Postopek : 2011/0434(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0146/2012

Predložena besedila :

A7-0146/2012

Razprave :

PV 11/09/2012 - 20
CRE 11/09/2012 - 20

Glasovanja :

PV 12/09/2012 - 7.6
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0332

POROČILO     ***I
PDF 647kWORD 304k
25.4.2012
PE 480.752v02-00 A7-0146/2012

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih ukrepih za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova

(COM(2011)0888 – C7‑0508/2011 – 2011/0434(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Pat the Cope Gallagher

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za razvoj
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih ukrepih za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova

(COM(2011)0888 – C7‑0508/2011 – 2011/0434(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0888),

–   ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 207(2) in 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0508/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za razvoj (A7-0146/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Unija lahko zavrne uvoz rib iz držav, ki v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva nasprotujejo njegovemu upravljanju in ga spodkopavajo ter prav tako spodkopavajo ohranitvene ukrepe.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Cilj takšnih ukrepov mora biti odprava spodbud za ribiško ladjevje države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova staleža skupnega interesa. To je mogoče doseči na primer z omejevanjem uvoza ribiških proizvodov, ki jih ujamejo plovila, ki izvajajo ribolov staleža skupnega interesa pod nadzorom države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova, z omejevanjem zagotavljanja pristaniških storitev tem plovilom ali izogibanjem temu, da se ribiška plovila Unije ali ribolovna oprema Unije uporablja za lovljenje staleža skupnega interesa pod nadzorom države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova.

(6) Cilj takšnih ukrepov mora biti odprava spodbud za ribiško ladjevje države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova staleža skupnega interesa. To je mogoče doseči na primer z omejevanjem uvoza vseh rib in ribiških proizvodov, ki izvirajo iz države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova, z omejevanjem zagotavljanja pristaniških storitev plovilom pod zastavo take države ali s preprečevanjem, da se ribiška plovila Unije ali ribolovna oprema Unije uporabljajo za lovljenje staleža skupnega interesa pod nadzorom države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova.

Obrazložitev

S tem aktom mora Evropska unija dobiti učinkovito orodje za čim obširnejše ukrepanje in ki ne sme biti omejeno na „staleže skupnega interesa“ ali „sorodne vrste“.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Pred sprejetjem takšnih ukrepov je treba oceniti njihove pričakovane okoljske, trgovinske, gospodarske in družbene učinke.

(8) Da se predvideni ukrepi ne bi izvajali tako, da bi postali sredstvo za samovoljno ali neupravičeno diskriminacijo med državami, v katerih prevladujejo enaki pogoji, ali da ne bi postali ovira v mednarodni trgovini, je treba pred sprejetjem takšnih ukrepov oceniti njihove pričakovane okoljske, trgovinske, gospodarske in družbene učinke.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 2 osnutka poročila.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta uredba določa okvir za sprejetje nekaterih ukrepov v zvezi z dejavnostmi in politikami tretjih držav glede dejavnosti, povezanih z ribištvom, pri čemer je njen cilj zagotoviti dolgoročno trajnost staležev rib skupnega interesa med Evropsko unijo in zadevnimi tretjimi državami.

1. Ta uredba določa okvir za sprejetje nekaterih ukrepov s strani Komisije v zvezi z dejavnostmi in politikami tretjih držav glede dejavnosti, povezanih z ribištvom, pri čemer je njen cilj zagotoviti dolgoročno trajnost staležev rib skupnega interesa med Evropsko unijo in zadevnimi tretjimi državami.

Obrazložitev

Jezikovni predlog spremembe zaradi večje jasnosti.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „stalež skupnega interesa“ pomeni stalež rib, ki ga lahko zaradi njegove geografske razporeditve izkorišča ribiško ladjevje držav članic in tretjih držav ter katerega upravljanje zahteva sodelovanje med temi tretjimi državami in Unijo;

(a) „stalež skupnega interesa“ pomeni stalež rib, ki ga lahko zaradi njegove geografske razporeditve izkorišča ribiško ladjevje držav članic in tretjih držav ter katerega upravljanje zahteva sodelovanje med temi tretjimi državami in Unijo, ali stalež rib, ki se upravlja v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, s katerimi je Unija pogodbenica;

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „sorodne vrste“ pomenijo katero koli vrsto rib, ki se pojavlja pri mešanem ribolovu, pri katerem se lovi tudi stalež skupnega interesa;

črtano

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe za uvodno izjavo 6 ter člen 4(c) in (d).

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „mešani ribolov“ pomeni ribolov, pri katerem je na območju ribolova prisotna več kot ena vrsta, pri čemer za te vrste obstaja nevarnost, da bodo zajete z ribolovno opremo;

črtano

Obrazložitev

Glede na predloga spremembe 1 in 3 ta opredelitev ni več potrebna.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) sprejme takšne ukrepe brez upoštevanja pravic, interesov in obveznosti drugih držav, vključno z Evropsko unijo, pri čemer se zaradi takšnih ukrepov na področju upravljanja ribištva, kadar se obravnavajo skupaj z ukrepi, ki jih je Unija sprejela samostojno ali v sodelovanju z drugimi državami, izvajajo ribolovne dejavnosti, s katerimi se raven staleža zmanjša pod ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos.

(b) sprejme takšne ukrepe brez upoštevanja pravic, interesov in obveznosti drugih držav, vključno z Evropsko unijo, pri čemer se zaradi takšnih ukrepov na področju upravljanja ribištva, kadar se obravnavajo skupaj z ukrepi, ki jih je Unija sprejela samostojno ali v sodelovanju z drugimi državami, izvajajo ribolovne dejavnosti, s katerimi se raven staleža zmanjša pod ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos, ali

 

(c) ne sprejme ukrepov upravljanja, odobrenih v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, ki upravljajo stalež, ali odkloni sprejetje.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1(b)(ii) so ravni staleža, ki omogočajo največji trajnostni donos, določene na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja.

2. Za namene odstavka 1(b)(ii) najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje določa ravni staleža, ki omogočajo največji trajnostni donos.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) uvede količinske omejitve v zvezi z uvozom rib in ribiških proizvodov v Unijo, kadar so proizvedeni iz rib ali vsebujejo ribe iz staleža skupnega interesa in kadar so bile te ribe ujete v okviru ribolova pod nadzorom države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova;

črtano

Obrazložitev

Ta odstavek je odveč, saj so ukrepi opredeljeni v členu 4(1)(d).

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) uvede količinske omejitve v zvezi z uvozom rib katere koli sorodne vrste in ribiških proizvodov, ki so proizvedeni iz takšnih rib ali vsebujejo takšne ribe, v Unijo, kadar so bile te ribe ujete v okviru ribolova staleža skupnega interesa pod nadzorom države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova; v takem primeru Komisija opredeli ustrezne načine, s katerimi se določijo ulovi, za katere velja ukrep;

(d) uvede količinske omejitve uvoza rib katere koli vrste v Unijo, kadar so bile te ribe ujete v okviru ribolova pod nadzorom države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova staležev skupnega interesa, ali ribiških proizvodov, ki so proizvedenih iz takšnih rib ali vsebujejo takšne ribe;

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) uvede omejitve v zvezi z uporabo pristanišč Unije za plovila, ki plujejo pod zastavo države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova, pri čemer lovijo stalež skupnega interesa, ter za plovila, ki prevažajo ribe in ribiške proizvode, ki so proizvedeni iz rib iz staleža skupnega interesa, pri čemer so te ribe ulovila plovila, ki plujejo pod zastavo države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova, ali plovila, ki imajo dovoljenje takšne države in plujejo pod zastavo druge države; takšne omejitve ne veljajo v primerih višje sile ali stiske v smislu člena 18 Konvencije (višja sila ali stiska) za storitve, ki so nujno potrebne za odpravo takšnega stanja;

(e) uvede omejitve pri uporabi pristanišč Unije za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova; takšne omejitve ne veljajo v primerih višje sile ali stiske v smislu člena 18 Konvencije (višja sila ali stiska) za storitve, ki so nujno potrebne za odpravo takšnega stanja;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 9 osnutka poročila.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) učinkoviti skupaj z omejitvami v zvezi z ribolovom plovil Unije ali proizvodnjo ali potrošnjo v Uniji na področju rib in ribiških proizvodov, ki so proizvedeni iz rib ali vsebujejo takšne ribe in iz vrst, za katere so bili v skladu s to uredbo sprejeti ukrepi. V primeru sorodnih vrst se lahko te omejitve uporabljajo le, kadar so te sorodne vrste ujete med ribolovom staleža skupnega interesa;

(b) učinkoviti skupaj z omejitvami v zvezi z ribolovom plovil Unije ali proizvodnjo ali potrošnjo v Uniji na področju rib in ribiških proizvodov, ki so proizvedeni iz rib ali vsebujejo takšne ribe in iz vrst, za katere so bili v skladu s to uredbo sprejeti ukrepi.

Obrazložitev

V skladu s črtanjem „sorodnih vrst“ v členu 4(1)(d).

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sprejemanju ukrepov v skladu s to uredbo Komisija oceni kratkoročne in dolgoročne okoljske, trgovinske, gospodarske in družbene učinke takšnih ukrepov ter upravno breme, povezano z njihovim izvajanjem.

4. Pri sprejemanju ukrepov v skladu s to uredbo Komisija oceni kratkoročne in dolgoročne okoljske, trgovinske, gospodarske in družbene učinke takšnih ukrepov ter upravno breme, povezano z njihovim izvajanjem, da se predvideni ukrepi ne bi izvajali tako, da bi postali sredstvo za samovoljno ali neupravičeno diskriminacijo med državami, v katerih prevladujejo enaki pogoji, ali da ne bi postali ovira v mednarodni trgovini.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 11 osnutka poročila.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pred sprejetjem ukrepov v skladu s členom 4 Komisija zadevni tretji državi zagotovi ustrezno možnost za pisni odziv na obvestilo in odpravo nepravilnosti.

 

3. Pred sprejetjem ukrepov v skladu s členom 4 Komisija v enem mesecu po tem, ko je poslala obvestilo, zadevni tretji državi zagotovi ustrezno možnost za pisni odziv nanj in odpravo nepravilnosti.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Evalvacijsko poročilo iz člena 5(4) je na voljo Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s postopkom iz člena 10(4) Uredbe št. 182/2011, kot tudi drugi tam navedeni dokumenti.

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe, ki zadeva uvodno izjavo 8. Da ima pravne posledice, je treba uvodno izjavo povzeti v členu. V skladu z Uredbo št. 182/2011 mora Komisija obvestiti EP in Svet.


OBRAZLOŽITEV

Zaradi nenehnih kršitev Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu in sporazuma Združenih narodov o staležih rib, pa tudi enostranskih ukrepov, ki ne upoštevajo zahtev za sodelovanje, ki jih regionalne organizacije za upravljanje ribištva nalagajo obalnim državam za odgovorno upravljanje čezconskih in izrazito selivskih staležev rib, je potrebno ustrezno pravno orodje, s katerim se bo Evropska unija lahko odzvala na nepripravljenost ustrezne države članice za sodelovanje .

Na vsakršno pomanjkanje dobre volje pri izvajanju dogovorjenih ukrepov je treba odgovoriti z odločnim ukrepanjem, saj sicer to lahko škoduje ribištvu EU, pa tudi povzroči precejšnje izčrpanje ribjih staležev, čeprav bi druge obalne države omejevale svoj ribolovni napor.

Ker je Evropska unija donosen namembni trg za ribiške proizvode, ima posebno odgovornost pri zagotavljanju trajnostnega ribolova in spoštovanju obveznosti, ki izhajajo iz skupnega upravljanja čezconskih in izrazito selivskih staležev rib. Tako mora Unija imeti učinkovita sredstva za ukrepanje proti državi, ki ni pripravljena prevzeti take odgovornosti ali sodelovati pri sprejetju in izvajanju dogovorjenih ukrepov upravljanja, s katerimi bi omejili netrajnostni ribolov.

Poročevalec v celoti podpira predlog Komisije, da se v opisanih in njim podobnih primerih uporabijo trgovinski in drugi ukrepi, vendar poziva k nezgrešljivemu političnemu sporočilu, skupaj z jasnim pristopom ter odločnimi in učinkovitimi ukrepi. Trgovinski ukrepi, ki bi jih lahko uporabili, ne bi smeli biti omejeni zgolj na uvoz rib in ribiških proizvodov iz „staležev skupnega interesa“ in „sorodnih vrst“, ampak bi morali veljati za celoten uvoz rib in ribiških proizvodov vseh ribjih vrst iz držav, ki omogočajo netrajnostni ribolov.


MNENJE Odbora za razvoj (28.3.2012)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih ukrepih za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova

(COM(2011)0888 – C7‑0508/2011 – 2011/0434(COD))

Pripravljavec mnenja: Maurice Ponga

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen novega predloga uredbe Komisije je spodbujati sodelovanje med državami, da uvedli trajnostne ribolovne prakse, s katerimi bi ohranjali in čim bolje izkoriščali staleže rib.

Zato mora Evropska unija imeti ustrezne in učinkovite instrumente za sankcioniranje držav, odgovornih za ukrepe in prakse, ki spodbujajo čezmerno izkoriščanje staležev ali ki pri sprejemanju dogovorjenih ukrepov upravljanja ne sodelujejo v dobri veri.

Nova uredba, ki jo je predstavila Evropska komisija, določa različne ukrepe za sankcioniranje držav, ki omogočajo netrajnostni ribolov, s katerimi bi zagotovili dolgoročno trajnost staležev rib, ki so v skupnem interesu Evropske unije in držav nečlanic.

Gre zlasti za naslednje ukrepe:

-    uvedba količinskih omejitev za uvoz rib in ribiških proizvodov v Unijo, ki izhajajo iz ribolova pod nadzorom države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova, ali omejitev uporabe pristanišč Unije za plovila, ki plujejo pod zastavo take države;

-    prepoved nakupa ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova, za gospodarske subjekte iz Unije, ali zamenjave zastave ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice, z zastavo držav, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova;

-    prepoved izvoza ribiških plovil, ribiške opreme in materiala v države, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova;

-    prepoved sklepanja zasebnih trgovinskih dogovorov z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova, in skupnih ribolovnih dejavnosti z ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo take države.

Pripravljavec mnenja meni, da nova uredba prispeva k spodbujanju in izvajanju trajnostnega ter odgovornega ribolova na svetovni ravni in da je tesno povezana z uredbo za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Zato pozdravlja pobudo Komisije.

Kljub temu meni, da je zaradi skladnosti s cilji razvojne politike, kot je opredeljena v členu 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije, treba zagotoviti komplementarnost in skladnost med ukrepi, sprejetimi v okviru ribiške in trgovinske politike, ter ukrepi v okviru razvojne politike. Zato je po mnenju pripravljavca treba predvideti posebne ukrepe za države v razvoju, da bi bile ustrezno upoštevane njihove finančne, tehnične in materialne zmožnosti ter potrebe.

Slednjič je po mnenju poročevalca nujno uvesti klavzulo o pregledu, da bi preverili učinkovitost in ustreznost uredbe ter da po potrebi predlagali spremembe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Poleg tega je treba določiti vrsto ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova, ter splošne pogoje za sprejetje takšnih ukrepov, tako da ti ukrepi temeljijo na objektivnih merilih ter so pravični, stroškovno učinkoviti in skladni z mednarodnim pravom ter zlasti Sporazumom o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije.

(5) Poleg tega je treba določiti vrsto ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova, ter splošne pogoje za sprejetje takšnih ukrepov, tako da ti ukrepi temeljijo na objektivnih merilih ter so pravični, stroškovno učinkoviti in skladni z mednarodnim pravom ter zlasti Sporazumom o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije. Pri teh ukrepih bi bilo treba zlasti upoštevati stopnjo razvitosti in občutljivost ustrezne države.

Obrazložitev

Upoštevati je treba stopnjo razvitosti in občutljivost države, ki naj bi omogočala netrajnostne načine ribolova. Državam v razvoju namreč ne moremo postavljati enakih zahtev.

V sporazumu iz leta 1995 o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982, ki zadevajo čezconske in izrazito selivske staleže rib, so v delu VII predvidene posebne določbe za države v razvoju.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sprejemanju ukrepov v skladu s to uredbo Komisija oceni kratkoročne in dolgoročne okoljske, trgovinske, gospodarske in družbene učinke takšnih ukrepov ter upravno breme, povezano z njihovim izvajanjem.

4. Pred sprejemanjem ukrepov v skladu s to uredbo Komisija oceni kratkoročne in dolgoročne okoljske, trgovinske, gospodarske in družbene učinke takšnih ukrepov ter upravno breme, povezano z njihovim izvajanjem. Komisija v oceni ustrezno upošteva stopnjo razvitosti, občutljivost ter finančne, materialne in tehnične zmogljivosti zadevne države, pa tudi morebitne posledice teh ukrepov na razvojne politike, ki se izvajajo v tej državi.

(Popraviti je treba napačno številčenje v francoski različici predloga Komisije.)

Obrazložitev

Komisija mora v oceni upoštevati poseben položaj držav v razvoju in ukrepe, ki se v teh državah izvajajo v okviru razvojne politike. Ukrepi morajo dejansko biti dopolnjujoči in usklajeni.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Pregled in poročilo o izvajanju

 

Komisija do ...* in nato vsaka tri leta pregleda izvajanje te uredbe in o tem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

 

V poročilu se predvsem obravnavajo:

 

– države, proti katerim so bili sprejeti ukrepi;

 

–ukrepi, ki jih je sprejela Komisija;

 

–morebitne izboljšave, ki so jih uvedle države, proti katerim so bili sprejeti ukrepi; ter

 

– učinki sprejetih ukrepov na trajnost ribolova.

 

Poročilu je po potrebi priložen predlog za spremembo te uredbe.

 

________________

 

* UL Vstaviti datum dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Vključiti je treba klavzulo o pregledu, da bo Parlament lahko po potrebi spremenil uredbo in se odzval na težave in ovire, ki bi se pojavile med njenim izvajanjem.

POSTOPEK

Naslov

Nekateri ukrepi za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova

Referenčni dokumenti

COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

17.1.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

17.1.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Maurice Ponga

10.2.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

1.3.2012

 

 

 

Datum sprejetja

27.3.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia


POSTOPEK

Naslov

Nekateri ukrepi za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova

Referenčni dokumenti

COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD)

Datum predložitve EP

14.12.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

17.1.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

17.1.2012

ENVI

17.1.2012

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

24.1.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pat the Cope Gallagher

6.1.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

26.1.2012

29.2.2012

 

 

Datum sprejetja

24.4.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova), Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Diane Dodds, Barbara Matera, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos

Datum predložitve

25.4.2012

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov