ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик

25.4.2012 - (18059/2011 – C7‑0028/2012 – 2011/0378(NLE)) - ***

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Dolores García-Hierro Caraballo

Процедура : 2011/0378(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0147/2012
Внесени текстове :
A7-0147/2012
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик

(18059/2011 – C7‑0028/2012 – 2011/0378(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (18059/2011),

–   като взе предвид проекта на новия протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик (18058/2011),

–   взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0028/2012),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и комисията по бюджети (A7‑0147/2012),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  призовава Комисията да предаде на Парламента протокола и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, както и многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от новия протокол, и съответните годишни оценки; призовава Комисията да улесни участието в качеството на наблюдатели на представители на Парламента в заседанията на съвместния комитет и да представи на Парламента и на Съвета през последната година от прилагането на новия протокол и преди започването на преговорите по неговото подновяване доклад с цялостна оценка на неговото прилагане, без ненужни ограничения на достъпа до този документ;

3.  призовава Комисията и Съвета в рамките на съответните им правомощия да предоставят незабавно на Парламента изчерпателна информация на всички етапи на процедурата, свързани с новия протокол и неговото подновяване, съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Мозамбик.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Анализ на новия протокол

Основните елементи на новия протокол са описани по-долу:

На 2 юни след дълги и трудни преговори се сключи нов протокол между Европейския съюз и Република Мозамбик. Този протокол е действителен за три години (от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.), с финансово участие от страна на бюджета на Съюза в размер на 980 000 евро годишно, от които 520 000 евро са предназначени за достъпа на европейски риболовни кораби до риболовната зона на Мозамбик и 460 000 евро — за подпомагане на секторната политика на Мозамбик.

Референтният тонаж, използван за изчисляване на правата на достъп, е 8 000 тона на година, което представлява по-ниска стойност в сравнение с предишния протокол по отношение на данните за улова през предишния сезон. Разрешен е достъпът на общо 75 кораба на Съюза, от които 43 са сейнери и 32 — кораби с парагади за улов на повърхността; държавите членки, проявяващи интерес към тези възможности за риболов, са Испания, Франция, Португалия и Обединеното кралство.

В съответствие с мандата на Съвета към Протокола са добавени клаузи, съдържащи условия относно годишното финансово участие, по-специално по отношение на спазването на програмата за секторно подпомагане и правата на човека, като тяхното неизпълнение може да доведе до спиране на прилагането на Протокола.

В техническото приложение към Протокола има очевидни подобрения, отразяващи предимно последните промени в националното законодателство на Мозамбик в областта на рибарството и резултатите от преговорите относно аспектите с финансови последици за собствениците на кораби.

Тези промени по-конкретно включват:

– увеличение с около 20-25 % на сумите, заплащани от собствениците на кораби (в новия протокол таксите са с размер съответно 5 100 EUR за сейнерите, 4 100 EUR за големите кораби с парагади за улов на повърхността и 2 500 EUR за корабите с парагади с по-малко от 250 брутен тонаж);

– условия за издаването на лицензии за помощните кораби (3 580 USD на година за всеки кораб);

– годишна финансова вноска от 300 EUR от страна на собствениците на кораби за създаването на фонд за програмата за наблюдателите;

– изискване за наемане на работа в европейските кораби на моряци от Мозамбик (по двама на сейнер и по 1 — в корабите с парагади), със санкция (глоба) от 30 евро на ден и на кораб, ако това изискване не е изпълнено;

– изискване една трета от корабите с разрешение за риболов да бъдат подложени на инспекция в пристанище в Мозамбик, преди да започнат риболовната си дейност; при все това съответните кораби могат да изберат мястото и датата за инспекцията и да информират 72 часа предварително органите на Мозамбик за своя избор;

– инспекцията в пристанището се извършва в срок от 24 часа;

– използване от 1 юли 2012 г. на електронен бордови дневник за въвеждане и изпращане на данните за улова, както и участие от страна на Научния институт на Мозамбик в административната процедура за проверка на тези данни.

Това са значителни промени, които имат за цел да подобрят контрола и управлението на риболовните дейности в риболовната зона на Мозамбик; други мерки, например изискването за наемане на работа на моряци от Мозамбик, са насочени към увеличаване на преките икономически ползи за страната.

Споразумението с Мозамбик е от стратегическо значение, тъй като то гарантира запазването на риболовната зона на европейския риболовен флот в Индийския океан и може да предложи чудесна алтернатива с оглед на все по-честите пиратски нападения в други изключителни икономически зони пò на север.

Отношенията в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик датират отдавна.

Първото споразумение в областта на рибарството между двете страни, влязло в сила през 1987 г., предостави на собствениците на кораби от Общността възможности за риболов на риба тон и скариди в замяна на финансова компенсация.

Новият протокол насърчава отговорния и устойчив риболов и благоприятства поддържането на отношения на сътрудничество, основаващи се на спазване на действащите законови и подзаконови нормативни актове на Европейския съюз и Мозамбик в областта на рибарството.

Сред целите на ЕС и Мозамбик е насърчаването на икономическото, научно и техническо сътрудничество в сектора на рибарството и във всички свързани с него сектори, с цел да се установи сътрудничество, което да доведе до развитието на устойчива политика в областта на рибарството и до отговорно използване на рибните ресурси в името на интересите и на двете страни по Протокола.

Определя се, че риболовната дейност на ЕО в изключителната икономическа зона на Мозамбик трябва да бъде съгласувана с надеждни оценки на запасите от риба тон, изготвени съгласно научни критерии, например с годишните научни доклади на Комисията по рибата тон в Индийския океан.

Основни елементи на споразумението

Финансови средства

Лицензиите за риболов са валидни за максимален срок от една година, от 1 януари до 31 декември всяка година. Те могат да се подновяват.

Лицензиите за риболов се издават, след като на компетентните национални органи се заплатят следните суми:

а)     годишна сума за достъп до риболовната зона на Мозамбик от 520 000 EUR, която съответства на референтен тонаж от 8 000 тона годишно;

б)     специална сума от 460 000 EUR годишно, предназначена за подкрепа и изпълнение на секторната политика на Мозамбик в областта на рибарството и морското дело.

Ако общият размер на улова на риба тон от кораби на ЕС в риболовната зона на Мозамбик надвиши 8 000 тона на година, размерът на годишните финансови средства се увеличава с 65 евро за всеки допълнителен тон улов.

Наемане на моряци

Океанските сейнери на ЕС за улов на риба тон наемат най-малко двама квалифицирани моряци от Мозамбик на борда на всеки кораб. На борда на кораби с парагади се наема поне един квалифициран моряк от Мозамбик за всеки кораб. Когато на борда не са наети моряци от Мозамбик, собствениците на кораби на ЕС са длъжни да заплатят сума от 30 евро на моряк и на кораб.

Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в областта на труда се прилага автоматично към екипажа на борда на корабите на Общността. Тази декларация предвижда по-специално свобода на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне, както и премахване на дискриминацията в областта на труда и професиите.

Заплатите не са по-ниски от тези на екипажите на национални кораби, нито от равнищата, определени от МОТ.

Забележки на докладчика

Докладчикът отчита спешната необходимост от сключване на споразумението и счита, че предложението е положително, като при все това посочва, че то е било представено с непреднамерено закъснение.

С цел да се помогне на Парламента и на комисията по рибно стопанство да вникнат по-дълбоко в тези въпроси, се отправя искане към Комисията и Съвета да изготвят доклад, в който да се направи оценка на резултатите от прилагането на Протокола в областта на рибарството между ЕС и Мозамбик.

Този доклад за оценка ще се изготви в рамките на съвместния комитет, както е предвидено в член 3 от Протокола, не по-късно от една година след влизането му в сила.

Вследствие на това, ако бъде констатирано, че резултатите от подкрепата на секторната политика са в значително противоречие с бюджетната програма, Европейската комисия може временно да преустанови, частично или изцяло, плащането на специалната сума, предвидена в член 2, параграф 2, буква б). Дейностите съответно могат да се възобновят, веднага след като по-горе описаните обстоятелства се коригират в съответствие с Протокола.

Финансови средства

Комисията заплаща ежегодно финансови средства с общ размер от 980 000 EUR през периода на прилагане на Протокола.

Лицензиите за риболов се издават, след като на компетентните национални органи се заплатят следните суми:

а)     годишна сума за достъп до риболовната зона на Мозамбик от 520 000 EUR, която съответства на референтен тонаж от 8 000 тона годишно;

б)     специална сума от 460 000 EUR годишно, предназначена за подкрепа и изпълнение на секторната политика на Мозамбик в областта на рибарството и морското дело.

Ако общият размер на улова на риба тон от кораби на ЕС в риболовната зона на Мозамбик надвиши 8 000 тона на година, размерът на годишните финансови средства се увеличава с 65 евро за всеки допълнителен тон улов.

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (28.3.2012)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик
(18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Докладчик по становище: Gabriele Zimmer

PA_Leg_Consent

КРАТКА ОБОСНОВКА

Протоколът към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик изтече на 31 декември 2011 г. Новият протокол ще обхване период от три години, считано от приемането на решение на Съвета относно подписването и временното прилагане на протокола.

В съответствие с член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от ДФЕС Европейският парламент може да даде или да откаже да даде одобрение за сключването на протокола.

Мозамбик се нарежда сред най-слабо развитите държави въпреки устойчивия растеж на БВП през последното десетилетие. Показателите за развитие се подобриха през последните години, но повечето Цели на хилядолетието за развитие няма да бъдат постигнати, ако правителството и донорите не засилят своя ангажимент през следващите пет години. Според данните на правителството изплащането на помощи представлява 10,7 % от БВП през 2010 г. През същата година донорите финансират също и 47,8 % от държавния бюджет.

Около 80 % от населението на страната работи в областта на селското стопанство или рибарството. Риболовният сектор осигурява близо 4 % от БВП и представлява 13 % от приходите от износ. Около 85 % от общото производство на Мозамбик в областта на рибарството се дължи на рибари, занимаващи се с непромишлен риболов. Непромишленият риболов осигурява, пряко или косвено, препитание за около 300 000 души.

Новият протокол намалява възможностите за риболов (75 риболовни кораба в сравнение с 89 в предишния протокол) и риболовното усилие (8 000 тона в сравнение с 10 000 тона в предишния протокол). Въз основа на констатациите от последващата оценка на действащия в момента протокол, която беше възложена на външен подизпълнител, Комисията твърди, че това се дължи на необходимостта от постигане на по-добър баланс между плащанията на ЕС и действителните риболовни дейности на ЕС в зоната.

Финансовото участие възлиза на 2 940 000 EUR за тригодишния срок на действие на настоящия протокол. Тази сума съответства на:

· 520 000 EUR годишно, съответстващи на годишен референтен тонаж от 8 000 тона за 75 кораба,

· 460 000 EUR годишно, съответстващи на допълнителните средства от страна на ЕС за подпомагане на политиката на Мозамбик в областта на рибарството и морското дело.

Така Република Мозамбик получава 65 EUR за тон уловена риба тон, плюс допълнителни средства за развитието на националния сектор на рибарството, както и авансови плащания и такси, които се заплащат от собствениците на кораби.

Докладчикът приветства факта, че отделената съгласно новия протокол сума за подпомагане на политиката на Мозамбик в областта на рибарството и морското дело е по-висока (460 000 EUR в сравнение с 250 000 EUR) от сумата съгласно предишния протокол.

Мозамбик ще отговаря за управлението на средствата, предназначени за подпомагане на политиката му в областта на рибарството и морското дело, въз основа на определянето от двете страни на целите, които трябва да бъдат постигнати, и годишното и многогодишно програмиране за тяхното постигане, по-конкретно по отношение на доброто управление на рибните ресурси, укрепването на научноизследователската дейност и капацитета за наблюдение на компетентните органи на страната и подобряването на условията за производство на рибни продукти, за да се засили участието на Мозамбик в експлоатацията на собствените му рибни ресурси в ИИЗ.

Настоящият нов протокол ще съвпадне с одобрението от правителството на Мозамбик на закон за рибарството, който цели да повиши устойчивостта на риболова и да гарантира по-добро опазване на рибните ресурси. Законът, който се стреми да преразгледа цялостно закона за рибарството от 1990 г., цели да насърчи дейностите, които допълват риболова, като например преработката.

Докладчикът счита, че протоколът може да допринесе за подобряване на управлението и опазването на рибните ресурси чрез финансова подкрепа за изпълнението на приетите на национално равнище от Мозамбик програми.

Докладчикът приветства новите разпоредби в настоящия протокол, съгласно които плащането на финансовото участие може да бъде преустановено в случай на нарушение на правата на човека и демократичните принципи и ако Мозамбик не допринася за постигането на отговорен и устойчив риболов.

Докладчикът приветства разпоредбите относно наемането на местни моряци и относно техните възнаграждения, условия на труд и права, но счита, че броят на местните моряци на борда на корабите на ЕС с разрешение за риболов съгласно настоящия протокол е недостатъчен, за да има реален принос за подобряването на състоянието на заетостта на моряците в Мозамбик. Докладчикът приканва съвместния комитет да предприеме практически мерки за увеличаване на акостирането на кораби на ЕС в пристанищата на Мозамбик, в резултат на което ще се повиши местната заетост, което следва да бъде в съответствие със стандартите на МОТ, както и възможностите за бизнес.

Докладчикът счита, че съвместният комитет, предвиден в член 9 от споразумението, следва да положи всички усилия да разпредели справедлив дял от средствата за подпомагане на политиката на Мозамбик в областта на рибарството и морското дело за развитието на населението в крайбрежните райони, което се изхранва от рибарството, и за създаването на малки предприятия на местно равнище.

Докладчикът изразява загриженост поради факта, че мерките за подкрепа на политиката съгласно СПОР не бяха взети предвид в споразумението допреди почти две години от неговото влизане в сила и очевидно не бяха интегрирани в рамките на една по-широка матрица от мерки за политиката в областта на рибарството, подпомагани от държавния бюджет и други международни донори. Докладчикът счита също, че е необходима по-голяма прозрачност по отношение на заключенията от заседанията на съвместния комитет и резултатите от многогодишната секторна програма, описана в член 3 от протокола.

Докладчикът изразява загриженост, тъй като докладите за улова не бяха предадени в съответствие с протокола, както беше установено при последващата оценка. Накрая, докладчикът би искал от органите на Мозамбик същото равнище на прозрачност за договореностите за достъп на корабите на държави извън ЕС, каквото е предвидено за корабите на ЕС съгласно действащото СПОР.

В заключение докладчикът изразява мнението, че сключването на новия протокол е от интерес на двете страни и ще продължи партньорството между Мозамбик и ЕС.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

Комисията по развитие счита, че при прилагането на споразумението Комисията следва да отчита надлежно следните аспекти:

а)  следва да се увеличи прозрачността на процедурите за определяне и деклариране на общия улов, както и мерките за борба срещу незаконната, нерегламентирана и недекларирана риболовна дейност, по-конкретно чрез подобряване на инфраструктурата за наблюдение и контрол на риболовните дейности, извършвани в изключителната икономическа зона на Република Мозамбик, за да се гарантира, че извършваната риболовна дейност е отговорна и устойчива;

б)  практиките за устойчив риболов следва да бъдат насърчавани, като се гарантира, че риболовните дейности съгласно Споразумението за партньорство в областта на рибарството отговарят на същите критерии за устойчивост, както и риболовните дейности във водите на ЕС;

в)  достъпът на кораби на ЕС до излишъка на рибни ресурси следва да бъде ограничен в съответствие с максималния устойчив улов след гарантиране на продоволствената сигурност и задоволяване на продоволствените потребности на местното население; за тази цел, Комисията е призована да гарантира, че корабите на ЕС улавят единствено излишъка на съответните рибни запаси, които не могат да бъдат уловени от сектора на рибарството в Мозамбик;

г)  не трябва да съществуват никакви съмнения относно почтеността на целия механизъм на споразумението по отношение на свързаните с корупцията проблеми;

д)  следва да бъде повишена отчетността на местното правителство и то също така трябва да гарантира подобряването на условията за живот на местните рибари и развитието на местни, устойчиви, малки риболовни стопанства и рибопреработвателна промишленост, както и спазването на екологичните и санитарните стандарти;

е)  годишните доклади относно прилагането на споразумението, и по-специално на многогодишната секторна програма, предвидена в член 3 от протокола, следва да бъдат изготвяни и изпращани на Парламента и на Съвета и публично оповестявани с цел насърчаване на прозрачността и гарантиране, че бюджетната подкрепа, предназначена за подпомагане на секторната политика в областта на рибарството, действително се използва за тази цел, както и с цел гарантиране на последователността на политиките за развитие;

ж) следва да бъдат спазвани както духът, така и съдържанието на клаузата за изключителни права;

з)  следва да бъдат предприети практически мерки за увеличаване на броя на акостиранията на кораби на ЕС в пристанищата на Мозамбик, в резултат на което ще се повиши местната заетост и възможностите за бизнес; по-конкретно, следва да се положат усилия за подкрепа на преработвателната промишленост и капацитета на флота, за да се помогне на Мозамбик да използва самостоятелно своята риболовна зона;

и)  включването на корабите с парагади за улов на повърхността в протокола следва да бъде преразгледано, за да се гарантира съответствие с принципа на отговорното рибарство и за да се избегне рискът от причиняване на неустойчива смъртност на нецелеви видове акули, морски птици и костенурки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (8.3.2012)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик
(18059/2011 – C7–0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Докладчик по становище: François Alfonsi

PA_Leg_Consent

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въз основа на съответен мандат от Съвета Комисията, от името на Европейския съюз, проведе преговори с Република Мозамбик с оглед на подновяването на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик. В резултат на тези преговори на 2 юни 2010 г. беше парафиран нов протокол, който обхваща период от три години, считано от приемането на решение на Съвета относно подписването и временното прилагане на протокола и след изтичане на действащия протокол на 31 декември 2011 г.

Новият протокол обхваща периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г. Той ще осигури рамка за риболовните дейности на европейския флот и, по-специално, ще позволи на собствениците на кораби да продължат да получават разрешения за риболов в риболовната зона на Мозамбик.

Освен това една от целите на новия протокол е да се засили сътрудничеството между ЕС и Мозамбик с оглед да се насърчи разработването на политика за устойчиво рибарство и рационалното използване на рибните ресурси в риболовната зона на Мозамбик.

Съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз Европейският парламент може да избира дали да даде своето одобрение или не.

Новият протокол предвижда общо финансово участие от 2 940 000 EUR за целия период. Тази сума отговаря на: а) 520 000 EUR годишно, съответстващи на годишен референтен тонаж от 8 000 тона, и б) 460 000 EUR годишно, съответстващи на допълнителни средства от страна на ЕС за подпомагане на политиката на Мозамбик в областта на рибарството и морското дело. Следователно годишното финансово участие, платимо от бюджета на Съюза, е 980 000 EUR. Възможностите за риболов за флота на Съюза за риболов на риба тон ще се предоставят на 43 кораба с мрежа гъргър и на 32 кораба с парагади, т.е. на общо 75 кораба.

Вид разход

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Общо €

Достъп до риболовната зона на Мозамбик за 8 000 тона годишно

520 000 €

520 000 €

520 000 €

1 560 000 €

Подпомагане на секторната политика на Мозамбик в областта на рибарството и морското дело

460 000 €

460 000 €

460 000 €

1 380 000 €

Административни разходи

21 000 €

21 000 €

81 000 €

123 000 €

Други административни разходи и разходи за човешки ресурси

74 000 €

74 000 €

74 000 €

222 000 €

ОБЩО

1 075 000 €

1 075 000 €

1 135 000 €

3 285 000 €

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Frédéric Daerden, Jan Mulder

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.4.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Diane Dodds, Barbara Matera, Antolín Sánchez Presedo