Procedure : 2011/2232(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0103/2012

Indgivne tekster :

A7-0103/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.17
CRE 10/05/2012 - 12.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0164

BETÆNKNING     
PDF 217kWORD 155k
3.4.2012
PE 473.984v01-00 A7-0103/2012

           om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2010: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med EU-agenturer

(2011/2232(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Luisa Macovei

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2010: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med EU-agenturer (2011/2232(DEC))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. november 2011 til Europa-Parlamentet og Rådet om opfølgning af decharge for regnskabsåret 2009 (COM(2011)0736) og Kommissionens ledsagende arbejdsdokument (SEK(2011)1350 og (SEK(2011)1351),

–    der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2008 om Europæiske agenturer – vejen frem, (COM(2008)0135),

–    der henviser til sin beslutning af ... maj 2012 om decharge for regnskabsåret 2010: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med EU-agenturer(1),

–    der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

–    der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 96,

–    der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 5/2008 om ”Den Europæiske Unions organer: resultatopnåelse”,

–    der henviser til Revisionsrettens årsberetninger(4) om årsregnskaberne for hvert af de decentraliserede agenturer for regnskabsåret 2010,

–    der henviser til sin undersøgelse om mulighederne for og gennemførligheden af at etablere fælles støttetjenester for EU-agenturer, som blev offentliggjort den 7. april 2009,

–    der henviser til sin beslutning af 15. september 2011 om EU's bestræbelser på at bekæmpe korruption(5), sin skriftlige erklæring 2/2010 om Unionens indsats for at bekæmpe korruption(6), og til Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om bekæmpelse af korruption i EU (COM(2011)0308),

–    der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–    der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0103/2012),

A.     der henviser til, at denne beslutning for hvert enkelt organ, jf. artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, indeholder de horisontale bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelserne i henhold til artikel 96 i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, og artikel 3 i Bilag VI til Parlamentets forretningsorden;

B.     der henviser til, at der har været en hidtil uset stigning i antallet af agenturer i løbet af de sidste ti år, fra 3 i 2000 til 24 i 2010;

C.     der henviser til, at Rådets beslutninger gennem de seneste år om oprettelse og fordeling af agenturer er årsagen til de pågældende agenturers store udgifter og manglende effektivitet, eftersom beslutningerne ikke er baseret på effektivitetsovervejelser, hvilket bl.a. medfører fjerntliggende og omkostningskrævende placeringer;

D.     der henviser til, at de decentraliserede agenturers budget er steget betydeligt mellem 2007 og 2010 fra 1 055 000 000 EUR (for 21 agenturer) til 1 658 000 000 EUR (for 24 agenturer);

E.     der henviser til, at Unionens bidrag til de decentraliserede agenturer for regnskabsåret 2010 beløb sig til over 620 000 000 EUR;

F.     der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter vedtagelsen af ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 11. marts 2008 har relanceret sit projekt for fastlæggelse af en fælles ramme for agenturerne og i 2009 nedsatte en interinstitutionel arbejdsgruppe om agenturer;

G.     der henviser til, at denne interinstitutionelle arbejdsgruppe samledes for syvende gang på politisk niveau den 13. december 2011 og drøftede følgende punkter: kriterier for oprettelse af nye agenturer, valg af agenturernes hjemsted og hjemstedsaftaler, sammensætning af bestyrelser, udnævnelsesprocedure for direktører, evaluering og præstationer, det flerårige program og administrativ bistand;

H.     der henviser til, at Revisionsrettens særberetning om udgiftsmålekriterier for EU-agenturer skulle have været fremlagt inden udgangen af 2011, men fortsat afventes, og henviser til, at en skrivelse modtaget fra Revisionsretten af 15. februar 2012 indeholdt et sammenfattende dokument med dataudskrifter for årene 2008 til 2010 om agenturerne ledelsesomkostninger, finansielle forvaltning og operationelle effektivitet,

I.      FÆLLES UDFORDRINGER VEDRØRENDE DEN FINANSIELLE FORVALTNING

Forvaltning af budgetmidler (herunder fremførsler og bortfald)

1.      opfordrer Kommissionen til hvert år at fremsende konsoliderede oplysninger til dechargemyndigheden om den samlede årlige tildeling pr. agentur over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget; understreger, at dokumentet skal indeholde oplysninger om:

-  Unionens oprindelige bidrag opført på agenturets budget

-  de midler, der hidrører fra tilbagebetaling af overskud

-  Unionens samlede bidrag til agenturet

-  de midler, der stammer fra Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA);

        opfordrer Kommissionen til hvert år at tilsende dechargemyndigheden konsoliderede oplysninger, hvis relevant, om omfanget af indtægter, som agenturerne har genereret, og omfanget af tilskud fra medlemsstaterne og tredjeparter;

2.      opfordrer Kommissionen til at fremsende de i punkt 1 nævnte oplysninger for regnskabsåret 2010 i en sammenlignelig og gennemsigtig opstilling, og til for de foregående regnskabsårs vedkommende at gøre det muligt for Parlamentet og offentligheden at sammenligne Unionens bidrag til de enkelte agenturer over en længere periode; mener, at dette samtidig vil sikre klarhed, gennemsigtighed og offentlig kontrol med Unionens midler;

3.      opfordrer indtrængende Kommissionen til at ophøre med at forhøje agenturernes budgetter og til sågar at overveje at skære ned på Unionens bidrag til deres budgetter, navnlig til de agenturer, som hovedsageligt beskæftiger sig med forskning; opfordrer ligeledes indtrængende agenturerne til at mindske deres løbende omkostninger og generalomkostninger, bl.a. ved at sammenlægge agenturer, hvis opgaver minder om eller overlapper hinanden eller som har flere placeringer, og indføre mekanismer, som giver et klart billede af og placerer ansvaret for, hvorledes hver enkelt euro anvendes, og gennemføre betydelige besparelser for så vidt angår Unionens midler;

4.      kræver, at alle agenturer systematisk begrunder ændringsbudgetter, overførsler og fremførsler i deres beretninger om årsregnskabet og i de årlige beretninger om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning;

5.      bemærker, at nogle agenturer har problemer med at bruge deres budgetmidler rettidigt, og at midler forpligtes til projekter uden sammenhæng med regnskabsåret; er fortørnet over, at betydelige dele af budgettet tildeles ved regnskabsårets slutning; finder, at dette kan være et tegn på, at EU-midlerne sommetider anvendes unødvendigt; opfordrer Revisionsretten og navnlig agenturerne selv til at fremlægge yderligere oplysninger og begrundelser vedrørende Cedefop, CPVO, EFSA, EMSA, ENISA, Det Europæiske Jernbaneagentur, Eurojust og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, som har brugt mere end 25 % af deres budgetmidler i de sidste to måneder af 2010, og om Cepol, CPVO, Frontex og igen EMSA, der konstant har en stor procentdel af fremførsler, som må bortfalde;

6.      er irriteret over, at forholdet mellem periodiseringsbeløb og fremførsler for ECHA, ENISA, Det Europæiske Jernbaneagentur, Eurofound, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Cepol, EU-OSHA, EFSA, Eurojust, ECDC, Frontex, OHIM i 2010 var lavere end 50 %; ønsker yderligere oplysninger og begrundelser fra de ovennævnte agenturer, eftersom dette indikerer, at mere end halvdelen af deres fremførsler vedrører aktiviteter, der gennemføres i det følgende år, hvilket vil være i strid med princippet om etårighed, hvis det er ubegrundet;

7.      tager notits af det store omfang af fremførsler og bortfald af operationelle bevillinger, som en lang række agenturer har foretaget i finansåret 2010, hvilket Revisionsretten ikke fandt væsentligt eller ubegrundet i dens beretning om årsregnskaberne for regnskabsåret 2010; vil derfor meget gerne have oplysninger fra Revisionsretten om, hvilke kriterier der anvendes til at bedømme, hvori består betydelige eller ubetydelige fremførsler;

8.      påpeger, at et højt antal fremførsler og bortfald generelt afspejler et agenturs manglende evne til at forvalte en omfattende forøgelse af sit budge0074; kræver, at absorptionsevnen og den nødvendige tid til at udføre ekstraopgaver kommer til at spille en større rolle i budgetmæssige beslutninger; opfordrer indtrængende til nedskæring af det pågældende agenturs årlige budget, hvis der ikke tages strukturelle skridt i denne henseende;

9.      opfordrer indtrængende agenturerne til at forbedre deres forvaltning af forpligtelserne samt deres interne planlægning og overordnede indtægtsprognoser for at optimere deres fremførsler og annulleringssatser samt deres udgifter; minder agenturerne om, at de er nødt til at finpudse deres programmerings- og overvågningssystemer og indlede kontraktprocedurer tidligere på året for at mindske behovet for bevillingsfremførsler; opfordrer tillige Kommissionen til at yde vejledning og holde nøje tilsyn i denne henseende;

10.    erkender imidlertid, at nogle agenturer som f.eks. EMA på grund af deres økonomiske strukturer normalt ender med et højt niveau af fremførsler ved slutningen af de enkelte regnskabsår; opfordrer disse agenturer til at indføre en mekanisme, der giver dem mulighed for at fastslå det skønnede omfang af fremførsler i god tid; mener, at en sådan mekanisme er vigtig med henblik på at vurdere, hvorvidt omfanget af fremførsler ved årets slutning er begrundet, og vurdere agenturernes evne til at forvalte deres budgetter korrekt;

11.    erkender, at nogle agenturer inden for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed er operationelle agenturer, og at gennemførelsen af deres budgetter kan afhænge af eksterne faktorer;

12.    glæder sig over Cedefops intentioner om yderligere at mindske sine fremførsler ved hjælp af overvågning gennem standardiserede modeller for budgetgennemførelsen (forpligtelser, betalinger) og fremskridt med hensyn til offentlige indkøb; anser denne foranstaltning for at være en praksis, som de øvrige agenturer bør følge;

13.    gør opmærksom på, at det forud for underleverandøraftaler eller sammenlægninger er nødvendigt at foretage en grundig cost-benefit-analyse med henblik på at vurdere, hvorvidt de administrative udgifter kan nedbringes, for eksempel inden for budgetplanlægning og personaleadministration; henviser i denne forbindelse til undersøgelsen "Muligheden for og gennemførligheden af at etablere fælles støttetjenester for fællesskabsagenturer", der blev foretaget af Parlamentet allerede i 2009;

14.    minder om, at agenturernes budget skal være afbalanceret; understreger, at visse agenturer genererer fortjenester gennem deres aktiviteter, hvilket sommetider fører til et overskud; mener, at det genererede overskud på en tydelig måde bør fratrækkes Unionens tilskud for år n+1, for så vidt angår de agenturer, som udelukkende finansieres over EU’s budget;

15.    anmoder agenturerne gennemgå deres interne administrationsprocesser med henblik på at reducere den administrative byrde; henviser navnlig til indkøbs- og rekrutteringsprocesser, hvor der kan være mulighed for en betydelig forenkling;

16.    opfordrer kraftigt agenturerne til at overveje deres egne administrationsomkostninger i forhold til deres kollegers ved udarbejdelsen af fremtidige ressourceplaner og til at tage hensyn til tabellen med sammenligninger af stillingsniveauer ved fremtidige udnævnelser til sådanne stillinger;

17.    mener tillige, at klienter hos delvist selvfinansierede agenturer selv bør betale de samlede omkostninger for de tjenester, som sådanne agenturer leverer til dem, herunder arbejdsgiverens pro rata-bidrag til pensionsordningen; opfordrer med hensyn til spørgsmålet om, hvorledes et eventuelt underskud i forhold til de forventede gebyrindtægter fra klienterne og behovet for at sikre agenturet den nødvendige finansiering skal tackles, Kommissionen til at undersøge behovet for og mulige metoder til at oprette en begrænset øremærket reservefond, som skal forvaltes på en gennemsigtig måde;

18.    opfordrer de relevante budgetaktører til at efterleve deres ansvar jævnfør budgetproceduren til at fremlægge tilstrækkelig begrundelse for deres anmodninger vedrørende agenturernes budgetter (dvs. oprindelige budgetanmodninger, forhøjelser og reduktioner) og til i fremtiden at udvise større forsigtighed, når der træffes beslutning om forhøjelse af budgettet under indtryk af den tid, det tager at bringe de nye aktiviteter til udførelse; er af den mening, at agenturernes budgetter skal være baseret på deres faktiske, konkrete behov; opfordrer derfor Kommissionen og alle relevante parter i budgetproceduren til hurtigst muligt at gennemføre Revisionsrettens anbefaling om en nulbaseret budgetlægningsmetode for agenturerne ved udarbejdelsen af agenturernes budgetter, hvilket betyder, at budgettet for de enkelte agenturer udarbejdes uden hensyntagen til traditionelle beløb, men udelukkende fastsættes under hensyntagen til de enkelte agenturers behov;

19.    opfordrer indtrængende agenturerne til at minimere antallet af sene betalinger ved at indføre korrigerende foranstaltninger; er primært bekymret over, at forsinkede betalinger øger risikoen for at skulle betale renter og gebyrer for sene betalinger, hvortil der ikke er afsat bevillinger i budgettet;

20.    opfordrer ligeledes agenturerne til at rapportere om afvigelser på en korrekt og fuldstændig måde i overensstemmelse med standard for intern kontrol nr. 16;

Svagheder i udbudsprocedurerne

21.    noterer sig svaghederne i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer; opfordrer agenturerne til at øge effektiviteten af deres interne kontrolsystemer for at undgå eller opdage vedvarende fejl, som truer lovligheden og den formelle rigtighed af agenturernes transaktioner;

22.    opfordrer følgelig indtrængende agenturerne til at styrke deres procedurer for godkendelse af udbudskontrakter, navnlig i forbindelse med finansieringsbeslutninger og arbejdsprogrammer; noterer sig f.eks., at EMSA's manglende angivelse af oplysninger til støtte for finansieringsbeslutningerne vedrørende planlagte operationelle udbud kan bringe agenturets beslutning i fare;

23.   opfordrer ligeledes agenturerne til i deres årlige arbejdsprogrammer at anføre klar information om den samlede budgetbevilling, som er afsat til offentlige indkøb, samt det anslåede antal og typer af aftaler, der forventes tildelt; er bekymret over, at agenturernes årlige arbejdsprogrammer ofte ikke udtrykkeligt indeholder alle de oplysninger, som nævnes i finansforordningen og i gennemførelsesbestemmelserne hertil; noterer sig, at denne svaghed hovedsageligt er konstateret hos EMSA og Det Europæiske Jernbaneagentur;

24.    opfordrer agenturerne til sikre korrekt og rettidig rapportering af undtagelserne i årsberetningen, således at disse oplysninger er udtømmende og omfatter detaljerede tjeklister og elektroniske følgesedler, hvilket vil sætte agenturerne i stand til nøjagtigt at specificere hver medarbejders opgaver og sikre tilstrækkelig opfølgning på eventuelle uregelmæssigheder;

25.    opfordrer desuden indtrængende agenturerne til at sikre, at udbud efter forhandling, der kun bør anvendes i henhold til nøje fastlagte betingelser, meddeles bestyrelsen på behørig og rettidig vis, således at denne er fuldt ud orienteret om omfanget af disse procedurer;

26.    opfordrer tillige agenturerne til at udvikle og rapportere om efterfølgende kontroller for at sikre tilstrækkelig opfølgning af mulige uregelmæssigheder; støtter i denne sammenhæng initiativer til på internt direktoratniveau i hvert agentur at udvikle en central og koordineret kapacitet til at mindske risikoen for ineffektiv anvendelse af ressourcer og ukoordineret overvågning af aftaler;

27.    glæder sig over Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA’s initiativ til at udarbejde en praktisk håndbog om offentlige indkøb, som præciserer opgaver og ansvar på hvert trin i processen, og som skal ajourføres regelmæssigt; anser denne foranstaltning for at være en praksis, som de øvrige agenturer bør følge;

28.    glæder sig over, at Revisionsretten har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskaberne for alle agenturer inden for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed for regnskabsåret 2010 på alle væsentlige punkter er pålidelige, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige; bemærker, at dechargen for gennemførelsen af budgettet for disse agenturer fortsat bør baseres på deres resultater i løbet af hele året;

II.     FÆLLES UDFORDRINGER VEDRØRENDE RESULTATER

Flerårigt program

29.    opfordrer agenturerne til at udarbejde flerårige strategiprogrammer og retningslinjer, som er skræddersyet til deres specifikke aktiviteter; anser det for vigtigt, at en sådan form for flerårig aktivitetsplanlægning (mål og midler til at opnå disse mål) hænger sammen med flerårig ressourceplanlægning (navnlig budget og personale), og at dette klart indarbejdes i det årlige arbejdsprogram; opfordrer ligeledes agenturerne til at høre Parlamentet herom;

30.    tilskynder agenturerne til at udarbejde et flerårigt it-strategiprogram for at støtte deres operationelle aktiviteter;

Årligt arbejdsprogram

31.    mener, at de interne processer, som ligger til grund for fastlæggelsen af agenturernes årlige arbejdsprogram, har stor indvirkning på pålideligheden af de oplysninger, som agenturet giver til sine interessehavere og til dechargemyndigheden; opfordrer derfor agenturerne til at sørge for, at der er overensstemmelse i deres planlægning, passende procedurer og retningslinjer, samt tilstrækkelig dokumentation til støtte for det årlige arbejdsprogram med henblik på at oplyse om alle de aktiviteter, som skal gennemføres, og hvilke ressourcer der planlægges anvendt på de enkelte aktiviteter;

32.    anser det for absolut nødvendigt, at de kompetente udvalg for agenturerne kontrollerer agenturernes årlige arbejdsprogrammer minutiøst og sikrer, at de svarer til den aktuelle situation og de politiske prioriteringer;

33.    forventer i denne henseende et tættere samarbejde med Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af de årlige arbejdsprogrammer;

34.    opfordrer til et tæt samarbejde mellem agenturerne som et middel til at sikre en effektiv samordning af de årlige arbejdsprogrammer;

35.    opfordrer navnlig agenturerne til at iværksætte foranstaltninger til at sikre, at deres årlige arbejdsprogrammer er fuldstændige og indeholder al den nødvendige information (f.eks. om aktiviteter, som agenturet har gennemført, og om de ressourcer, som planlægges anvendt på de enkelte aktiviteter) og desuden medtage detaljerede oplysninger og skøn over bevillinger, der fremføres til året efter;

36.    tilskynder i denne henseende agenturerne til at basere deres årlige arbejdsprogrammer på en model for at gøre det lettere at sammenligne disse; opfordrer i denne sammenhæng Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for denne model;

37.    er bekymret over, at placeringen af ansvaret for at forberede og vedtage det årlige arbejdsprogram ikke er fastsat i afgørelsen om oprettelsen af visse agenturer (f.eks. Eurojust); er af den opfattelse, at dette kan føre til forvirring og mangel på tilhørsforhold i forbindelse med forberedelsen og vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram; afventer Kommissionens forslag til ændring af retsgrundlaget;

Årsberetning

38.    opfordrer indtrængende agenturerne til at standardisere strukturen af deres årsberetninger i overensstemmelse med det format, som anvendes af Kommissionens generaldirektorater, og i overensstemmelse hermed fremlægge detaljerede og fuldstændige oplysninger om: gennemførelsen af deres årlige arbejdsprogrammer, budget- og personaleplanlægning, indikatorer for budgetforvaltning såsom udgifter ved årets udgang (dvs. budgetforpligtelser, som agenturet har påtaget sig i årets tre sidste måneder), forvaltningssystemer og interne kontrolsystemer, interne/eksterne revisionsresultater, opfølgning på revisionshenstillinger, henstillingen om decharge og den administrerende direktørs revisionserklæring; opfordrer ligeledes agenturerne til i deres årsberetninger at inkludere information, som stammer fra finansieringsoversigterne og fra beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i forbindelse med dechargeproceduren, forudsat at fristerne for forberedelsen af Unionens årlige konsoliderede regnskaber overholdes;

39.    kræver, at strukturen i hvert agenturs årsberetning omfatter et antal fælles elementer, som er baseret på bedste praksis blandt samtlige agenturer, med henblik på at kunne foretage sammenligninger; opfordrer i denne henseende Kommissionen til at udvikle en vejledende model i samarbejde med agenturerne;

40.    opfordrer ligeledes agenturernes direktører til at fremsende deres årsberetninger for år n og bestyrelsens vurdering til Revisionsretten, Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 1. juli år n+1;

41.    glæder sig over, at Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA’s årsberetning for 2010 indeholdt detaljerede data med sammenligning fra år til år, således at dechargemyndigheden er i stand til at vurdere agenturets resultater mere effektivt; anser dette for at være en praksis, som de øvrige agenturer bør følge;

42.    opfordrer ligeledes agenturerne til yderligere at bestræbe sig på at sikre, at deres årsberetninger afspejler deres årlige arbejdsprogram på en effektiv måde; understreger, at dette er et afgørende element for at kunne foretage en korrekt vurdering af agenturets aktiviteter og resultater i forhold til EU’s bidrag, og for at kunne fastslå deres resultater; lykønsker i denne henseende navnlig Det Europæiske Kemikalieagentur, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og Europol for deres årsberetninger og årlige arbejdsprogrammer; noterer sig imidlertid, at visse agenturer (f.eks. EONN og Det Europæiske GNSS-Agentur) udviste mangler i denne henseende, og at deres ressourceplanlægning for aktiviteter ikke var i tråd med det respektive agenturs organisationsstruktur, for så vidt angår overvågning af budgetgennemførelsen;

43.    glæder sig over Cedefops intention om at fremlægge Gantt-diagrammer over vigtige operationelle aktiviteter i sin årsberetning for 2010; minder agenturerne om, at disse diagrammer på overskuelig vis viser, hvor lang tid den enkelte medarbejder har brugt på et projekt, og fremmer en resultatorienteret tilgang; tilskynder agenturerne til at udarbejde et Gantt-diagram over programmeringen for hver af deres operationelle aktiviteter;

Evaluering af agenturerne

44.    opfordrer agenturerne til hvert halve år på Kommissionens, Europa-Parlamentets og/eller Revisionsrettens bestilling at udarbejde og fremlægge en samlet evaluering af deres aktiviteter, resultater og disses virkning og at offentliggøre denne evaluering på deres hjemmeside; opfordrer agenturerne til derpå at udarbejde en køreplan med en indbygget opfølgningsplan baseret på konklusionerne i disse evalueringer og årligt rapportere om de gjorte fremskridt;

Rapport om artikel 96

45.    minder om, at agenturerne i henhold til artikel 96, stk. 2, i rammefinansforordningen skal sende dechargemyndigheden en beretning om de foranstaltninger, der er truffet på baggrund af de observationer og anbefalinger, som dechargemyndigheder har fremsat i sine tidligere dechargebetænkninger;

46.    beklager, at de oplysninger, som agenturerne har fremlagt i rapporterne om artikel 96, stammer fra agenturerne selv, og at udtalelsernes rigtighed derfor ikke kan verificeres fuldt ud eller tages for givet; opfordrer derfor den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer til at overveje at inkludere en bestemmelse om etablering og gennemførelse af en verificeringsmekanisme, for så vidt angår den information, som agenturerne fremlægger i rapporten om artikel 96, for at dechargemyndigheden kan være sikker på, at den modtagne information er korrekt, og for at gøre det muligt at følge op på bemærkningerne og anbefalingerne fra Parlamentets tidligere dechargebetænkninger;

Skemaet bilagt Revisionsrettens årsberetninger

47.    bifalder, at agenturerne har taget initiativ til i et skema bilagt Revisionsrettens beretning for 2010 at forelægge en sammenligning af foranstaltninger gennemført i 2009 og 2010 og således har gjort det lettere for dechargemyndigheden at vurdere agenturernes resultater fra år til år; bemærker, at dechargemyndigheden har stillet krav herom siden 2008-dechargeproceduren for agenturerne;

Rollen som koordinator for agenturernes netværk

48.    lykønsker ECHA med dets effektive arbejde som koordinator for agenturernes netværk i løbet af dechargeproceduren for 2010; mener, at denne praksis også bør følges af de voksende fællesforetagender;

III.   FÆLLES UDFORDRINGER VEDRØRENDE GENNEMSIGTIGHED

Agenturernes hjemmesider

49.    opfordrer indtrængende agenturerne til, via deres hjemmesider, at give de nødvendige oplysninger for at sikre gennemsigtighed, især finansiel gennemsigtighed; opfordrer især agenturerne til på deres hjemmeside at offentliggøre en liste over alle kontrakter, der er indgået i løbet af de sidste tre år, samt en liste over medlemmerne af deres bestyrelser sammen med disses interesseerklæringer og en liste over alle virksomheder, der deltager i offentlig-private partnerskabskontrakter eller har andre kommercielle forbindelser med agenturer; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at gøre disse oplysninger fuldt tilgængelige og integrere dem i sin ordning for finansiel gennemsigtighed;

Forbindelserne med berørte parter

50.    opfordrer agenturerne til at sikre, at de udøver deres funktioner i samarbejde med de forskellige berørte parter;

51.    opfordrer agenturerne til at styrke inddragelsen af EU-institutionerne og især Parlamentet i deres årlige planlægning;

Interessekonflikter

52.    opfordrer agenturerne til at indføre effektive procedurer til håndtering af påstande om interessekonflikter inden for agenturerne og/eller bestyrelserne, navnlig i EASA, EEA og EFSA;

53.    glæder sig over, at visse agenturers interne revisionsfunktion, f.eks. hos EU-Fiskerikontrolagenturet, har taget initiativ til at udvikle et internt uddannelseskursus og sørget for den fornødne oplæring vedrørende etik og integritet i agenturet; glæder sig navnlig over, at kurset er obligatorisk for alle medarbejdere for at sikre bevidsthed om etiske og organisatoriske værdier, navnlig etisk korrekt optræden, forebyggelse af interessekonflikter, forebyggelse af svig og indberetning af uregelmæssigheder;

54.    opfordrer agenturerne til omhyggeligt at indgive og vurdere deres revisionssystemer med henblik på at undgå interessekonflikter mellem deres personale og eksperter, der arbejder i agenturet; opfordrer desuden til, at agenturernes bestyrelser vedtager og anvender de strengeste regler og kontrolmekanismer over for deres medlemmer for at sikre deres fulde uafhængighed fra private interesser; erindrer endnu en gang om, at et agenturs omdømme lider skade, når der bliver rejst tvivl om eksistensen af en interessekonflikt, hvilket har en negativ indvirkning på Unionens omdømme;

55.    minder om, at Den Europæiske Ombudsmand kritiserede EFSA for den måde, hvorpå den vurderer potentielle interessekonflikter og "svingdørssituationer"; opfordrer andre agenturer til at indføre effektive procedurer med henblik på at afdække og forhindre interessekonflikter; er af den opfattelse, at ”afkølingsperioden” for personer, der forlader stillingen som direktør i et agentur, eller som har haft et stort ansvar i agenturet, bør præciseres;

56.    opfordrer derfor agenturerne til at forelægge Parlamentets kompetente udvalg og Budgetkontroludvalget en detaljeret oversigt over de procedurer, kriterier og kontrolmekanismer, der anvendes for at undgå svingdørssituationer og interessekonflikter; opfordrer agenturerne til – hvor denne rolle udføres sammen med de nationale modparter – at afklare denne rollefordeling for at undgå ansvarsrelaterede smuthuller i tilfælde af interessekonflikter;

57.    gentager endvidere sin anmodning til Kommissionen om at fremlægge oplysninger om eksistensen og anvendelsen af regler og bestemmelser vedrørende "afkølingsperioder" og blandt sammenlignelige sager i alle agenturer inden udgangen af 2012;

58.    glæder sig over, at Revisionsretten har til hensigt at gennemføre en omfattende analyse af agenturernes tilgang til og konkrete praksis til håndtering af interessekonfliktsituationer med henblik på at stoppe eksisterende konflikter under hensyntagen til OECD’s definition af interessekonflikter og tilhørende regler;

59.    minder om, at Parlamentet i sin ovennævnte beslutning af 15. september 2011 om EU's bestræbelser med hensyn til bekæmpelse af korruption bl.a. opfordrede Kommissionen og Unionens agenturer til at sikre større gennemsigtighed ved at udarbejde adfærdskodekser eller forbedre eksisterende regler, med som minimum klare regler om interessekonflikter;

60.    minder om, at interessekonflikter er en årsag til korruption, svig, dårlig forvaltning af midler og menneskelige ressourcer og nepotisme og har en negativ indvirkning på uvildigheden af beslutninger og kvaliteten af arbejdet og undergraver EU-borgernes tillid til EU-institutionerne, herunder til agenturerne;

Ansættelse af direktører i agenturerne

61.    opfordrer den interinstitutionelle arbejdsgruppe til at tage procedurerne for udnævnelse af agenturernes direktører op til behandling med henblik på at skabe en åben, gennemsigtig og pålidelig ansættelsesprocedure; opfordrer i denne forbindelse den interinstitutionelle arbejdsgruppe til at sikre, at dens fælles erklæring nævner, at de udvalgte kandidater til stillingen som direktør for et agentur underkastes en offentlig høring i Parlamentets udvalg;

62.    bemærker, at den administrerende direktør, for så vidt angår Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (myndigheder, der blev etableret i 2010 og begyndte deres virksomhed i 2011), udpeges af tilsynsrådet, men først efter godkendelse fra Parlamentet i dets egenskab af dechargemyndighed; understreger, at denne procedure bør være reglen for udnævnelsen af alle agenturernes administrerende direktører;

Forebyggelse af svig

63.    opfordrer agenturerne til at være mere aktive inden for indkredsning og forebyggelse af svig samt til passende og regelmæssigt at orientere om disse aktiviteter; understreger, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF's rolle i forhold til agenturerne bør formaliseres, styrkes og gøres mere synlig;

Varslingssystem

64.    mener, at når Kommissionen har alvorlig grund til at frygte, at et agentur er ved at træffe afgørelser eller deltage i aktiviteter, som måske ikke er i overensstemmelse med agenturets mandat, er uforenelige med EU-retten eller er i åbenbar modstrid med Unionens politiske mål, har den pligt til straks at underrette Parlamentet og Rådet herom, således at disse kan træffe passende foranstaltninger;

IV.   FÆLLES UDFORDRINGER VEDRØRENDE PERSONALE

Ansættelsesprocedurer

65.    opfordrer indtrængende agenturerne til at tage de nødvendige skridt til at forbedre lovligheden af og gennemsigtigheden og objektiviteten i deres ansættelsesprocedurer; konstaterer, at der stadig i mange agenturers ansættelsesprocedurer findes mangler, der betyder, at gennemsigtigheden ved procedurerne og/eller princippet om ligebehandling i anvendelsen af kvalifikationskriterierne undergraves; konstaterer navnlig, at Revisionsretten gentagne gange har påpeget følgende mangler:

-  der findes ikke dokumentation for, hvorvidt de udvælgelseskriterier og tærskler, som ansøgerne skal opfylde og nå for at blive indkaldt til den skriftlige prøve/samtale, fastsættes, inden evalueringsprocessen iværksættes

-  utilstrækkelig dokumentation af ansættelsesprocedurerne

-  ulige behandling af interne og eksterne ansøgere i forbindelse med ansættelsesprocedurer

-  begrænset konkurrence;

         mener, at disse mangler reducerer agenturernes evne til at reagere på eventuelle beskyldninger om vilkårlige beslutninger om ansættelse af personale og til at træffe passende beslutninger til løsning heraf;

66.    glæder sig over Cedefops initiativ i 2010 til det internetbaserede rekrutteringsværktøj RECON (Recruitment Online), som vil bistå centret med at øge hastigheden, effektiviteten og gennemsigtigheden af dets ansættelsesprocedure; opfordrer alle agenturer til at følge denne procedure;

67.    mener, at der hvert år er medarbejdere, herunder direktører, der roterer mellem agenturerne; opfordrer Kommissionen til at forsyne Parlamentet med en tabel over alle ansatte, især direktører og personer i lederstillinger, der har skiftet arbejdsplads fra ét agentur til et andet eller til en anden EU-institution, i det mindste siden 2008;

68.    opfordrer Kommissionen til at forsyne Parlamentet med en detaljeret oversigt over de kriterier, der anvendes med henblik på at sikre ansættelse af uafhængigt, uvildigt og korrekt kvalificeret personale, herunder kriterier for at stoppe eller forhindre interessekonflikter, og at anvende afskrækkende sanktioner i forbindelse med enhver uregelmæssighed;

69.    beklager, at nogle agenturer i 2010 stadig havde et højt antal ledige stillinger; opfordrer disse agenturer til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at denne situation gentager sig;

Følsomme opgaver udført af midlertidigt ansatte

70.    opfordrer endnu en gang agenturerne til at sikre, at følsomme arbejdsopgaver ikke gives til midlertidigt ansatte; beklager, at agenturerne i visse tilfælde har anvendt midlertidig ansatte til at udføre følsomme arbejdsopgaver eller opgaver, hvor de har adgang til følsomme oplysninger; fremhæver risikoen for brud på sikkerheden i forbindelse med midlertidigt ansattes adgang til følsomme oplysninger og med deres manglende kendskab til de gældende procedurer og ikke mindst interessekonflikter;

Fleksibel arbejdstid – fridage

71.    opfordrer alle agenturer til at meddele dechargemyndigheden, hvor mange fridage i forbindelse med flekstid og afspadsering for de forskellige løntrin, der blev godkendt i 2010;

V. UDFORDRINGER VEDRØRENDE INTERN KONTROL

72.    tilskynder agenturerne til yderligere at forbedre deres interne kontrol for at understøtte de respektive direktørers årlige revisionserklæringer; understreger endvidere betydningen af, at agenturet etablerer en effektiv funktion for risikostyring til registrering af risici og udarbejdelse af planer for afbødende foranstaltninger;

Den Interne Revisionstjeneste

73.    bemærker, at agenturerne i henhold til den nugældende lovgivning ikke som sådan er forpligtede til at fremlægge beretningerne fra Den Interne Revisionstjeneste for Budgetkontroludvalget; anser dette for en mangel ved lovgivningen; finder, at den interne revisors beretninger bør gøres tilgængelig for Budgetkontroludvalget, eventuelt med begrænset adgang; opfordrer indtrængende medlovgiverne til at ændre finansforordningen i forbindelse med de igangværende forhandlinger, således at den interne revisor forpligtes til at fremsende sine beretninger til dechargemyndigheden via Budgetkontroludvalgets sekretariat;

74.    mener, at Den Interne Revisionstjeneste spiller en afgørende rolle som intern revisor for de decentraliserede agenturer; understreger navnlig, at revisionstjenesten fremlægger uafhængige udtalelser om kvaliteten af forvaltningen og kontrolsystemerne og fremsætter anbefalinger til forbedring af betingelserne for gennemførelsen af aktiviteter og til fremme af forsvarlig økonomisk forvaltning hos agenturerne;

75.    opfordrer derfor agenturernes bestyrelser til at tage behørigt hensyn til de anbefalinger, som revisionstjenesten udarbejder, med henblik på hurtigt at afhjælpe de konstaterede mangler og begrunde afvisninger og forsinkelser i gennemførelsen af revisionstjenestens anbefalinger til dechargemyndigheden;

VI.   UDFORDRINGER VEDRØRENDE EKSTERN KONTROL

Revisionsrettens revision af agenturerne

76.    noterer sig, at både Den Interne Revisionstjeneste og Revisionsretten fremsætter anbefalinger til agenturerne om, hvorledes de kan udbedre deres mangler; glæder sig over indsatsen fra begge revisionsinstitutionerne for at give agenturerne nyttige råd, således at de kan udbedre deres mangler; understreger kraftigt over for agenturerne, at de skal tage anbefalingerne alvorligt og gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at udbedre deres mangler; beder revisionstjenesten give budgetmyndigheden meddelelse om mangler i de rapporter, som agenturernes direktører skal udarbejde i henhold til artikel 72, stk. 5, i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 og åbent offentliggøre anbefalingerne til agenturerne for at sikre, at deres revisionsopgaver gennemføres offentligt og dermed effektivt;

77.    konstaterer, at Revisionsretten har udsendt 32 offentlige dokumenter om EU-agenturer i 2010, som alle blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og er tilgængelige på både Revisionsrettens og Budgetkontroludvalgets websted; opfordrer derfor Revisionsretten til fortsat at udøve sin revisionsfunktion over for agenturerne på grundig og upartisk vis og drage omsorg for, at dens resultater og anbefalinger er afspejlet i dens offentlige års- og særberetninger, således at budgetmyndigheden kan opfylde sin dechargefunktion fuldt ud og sikre, at EU-borgerne holdes underrettet;

78.    bemærker, at Revisionsretten dækker indkøbsprocedurer som led i sin årlige revision af agenturerne; giver sin opbakning til Revisionsrettens rolle som ekstern revisor, med det formål at sikre at den gør sit yderste for at opnå den størst mulige grad af information om indkøbsprocedurer for dermed at kunne fastslå, at agenturernes faser for indkaldelse af tilbud, offentliggørelse, evaluering og kontraktforvaltning til fulde overholder princippet om maksimal og åben konkurrence og princippet om valuta for pengene, og sikre at Revisionsretten kan verificere den egentlige omsætning hos de firmaer, agenturerne indgår kontrakter med, i den hensigt at sikre, at omsætningen ikke er forbundet med ændringer, der finder sted i leverandørens officielle navn;

79.    beder Revisionsretten stille en offentlig database til rådighed, efterhånden som der indløber relevante data under revisionsprocessen, der bl.a. omfatter følgende oplysninger i et let tilgængeligt format (f.eks. Excel-filer og/eller CSV- filer):

-  budgetforpligtelser indgået i årets tre sidste måneder

-  fremførte bevillinger i forbindelse med agenturernes budget

-  misforhold mellem agenturets skønnede (forudgående) og faktiske (efterfølgende) fremførte bevillinger

-  gennemsnitlig likviditet pr. måned

-  annullerede bevillinger i forhold til den gennemsnitlige kontantbeholdning i årets løb

-  renteindtægter i forhold til agenturets gennemsnitlige kontantbeholdning

-  gennemsnitlig kontantbeholdning i forhold til gennemsnitlige daglige udgifter

-  unikke brugere på agenturernes websteder og publikationer/pressemeddelelser fra agenturerne i forhold til de ressourcer, der er afsat til PR;

opfordrer derfor agenturerne til i god tid at give Revisionsretten adgang til de nødvendige oplysninger og skøn;

80.    beder Revisionsretten udforme en frit tilgængelig og gennemsigtig rangordningsprocedure for agenturer med brug af vigtige indikatorer inden for forsvarlig økonomisk forvaltning og budgetforvaltning, lave forvaltningsomkostninger samt omkostningseffektiv driftseffektivitet og stille de underliggende data til rådighed i et lettilgængeligt format (f.eks. Excel-filer og/eller CSV-filer);

Revisionsrettens beretninger om årsberetninger

81.    minder om, at dechargemyndigheden i de tidligere dechargeafgørelser for agenturerne opfordrede Revisionsretten til at forelægge yderligere oplysninger om:

-  effektiviteten af de interne kontrolsystemer for hvert agentur

-  potentielle interessekonflikter i agenturerne

-  en evaluering af hvert agenturs årsberetning

-  agenturernes resultater;

82.    glæder sig over, at Revisionsretten i sin evaluering af agenturernes årsberetninger medtog en specifik tabel som bilag med en sammenligning af aktiviteterne i henholdsvis 2009 og 2010 og dermed gav offentligheden adgang til oplysninger om disse aktiviteter;

83.    minder om, at Revisionsretten fungerer som en ekstern, uafhængig tilsynsmyndighed, der skal imødekomme EU-borgernes ret til at vide, hvordan deres penge bliver brugt, og hvordan agenturerne forvaltes; minder i denne forbindelse om, at agenturerne tjener offentlighedens interesser og bør være ansvarlige over for borgerne, hvis interesser de skal tjene; ønsker, at Revisionsretten giver dechargemyndigheden så detaljerede oplysninger som muligt om opfølgningen på tidligere revisioner samt om uregelmæssigheder, som den ikke finder tilstrækkeligt betydningsfulde til at blive nævnt, med henblik på at bistå dechargemyndigheden i at udøve sin tilsynsfunktion over for agenturerne;

To særberetninger fra Revisionsretten: den ene planlagt, men ikke udarbejdet, den anden forventet i løbet af 2012

84.    er bekymret over, at særberetningen om målekriterier for agenturernes udgifter trods Revisionsrettens oplysninger i dens årlige arbejdsprogram fra 2011 og gentagne anmodninger fra Parlamentet stadig ikke er blevet fremlagt; anerkender, at Revisionsretten bestræber sig på at forelægge Parlamentet oplysninger om målekriterier for agenturernes udgifter; er dog forbavset over, at Revisionsrettens formand den 15. februar 2012 sendte en skrivelse med et bilag til Europa-Parlamentets formand, hvori han grundlæggende erklærede, at bilaget (i) ikke er særberetningen om målekriterier for agenturernes udgifter, (ii) ikke er beregnet til offentliggørelse, og (iii) at det kan bruges til decharge for 2011, selv om tallene i bilaget dækker perioden 2008-2010; opfordrer indtrængende Revisionsretten til at øge sine bestræbelser på at fremlægge særberetningen om målekriterier for agenturernes udgifter for Parlamentet og offentligheden i tråd med de professionelle revisionsstandarder;

85.    bemærker, at Revisionsretten vil offentliggøre en særberetning om håndtering af interessekonflikter i agenturerne ved udgangen af juni 2012; er bekymret over, at en lang række agenturer gentagne gange optræder i sager om interessekonflikter, og glæder sig over denne særberetning samt opfordrer indtrængende Revisionsretten til at øge sine bestræbelser på at fremlægge denne særberetning inden for tidsplanen;

Eksternalisering af Revisionsrettens revisioner af agenturerne

86.    finder, at hvis revisorer fra den private sektor skal inddrages i den eksterne revision af agenturernes regnskaber, så bør udvælgelsen og udpegelsen af de private revisorer ske i overensstemmelse med de gældende regler, herunder om gennemsigtige offentlige indkøb, og der bør etableres passende kontrolmekanismer for at sikre, at arbejdet omkring lovligheden og den formelle rigtighed af indtægter og udgifter og rigtigheden af agenturernes regnskaber udføres i overensstemmelse med de nødvendige standarder; finder også, at aspekter af sådanne outsourcede eksterne revisioner, herunder de rapporterede revisionsresultater, er nødt til at forblive Revisionsrettens fulde ansvar, og at denne bliver nødt til at forvalte alle de nødvendige administrative og offentlige indkøbsprocedurer og finansiere dem over sit eget budget uden at bede om et tillægsbudget, da denne opgave hører under Revisionsrettens kompetenceområde; mener i øvrigt ikke, at den nuværende krise giver mulighed for yderligere budgetmidler til at udføre opgaver, som hører under én EU-institution, i dette tilfælde Revisionsretten;

87.    opfordrer indtrængende Revisionsretten til at forhindre eventuelle interessekonflikter, når de tildeler kontrakter om uafhængig revision af agenturerne;

88.    mener også, at rapporten fra de uafhængige revisorer skal offentliggøres straks af såvel de uafhængige revisorer som Revisionsretten, hvis en sådan outsourcing skal anvendes; kræver i denne forbindelse, at Revisionsretten afstår fra at indføre fortrolighedsklausuler på kontrakten med den uafhængige kontrahent, for så vidt angår offentliggørelsen af rapporterne i den form, de er udarbejdet i af den uafhængige kontrahent; mener, at Revisionsretten samtidig skal tage ansvaret for denne uafhængige revision og handle i overensstemmelse hermed;

VII.  LEDELSEN AF AGANTURERNE

Bestyrelsen

89.    bemærker, at visse agenturers meget store bestyrelser såvel som bestyrelsessammensætningens art og store udskiftning kan føre til ineffektiv beslutningstagning i agenturerne; opfordrer derfor den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer til at tage dette spørgsmål op sammen med en revurdering af deres medlemmers status, kompetenceområde og spørgsmål vedrørende interessekonflikter; foreslår også, at det overvejes eventuelt at sammenlægge bestyrelserne for agenturer, der beskæftiger sig med beslægtede områder, med henblik på at begrænse udgifterne til møder;

90.    bemærker bestyrelsens ansvar med hensyn til agenturernes forvaltning og kontrol; finder, at visse af bestyrelsers beslutninger kan være skadelige for agenturets forvaltning, f.eks. afvisning af en eller flere anbefalinger fra den interne revisor uden gyldig begrundelse; anmoder om, at Kommissionens stilling i agenturernes bestyrelser tages op til fornyet overvejelse, og at den får stemmeret og position som ”blokerende mindretal” i beslutninger om budgetmæssig, finansiel og administrativ forvaltning; henstiller endvidere til Kommissionen at underrette dechargemyndigheden om de beslutninger, som bestyrelsen har truffet, men som er i strid med princippet om god budget- og finansforvaltning af agenturet eller med finansforordningen;

91.    glæder sig over, at der er truffet foranstaltninger til opfølgning på Revisionsrettens forslag om at indføre en nøjere overvågning og kontrol af bevillingsoverførsler, og forventer derudover, at agenturernes budgetter også fremover vil blive underkastet nøje tilsyn; er af den opfattelse, at problemer vedrørende aktivitetsbaseret budgetlægning opstår som følge af praktiske vanskeligheder med at adskille personaleudgifter og administrative og operationsmæssige udgifter i de tilfælde, hvor en aktivitet omfatter foranstaltninger til både oplysning, konsulenttjenester og tillidsskabende foranstaltninger;

92.    opfordrer agenturerne til på en mere gennemskuelig måde at lade personalestyrkens størrelse, herunder antallet af kontraktansatte, fremgå af deres årsberetninger; afventer den interinstitutionelle arbejdsgruppes aftale om agenturer, som vil yde et betydeligt bidrag til agenturernes arbejde med deres budgetter og operationer;

93.    bemærker med bekymring, at de gennemsnitlige bestyrelsesudgifter pr. møde og pr. medlem i 2010 var på mellem 1017 EUR og 6175 EUR for otte agenturer, nemlig Cepol, ECHA, EFSA, EONN, EMSA, Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder; mener, at disse udgifter er uforholdsmæssigt høje og bør reduceres drastisk;

Administrativ bistand

94.    opfordrer tillige agenturerne til at overveje følgende muligheder, når de overvejer mulighederne for administrativ bistand med henblik på at fungere så effektivt som muligt:

-  at sammenlægge mindre og forskningsorienterede agenturer med henblik på at opnå besparelser og stoppe og/eller undgå overlappende målsætninger og forebygge yderligere udgifter fra EU-budgettet

-  at være fælles om tjenesteydelser, enten hvis de er nært beliggende eller har beslægtede politikområder; roser i denne forbindelse initiativet mellem Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og EU-Fiskerikontrolagenturet om at være fælles om den interne revisionsfunktion; mener imidlertid, at dette er et indledende skridt, der bør følges af en omstrukturering og fusionering, som også vil omfatte agenturerne;

95.    opfodrer Kommissionen og/eller Revisionsretten til at foretage en evaluering af alle agenturerne for at afdække og analysere

-  potentielle synergier og forekomst af unødvendige eller overlappende aktiviteter agenturerne imellem

-  unødvendigt høje generalomkostninger på grund af placeringen;

         og opfordrer til at der udarbejdes en omfattende cost/benefit- og konsekvensanalyse til belysning af fusion og nedlæggelse af visse agenturer, såfremt merværdien eller virkningen ved et enkelt agentur ikke er tilstrækkelig, og til at underrette Parlamentet herom i god tid inden 2011-dechargen;

96.    opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af afgørelse 2009/371/RIA at overveje at sammenlægge Det Europæiske Politiakademi og Den Europæiske Politienhed med henblik på at forbedre fordelingen af midler og reducere de administrative omkostninger;

97.    opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at tage hensyn til den reelle nødvendighed af hvert agentur og behovet for at spare EU’s skatteyderes penge i disse tider med finansiel og økonomisk krise, og ikke tage hensyn til visse medlemsstaters interesse i at have et agentur i netop deres land af andre grunde, end at det er i EU's offentlige interesse;

Disciplinær procedure

98.    minder atter om, at det siden sin beslutning om decharge for 2006 har opfordret agenturerne til at overveje at oprette et fælles disciplinærudvalg, der på upartisk vis kan pålægge disciplinære sanktioner, herunder eksklusion; bemærker, at dette projekt fortsat er vanskeligt at drive fremad; opfordrer det agentur, der er ansvarligt for samordningen af agenturnetværket, til at etablere et net af ansatte med den nødvendige indplacering, der kan indgå som uvildige medlemmer af disciplinærudvalget;

VIII. OVERVEJELSER OM EN FÆLLES TILGANG FOR AGENTURERNE

99.    glæder sig over det igangværende arbejde i den interinstitutionelle gruppe om agenturer, hvis formål er at analysere de decentraliserede agenturers rolle og stilling i Unionens institutionelle rammer, disse agenturers oprettelse, struktur og drift samt spørgsmål angående finansiering, budgetter, tilsyn og ledelse; anmoder arbejdsgruppen om at fremkomme med et udkast til en tilfredsstillende fælles forståelse mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen om agenturerne;

100.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde løsninger på, hvordan en professionel forvaltning af den likviditet, som agenturerne ligger inde med, kan tilrettelægges og gennemføres;

101.  beder den interinstitutionelle arbejdsgruppe indkredse områder med dobbeltarbejde og overlapning mellem de eksisterende agenturer og til at overveje, hvorvidt nogle agenturer kan lægges sammen;

102.  mener, at agenturerne vil have gavn af delte administrative tjenester i lighed med samarbejdet mellem Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; opfordrer indtrængende arbejdsgruppen til at overveje spørgsmålet om agenturernes geografiske spredning, som gør dem betydeligt dyrere og gør det vanskeligere at samarbejde; mener, at hvis agenturerne blev samlet på et begrænset antal steder, kunne de deles om generalomkostninger og forvaltningsomkostninger, navnlig vedrørende it, personale og økonomisk forvaltning;

103.  konstaterer sammenfattende, at den konkrete merværdi af agenturerne især i disse krisetider bør analyseres grundigt og hurtigt med henblik på at undgå udgifter, der ikke er obligatoriske og absolut nødvendige, for på hensigtsmæssig vis at imødekomme EU’s og Unionens borgere behov, bekymringer og krav om tillid til vores institutioner; understreger, at Unionen og dens medlemsstater ikke kan bede EU-borgerne om at spare penge, uden også at gøre det selv; efterlyser en rimelig indstilling til store besparelse fra EU-organernes side – herunder agenturernes – samtidig med, at der kræves sådanne besparelse fra borgernes side, som er de skatteydere, der betaler til EU's budget.

o

o         o

104.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til de agenturer, der er underlagt denne dechargeprocedure, og til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

15.2.2012

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelse af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2010: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med EU-agenturer

(2011/2232(DEC))

Ordfører for udtalelse: Csaba Őry

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  anser det for absolut nødvendigt, at de kompetente udvalg for agenturerne kontrollerer agenturernes årlige arbejdsprogrammer minutiøst og sikrer, at de svarer til den aktuelle situation og de politiske prioriteringer;

2.  forventer i denne henseende et tættere samarbejde med Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af de årlige programmer;

3.  opfordrer til et tættere samarbejde mellem agenturerne med henblik på at sikre en effektiv samordning af de årlige arbejdsprogrammer;

4.  glæder sig over, at der er truffet foranstaltninger til opfølgning på Revisionsrettens forslag om at indføre en nøjere overvågning og kontrol af bevillingsoverførsler, og forventer derudover, at agenturernes budgetter også fremover vil blive underkastet nøje tilsyn; er af den opfattelse, at problemer vedrørende aktivitetsbaseret budgetlægning opstår som følge af praktiske vanskeligheder med at adskille personaleudgifter og administrative og operationsmæssige udgifter i de tilfælde, hvor en aktivitet omfatter foranstaltninger til både oplysning, konsulenttjenester og tillidsskabende foranstaltninger;

5.  opfordrer agenturerne til på en mere gennemskuelig måde at lade personalestyrkens størrelse, herunder antallet af kontraktansatte, fremgå af deres årsberetninger; afventer den interinstitutionelle arbejdsgruppes aftale om agenturer, som vil yde et betydeligt bidrag til agenturernes arbejde med deres budgetter og operationer;

6.  gør opmærksom på, at det forud for underleverandøraftaler eller sammenlægninger er nødvendigt at foretage en grundig cost-benefit-analyse med henblik på at vurdere, hvorvidt de administrative udgifter kan nedbringes, for eksempel inden for budgetplanlægning og personaleadministration; henviser i denne forbindelse til undersøgelsen "Muligheden for og gennemførligheden af at etablere fælles støttetjenester for fællesskabsagenturer", der blev foretaget af Parlamentet allerede i 2009.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

13.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Regina Bastosh, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Georges Bach, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Phil Bennion, Zuzana Brzobohatá, Anna Záborská

10.2.2012

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2010: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med EU-agenturer

(2011/2232(DEC))

Ordfører for udtalelse: Wim van de Camp

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Agenturer for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

1.  glæder sig over, at Revisionsretten har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskaberne for alle agenturer for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed for regnskabsåret 2010 på alle væsentlige punkter er pålidelige, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.  beklager, at hovedparten af disse agenturer har et højt antal fremførsler; opfordrer disse agenturer til at gøre en indsats for at forbedre overvågningen af deres budgetgennemførelse og forbedre planlægningen af deres aktiviteter; erkender, at nogle agenturer for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er operationelle agenturer, og at gennemførelsen af deres budgetter kan afhænge af eksterne faktorer;

3.  beklager, at nogle agenturer stadig i 2010 havde et højt antal ledige stillinger; opfordrer disse agenturer til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at denne situation gentager sig;

4.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af afgørelse 2009/371/RIA at overveje at sammenlægge Det Europæiske Politiakademi og Den Europæiske Politienhed med henblik på at forbedre fordelingen af midler og reducere de administrative omkostninger;

5.  bemærker, at dechargen for gennemførelsen af budgettet for disse agenturer fortsat bør baseres på deres resultater i løbet af hele året.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

9.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

1

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

12

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Salvador Garriga Polledo, Petru Constantin Luhan

(1)

EUT L 000 af 00.0.2012, s. 000.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(4)

EUT C 368 af 16.12.2011.

(5)

5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0388.

(6)

P7_DCL(2010)0002

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik