RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010

3.4.2012 - (C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Comisia pentru control bugetar
Raportoare: Monica Luisa Macovei


Procedură : 2011/2217(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010

(C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Agenției[1],

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2012 (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[2], în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu[3], în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului[4], în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[5], în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0105/2012),

1.      amână decizia de a acorda directorului executiv al Agenției Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2010;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010

(C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Agenției[6],

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2012 (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[7], în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu[8], în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului[9], în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[10], în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0105/2012),

1.      amână închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010

(C7‑0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Agenției[11],

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2012 (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[12], în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu[13], în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului[14], în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[15], în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0105/2012),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2010 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.  întrucât, la 10 mai 2011, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenției Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2009[16], iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

-    a încurajat Agenția să își continue eforturile pentru dezvoltarea în continuare a metodelor sale de comunicare pentru a atrage o acoperire media mai vastă a concluziilor sale, întrucât astfel de măsuri pot conduce la metode de lucru mai transparente și la un interes mai mare al publicului pentru activitatea Agenției;

-    și-a exprimat preocuparea în legătură cu practica Agenției de a efectua transferuri pentru a suplimenta o linie bugetară în vederea acoperirii cheltuielilor de închiriere a spațiilor Agenției pentru primul trimestru al anului 2010, dar de a înregistra aceste cheltuieli în bugetul 2009, întrucât această practică contravine principiului anualității;

-    a invitat Agenția să remedieze deficiențele înregistrate în procedurile de recrutare a personalului care periclitează transparența acestor proceduri;

C. întrucât bugetul Agenției pentru exercițiul 2010 a fost de 50 600 000 EUR, cu 26 % mai mare decât bugetul aferent exercițiului financiar 2009; întrucât contribuția Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2010 s-a ridicat la 35 258 000 EUR, comparativ cu contribuția de 34 560 000 EUR din 2009[17], ceea ce reprezintă o majorare cu 2 %,

1.      amână decizia de a acorda descărcarea de gestiune pentru bugetul Agenției și așteaptă răspunsuri și acțiuni concrete ca urmare a remarcilor critice și a solicitărilor făcute;

Gestiunea bugetară și financiară

2.      constată că nivelul de execuție bugetară s-a ridicat la 100% pentru creditele de angajament și la 90,75% pentru creditele de plată;

3.      constată, în conformitate cu conturile anuale ale Agenției, că totalul plăților Agenției în cursul exercițiului financiar 2010 se ridică la 38 898 533,88 EUR;

Reportarea creditelor

4.      ia act, pe baza conturilor anuale ale Agenției, că suma de 12 809 551,05 EUR din creditele alocate în 2010 a fost reportată în 2011; remarcă faptul că, din cuantumul global reportat, 8 941 279 EUR provin din venituri alocate externe care sunt multianuale și, prin urmare, nu sunt supuse principiului anualității;

5.      constată, pe baza conturilor anuale ale Agenției, că creditele de plată neutilizate reportate din exercițiul anterior și anulate se ridică la 585 282,87 EUR; remarcă, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că această sumă este inferioară cuantumului creditelor anulate în 2009, adică 693 127,02 EUR; observă deci că o rată de anulare de doar 1,5% dovedește o anticipare mai bună a nevoilor financiare;

6.      regretă faptul că Curtea de Conturi nu a considerat că nivelul creditelor reportate și anulate de Agenție este suficient de ridicat pentru a fi menționat în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2010;

Procedurile de achiziții publice

7.      solicită Serviciului de Audit Intern (IAS) să auditeze contractele Agenției pentru furnizarea de servicii de cantină, de curățenie, de securitate și pentru mobilier și să stabilească dacă etapele de pregătire a cererii de oferte, de publicare, de evaluare a ofertelor și de gestiune a contractelor respectă următoarele două principii: un nivel maxim de concurență și cel mai bun raport calitate-preț și să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la constatările sale;

Resursele umane

8.      constată că Agenția și-a revizuit procesele de recrutare în conformitate cu observațiile autorității de descărcare de gestiune și ale Curții de Conturi, pentru a soluționa deficiențele în ceea ce privește anunțurile privind posturile vacante, documentarea deciziei comisiilor de selecție, punctajele minime pentru invitarea la interviu și procesele-verbale ale interviurilor;

9.      constată, de asemenea, pe baza planului anual de gestionare al Agenției, că aceasta a pus în aplicare „politica de personal a AEM”, care constituie fundamentul pentru evoluția personalului;

10.    ia act de informațiile conform cărora în 2010 au fost recrutați 7 candidați interni și 40 de candidați externi; observă că dintre candidații interni au fost angajați un funcționar, cinci agenți temporari și un agent contractual, iar dintre candidații externi au fost recrutați un funcționar, 13 agenți temporari, 29 de agenți contractuali și patru experți naționali; ia notă de faptul că în ultimii cinci ani Agenția a găzduit 12 oameni de știință invitați să lucreze la sediul său; solicită Agenției, în interesul transparenței, să finalizeze publicarea CV-urilor oamenilor de știință invitați, incluzând cel puțin informațiile privind parcursul lor educațional și profesional;

Strategia Agenției pentru 2009-2013

11.    salută faptul că activitățile Agenției din domeniul personalului și al gestiunii, procesele de control al calității, produsele și serviciile, serviciile administrative și cele din domeniul imobiliar sunt reunite în cadrul domeniului strategic al „Strategiei AEM 2009-2013”;

12.    invită Agenția să stabilească o legătură mai explicită între măsuri, resurse și rezultate;

Conflictul de interese

13.    constată că, din iunie 2010 până în aprilie 2011, directorul executiv al Agenției a fost administrator de active și membru al consiliului consultativ internațional al Earthwatch, o organizație caritabilă internațională din domeniul protecției mediului, care implică cetățenii în activități de cercetare științifică pe teren și de educație; de asemenea, observă că, potrivit unor informații, se pare că această persoană ar face parte din consiliul consultativ european al Worldwatch Europe; ia act de faptul că, potrivit declarațiilor sale, directorul executiv al Agenției a demisionat din funcțiile pe care le deținea în cadrul Earthwatch în aprilie 2011, dând curs recomandării Președintelui Curții de Conturi în contextul unui posibil conflict de interese;

14.    este profund preocupat de faptul că, în 2010, când directorul executiv era direct implicat în cadrul Earthwatch, 29 de angajați ai Agenției, inclusiv directorul executiv, au întreprins vizite de cercetare de până la 10 zile în cadrul mai multor proiecte legate de biodiversitate în regiunea Caraibilor sau în Marea Mediterană, în condițiile în care aceste proiecte erau gestionate de Earthwatch, iar Agenția a plătit ONG-ului o sumă totală de 33 791,28 EUR, conform declarațiilor directorului executiv;

15.    recunoaște că formarea specială a personalului este o parte integrantă a evoluției în carieră și ia notă de suma totală plătită pentru formarea respectivă;

16.    salută cooperarea dintre Agenție și ONG-urile din domeniul mediului, la fel ca în cazul altor agenții specializate, dar reamintește că și numai o simplă suspiciune privind existența unui conflict de interese subminează încrederea în instituții și generează preocupări în rândul contribuabililor;

17.    solicită Agenției, în scopul de a promova o mai mare transparență cu privire la prevenirea și combaterea conflictelor de interese, să adopte imediat un plan de acțiune pentru a publica pe site-ul său de internet, înainte de 30 iunie 2012, declarațiile de interese ale personalului de conducere, ale membrilor comitetului științific, ale experților și ale membrilor consiliului de administrație sau, dacă acestea nu sunt disponibile, CV-urile acestor persoane, incluzând cel puțin informațiile privind parcursul lor educațional și profesional; consideră că astfel de măsuri ar permite autorității de descărcare de gestiune și publicului să consulte calificările persoanelor respective și să prevină posibilele conflicte de interese;

Performanța

18.    ia act de inițiativa Agenției de a prezenta periodic o evaluare externă independentă în conformitate cu Regulamentul său de înființare (CEE) nr. 1210/90, precum și programele de lucru adoptate de consiliul de administrație; constată că următoarea evaluare va fi realizată în 2012 și se va concentra asupra eficacității și eficienței în punerea în aplicare a strategiei corporative a Agenției;

19.    remarcă inițiativa Agenției de a-și evalua performanța prin intermediul sistemului de management de mediu și audit (EMAS) și al sistemelor de gestiune internă, folosind patru perspective interconectate - cea financiară, cea oferită de clienți, cea comercială și cea privind învățarea și dezvoltarea;

20.    remarcă, pe baza comentariilor din planul anual de gestionare al Agenției, eforturile depuse de aceasta în cadrul relațiilor sale cu diferite organisme internaționale și ale Uniunii, cu Eionet și Comitetul științific, pentru a stabili o structură de colaborare în rețea care să permită menținerea legăturilor cu comunitatea științifică și din domeniul cercetării, diseminarea și utilizarea rezultatelor, în special a informațiilor și a datelor din activitățile de cercetare, la nivel național și european și într-un mod mai sistematic;

21.    constată, în plus, că, în 2011, în urma solicitării adresate de autoritatea de descărcare de gestiune în cursul descărcării de gestiune 2009, Agenția și-a intensificat eforturile de a‑și spori vizibilitatea pentru publicul larg și a inițiat proiecte-pilot prin utilizarea platformelor sociale drept mijloc de comunicare cu publicul;

22.    invită Agenția să informeze în detaliu autoritatea bugetară, în special autoritatea de control bugetar, cu privire la:

-       sursele utilizate de Agenție pentru a-și elabora rapoartele, studiile și celelalte produse similare;

-       numărul rapoartelor și al celorlalte produse realizate în 2010;

-       dovezile referitoare la posibila valoare adăugată pe care o prezintă rapoartele Agenției comparativ cu rapoartele altor organisme cu privire la aspectele de mediu;

-       procesul ­– dacă există – de verificare a datelor transmise de statele membre, frecvența acestei verificări și modul în care datele transmise de statele membre sunt utilizate de Agenție;

23.    salută faptul că, în 2010, Agenția s-a concentrat în mai mare măsură asupra biodiversității, a Monitorizării globale pentru mediu și securitate (GMES), a platformei Eye on Earth și asupra Raportului privind starea mediului (SOER) în 2010;

24.    ar dori să încurajeze Agenția să își continue eforturile de dezvoltare în continuare a metodelor de comunicare pentru a atrage o acoperire media mai vastă a constatărilor sale, alimentând astfel dezbaterea publică și asigurând o difuzare mai largă a informațiilor puse la dispoziția opiniei publice cu privire la aspecte de mediu importante, cum ar fi schimbările climatice, biodiversitatea și gestionarea resurselor naturale;

Auditul intern

25.    remarcă faptul că, în 2010, IAS a finalizat un audit privind „sistemul de planificare a gestiunii/de monitorizare a activităților”, al cărui obiectiv era să evalueze caracterul adecvat al planificării și monitorizării activităților Agenției și să ofere asigurări cu privire la acesta; constată, în special, că IAS a formulat opt recomandări, șase dintre acestea fiind considerate „importante”, iar două „oportune”;

26.    invită, în acest sens, Agenția:

-     să promoveze orientări privind obiectivele și indicatorii măsurabili pentru planificarea proiectelor și monitorizarea progreselor;

-     să aloce costurile aferente proiectelor;

-     să promoveze o gestiune mai eficace a proiectelor și proceduri de control și verificare a noilor date introduse în sistemul de planificare a gestiunii;

27.    solicită, în plus, Agenției să adopte fără întârziere măsuri în vederea rezolvării problemelor identificate de IAS în rapoartele sale anterioare de audit cu privire la gestionarea calității și la gestionarea subvențiilor, cu scopul de:

-     a elabora și utiliza lista de verificare privind asigurarea și controlul calității pentru raportul privind inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră;

-     a planifica, descrie și documenta controalele relevante de calitate;

-     a asigura supravegherea controalelor de calitate;

-     a anticipa aspectele legate de continuitatea activității;

-     a realiza controale și verificări la fața locului în legătură cu subvențiile;

-     a monitoriza și urmări acțiunile întreprinse în urma execuției subvențiilor;

o

o o

28.    atrage atenția asupra recomandărilor sale formulate în rapoartele precedente referitoare la descărcarea de gestiune, așa cum sunt prezentate în anexa la prezenta rezoluție;

29.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ...2012 referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

ANEXĂ

Recomandările formulate de Parlamentul European în anii trecuți

Agenția Europeană de Mediu

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Performanța

 

 

 

 

nu au existat

 

 

 

 

nu au existat

- solicită Agenției să prezinte o analiză diacronică a operațiunilor realizate în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune și a celor realizate în exercițiile precedente;

 

- solicită Agenției să continue să prezinte din cinci în cinci ani o evaluare externă independentă în conformitate cu regulamentul său de înființare și programele de lucru adoptate de consiliul de administrație;

 

- tendințe pozitive: Agenția a instituit un sistem de gestiune pe activități bine structurat, un program de lucru multianual, un grafic de performanță cu indicatori și un sistem integrat de control al gestiunii;

 

- solicită Agenției să realizeze o comparație între operațiunile realizate în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune și cele realizate în exercițiul precedent;

- invită Agenția să abordeze cu prioritate cele patru domenii-cheie și să depună mai multe eforturi pentru a accelera dezvoltarea lor;

- încurajează Agenția să își continue eforturile pentru dezvoltarea în continuare a metodelor sale de comunicare pentru a atrage o acoperire media mai vastă a concluziilor sale, întrucât aceste măsuri pot conduce la metode de lucru mai transparente și la sporirea interesului public pentru activitatea Agenției;

- solicită Curții de Conturi să realizeze audituri ale performanței în cadrul Agenției;

 

 

Gestiunea bugetară și financiară

- nu s-a respectat cu strictețe principiul bugetar al anualității: peste 30 % din creditele de angajament și 50 % din cheltuielile operaționale au trebuit să fie reportate;

- deficiențe în cadrul procedurilor de achiziții publice: atribuirea directă a contractelor de servicii, fără a fi respectate cerințele prevăzute în Regulamentul financiar, atribuirea unui anumit contract de servicii neconformă cu termenii contractului-cadru;

 

- deficiențe în gestionarea acordurilor de subvenționare (Centrul tematic european)

 

 

nu au existat

- încurajează Agenția să consolideze legătura dintre bugetul și programul său de lucru;

- își exprimă preocuparea în legătură cu practica Agenției de a efectua transferuri pentru a suplimenta o linie bugetară în vederea acoperirii cheltuielilor de închiriere a spațiilor Agenției pentru primul trimestru al anului 2010, dar de a înregistra aceste cheltuieli în bugetul 2009, întrucât această practică contravine principiului anualității;

- invită Agenția să îmbunătățească acuratețea informațiilor furnizate de departamentele operaționale cu privire la estimarea cheltuielilor operaționale anticipate;

 

 

Resursele umane

 

nu au existat

- deficiențe în cadrul procedurilor de recrutare: candidaturi care nu îndeplineau criteriile de selecție au fost reținute pentru etapele ulterioare ale evaluării și criteriile de identificare a celor mai buni candidați care urmau să fie invitați la un interviu nu au fost documentate;

 

 

nu au existat

- invită Agenția să remedieze deficiențele înregistrate în procedurile de recrutare a personalului care periclitează transparența acestor proceduri;

- Curtea de Conturi a remarcat următoarele deficiențe: anunțurile de posturi vacante nu specificau numărul maxim de candidați care vor fi incluși pe lista de rezerve, întrebările utilizate pentru testele scrise și pentru interviu nu fuseseră decise înainte de analizarea candidaturilor, deciziile comisiilor de selecție nu au fost suficient de documentate, procesele-verbale nu erau complete, iar punctajele minime pentru invitarea la interviu sau pentru înscrierea pe lista de rezervă nu au fost definite în avans;

ANEXĂ

Recomandările formulate de Parlamentul European în anii trecuți

 

Agenția Europeană de Mediu

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

 

Auditul intern

- încălcând principiul separării funcțiilor, același ordonator de credite delegat a efectuat verificări ex-ante și, totodată, a gestionat drepturile de acces la sistemul informatic de contabilitate bugetară;

 

 

 

nu au existat

- solicită Agenției să dea curs la 17 din cele 27 de recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern: instituirea de circuite financiare, promovarea controalelor/verificărilor la fața locului privind subvențiile, monitorizarea și urmărirea acțiunilor întreprinse în urma implementării subvențiilor și implementarea standardelor de control intern;

- remarcă faptul că 3 recomandări prezentate de către IAS în evaluarea recomandărilor de audit precedente trebuie în continuare să fie implementate, iar ele se referă în special la posturile sensibile, la controalele/verificările la fața locului privind subvențiile și la circuitele financiare și sunt considerate foarte importante.

24.1.2012

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică Şi siguranŢă alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010

(C7-0278/2011- 2011/2217(DEC))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută cu entuziasm activitatea Agenției Europene de Mediu ca furnizor fiabil de informații independente și sigure în domeniul mediului pentru toate instituțiile Uniunii, pentru statele membre ale UE și pentru organele de elaborare a politicilor;

2.  constată că resursele financiare puse la dispoziția Agenției în 2010 din bugetul Uniunii se ridică la 35 300 000 EUR;

3.  salută faptul că, în 2010, Agenția s-a concentrat în mai mare măsură asupra unor aspecte precum biodiversitatea, Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES), platforma Eye on Earth și Raportul privind starea mediului în 2010, utilizând astfel fondurile acordate de Uniune în modul prevăzut de legislator și de autoritatea bugetară europeană;

4.  încurajează Agenția să își continue eforturile de dezvoltare a metodelor de comunicare pentru a atrage o acoperire media mai vastă a constatărilor sale, alimentând astfel dezbaterea publică și asigurând o difuzare mai largă a informațiilor puse la dispoziția opiniei publice cu privire la aspecte de mediu importante, cum ar fi schimbările climatice, biodiversitatea și gestionarea resurselor naturale;

5.  constată că Curtea de Conturi nu a formulat observații speciale cu privire la Agenție și că, în opinia acesteia, conturile Agenției pentru 2010 sunt fiabile și conforme cu legile și reglementările în vigoare;

6.  consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului executiv al Agenției Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2010.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.1.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

57

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Rovana Plumb, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

11

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Louis Grech

 • [1]  JO C 366, 15.12.2011, p. 57.
 • [2]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
 • [3]  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.
 • [4]  JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
 • [5]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
 • [6]  JO C 366, 15.12.2011, p. 57.
 • [7]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
 • [8]  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.
 • [9]  JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
 • [10]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
 • [11]  JO C 366, 15.12.2011, p. 57.
 • [12]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
 • [13]  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.
 • [14]  JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
 • [15]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
 • [16]  JO L 250, 27.9.2011, p. 155.
 • [17]  JO L 64, 12.3.2010, p. 677.