RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind stabilirea posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mozambic

25.4.2012 - (18059/2011 – C7‑0028/2012 – 2011/0378(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportoare: Dolores García-Hierro Caraballo

Procedură : 2011/0378(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0147/2012
Texte depuse :
A7-0147/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind stabilirea posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mozambic

(18059/2011 – C7‑0028/2012 – 2011/0378(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (18059/2011),

–   având în vedere noul proiect de protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Mozambic (18058/2011),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0028/2012),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A7-0147/2012),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  invită Comisia să transmită Parlamentului procesul-verbal și concluziile reuniunilor Comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din acord, precum și programul sectorial multianual menționat la articolul 3 din noul protocol și rezultatele corespunzătoare ale evaluărilor anuale; de asemenea, solicită Comisiei să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului în calitate de observatori la reuniunile Comitetului mixt și să prezinte Parlamentului și Consiliului, în ultimul an al aplicării noului protocol și înainte de deschiderea negocierilor de reînnoire a acestuia, un raport complet de evaluare a aplicării protocolului, fără restricții inutile privind accesul la acest document;

3.  solicită Comisiei și Consiliului, în cadrul competențelor lor respective, să informeze Parlamentul pe deplin, în mod cât mai prompt, în toate etapele procedurilor referitoare la noul protocol și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Mozambic.

EXPUNERE DE MOTIVE

Evaluarea noului protocol

Elementele principale ale noului protocol sunt descrise mai jos.

La 2 iunie, după negocieri lungi și dificile, s-a încheiat un nou protocol între Uniunea Europeană și Republica Mozambic. Acest protocol are o durată de trei ani (de la 1 ianuarie 2012 la 31 decembrie 2014) și prevede o contribuție de 980 000 EUR/an din bugetul Uniunii, din care se alocă 520 000 accesului navelor europene în zona de pescuit a Mozambicului și 460 000 sprijinului financiar pentru politica sectorială a Mozambicului.

Tonajul de referință utilizat pentru calculul drepturilor de acces a fost stabilit la 8 000 de tone pe an, ceea ce înseamnă o scădere față de protocolul anterior, având în vedere datele privind capturile în sezonul precedent. S-a permis accesul unui total de 75 de nave ale Uniunii, dintre care 43 sunt nave cu plasă-pungă și 32 nave cu paragate plutitoare. Statele membre interesate de aceste posibilități de pescuit sunt: Spania, Franța, Portugalia și Regatul Unit.

În temeiul mandatului primit de Consiliu, au fost incluse în cadrul protocolului niște clauze de condiționalitate pentru plățile anuale, în special cu privire la programarea sprijinului sectorial și la drepturile omului, putându-se suspenda aplicarea protocolului în cazul nerespectării acestora.

Anexa tehnică a protocolului a fost îmbunătățită notabil pentru a reflecta în special ultimele evoluții la nivelul legislației naționale mozambicane în domeniul pescuitului, precum și rezultatele negocierilor cu privire la elementele care au un impact financiar asupra armatorilor.

Aceste modificări se referă în mod specific la:

– creșterea cu aproximativ 20-25% a sumelor plătite de armatori (în noul protocol taxele se ridică la 5 100 EUR pentru navele cu plasă-pungă, 4 100 EUR pentru navele cu paragate de dimensiuni mari și respectiv 2 500 EUR pentru nave cu paragate de mai puțin de 250 TB);

– dispoziția privind licențele pentru navele de sprijin (3 580 USD pe an și pe navă);

– contribuția anuală de 300 EUR a armatorilor pentru crearea unui fond destinat observatorilor;

– obligația de a angaja marinari mozambicani pe navele europene (2 pe fiecare navă cu plasă-pungă și 1 pe fiecare navă cu paragate) cu o sancțiune (amendă) de 30 EUR pe zi și pe navă în cazul refuzării îmbarcării;

– obligația ca o treime din flota autorizată să pescuiască anual să facă obiectul unei inspecții într-un port mozambican înainte de a începe activitățile de pescuit. Totuși, navele interesate pot să aleagă locul și momentul realizării inspecției și să informeze autoritățile mozambicane cu 72 de ore înainte de aceasta;

– faptul că inspecția în port trebuie realizată într-un termen maxim de 24 de ore;

– introducerea unui jurnal de bord electronic pentru înregistrarea și comunicarea datelor privind capturile începând cu 1 iulie 2012, precum și la implicarea Institutului științific mozambican în circuitul administrativ al validării datelor privind capturile.

Este vorba despre modificări semnificative referitoare la îmbunătățirea gestionării controlului și a guvernanței activităților de pescuit în zona mozambicană. Alte măsuri, cum ar fi obligația de a angaja marinari mozambicani, urmăresc consolidarea efectelor economice directe asupra țării.

Acordul cu Mozambic este strategic, deoarece garantează continuitatea zonei de pescuit a flotei europene în Oceanul Indian și poate reprezenta o excelentă alternativă, având în vedere intensificarea fenomenelor de piraterie în alte zone economice exclusive aflate mai la nord.

Relațiile în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mozambic datează de foarte mult timp.

Primul acord de pescuit între cele două părți, care a intrat în vigoare în 1987, oferea armatorilor comunitari posibilități de pescuit pentru creveți și ton, în schimbul unei compensații financiare.

Acest nou protocol susține un pescuit responsabil și sustenabil și permite promovarea unei relații de cooperare bazate pe respectarea dispozițiilor legislative și de reglementare în domeniul pescuitului aflate în vigoare în Uniunea Europeană și în Mozambic.

Printre obiectivele CE și ale Mozambicului se prevede promovarea cooperării economice, științifice și tehnice în sectorul pescuitului și în toate sectoarele conexe, pentru a crea o cooperare care să facă posibilă dezvoltarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și o exploatare responsabilă a resurselor halieutice în interesul ambelor părți.

Se consideră că efortul de pescuit al CE în ZEE a Mozambicului va trebui să respecte evaluările adecvate ale stocurilor de ton, realizate pe baza unor criterii științifice, ca, de exemplu, rapoartele științifice anuale ale Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC).

Principalele elemente ale acordului

Contribuția financiară

Licențele de pescuit sunt valabile pentru un termen maxim de un an, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie al fiecărui an. Acestea se pot reînnoi.

Licențele de pescuit se eliberează după plata către autoritățile naționale competente a următoarelor sume:

a.      pentru accesul la zona economică exclusivă a Republicii Mozambic, o sumă anuală în valoare de 520 000 EUR, care corespunde unui tonaj de referință de 8 000 de tone pe an;

b.     o sumă specifică de 460 000 EUR pe an destinată sprijinirii și punerii în aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului și a politicii maritime a Republicii Mozambic.

În cazul în care cantitatea totală a capturilor de ton efectuate de navele UE în zona de pescuit a Republicii Mozambic depășește 8 000 de tone pe an, valoarea contribuției financiare anuale se majorează cu 65 EUR pentru fiecare tonă de captură suplimentară.

Îmbarcarea echipajului

Navele de pescuit oceanic de ton cu plasă-pungă ale UE trebuie să îmbarce cel puțin doi marinari mozambicani calificați per navă. Navele cu paragate trebuie să îmbarce cel puțin un marinar mozambican calificat per navă. Atunci când nu se iau la bord marinari mozambicani, armatorii navelor UE sunt obligați să plătească o sumă de 30 EUR per marinar și per navă.

Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică pe deplin echipajelor aflate la bordul navelor comunitare. Aceasta include, în special, libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă, precum și eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

Salariul nu poate fi mai mic decât salariul echipajelor navelor naționale și nici decât nivelul stabilit de OIM.

Observațiile raportoarei

Raportoarea recunoaște caracterul urgent al încheierii acordului și consideră pozitivă prezenta propunere, semnalând însă întârzierea nedorită cu care a fost prezentată.

În măsura în care aceasta poate contribui la aprofundarea cunoștințelor Comisiei pentru pescuit și ale Parlamentului European, se solicită Comisiei și Consiliului un raport care să evalueze rezultatele aplicării Protocolului privind pescuitul cu Republica Mozambic.

Acest raport de evaluare va fi realizat în cadrul Comitetului mixt după cum se prevede la articolul 3 din prezentul protocol, în termen de cel mult un an de la intrarea sa în vigoare.

În consecință, dacă rezultatele obținute cu ajutorul sprijinului pentru politica sectorială se dovedesc a fi inconsecvente, din punct de vedere material, cu programarea prevăzută în buget, Comisia Europeană poate suspenda, total sau parțial, plata contribuției specifice prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (b). Această măsură poate fi revocată și, prin urmare, pot fi reluate activitățile de îndată ce situația descrisă anterior și circumstanțele sale sunt remediate în conformitate cu protocolul.

Contribuția financiară

Suma totală de 980 000 EUR va fi plătită anual de Comunitate pe perioada aplicării prezentului protocol.

Licențele de pescuit se eliberează după plata către autoritățile naționale competente a următoarelor sume:

a.      pentru accesul la zona economică exclusivă a Republicii Mozambic, o sumă anuală în valoare de 520 000 EUR, care corespunde unui tonaj de referință de 8 000 de tone pe an;

b.     o sumă specifică de 460 000 EUR pe an destinată sprijinirii și punerii în aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului și a politicii maritime a Republicii Mozambic.

În cazul în care cantitatea totală a capturilor de ton efectuate de navele UE în zona de pescuit a Republicii Mozambic depășește 8 000 de tone pe an, valoarea contribuției financiare anuale se majorează cu 65 EUR pentru fiecare tonă de captură suplimentară.

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (28.3.2012)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind stabilirea posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mozambic

(18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Raportoare pentru aviz: Gabriele Zimmer

PA_Leg_Consent

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Protocolul la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mozambic a expirat la 31 decembrie 2011. Noul protocol va acoperi o perioadă de trei ani care începe odată cu adoptarea deciziei Consiliului privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului.

În conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din TFUE, Parlamentul European poate să aprobe sau să refuze să aprobe încheierea acestui protocol.

Republica Mozambic se numără printre țările cel mai puțin dezvoltate, în ciuda creșterii susținute a PIB-ului de-a lungul ultimului deceniu. Indicii de dezvoltare s-au îmbunătățit în ultimii ani, dar cele mai multe dintre Obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu vor putea fi atinse dacă guvernul și donatorii nu își intensifică eforturile în următorii cinci ani. Potrivit datelor furnizate de guvern, ajutoarele acordate reprezentau 10,7% din PIB în 2010. Donatorii au finanțat 47,8% din bugetul guvernului în 2010.

Aproape 80% din populație lucrează în agricultură sau pescuit. Sectorul pescuitului are o contribuție de circa 4% la PIB și reprezintă 13% din veniturile din export. Aproape 85% din totalul producției de pește din Mozambic provine de la pescarii artizanali. Pescuitul la scară mică asigură traiul, direct sau indirect, pentru circa 300 000 de persoane.

Noul protocol reduce posibilitățile de pescuit (75 de vase de pescuit față de 89 în protocolul precedent) și efortul de pescuit (8 000 de tone față de 10 000 de tone în protocolul precedent). Comisia, pe baza concluziilor evaluării ex post a protocolului actual realizate de un contractant extern, afirmă că această reducere se datorează necesității de a asigura un echilibru mai bun între plățile UE și activitatea de pescuit efectivă din zonă.

Contribuția financiară se ridică la 2 940 000 EUR pentru cei trei ani de valabilitate a acestui protocol. Această sumă reprezintă:

· 520 000 EUR pe an, echivalentul unui tonaj de referință de 8 000 de tone pentru 75 de nave;

· 460 000 EUR pe an, echivalentul unui pachet suplimentar furnizat de UE pentru a sprijini activitățile de pescuit și politica maritimă a Mozambicului.

Republica Mozambic primește astfel 65 EUR pe tona de ton capturat plus fonduri suplimentare pentru dezvoltarea sectorului de pescuit național, precum și avansuri și speze plătite de armatori.

Raportoarea salută faptul că suma alocată în temeiul noului protocol pentru a susține activitățile de pescuit și politica maritimă ale Mozambicului este mai mare (460 000 EUR, față de 250 000) decât în protocolul precedent.

Mozambic este responsabil de administrarea pachetului bugetar menit să susțină activitățile de pescuit și politica maritimă ale Mozambicului, pornind de la identificarea de către cele două părți a obiectivelor ce trebuie atinse și a programelor anuale și multianuale în vederea atingerii lor, îndeosebi în ceea ce privește gestionarea corespunzătoare a resurselor piscicole, consolidarea cercetării științifice și a capacității de monitorizare a autorităților competente din Mozambic, și îmbunătățirea condițiilor de producție pentru produsele obținut din pescuit pentru a mări implicarea Mozambicului în exploatarea zonelor sale de pescuit din cadrul propriei ZEE.

Acest nou protocol va coincide cu aprobarea de către cabinetul mozambican a unei legi a pescuitului ce urmărește creșterea sustenabilității pescuitului și respectarea cu mai multă seriozitate a resurselor piscicole. Legea, care își propune revizuirea din temelii a legii pescuitului din 1990, urmărește încurajarea activităților complementare pescuitului, precum procesarea.

Raportoarea consideră că protocolul poate contribui la mai buna gestionare și conservare a resurselor halieutice, prin sprijinul financiar în favoarea implementării programelor adoptate la nivel național de către Mozambic.

Raportoarea salută noile dispoziții din acest protocol care prevăd posibilitatea de a suspenda contribuția financiară în caz de încălcare a drepturilor omului și a principiilor democratice și dacă Mozambicul nu face eforturi în direcția unui pescuit responsabil și sustenabil.

Raportoarea salută propunerile legate de îmbarcarea marinarilor locali și de salariile, condițiile de lucru și drepturile aferente dar consideră că numărul marinarilor locali la bordul navelor UE autorizat de prezentul protocol este insuficient pentru a aduce o contribuție efectivă la ameliorarea situației locurilor de muncă pentru marinarii mozambicani. Raportoarea invită comitetul mixt să facă pași concreți pentru a mări numărul de apeluri de îmbarcare din porturile din Mozambic, mărind, astfel, numărul de locuri de muncă la nivel local, ceea ce ar trebui să fie în acord cu standardele OIM și cu oportunitățile de afaceri.

Raportoarea este de opinie că comitetul mixt prevăzut la articolul 9 din Acord ar trebui să se străduiască să aloce o cotă rezonabilă din pachetul bugetar pentru a sprijini activitățile de pescuit și politica maritimă ale Mozambicului pentru dezvoltarea populațiilor de coastă care trăiesc de pe urma pescuitului și crearea de întreprinderi mici la nivel local.

Raportoarea este îngrijorată de faptul că măsurile de suport al politicilor sub egida APP nu au fost luate în considerare timp de aproape doi ani de la semnarea acordului și se pare că nu au fost integrate într-o rețea mai amplă de măsuri în domeniul politicii pescuitului susținute de la bugetul de stat și de donatorii internaționali. Raportoarea mai consideră că este nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește concluziile reuniunilor comitetului mixt și rezultatele programului sectorial multianual descris la articolul 3 din Protocol.

Raportoarea este preocupată de netransmiterea rapoartelor de captură în conformitate cu Protocolul, după cum a reieșit din evaluarea ex post. În sfârșit, raportoarea ar dori să ceară autorităților mozambicane același nivel de transparență în legătură cu aranjamentele privind accesul navelor din afara UE ca și cel asigurat pentru navele UE în cadrul actualului APP.

În concluzie, raportoarea pentru aviz consideră că este în interesul ambelor părți să încheie un nou protocol care să prelungească parteneriatul dintre Mozambic și UE.

******

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.

Comisia pentru dezvoltare consideră că Comisia ar trebui să țină în mod corespunzător seama de următoarele puncte în aplicarea acordului:

(a) ar trebui îmbunătățită transparența procedurilor de identificare și declarare a capturilor totale, precum și măsurile de prevenire a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, în special prin îmbunătățirea infrastructurii de monitorizare și control al activităților de pescuit din zona economică exclusivă a Republicii Mozambic, asigurându-se, astfel, caracterul responsabil și durabil al activităților de pescuit;

(b) ar trebui promovate practicile de pescuit sustenabile, garantându-se că toate activitățile de pescuit care intră sub incidența Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului îndeplinesc aceleași criterii de sustenabilitate pe care le îndeplinesc activitățile de pescuit în apele UE;

(c) accesul navelor UE la surplusul de resurse halieutice ar trebui limitat în virtutea principiului randamentului maxim durabil după ce a fost asigurată securitatea alimentară și după satisfacerea nevoilor populației locale; în acest scop, solicită Comisiei să se asigure că navele UE nu capturează decât surplusul de stocuri de pește care nu poate fi capturat de sectorul pescuitului din Mozambic;

(d) integritatea întregului mecanism al acordului, în ceea ce privește problemele de corupție, ar trebui să fie indiscutabilă;

(e) răspunderea publică a autorităților locale ar trebui întărită, iar acestea trebuie să garanteze inclusiv îmbunătățirea condițiilor de viață ale pescarilor locali, dezvoltarea durabilă a pescuitului artizanal la nivel local și a industriei locale de prelucrare a peștelui, precum și respectarea standardelor de mediu și de sănătate;

(f) pentru promovarea transparenței și pentru a se asigura faptul că bugetul de susținere a politicii sectoriale în domeniul pescuitului este folosit într-adevăr în acest scop, precum și pentru a asigura coerența politicii pentru dezvoltare, ar trebui elaborate și prezentate Parlamentului European și Consiliului rapoarte anuale privind punerea în aplicare a acordului, în special a programului sectorial multianual prevăzut la articolul 3 din protocol, care să fie puse la dispoziția publicului;

(g) ar trebui asigurată respectarea spiritului și literei clauzei de exclusivitate;

(h) ar trebui să se facă pași concreți pentru a mări numărul escalelor efectuate de navele UE în porturile din Mozambic, mărind, astfel, numărul de locuri de muncă și oportunitățile de afaceri la nivel local. În special, ar trebui depuse eforturi pentru a susține industria de prelucrare și capacitățile flotei pentru a ajuta Mozambicul să își exploateze zona de pescuit prin mijloace proprii;

(i) includerea pescuitului cu paragate de suprafață în protocol ar trebui revizuită pentru a asigura conformitatea cu principiul pescuitului responsabil și pentru a evita riscul de a provoca mortalitatea nesustenabilă a speciilor de rechini care nu sunt vizate pentru capturare, a păsărilor de mare și a populațiilor de țestoase.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Crețu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia

AVIZ al Comisiei pentru bugete (8.3.2012)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind stabilirea posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mozambic

(18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Raportor: François Alfonsi

PA_Leg_Consent

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pe baza mandatului acordat Comisiei de către Consiliu, Comisia a desfășurat negocieri cu Republica Mozambic, în numele Uniunii Europene, în vederea reînnoirii Protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mozambic. Ca urmare a acestor negocieri a fost parafat, la 2 iunie 2011, un nou protocol pentru o perioadă de trei ani care începe odată cu adoptarea deciziei Consiliului privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului și după expirarea protocolului actual la 31 decembrie 2011.

Noul protocol acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2014. Acesta va oferi un cadru pentru activitățile de pescuit ale flotei europene și, în special, va permite armatorilor să obțină în continuare autorizații de pescuit în zona de pescuit a Republicii Mozambic.

În plus, unul dintre obiectivele noului protocol este consolidarea cooperării dintre UE și Mozambic în ceea ce privește promovarea dezvoltării unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și exploatarea rațională a resurselor piscicole în zona de pescuit a Mozambicului.

În conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European poate să își dea aprobarea sau să o refuze.

Noul protocol prevede o contribuție financiară de 2 940 000 EUR pentru întreaga perioadă. Această sumă constă din: (a) 520 000 EUR pe an corespunzând unui tonaj anual de referință de 8 000 tone și (b) 460 000 EUR pe an corespunzând cuantumului suplimentar plătit de Uniune în vederea sprijinirii activităților de pescuit și a politicii maritime ale Republicii Mozambic. Prin urmare, contribuția financiară anuală care urmează să fie plătită de la bugetul Uniunii este de 980 000 EUR. Posibilitățile de pescuit pentru navele europene de pescuit ton vor fi disponibile pentru 43 de nave cu plasă-pungă și pentru 32 de nave cu paragate, adică pentru un total de 75 de nave.

Natura cheltuielilor

2012

2013

2014

Total EUR

Acces la zona de pescuit a Mozambicului pentru 8 000 t per an

520 000€

520 000€

520 000€

1 560 000€

Sprijin pentru politica sectorială în domeniul pescuitului și politica maritimă ale Mozambicului

460 000€

460 000€

460 000€

1 380 000€

Cheltuieli administrative

21 000€

21 000€

81 000€

123 000€

Alte cheltuieli administrative și resurse umane

74 000€

74 000€

74 000€

222 000€

TOTAL

1 075 000€

1 075 000€

1 135 000€

3 285 000€

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

8.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

Frédéric Daerden, Jan Mulder

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.4.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Diane Dodds, Barbara Matera, Antolín Sánchez Presedo