Betänkande - A7-0147/2012Betänkande
A7-0147/2012

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique

25.4.2012 - (18059/2011 – C7‑0028/2012 – 2011/0378(NLE)) - ***

Fiskeriutskottet
Föredragande: Dolores García-Hierro Caraballo

Förfarande : 2011/0378(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0147/2012
Ingivna texter :
A7-0147/2012
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique

(18059/2011 – C7‑0028/2012 – 2011/0378(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (18059/2011),

–   med beaktande av utkastet till nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique (18058/2011),

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0028/2012),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A7-0147/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet protokollen och slutsatserna från de möten som hållits i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet samt det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 3 i det nya protokollet och resultaten av den gemensamma kommitténs årliga utvärderingar. Parlamentet uppmanar även kommissionen att underlätta för företrädare för parlamentet att delta som observatörer vid mötena i den gemensamma kommittén, och att under det nya protokollets sista tillämpningsår och innan förhandlingar inleds om ett förnyande av protokollet förelägga parlamentet och rådet en heltäckande rapport om protokollets tillämpning, utan att i onödan begränsa tillgången till denna handling.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för sina respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av förfarandet avseende det nya protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Moçambique.

MOTIVERING

Analys av det nya protokollet

Huvudinnehållet i det nya protokollet anges nedan:

Den 2 juni, efter långa och besvärliga förhandlingar, ingicks ett nytt protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Moçambique. Enligt protokollet, som har en giltighetstid på tre år (från den 1 januari 2012 till den 31 december 2014), ska EU ur sin budget årligen betala ut 980 000 euro, av vilka 520 000 euro avser europeiska fartygs tillträde till Moçambiques fiskezon och 460 000 euro stöd till Moçambiques fiskeripolitik.

Den referensfångstmängd som har använts för att beräkna tillträdesavgifterna har fastställts till 8 000 ton per år, vilket innebär en minskning jämfört med det föregående protokollet om man beaktar fångstuppgifterna för den föregående säsongen. Totalt 75 EU-fartyg har fått tillstånd att fiska i Moçambiques fiskezon, och av dessa är 43 vad- eller notfartyg och 32 fartyg för fiske med flytlinor. Följande medlemsstater omfattas av dessa fiskemöjligheter: Spanien, Frankrike, Portugal och Förenade Kungariket.

I enlighet med mandatet från rådet har protokollet försetts med några klausuler som fastställer villkoren för den årliga utbetalningen, särskilt vad gäller respekten för planeringen av det sektorsspecifika stödet och mänskliga rättigheter. Om dessa villkor inte uppfylls kan det bli aktuellt att avbryta protokollets tillämpning.

Den tekniska bilagan till protokollet har förbättrats avsevärt för att i första hand avspegla den senaste utvecklingen inom Moçambiques nationella fiskelagstiftning samt förhandlingsresultatet i fråga om de delar som ekonomiskt påverkar fartygsägarna.

Dessa ändringar rör i första hand följande:

– En höjning med ca 20–25 % av de belopp som betalas av fartygsägarna (i det nya protokollet fastställs avgifterna till 5 100 euro för vad- eller notfartyg, till 4 100 euro för stora fartyg för fiske med flytlinor och till 2 500 euro för fartyg för fiske med flytlinor som understiger 250 bruttoton.

– Bestämmelsen om licenserna för stödfartyg (3 580 US-dollar per år per fartyg).

– Fartygsägarnas årliga bidrag på 300 euro till inrättandet av en fond som är till för observatörerna.

– Skyldigheten att rekrytera moçambikiska fiskare till de europeiska fartygen (två per vad- eller notfartyg och en per fartyg för fiske med flytlinor) med böter på 30 euro per dag och fartyg om påmönstring vägras.

– Kravet att en tredjedel av de fartyg som innehar fisketillstånd varje år måste låta sig inspekteras i en moçambikisk hamn innan de påbörjar sin fiskeverksamhet. Berörda fartyg får emellertid välja tidpunkt och plats för inspektionen och bör informera de moçambikiska myndigheterna 72 timmar i förväg.

– Det faktum att inspektionen ska äga rum senast inom 24 timmar efter ankomst till hamnen.

– Införandet av en elektronisk loggbok, tillkännagivandet av fångstuppgifter från den 1 juli 2012 och det moçambikiska vetenskapsinstitutets deltagande i administrationen kring godkännandet av fångstuppgifterna.

Det rör sig om betydande ändringar som syftar till att förbättra kontrollen och styrningen av fiskeverksamheten i Moçambiques fiskevatten. Andra åtgärder såsom skyldigheten att rekrytera moçambikiska fiskare har till syfte att stärka de direkta ekonomiska återverkningarna för landet.

Avtalet med Moçambique är strategiskt viktigt eftersom det garanterar att den EU-flotta som fiskar i Indiska oceanen kan fortsätta i samma område. Dessutom kan det utgöra ett utmärkt alternativ, med tanke på de alltfler fall av sjöröveri som registreras i de andra exklusiva ekonomiska zoner som ligger längre norrut.

Europeiska gemenskapen har länge haft fiskeförbindelser med Moçambique.

Det första fiskeavtalet mellan båda parter, vilket trädde i kraft 1987, erbjöd gemenskapens fartygsägare en möjlighet att fiska räkor och tonfisk i utbyte mot ekonomisk ersättning.

I detta nya protokoll främjas ett ansvarsfullt och hållbart fiske. Protokollet gör det även möjligt att främja en samarbetsförbindelse som bygger på respekt för de lagar och föreskrifter om fiske som gäller i Europeiska unionen och Moçambique.

Ett av de mål som EU och Moçambique har ställt upp går ut på att främja det ekonomiska, vetenskapliga och tekniska samarbetet inom fiskerinäringen och alla närliggande sektorer för att på detta sätt skapa ett samarbete som gör det möjligt att utveckla en hållbar fiskeripolitik och ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna till nytta för båda parter.

Det slås fast att EU:s fiskeansträngning i Moçambiques exklusiva ekonomiska zon ska vara i linje med adekvata bedömningar av tonfiskbeståndet som görs i enlighet med vetenskapliga kriterier, exempelvis de årliga vetenskapliga rapporterna från Indiska oceanens tonfiskkommissions sekretariat.

Avtalets huvudsakliga beståndsdelar

Ekonomisk ersättning

Fiskelicenserna är giltiga i högst ett år från den 1 januari till den 31 december varje år. De kan förnyas.

Fiskelicenserna ska utfärdas efter det att följande belopp har betalats till de behöriga nationella myndigheterna:

a.      Ett årligt belopp för tillträdet till Moçambiques exklusiva ekonomiska zon på 520 000 euro, vilket motsvarar en referensfångstmängd på 8 000 ton per år.

b.     Ett särskilt bidrag på 460 000 euro per år för stöd till och tillämpning av Moçambiques fiskeripolitik och sjöfartspolitik.

Om EU-fartygens totala tonfiskfångst i Moçambiques fiskezon överskrider 8 000 ton per år ska ett belopp på 65 euro läggas till den årliga ekonomiska ersättningen för varje ton som överskrider denna mängd.

Påmönstring av besättningsmedlemmar

EU:s oceangående notfartyg för tonfiskfiske ska mönstra på minst två kvalificerade sjömän från Moçambique per fartyg. Fartyg för fiske med långrev ska mönstra på minst en kvalificerad sjöman från Moçambique per fartyg. Om inga moçambikiska sjömän tas ombord, ska EU-fartygsägarna betala ett belopp på 30 euro per sjöman och fartyg.

Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet ska tillämpas fullt ut på besättningen ombord på EU-fartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Lönen får inte vara lägre än den lön som betalas till besättningen på nationella fartyg, och den får inte understiga ILO:s normer.

Föredragandens kommentarer

Föredraganden medger att avtalet måste ingås utan dröjsmål. Hon betecknar förslaget som positivt även om det dröjde innan det lades fram, vilket dock inte skedde avsiktligt.

I syfte att i möjligaste mån bidra till att fördjupa fiskeriutskottets och Europaparlamentets kunskaper uppmanas kommissionen och rådet att utarbeta en rapport med en utvärdering av fiskeprotokollets tillämpning i Moçambique.

Denna utvärderingsrapport ska utarbetas inom ramen för den gemensamma kommittén, enligt vad som föreskrivs i artikel 3 i detta protokoll, senast ett år efter protokollets ikraftträdande.

Om resultaten av sektorsprogramstödet i väsentliga drag befinns vara oförenliga med de fastlagda programmen kan kommissionen följaktligen helt eller delvis hålla inne utbetalningen av det särskilda bidraget enligt artikel 2.2 b. Ett sådant beslut kan dras tillbaka och verksamheten således återupptas så snart den situation som rådde före ovan nämnda händelser har återställts i enlighet med protokollet.

Ekonomisk ersättning

Det totala beloppet på 980 000 euro ska årligen betalas ut av unionen under den period som detta protokoll är tillämpligt.

Fiskelicenserna ska utfärdas efter det att följande belopp har betalats till de behöriga nationella myndigheterna:

a.      Ett årligt belopp för tillträdet till Moçambiques exklusiva ekonomiska zon på 520 000 euro, vilket motsvarar en referensfångstmängd på 8 000 ton per år.

b.     Ett särskilt bidrag på 460 000 euro per år för stöd till och tillämpning av Moçambiques fiskeripolitik och sjöfartspolitik.

Om EU-fartygens totala tonfiskfångst i Moçambiques fiskezon överskrider 8 000 ton per år ska ett belopp på 65 euro läggas till den årliga ekonomiska ersättningen för varje ton som överskrider denna mängd.

YTTRANDE från utskottet för utveckling (28.3.2012)

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique
(18059/2011 – C7‑0028/2011 – 2011/0378(NLE))

Föredragande: Gabriele Zimmer

PA_Leg_Consent

KORTFATTAD MOTIVERING

Protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique löpte ut den 31 december 2011. Det nya protokollet kommer att gälla under en period på tre år från och med antagandet av rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet.

Enligt artiklarna 43.2 och 218.6 a i EUF-fördraget kan Europaparlamentet välja mellan att godkänna eller att neka att ge sitt godkännande till ingående av protokollet.

Moçambique är ett av de minst utvecklade länderna i världen, även om landets BNP ständigt ökat under det senaste årtiondet. Utvecklingsindikatorerna har förbättrats de senaste åren, men de flesta av millenniemålen kommer inte att nås om inte regeringen och givarna ökar sina åtaganden under de närmaste fem åren. Enligt regeringsuppgifter stod stödutbetalningarna för 10,7 procent av BNP 2010. Givarna finansierade alltjämt 47,8 procent av regeringens budget 2010.

Omkring 80 procent av befolkningen arbetar inom jordbruk eller fiske. Fiskesektorn står för cirka 4 procent av BNP och 13 procent av exportinkomsterna. Fiskare som bedriver småskaligt fiske står för ungefär 85 procent av Moçambiques totala fiskeproduktion. Småskaligt fiske försörjer, direkt eller indirekt, runt 300 000 människor.

Det nya protokollet minskar fiskemöjligheterna (75 fiskefartyg jämfört med 89 i det föregående protokollet) och fiskeansträngningen (8 000 ton jämfört med 10 000 ton i det föregående protokollet). Kommissionen bekräftar, i enlighet med resultaten från den efterhandsutvärdering av det nuvarande protokollet som en extern konsult fått i uppgift att göra, att detta beror på behovet att få till stånd en bättre balans mellan EU-stöd och verkligt EU-fiske i området.

Den ekonomiska ersättningen uppgår till 2 940 000 euro under de tre år som detta protokoll är giltigt. Denna siffra motsvarar

· ett årligt belopp på 520 000 euro, vilket motsvarar en årlig referensfångstmängd på 8 000 ton för 75 fartyg, och

· ett årligt belopp på 460 000 euro, vilket motsvarar extra stöd från EU till Moçambiques fiske- och havspolitik.

Moçambique får alltså 65 euro per ton fångad tonfisk, tilläggsstöd för att utveckla den nationella fiskerisektorn samt förskott och avgifter från fartygsägare.

Föredraganden välkomnar att det belopp som fördelats enligt det nya protokollet för att stödja Moçambiques fiske- och havspolitik är högre (460 000 euro jämfört med 250 000 euro) än enligt det tidigare protokollet.

Moçambique ska ansvara för förvaltningen av det anslag som öronmärkts för stöd till landets fiske- och havspolitik. Utgångspunkten ska vara att båda parter fastställer de mål som ska nås samt de årliga och fleråriga programmen för att nå dessa mål, särskilt när det gäller en sund förvaltning av fiskeresurserna, ökad vetenskaplig forskning och ökad övervakningskapacitet från de berörda moçambikiska myndigheternas sida och förbättrade produktionsvillkor för fiskeprodukter i syfte att öka landets involvering i utnyttjandet av sitt eget fiske inom den exklusiva ekonomiska zonen.

Det nya protokollet sammanfaller med det moçambikiska kabinettets godkännande av en fiskelag som ska göra fisket mer hållbart och säkra en större respekt för fiskeresurserna. Lagen, i vilken man försöker se över 1990 års fiskelag, försöker uppmuntra verksamhet som kompletterar fiske, såsom förädling.

Föredraganden anser att protokollet kan bidra till bättre förvaltning och bevarande av fiskeresurserna genom det ekonomiska stöd som beviljas till genomförandet av de program som Moçambique antagit på nationell nivå.

Föredraganden välkomnar de nya bestämmelserna i protokollet som innebär att utbetalningen av den ekonomiska ersättningen kan skjutas upp vid eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska principer och om Moçambique inte verkar för ett ansvarsfullt och hållbart fiske.

Föredraganden välkomnar bestämmelserna om påmönstring av lokala sjömän och om löner, arbetsförhållanden och de rättigheter som gäller för lokala sjömän, men anser att antalet lokala sjömän på EU-fartyg enligt detta protokoll inte är tillräckligt för att på ett effektivt sätt bidra till en förbättrad sysselsättning för moçambikiska sjömän. Föredraganden uppmanar den gemensamma kommittén att vidta praktiska åtgärder för att få EU-fartyg att i större utsträckning lägga till i moçambikiska hamnar och på så sätt öka affärsmöjligheterna och den lokala sysselsättningen, något som ska ske i enlighet med ILO:s normer.

Föredraganden anser att den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet ska sträva efter att använda en stor del av stödet till att stödja Moçambiques fiske- och havspolitik för utveckling av den kustbefolkning som lever av fiske och skapandet av småföretag på lokal nivå.

Föredraganden är oroad över att politiska stödinsatser enligt partnerskapsavtalet om fiske inte diskuterades förrän avtalet hade varit i kraft i nästan två år. Stödinsatserna ingick uppenbarligen inte i en större helhet av fiskepolitiska insatser som stöddes av statsbudgeten och andra internationella givare. Föredraganden anser också att mer insyn krävs i slutsatserna från mötena i den gemensamma kommittén och resultaten från det fleråriga sektorsprogrammet som beskrivs i artikel 3 i protokollet.

Föredraganden är oroad över att fångstrapporter inte läggs fram i enlighet med protokollet, något som framgick av efterhandsutvärderingen. Slutligen skulle föredraganden vilja uppmana de moçambikiska myndigheterna att se till att samma insyn råder i bestämmelserna för icke-EU-fartygs tillträde som i bestämmelserna för EU-fartygs tillträde enligt det nuvarande partnerskapsavtalet om fiske.

Sammanfattningsvis anser föredraganden att det ligger i båda parters intresse att sluta ett nytt protokoll som skulle förlänga partnerskapet mellan Moçambique och EU.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande.

Utskottet för utveckling anser att kommissionen på ett vederbörligt sätt bör beakta följande punkter vid genomförandet av avtalet:

a)  Insynen i förfarandena för att fastställa och rapportera den totala fångsten bör förbättras, liksom åtgärderna för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, särskilt genom förbättrad infrastruktur för kontroll och övervakning av fisket i Moçambiques exklusiva ekonomiska zon, för att på så sätt trygga ett ansvarsfullt och hållbart fiske.

b)  Hållbara fiskemetoder bör främjas genom att det säkerställs att all fiskeverksamhet som omfattas av partnerskapsavtalet om fiske uppfyller samma hållbarhetskriterier som fiskeverksamheten i EU:s vatten.

c)  EU-fiskefartygens tillgång till överskottet av fiskeresurser bör begränsas i överensstämmelse med den maximala hållbara avkastningen efter det att livsmedelsförsörjningen är tryggad och lokalbefolkningarnas näringsbehov uppfyllts. Kommissionen uppmanas därför att se till att EU-fiskefartygen endast fångar det överskott av de berörda fiskbestånden som den moçambikiska fiskesektorn inte kan fånga.

d)  När det gäller korruptionsproblemen bör det inte finnas några som helst tvivel om avtalets integritet.

e)  Den lokala regeringens ansvar bör utökas, och den lokala regeringen måste också garantera förbättrade levnadsvillkor för lokala fiskare, utveckling av lokalt, hållbart, småskaligt fiske och lokala, bärkraftiga beredningsföretag samt efterlevnaden av miljö- och hälsostandarder.

f)   Årliga rapporter om genomförandet av avtalet – särskilt av det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 3 i protokollet – bör utarbetas och sändas till parlamentet och rådet samt göras tillgängliga för allmänheten, i syfte att främja insynen och säkerställa att budgeten för att stödja den sektoriella fiskeripolitiken används för just detta ändamål samt för att säkerställa en konsekvent politik för utveckling.

g)  Både andemeningen och ordalydelsen i exklusivitetsklausulen bör följas.

h)  Praktiska åtgärder bör vidtas för att få allt fler EU-fartyg att lägga till i moçambikiska hamnar och på så sätt öka den lokala sysselsättningen och affärsmöjligheterna. Särskilt bör insatser göras för att stödja bearbetningsindustrin och flottkapaciteten för att hjälpa Moçambique att själv utnyttja sin fiskezon.

i)   Införlivandet av ytlångrev i protokollet bör ses över för att garantera överensstämmelse med principen om ett ansvarsfullt fiske samt för att undvika risken för att förorsaka ett oförsvarligt högt antal dödsfall bland icke-målarter av haj-, sjöfågels- och sköldpaddsbestånd.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia

YTTRANDE från budgetutskottet (8.3.2012)

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique
(18059/2011 – C7‑0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Föredragande: François Alfonsi

PA_Leg_Consent

KORTFATTAD MOTIVERING

På grundval av relevant rådsmandat har kommissionen på Europeiska unionens vägnar förhandlat med Republiken Moçambique för att förnya protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Moçambique. Som ett resultat av förhandlingarna paraferades ett nytt protokoll den 2 juni 2010, vilket gäller under en period på tre år från och med antagandet av rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet i fråga och efter det att det gällande protokollet löper ut den 31 december 2011.

Det nya protokollet löper från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2014. Protokollet kommer att utgöra en ram för den fiskeverksamhet som genomförs av den europeiska flottan och kommer bland annat att göra det möjligt för fartygsägare att även fortsättningsvis erhålla fisketillstånd i Moçambiques fiskezon.

Ett av målen för det nya protokollet är dessutom att stärka samarbetet mellan EU och Moçambique samt att främja utvecklingen av en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeriresurserna i Moçambiques fiskezon.

Enligt artiklarna 43.2 och 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan Europaparlamentet välja mellan att godkänna eller att neka att ge sitt godkännande.

Protokollets totala ekonomiska ersättning uppgår till 2 940 000 euro för hela perioden. Beloppet hänför sig till a) ett årligt belopp på 520 000 euro motsvarande en referensfångstmängd på 8 000 ton per år och b) ett årligt belopp på 460 000 euro motsvarande EU:s finansiering för stöd till Moçambiques fiskeri- och havspolitik. Den årliga ersättning som ska betalas ur unionens budget är därför 980 000 euro. Fiskemöjligheterna för den europeiska tonfiskflottan kommer att vara tillgängliga för 43 notfartyg för tonfiskfiske och 32 långrevsfartyg, dvs. totalt 75 fartyg.

Typ av anslag

2012

2013

2014

Totalt

Tillträde till Moçambiques exklusiva ekonomiska zon för 8 000 ton/år

520 000 €

520 000 €

520 000 €

1 560 000 €

Stöd till Moçambiques sektoriella fiskeri- och havspolitik

460 000 €

460 000 €

460 000 €

1 380 000 €

Administrativa utgifter

21 000 €

21 000 €

81 000 €

123 000 €

Övriga administrativa utgifter och personalresurser

74 000 €

74 000 €

74 000 €

222 000 €

TOTALT

1 075 000 €

1 075 000 €

1 135 000 €

3 285 000 €

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

8.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Frédéric Daerden, Jan Mulder

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.4.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Diane Dodds, Barbara Matera, Antolín Sánchez Presedo