RAPORT Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingu selliste muudatuste kohta, millega laiendatakse EBRD operatsioonide geograafilist ulatust Vahemere lõuna- ja idapiirkonda

24.4.2012 - (COM(2011)0905 – C7‑0523/2011 – 2011/0442(COD)) - ***I

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Slavi Binev


Menetlus : 2011/0442(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0142/2012
Esitatud tekstid :
A7-0142/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingu selliste muudatuste kohta, millega laiendatakse EBRD operatsioonide geograafilist ulatust Vahemere lõuna- ja idapiirkonda

(COM(2011)0905 – C7‑0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0905),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 212, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0523/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A7-0142/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1) Käesolevas otsuses osutatud Vahemere lõuna- ja idapiirkonda kuuluvad Vahemere Liidu liikmesriigid, mis asuvad Vahemere lõuna- ja idarannikul, ning Jordaania, mis on tihedasti seotud kõnealuse piirkonnaga.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 a) Alates asutamisest 1990. aastal on Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) aidanud Kesk- ja Ida-Euroopa riike üleminekul avatud turule orienteeritud majandusele ning era- ja ettevõtlusalgatuse edendamisel. EBRD sihtriikide hulka tuleks kaasata Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riigid, et edendada samasuguseid eesmärke.

 

Kuna Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikide majanduslik ja poliitiline olukord erineb oluliselt Kesk- ja Ida-Euroopa riikide olukorrast, on EBRD töötanud välja uue läbikaalutud lähenemisviisi, milles võetakse arvesse Vahemere lõuna- ja idapiirkonna eripära. EBRD-d tuleks ergutada võtma igas riigis individuaalse lähenemisviisi, arvestades selliseid tegureid nagu revolutsiooniline taust, äärmuslike jõudude roll, sõjaväe roll ja monarhistlik poliitiline struktuur. Seepärast peaks EBRD vaatama läbi oma näitajad riigi ja sektori tasandil ning poliitilise, majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise olukorra ja oma operatsioonide mõju hindamise meetodid.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Vastuseks Vahemere lõuna- ja idapiirkonnas 2011. aastal toimunud sündmustele, esitasid komisjon ja kõrge esindaja 2011. aasta märtsis ühisteatise, milles rõhutasid ELi tugevat poliitilist ja majanduslikku toetust piirkonnale ja käsitlesid sealhulgas võimalust laiendada EBRD volitusi lõunapoolsetele naaberriikidele, et kasutada panga viimase 20 aasta kogemusi. Euroopa Ülemkogu kiitis oma 24.–25. märtsi 2011. aasta kohtumisel nimetatud ühisteatise sisu heaks. Euroopa Parlament kutsus oma 7. aprilli 2011. aasta resolutsioonis (Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme läbivaatamise kohta) EBRD-d üles muutma oma põhikirja, et osaleda rahalise abi andmises.

(1) Vastuseks Vahemere lõuna- ja idapiirkonnas 2011. aastal toimunud sündmustele, esitasid komisjon ja kõrge esindaja 2011. aasta märtsis ühisteatise, milles rõhutasid ELi tugevat poliitilist ja majanduslikku toetust piirkonnale ja käsitlesid sealhulgas võimalust laiendada EBRD volitusi lõunapoolsetele naaberriikidele, et kasutada panga viimase 20 aasta kogemusi. Euroopa Ülemkogu kiitis oma 24.–25. märtsi 2011. aasta kohtumisel nimetatud ühisteatise sisu heaks.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Euroopa Parlament kutsus oma 7. aprilli 2011. aasta resolutsioonis Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme läbivaatamise kohta EBRD-d üles muutma oma põhikirja, et osaleda rahalise abi andmises.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) EBRD tegevuse laiendamine Vahemere lõuna- ja idapiirkonda on liidu ja rahvusvahelise kogukonna toetuse väljendus araabia kevadest innustatud lootustele üleminekuks turumajandusele ja pluralistliku demokraatiaga ühiskonnale selles piirkonnas.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b) Pidades silmas Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikide majanduse haavatavust ja sotsiaalse ebavõrdsuse olemasolu, mis on araabia kevade sündmuste üks põhjusi, peaksid liidu esindajad EBRD juhtorganites ergutama EBRD-d keskenduma mitte ainult erasektori väljaarendamisele, vaid aitama rahastamisega kaasa ka sotsiaalselt õiglase ja keskkonda säästva ühiskonna saavutamisele kooskõlas aastatuhande arengueesmärkidega. Eeskätt tuleks EBRD-d julgustada edendama säästvat arengut, vaesuse kaotamist, töötajate kaitset käsitleva rahvusvahelise õiguse normide rakendamist ja inimõiguste kaitset Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõike 5 ja artikli 21 kohaselt.

 

Liidu esindajad EBRD juhtorganites peaksid julgustama EBRD-d toetama Vahemere lõuna- ja idapiirkonnas üleminekut energiatõhusale turumajandusele ning viima läbi teostatavusuuringu, milles käsitletakse fossiilkütuste tootmiseks antavate laenude järkjärgulist kaotamist, sealhulgas kivisöe kaevandamiseks ja sellest energia tootmiseks antavad laenud, ning üleminekut taastuvenergiale ja energiatõhusatele tehnoloogiatele.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) EBRD nõukogu võttis 30. septembril 2011 vastu resolutsioonid 137 ja 138, millega tehakse ettepanek muuta panga asutamislepingut, et laiendada EBRD operatsioonide ulatust Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikidesse. Kõik ELi liikmesriike esindavad panga juhatajate nõukogu liikmed hääletasid kõnealuste muudatuste poolt, sealhulgas Euroopa Liitu esindav liige.

(3) EBRD nõukogu võttis 30. septembril 2011 vastu resolutsioonid 137 ja 138, millega tehakse ettepanek muuta EBRD asutamislepingut (edaspidi „leping”), et laiendada EBRD operatsioonide ulatust Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikidesse, säilitades samas oma kohustuse olemasolevate sihtriikide suhtes. Kõik ELi liikmesriike esindavad panga juhatajate nõukogu liikmed hääletasid kõnealuste muudatuste poolt, sealhulgas Euroopa Liitu esindav liige.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Liidu esindajad EBRD juhtorganites peaksid nõudma, et EBRD kontrolliks tähelepanelikult oma operatsioone eelkõige riikides, kus on vähe poliitilist vastutust, kus rikutakse kodaniku- ja inimõigusi või kus püsib kõrge korruptsioonitase.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) EBRD nõukogu võttis 21. mail 2011 vastu resolutsiooni 134, milles rõhutatakse, et EBRD volituste kavandatud laiendamine tuleks saavutada ilma, et aktsionärid peaksid täiendavaid kapitali sissemakseid tegema.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Vahemere lõuna- ja idapiirkonna tegevuse puhul tuleks EBRD-d innustada jätkama tihedat koostööd ELiga ja edendama koostööd EIP ning muude Euroopa ja rahvusvaheliste avaliku sektori finantseerimisasutustega,

(5) Vahemere lõuna- ja idapiirkonna tegevuse puhul tuleks EBRD-d innustada suurendama sidusust liidu poliitikavaldkondadega ja edendama tihedat koostööd EIP ning muude Euroopa ja rahvusvaheliste avaliku sektori finantseerimisasutuste ja arengutegevuses osalejatega ning nende riikide kodanikuühiskonnaga, kus EBRD tegutseb või tegutseda kavatseb, selleks et nende konkurentsieeliseid täielikult ära kasutada. EBRD peaks samuti vältima kattuvust Vahemere lõuna- ja idapiirkonna muude osalejate tegevusega.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Enne kui EBRD kiidab heaks uue võimaliku sihtriigi ja alustab seal tegevust, peaks pank andma põhjaliku tehnilise hinnangu asjaomase riigi majanduslikele ja poliitilistele tingimustele, sealhulgas võimalikele üleminekulünkadele asjaomase riigi kohustuses järgida lepingu artikli 1 kohaseid mitmeparteilise demokraatia, pluralismi ja turumajanduse põhimõtteid. Peale selle peaks EBRD koostama ülevaate teiste rahvusvaheliste finantseerimisasutuste tegevusest riigis ja seadma oma prioriteedid nii, et ta oma ainulaadseid teadmisi ja oskusi kõige paremini kasutada saaks. Euroopa Liidu esindajad EBRD juhtorganites peaksid julgustama EBRD-d muutma oma tehniliste hindamiste koostamise läbipaistvaks ja avalikkusele kättesaadavaks ning võtma täielikult arvesse liidu ja asjaomaste riikide ja rahvusvaheliste sidusrühmade seisukohti.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta otsusega nr 1219/2011/EL, mille kohaselt märgib Euroopa Liit tulenevalt otsusest suurendada Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga aktsiakapitali panga kapitalis täiendavaid aktsiaid1, peaks komisjon viima läbi Euroopa riiklike investeeringute pangandussüsteemi hindamise. Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule neljanda kapitalivarude läbivaatamise perioodi (2011–2015) lõpuks aruande, milles hinnatakse Euroopa avaliku sektori finantseerimisasutuste praeguse süsteemi tulemuslikkust investeeringute edendamisel liidus ja selle naaberriikides. Aruandes tuleks esitada soovitused asjaomaste pankade koostööks ning nende tegevuse optimeerimiseks ja koordineerimiseks. Hinnangus tuleks kirjeldada võimalusi, kuidas süsteemi kõige paremini ratsionaliseerida, välistamata võimalust kaotada EBRD ja lisada selle pädevus EIPle ja Maailmapangale, võttes samas arvesse EBRD tegevuse laiendamist Vahemere lõuna- ja idapiirkonda.

 

___________

 

1ELT L 313, 26.11.2011, lk 1.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 c) Euroopa Liidu esindajad EBRD juhtorganites peaksid julgustama EBRD-d tõhustama EBRD auditikomitee ja järelevalveüksuse tööd, võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõudmist suurendada läbipaistvust ja muuta kontroll rangemaks, et takistada abisaajate salastamist või maksuparadiiside kasutamist.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 d) Liidu esindajad EBRD juhtorganites peaksid julgustama EBRD-d tagama, et selle tegevus on suunatud Vahemere lõuna- ja idapiirkonna tulevaste sihtriikide ülemineku toetamisele toimiva, jätkusuutliku ja kaasaegse turumajanduse suunas. Selles peaks EBRD koostama igal aastal tegevusaruande ning hindama põhjalikult oma mõju sellise majanduse ülesehitamisele enne iga viie aasta järel teostatavat kapitalivarude läbivaatamisi.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

EBRD nõukogus liitu esindav liige esitab Euroopa Parlamendile iga-aastase aruande EBRD operatsioonide laiendamise kohta Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikidele, eelkõige EBRD panuse kohta üleminekusse energiatõhusale, sotsiaalselt sidusale turumajandusele, võttes samal ajal arvesse kodaniku- ja inimõigusi ning neid riike toetavate koostööfondide ja erifondide rahastajatega sõlmitud uusi lepinguid.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 b

 

ELi esindajad EBRD juhtorganites julgustavad EBRD-d:

 

– andma põhjaliku tehnilise hinnangu asjaomase riigi majanduslikele ja poliitilistele tingimustele;

 

– andma abi ainult kooskõlas lepingu artikliga 1 ning mitte tegema toiminguid, mis on vastuolus liidu kodaniku- ja inimõiguste poliitikaga;

 

– keskenduma valdkondadele, mis on kooskõlas liidu välispoliitika peamiste eesmärkidega ja toetama säästvat arengut edendavaid projekte;

 

– võtma aastaks 2013 vastu strateegia koos konkreetse ajakavaga, et kiirendada taastuvenergia ja energiatõhusate tehnoloogiate kasutuselevõttu;

 

– jätkama parimate panganduse usaldatavustavade rakendamist, et jätkuvalt hoida oma väga tugevat kapitalipositsiooni;

 

– parandada EBRD auditikomitee ja järelevalveüksuse tööd ning suurendada kontrolli, et takistada abisaajate salastamist või maksuparadiiside kasutamist, mille puhul on tegemist kolmandate koostööd mittetegevate jurisdiktsioonidega, mida iseloomustavad eelkõige maksude puudumine või üksnes nominaalsed maksud, tulemusliku teabevahetuse puudumine välisriikide maksuametitega ning õigus- ja haldusnormide läbipaistmatus või mis on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni või rahapesuvastase töökonna poolt maksuparadiisina kindlaks tehtud;

 

– võtma vastu selge kava, kuidas rahastada Vahemere lõuna- ja idapiirkonnaga seotud tegevust ja tegema avalikult teatavaks oma prioriteedid selles valdkonnas;

 

– avaldama EBRD veebisaidil asjakohast teavet panga rahalistest vahenditest toetuse saajate, panga finantsvahendustegevuse mõju ja projektide hindamise kohta.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 c

 

Komisjon viib Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikidele võimaliku abisaaja või abisaaja riigi staatuse andmise suhtes läbi talitlustevahelise konsulteerimise ja peab asjakohasel viisil nõu kodanikuühiskonnaga, enne kui EBRD nõukogu hääletab selle üle, kas riik vastab EBRD tingimustele, sealhulgas lepingu artiklis 1 toodud tingimused.

LISA. Lepingu muutmine

Lepingu artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

EESMÄRK

Majanduse arengule ja ülesehitusele kaasaaitamisel on panga eesmärk soodustada üleminekut avatud turule orienteeritud majandusele ning edendada era- ja ettevõtlusalgatust Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, kes on võtnud kohustuse järgida mitmeparteilise demokraatia, pluralismi ja turumajanduse põhimõtteid. Samadel tingimustel võib Pank oma eesmärke silmas pidades tegutseda ka Mongoolias ning Vahemere lõuna- ja idapiirkonna liikmesriikides, kusjuures selleks on vaja Panga nõukogu liikmete vähemalt kahekolmandikulist häälteenamust, mis esindab vähemalt kolme neljandikku liikmete kogu-hääleõigusest. Seega hõlmab iga käesolevas lepingus ja selle lisades leiduv viide „Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele”, „riikidele Kesk- ja Ida-Euroopast”, „abisaajale riigile (või abisaajatele riikidele)” või „abisaajale liikmesriigile (või abisaajatele liikmesriikidele)” ka Mongooliat ja iga sellist Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riiki.”.

Lepingu artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

ERIFONDID

1. i) Pank võib abisaajates riikides ja võimalikes abisaajates riikides Panga eesmärgi täitmiseks ettenähtud ja tema ülesannete raamidesse jäävate erifondide haldamise üle võtta. Kogu tasu nimetatud erifondide haldamise eest nõutakse sisse vastavast erifondist.

ii) Lõigu i kohaldamisel võib Panga nõukogu oma sellise liikme taotlusel, kes ei ole abisaaja riik, otsustada, et sellist liiget võib käsitada võimaliku abisaaja riigina piiratud ajavahemikul ja sellistel tingimustel, mida peetakse asjakohasteks. Selline otsus tehakse Panga nõukogu liikmete vähemalt kahekolmandikulise häälteenamusega, mis esindab vähemalt kolme neljandikku liikmete kogu-hääleõigusest.

iii) Otsuse, mis võimaldab liiget käsitada võimaliku abisaaja riigina, võib teha ainult juhul, kui selline liige täidab abisaaja riigi suhtes kohaldatavaid nõudeid. Sellised nõuded on esitatud käesoleva lepingu artiklis 1, vastavalt otsuse tegemise ajal kehtivale teksti versioonile või vastavalt versioonile pärast sellise muudatuse jõustumist, mille on otsuse tegemise ajaks juba heaks kiitnud Panga nõukogu.

iv) Kui võimalik abisaaja riik ei ole abisaajaks riigiks saanud alapunktis ii osutatud ajavahemiku lõpuks, lõpetab Pank otsekohe kõik erifondi operatsioonid kõnealuses riigis, välja arvatud sellised, mis on seotud erifondi varade realiseerimise, konserveerimise ja säilitamisega ning sellega seotud kohustuste täitmisega.

2. Panga poolt lubatud erifonde võib kasutada selle abisaajates riikides ja võimalikes abisaajates riikides viisil ja tingimustel, mis vastavad Panga eesmärgile ja ülesannetele, käesoleva lepingu muudele kohaldatavatele sätetele ning selliste fondidega seotud lepingule või lepingutele.

3. Pank võtab vastu sellised eeskirjad ja määrused, mis on vajalikud iga erifondi moodustamiseks, haldamiseks ja kasutamiseks. Osutatud eeskirjad ja määrused peavad vastama käesoleva lepingu sätetele, välja arvatud need sätted, mis selgesõnaliselt kehtivad ainult panga tavapärastele operatsioonide suhtes.”

MENETLUS

Pealkiri

EBRD operatsioonide geograafilise ulatuse laiendamine Vahemere lõuna- ja idapiirkonda

Viited

COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD)

EP-le esitamise kuupäev

21.12.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

17.1.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

17.1.2012

INTA

17.1.2012

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

6.3.2012

INTA

29.2.2012

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Slavi Binev

17.1.2012

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

28.2.2012

20.3.2012

17.4.2012

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.4.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jean-Pierre Audy, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Vicky Ford, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Mario Mauro, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Esitamise kuupäev

24.4.2012