SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan uuden pöytäkirjan tekemisestä

25.4.2012 - (18059/2011 – C7‑0028/2012 – 2011/0378(NLE)) - ***

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Dolores García-Hierro Caraballo

Menettely : 2011/0378(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0147/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0147/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan uuden pöytäkirjan tekemisestä

(18059/2011 – C7‑0028/2012 – 2011/0378(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (18059/2011),

–   ottaa huomioon esityksen uudeksi pöytäkirjaksi Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (18058/2011),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑0028/2012),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A7-0147/2012),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  pyytää komissiota toimittamaan parlamentille sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokousten pöytäkirjat ja johtopäätökset sekä monivuotisen alakohtaisen ohjelman, johon viitataan uuden pöytäkirjan 3 artiklassa, ja vastaavat vuosittaisten arviointien tulokset; pyytää sitä myös edistämään Euroopan parlamentin edustajien osallistumista sekakomitean kokouksiin tarkkailijoina ja esittämään Euroopan parlamentille ja neuvostolle uuden pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uusimista koskevien neuvotteluiden aloittamista täydellisen arviointikertomuksen pöytäkirjan täytäntöönpanosta rajoittamatta tarpeettomasti mahdollisuutta saada tutustua tähän asiakirjaan;

3.  kehottaa komissiota ja neuvostoa antamaan toimivaltansa puitteissa parlamentille välittömästi kaikki tiedot kaikissa uutta pöytäkirjaa ja sen uusimista koskevan menettelyn vaiheissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Mosambikin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

PERUSTELUT

Uuden pöytäkirjan tarkastelu

Uuden pöytäkirjan pääkohdat ovat seuraavat:

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välinen uusi pöytäkirja tehtiin 2. kesäkuuta pitkien ja vaikeiden neuvotteluiden jälkeen. Kolme vuotta (1. tammikuuta 2012 – 31. joulukuuta 2014) voimassa olevassa pöytäkirjassa vahvistetaan unionin talousarvioon kuuluvan taloudellisen korvauksen määräksi 980 000 euroa, joista 520 000 maksetaan unionin alusten pääsystä Mosambikin vesialueille ja 460 000 tukena Mosambikin alakohtaiselle politiikalle.

Pääsyoikeuksien laskemiseen käytetty viitetonnisto on vahvistettu 8 000 tonniksi vuodessa, mikä merkitsee laskua edelliseen pöytäkirjaan verrattuna, kun otetaan huomioon edellisen kauden saalistiedot. Pääsy on sallittu yhteensä 75:lle unionin alukselle, joista 43 on nuotta‑aluksia ja 32 pintasiima-aluksia. Näistä kalastusmahdollisuuksista kiinnostuneita jäsenvaltioita ovat Espanja, Ranska, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Neuvoston antaman valtuutuksen mukaisesti pöytäkirjaan on lisätty vuosimaksua koskevia ehdollisuuslausekkeita erityisesti alakohtaisen tuen ohjelman ja ihmisoikeuksien noudattamisen osalta. Rikkomustapauksissa pöytäkirjan soveltaminen voidaan keskeyttää.

Pöytäkirjan teknistä liitettä on parannettu huomattavasti, jotta se kuvastaisi ensisijaisesti Mosambikin kansallisen kalastuslainsäädännön viimeisintä kehitystä sekä neuvottelutuloksia, jotka koskevat seikkoja, joilla on taloudellisia vaikutuksia varustajiin.

Näitä muutoksia ovat

–  varustajien maksujen nostaminen noin 20–25 prosenttia (uudessa pöytäkirjassa nuotta‑alusten maksut ovat 5 100 euroa, suurten siima-alusten 4 100 euroa ja alle 250 bruttotonnin siima-alusten 2 500 euroa)

–  tukialusten lisensseistä annettu määräys (3 580 Yhdysvaltain dollaria vuodessa alusta kohti)

–  tarkkailijarahaston perustamiseen tarkoitettu varustajien 300 euron vuotuinen maksuosuus

–  velvoite, jonka mukaisesti mosambikilaisia merimiehiä on palkattava eurooppalaisiin aluksiin (2 nuotta-alusta ja 1 siima-alusta kohti), ja 30 euron seuraamus (sakko) päivässä, jos heidän ottamisesta alukseen kieltäydytään

–  velvoite, jonka mukaisesti kolmannes kalastusluvan saaneesta laivastosta joutuu vuosittain tarkastukseen Mosambikin satamassa ennen kalastuksen aloittamista siten, että asianomaiset alukset voivat valita tarkastuksen paikan ja ajankohdan ja ilmoittaa siitä Mosambikin viranomaisille 72 tuntia aikaisemmin

–  satamassa tapahtuvan tarkastuskäynnin toteuttaminen 24 tunnin kuluessa

–  aluksella rekisteröintiä varten pidettävä elektroninen kalastuspäiväkirja, saalistietojen ilmoittaminen 1. heinäkuuta 2012 alkaen sekä Mosambikin tiedeinstituutin ottaminen mukaan saalistietojen arviointia koskevaan hallinnolliseen menettelyyn.

Kyse on merkittävistä muutoksista valvonnan ja kalastuksen hallinnon tehostamisen alalla Mosambikin alueella. Muita toimenpiteitä, kuten mosambikilaisten merimiesten palkkaamiseen liittyvää velvoitetta, ehdotetaan maahan kohdistuvien suorien taloudellisten vaikutusten tehostamiseksi.

Mosambikin kanssa tehty sopimus on strateginen, koska se takaa eurooppalaisen laivaston kalastuksen jatkumisen Intian valtamerellä ja voi tarjota loistavan vaihtoehdon, kun otetaan huomioon merirosvouksen lisääntyminen pohjoisempana sijaitsevilla yksinomaisilla talousvyöhykkeillä.

Euroopan unioni ja Mosambikin tasavalta ovat ylläpitäneet suhteita kalastuksen alalla jo pitkään.

Osapuolten ensimmäinen kalastussopimus tuli voimaan vuonna 1987, ja se tarjosi yhteisön varustajille mahdollisuuksia pyytää katkarapuja ja tonnikalaa taloudellista korvausta vastaan.

Uudella pöytäkirjalla edistetään vastuullista ja kestävää kalastusta, ja sen avulla on mahdollista edistää yhteistyösuhteita, jotka perustuvat Euroopan unionin ja Mosambikin voimassa olevien kalastusalaa koskevien säädösten ja määräysten noudattamiseen.

EU:n ja Mosambikin tavoitteisiin kuuluu kalastusalan ja kaikkien siihen liittyvien alojen taloudellisen, tieteellisen ja teknisen yhteistyön edistäminen siten, että saadaan aikaan yhteistyötä, jonka avulla on mahdollista kehittää kestävää kalastuspolitiikkaa ja kalavarojen vastuullista hyödyntämistä kummankin osapuolen edun mukaisesti.

Määräysten mukaan EU:n pyyntiponnistuksen on Mosambikin yksinomaisella talousvyöhykkeellä oltava johdonmukaista tonnikalakannoista tieteellisin perustein laadittujen asianmukaisten arvioiden kuten Intian valtameren tonnikalakomission (IOTC) sihteeristön vuosittaisten tieteellisten katsausten kanssa.

Sopimuksen keskeiset tekijät

Taloudellinen korvaus

Kalastuslisenssit ovat voimassa korkeintaan vuoden kunkin kalenterivuoden 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta välisenä aikana. Ne voidaan uusia.

Kalastuslisenssit myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on maksettu seuraavat määrät:

a.      vastineeksi Mosambikin kalastusalueelle pääsystä 520 000 euron vuosittainen määrä, joka vastaa 8 000 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää

b.      460 000 euron vuosittainen erityismäärä, joka osoitetaan Mosambikin alakohtaisen kalastus- ja meripolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

Jos EU:n alusten Mosambikin kalastusalueella pyytämien tonnikalasaaliiden kokonaismäärä ylittää 8 000 tonnia vuodessa, vuosittaisen taloudellisen korvauksen määrä on 65 euroa kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohti.

Merimiesten miehistöön ottaminen

Nuottaa käyttävien EU:n tonnikala-alusten miehistöön on otettava alusta kohti vähintään kaksi pätevää mosambikilaista merimiestä. Pitkäsiima-alusten miehistöön on otettava alusta kohti vähintään yksi pätevä mosambikilainen merimies. Jos miehistöön ei oteta yhtään mosambikilaista merimiestä, EU:n varustajien on maksettava merimiestä ja alusta kohti 30 euron maksu.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista antamaa julistusta sovelletaan täysimääräisesti unionin aluksilla olevaan miehistöön. Julistus velvoittaa soveltamaan järjestäytymisvapautta ja tunnustamaan tosiasiallisesti kollektiivisen neuvotteluoikeuden sekä poistamaan syrjinnän työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

Palkka ei voi olla kansallisten alusten miehistöjen palkkaa eikä ILO:n vaatimuksia pienempi.

Esittelijän huomautuksia

Esittelijä myöntää, että sopimus on tehtävä pikaisesti, ja pitää myönteisenä tätä ehdotusta, vaikka kiinnittääkin huomiota sen tekemisessä ilmenneeseen tahattomaan viivästykseen.

Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnan tietämyksen syventämisen edistämiseksi komissiota ja neuvostoa pyydetään laatimaan kertomus, jossa arvioidaan Mosambikin kanssa tehdyn kalastuspöytäkirjan soveltamisen tuloksia.

Kyseinen arviointikertomus laaditaan sekakomiteassa tämän pöytäkirjan 3 artiklan määräysten mukaisesti enintään vuoden kuluessa pöytäkirjan voimaantulosta.

Jos havaitaan, etteivät alakohtaisesta tuesta saadut tulokset ole budjetoidun ohjelman mukaisia, Euroopan komissio voi keskeyttää 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erityiskorvauksen maksamisen kokonaan tai osittain. Päätös voidaan kumota ja toimintoja jatkaa, jos edellä kuvattu tilanne ja olosuhteet palautuvat pöytäkirjan mukaisiksi.

Taloudellinen korvaus

Unioni maksaa vuosittain yhteensä 980 000 euroa tämän pöytäkirjan soveltamiskauden ajan.

Kalastuslisenssit myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on maksettu seuraavat määrät:

a.      vastineeksi Mosambikin kalastusalueelle pääsystä 520 000 euron vuosittainen määrä, joka vastaa 8 000 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää

b.      460 000 euron vuosittainen erityismäärä, joka osoitetaan Mosambikin alakohtaisen kalastus- ja meripolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

Jos EU:n alusten Mosambikin kalastusalueella pyytämien tonnikalasaaliiden kokonaismäärä ylittää 8 000 tonnia vuodessa, vuosittaisen taloudellisen korvauksen määrä on 65 euroa kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohti.

KEHITYSYHTEISTYÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.3.2012)

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan uuden pöytäkirjan tekemisestä
(18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Valmistelija: Gabriele Zimmer

PA_Leg_Consent

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2011. Uusi pöytäkirja kattaa kolmen vuoden ajanjakson alkaen siitä, kun neuvosto tekee päätöksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta.

Euroopan parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä pöytäkirjan tekemisen SEUT:n 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan nojalla.

Mosambik kuuluu vähiten kehittyneiden maiden ryhmään, vaikka sen BKT onkin noussut jatkuvasti viime vuosikymmenen aikana. Kehitysindikaattorit ovat parantuneet viime vuosien aikana, mutta useimmat vuosituhannen kehitystavoitteet jäävät saavuttamatta, elleivät Mosambikin hallitus ja kansainväliset rahoittajat vahvista sitoumuksiaan viiden seuraavan vuoden aikana. Hallituksen antamien tietojen mukaan kehitysavun osuus BKT:sta oli 10,7 prosenttia vuonna 2010. Kansainvälisten rahoittajien osuus valtion vuoden 2010 talousarvion rahoituksesta oli 47,8 prosenttia.

Noin 80 prosenttia väestöstä työskentelee maatalouden ja kalastuksen parissa. Kalastusalan osuus BKT:sta on noin 4 prosenttia ja vientituloista 13 prosenttia. Pienimuotoisen kalastuksen osuus Mosambikin kalastuksen kokonaistuotannosta on noin 85 prosenttia. Pienimuotoinen kalastus tarjoaa elannon suoraan tai välillisesti noin 300 000 henkilölle.

Tällä uudella pöytäkirjalla vähennetään kalastusmahdollisuuksia (nyt 75 kalastusalusta, kun edellisen pöytäkirjan soveltamisaikana kalastusaluksia oli 89) ja pyyntiponnistusta (nyt 8 000 tonnia, kun edellisen pöytäkirjan soveltamisaikana pyyntiponnistus oli 10 000 tonnia). Komissio vahvistaa ulkopuolisen asiantuntijan nykyisestä pöytäkirjasta tekemän jälkiarvioinnin perusteella, että tämä johtuu tarpeesta varmistaa nykyistä parempi tasapaino EU:n suorittamien maksujen ja EU:n kyseisellä kalastusvyöhykkeellä harjoittaman todellisen kalastustoiminnan välillä.

Taloudellinen korvaus on 2 940 000 euroa pöytäkirjan kolmen voimassaolovuoden aikana. Se jakautuu seuraavasti:

•     520 000 euron vuosittainen määrä, joka vastaa 8 000 tonnin vuotuista viitesaalismäärää 75 alukselle

•     460 000 euron vuosittainen määrä, joka vastaa EU:n Mosambikin kalastus- ja merenkulkupolitiikan tukemiseksi myöntämää lisärahoitusta.

Näin ollen Mosambikin tasavalta saa pyydetystä tonnikalasta 65 euroa tonnilta ja sen lisäksi kansallisen kalastusalan kehittämiseen tarkoitetun lisärahoitusosuuden sekä varustajien ennakot ja maksut.

Valmistelija pitää myönteisenä sitä, että uuden pöytäkirjan mukaisesti Mosambikin kalastusalaa ja merenkulkualaa tuetaan enemmän kuin edellisen pöytäkirjan soveltamisaikana (250 000 euron sijasta 460 000 euroa).

Mosambik on vastuussa Mosambikin kalastusalaa ja merenkulkua koskevan rahoitusosuuden hallinnoinnista, joka perustuu osapuolten määrittämiin tavoitteisiin sekä niiden saavuttamista koskeviin vuosittaisiin ja monivuotisiin ohjelmiin, jotka koskevat erityisesti kalavarojen moitteetonta hoitamista, Mosambikin toimivaltaisten viranomaisten harjoittaman tieteellisen tutkimuksen ja valvontakyvyn vahvistamista sekä kalastustuotteiden tuotanto-olosuhteiden parantamista, jotta voidaan lisätä Mosambikin osuutta sen oman talousvyöhykkeen kalavarojen hyödyntämisessä.

Tämä uusi pöytäkirja hyväksytään samanaikaisesti, kun Mosambikin hallitus hyväksyy uuden kalastuslain, jolla pyritään parantamaan kalastuksen kestävyyttä ja takaamaan kalavarojen nykyistä parempi huomioon ottaminen. Tällä vuodelta 1990 peräisin olevaa lakia muuttavalla lailla pyritään edistämään kalastusta täydentäviä toimia, kuten jalostusta.

Valmistelija katsoo, että pöytäkirjalla voidaan parantaa kalavarojen hoitoa ja säilyttämistä Mosambikin kansallisella tasolla laatimien ohjelmien täytäntöönpanoon myönnettävän taloudellisen tuen avulla.

Valmistelija pitää myönteisinä tämän uuden pöytäkirjan määräyksiä, joiden perusteella taloudellisen korvauksen maksaminen voidaan keskeyttää, jos ihmisoikeuksia ja demokraattisia periaatteita rikotaan ja jos Mosambik laiminlyö velvoitettaan edistää vastuullista ja kestävää kalastusta.

Valmistelija pitää myönteisenä paikallisten merimiesten työhönottoa ja palkkoja koskevia määräyksiä sekä merimiesten työolosuhteita ja oikeuksia koskevia määräyksiä, mutta katsoo, että tämän pöytäkirjan mukainen paikallisten merimiesten osuus EU:n kalastusalusten miehistöistä ei riitä takaamaan mosambikilaisten merimiesten työllisyystilanteen parantamista. Valmistelija pyytää sekakomiteaa ryhtymään käytännön toimiin lisätäkseen EU:n alusten käyntejä Mosambikin satamissa paikallisen työllisyyden parantamiseksi ILOn normeja noudattaen ja liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseksi.

Valmistelija katsoo, että sopimuksen 9 artiklan mukaisen sekakomitean olisi pyrittävä osoittamaan merkittävä osuus rahoituksesta Mosambikin kalastusalan ja merenkulun kehittämiseen, jotta voidaan kehittää kalastuksesta elantonsa saavan rannikkoväestön elinolosuhteita ja edistää paikallisten pienyritysten perustamista.

Valmistelija on huolissaan siitä, että kalastuskumppanuussopimuksen mukaisia kalastuspolitiikan tukitoimenpiteitä ei tarkasteltu ennen kuin kahden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta eikä niitä ilmeisesti sisällytetty valtion talousarviosta rahoitettaviin ja muiden kansainvälisten rahoittajien tukemiin kalastuspolitiikkaa koskeviin toimenpiteisiin. Valmistelija katsoo myös, että avoimuutta on lisättävä sekakomitean johtopäätösten ja pöytäkirjan 3 artiklan mukaisten monivuotisten alakohtaisten ohjelmien tulosten osalta.

Valmistelija on huolissaan jälkiarvioinnissa havaituista tapauksista, joissa saalisilmoituksia ei ole toimitettu valvontaviranomaisille pöytäkirjan vaatimusten mukaisesti. Valmistelija pyytää Mosambikin viranomaisia noudattamaan muiden kuin EU:n alusten osalta samaa avoimuuden tasoa, jota nykyinen kalastuskumppanuussopimus edellyttää EU:n aluksilta.

Lopuksi valmistelija katsoo, että uuden pöytäkirjan tekeminen on kummankin osapuolen edun mukaista, koska sillä jatkettaisiin Mosambikin ja EU:n välistä kumppanuutta.

******

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.

Kehitysyhteistyövaliokunta katsoo, että komission olisi otettava sopimuksen soveltamisen aikana asianmukaisesti huomioon seuraavat seikat:

a)  kokonaissaaliiden määrittämisessä ja ilmoittamisessa käytettävien menettelyiden avoimuutta on lisättävä ja toimenpiteitä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen estämiseksi on parannettava erityisesti tehostamalla Mosambikin tasavallan yksinomaisella talousvyöhykkeellä harjoitettavan kalastustoiminnan seuranta- ja valvontarakennetta, jotta voidaan varmistaa vastuullisen ja kestävän kalastuksen harjoittaminen;

b)  kestäviä kalastuskäytäntöjä on edistettävä varmistamalla, että kaikessa kalastuskumppanuussopimuksen nojalla harjoitettavassa kalastustoiminnassa noudatetaan samoja kestävyyskriteereitä kuin EU:n vesillä harjoitettavassa kalastustoiminnassa;

c)  EU:n alusten oikeutta hyödyntää kalavarojen ylijäämää on rajoitettava kestävän enimmäistuoton mukaisesti sen jälkeen, kun elintarviketurva on taattu ja paikallisväestön ravitsemustarpeet on tyydytetty; tätä varten komissiota pyydetään varmistamaan, että EU:n alukset kalastavat asianomaisten kalavarojen ylijäämästä ainoastaan sen, mitä Mosambikin kalastusalalla ei pystytä kalastamaan;

d)  sopimusjärjestelmässä ei saa olla sijaa korruptioepäilyille;

e)  paikallisviranomaisten vastuuvelvollisuutta on vahvistettava ja paikallisviranomaisten on myös varmistettava paikallisten kalastajien elinolojen parantaminen, paikallisen, kestävän ja pienimuotoisen kalastuksen ja kalanjalostusteollisuuden kehittäminen sekä ympäristö- ja terveysnormien noudattaminen;

f)   sopimuksen – ja erityisesti 3 artiklassa vahvistetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman – täytäntöönpanoa koskevat vuosittaiset kertomukset on laadittava ja toimitettava parlamentille ja neuvostolle sekä asetettava yleisön saataville, jotta edistetään avoimuutta ja varmistetaan, että alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen tarkoitettu rahoitus todella käytetään tähän tarkoitukseen ja että kalastuspolitiikka on johdonmukaista kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa;

g)  yksinoikeuslausekkeen henkeä ja sanamuotoa on noudatettava;

h)  on ryhdyttävä käytännön toimiin EU:n alusten käyntimäärien lisäämiseksi Mosambikin satamissa, millä parannetaan paikallista työllisyyttä ja liiketoimintamahdollisuuksia; erityisesti on toteutettava toimia, jotka tukevat jalostusteollisuutta ja alusten kapasiteettia, jotta voidaan auttaa Mosambikia hyödyntämään kalastusaluettaan itse;

i)   pintasiima-alusten sisällyttämistä pöytäkirjaan on tarkistettava, jotta voidaan varmistaa vastuullisen kalastuksen periaatteen noudattaminen ja välttää vaara, että aiheutetaan lajin kannalta kestämätöntä kuolleisuutta hai-, merilintu- ja kilpikonnakannoissa, jotka eivät ole kalastuksen kohteena.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (8.3.2012)

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan uuden pöytäkirjan tekemisestä
(18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Valmistelija: François Alfonsi

PA_Leg_Consent

LYHYET PERUSTELUT

Komissio neuvotteli neuvoston asiaankuuluvan valtuutuksen perusteella Euroopan unionin puolesta Mosambikin tasavallan kanssa Euroopan yhteisön ja Mosambikin tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen kuuluvan pöytäkirjan uusimisesta. Neuvottelujen tuloksena parafoitiin 2. kesäkuuta 2010 uusi pöytäkirja, joka kattaa kolmen vuoden ajanjakson alkaen siitä, kun neuvosto antaa päätöksen kyseisen pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta ja sen jälkeen kun nykyisen pöytäkirjan voimassaolo lakkaa 31. joulukuuta 2011.

Uusi pöytäkirja kattaa ajanjakson 1. tammikuuta 2012–31. joulukuuta 2014. Se luo puitteet EU:n laivaston kalastustoiminnalle, ja sen ansiosta varustajat voivat erityisesti edelleenkin saada kalastuslupia Mosambikin kalastusalueelle.

Uuden pöytäkirjan yhtenä tavoitteena on myös tiivistää EU:n ja Mosambikin

välistä yhteistyötä kestävän kalastuspolitiikan kehittämiseksi

ja Mosambikin kalastusalueen kalavarojen järkevän hyödyntämisen edistämiseksi.

Euroopan parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan nojalla.

Uuden pöytäkirjan mukainen taloudellinen korvaus on yhteensä 2 940 000 euroa koko ajanjaksolta. Se jakautuu seuraavasti: a) 520 000 euron vuosittainen määrä, joka vastaa 8 000 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää, ja b) 460 000 euron vuosittainen määrä, joka vastaa unionin Mosambikin kalastus- ja merenkulkupolitiikan tukemiseksi myöntämää lisärahoitusta. Unionin talousarviosta maksettava vuotuinen taloudellinen korvaus on näin ollen 980 000 euroa. Kalastusmahdollisuudet myönnetään EU:n laivaston 43 kurenuotta-alukselle ja 32 pitkäsiima-alukselle, eli yhteensä 75 alukselle.

Määrärahalaji

2012

2013

2014

Yhteensä €

Pääsy Mosambikin kalastusalueelle, 8 000 tonnia/vuosi

520 000 €

520 000 €

520 000 €

1 560 000 €

Mosambikin alakohtaisen kalastuksen ja merenkulkupoli-tiikan tukeminen

460 000 €

460 000 €

460 000 €

1 380 000 €

Hallintomenot

21 000 €

21 000 €

81 000 €

123 000 €

Muut hallinto- ja henkilöstömenot

74 000 €

74 000 €

74 000 €

222 000 €

YHTEENSÄ

1 075 000 €

1 075 000 €

1 135 000 €

3 285 000 €

******

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

8.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frédéric Daerden, Jan Mulder

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.4.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Diane Dodds, Barbara Matera, Antolín Sánchez Presedo