PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Mozambik

25.4.2012 - (18059/2011 – C7‑0028/2012 – 2011/0378(NLE)) - ***

Odbor za ribištvo
Poročevalka: Dolores García-Hierro Caraballo

Postopek : 2011/0378(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0147/2012
Predložena besedila :
A7-0147/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Mozambik

(18059/2011 – C7‑0028/2012 – 2011/0378(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (18059/2011),

–   ob upoštevanju osnutka Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Mozambik (18058/2011),

–   ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7‑0028/2012),

–   ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo in mnenj Odbora za razvoj ter Odbora za proračun (A7-0147/2012),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje zapisnike in sklepe sej skupnega odbora iz člena 9 sporazuma ter večletni sektorski program iz člena 3 novega protokola in s tem povezane letne ocene; Komisijo poziva tudi, naj predstavnikom Parlamenta omogoči sodelovanje na sejah skupnega odbora v vlogi opazovalcev in naj v zadnjem letu veljavnosti novega protokola ter pred začetkom pogajanj o njegovi obnovitvi Parlamentu in Svetu predstavi izčrpno poročilo o oceni njegove uporabe brez nepotrebnega omejevanja dostopa do dokumenta;

3.  poziva Komisijo in Svet, naj v skladu s členom 13(2) Pogodbe o Evropski uniji in členom 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v okviru svojih pristojnosti Parlament hitro in izčrpno obveščata o vseh fazah postopka, povezanega z novim protokolom in njegovim podaljšanjem;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republiki Mozambik.

OBRAZLOŽITEV

Ocena novega protokola

Glavni elementi novega protokola so:

2. junija je bil po zaključku dolgotrajnih in težavnih pogajanj sklenjen nov protokol med Evropsko unijo in Republiko Mozambik. Protokol bo veljal tri leta (od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2014) in določa prispevek iz proračuna Unije v višini 980 000 EUR letno, od česar bo 520 000 EUR namenjenih dostopu plovil EU na ribolovno območje Mozambika, 460 000 EUR pa podpori sektorski politiki te države.

Referenčna tonaža za izračun pravic do dostopa je bila določena na 8.000 ton letno, kar pomeni znižanje v primerjavi s prejšnjim protokolom ob upoštevanju podatkov o ulovu iz predhodne sezone. Skupaj se dovoli dostop 75 plovilom Unije, od katerih je 43 plovil z zaporno plavarico in 32 s površinskim parangalom. Države članice, ki jih zanimajo takšne ribolovne možnosti so: Španija, Francija, Portugalska in Združeno kraljestvo.

V skladu s pooblastili Sveta je bilo protokolu dodanih več pogojnih klavzul o letnem plačilu, zlasti o spoštovanju programa sektorske podpore in človekovih pravic, pri čemer se izvajanje protokola zaradi nespoštovanja teh klavzul lahko začasno prekine.

Tehnična priloga k protokolu je bistveno izboljšana, in sicer upošteva zlasti zadnje spremembe mozambiške nacionalne zakonodaje na področju ribištva ter izide pogajanj o elementih, ki bi lahko imeli finančne posledice za lastnike plovil.

Konkretno so te spremembe naslednje:

zvišanje za skoraj 20–25 % za uvoze, ki jih plačajo lastniki ladij (v novem protokolu znašajo pristojbine 5100 EUR za plovila z zaporno plavarico, 4100 EUR za velika plovila za ribolov s površinskim parangalom in 2500 EUR za plovila s površinskimi parangalom, manjša od 250 BT);

določba o dovoljenjih za podporna plovila (3580 USD na plovilo letno);

letni prispevek lastnikov plovil v višini 300 EUR za ustanovitev sklada, namenjenega opazovalcem;

obveznost zaposlovanja mozambiških mornarjev na evropskih plovilih (po dva na plovilih z zaporno plavarico in po eden na plovilih s površinskim parangalom); če se ne dovoli vkrcanje, je predvidena kazen 30 EUR na dan na plovilo;

obveznost, da je tretjina flote, ki ima vsako leto dovoljenje za ribolov, pred začetkom ribolovnih dejavnosti inšpekcijsko pregledana v enem od mozambiških pristanišč; kljub temu lahko zadevna plovila izberejo kraj in čas inšpekcijskega pregleda in odločitev sporočijo mozambiškim organom 72 ur vnaprej;

inšpekcijski pregledi v pristanišču morajo potekati v roku 24 ur;

uvedba elektronskega ribolovnega dnevnika za beleženje in sporočanje podatkov o ulovu 1. julija 2012 ter sodelovanje znanstvenega instituta Mozambika v upravnem postopku potrjevanja podatkov o ulovu.

To so pomembne spremembe, katerih namen je boljši nadzor in upravljanje ribolovnih dejavnosti v mozambiških vodah. Cilj drugih ukrepov, na primer obveznosti zaposlovanja mozambiških mornarjev, je povečati neposredne gospodarske učinke za državo.

Sporazum z Mozambikom je strateškega pomena, ker evropski floti še naprej zagotavlja ribolovno območje v Indijskem oceanu, in bi lahko bil odlična nadomestna rešitev za severnejše izključne ekonomske cone, kjer so vse pogostejši primeri piratstva.

Odnosi na področju ribištva med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik imajo dolgo zgodovino.

Prvi sporazum o ribolovu med obema pogodbenicama, ki je začel veljati leta 1987, je lastnikom plovil nudil možnosti ribolova kozic in tunov v zameno za finančno nadomestilo.

Novi protokol podpira odgovorni in trajnostni ribolov ter omogoča razvoj partnerskih odnosov, ki temeljijo na spoštovanju zakonodajnih in ureditvenih predpisov, veljavnih na področju ribištva v Evropski uniji in Mozambiku.

Cilji Evropske unije in Mozambika so še posebej spodbujanje gospodarskega, znanstvenega in tehničnega sodelovanja v ribiškem in z njim povezanih sektorjih, da se v interesu obeh pogodbenic oblikuje partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov.

Določeno je, da mora biti ribolovni napor Unije v izključni ekonomski coni Mozambika v skladu z ustrezno oceno staleža tunov, ki temelji na znanstvenih merilih, vključno z letnimi znanstvenimi poročili, ki jih izvaja Komisija za tune v Indijskem oceanu (IOTC).

Glavni elementi sporazuma

Finančni prispevek

Ribolovna dovoljenja so veljavna največ leto dni, od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta. Lahko se jih podaljša.

Ribolovna dovoljenja se izdajo po plačilu naslednjih standardnih zneskov pristojnim nacionalnim organom:

a.      letni znesek v višini 520 000 EUR za dostop do ribolovnega območja Mozambika, kar ustreza referenčni tonaži 8000 ton na leto, in

b.     posebni znesek v višini 460 000 EUR na leto za podporo in izvajanje sektorske ribiške in pomorske politike Mozambika.

Če skupna količina tuna, ki jo ulovijo plovila Evropske unije na ribolovnem območju Mozambika, presega 8000 ton na leto, znesek letnega finančnega prispevka za pravice do dostopa znaša 65 EUR za vsako dodatno tono ulova.

Zaposlovanje mornarjev

Oceanska plovila EU za ribolov tuna s plavarico zaposlijo najmanj dva usposobljena mozambiška mornarja na plovilo. Plovila s parangalom zaposlijo najmanj enega usposobljenega mozambiškega mornarja na plovilo. Kadar se iz kakršnega koli razloga ne zaposli noben mozambiški mornar, morajo lastniki ladij EU plačati pavšalni znesek v 30 EUR na mornarja na plovilo.

Za mornarje, ki jih zaposlijo plovila Unije, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in poklicu.

Plača ne sme biti nižja od plače članov posadk nacionalnih plovil in mora upoštevati standarde ILO.

Pripombe poročevalke

Poročevalka priznava, da je sklenitev sporazuma nujna, in izraža strinjanje s sedanjim predlogom, čeprav obžaluje, da je bil pripravljen z nenamerno zamudo.

Da bi Odbor za ribištvo in Evropski parlament lahko dobila več podatkov, se od Komisije in Sveta zahteva, da predstavita poročilo o oceni rezultatov izvajanja protokola o ribolovu z Mozambikom.

Poročilo o oceni se pripravi v okviru skupnega odbora iz člena 3 sedanjega protokola najkasneje v enem letu od njegovega začetka veljave.

Če se ugotovi, da se rezultati podpore sektorski politiki bistveno razlikujejo od predvidenega načrtovanja programov, Evropska komisija lahko delno ali v celoti ustavi izplačilo zneska iz člena 2(2) točka b). Možno bo torej prekiniti takšno stanje in ponovno začeti z dejavnostmi, da se zagotovi ponovna vzpostavitev stanja in pogojev v skladu s protokolom.

Finančni prispevek

V obdobju uporabe sedanjega protokola Unija vsako leto plača skupni znesek 980 000 EUR.

Ribolovna dovoljenja se izdajo po plačilu naslednjih standardnih zneskov pristojnim nacionalnim organom:

a.      letni znesek v višini 520 000 EUR za dostop do ribolovnega območja Mozambika, kar ustreza referenčni tonaži 8000 ton na leto, in

b.     posebni znesek v višini 460 000 EUR na leto za podporo in izvajanje sektorske ribiške in pomorske politike Mozambika.

Če skupna količina tuna, ki jo ulovijo plovila Evropske unije na ribolovnem območju Mozambika, presega 8000 ton na leto, znesek letnega finančnega prispevka za pravice do dostopa znaša 65 EUR za vsako dodatno tono ulova.

MNENJE Odbora za razvoj (28.3.2012                                                                    )

za Odbor za ribištvo

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi novega protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mozambik o partnerstvu v ribiškem sektorju
(18059/2011 – C7–0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Pripravljavka mnenja: Gabriele Zimmer

PA_Leg_Consent

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Protokol k Sporazumu o ribištvu med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik je prenehal veljati 31. decembra 2011. Novi protokol bo zajemal triletno obdobje od sprejetja sklepa Sveta o podpisu protokola in začasni uporabi.

Evropski parlament lahko v skladu s členom 43(2) in členom 218(6)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije odobri ali zavrne sklenitev protokola.

Mozambik kljub nepretrgani rasti BDP v zadnjem desetletju sodi med najmanj razvite države. V zadnjih letih so se izboljšali razvojni kazalniki, vendar večine razvojnih ciljev tisočletja ne bo mogoče doseči brez večjih zavez vlade in donatorjev v naslednjih petih letih. Po vladnih podatkih so v letu 2010 zneski pomoči predstavljali 10,7 % BDP. Donatorji so v letu 2010 še vedno financirali 47,8 % vladnega proračuna.

Okrog 80 % prebivalstva dela v kmetijstvu ali ribištvu. Ribiški sektor prispeva približno 4 % BDP in predstavlja 13 % dohodka od izvoza. Približno 85 % celotne ribiške proizvodnje Mozambika prihaja od malih ribičev. Mali ribolov posredno ali neposredno zagotavlja preživetje približno 300 000 ljudem.

Novi protokol zmanjšuje ribolovne možnosti (75 ribiških plovil v primerjavi z 89 plovili v predhodnem protokolu) in ribolovni napor (8000 ton v primerjavi z 10 000 tonami v prejšnjem protokolu). Komisija na podlagi ugotovitev naknadne ocene sedanjega protokola, naročene pri zunanjem izvajalcu, potrjuje, da je do tega prišlo zaradi vzpostavljanja boljšega ravnovesja med plačili EU in njeno dejansko ribolovno dejavnostjo na tem območju.

Finančni prispevek v času triletne veljavnosti tega protokola znaša 2 940 000 EUR. Ta znesek obsega:

· 520 000 EUR letno, kar ustreza letni referenčni tonaži 8000 ton za 75 plovil,

· 460 000 EUR letno, kar ustreza dodatnemu znesku, ki ga Unija plača za podporo ribiški in pomorski politiki Mozambika.

Republika Mozambik tako prejme 65 EUR na tono ulovljenega tuna in dodatna sredstva za razvoj nacionalnega ribiškega sektorja, pa tudi predplačila in pristojbine, ki jih plačajo lastniki ladij.

Pripravljavka mnenja pozdravlja višji znesek, ki ga novi protokol določa za podporo ribiške in pomorske politike Mozambika v primerjavi s prejšnjim protokolom (460 000 EUR v primerjavi z 250 000 EUR).

Mozambik je odgovoren za upravljanje sredstev za podporo svoje ribiške in pomorske politike, kar temelji na zastavljenih ciljih, ki sta jih opredelili pogodbenici, ter letnem in večletnem načrtovanju za njihovo uresničitev, zlasti glede smotrnega upravljanja ribolovnih virov, krepitve znanstvenih raziskav in nadzornih zmogljivosti pristojnih organov Mozambika ter izboljšanja proizvodnih pogojev za ribiške proizvode, s čimer bi bil Mozambik bolj vključen v izkoriščanje lastnega ribištva v izključni ekonomski coni.

Novi protokol bo sovpadal s sprejetjem zakona o ribištvu s strani mozambiške vlade, katerega namen je vzpostaviti bolj trajnostno ribištvo in zagotoviti odgovornejše ravnanje z ribolovnimi viri. Zakon, ki spreminja zakon o ribištvu iz leta 1990, spodbuja dopolnilne dejavnosti ribištva, kot je predelava.

Po mnenju pripravljavke lahko protokol prispeva k boljšemu upravljanju in ohranjanju ribolovnih virov prek finančne podpore za izvajanje programov, ki jih je Mozambik sprejel na nacionalni ravni.

Pripravljavka mnenja pozdravlja nove določbe tega protokola, po katerih je mogoče izplačilo finančnega prispevka preklicati v primerih kršitev človekovih pravic in demokratičnih načel ter če si Mozambik ne bo prizadeval za odgovorno in trajnostno ribištvo.

Pripravljavka pozdravlja določbe o zaposlovanju lokalnih mornarjev ter o plačah, delovnih pogojih in pravicah, ki jih imajo, vendar meni, da je število lokalnih mornarjev na plovilih EU, dovoljenih s tem protokolom, premajhno, da bi se dejansko povečala zaposlenost med mozambiškimi mornarji. Pripravljavka mnenja poziva skupni odbor, naj uvede praktične ukrepe za povečanje števila obiskov plovil EU v mozambiških pristaniščih, s čimer bi povečali lokalno zaposlenost, skladno s standardi Mednarodne organizacije dela, ter poslovne priložnosti.

Po mnenju pripravljavke bi si moral skupni odbor iz člena 9 sporazuma prizadevati, da se pravičen delež sredstev za podporo ribiški in pomorski politiki Mozambika nameni za razvoj obalnega prebivalstva, ki se preživlja z ribištvom, in ustanavljanju malih podjetij na lokalni ravni.

Pripravljavka je zaskrbljena, ker se v skoraj dveh letih veljavnosti sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju v njegovem okviru niso obravnavali politični podporni ukrepi, ki očitno tudi niso bili vključeni v širši okvir ukrepov ribiške politike, ki jih podpirajo državni proračun in drugi mednarodni donatorji. Po mnenju pripravljavke je potrebne tudi več preglednosti pri sklepih sej skupnega odbora ter pri rezultatih večletnega sektorskega programa iz člena 3 protokola.

Pripravljavka je zaskrbljena zaradi ugotovitve v naknadni oceni, da niso bila predložena poročila o ulovu, kot določa protokol. Končno bi pripravljavka pozvala mozambiške oblasti k enaki ravni preglednosti pri ureditvi dostopa za plovila nečlanic EU, kot jo sedanji sporazum o partnerstvu določa za plovila EU.

Za zaključek pripravljavka meni, da je sklenitev novega protokola, s katerim se bo podaljšalo partnerstvo med Mozambikom in EU, v interesu obeh pogodbenic.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da Parlamentu priporoči odobritev tega protokola.

Odbor za razvoj meni, da bi morala Komisija pri izvajanju sporazuma ustrezno upoštevati naslednje točke:

(a) izboljšati bi bilo treba preglednost postopkov za ugotavljanje skupnega ulova in poročanje o njem ter ukrepe za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, zlasti z izboljšanjem infrastrukture za spremljanje in nadzor ribolovnih dejavnosti v izključni ekonomski coni Republike Mozambik, s čimer bi zagotovili odgovoren in trajnosten ribolov;

(b) spodbujati je treba trajnostne ribolovne prakse tako, da vse ribolovne dejavnosti v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju izpolnjujejo enaka trajnostna merila kot ribolovne dejavnosti v vodah EU;

(c) za plovila EU je treba omejiti dostop do presežka ribolovnih virov glede na največji trajnostni donos, pri čemer se najprej zagotovi prehranska varnost in zadovoljijo prehrambne potrebe lokalnega prebivalstva; Komisija naj zato zagotovi, da bodo plovila EU lovila le presežek ustreznih ribjih staležev, ki ga ribiški sektor Mozambika ne more uloviti;

(d) poštenost celotnega sistema sporazuma glede korupcije mora biti neoporečna;

(e) okrepiti je treba odgovornost lokalne vlade, ki mora tudi zagotavljati izboljšanje življenjskih razmer za lokalne ribiče, razvoj trajnostnega neindustrijskega ribištva in ribiške predelovalne industrije ter spoštovanje okoljskih in zdravstvenih standardov;

(f) pripraviti je treba letna poročila o izvajanju sporazuma, zlasti večletnega sektorskega programa iz člena 3 protokola, jih predložiti Parlamentu in Svetu in javno objaviti, da se poveča preglednost in zagotovi, da bodo sredstva za podporo sektorski ribiški politiki dejansko uporabljena v ta namen ter da se zagotovi usklajenost politik za razvoj;

(g) spoštovati je treba duh in črko klavzule o ekskluzivnosti;

(h) potrebni so praktični ukrepi za povečanje števila obiskov plovil EU v mozambiških pristaniščih, s čimer bi povečali lokalno zaposlenost in poslovne priložnosti. zlasti si je treba prizadevati za podporo predelovalni industriji in zmogljivostim flote, da bi Mozambik lahko sam izkoriščal svoje ribolovno območje;

(i) pregledati je treba vključitev plovil s površinskim parangalom v protokol, saj je treba zagotoviti skladnost z načelom odgovornega ribištva in preprečiti netrajnostno umrljivost neciljnih vrst morskih psov, morskih ptic in želv.

******

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

27.3.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia

MNENJE Odbora za proračun (8.3.2012)

za Odbor za ribištvo

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi novega protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mozambik o partnerstvu v ribiškem sektorju
(18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Pripravljavec mnenja: François Alfonsi

PA_Leg_Consent

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija se je na podlagi ustreznega pooblastila Sveta v imenu Evropske unije pogajala z Republiko Mozambik o obnovitvi protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik o partnerstvu v ribiškem sektorju. Po teh pogajanjih je bil 2. junija 2010 parafiran nov protokol, ki se nanaša na tri leta od sprejetja sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi protokola ter po izteku veljavnega protokola 31. decembra 2011.

Novi protokol zajema obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2014 in določa okvir za ribolovne dejavnosti evropske flote, zlasti pa bo lastnikom plovil omogočil nadaljnje pridobivanje dovoljenj za ribolov na ribolovnem območju Mozambika.

Poleg tega je eden od ciljev novega protokola okrepiti sodelovanje med EU in Mozambikom pri spodbujanju razvoja trajnostne ribiške politike in preudarnega izkoriščanja ribolovnih virov na ribolovnem območju Mozambika.

Evropski parlament lahko v skladu s členom 43(2) in členom 218(6)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije odobri ali zavrne sklenitev protokola.

Novi protokol določa, da skupni finančni prispevek za celotno obdobje znaša 2 940 000 EUR. Ta znesek obsega: a) 520 000 EUR letno, kar ustreza letni referenčni tonaži 8 000 ton, in b) 460 000 EUR letno, kar ustreza dodatnemu znesku, ki ga Unija plača za podporo ribiške in pomorske politike Mozambika. Letni finančni prispevek, ki se izplača iz proračuna Unije, znaša torej 980 000 EUR. Ribolovne možnosti za floto Unije za ribolov tuna bodo na voljo 43 plovilom z zaporno plavarico in 32 plovilom s parangalom, skupno 75 plovilom.

Vrsta odhodkov

2012

2013

2014

Skupaj EUR

Dostop do ribolovnega območja Mozambika za 8 000 ton letno

520 000€

520 000€

520 000€

1 560 000€

Podpora sektorski ribiški in pomorski politiki Mozambika

460 000€

460 000€

460 000€

1 380 000€

Upravni odhodki

21 000€

21 000€

81 000€

123 000€

Drugi upravni odhodki in kadrovske zadeve

74 000€

74 000€

74 000€

222 000€

SKUPAJ

1 075 000€

1 075 000€

1 135 000€

3 285 000€

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da Parlamentu priporoči, naj da svojo odobritev.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

8.3.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frédéric Daerden, Jan Mulder

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

24.4.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Diane Dodds, Barbara Matera, Antolín Sánchez Presedo