от бюджета се разпределят в края на финансовата година; счита това за възможен знак, че средствата на Съюза в някои случаи се използват без необходимост; призовава Сметната палата и най-вече самите агенции да предоставят допълнителна информация и обосновка в случаите на CEDEFOP, CPVO, ЕОБХ, ЕАМБ, ENISA, ERA, ЕВРОЮСТ и FRA, които са изразходили повече от 25 % от бюджетите си през последните два месеца на 2010 г., както и в случаите на CEPOL, CPVO, FRONTEX и отново ЕАМБ, които показват непрекъснато висок процент на пренесени бюджетни кредити, които трябва да бъдат освободени;

6.      изразява раздразнение от факта, че в случаите на ECHA, ENISA, ERA, EUROFOUND, FRA, CEPOL, EU-OSHA, ЕОБХ, ЕВРОЮСТ, ECDC, FRONTEX и OHIM съотношението на начисленията към пренесените бюджетни кредити през 2010 г. беше по-ниско от 50 %; призовава за допълнителна информация и обосновка от горепосочените агенции, тъй като това показва, че над половината от техните пренесени бюджетни кредити са свързани с дейностите, предприети през следващата година, и ако не е оправдано, това представлява нарушение на принципа на ежегодност;

7.      отбелязва високия процент преноси и освобождаване на бюджетни кредити за оперативни разходи в няколко агенции през финансовата 2010 година, като Сметната палата в докладите си за годишните отчети за финансовата 2010 година не счита тези преноси за значителни или необосновани; следователно би приветствал информация от Сметната палата за критериите, използвани за оценка на това какво са значителни или необосновани преноси;

8.      изтъква, че високият процент преноси и освобождаване на бюджетни кредити обикновено показва, че съответната Агенция не е в състояние да управлява голямо увеличение на своя бюджет; изисква капацитетът за усвояване и времето, което е необходимо за изпълнението на допълнителните задачи, да играят по-голяма роля при вземането на решения относно бюджета; настоятелно призовава годишният бюджет на съответната Агенция да бъде намален, ако не се предприемат структурни действия за решаване на този проблем;

9.      настоятелно призовава агенциите да подобрят управлението на бюджетните кредити за поети задължения, както и своето вътрешно планиране и прогнозите си за общите приходи, с цел оптимизиране на процента преноси и освободени бюджетни кредити, както и своите разходи; припомня на агенциите, че трябва да усъвършенстват своите системи за програмиране и мониторинг и да започват сключването на договори по-рано през календарната година, за да се намали необходимостта от пренос на бюджетни кредити; освен това призовава Комисията да осигури насоки и да поддържа строго ниво на контрол в това отношение;

10.    признава обаче, че поради финансовата си структура някои агенции, като EMA, като цяло остават с високо равнище на преноси в края на всяка финансова година; призовава тези агенции да създадат истински механизъм, който да им дава възможност за своевременно установяване на очаквания размер на техните преноси на бюджетни кредити; счита, че такъв механизъм е от съществено значение, за да се прецени дали нивото на преноси в края на годината е оправдано и да се направи оценка на капацитета на агенциите за правилно управление на бюджета си;

11.    признава факта, че някои агенции, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, са оперативни агенции и че изпълнението на техния бюджет може да зависи от външни фактори;

12.    приветства намерението на Европейския център за развитие на професионалното обучение да намали още повече преносите чрез мониторинг посредством стандартизирани образци за изпълнение на бюджета (поети задължения, плащания) и постигане на напредък по отношение на възлагането на обществени поръчки; счита, че тази мярка е практика, която трябва да бъде последвана и от другите агенции;

13.    посочва, че преди каквото и да било наемане на външни изпълнители или сливане е необходим задълбочен анализ на разходите и ползите, за да се прецени дали могат да се намалят административните разходи, например в областта на бюджетното планиране и управлението на персонала; в тази връзка се позовава на проучването на тема „Възможност и приложимост на създаването на общи служби за подпомагане на агенциите на ЕС“, което беше извършено от Парламента още през 2009 г.

14.    припомня, че бюджетът на агенциите трябва да бъде балансиран; подчертава, че някои агенции генерират печалби от дейността си, което понякога води до излишък; счита, че за агенциите, които са финансирани изцяло от бюджета на Европейския съюз, генерираният през година n излишък следва да се приспада от субсидията на Съюза за година n +1;

15.    призовава агенциите да проучат своите вътрешни административни процедури с оглед намаляване на административната тежест; в частност изтъква процедурите за възлагане на обществени поръчки и за подбор на персонал, където може да има възможност за значително скъсяване на процеса;

16.    настоява пред агенциите да разглеждат собствените си административни разходи в сравнение с тези на другите агенции при изготвянето на бъдещи планове за ресурси и да вземат предвид таблицата на сравнителните степени на длъжностните лица при бъдещи назначения на такива позиции;

17.    счита освен това, че за частично самофинансиращите се агенции клиентите следва да заплащат пълния размер на цената на услугите, предоставяни им от тези агенции, включително пропорционалната вноска на работодателя в пенсионната схема; по отношение на въпроса как да се преодолее евентуален дефицит спрямо прогнозата за приходи от такси от клиентите и необходимостта да се гарантира наличността на необходимите финансови средства за агенциите, призовава Комисията да проучи необходимостта и възможните начини за създаване на ограничен обособен резервен фонд, който да се управлява по прозрачен начин;

18.   призовава всички съответни заинтересовани лица в сферата на бюджета да изпълняват своите задължения в рамките на бюджетната процедура, да предоставят подходяща обосновка за своите искания във връзка с бюджета на агенциите (т.е. първоначално искане за бюджет, увеличения, намаления) и в бъдеще да обмислят по-внимателно решенията за увеличаване на бюджета на дадена агенция, като вземат предвид времето, което е необходимо за изпълнение на новите дейности; счита, че бюджетите на агенциите следва да се базират на действителните им нужди; следователно призовава Комисията и всички заинтересовани страни, участващи в бюджетната процедура, да приложат възможно най-скоро препоръката на Сметната палата за принципа на бюджетиране на нулева база за агенциите при изготвянето на бюджетите на агенциите, което означава, че бюджетът на всяка една от агенциите се изготвя, без да се вземат предвид сумите от предишни години, и се определя от отделните нужди на всяка агенция;

19.   настоятелно призовава агенциите да намалят броя на просрочените плащания, като приложат корективни мерки; изразява загриженост най-вече за това, че забавените плащания увеличават риска от необходимост да се плащат лихви и такси за забавено плащане, за които не са предвидени бюджетни кредити в бюджета;

20.   призовава също така агенциите точно и пълно да докладват за изключения в съответствие със стандарта за вътрешен контрол № 16;

Слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки

21.    отбелязва слабостите в процедурите за възлагане на обществени поръчки; призовава агенциите да повишат ефективността на своите системи за вътрешен контрол, така че да се избегнат или идентифицират устойчиви грешки, които застрашават законосъобразността и редовността на операциите на агенциите;

22.   съответно настоятелно призовава агенциите да подобрят своите процедури за възлагане на обществени поръчки, и по-специално процедурите за даване на разрешения за възлагане на обществени поръчки при вземането на решения за финансиране и изготвянето на работни програми; отбелязва например, че липсата на изходни данни в Европейската агенция по морска безопасност в подкрепа на решението за финансиране на планирани оперативни обществени поръчки може да застраши валидността на решението на Агенцията;

23.   призовава също така агенциите да включват в своите годишни работни програми по-ясна информация относно общия бюджет, заделен за възлагането на обществени поръчки, и индикативния брой и вид на предвидените договори; изразява загриженост, че често годишните работни програми на агенциите не разкриват изрично цялата информация, посочена във Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане; отбелязва, че тази слабост се констатира най-вече при Европейската агенция за морска безопасност и Европейската железопътна агенция;

24.   призовава агенциите да отчитат точно и своевременно изключенията, така че те да бъдат изчерпателно описани в техните годишни отчети за дейността, като подробните списъци за проверка и съпроводителните указания биха позволили на агенциите ясно да посочат задълженията за всяка длъжност от щатното разписание и да осигурят подходящо проследяване на потенциалните нередности;

25.   освен това настоятелно призовава агенциите да гарантират, че за процедурата на договаряне, която следва да се прилага при строго определени условия, се докладва надлежно и своевременно пред административния съвет с оглед на пълното му информиране за обхвата на тези процедури;

26.   в допълнение призовава агенциите да разработят последващи проверки и да докладват за тях, за да се гарантира адекватно проследяване на потенциалните нередности; в това отношение подкрепя инициативите за изграждане на централен и координиран капацитет на равнище вътрешна дирекция във всяка агенция, с цел да се намали рискът от неефективно използване на ресурсите и некоординиран мониторинг на договорите;

27.   приветства инициативата на Европейския орган за безопасност на храните да изготви практическо ръководство за възлагането на обществени поръчки, в което да се описват подробно функциите и отговорностите за всяка стъпка от процеса и което да бъде редовно актуализирано; счита, че тази инициатива е практика, която трябва да бъде последвана и от другите агенции;

28.    приветства факта, че Сметната палата успя да получи достатъчна увереност, че годишните отчети на всички агенции, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, за финансовата 2010 година са надеждни във всички съществени аспекти и че извършените операции са законосъобразни и редовни; отбелязва, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на тези агенции следва да продължава да се основава на работата им през годината;

ІI. ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Многогодишна програма

29.   настоятелно призовава агенциите да изготвят многогодишни стратегически програми и насоки, съобразени с особеностите на тяхната дейност; счита, че е важно многогодишното планиране на дейностите (цели и средства за постигането им) да бъде свързано с многогодишно планиране на ресурсите (в частност бюджет и персонал) и да бъде ясно отразено в годишните работни програми; също така призовава агенциите да се консултират с Парламента в това отношение;

30.   насърчава агенциите да изготвят многогодишни стратегически планове в областта на информационните технологии в подкрепа на техните оперативни дейности;

Годишна работна програма

31.    счита, че вътрешният процес на агенциите в подкрепа на съставянето на тяхната годишна работна програма оказва силно въздействие върху надеждността на информацията, която агенциите предоставят на заинтересованите страни и на органа по освобождаване от отговорност; поради тази причина настоятелно призовава агенциите да осигурят последователност на своето планиране, подходящи процедури и насоки, както и достатъчно документация в подкрепа на работната програма, за да се предостави информация за всички извършвани дейности и за средствата, планирани за всяка дейност;

32.    счита за абсолютно наложително комисиите, които отговарят за агенциите, възможно най-внимателно да проверяват годишните работни програми на агенциите и да гарантират съответствието им с настоящата ситуация и политически приоритети;

33.    в тази връзка очаква агенциите да работят в по-тясно сътрудничество с Комисията при разработването на годишните си работни програми;

34.    призовава за тясно сътрудничество между агенциите с цел гарантиране на ефективно съгласуване на годишните им работни програми;

35.    по-специално настоятелно призовава агенциите да предприемат действия, за да гарантират, че техните годишни работни програми са достатъчно пълни и съдържат цялата необходима информация (т.е. информация за всички дейности, извършвани от съответната агенция, и за средствата, планирани за всяка дейност) и допълнително да включат подробна информация и прогнози за бюджетните кредити, пренесени за следващата година;

36.   в това отношение насърчава агенциите да основават своите годишни работни програми на стандартен образец с цел да се улесни съпоставката; във връзка с това призовава Комисията да изготви насоки за стандартния образец;

37.    изразява загриженост, че възлагането на отговорност за изготвянето и приемането на годишните работни програми не е уточнено в решенията за създаване на някои от агенциите (например Евроюст); счита, че това може да доведе до объркване и липса на отговорност при изготвянето и приемането на годишните работни програми; очаква предложение от Комисията за промяна на правното основание;

Годишен отчет за дейността

38.    настоятелно призовава агенциите да стандартизират структурата на своите годишни отчети за дейността в съответствие с формата, използван от генералните дирекции на Комисията, и съответно да предоставят подробна и изчерпателна информация относно: изпълнението на техните годишни работни програми, бюджет и план за политиката относно персонала, показатели за управлението на бюджета като разходите в края на годината (т.е. бюджетните задължения, поети от Агенцията през последните три месеца от годината), системите за управление и вътрешен контрол, констатациите от вътрешните и външните одити, последващите действия във връзка с препоръките от одитите, препоръките за освобождаване от отговорност, както и декларациите за достоверност на изпълнителните директори; призовава също така агенциите да предоставят в своите годишни отчети за дейността информация въз основа на финансовите отчети и докладите за бюджетното и финансово управление, предвидени в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, при условие че са спазени ограниченията във връзка със срока за изготвяне на годишните консолидирани отчети на Съюза;

39.   изисква структурата на годишния отчет за дейността на всяка агенция да включва определен брой общи елементи въз основа на най-добрите практики в агенциите с цел улесняване на съпоставката; във връзка с това настоятелно призовава Комисията да разработи примерен образец, в сътрудничество с агенциите;

40.   призовава също така директорите на агенциите да предават своите годишни отчети за дейността за година n и оценката на управителните съвети на Сметната палата, Парламента, Съвета и Комисията до 1 юли на година n+1;

41.   приветства факта, че в своя годишен отчет за дейността Европейската агенция за безопасност и здраве при работа предоставя подробни сравнителни данни по години, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-ефективна оценка на резултатите от дейността на Агенцията; счита, че това е практика, която трябва да бъде последвана и от другите агенции;

42.   призовава също така агенциите да положат допълнителни усилия, за да гарантират, че техните годишни отчети за дейността действително отразяват техните годишни работни програми; подчертава, че това е елемент от съществено значение за правилната оценка на дейността на агенциите и постигнатите от тях резултати по отношение на финансовото участие на Съюза, и следователно за определянето на тяхното изпълнение; в това отношение приветства по-специално годишните отчети за дейността и годишните работни планове на Европейската агенция по химикали, Европейската агенция по морска безопасност и Европол; отбелязва при все това, че в някои агенции (например Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Европейската агенция за ГНСС) има пропуски в това отношение и техните ресурси за планиране на дейности (бюджетиране по дейности) не са били приведени в съответствие с организационната структура на съответната агенция, за да може да се осъществява мониторинг на изпълнението на бюджета;

43.   приветства инициативата на Европейския център за развитие на професионалното обучение да представи диаграми на Гант за основните оперативни дейности в своя годишен отчет за дейността за 2010 г.; припомня на агенциите, че тези диаграми посочват в сбита форма времето, отделено от всеки член на персонала за работа по даден проект, и насърчават подход, насочен към постигането на резултати; насърчава агенциите да включат диаграма на Гант при планирането на всяка своя оперативна дейност;

Оценка на агенциите

44.    призовава агенциите да извършват и представят веднъж на две години обща оценка на своите дейности, изпълнение и ефективност, по искане на Комисията, Парламента и/или Сметната палата, както и да публикуват съответните доклади на своите интернет страници; агенциите трябва да бъдат съответно призовани да изготвят пътна карта с план за последващи действия въз основа на заключенията от тези оценки, както и ежегоден доклад за напредъка;

Доклад съгласно член 96

45.   припомня, че в съответствие с член 96, параграф 2 от рамковия Финансов регламент от агенциите се изисква да предоставят на органа по освобождаване от отговорност доклад за мерките, предприети въз основа на неговите наблюдения и препоръки от предишните му доклади за освобождаване от отговорност;

46.   изразява съжаление, че информацията, предоставена от агенциите в техните доклади съгласно член 96, идва от самите агенции, вследствие на което точността на техните декларации не може да бъде напълно потвърдена и приета за сигурна; следователно призовава междуинституционалната работна група за агенциите да разгледа възможността за включване на разпоредба относно създаването и прилагането на механизъм за проверка по отношение на информацията, предоставяна от агенциите в докладите съгласно член 96, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да придобие увереност относно валидността на получената информация и да се създадат условия за строго проследяване на наблюденията и препоръките, отправени от Парламента в неговите предходни резолюции за освобождаване от отговорност;

Таблица, приложена към годишните доклади на Сметната палата

47.   приветства факта, че агенциите са представили, под формата на таблица, приложена към специфичните годишни доклади на Сметната палата за 2010 г., съпоставка между операциите, изпълнени през 2009 и 2010 г., което дава възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-ефективна оценка на резултатите от тяхната дейност през две последователни години; отбелязва, че изискването беше отправено от органа по освобождаване от отговорност още в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2008 година;

Функциите на координатор на мрежата на агенциите

48.   приветства Европейската агенция по химикалите за нейната ефективна работа като координатор на мрежата на агенциите в хода на процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2010 година; счита, че тази практика трябва да бъде последвана и от съвместните предприятия;

ІІI. ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЗРАЧНОСТТА

Интернет страници на агенциите

49.    настоятелно призовава агенциите да предоставят чрез своите интернет страници информацията, необходима за гарантирането на прозрачност, и по-специално финансова прозрачност; в частност настоятелно призовава агенциите да публикуват на своите интернет страници списък на всички договори, сключени през последните три години, както и списък на членовете на техните управителни съвети, придружен от техните декларации за интереси, и списък на всички предприятия, които са страна по договори за ПЧП или които са в други търговски отношения с агенциите; призовава Комисията да продължи да полага усилия за осигуряването на пълен достъп до тази информация и да я включи в своята система за финансова прозрачност;

Отношения със заинтересованите лица

50.   призовава агенциите да гарантират, че изпълняват своите функции в координация с различните заинтересовани страни;

51.    настоятелно призовава агенциите да увеличат участието на европейските институции, и по-специално на Парламента, в годишното си планиране;

Конфликт на интереси

52.    призовава агенциите да приемат ефективни процедури за надлежно разглеждане на твърдения за конфликт на интереси в рамките на агенциите и/или управителните съвети, по-специално в Европейската агенция за авиационна безопасност, Европейската агенция за околната среда и Европейския орган за безопасност на храните;

53.    приветства инициативата на някои агенции, например Агенцията на Общността за контрол на рибарството, чиято структура за вътрешен одит разработи вътрешен обучителен курс и осигури необходимото обучение по въпросите на етиката и морала в Агенцията; по-специално приветства факта, че обучението е задължително за всички служители, за да се гарантира информираност относно етичните и организационните ценности, и по-конкретно за етичното поведение, избягването на конфликти на интереси, предотвратяването на измами и докладването на нередности;

54.   призовава агенциите внимателно да изградят и оценяват своите системи за контрол, за да се предотвратяват конфликти на интереси между персонала и експертите, работещи в агенцията; в допълнение призовава управителните съвети на агенциите да приемат и прилагат най-строги правила и механизми за проверка по отношение на своите членове с цел гарантиране на пълната им независимост от частни интереси; отново припомня, че репутацията на агенциите ще бъде засегната, ако бъде поставена под въпрос заради конфликт на интереси, като това ще окаже отрицателно влияние върху репутацията на Съюза;

55.    припомня, че Европейският омбудсман критикува Европейския орган за безопасност на храните за начина, по който оценява потенциалните конфликти на интереси и случаите на „въртяща се врата“; призовава другите агенции да приложат ефективни процедури за откриване и предотвратяване на ситуации на конфликт на интереси; счита, че трябва да бъде изяснен „периодът на прекъсване“ за всички лица, които са заемали длъжността „директор на агенция“ или са изпълнявали важни функции в рамките на дадена агенция;

56.    следователно приканва агенциите да предоставят на техните отговорни комисии и на комисията по бюджетен контрол на Парламента подробен преглед на процедурите, критериите и механизмите за проверка, прилагани с цел предотвратяване на случаи на „въртяща се врата“ и ситуации на конфликти на интереси; когато този вид функции се изпълняват съвместно с националните партньори, настоятелно призовава агенциите да изяснят споделените функции, за да се избегнат свързани с отговорността нормативни пропуски в случаите на конфликт на интереси;

57.    освен това отново призовава Комисията да предостави до края на 2012 г. информация за наличието и прилагането на разпоредби и правила относно „периода на прекъсване“ и съответните случаи във всички агенции;

58. изразява задоволство от намерението на Сметната палата да направи цялостен анализ на подхода към политиките на агенциите и на конкретните практики за управление на ситуациите на конфликт на интереси, с цел предотвратяване на конфликти на интереси, като се вземе предвид определението на ОИСР за конфликт на интереси и свързаните с него правила;

59.   припомня, че в своята горепосочена резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба срещу корупцията Парламентът призова, наред с другото, Комисията и агенциите на Съюза да гарантират по-голяма прозрачност, като изготвят кодекси за поведение или подобрят съществуващите кодекси, включвайки минимални ясни правила относно конфликтите на интереси;

60.   припомня, че конфликтите на интереси пораждат корупция, измами, лошо управление на паричните средства и човешките ресурси, фаворизиране на определени лица и оказват отрицателно влияние върху безпристрастността на решенията и качеството на работа, както и че подкопават доверието на гражданите на Съюза в европейските институции, в това число и агенциите;

Назначаване на директорите на агенциите

61.   призовава междуинституционалната работна група да разгледа условията за назначаване на директорите на агенциите с цел осигуряване на открита, прозрачна и надеждна процедура на назначаване; в това отношение призовава междуинституционалната работна група да гарантира, че в нейното съвместно изявление се посочва, че кандидатите за поста „директор на агенция“ се явяват на публично събеседване пред парламентарните комисии;

62.   отбелязва, че за Европейската агенция за ценни книжа и пазари, Европейската банкова агенция и Европейската агенция за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (агенции, създадени през 2010 г. и започнали да функционират през 2011 г.) изпълнителният директор се назначава от Съвета на надзорните органи, но само след потвърждение от Парламента, в качеството му на орган по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; подчертава, че по правило тази процедура следва да се прилага при назначаването на изпълнителните директори на всички агенции;

Предотвратяване на измами

63.    призовава агенциите да бъдат по-активни в областта на разкриването и предотвратяването на измами, както и да съобщават надлежно и редовно за тези дейности; подчертава, че ролята на Европейската служба за борба с измамите по отношение на агенциите следва да бъде формализирана, засилена и да стане по-видима;

Система за предупреждение

64.   счита, че когато Комисията има сериозни причини за безпокойство, че дадена агенция е на път да вземе решения или да предприеме дейности, които е възможно да не съответстват на мандата на агенцията, може да наруши правото на Съюза или да бъде в явно противоречие с целите на политиките на Съюза, тя е длъжна незабавно да информира Парламента и Съвета, за да могат те да предприемат подходящи действия;

IV. ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Процедури за набиране на персонал

65.   настоятелно призовава агенциите да предприемат необходимите мерки за увеличаване на законността, прозрачността и обективността на своите процедури за набиране на персонал; отбелязва факта, че отново в редица агенции са налице недостатъци в процедурите за подбор на персонал, които излагат на риск прозрачността на тези процедури и/или нарушават принципа на еднакво третиране при прилагането на критериите за допустимост; отбелязва по-специално, че Сметната палата многократно констатира следните пропуски:

-       не съществуват доказателства дали критериите за подбор и праговете, които кандидатите трябва да преминат, за да бъдат поканени на писмен изпит или събеседване, са определени преди началото на процеса на оценяване,

-       недостатъчна документация относно процедурите за набиране на персонал,

-       нееднакво третиране в рамките на процедурата за назначаване на вътрешни/външни кандидати,

-       ограничена конкуренция;

счита, че тези недостатъци намаляват способността на агенциите за: реакция при евентуални твърдения за вземане на произволни решения относно набирането на персонал, както и вземане на подходящи корективни решения;

66.   приветства инициативата на Европейския център за развитие на професионалното обучение за онлайн инструмент за набиране на персонал (RECON – Recruitment Online) през 2010 г., който ще помогне на Центъра да направи процеса на набиране на персонал по-бърз, по-ефикасен и по-прозрачен; призовава всички агенции да следват тази процедура;

67.   счита, че всяка година има служители, в това число и директори, които заемат длъжности в агенциите на ротационен принцип; призовава Комисията да предостави на Парламента таблица с всички служители, и по-специално директорите и лицата на ръководни длъжности, които са сменили работното си място от една агенция в друга или в друга институция на Съюза, най-малкото от 2008 г. нататък;

68.   призовава Комисията да представи на Парламента подробна таблица с критериите, прилагани за гарантиране на независимостта, безпристрастността и подходящата квалификация на наетия персонал, в това число критериите, насочени към отстраняване или предотвратяване на конфликт на интереси, както и да прилага възпиращи санкции при установяването на нередност;

69.   изразява съжаление за това, че някои агенции продължават да отчитат висок процент незаети длъжности през 2010 г.; призовава тези агенции да предприемат всички необходими мерки, за да избегнат повтарянето на тази ситуация в бъдеще;

Възлагане на задачи, свързани с чувствителни данни, на срочно наети служители

70.    отново призовава агенциите да гарантират, че на срочно наетите служители не се възлагат задачи, свързани с чувствителни данни; изразява съжаление поради факта, че в някои случаи агенциите наемат такъв персонал за осъществяването на задачи, свързани с чувствителни данни или с достъп до чувствителна информация; подчертава рисковете от потенциални нарушения на сигурността, свързани с достъпа на срочно наетите служители до чувствителна информация и незапознатостта им с процедурата, която трябва да се следва, или с конфликт на интереси;

Гъвкаво работно време — отпуск

71.    призовава всички агенции да информират съответния орган по освобождаване от отговорност относно броя на дните отпуск, които са разрешени за всяка професионална степен съгласно гъвкавото работно време и компенсаторните схеми за отпуск през 2010 г.;

V. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

72.   насърчава агенциите да подобрят още повече своите системи за вътрешен контрол, за да подкрепят годишните декларации за достоверност на своите директори; в допълнение подчертава, че е важно всяка агенция да въведе по ефективен начин функция за управление на риска с цел регистрация на рисковете и създаване на планове за действие за смекчаването им;

Службата за вътрешен одит

73.    отбелязва, че по силата на действащото законодателство агенциите не са задължени като цяло да предават докладите на службата за вътрешен одит на комисията по бюджетен контрол; счита, че това е пропуск в законодателството; счита, че докладите на вътрешния одитор следва да се предоставят на разположение на членовете на комисията по бюджетен контрол, при евентуално ограничаване на достъпа; настоятелно призовава съзаконодателите да изменят Финансовия регламент при провеждането на настоящите преговори, с цел от вътрешния одитор да се изисква да предава своите доклади на органа по освобождаване от отговорност чрез секретариата на комисията по бюджетен контрол;

74.   счита, че функциите на службата за вътрешен одит като вътрешен одитор на децентрализираните агенции са от първостепенно значение; подчертава по-специално, че службата за вътрешен одит изготвя независими становища относно качеството на системите за управление и контрол и дава препоръки за подобряване на условията за изпълнение на дейностите и насърчаване на доброто финансово управление на агенциите;

75.   призовава съответно управителните съвети на агенциите надлежно да вземат под внимание препоръките на службата за вътрешен одит с оглед на бързото отстраняване на установените недостатъци и да обосноват пред органа по освобождаване от отговорност случаите на отхвърляне или забавяне на изпълнението на препоръките на службата за вътрешен одит;

VI. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШЕН КОНТРОЛ

Одитите на Сметната палата на агенциите

76.     отбелязва, че службата за вътрешен одит и Сметната палата дават препоръки на агенциите за отстраняване на техните недостатъци; приветства усилието и на двете одитни институции да предоставят полезни съвети на агенциите, така че те да могат да отстранят своите недостатъци; настоятелно припомня на агенциите да вземат препоръките на сериозно и да предприемат необходимите мерки, за да отстранят своите недостатъци; изисква от службата за вътрешен одит да информира бюджетния орган относно недостатъците в докладите, изготвени от директорите на агенциите съгласно член 72, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 и да публикуват открито препоръките, дадени на агенциите, за да се гарантира публичният интерес и съответно ефективността на техните одитни задължения;

77.      отбелязва факта, че през 2010 г. Сметната палата е издала 32 публични документа относно агенциите, като всички те са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и се намират на разположение на интернет страниците на Сметната палата и на комисията по бюджетен контрол; ето защо насърчава Сметната палата да продължи да изпълнява старателно и безпристрастно своите одиторски функции по отношение на агенциите и да отразява своите констатации и препоръки в публичните си годишни и специални доклади, като по този начин дава възможност на бюджетния орган да изпълнява пълноценно своята роля по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и да гарантира редовното информиране на гражданите на Съюза;

78.      отбелязва, че Сметната палата включва процедурите по възлагане на обществени поръчки като част от своите годишни одити на агенциите; подкрепя Сметната палата в ролята й на външен одитор, с оглед да се гарантира, че тя прави всичко възможно за получаване на възможно най-изчерпателна информация относно процедурите по възлагане на обществени поръчки с цел установяване, че в поканите на агенциите във връзка с изготвянето, публикуването, оценката и управлението на договорите се спазват напълно принципът на максимална и открита конкуренция и принципът за оптимизиране на разходите, както и че Сметната палата може да провери дали има реални промени в дружествата, на които се възлагат договори от всяка агенция, за да се гарантира, че промяната не е свързана с промени в официалното наименование на изпълнителите;

79.      изисква от Сметната палата, след натрупване на съответните данни в процеса на одит, да предостави публична база данни, включваща, наред с другото, следната информация в лесно достъпен формат (например Excel файлове и/или CSV файлове):

- бюджетните задължения, поети през последните три месеца от годината,

- пренесените бюджетни кредити във връзка с бюджета на агенциите,

- несъответствието между оценения (предварително) и действителния (последващ) пренос на бюджетни кредити на агенциите,

- средно равнище на парични наличности на месец,

- освободени бюджетни кредити във връзка със средното равнище на парични наличности през годината,

- доходи от лихви във връзка със средното равнище на парични наличности на агенциите,

- средно равнище на парични наличности във връзка със средните разходи на ден,

- индивидуалните потребители на интернет страницата на агенциите и публикациите/съобщенията за пресата, направени от агенциите във връзка с ресурсите, заделени за връзки с обществеността;

следователно настоятелно призовава агенциите да предоставят своевременно необходимите данни и оценки на Сметната палата;

80.    отправя искане към Сметната палата да подготви свободно достъпна и прозрачна процедура за класиране на агенциите чрез използване на важни показатели в областта на доброто финансово и бюджетно управление, ниски правителствени разходи, както и ефикасна оперативна ефективност и да предостави основните данни в лесно достъпен формат (например Excel файлове и/или CSV файлове);

Доклади на Сметната палата относно годишните отчети

81.   припомня, че при предишните процедури по освобождаване от отговорност на агенциите органът по освобождаване от отговорност призова Сметната палата да предостави допълнителна информация относно:

-       ефикасността на системата за вътрешен контрол на всяка агенция;

-       потенциалните конфликти на интереси в агенциите;

-       оценка на годишният отчет за дейността на всяка агенция;

-       резултатите от дейността на всяка агенция;

82.    приветства факта, че Сметната палата представи, под формата на приложение, в своята оценка на годишните отчети за дейността на агенциите специфична таблица, съдържаща сравнение на дейностите за 2009 г. спрямо тези за 2010 г., като по този начин предостави информация на обществеността във връзка с тези дейности;

83.   припомня, че Сметната палата действа като независим външен контролен орган, за да удовлетвори правото на европейските граждани на информация за изразходването на техните пари и управлението на агенциите; в този контекст припомня, че агенциите обслужват публичните интереси и следва да отговарят пред гражданите, чиито интереси трябва да обслужват; призовава Сметната палата да предостави на органа по освобождаване от отговорност възможно най-пълни данни относно предприетите действия във връзка с предишни одити и относно нередностите, които Палатата не счита за достатъчно съществени за включването им в забележка, за да се подпомогне органът по освобождаване от отговорност в неговата задача за упражняване на надзор над агенциите;

Два специални доклада на Сметната палата: един – планиран и неосъществен, и втори, който предстои да бъде изготвен през 2012 г.

84.   изразява загриженост за това, че въпреки че Сметната палата предостави информация в своята годишна работна програма за 2011 г. и въпреки настойчивите искания на Европейския парламент, специалният доклад относно сравнителния анализ на разходите на агенциите все още не е представен; признава усилията на Сметната палата да предостави на Парламента информация за сравнителния анализ на разходите на агенциите; все пак изразява своето учудване, че на 15 февруари 2012 г. председателят на Сметната палата изпрати писмо с приложение до председателя на Парламента, в което се посочва основно, че приложението i) не е специалният доклад относно сравнителния анализ на разходите на агенциите, ii) не е от публичен характер и iii) би могло да се използва за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г., въпреки че данните в приложението обхващат периода 2008—2010 г.; настоятелно призовава Сметната палата да положи повече усилия, за да предостави на Парламента и на обществеността специален доклад относно сравнителния анализ на разходите на агенциите в съответствие с професионалните стандарти за одит;

85.   отбелязва, че Сметната палата ще публикува специален доклад относно управлението на конфликтите на интереси в агенциите до края на юни 2011 г.; изразява загриженост за това, че срещу няколко агенции неколкократно са подавани възражения във връзка със случаи на конфликти на интереси, приветства това решение и призовава Сметната палата да положи повече усилия, за да изготви този специален доклад в планирания срок;

Възлагане на външни изпълнители на одитите на Сметната палата за агенциите

86.   счита, че ако във външния одит на отчетите на агенциите трябва да участват одитори от частния сектор, подборът и назначаването на частните одитори следва да бъдат осъществявани в съответствие с приложимите правила, включително правилата за прозрачност на обществените поръчки, както и че следва да бъдат въведени подходящи механизми за контрол, за да се гарантира, че работата по отношение на законността и редовността на приходите и разходите и надеждността на отчетите на агенциите се извършва съгласно съответните стандарти; счита също така, че някои аспекти на тези възложени на външни изпълнители външни одити, включително констатациите от одита, трябва да останат изцяло отговорност на Сметната палата, която ще трябва да управлява всички административни процедури и процедури за възлагане на обществени поръчки, както и да ги финансира от собствения си бюджет, без да иска допълнителни бюджетни средства, тъй като тази задача е в правомощията на Сметната палата; освен това текущата криза не дава възможност за предоставяне на допълнителни бюджетни средства за изпълнението на задачи, които попадат в правомощията на една институция на Съюза, в случая – Сметната палата;

87.   настоятелно призовава Сметната палата да предотвратява всякакви конфликти на интереси при възлагането на независим одит на агенциите;

88.   счита също така, че ако се практикува възлагане на външни изпълнители, докладът на независимите одитори трябва да бъде публикуван незабавно както от независимите одитори, така и от Сметната палата; за тази цел Европейският парламент изисква от Сметната палата да се въздържа от налагането на клаузи за поверителност в договора с евентуалния независим изпълнител по отношение на публикуването на докладите във вида, в който се изготвят от независимия изпълнител; едновременно с това Сметната палата трябва да поеме отговорността за независимия одит и да действа по съответния начин;

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИИТЕ

Управителен съвет

89.    отбелязва, че широкият състав на управителните съвети на някои агенции, както и естеството и голямото текучество на техните членове могат да ги превърнат в неефективен орган за вземане на решения; съответно призовава междуинституционалната работна група за агенциите да потърси решение на този въпрос, наред с извършването на повторна оценка на естеството на статута на техните членове, обхвата на техните правомощия и въпросите, свързани с конфликтите на интереси; предлага също да бъде разгледана възможността за обединяване на управителните съвети на агенциите, работещи в свързани области, с цел намаляване на разходите за заседания;

90.    отбелязва отговорността, която носят управителните съвети за управлението и надзора на агенциите; счита, че някои решения на управителните съвети, като решенията за отхвърляне без основателна причина на една или повече препоръки на вътрешния одитор, могат да окажат отрицателно въздействие върху начина, по който дадена агенция се ръководи; призовава позицията на Комисията да бъде преразгледана в рамките на управителните съвети на агенциите, за да им се предостави право на гласуване и на съставяне на „блокиращо малцинство“ по отношение на решенията, свързани с бюджетното, финансовото и административното управление; освен това призовава Комисията да уведоми органа по освобождаване от отговорност относно решенията, взети от управителните съвети, които са в противоречие с принципа на добро бюджетно и финансово управление на агенциите или с разпоредбите на Финансовия регламент;

91.    приветства факта, че са предприети мерки в отговор на отправените от Сметната палата предложения за въвеждане на по-строг мониторинг и контрол на трансферите на бюджетни кредити, и също така очаква, че в бъдеще бюджетите на агенциите ще продължат да подлежат на строг контрол; счита, че проблемите, свързани с бюджетирането, основано на дейности, възникват поради практическите трудности да се отделят разходите за персонал, административните и оперативните разходи, когато областите на дейност включват мерки за предоставяне на информация, консултантски услуги и изграждане на доверие;

92.    призовава агенциите да посочват по по-прозрачен начин в годишните отчети за дейността броя на служителите, включително договорно наетите служители; очаква споразумението на междуинституционалната работна група за агенциите, тъй като то ще даде значителен принос за бюджетирането и функционирането на агенциите;

93.    отбелязва със загриженост, че за осем агенции, т.е. СЕПОЛ, ECHA, ЕОБХ, ЕЦМНН, EMSA, ETF, FRA и FRONTEX, през 2010 г. разходите за управителния съвет средно за заседание за член възлизат между 1 017 EUR и 6 175 EUR; счита, че тези разходи са прекалено високи и трябва да бъдат драстично намалени;

Административна подкрепа

94.   също така призовава агенциите да разгледат следните варианти при обмисляне на възможността за административна подкрепа, за да се работи по най-ефективния възможен начин:

-       сливане на по-малки агенции с дейност в областта на изследванията, за да се реализират икономии и да се преустанови и/или избегне припокриването на цели, както и за да се предотвратят допълнителни разходи за бюджета на Съюза;

-       споделяне на услуги между агенциите, на принципа на географска близост или близост по области на политика; приветства в това отношение инициативата на Европейската агенция по морска безопасност и Европейската агенция за контрол на рибарството за споделяне на функцията за вътрешен одит; при все това счита, че това е само едно начало, което трябва да бъде последвано от преструктуриране и сливане, валидно за всички агенции;

95.    призовава Комисията и/или Сметната палата да извършат оценка на всички агенции, за да открият и анализират:

- потенциалните взаимодействия и случаите на излишни или дублиращи се дейности на агенциите,

- ненужно високи равнища на административните разходи вследствие на местоположението на седалището,

        и да изготвят цялостна оценка на въздействието на разходите и ползите, анализираща сливането или закриването на някои от агенциите при недостатъчна добавена стойност или ефективност на отделни агенции, както и да информират Парламента за този въпрос навреме с оглед на процедурата по освобождаване от отговорност за 2011 г.;

96.    призовава Комисията, в рамките на преразглеждането на Решение 2009/371/ПВР, да разгледа възможността за сливане на Европейския полицейски колеж с Европейската полицейска служба с цел подобряване на разпределението на ресурсите и намаляване на административните разходи;

97.   настоятелно призовава Комисията и Съвета да вземат предвид реалните потребности на всяка агенция и необходимостта да се пестят парите на данъкоплатците на Съюза в условията на финансова и икономическа криза, и да не вземат под внимание интересите на някои държави членки да има агенция конкретно на тяхна територия по причини, различни от публичните интереси на Съюза;

Дисциплинарно производство

98.   припомня отново, че още в своята резолюция за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 година Парламентът призова агенциите да обмислят създаването на свой междуинституционален дисциплинарен съвет, който безпристрастно да прилага дисциплинарни санкции, в това число и отстраняване; отбелязва, че все още съществуват трудности за осъществяването на този проект; призовава агенцията, която координира мрежата на агенциите, да изгради мрежа на служителите, притежаващи необходимата професионална степен, за да бъдат безпристрастни членове на дисциплинарния съвет;

VIII. РАЗМИСЪЛ ОТНОСНО АГЕНЦИИТЕ: ЕДИН ОБЩ ПОДХОД

99.    приветства продължаващата работа на междуинституционалната работна група за агенциите, чиято задача е да прави преглед на ролята и мястото на децентрализираните агенции в институционалния пейзаж на Съюза, както и на създаването, структурата и функционирането на тези агенции, наред с въпроси, свързани с финансирането, бюджета, надзора и управлението; изисква от междуинституционалната работна група да предложи проектопредложение за общо споразумение между Парламента, Съвета и Комисията относно агенциите;

100.  призовава Комисията да изготви варианти за начините, по които професионалното управление на наличните средства на агенциите би могло да бъде организирано и прилагано;

101.  отправя искане към междуинституционалната работна група да посочи областите на дублиране и припокриване между съществуващите агенции и да разгледа възможността за сливане на някои агенции;

102.  счита, че агенциите биха се възползвали от споделените административни услуги по сходен начин, както при сътрудничеството между Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет; настоятелно призовава междуинституционалната работна група да разгледа въпроса за географската разпръснатост на агенциите, която увеличава значително техните разходи и затруднява сътрудничеството; счита, че ако агенциите са групирани на малък брой места, те биха могли да споделят постоянните разходи и разходите за управление, особено по отношение на информационните технологии, персонала и финансовото управление;

103.      посочва в заключение, че по-специално в условията на криза реалната добавена стойност на агенциите следва да бъде сериозно и бързо анализирана, за да се избегнат всякакви разходи, които не са задължителни и абсолютно необходими, с цел да се отговори подобаващо на основните потребности на Съюза и на нуждите на неговите граждани, техните проблеми и изискванията за доверие в европейските институции; изтъква, че Съюзът и неговите държави членки не могат да изискват от гражданите на Съюза да спестяват средства, без самите те да пестят; призовава за справедливост при извършването на големи икономии от страна на органите на Съюза, в това число и агенциите, наред с изискването на европейските граждани за пестене на средства, тъй като те са данъкоплатците, които допринасят за бюджета на Съюза;

o

o         o

104.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, на Съвета, Комисията и Сметната палата.

15.2.2012

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2010 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на Европейския съюз

(2011/2232(DEC))

Докладчик по становище: Csaba Őry

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита за абсолютно наложително комисиите, които отговарят за агенциите, възможно най-внимателно да проверяват годишните работни програми на агенциите и да гарантират, че са адаптирани към актуалната ситуация и политическите приоритети;

2.  очаква, в това отношение, агенциите да работят в по-тясно сътрудничество с Комисията при разработването на годишните си работни програми;

3.  призовава за тясно сътрудничество между агенциите с цел гарантиране на ефективно съгласуване на годишните им работни програми;

4.  приветства факта, че са предприети мерки в отговор на отправените от Сметната палата предложения за въвеждането на по-строг мониторинг и контрол на трансферите на бюджетни кредити, и в допълнение очаква, че в бъдеще бюджетите на агенциите ще продължат да подлежат на строг контрол; счита, че проблемите, свързани с бюджетирането, основано на дейности, възникват поради практическите трудности да се отделят разходите за персонал, административните и оперативните разходи, когато областите на дейност обхващат информацията, консултантските услуги и мерките за изграждане на доверие;

5.  призовава агенциите да посочват по по-прозрачен начин в годишните отчети за дейността броя на служителите, включително договорно наетите; очаква споразумението на междуинституционалната работна група за агенциите, тъй като то ще даде значителен принос за бюджетирането и функционирането на агенциите;

6.  посочва, че преди каквото и да било наемане на външни изпълнители или сливане е необходим задълбочен анализ на разходите и ползите, за да се прецени дали могат да се намалят административните разходи, например в областта на бюджетното планиране и управлението на персонала; в тази връзка се позовава на проучването на тема „Възможност и приложимост на създаването на общи служби за подпомагане на агенциите на ЕС“, което беше извършено от Парламента още през 2009 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.2.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Phil Bennion, Zuzana Brzobohatá, Anna Záborská

10.2.2012

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година – резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС

(2011/2232(DEC))

Докладчик по становище: Wim van de Camp

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Агенции, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие

1.  приветства факта, че Сметната палата успя да получи достатъчна увереност, че годишните отчети на всички агенции, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, за финансовата 2010 година са надеждни във всички съществени аспекти и че извършените операции са законосъобразни и редовни;

2.  изразява съжаление, че повечето от тези агенции отчитат висок процент преноси; призовава тези агенции да положат усилия за подобряване на мониторинга на изпълнението на техния бюджет и да подобрят планирането на техните дейности; признава факта, че някои агенции, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, са оперативни и че изпълнението на техния бюджет може да зависи от външни фактори;

3.  изразява съжаление, че някои агенции продължават да отчитат висок процент незаети длъжности през 2010 г.; призовава тези агенции да предприемат всички необходими мерки, за да избегнат повтарянето на тази ситуация в бъдеще;

4.  призовава Комисията, в рамките на преразглеждането на Решение 2009/371/ПВР, да разгледа възможността за сливане на Европейския полицейски колеж с Европейската полицейска служба с цел подобряване на разпределението на ресурсите и намаляване на административните разходи;

5.  отбелязва, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на тези агенции следва да продължава да се основава на работата им през годината.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.2.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Светослав Христов Малинов, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabeth Morin-Chartier, Антония Първанова

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

12

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Илиана Иванова, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Salvador Garriga Polledo, Petru Constantin Luhan

(1)

ОВ L 000, 00.0.2012 г., стр. 000.

(2)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(4)

ОВ C 368, 16.12.2011 г.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2011)0388.

(6)

P7_DCL(2010)0002.

Правна информация - Политика за поверителност