VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010

3.4.2012 - (C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Monica Luisa Macovei


Procedure : 2011/2217(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0105/2012

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010

(C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Agentschap[1],

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7‑0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[2], en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en ‑informatienetwerk[3], en met name artikel 13,

–   gezien Verordening (EG) nr. 401/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en ‑informatienetwerk[4], en met name artikel 13,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[5], en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7‑0105/2012),

1.  stelt zijn besluit over het verlenen van kwijting aan de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 uit;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010

(C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Agentschap[6],

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7‑0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[7], en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en ‑informatienetwerk[8], en met name artikel 13,

–   gezien Verordening (EG) nr. 401/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en ‑informatienetwerk[9], en met name artikel 13,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[10], en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7‑0105/2012),

1.  stelt de afsluiting van de rekeningen van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010 uit;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010

(C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Agentschap[11],

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[12], en met name artikel 185,

–   gezien Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en ‑informatienetwerk[13], en met name artikel 13,

–   gezien Verordening (EG) nr. 401/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en ‑informatienetwerk[14], en met name artikel 13,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[15], en met name artikel 94,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0105/2012),

A. overwegende dat de Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekeningen voor het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar zijn en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

B.  overwegende dat het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap op 10 mei 2011 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009[16], en dat het in zijn resolutie behorende bij het kwijtingsbesluit onder andere:

-    het Agentschap heeft aangemoedigd zich te blijven inspannen om zijn communicatiemethoden verder te ontwikkelen om meer aandacht van de media voor zijn bevindingen te krijgen, omdat dergelijke maatregelen kunnen leiden tot een transparantere werkmethode en een grotere publieke belangstelling voor het werk van het Agentschap;

-    bezorgd was over de praktijk van het Agentschap overschrijvingen te verrichten met het doel een begrotingsonderdeel te verhogen om de huur van het pand van het Agentschap van het eerste kwartaal van 2010 te betalen, terwijl dit ten laste gebracht werd van de begroting van 2009, wat in strijd is met het jaarperiodiciteitsbeginsel;

-    het Agentschap heeft verzocht een oplossing te zoeken voor de tekortkomingen in de procedures voor personeelswerving die de transparantie van die procedures in gevaar brengen;

C. overwegende dat de begroting voor 2010 van het Agentschap 50 600 000 EUR bedroeg, wat 26% meer is dan in 2009; overwegende dat de bijdrage van de Unie aan de begroting voor 2010 van het Agentschap 35 258 000 EUR bedroeg, ten opzichte van 34 560 000 EUR in 2009[17], wat een stijging betekent van 2%,

1.  stelt de verlening van kwijting aan het Agentschap uit in afwachting van substantiële antwoorden en maatregelen naar aanleiding van de kritische opmerkingen en de gedane verzoeken;

Financieel en begrotingsbeheer

2.  merkt op dat de mate van uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de vastleggings- en de betalingskredieten respectievelijk 100% en 90,75% bedroeg;

3.  stelt uit de definitieve rekeningen van het Agentschap vast dat, voor het begrotingsjaar 2010, de totale betalingen van het Agentschap 38 898 533,88 EUR bedroegen;

Overdracht van kredieten

4.  merkt op dat uit de definitieve rekeningen van het Agentschap blijkt dat 12 809 551,05 EUR van de kredieten van 2010 overgedragen is naar 2011; bevestigt dat van het totale overgedragen bedrag 8 941 279 EUR externe bestemmingsontvangsten met een meerjarig karakter betreft, en het jaarperiodiciteitsbeginsel daar dus niet op van toepassing is;

5.  concludeert uit de definitieve rekeningen van het Agentschap dat er voor een bedrag van 585 282,87 EUR van het voorgaande jaar overgedragen niet-bestede betalingskredieten geannuleerd zijn; begrijpt van het Agentschap dat dit bedrag lager is dan het bedrag dat in 2009 werd geannuleerd, namelijk 693 127,02 EUR; merkt daarom op dat een annuleringspercentage van slechts 1,5% erop wijst dat beter op de financiële behoeften wordt ingespeeld;

6.  betreurt dat de Rekenkamer de omvang van de overgedragen en geannuleerde kredieten van het Agentschap niet voldoende heeft geacht om deze op te nemen in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap betreffende het begrotingsjaar 2010;

Aanbestedingsprocedures

7.  verzoekt de dienst Interne audit (IAS) een controle te verrichten van de overeenkomsten van het Agentschap op het gebied van kantinediensten, schoonmaakdiensten, veiligheidsdiensten en meubilair om vast te stellen of de voorbereidings-, publicatie-, beoordelings- en contractbeheerfases van de aanbestedingen de volgende beginselen eerbiedigen: maximale concurrentie en prijs/kwaliteitverhouding, en om de kwijtingsautoriteit ten gepaste tijde in te lichten over zijn bevindingen;

Personeelszaken

8.  neemt kennis van het feit dat het Agentschap zijn aanwervingsprocedures overeenkomstig de door de kwijtingsautoriteit en de Rekenkamer gemaakte opmerkingen heeft herzien om de tekortkomingen bij de kennisgevingen van vacatures, de documentering van het besluit van de selectiecomités, de criteria voor uitnodiging voor een gesprek en de notulen van de gesprekken aan te pakken;

9.  erkent op basis van het jaarlijks managementplan eveneens dat het Agentschap uitvoering heeft gegeven aan het "personeelsbeleid van het EEA" dat de basis voor het personeelsbeleid vormt;

10. is ervan op de hoogte gebracht dat in 2010, 7 interne kandidaten en 40 externe sollicitanten werden aangenomen; erkent dat de interne kandidaten in verschillende categorieën kunnen worden onderverdeeld, namelijk 1 ambtenaar, 5 tijdelijke functionarissen en 1 arbeidscontractant, en dat het extern aangeworven personeel bestaat uit 1 ambtenaar, 13 tijdelijke functionarissen, 29 arbeidscontractanten en 4 nationale deskundigen; merkt op dat de afgelopen vijf jaar 12 gastwetenschappers in de vestiging van het Agentschap hebben gewerkt; verzoekt het Agentschap het curriculum vitae van de gastwetenschappers – met vermelding van ten minste de opleiding en eerdere werkervaring – te publiceren, ten einde de transparantie te vergroten;

Strategie van het Agentschap voor de periode 2009-2013

11. is ingenomen met het feit dat de personeels- en managementactiviteiten, de kwaliteitscontroleprocedures, producten en diensten, en de administratieve en bouwkundige diensten van het Agentschap ondergebracht zijn onder het strategische gebied van het Strategisch Plan 2009-2013 van het Agentschap;

12. roept het Agentschap op om een explicieter verband te leggen tussen maatregelen, financiële middelen en resultaten;

Belangenconflict

13. merkt op dat de uitvoerend directeur van het Milieuagentschap van juni 2010 tot april 2011 beheerder en lid was van de internationale adviescommissie van Earthwatch – een internationale charitatieve milieuorganisatie die mensen betrekt bij wetenschappelijk veldonderzoek en educatie – en naar verluidt ook lid was van de Europese adviescommissie van Worldwatch Europe; erkent dat de uitvoerend directeur overeenkomstig haar verklaring in april 2011 op advies van de voorzitter van de Rekenkamer haar functie bij Earthwatch heeft neergelegd omwille van mogelijke belangenverstrengeling;

14. is ernstig bezorgd over het feit dat in 2010, toen de uitvoerend directeur direct betrokken was bij Earthwatch, 29 personeelsleden van het Agentschap, met inbegrip van de uitvoerend directeur, tot 10 dagen op onderzoeksreis zijn geweest bij verschillende biodiversiteitsprojecten in het Caribische of Middellandse Zeegebied die beheerd worden door Earthwatch, en dat het Agentschap, volgens verklaringen van de uitvoerend directeur, in totaal 33 791,28 EUR betaald heeft aan de ngo;

15. erkent dat speciale cursussen voor de personeelsleden deel uitmaken van hun loopbaanontwikkeling, en neemt kennis van het totale bedrag dat voor deze opleidingen is betaald;

16. is ingenomen met de samenwerking tussen het Agentschap en ngo's die actief zijn op het gebied van milieu, zoals ook het geval is bij andere gespecialiseerde agentschappen, maar herinnert eraan dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling het vertrouwen in de instellingen kan schaden en vragen oproept bij de belastingbetaler;

17. vraagt het Agentschap met het oog op meer transparantie wat betreft het voorkomen en bestrijden van belangenverstrengeling onmiddellijk over te gaan tot een actieplan en uiterlijk 30 juni 2012 de belangenverklaringen, of indien deze niet beschikbaar zijn, de cv's – met ten minste de opleiding en eerdere werkervaring – van de directieleden, de leden van het wetenschappelijk comité, de deskundigen en de leden van de Raad van bestuur op zijn website te publiceren; is van mening dat dergelijke maatregelen de kwijtingsautoriteit en het publiek inzicht geven in hun bevoegdheden en dat mogelijke belangenverstrengeling daarmee kan worden voorkomen;

Prestaties

18. neemt kennis van het initiatief van het Agentschap om regelmatig een onafhankelijke externe beoordeling te laten uitvoeren op basis van de oprichtingsverordening (EEG) nr. 1210/90 en van de door de Raad van bestuur vastgestelde werkprogramma's; neemt met name kennis van het feit dat de volgende beoordeling in 2012 zal plaatsvinden en dat die zich zal richten op de efficiëntie en doeltreffendheid van de verwezenlijking van de bedrijfsstrategie;

19. neemt kennis van het initiatief van het Agentschap om zijn prestaties te meten met behulp van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en interne beheersystemen met vier nauw met elkaar verbonden perspectieven – financieel, klant, business en ontplooiing en groei;

20. erkent op basis van opmerkingen in het jaarlijks managementplan van het Agentschap, de inspanningen van het Agentschap om samen met verschillende internationale instellingen en organen van de Europese Unie, Eionet en het Wetenschappelijk Comité, een netwerkstructuur op te richten om banden te onderhouden met de wetenschappelijke en onderzoeksgemeenschap en om de resultaten van onderzoeksactiviteiten, met name informatie en gegevens, op Europees en nationaal niveau op een meer systematische wijze te verspreiden en te gebruiken;

21. merkt bovendien op dat, naar aanleiding van het verzoek van de kwijtingsautoriteit voor de kwijting van 2009, het Agentschap in 2011 zijn inspanningen heeft opgevoerd om een breder publiek te bereiken en proefprojecten heeft opgezet met sociale media als publiek communicatiemiddel;

22. verzoekt het Agentschap om gedetailleerde informatie te verstrekken aan de begrotingsautoriteit, en in het bijzonder aan de begrotingscontroleautoriteit, over:

-    de door het Agentschap gebruikte bronnen om verslagen, stukken en andere verwante documenten op te stellen;

-    het aantal verslagen en andere in 2010 geleverde producten;

-    bewijsmateriaal voor de mogelijke toegevoegde waarde van de verslagen van het Agentschap ten opzichte van verslagen van andere organen over milieuvraagstukken;

-    de controleprocedure – indien aanwezig – voor de door de lidstaten aangeleverde gegevens, de frequentie van de controle en de wijze waarop de door de lidstaten verstrekte gegevens door het Agentschap worden gebruikt;

23. is ingenomen met het feit dat het Agentschap in 2010 extra aandacht heeft besteed aan biodiversiteit, aan de wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES), aan het Eye on Earth-platform en aan het verslag over de toestand van het milieu 2010 (SOER);

24. spoort het Agentschap aan te blijven streven naar de verdere uitbouw van zijn communicatiemethoden om meer media-aandacht voor zijn bevindingen te genereren en daarmee een impuls te geven aan het openbaar debat en om het grote publiek meer milieu-informatie te verstrekken over belangrijke milieukwesties zoals klimaatverandering, biodiversiteit en beheer van natuurlijke rijkdommen;

Interne audit

25. erkent dat de dienst Interne audit in 2010 een controle heeft afgerond betreffende het "managementplansysteem (MPS)/toezicht op de activiteiten" met als doel de planning van en het toezicht op de activiteiten van het Agentschap te beoordelen en zekerheid te verschaffen over de toereikendheid ervan; merkt in het bijzonder op dat de dienst Interne audit acht aanbevelingen heeft gedaan, waarvan er zes de beoordeling "belangrijk" en twee de boordeling "wenselijk" meekregen;

26. verzoekt met het oog hierop het Agentschap om:

-    richtsnoeren voor doelstellingen en meetbare indicatoren voor de projectplanning en de controle van de vooruitgang op te stellen;

-    kosten aan de projecten toe te rekenen;

-    het projectbeheer en de procedures voor de controle van de correctheid van nieuwe gegevens die in het MPS worden ingevoerd doeltreffender te maken;

27. roept het Agentschap bovendien op om zonder uitstel maatregelen te treffen om de tijdens vorige controles door de dienst Interne audit vastgestelde tekortkomingen op het gebied van kwaliteits- en subsidiebeheer aan te pakken om:

-    een QA/QC-checklist voor het inventarisatierapport over broeikasgassen te ontwikkelen en te gebruiken;

-    relevante kwaliteitscontroles te plannen, te beschrijven en te documenteren;

-    toezicht op kwaliteitscontroles te waarborgen;

-    op continuïteitsvraagstukken te anticiperen;

-    controles ter plaatse en subsidiecontroles uit te voeren;

-    toe te zien op de uitvoering van subsidies en deze op te volgen;

o

o o

28. verwijst naar de aanbevelingen van vorige kwijtingsverslagen, als uiteengezet in de bijlage bij deze resolutie;

29. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van ... 2012 over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen.

BIJLAGE

Aanbevelingen van het Europees Parlement van de afgelopen jaren

 

Europees Milieuagentschap

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Prestaties

 

 

 

 

n.v.t.

 

 

 

 

n.v.t.

- Verzoekt het Agentschap om een diachronisch onderzoek te plannen naar de verrichtingen van dit jaar en de vorige jaren

 

- Verzoekt het Agentschap om iedere vijf jaar opdracht te blijven geven tot een onafhankelijke externe beoordeling op basis van de oprichtingsverordening en de door de Raad van bestuur vastgestelde werkprogramma's

 

- Positieve trends: het Agentschap heeft een goed ontwikkeld activiteitsgestuurd beheersysteem, een meerjarig werkprogramma, een evenwichtig scorebord met indicatoren en een geïntegreerd managementcontrolesysteem opgebouwd

 

- Roept het Agentschap op om een vergelijking op te stellen van de verrichtingen die uitgevoerd zijn tijdens het jaar waarvoor kwijting dient te worden verleend en tijdens het begrotingsjaar ervoor

- Roept het Agentschap op om 4 belangrijke terreinen met voorrang te behandelen en hun verdere ontwikkeling sterker te stimuleren

- Moedigt het Agentschap aan zich te blijven inspannen om zijn communicatiemethoden verder te ontwikkelen om meer aandacht van de media voor zijn bevindingen te krijgen; dergelijke maatregelen kunnen leiden tot een transparantere werkmethode en een grotere publieke belangstelling voor het werk van het Agentschap

- Verzoekt de Rekenkamer het Agentschap aan doelmatigheidscontroles te onderwerpen

 

 

Financieel en begrotingsbeheer

- Het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit werd niet strikt in acht genomen: meer dan 30% van de vastleggingen en 50% van de beleidsuitgaven moesten doorgeschoven worden

- Tekortkomingen in de aanbestedingsprocedures:diensten werden direct gegund zonder dat de voorschriften van het Financieel Reglement werden nageleefd, een specifiek contract voor diensten werd gegund in strijd met de bepalingen van de kaderovereenkomst

 

- Tekortkomingen op het gebied van het beheer van subsidieovereenkomsten (European Topic Centre)

 

 

n.v.t.

- Moedigt het Agentschap aan om de samenhang tussen de begroting en het werkprogramma te verbeteren

- Is bezorgd over de praktijk van het Agentschap om overschrijvingen te verrichten om een begrotingsonderdeel te verhogen om de huur van het pand van het Agentschap te betalen voor het eerste kwartaal van 2010 en dit ten laste te brengen van de begroting van 2009, omdat dit in strijd is met het jaarperiodiciteitsbeginsel

- Roept het Agentschap op ervoor te zorgen dat de operationele afdelingen aan het einde van het jaar betere informatie verstrekken over de raming van de transitorische operationele uitgaven

 

 

Personeelszaken

 

n.v.t.

- Tekortkomingen in de procedures voor aanwerving van personeel: kandidaten die niet aan de selectiecriteria voldeden, werden toch in aanmerking genomen voor verdere evaluatie, en er waren geen criteria gedocumenteerd om de beste kandidaten te selecteren en uit te nodigen voor een gesprek

 

 

n.v.t.

- Roept het Agentschap op een oplossing te zoeken voor de tekortkomingen in de procedures voor personeelswerving die de transparantie van die procedures in gevaar brengen

- De Rekenkamer constateerde de volgende tekortkomingen: op kennisgevingen van vacatures werd niet meegedeeld hoeveel kandidaten maximaal op de reservelijst kwamen te staan, de vragen voor schriftelijke testen en sollicitatiegesprekken werden pas samengesteld na beoordeling van de sollicitaties, de besluiten van de selectiecomités waren onvoldoende gedocumenteerd, de notulen waren onvolledig en de criteria voor uitnodiging voor een gesprek of plaatsing op de reservelijst waren niet vooraf vastgesteld

 

 

Interne audit

- In strijd met het beginsel van de scheiding van taken verrichtte dezelfde gesubdelegeerde ordonnateur niet alleen controles ex ante maar beheerde ook de toegangsrechten tot het IT-systeem voor budgettaire boekhouding

 

 

 

n.v.t.

- Verzoekt het Agentschap gevolg te geven aan 17 van de 27 aanbevelingen van de dienst Interne audit: d.w.z. opstellen van financiële procedures, instellen van controles ter plaatse en subsidiecontroles, toezicht op en opvolging van de uitvoering van subsidies en de uitvoering van de interne controlenormen

- Stelt vast dat 3 van de aanbevelingen van vorige controles van de follow-up van IAS nog moeten worden uitgevoerd; het gaat voornamelijk om gevoelige posten, controles ter plaatse/subsidiecontroles en financiële procedures; deze worden als zeer belangrijk beschouwd.

24.1.2012

ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010

(C7–0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Rapporteur voor advies: Jutta Haug

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  is ten zeerste verheugd over de rol die het Europees Milieuagentschap speelt als betrouwbare leverancier van onafhankelijke, solide milieu-informatie voor alle instellingen van de Unie, lidstaten en beleidsvormingsorganen;

2.  merkt op dat het agentschap in 2010 kon beschikken over financiële middelen ten bedrage van 35 300 000 EUR, afkomstig uit de begroting van de Unie;

3.  is tevreden dat het agentschap in 2010 extra aandacht besteedde aan biodiversiteit, aan de wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid, aan het Eye on Earth-platform en aan het verslag over de toestand van het milieu 2010, en dat het de subsidies van de Unie dus gebruikt heeft voor de doeleinden die de wetgevings- en de begrotingsautoriteit van de Unie vooropstelden;

4.  spoort het agentschap aan te blijven streven naar de verdere uitbouw van zijn communicatiemethoden teneinde meer media-aandacht voor zijn bevindingen te genereren en daarmee een impuls te geven aan het openbaar debat en het grote publiek meer milieu-informatie te verstrekken over belangrijke milieukwesties, zoals klimaatverandering, biodiversiteit en beheer van natuurlijke rijkdommen;

5.  neemt er kennis van dat de Rekenkamer geen bijzondere opmerkingen formuleerde en de jaarrekening van het agentschap voor 2010 betrouwbaar, wettig en regelmatig noemt;

6.  is op grond van de beschikbare gegevens van mening dat de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap kwijting verleend kan worden met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2010.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.1.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

57

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Rovana Plumb, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

16

11

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Louis Grech

 • [1]  PB C 366 van 15.12.2011, blz. 57.
 • [2]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
 • [3]  PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1.
 • [4]  PB L 126 van 21.5.2009, blz. 13.
 • [5]  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
 • [6]  PB C 366 van 15.12.2011, blz. 57.
 • [7]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
 • [8]  PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1.
 • [9]  PB L 126 van 21.5.2009, blz. 13.
 • [10]  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
 • [11]  PB C 366 van 15.12.2011, blz. 57.
 • [12]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
 • [13]  PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1.
 • [14]  PB L 126 van 21.5.2009, blz. 13.
 • [15]  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
 • [16]  PB L 250 van 27.9.2011, blz. 155.
 • [17]  PB L 64 van 12.3.2010, blz. 677.