ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změnách Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), které rozšiřují zeměpisný rozsah operací EBRD o jižní a východní Středomoří

  24. 4. 2012 - (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD)) - ***I

  Hospodářský a měnový výbor
  Zpravodaj: Slavi Binev


  Postup : 2011/0442(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0142/2012
  Předložené texty :
  A7-0142/2012
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změnách Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), které rozšiřují zeměpisný rozsah operací EBRD o jižní a východní Středomoří

  (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2001)0905),

  –   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0523/2011),

  –   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A7–0142/2012),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění -1 (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (-1) Jižní a východní Středomoří, na něž se odkazuje v tomto rozhodnutí, tvoří členské země Unie pro Středomoří, jež se nacházejí na jižním a východním pobřeží Středozemního moře, a Jordánsko, jež je s tímto regionem úzce spojeno.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění -1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (-1a) Od svého založení v roce 1990 pomáhá Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) zemím střední a východní Evropy při jejich přechodu k otevřeným, tržně orientovaným ekonomikám a při podpoře soukromých a podnikatelských iniciativ. Činnost EBRD by měla být rozšířena na země jižního a východního Středomoří za účelem podpory obdobných cílů.

   

  Uznávajíc skutečnost, že se ekonomická a politická situace v zemích jižního a východního Středomoří podstatně odlišuje od ekonomické a politické situace v zemích střední a východní Evropy, EBRD vytvořila nový specifický přístup, jenž zohlední zvláštnosti oblasti jižního a východního Středomoří. EBRD by proto měla být vybízena, aby ke každé zemi zaujala individuální přístup a zohledňovala faktory, jako například kontext revoluce, roli extremistických skupin, úlohu ozbrojených sil a monarchických politických struktur. EBRD by proto měla přezkoumat své ukazatele týkající se zemí a odvětví, svou metodiku posuzování politické, hospodářské a společenské situace a situace v oblasti životního prostředí a dopady své činnosti.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1) V reakci na události v oblasti jižního a východního Středomoří v roce 2011 předložily v březnu 2011 Komise a vysoká představitelka společné sdělení, které naznačilo silnou politickou a hospodářskou podporu EU tomuto regionu a které zahrnovalo možnost rozšíření mandátu EBRD o jižní sousední země, a to v návaznosti na její zkušenosti za posledních 20 let. Obsah tohoto společného sdělení obecně schválila Evropská rada na svém zasedání ve dnech 24. a 25. března 2011. Ve svém usnesení ze dne 7. dubna 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství – jižní rozměr vyzval Evropský parlament EBRD, aby změnila své stanovy za účelem účasti na procesu poskytování finanční pomoci.

  (1) V reakci na události v jižním a východním Středomoří v roce 2011 předložily v březnu 2011 Komise a vysoká představitelka společné sdělení, které naznačilo silnou politickou a hospodářskou podporu EU tomuto regionu a které zahrnovalo možnost rozšíření mandátu EBRD o jižní sousední země, a to v návaznosti na její zkušenosti za posledních 20 let. Obsah tohoto společného sdělení obecně schválila Evropská rada na svém zasedání ve dnech 24. a 25. března 2011.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1a) Ve svém usnesení ze dne 7. dubna 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství – jižní rozměr vyzval Evropský parlament EBRD, aby změnila své stanovy za účelem účasti na procesu poskytování finanční pomoci.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a) Rozšíření působnosti EBRD o jižní a východní Středomoří je projevem podpory, kterou Unie a mezinárodní společenství poskytují regionu, v němž arabské jaro podnítilo naděje na přechod k tržní ekonomice a pluralitní demokratické společnosti.

  Pozměňovací návrh                 6

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 2 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2b) Při zohlednění křehkosti ekonomik v jižním a východním Středomoří a existence sociálních nerovností, jež byly jednou z příčin nepokojů arabského jara, by měli zástupci Unie v řídících orgánech EBRD banku vybízet, aby se nezaměřovala pouze na vytvoření rozvinutého soukromého sektoru, nýbrž aby také přispívala financováním k dosažení sociálně spravedlivých společností, jež budou udržitelné z hlediska životního prostředí, a to v souladu s rozvojovými cíli tisíciletí. EBRD by zejména měla být vybízena k tomu, aby podporovala udržitelný rozvoj, vymýtila chudobu a prováděla pravidla mezinárodního práva v oblasti ochrany pracovníků a životního prostředí, odpovědnosti podniků a ochrany lidských práv v souladu s čl. 3 odst. 5 a článkem 21 SEU.

   

  Zástupci Unie v řídících orgánech EBRD by měli EBRD vybízet, aby prostřednictvím studie proveditelnosti týkající se postupného ukončení poskytování půjček na fosilní paliva včetně půjček na těžbu uhlí a s tím spojenou výrobu energie a týkající se transferu energie z obnovitelných zdrojů a energeticky účinných technologií podporovala přechod jižního a východního Středomoří k energeticky účinným tržním ekonomikám.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3) Usneseními č. 137 a 138, která byla přijata dne 30. září 2011, hlasovala Rada guvernérů EBRD pro potřebné změny Dohody o založení EBRD, které umožní rozšířit oblast působnosti EBRD o jižní a východní Středomoří. Pro tyto změny hlasovali všichni guvernéři EBRD zastupující členské státy EU, včetně guvernéra zastupujícího Evropskou unii.

  (3) Usneseními č. 137 a 138, která byla přijata dne 30. září 2011, hlasovala Rada guvernérů EBRD pro potřebné změny Dohody o založení EBRD (dále jen „dohoda“), které umožní rozšířit oblast působnosti EBRD o jižní a východní Středomoří a zároveň zachovají její závazek k zemím, v nichž působí v současnosti. Pro tyto změny hlasovali všichni guvernéři EBRD zastupující členské státy EU, včetně guvernéra zastupujícího Evropskou unii.

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3a) Zástupci Unie v řídících orgánech EBRD by měli po EBRD požadovat, aby pečlivě sledovala své operace, a to zejména v zemích, kde neexistuje dostatečná politická odpovědnost, kde jsou porušována občanská a lidská práva či přetrvává vysoká míra korupce.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 3 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3b) Usnesením č. 134, které bylo přijato dne 21. května 2011, zdůraznila Rada guvernérů EBRD, že plánovaného rozšíření mandátu EBRD by mělo být dosaženo, aniž by byly od jejích akcionářů požadovány další kapitálové příspěvky.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5) EBRD je třeba vybízet, aby při provádění činností v oblasti jižního a východního Středomoří pokračovala v těsné spolupráci s EU a rozvíjela úzkou spolupráci s EIB a ostatními evropskými a mezinárodními veřejnými finančními institucemi.

  (5) EBRD je třeba vybízet, aby při provádění činností v oblasti jižního a východního Středomoří zvýšila soudržnost s politikami Unie a rozvíjela úzkou spolupráci s EIB a ostatními evropskými a mezinárodními veřejnými finančními institucemi, subjekty v oblasti rozvoje i s občanskou společností v zemích, kde působí nebo zamýšlí působit, s cílem plně využít jejich komparativních výhod. EBRD by se také měla vyvarovat zdvojování činností ostatních subjektů působících v jižním a východním Středomoří.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5a) Než EBRD schválí a započne své působení v potenciální nové zemi, měla by mít povinnost provést podrobné technické posouzení hospodářských a politických podmínek v dotčené zemi, včetně posouzení možných nedostatků této země v procesu přechodu, pokud jde o její závazek dodržovat zásady parlamentní demokracie, pluralismu a tržní ekonomiky stanovené v článku 1 dohody. Navíc by EBRD měla přezkoumat činnosti ostatních mezinárodních finančních institucí v dané zemi a stanovit své priority tak, aby mohla co nejlépe využít svých jedinečných znalostí a dovedností. Zástupci Unie v řídících orgánech EBRD by měli EBRD vybízet k tomu, aby přípravu svých technických posouzení zprůhlednila a zpřístupnila veřejnosti a aby plně zohledňovala postoj Unie a příslušných vnitrostátních a mezinárodních zúčastněných stran.

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5b) V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1219/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011 o upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Evropskou unií v důsledku rozhodnutí o navýšení tohoto kapitálu1 by měla Komise provést posouzení evropského bankovního systému v oblasti veřejných investic. Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě předložit do konce čtvrtého přezkumu kapitálových zdrojů EBRD za období let 2011–2015 zprávu hodnotící efektivitu současného systému evropských veřejných finančních institucí podporujících investice v Unii a jejím sousedství. Tato zpráva by měla obsahovat doporučení týkající se spolupráce mezi jednotlivými bankami a optimalizace a koordinace jejich činnosti. V rámci hodnocení by měly být navrženy způsoby, jak nejlépe zracionalizovat systém, aniž by byla vyloučena možnost, že by byla EBRD nakonec zrušena a její odborné znalosti by byly integrovány do EIB a Světové banky, a zároveň by mělo být zohledněno rozšíření činnosti EBRD do jižního a východního Středomoří.

   

  ___________

   

  1 Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 1.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5c) Zástupci Unie v řídících orgánech EBRD by měli EBRD vybízet, aby posílila činnost výboru EBRD pro audit a oddělení vedoucího pracovníka pověřeného kontrolou souladu postupů a činností banky s platnými předpisy, a to vzhledem k požadavku Evropského parlamentu na zvýšení transparentnosti a zpřísnění kontrol, aby se příjemcům zabránilo v zamlčování informací a aby se předešlo využívání daňových rájů.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh rozhodnutí

  Bod odůvodnění 5 d (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5d) Zástupci Unie v řídících orgánech EBRD by měli EBRD vybízet k zajištění toho, aby se její činnost v zemích jižního a východního Středomoří, v nichž zamýšlí působit, zaměřovala na podporu jejich přechodu k dobře fungujícím, udržitelným a moderním tržním ekonomikám. V tomto ohledu by EBRD měla každoročně podávat zprávy o své činnosti a měla by provádět komplexní posouzení dopadu své činnosti na budování takových ekonomik před pětiletým přezkumem kapitálových zdrojů.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh rozhodnutí

  Článek 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 2a

   

  Guvernér EBRD zastupující Unii podá Evropskému parlamentu každoročně zprávu o rozšíření operací EBRD do zemí jižního a východního Středomoří, zejména pokud jde o příspěvek EBRD k přechodu k energeticky účinným tržním ekonomikám podporujícím sociální začlenění při současném zohlednění otázky občanských a lidských práv a jakýchkoli nových dohod podepsaných s dárci o fondech spolupráce či zvláštních fondech ve prospěch těchto zemí.

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh rozhodnutí

  Článek 2 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 2b

   

  Zástupci Unie v řídících orgánech EBRD vybízejí EBRD k tomu, aby:

   

  – provedla podrobné technické posouzení hospodářských a politických podmínek v dotčené zemi,

   

  – poskytovala pomoc pouze podle článku 1 dohody a neprováděla činnost, jež je v rozporu s politikami Unie v oblasti občanských a lidských práv,

   

  – se zaměřila na oblasti v souladu s klíčovými cíli vnějších politik Unie a podporovala projekty, jež prosazují udržitelný rozvoj,

   

  – do roku 2013 přijala strategii s konkrétním časovým harmonogramem s cílem zvýšit využívání energie z obnovitelných zdrojů a energeticky účinných technologií,

   

  – pokračovala v uplatňování osvědčených obezřetnostních bankovních postupů s cílem zachovat si velmi silnou kapitálovou pozici,

   

  – posílila činnost výboru EBRD pro audit a oddělení vedoucího pracovníka pověřeného kontrolou souladu postupů a činností banky s platnými předpisy a zpřísnila kontroly, aby se příjemcům zabránilo v zamlčování informací a aby se předešlo využívání daňových rájů, což jsou zahraniční nespolupracující jurisdikce, jež se vyznačují zejména neexistencí daní či pouze nominálními daněmi, nedostatkem účinné výměny informací s daňovými orgány jiných zemí a netransparentností legislativních, právních či administrativních ustanovení nebo které jsou jako takové označeny Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj či Finančním akčním výborem,

   

  – přijala jasný plán týkající se způsobu financování svých činností souvisejících s jižním a východním Středomořím a aby učinila veřejné prohlášení o svých prioritách v této oblasti,

   

  – zveřejňovala na internetových stránkách EBRD příslušné informace o příjemcích finančních prostředků, které poskytuje, o dopadu svých finančních zprostředkovatelských operací a o hodnocení projektů;

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh rozhodnutí

  Článek 2 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 2c

   

  Pokud jde o schválení statusu potenciální přijímací země či přijímací země v případě zemí jižního a východního Středomoří, provede Komise před hlasováním Rady guvernérů o dodržování podmínek EBRD, včetně článku 1 dohody, danou zemí konzultaci mezi útvary a konzultuje vhodným způsobem občanskou společnost.

  PŘÍLOHA: Změny dohody

  Článek 1 dohody se nahrazuje tímto:

  „Článek 1

  ÚČEL

  V rámci podpory hospodářského pokroku a rekonstrukce je cílem banky podpora přechodu k otevřeným tržně orientovaným ekonomikám a podpora soukromé a podnikatelské iniciativy v zemích střední a východní Evropy, které se přihlásily k zásadám parlamentní demokracie, pluralismu a tržní ekonomiky a které tyto zásady naplňují v praxi. Za stejných podmínek může být cíl banky dosahován i v Mongolsku a v členských zemích v jižním a východním Středomoří na základě rozhodnutí banky při schválení nejméně dvoutřetinovou většinou guvernérů představujících alespoň tři čtvrtiny celkového počtu hlasů členů. Proto se jakýkoliv odkaz na „země střední a východní Evropy“, „země ve střední a východní Evropě“, „přijímací zemi (nebo země)“ nebo „přijímací členskou zemi (nebo členské země)“ v této dohodě a jejích přílohách vztahuje i na Mongolsko a na každou z těchto zemí v jižním a východním Středomoří.“

  Článek 18 dohody se nahrazuje tímto:

  „Článek 18

  ZVLÁŠTNÍ FONDY

  1. i) Banka může přijmout správu zvláštních fondů, které jsou určeny, aby sloužily účelu banky a v rámci jejího okruhu úkolů v přijímajících zemích a potenciálních přijímajících zemích. Plné náklady na správu jakéhokoli zvláštního fondu budou účtovány k tíži tohoto zvláštního fondu.

  ii) Pro účely pododstavce i) může Rada guvernérů na žádost člena, který není přijímající zemí, rozhodnout, že tento člen je způsobilý jako potenciální přijímající země, a to po omezenou dobu a za podmínek, které se jeví jako vhodné. Toto rozhodnutí je přijato při souhlasu nejméně dvou třetin guvernérů, kteří představují alespoň tři čtvrtiny celkového počtu hlasů členů.

  iii) Rozhodnutí, které členu umožňuje stát se potenciální přijímající zemí, lze vydat pouze v případě, je-li tento člen schopen splnit požadavky potřebné pro to, aby se stal přijímající zemí. Tyto požadavky jsou stanoveny v článku 1 této dohody ve znění platném v době přijetí tohoto rozhodnutí nebo ve znění platném poté, co vstoupí v platnost změna, která v době přijetí tohoto rozhodnutí již byla schválena Radou guvernérů.

  iv) Pokud se potenciální přijímající země nestane na konci období uvedeného v pododstavci ii) přijímající zemí, banka neprodleně ukončí případné zvláštní operace v této zemi s výjimkou operací směřujících k řádné realizaci, zachování a ochraně aktiv zvláštního fondu a k úhradě závazků, které vznikly v souvislosti s těmito operacemi.

  2. Zvláštní fondy přijaté bankou smějí být použity v přijímajících zemích a potenciálních přijímajících zemích jakýmkoli způsobem a za jakýchkoli podmínek, které odpovídají účelu banky a jejímu okruhu úkolů a které jsou v souladu s ostatními příslušnými ustanoveními této dohody a s dohodou nebo dohodami, které se vztahují k těmto fondům.

  3. Banka přijme taková pravidla, jaká mohou být požadována pro zřízení, správu a užití každého zvláštního fondu. Taková pravidla musí být v souladu s ustanoveními této dohody, s výjimkou těch ustanovení, která jsou výslovně použitelná pouze pro běžné operace banky.“

  POSTUP

  Název

  Rozšíření operací EBRD o jižní a východní Středomoří

  Referenční údaje

  KOM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD).

  Datum předložení EP

  21.12.2011

   

   

   

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  17.1.2012

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  AFET

  17.1.2012

  INTA

  17.1.2012

   

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  AFET

  6.3.2012

  INTA

  29.2.2012

   

   

  Zpravodaj

         Datum jmenování

  Slavi Binev

  17.1.2012

   

   

   

  Projednání ve výboru

  28.2.2012

  20.3.2012

  17.4.2012

   

  Datum přijetí

  17.4.2012

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Jean-Pierre Audy, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Vicky Ford, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Mario Mauro, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

  Datum předložení

  24.4.2012