Postup : 2011/0187(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0149/2012

Předložené texty :

A7-0149/2012

Rozpravy :

PV 09/05/2012 - 17
CRE 09/05/2012 - 17

Hlasování :

PV 10/05/2012 - 12.50
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0197

ZPRÁVA     ***I
PDF 1295kWORD 1064k
2. 5. 2012
PE 476.117v02-00 A7-0149/2012

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Angelika Niebler

(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2011)0402),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0190/2011),

–   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 25. listopadu 2011 pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na čl.294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–   s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 28. března 2012, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na články 55 a 87 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0149/2012),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení ve znění upraveném podle doporučení poradní pracovní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

PE-CONS č. 20/12 - 2011/0187 (COD)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. …/2012

ze dne

o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii

(přepracované znění)(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(4),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(5),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)         Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích ve Společenství(6) bylo podstatně změněno(7). Vzhledem k tomu, že je třeba přijmout další změny, by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

(1a)       Cíl snížení rozdílu mezi vnitrostátními a roamingovými tarify, který je obsažen ve srovnávacím rámci Komise na roky 2011-2015, schváleném skupinou na vysoké úrovni i2010 v listopadu roku 2009 a obsaženém ve sdělení Komise nazvaném „Digitální agenda pro Evropu“, by měl zůstat cílem i tohoto nařízení. Zamýšlený oddělený prodej roamingových služeb a vnitrostátních služeb by měl posílit hospodářskou soutěž, a snížit tak ceny pro zákazníky a vytvořit vnitřní trh roamingových služeb v Unii, v jehož rámci nebudou existovat podstatné rozdíly mezi vnitrostátními a roamingovými tarify. Roamingové služby na území Unie mohou stimulovat rozvoj vnitřního trhu telekomunikačních služeb v Unii.

(1b)  Nelze hovořit o vnitřním trhu telekomunikačních služeb, jestliže existují podstatné rozdíly mezi vnitrostátními cenami a cenami za roaming. Konečným cílem by proto mělo být odstranění rozdílu mezi vnitrostátními cenami a cenami za roaming, a tím vytvoření vnitřního trhu mobilních komunikačních služeb.

(2)         Vysoká úroveň cen roamingových hlasových, SMS a datových služeb, které platí uživatelé veřejných mobilních komunikačních sítí, jako jsou studenti, osoby na služebních cestách a turisté, je překážkou pro používání jejich mobilních zařízení při cestování v zahraničí v rámci Unie, a pro spotřebitele, vnitrostátní regulační orgány a orgány Unie je tato vysoká úroveň cen znepokojující otázkou představující významnou překážku pro vnitřní trh. Přemrštěně vysoké maloobchodní ceny vznikají v důsledku vysokých velkoobchodních cen účtovaných operátorem hostitelské zahraniční sítě a v mnoha případech rovněž v důsledku vysokých maloobchodních přirážek účtovaných operátorem domovské sítě zákazníka. V důsledku nedostatečné hospodářské soutěže se snižování velkoobchodních cen často nepromítá do cen účtovaných maloobchodnímu zákazníkovi. Ačkoli někteří operátoři nedávno zavedli tarifní programy, které zákazníkům nabízejí příznivější podmínky a o něco málo nižší ceny, stále existují důkazy, že mezi náklady a cenami není zdaleka takový vztah, jaký by převládal na konkurenceschopných trzích.

(2a)  Vysoké ceny za roaming představují překážku pro úsilí Unie přeměnit se ve znalostní ekonomiku a pro uskutečnění vnitřního trhu čítajícího 500 milionů spotřebitelů. Mobilní přenos dat je usnadněn přidělením dostatečného rádiového spektra, aby spotřebitelé a podniky mohly využívat hlasových, SMS a datových služeb kdekoli v Unii. Včasným zajištěním přidělení dostatečného a vhodného spektra na podporu cílů politiky Unie a co nejlepšího uspokojení rostoucí poptávky po bezdrátovém přenosu dat položí první víceletý program politiky rádiového spektra, který byl zaveden rozhodnutím č. 243/2012./EU(8), základy pro rozvoj, který Unii umožní zaujmout celosvětově vedoucí postavení, pokud jde o rychlost širokopásmového připojení, mobilitu, pokrytí a kapacitu, a usnadnit tak vznik nových obchodních modelů a technologií a přispět k omezení strukturálních problémů v oblasti roamingu na velkoobchodní úrovni.

(2b)       Rozšířené používání mobilních zařízení s internetem znamená, že roaming v oblasti datových služeb má velký hospodářský význam. Je rozhodujícím kritériem jak pro uživatele, tak pro poskytovatele aplikací a obsahu. Aby bylo možné stimulovat rozvoj tohoto odvětví trhu, ceny za přenos dat by neměly bránit růstu.

(2c)  Ve svém sdělení s názvem „Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v Evropské unii“ Komise uvedla, že technologický rozvoj nebo alternativy roamingových služeb, jako např. dostupnost služeb internetového hlasového protokolu (VoIP) nebo WiFi, mohou přispět k větší konkurenceschopnosti vnitřního trhu roamingových služeb Unie. Ačkoli se tyto alternativní služby, zejména služby VoIP, využívají na vnitrostátní úrovni stále více, v jejich užívání při roamingu nebyly zaznamenány žádné významné změny.

(2d)       Vzhledem k rychlému rozvoji mobilního přenosu dat a rostoucímu počtu zákazníků využívajících roamingových hlasových, SMS a datových služeb v zahraničí je třeba zvýšit konkurenční tlak na rozvoj nových obchodních modelů a technologií. Regulace cen za roaming by měla být koncipována tak, aby neodrazovala od hospodářské soutěže k ještě nižším cenovým úrovním.

(3)         Vytvořením evropského sociálního, vzdělávacího, kulturního a podnikatelského prostoru na základě mobility jednotlivců a digitálních dat by měla být usnadněna komunikace mezi lidmi, a potažmo vybudována skutečná „Evropa pro občany“.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice)(9), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice)(10), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice)(11), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)(12) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)(13) (společně dále jen „předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002“) mají za cíl vytvoření vnitřního trhu pro elektronické komunikace v rámci Unie při zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím rozvinuté hospodářské soutěže.

(5)  Nařízení (ES) č. 717/2007 není ojedinělým opatřením, nýbrž, pokud jde o roaming na území Unie, doplňuje a podporuje pravidla stanovená předpisovým rámcem pro elektronické komunikace z roku 2002. Tento předpisový rámec totiž neposkytl vnitrostátním regulačním orgánům dostatek prostředků, aby mohly rozhodně a účinně zakročit v otázce cen roamingových služeb v rámci Unie, a není tedy s to zajistit řádné fungování vnitřního trhu roamingových služeb. Nařízení (ES) č. 717/2007 bylo vhodným prostředkem k nápravě tohoto stavu.

(6)         Předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002 je postaven na zásadě, že regulační povinnosti ex ante by měly být ukládány pouze v případech, kdy neexistuje účinná hospodářská soutěž, a stanoví postup zahrnující pravidelnou analýzu trhů a přezkum povinností vnitrostátními regulačními orgány, což vede k ukládání povinností ex ante operátorům označeným jako podniky s významnou tržní silou. Mezi prvky tohoto postupu patří vymezení relevantních trhů v souladu s doporučením Komise o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice 2002/21/ES(14) (dále jen „doporučení“), analýza vymezených trhů v souladu s pokyny Komise pro analýzu trhu a posuzování významné tržní síly podle předpisového rámce Unie pro sítě a služby elektronických komunikací(15), označení operátorů s významnou tržní silou a uložení povinností ex ante takto označeným operátorům.

(7)  Jako relevantní trh, který připadá v úvahu pro regulaci ex ante, uvedlo doporučení velkoobchodní vnitrostátní trh pro mezinárodní roaming ve veřejných mobilních sítích. Avšak práce vnitrostátních regulačních orgánů, prováděná jak jednotlivě, tak v rámci skupiny evropských regulačních orgánů (ERG) a jejího nástupce Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) zřízeného podle nařízení (ES) č. 1211/2009(16) v oblasti analýzy velkoobchodních vnitrostátních trhů pro mezinárodní roaming dokládá, že kvůli obtížím při určování podniků s významnou tržní silou – vzhledem ke zvláštním vlastnostem mezinárodního roamingu včetně jeho přeshraniční povahy – nemohou dosud vnitrostátní regulační orgány účinně řešit vysokou úroveň velkoobchodních cen za roaming na území Unie. Po vstupu nařízení (ES) č. 717/2007 v platnost byl trh s roamingem z revidovaného doporučení(17) odstraněn.

(8)         Vnitrostátní regulační orgány odpovídající za ochranu a prosazování zájmů uživatelů mobilních telefonů, kteří mají obvyklé bydliště na jejich území, navíc nemohou mít kontrolu nad chováním operátorů navštívené sítě sídlících v jiných členských státech, na kterých jsou tito uživatelé při využívání mezinárodních roamingových služeb závislí. Uvedená překážka by rovněž mohla snižovat účinnost opatření přijatých členskými státy na základě zbytkové pravomoci přijímat předpisy na ochranu spotřebitele.

(9)  Na členské státy je tedy vyvíjen tlak, aby přijaly opatření upravující výši cen za mezinárodní roaming, ale mechanismus pro regulační zásah ex ante ze strany vnitrostátních regulačních orgánů, stanovený v předpisovém rámci pro elektronické komunikace z roku 2002, se neukázal být dostatečný, aby vnitrostátním regulačním orgánům umožnil v této konkrétní oblasti rozhodným způsobem jednat v zájmu spotřebitelů.

(10)       Kromě toho ve svém usnesení o regulaci a elektronických komunikačních trzích v Evropě(18) vyzval Evropský parlament Komisi k vyvinutí nových iniciativ směřujících ke snížení vysokých nákladů na přeshraniční provoz mobilních telefonů a Evropská rada na zasedání ve dnech 23. a 24. března 2006 dospěla k závěru, že cílené, účinné a integrované politiky v oblasti informačních a komunikačních technologií na úrovni Unie i vnitrostátní úrovni jsou nezbytné pro dosažení cílů hospodářského růstu a produktivity, a v této souvislosti uvedla, že snížení cen za roaming je důležité pro konkurenceschopnost.

(11)       Na základě tehdejších úvah bylo cílem předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002 odstranit všechny překážky obchodu mezi členskými státy v oblasti, kterou tento předpisový rámec harmonizoval, mimo jiné v oblasti opatření, jež mají vliv na ceny za roaming. Tato skutečnost by však neměla bránit přizpůsobení harmonizovaných pravidel jiným úvahám s cílem nalézt nejúčinnější prostředky pro posílení hospodářské soutěže na vnitřním trhu roamingových služeb a dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

(12)      Toto nařízení by proto mělo umožnit odchýlení se od jinak použitelných pravidel předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002, a především rámcové směrnice, zejména od pravidla, že cena za nabízené služby by měla být v nepřítomnosti významné tržní síly stanovena obchodní dohodou, a umožnit tak zavedení doplňkových regulačních povinností, které by odrážely zvláštní vlastnosti roamingových služeb na území Unie.

(13)       Maloobchodní a velkoobchodní trh s roamingem vykazují jedinečné vlastnosti, které odůvodňují výjimečná opatření, jež jdou nad rámec mechanismů, které jsou jinak dostupné podle předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002.

(14)       Měl by se zavést společný harmonizovaný přístup, který zajistí, že uživatelé veřejných pozemních mobilních komunikačních sítí nebudou při cestování v rámci Unie za roamingové služby na území Unie platit přemrštěné ceny ▌, čímž se posílí hospodářská soutěž v oblasti roamingových služeb mezi poskytovateli roamingu, dosáhne se vysoké úrovně ochrany spotřebitele a současně se zachovají podněty k inovační činnosti a možnost volby pro spotřebitele. S ohledem na přeshraniční povahu dotčených služeb je tento společný přístup potřebný k tomu, aby poskytovatelé roamingu mohli působit v rámci jediného soudržného předpisového rámce založeného na objektivně stanovených kritériích.

(15)  Platnost nařízení (ES) č. 717/2007 má skončit ke dni 30. června 2012. Komise před skončením jeho platnosti provedla přezkum v souladu s ▌jeho článkem 11, podle kterého je třeba posoudit, zda bylo dosaženo cílů uvedeného nařízení, a přezkoumat vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových, SMS a datových komunikačních služeb roamingovým zákazníkům. Ve své zprávě Evropskému parlamentu a Radě ze dne 6. července 2011 o výsledcích přezkumu fungování nařízení (ES) č. 717/2007 dospěla Komise k závěru, že by bylo vhodné, aby použitelnost nařízení (ES) č. 717/2007 byla prodloužena i na období po 30. červnu 2012.

(16)       Údaje o vývoji cen za roamingové hlasové, SMS a datové služby na území Unie od vstupu nařízení (ES) č. 717/2007 v platnost ▌, včetně zejména údajů, které byly čtvrtletně sbírány vnitrostátními regulačními orgány a hlášeny ▌prostřednictvím sdružení BEREC, neposkytují důkaz, že hospodářská soutěž na maloobchodní nebo velkoobchodní úrovni se přiměřeně rozvinula a bude pravděpodobně udržitelná i po červnu 2012 při neexistenci regulačních opatření. Tyto údaje naznačují, že maloobchodní a velkoobchodní ceny za roaming jsou stále mnohem vyšší než vnitrostátní ceny a nadále se drží na limitech stanovených nařízením (ES) č. 717/2007 nebo v jejich blízkosti ▌s tím, že pod úrovní těchto limitů existuje pouze omezená hospodářská soutěž.

(17)  Pokud by regulační ochranná opatření týkající se roamingových služeb na velkoobchodní a maloobchodní úrovni na území Unie na základě nařízení (ES) č. 717/2007 pozbyla platnosti dnem 30. června 2012 ▌, znamenalo by to vážné nebezpečí, že by související nedostatek konkurenčních tlaků na vnitřním trhu roamingových služeb a snaha poskytovatelů roamingu maximalizovat své příjmy z roamingu způsobily návrat k maloobchodním a velkoobchodním cenám za roaming na území Unie, které přiměřeně neodrážejí náklady na poskytování této služby, čímž by byly ohroženy cíle uvedeného nařízení. Regulační zásah na trhu mobilních roamingových služeb by proto měl zůstat v platnosti i po 30. červnu 2012, aby se zajistilo řádné fungování vnitřního trhu tím, že se umožní rozvoj hospodářské soutěže a zároveň bude ve prospěch spotřebitelů nadále zaručeno, že jim nebude účtována přemrštěná cena ve srovnání s konkurenčními vnitrostátními cenami.

(17a)     Cíl politiky stanovený v článku 8 rámcové směrnice, který se týká možnosti přístupu koncových uživatelů k informacím nebo jejich šíření stejně jako používání aplikací a služeb dle vlastní volby, by měl být prosazován vnitrostátními regulačními orgány.

(18)  Aby byl umožněn rozvoj efektivnějšího, jednotnějšího a konkurenceschopnějšího trhu roamingových služeb, neměla by existovat omezení, která podnikům brání účinně vyjednávat o velkoobchodním přístupu za účelem poskytování roamingových služeb. Měly by být odstraněny překážky ▌v přístupu k těmto velkoobchodním roamingovým službám, způsobené rozdíly ve vyjednávacích pozicích a v rozsahu infrastruktury vlastněné jednotlivými podniky. Operátoři virtuálních mobilních sítí a druhotní prodejci mobilních komunikačních služeb, kteří nedisponují vlastní síťovou infrastrukturou, zpravidla poskytují roamingové služby na základě velkoobchodních dohod o roamingu uzavřených s provozovateli jejich hostitelské mobilní sítě v témže členském státě. Obchodní jednání ovšem operátorům virtuálních mobilních sítí a druhotným prodejcům nemusí ponechávat dostatečné ziskové rozpětí, jež by stimulovalo hospodářskou soutěž na základě nízkých cen. Odstraněním těchto překážek a vyrovnáním vyjednávací pozice mezi operátory virtuálních mobilních sítí či druhotnými prodejci a operátory mobilních sítí prostřednictvím povinnosti poskytnout přístup a velkoobchodních stropů by měl být usnadněn rozvoj alternativních a inovativních roamingových služeb a nabídek uživatelům na území Unie. Pravidla předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002, zejména rámcové směrnice a přístupové směrnice, neumožňují řešit tento problém uložením povinností operátorům s významnou tržní silou.

(19)  Měla by proto být zavedena pravidla, která stanoví povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o velkoobchodní přístup k veřejným mobilním komunikačním sítím za účelem poskytování roamingových služeb. Tento přístup by měl být v souladu s potřebami subjektů žádajících o přístup. Přístup by měl být zamítán pouze na základě objektivních kritérií, jako je technická proveditelnost a potřeba zachovat integritu sítě. V případě zamítnutí přístupu by měla mít dotčená strana možnost předložit případ v rámci postupu pro řešení sporů stanoveného v tomto nařízení. K zajištění rovných podmínek by velkoobchodní přístup za účelem poskytování roamingových služeb měl být udělen v souladu s regulačními povinnostmi stanovenými v tomto nařízení platnými na velkoobchodní úrovni a měl by zohlednit různé složky nákladů nezbytné pro poskytování tohoto přístupu. Jednotné regulační pojetí velkoobchodního přístupu za účelem poskytování roamingových služeb by mělo přispět k zamezení vzniku nesrovnalostí mezi členskými státy. Sdružení BEREC by v součinnosti s Komisí a ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami mělo vydat pokyny pro velkoobchodní přístup za účelem poskytování roamingových služeb.

(19a)  Povinnost poskytnout velkoobchodní roamingový přístup by měla zahrnovat poskytování přímých velkoobchodních roamingových služeb, jakož i poskytování roamingových služeb na velkoobchodním základě za účelem jejich dalšího prodeje třetími osobami. Povinnost poskytnout velkoobchodní roamingový přístup by rovněž měla zahrnovat povinnost operátora mobilní sítě umožnit operátorům virtuálních mobilních sítí a druhotným prodejcům nákup regulovaných velkoobchodních roamingových služeb od agregátních velkoobchodních operátorů, kteří poskytují jediné přístupové místo a standardizovanou platformu pro roamingové dohody na území celé Unie. K zajištění toho, že operátoři budou poskytovatelům roamingu poskytovat přístup ke všem zařízením, která jsou nezbytná pro přímý velkoobchodní roamingový přístup a velkoobchodní roamingový přístup za účelem dalšího prodeje v přiměřené lhůtě, měla by být zveřejněna referenční nabídka obsahující standardní podmínky pro přímý velkoobchodní roamingový přístup a velkoobchodní roamingový přístup za účelem dalšího prodeje. Zveřejnění referenční nabídky by nemělo bránit obchodním jednáním mezi žadatelem o přístup a poskytovatelem přístupu týkajícím se úrovně ceny konečné velkoobchodní dohody či dodatečných služeb velkoobchodního přístupu, které jdou nad rámec služeb nezbytných pro přímý velkoobchodní roamingový přístup a velkoobchodní roamingový přístup za účelem dalšího prodeje.

(20)  Povinnost poskytnout velkoobchodní roamingový přístup by měla zahrnovat přístup ke všem součástem nezbytným pro poskytování roamingových služeb, jako jsou : ▌síťové prvky a přiřazená zařízení; ▌příslušné softwarové systémy včetně systémů podpory provozu; ▌informační systémy nebo databáze pro předběžné objednávání, zajišťování, objednávání, žádosti o údržbu a opravy a fakturaci; ▌převod čísel nebo systémy nabízející funkci na stejné úrovni; ▌mobilní sítě ▌ a ▌ služby virtuálních sítí.

(20a)     V případě, že žadatelé o velkoobchodní roamingový přístup za účelem dalšího prodeje žádají o přístup k zařízením či službám nad rámec toho, co je nezbytné pro poskytování maloobchodních roamingových služeb, operátoři mobilních sítí jim za tato zařízení či služby mohou účtovat spravedlivé a přiměřené ceny. Těmito dodatečnými zařízeními či službami by mohly být mimo jiné služby s přidanou hodnotou, dodatečné softwarové a informační systémy nebo ujednání týkající se fakturace.

(21)  Mobilní komunikační služby jsou prodávány v balíčcích zahrnujících vnitrostátní i roamingové služby, čímž se pro zákazníky výběr roamingových služeb omezuje. Tyto balíčky snižují transparentnost roamingových služeb, protože je obtížné jednotlivé položky v balíčcích porovnat. V důsledku toho není hospodářská soutěž mezi operátory na základě roamingového prvku v balíčku mobilních služeb dosud zjevná. Usnadnění dostupnosti roamingu jako samostatné služby by řešilo strukturální problémy, jelikož by zvýšilo povědomí spotřebitelů o cenách roamingu a umožnilo by jim jasný výběr roamingových služeb, a tím by zvýšilo konkurenční tlak na straně poptávky. Přispěje to tedy k hladkému fungování vnitřního trhu ▌ roamingových služeb.

(21a)     Poptávka po mobilních datových službách ze strany spotřebitelů i podniků se v posledních letech výrazně zvýšila. Z důvodu vysokých cen za roamingové datové služby je však využívání těchto služeb spotřebiteli a podniky působícími přeshraničně v rámci Unie výrazně omezeno. Vzhledem k nezralosti trhu a k rychle rostoucí poptávce spotřebitelů po roamingových datových službách by regulované maloobchodní ceny mohly pouze udržovat ceny v blízkosti navrhovaných maximálních cen, místo aby je dále stlačovaly, k čemuž došlo v případě nařízení (ES) č. 717/2007, což ještě více potvrzuje potřebu dalších strukturálních opatření.

(22)       ▌

(22a)  Zákazníci by měli mít možnost snadno, v co nejkratší lhůtě, kterou umožňuje technické řešení, bez postihu a bezplatně přejít k jinému poskytovateli roamingových služeb nebo různé alternativní poskytovatele měnit. O této možnosti by zákazníci měli být informováni jasnou, srozumitelnou a snadno dostupnou formou.

(22b)     Spotřebitelé by měli mít právo zvolit si způsobem, který zohledňuje jejich potřeby, prodej roamingových služeb oddělený od vnitrostátního balíčku mobilních služeb. V současnosti existuje několik různých způsobů, jak lze technicky realizovat oddělený prodej roamingových služeb, mimo jiné prostřednictvím duálního kódu mezinárodní identifikace mobilního účastníka (IMSI) (dvou oddělených kódů IMSI na téže SIM kartě), jednoho kódu IMSI (sdílení jednoho kódu IMSI mezi domovským poskytovatelem a poskytovatelem roamingu) a kombinací duálního či jednoho kódu IMSI s technickým řešením, jež zákazníkovi nebrání v přístupu k regulovaným roamingovým datovým službám přímo v navštívené síti, prostřednictvím ujednání mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě.

(22c)  Vysoké ceny za datový roaming odrazují zákazníky od využívání mobilních datových služeb při cestování na území Unie. Vzhledem k rostoucí poptávce po roamingových datových službách a významu těchto služeb by neměly existovat žádné překážky bránící dočasnému či trvalému využívání alternativních datových roamingových služeb poskytovaných přímo v navštívené síti, a to bez ohledu na stávající smlouvy či ujednání o roamingu s domovskými poskytovateli a aniž by tito poskytovatelé účtovali jakékoli další poplatky. Domovští poskytovatelé a poskytovatelé roamingových datových služeb by při žádosti o nabídku roamingových datových služeb poskytovaných přímo v navštívené síti měli spolupracovat, aby zákazníkům nebránili v přístupu k těmto službám a v jejich využívání a aby zajistili nepřetržité poskytování ostatních roamingových služeb.

(22d)     Vzhledem k tomu, že toto nařízení by nemělo stanovit žádná zvláštní technická řešení pro oddělený prodej roamingových služeb, nýbrž pouze vytvořit podmínky pro řešení, které bude nejúčelnější a nejúčinnější, včetně kombinovaného řešení, na jehož vývoji bude pracovat Komise na základě podnětů od sdružení BEREC, měla by být kritéria stanovena s ohledem na technické vlastnosti, které by mělo splňovat technické řešení pro oddělený prodej roamingových služeb. Tato kritéria by mimo jiné měla zahrnovat zavedení tohoto řešení koordinovaným a harmonizovaným způsobem v celé Unii a měla by zajišťovat, že si spotřebitelé mohou rychle a snadno zvolit jiného poskytovatele roamingových služeb beze změny telefonního čísla. Kromě toho by neměly být kladeny překážky využívání roamingu mimo území Unie ani zákazníky ze třetích zemí uvnitř Unie.

(23)  Za účelem technického zajištění ▌ koordinovaného a řádného technického vývoje poskytování oddělených roamingových služeb, aniž by přitom bylo bráněno v přístupu k datovým roamingovým službám poskytovaným přímo v navštívené síti, by měla být zavedena intenzivnější spolupráce a koordinace mezi operátory mobilních sítí. Proto by měly být vypracovány příslušné základní zásady a metody umožňující rychle se přizpůsobovat změněným okolnostem a technologickému pokroku. Sdružení BEREC by ▌v součinnosti s příslušnými zúčastněnými stranami mělo napomáhat Komisi při vývoji technických prvků, aby byl umožněn oddělený prodej roamingových služeb a nebránilo se v přístupu ke službám datového roamingu poskytovaným přímo v navštívené síti. Komise by měla v případě nutnosti udělit zmocnění evropskému normalizačnímu orgánu, aby přizpůsobil příslušné normy, jež jsou pro harmonizované zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb nezbytné.

(23a)     Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o podrobná pravidla týkající se povinnosti domovských poskytovatelů poskytovat informace a o technické řešení odděleného prodeje roamingových služeb. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(19).

(23b)  Sdružení BEREC by mělo mít možnost, s ohledem na toto nařízení a prováděcí akty přijaté na jeho základě, poskytovat ze svého vlastního podnětu zvláštní technické pokyny týkající se odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb nebo dalších otázek, které upravuje toto nařízení.

(24)       Obecně převažuje názor, že k tomu, aby byl oddělený prodej roamingových služeb plně efektivní, je třeba jej doplnit povinností poskytnout velkoobchodní přístup pro poskytování roamingových služeb, čímž by se usnadnil vstup na trh novým nebo stávajícím poskytovatelům, včetně přeshraničních poskytovatelů roamingových služeb. Toto řešení by zabránilo nesrovnalostem mezi členskými státy a zajistilo by jednotný regulační přístup tím, že by přispělo k rozvoji vnitřního trhu. Zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb si však vyžádá, aby byla operátorům udělena přiměřená lhůta na přizpůsobení se z technického hlediska, a z toho důvodu tato strukturální opatření povedou k dosažení opravdového vnitřního trhu s dostatečnou hospodářskou soutěží až po určité době. Z toho důvodu by maximální velkoobchodní ceny za roamingové hlasové, SMS a datové služby, jakož i ochranné stropy pro tyto služby na maloobchodní úrovni měly být dočasně zachovány na přiměřené úrovni, aby byly spotřebitelům během přechodného období zavádění těchto strukturálních opatření zajištěny stávající výhody ▌.

(25)  Vzhledem k pokračující dočasné regulaci cen by regulační povinnosti, jejichž cílem je chránit zájmy roamingových zákazníků, měly být uloženy na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti ukazují, že snížení velkoobchodních cen roamingových služeb na území Unie se nemusí promítnout do nižších maloobchodních cen za roaming, jelikož k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by opatření ke snížení úrovně maloobchodních cen, která by neupravovala úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, mohla vést k riziku narušení řádného fungování vnitřního trhu roamingových služeb na území Unie a neumožnila by vyšší stupeň hospodářské soutěže.

(26)       Dokud strukturální opatření nezajistí na vnitřním trhu roamingových služeb dostatečnou hospodářskou soutěž, jež by vedla ke snižování velkoobchodních nákladů, jež by bylo dále přeneseno na spotřebitele, je nejúčinnější a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně cen za uskutečňování a příjem roamingových volání v rámci Unie stanovení maximálních průměrných cen za minutu volání na velkoobchodní úrovni pro celou Unii a omezení cen na maloobchodní úrovni prostřednictvím eurotarifu zavedeného nařízením (ES) č. 717/2007, jenž byl rozšířen o euro-SMS tarif stanovený v nařízení (ES) č. 544/2009(20) a měl by být rozšířen o datový eurotarif stanovený tímto nařízením. Průměrná velkoobchodní cena by měla platit pro jakoukoli dvojici mobilních operátorů v rámci Unie v průběhu stanoveného období.

(27)  Přechodný hlasový, SMS a datový eurotarif by měly být stanoveny na ochranné úrovni, jež zajistí, že ▌spotřebitelské výhody budou během přechodného období zavádění těchto strukturálních opatření nejen zachovány, ale dokonce zvýšeny, a zaručí poskytovatelům roamingu dostatečnou marži a podnítí konkurenční roamingové nabídky za nižší ceny. Během dotčeného období by poskytovatelé roamingu o eurotarifech měli aktivně zákazníky informovat a všem svým roamingovým zákazníkům by je měli nabízet bezplatně a jasnou a transparentní formou.

(28)       Přechodný hlasový, SMS a datový eurotarif, který má být nabízen roamingovým zákazníkům, by měl odrážet přiměřenou marži účtovanou k velkoobchodním nákladům na poskytování roamingových služeb, ale přitom by měl poskytovatelům roamingu ponechat volnost soutěžit mezi sebou diferenciací svých nabídek a přizpůsobením svých cenových struktur tržním podmínkám a preferencím spotřebitelů. Ochranné stropy by měly být stanoveny na úrovních, které nenarušují konkurenční výhody strukturálních opatření, a mohly by být odstraněny, jakmile bude možné pomocí strukturálních opatření poskytnout zákazníkům konkrétní přínosy. Tento regulační přístup by se neměl vztahovat na tu část tarifu, která je účtována za poskytování služeb s přidanou hodnotou, ale pouze na tarify za připojení k těmto službám.

(29)  Tento regulační přístup by měl být snadno proveditelný a sledovatelný, aby se minimalizovala administrativní zátěž operátorů a poskytovatelů roamingu, na něž se její požadavky vztahují, jakož i vnitrostátních regulačních orgánů, které jsou pověřeny dohledem a jejich prosazováním. Měl by být rovněž transparentní a bezprostředně srozumitelný všem uživatelům mobilních telefonů v Unii. Operátorům, kteří poskytují velkoobchodní a maloobchodní roamingové služby, by měl dále přinášet jistotu a předvídatelnost. Proto je vhodné, aby byla maximální výše cen za minutu na velkoobchodní i maloobchodní úrovni stanovena v tomto nařízení, a to v konkrétních částkách.

(30)       Při stanovení této maximální výše průměrných cen za minutu na velkoobchodní úrovni je třeba vzít v úvahu různé prvky, které tvoří roamingové volání na území Unie, zejména náklady na zahájení a ukončení volání v mobilní síti včetně režijních nákladů, signalizace a tranzitu. Nejvhodnějším měřítkem pro zahájení a ukončení volání je průměrná sazba za ukončení volání pro operátory mobilních sítí v Unii, stanovená na základě informací, jež poskytly vnitrostátní regulační orgány a které zveřejnila Komise. Při stanovení maximálních průměrných cen za minutu podle tohoto nařízení by proto mělo být přihlédnuto k průměrným sazbám za ukončení volání v mobilní síti, které mohou být použity jako měřítko pro stanovení souvisejících nákladů. Maximální průměrné ceny za minutu na velkoobchodní úrovni by měly být každoročně snižovány s ohledem na snižování sazeb za ukončení volání v mobilní síti, které občas předepisují vnitrostátní regulační orgány.

(31)  Stanovením přechodného hlasového eurotarifu na maloobchodní úrovni by mělo být roamingovým zákazníkům zaručeno, že jim nebude účtována přemrštěná cena za uskutečnění nebo příjem regulovaného roamingového volání, ale přitom se poskytovatelům roamingu ponechá dostatečná marže pro diferenciaci produktů nabízených zákazníkům.

(32)       Během přechodného období ochranných stropů by všichni zákazníci měli mít možnost zvolit si bez dodatečných plateb a podmínek jednoduchý roamingový tarif, který nepřesáhne maximální ceny, a měli by být o této možnosti informováni. Přiměřené rozpětí mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami by mělo zajistit, že poskytovatelé roamingu budou moci pokrýt všechny své specifické roamingové náklady na maloobchodní úrovni, včetně odpovídajícího podílu na marketingových nákladech a nákladech na dotované telefonní sady, a zbude jim odpovídající zůstatek, který jim poskytne přiměřený zisk. Přechodný hlasový, SMS a datový eurotarif jsou vhodným prostředkem pro to, aby poskytly ochranu spotřebitelům a současně pružnost poskytovatelům roamingu. V souladu se snižováním cen na velkoobchodní úrovni by se každoročně měla snižovat i maximální výše hlasového, SMS a datového eurotarifu.

(33)  Noví roamingoví zákazníci by během přechodného období ochranných stropů měli být úplným, jasným a srozumitelným způsobem informováni o rozsahu roamingových tarifů v Unii, a to včetně tarifů, které odpovídají přechodnému hlasovému, SMS a datovému eurotarifu. Stávající roamingoví zákazníci by měli mít během určitého období možnost si zvolit nový tarif, který je v souladu s přechodným hlasovým, SMS a datovým eurotarifem, nebo jiné roamingové tarify. U stávajících roamingových zákazníků, kteří se v tomto období nerozhodli, je vhodné rozlišovat mezi zákazníky, kteří si zvolili konkrétní roamingový tarif nebo balíček již před vstupem tohoto nařízení v platnost, a těmi, kteří tak neučinili. Zákazníkům spadajícím do druhé kategorie by měl být automaticky přidělen tarif, který je v souladu s tímto nařízením. Roamingoví zákazníci využívající specifické roamingové tarify nebo balíčky, jež vyhovují jejich osobním požadavkům a jež si zvolili na základě těchto požadavků, by měli dříve zvolené tarify nebo balíčky nadále využívat, pokud poté, co byli upozorněni na jejich současné tarifní podmínky a platné eurotarify, oznámí svému poskytovateli roamingu, že si přejí svůj tarif zachovat. Tyto specifické roamingové tarify nebo balíčky by mohly zahrnovat například roamingové paušální tarify, neveřejné tarify, tarify s dodatečnými pevnými platbami za roaming, tarify s cenami za minutu, které jsou nižší než nejvyšší hlasový, SMS a datový eurotarif, nebo tarify s cenami za sestavení spojení.

(34)  Jelikož by toto nařízení mělo představovat zvláštní opatření ve smyslu čl. 1 odst. 5 rámcové směrnice a jelikož se po poskytovatelích roamingových služeb na území Unie může tímto nařízením požadovat, aby změnili své maloobchodní roamingové tarify v souladu s požadavky tohoto nařízení, nemělo by těmito změnami vznikat uživatelům mobilních telefonů právo odstoupit od smluv na základě vnitrostátních právních předpisů provádějících předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002.

(35)       Tímto nařízením by neměly být dotčeny inovativní nabídky pro zákazníky, které jsou výhodnější než přechodný hlasový, SMS a datový eurotarif ve smyslu tohoto nařízení, ale naopak by jím měly být podněcovány inovativní nabídky roamingovým zákazníkům v nižších cenových hladinách, zejména v reakci na dodatečný konkurenční tlak vytvořený strukturálními opatřeními tohoto nařízení. Toto nařízení nevyžaduje opětovné zavedení plateb za roaming tam, kde už byly jednou zcela zrušeny, ani zvýšení stávajících cen za roaming na úroveň přechodných ochranných limitů stanovených tímto nařízením.

(36)  Nejsou-li maximální ceny vyjádřeny v eurech, měly by být použitelné maximální ceny pro počáteční limity a upravené hodnoty těchto limitů stanoveny v příslušné měně za použití referenčního směnného kurzu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie v den stanovený tímto nařízením. Jestliže není ke stanovenému dni zveřejněn žádný kurz, měl by být použitelným referenčním směnným kurzem kurz zveřejněný v prvním Úředním věstníku Evropské unie po tomto dni, který takový referenční směnný kurz obsahuje. K ochraně spotřebitelů před zvyšováním maloobchodních cen za regulované roamingové služby(regulované hlasové, SMS nebo datové roamingové služby) v důsledku fluktuací referenčního směnného kurzu měn jiných než euro by členský stát, jehož měnou není euro, měl používat při stanovování maximálních maloobchodních cen ve své měně průměrnou hodnotu několika referenčních směnných kurzů za určité období.

(37)       Obvyklý postup některých operátorů mobilních sítí účtovat ceny za zprostředkování velkoobchodních roamingových volání na základě minimálních účtovacích jednotek v délce až 60 sekund na rozdíl od účtování po sekundách běžného pro většinu velkoobchodních propojovacích cen způsobuje narušení hospodářské soutěže mezi těmito operátory a operátory s jinou metodou účtování a narušuje jednotné uplatňování maximálních velkoobchodních cen zavedených tímto nařízením. Navíc to představuje příplatek, který má v důsledku zvýšení velkoobchodních nákladů negativní dopad na cenu za roamingové hlasové služby na maloobchodní úrovni. Od operátorů mobilních sítí by se proto mělo požadovat, aby účtovali poplatky za velkoobchodní zprostředkování regulovaných roamingových volání po sekundách.

(38)  Skupina ERG, předchůdce sdružení BEREC, odhadla, že obvyklý postup mobilních operátorů účtovat v intervalech delších než jedna sekunda za roamingové služby na maloobchodní úrovni představuje zvýšení typického účtu hlasového eurotarifu o 24 % za uskutečněné hovory a o 19 % za přijaté hovory. Skupina také uvedla, že toto zvýšení představuje formu skrytého příplatku, protože pro většinu zákazníků není transparentní. Z tohoto důvodu skupina ERG doporučila neprodleně přijmout opatření k řešení odlišných postupů účtování hlasového eurotarifu na maloobchodní úrovni.

(39)       Nařízení (ES) č. 717/2007 sice stanovením eurotarifu v rámci Unie zavedlo společný přístup k zajištění, aby roamingovým zákazníkům nebyly účtovány přemrštěné ceny za regulované roamingová volání, rozdílné stanovování fakturačních jednotek užívané mobilními operátory však závažně narušuje jeho jednotné uplatňování. To rovněž znamená, že navzdory přeshraniční povaze roamingových služeb v rámci Unie existují odlišné přístupy k účtování regulovaných roamingových volání, což vede k narušení podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

(40)       Proto je potřeba zavést společný soubor pravidel týkajících se stanovování fakturačních jednotek hlasového eurotarifu na maloobchodní úrovni s cílem dále posílit vnitřní trh a zajistit stejně vysokou úroveň ochrany uživatelů roamingových služeb na území Unie.

(41)  Poskytovatelé regulovaných roamingových volání na maloobchodní úrovni by proto měli mít povinnost svým zákazníkům účtovat volání v rámci hlasového eurotarifu po sekundách, kromě možnosti uplatnění minimální počáteční účtované doby v délce nejvýše 30 sekund u uskutečněných volání. Tím poskytovatelé roamingu získají možnost pokrýt přiměřené náklady za sestavení spojení a pružně konkurovat nabídkou kratších minimálních účtovaných dob. U příchozích volání v rámci hlasového eurotarifu není odůvodněná žádná minimální počáteční účtovaná doba, protože vzniklé velkoobchodní náklady jsou účtovány po sekundách a případné specifické náklady za sestavení spojení jsou již pokryty sazbami za ukončení volání v mobilní síti.

(42)       Zákazníci by neměli být nuceni platit za příjem hlasových zpráv v navštívené síti, neboť nemohou ovlivnit délku těchto zpráv. Tím by neměly být dotčeny ostatní platné ceny za hlasové zprávy, například ceny za poslech těchto zpráv.

(42a)     Zákazníci, kteří žijí v příhraničních regionech, by neměli dostávat neodůvodněně vysoké účty v důsledku nevyžádaného roamingu. Poskytovatelé roamingu by proto měli přijmout přiměřená opatření, aby ochránili zákazníky před tím, aby byli postiženi poplatky za roaming v době, kdy se nacházejí na území svého členského státu. To by mělo zahrnovat přiměřená informační opatření, jež by zákazníkům umožnila aktivně se vyvarovat těchto případů nevyžádaného roamingu. Vnitrostátní regulační orgány by měly pozorně sledovat situace, v nichž zákazníci potýkají s problémy placení poplatků za roaming v době, kdy se stále ještě nacházejí na území svého členského státu, a měly by přijmout vhodná opatření k omezení tohoto problému.

(43)  Pokud jde o roamingové SMS služby, jako v případě roamingových hlasových volání, existuje i zde značné riziko, že samotné uložení povinností v oblasti velkoobchodních cen by nemuselo automaticky znamenat nižší sazby pro maloobchodní zákazníky. Na druhé straně by opatření pro snížení úrovně maloobchodních cen, která by neupravovala úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, mohla zvýšením rizika stlačení cen poškodit postavení některých poskytovatelů roamingu, zejména těch menších.

(44)       Navíc kvůli zvláštní struktuře trhu roamingových služeb a jeho přeshraniční povaze neposkytl předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002 vnitrostátním regulačním orgánům vhodné nástroje pro účinné vyřešení problémů konkurence, které jsou příčinou vysoké úrovně velkoobchodních a maloobchodních cen za regulované roamingové SMS služby. V důsledku toho není zajištěno řádné fungování vnitřního trhu, což by mělo být napraveno.

(45)       Regulační povinnosti týkající se regulovaných roamingových SMS služeb by měly být uloženy na velkoobchodní úrovni, aby vznikl přiměřenější vztah mezi velkoobchodními cenami a vzniklými náklady na poskytování služby, a na maloobchodní úrovni po přechodné období na ochranu zájmů roamingových zákazníků, dokud strukturální opatření nenabudou účinku.

(46)  Dokud strukturální opatření nepřinesou na trhu roamingových služeb dostatečnou hospodářskou soutěž, nejúčinnější a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně cen za regulované roamingové SMS služby na velkoobchodní úrovni je stanovení maximální průměrné ceny, platné na úrovni Unie, za SMS zprávu odeslanou z navštívené sítě. Průměrná velkoobchodní cena by měla platit pro jakoukoli dvojici operátorů v rámci Unie v průběhu stanoveného období.

(47)       Maximální velkoobchodní ceny za regulované roamingové SMS služby by měl zahrnovat všechny náklady vzniklé poskytovateli této velkoobchodní služby, včetně mimo jiné nákladů na původ, na tranzit a nepokrytých nákladů na ukončení roamingových SMS zpráv v navštívené síti. Velkoobchodním poskytovatelům regulovaných roamingových SMS služeb by proto mělo být zakázáno účtovat si zvláštní poplatek za ukončení roamingových SMS zpráv v jejich síti, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování pravidel stanovených tímto nařízením.

(48)       Aby bylo zajištěno, že maximální ceny za velkoobchodní roamingové SMS služby lépe odpovídají úrovním, které odrážejí vzniklé náklady na poskytování služby, a že se na maloobchodní úrovni může rozvíjet hospodářská soutěž, měly by maximální velkoobchodní ceny za regulované SMS služby být postupně snižovány.

(49)  V nařízení (ES) č. 544/2009 se při neexistenci strukturálních prvků zavádějících na trh roamingových služeb hospodářskou soutěž za nejúčinnější a nejpřiměřenější metodu regulace úrovně cen za roamingové SMS zprávy na území Unie na maloobchodní úrovni považovalo zavedení povinnosti mobilních operátorů nabízet svým roamingovým zákazníkům SMS eurotarif, který nepřekračuje stanovenou maximální cenu.

(50)       Dokud strukturální opatření nenabudou účinku, přechodný SMS eurotarif by měl být ponechán na ochranné úrovni, která zajistí, že budou zachovány stávající spotřebitelské výhody, poskytovatelům roamingu zaručuje dostatečnou marži a současně přiměřeněji odráží vzniklé náklady na poskytování služby.

(51)       Přechodný SMS eurotarif, který může být nabízen roamingovým zákazníkům, by proto měl odrážet přiměřenou marži účtovanou k nákladům na poskytování regulovaných roamingových SMS služeb, ale přitom by měl poskytovatelům roamingu ponechat volnost soutěžit mezi sebou diferenciací svých nabídek a přizpůsobením cenových struktur tržním podmínkám a preferencím spotřebitelů. Ochranné stropy by měly být stanoveny na úrovních, které nenarušují konkurenční výhody strukturálních opatření, a mohly by být odstraněny, jakmile strukturální opatření nabudou účinku. Tento regulační přístup by se neměl vztahovat na SMS služby s přidanou hodnotou.

(52)  Roamingoví zákazníci by neměli být nuceni platit žádné příplatky za příjem regulovaných roamingových SMS zpráv nebo hlasových zpráv při roamingu v navštívené síti, protože náklady na ukončení jsou již kompenzovány v maloobchodní ceně účtované za odeslání roamingové SMS zprávy nebo hlasové zprávy.

(53)       SMS eurotarif by měl automaticky platit pro každého nového či stávajícího roamingového zákazníka, který si dobrovolně nevybral nebo dobrovolně nevybere zvláštní roamingový tarif pro SMS služby nebo balíček roamingových služeb zahrnující regulované roamingové SMS služby.

(54)       SMS zpráva je služba krátkých textových zpráv, která je jednoznačně rozeznatelná od jiných zpráv, jako jsou MMS zprávy nebo e-maily. Aby si toto nařízení zachovalo svou účinnost a jeho cíle byly zcela splněny, je třeba zakázat veškeré změny technických parametrů roamingových SMS zpráv, které by je odlišovaly od vnitrostátních SMS zpráv.

(55)  Údaje shromážděné vnitrostátními regulačními orgány ukazují, že vysoké průměrné velkoobchodní ceny za roamingové datové služby, které operátoři navštívené sítě účtují poskytovatelům roamingu roamingových zákazníků, přetrvávají. I když se zdá, že tyto velkoobchodní ceny mají klesající tendenci, přesto jsou ve vztahu k příslušným nákladům nadále velmi vysoké.

(56)       Přetrvávání vysokých velkoobchodních cen za roamingové datové služby lze přičítat především vysokým velkoobchodním cenám, které si účtují operátoři neupřednostňovaných sítí. Příčinou těchto cen jsou omezení řízení provozu v sítích, která operátory nemotivují k jednostrannému snižování standardních velkoobchodních cen, neboť provoz se uskuteční bez ohledu na účtovanou cenu. Důsledkem je mimořádná rozdílnost velkoobchodních nákladů. V některých případech jsou velkoobchodní ceny za datový roaming v neupřednostňovaných sítích šestkrát vyšší než ceny v sítích upřednostňovaných. Přemrštěné velkoobchodní ceny za roamingové datové služby vedou ke značným narušením podmínek hospodářské soutěže mezi mobilními operátory v Unii, což narušuje řádné fungování vnitřního trhu. Znesnadňují rovněž poskytovatelům roamingu předvídat velkoobchodní náklady, v důsledku čehož nejsou schopni poskytnout zákazníkům transparentní a konkurenceschopné maloobchodní cenové balíčky. Vzhledem k omezeným možnostem vnitrostátních regulačních orgánů vyřešit tyto problémy účinně na vnitrostátní úrovni by měla být uplatňována maximální velkoobchodní cena za roamingové datové služby. Regulační povinnosti týkající se regulovaných roamingových datových služeb by měly být uloženy na velkoobchodní úrovni, aby vznikl přiměřenější vztah mezi velkoobchodními cenami a vzniklými náklady na poskytování služby, a na maloobchodní úrovni na ochranu zájmů roamingových zákazníků.

(57)  Poskytovatelé roamingu by neměli roamingovým zákazníkům účtovat žádný poplatek za jakoukoli regulovanou roamingovou datovou službu, pokud a dokud roamingový zákazník poskytování této služby nepřijme.

(58)       Působnost tohoto nařízení by měla zahrnovat poskytování maloobchodních roamingových datových služeb na území Unie. Zvláštní charakteristické rysy trhů roamingových služeb, které odůvodňovaly přijetí nařízení (ES) č. 717/2007 a uložení povinností mobilním operátorům, pokud jde o poskytování hlasových roamingových volání a SMS zpráv na území Unie, platí stejnou měrou i pro poskytování maloobchodních roamingových datových služeb na území Unie. Obdobně jako roamingové hlasové a SMS služby se roamingové datové služby na vnitrostátní úrovni nenakupují samostatně, nýbrž představují pouze součást většího maloobchodního balíčku, který si zákazníci kupují od svého poskytovatele roamingu, čímž jsou omezeny konkurenční síly. Obdobně kvůli přeshraniční povaze dotyčných služeb nemohou vnitrostátní regulační orgány odpovídající za ochranu a prosazování zájmů uživatelů mobilních telefonů, kteří jsou usazeni na jejich území, vykonávat kontrolu nad chováním operátorů navštívené sítě, kteří sídlí v jiných členských státech.

(59)  Dokud strukturální opatření nezajistí dostatečnou hospodářskou soutěž, obdobně jako u platných regulačních opatření pro hlasové a SMS služby, je nejúčinnější a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně cen za maloobchodní roamingové datové služby na území Unie po přechodnou dobu zavedení povinnosti poskytovatelů roamingu nabízet svým roamingovým zákazníkům přechodný datový eurotarif, který nepřekračuje stanovenou maximální cenu. Datový eurotarif by měl být nastaven na ochrannou úroveň, která zajistí ochranu spotřebitelů, dokud strukturální opatření nenabudou účinku, a poskytovatelům roamingu zaručuje dostatečnou marži a současně přiměřeněji odráží vzniklé náklady na poskytování služby.

(60)       Přechodný datový eurotarif, který může být nabízen roamingovým zákazníkům, by proto měl odrážet přiměřenou marži účtovanou k nákladům na poskytování regulovaných roamingových datových služeb, ale přitom by měl poskytovatelům roamingu ponechat volnost soutěžit mezi sebou diferenciací svých nabídek a přizpůsobením cenových struktur tržním podmínkám a preferencím spotřebitelů. Ochranné stropy by měly být stanoveny na úrovni, která nenarušuje konkurenční výhody strukturálních opatření, a mohly by být odstraněny, jakmile bude pomocí strukturálních opatření možné přinést zákazníkům konkrétní a trvalé přínosy. Obdobně jako v případě roamingových hlasových a SMS služeb by se vzhledem k předpokládanému snížení vzniklých nákladů na poskytování maloobchodních roamingových datových služeb měly nejvyšší regulované ceny za přechodný datový eurotarif postupně snižovat.

(61)  Přechodný datový eurotarif by měl automaticky platit pro každého nového či stávajícího roamingového zákazníka, který si dobrovolně nevybral nebo dobrovolně nevybere zvláštní roamingový datový tarif nebo balíček roamingových služeb zahrnující regulované roamingové datové služby.

(62)       Aby bylo zajištěno, že spotřebitelé platí za datové služby, které skutečně využili, a aby nedošlo k problémům, jaké se po zavedení nařízení (ES) č. 717/2007 vyskytly u hlasových služeb, totiž že v důsledku mechanismů stanovování poplatků využívaných operátory jsou ceny spotřebitelům skryty, by měl být přechodný datový eurotarif účtován po jednom kilobytu. Tento způsob účtování je v souladu s mechanismem stanovování poplatků platným na velkoobchodní úrovni.

(63)       Poskytovatelé roamingu mohou nabízet přiměřený souhrnný paušální měsíční tarif, na který se nevztahují žádné maximální ceny a který by mohl zahrnovat všechny roamingové služby na území Unie.

(64)       V zájmu zajištění toho, aby z tohoto nařízení měli prospěch všichni uživatelé mobilního hlasového telefonního volání, by se přechodné maloobchodní cenové požadavky měly použít bez ohledu na to, zda má roamingový zákazník se svým poskytovatelem roamingu uzavřenu smlouvu o využívání předplacených služeb či zda je jeho tarifním zákazníkem, a nezávisle na tom, zda poskytovatel roamingu provozuje svou vlastní síť, je operátorem virtuální mobilní sítě či druhotným prodejcem služeb mobilního hlasového telefonního volání.

(66)  Pokud poskytovatelé mobilních telefonních služeb z Unie dospějí k závěru, že ukončením platnosti nebo hrozbou ukončení platnosti jejich roamingových ujednání s operátory mobilních sítí v jiných členských státech budou ohroženy výhody interoperability a spojení od koncového bodu ke koncovému bodu, kterých požívají jejich zákazníci, nebo pokud nemohou svým zákazníkům poskytnout službu v jiném členském státě, protože neuzavřeli dohodu s jedním nebo více operátory sítí na velkoobchodní úrovni, měly by vnitrostátní regulační orgány v případě nutnosti využít pravomocí, které jim jsou svěřeny článkem 5 přístupové směrnice, a zajistit přiměřený přístup a propojení, aby bylo zaručeno takové spojení od koncového bodu ke koncovému bodu a interoperabilita služeb s ohledem na cíle uvedené v článku 8 rámcové směrnice, zejména s ohledem na cíl vytvoření plně funkčního vnitřního trhu elektronických komunikačních služeb.

(67)       Poskytovatelé mobilních komunikačních služeb by za účelem zlepšení transparentnosti maloobchodních cen za roamingové služby a pomoci uživatelům roamingu při rozhodování o použití jejich mobilního zařízení při pobytu v zahraničí měli svým roamingovým zákazníkům bezplatně poskytovat informace o cenách za roaming, které jsou v jejich případě použitelné při využívání roamingových služeb v navštíveném členském státě. Jelikož určité skupiny zákazníků mohou být o cenách za roaming již dobře informovány, poskytovatelé roamingu by jim měli dát možnost jednoduše tuto službu zasílání automatických zpráv zrušit. Poskytovatelé by měli kromě toho svým zákazníkům, za předpokladu, že se nacházejí na území Unie, na požádání aktivně a bezplatně poskytovat další informace o cenách za minutu, za SMS zprávu nebo za megabyte dat (včetně DPH), za uskutečnění nebo přijetí volání a rovněž za odeslání nebo přijetí SMS, MMS a jiných datových komunikačních služeb v navštíveném členském státě. ▌

(68)  Z důvodu transparentnosti je rovněž nutné, aby poskytovatelé informovali o cenách za roaming, zejména o hlasovém, SMS a datovém eurotarifu a o souhrnném paušálním tarifu, pokud jej nabízejí, při uzavírání účastnických smluv a rovněž pokaždé, když dojde ke změně cen za roaming. Informace o cenách za roaming by měli poskytovatelé roamingu poskytovat přiměřenou formou, například na fakturách, na internetu, prostřednictvím televizní reklamy nebo hromadnými dopisy zákazníkům. Veškeré informace a nabídky by měly být jednoznačné, srozumitelné, porovnatelné a transparentní s ohledem na ceny a vlastnosti služeb. Zveřejňování roamingových nabídek prostřednictvím reklamy a jejich uvádění na trh ke spotřebiteli by mělo být plně v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (směrnice o nekalých obchodních praktikách)(21). Poskytovatelé roamingu by měli zajistit, aby všichni jejich roamingoví zákazníci byli informováni o tom, že v dotčeném období mají k dispozici regulované tarify, a měli by zákazníky srozumitelnou a jednoznačnou formou písemně informovat o podmínkách hlasového, SMS a datového eurotarifu a o jejich právu přejít na tento tarif nebo z něho přejít na jiný.

(69)  Nadto by měla být zavedena opatření ke zlepšení transparentnosti maloobchodních cen za veškeré roamingové datové služby, která by zabránila především „šokům z vyúčtování“ jakožto jevu, který brání řádnému fungování vnitřního trhu, a poskytla roamingovým zákazníkům nástroje potřebné ke sledování a kontrole jejich výdajů za roamingové datové služby. Rovněž by se neměly klást žádné překážky zavádění aplikací nebo technologií, které mohou být náhradou či alternativou roamingových služeb, např. WiFi. ▌

(70)       Zejména by poskytovatelé roamingu měli svým roamingovým zákazníkům bezplatně poskytovat personalizované tarifní informace o cenách platných pro roamingové datové služby, a to pokaždé, když použijí roamingovou datovou službu po vstupu do jiné země. Tyto informace by měly být doručeny na jejich ▌mobilní zařízení způsobem, který nejlépe zajistí snadné přijetí a porozumění, a takovým způsobem, aby měli možnost pozdějšího snadného opětovného přístupu k nim.

(71)       Poskytovatelé roamingu by měli zajistit, aby jejich zákazníci byli před uzavřením i po uzavření smlouvy náležitě informováni o cenách za regulované roamingové datové služby, aby zákazníkům usnadnili pochopení finančních důsledků používání ▌roamingových datových služeb a umožnili jim sledovat a kontrolovat své výdaje za ně. Tyto informace by mohly zahrnovat příklady přibližného objemu dat využitého například pro odeslání e-mailu, odeslání obrázku, prohlížení internetu a využívání mobilních aplikací.

(72)  Aby nedocházelo k „šokům z vyúčtování“, poskytovatelé roamingu by měli stanovit jeden či více maximálních finančních nebo objemových limitů pro splatné datové roamingové služby (uváděných v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi služby účtovány), které by měli bezplatně nabízet všem svým roamingovým zákazníkům a jejichž součástí by bylo příslušné upozornění, když se tomuto limitu přiblíží, a to formou sdělení, které je možné později znovu zobrazit. Po dosažení tohoto maximálního limitu by zákazníci již neměli tyto služby přijímat, ani by jim neměly být účtovány, pokud si výslovně nevyžádají, aby jim byly tyto služby i nadále poskytovány za podmínek uvedených v upozornění. V takovém případě by měli bezplatně obdržet potvrzení, a to formou sdělení, které je možné později znovu zobrazit. Roamingoví zákazníci by měli dostat příležitost vybrat si v přiměřené lhůtě jakýkoli z těchto maximálních finančních nebo objemových limitů nebo možnost nezvolit si žádný limit. Pokud se zákazníci nerozhodnou jinak, měl by jim být přidělen výchozí limit.

(73)  Tato opatření ke zvýšení transparentnosti je třeba chápat jako minimální ochranu roamingových zákazníků a neměla by znemožňovat poskytovatelům roamingu nabízet svým zákazníkům řadu jiných prostředků, které jim pomohou předvídat a kontrolovat výdaje za roamingové datové služby. Mnoho poskytovatelů roamingu například vytváří nové maloobchodní paušální roamingové nabídky, které povolují datový roaming za určitou cenu na určitou dobu až do vyčerpání stanoveného objemového limitu („fair use policy“). Obdobně poskytovatelé roamingu vyvíjejí systémy, které jejich roamingovým zákazníkům umožní přijímat v reálném čase aktualizované informace o celkových splatných roamingových datových službách. Tento vývoj na vnitrostátních trzích by měl být zohledněn v harmonizovaných pravidlech, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu.

(74)       ▌Šoky z vyúčtování“ za používání roamingových datových služeb se rovněž mohou dotknout zákazníků s předplacenými tarify ▌. Z toho důvodu by se ustanovení o mezním limitu mělo vztahovat i na tyto zákazníky ▌.

(74a)  Mezi regulovanými roamingovými tarify, které platí v rámci Unie, a roamingovými tarify účtovanými zákazníkům, kteří cestují mimo území Unie, jsou značné rozdíly a ve srovnání s cenami v Unii jsou tyto tarify velmi vysoké. V důsledku toho, že se k otázce transparentnosti a ochranných opatření v oblasti roamingu využívaného mimo území Unie neuplatňuje žádný jednotný přístup, spotřebitelé si nejsou jisti svými právy, což je často odrazuje od využívání mobilních služeb při pobytu v zahraničí. Transparentní poskytování informací zákazníkům by jim proto nepomáhalo jen při rozhodování o tom, jak používat svá mobilní zařízení při cestování v zahraničí (a to jak v rámci Unie, tak mimo ni), ale mohlo by jim pomáhat i při volbě poskytovatele roamingu. Proto je nezbytné, aby problém nedostatečné transparentnosti a ochrany spotřebitele byl řešen prostřednictvím uplatnění některých opatření v oblasti transparentnosti a ochranných opatření rovněž na roamingové služby poskytované mimo území Unie. Tato opatření by usnadnila hospodářskou soutěž a zlepšila fungování vnitřního trhu.

(74b)     Pokud operátor navštívené sítě mimo území Unie neumožní poskytovateli roamingu sledovat v reálném čase její využívání zákazníkem, poskytovatel roamingu by neměl mít povinnost poskytovat maximální finanční nebo objemové limity na ochranu zákazníků.

(75)  Vnitrostátní regulační orgány, které odpovídají za provádění úkolů podle předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002, by na svém území měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad povinnostmi stanovenými tímto nařízením a k jejich prosazování. Rovněž by měly sledovat vývoj cen hlasových a datových služeb poskytovaných roamingovým zákazníkům v rámci Unie, případně včetně zvláštních nákladů souvisejících s roamingovými voláními uskutečněnými a přijatými v nejvzdálenějších regionech Unie, a nutnost zajistit, aby tyto náklady měly na velkoobchodním trhu přiměřenou návratnost a aby řízení provozu v sítích nebylo využíváno k omezování možností volby v neprospěch zákazníka. Měly by zajistit, aby dotčené strany měly přístup k aktuálním informacím o používání tohoto nařízení, a každých šest měsíců zveřejňovat výsledky tohoto sledování. Informace o firemních zákaznících, o tarifních zákaznících a o zákaznících využívajících předplacených služeb by se měly poskytovat odděleně.

(76)       Roaming v rámci jedné země v nejvzdálenějších regionech Unie, v nichž jsou uděleny jiné licence na provozování mobilních telefonních sítí než na ostatním území státu, by mohl být zvýhodněn sníženými sazbami srovnatelnými se sníženými sazbami na vnitřním trhu roamingových služeb. V důsledku provádění tohoto nařízení by neměli být zákazníci využívající roamingové služby v rámci jedné země cenově znevýhodněni vůči zákazníkům využívajícím roamingové služby na území Unie. Vnitrostátní orgány mohou za tímto účelem přijmout další opatření slučitelná s právem Unie.

(76a)  Při stanovování pravidel týkajících se sankcí za porušení tohoto nařízení by členské státy měly mimo jiné zohlednit možnost, zda poskytovatelé roamingu mohou odškodnit zákazníky za opoždění nebo bránění v přechodu k alternativnímu poskytovateli roamingu v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

(78)       Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zavedení společného přístupu pro zajištění toho, aby uživatelé veřejných mobilních komunikačních sítí na cestách v rámci Unie neplatili přemrštěné ceny za roamingové služby na území Unie, čímž se dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele posílením hospodářské soutěže mezi poskytovateli roamingu, nemůže být uspokojivě a bezpečně, včas a harmonizovaným způsobem dosaženo na úrovni členských států, a lze jich proto lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(79)       Regulační povinnosti ohledně velkoobchodních cen za roamingové hlasové, SMS a datové služby by měly být zachovány, dokud strukturální opatření nenabudou účinku a na velkoobchodních trzích se dostatečně nerozvine hospodářská soutěž. Kromě toho tendence na trhu v současnosti ukazují, že datové služby se postupně stanou nejdůležitějším typem mobilních služeb, přičemž velkoobchodní roamingové datové služby v současnosti vykazují nejdynamičtější úroveň rozvoje a ceny jsou přiměřeně nižší než současné regulované ceny.

(80)  Maloobchodní ochranné stropy by měly být stanoveny na dostatečně vysokých úrovních, které nenarušují možné konkurenční výhody strukturálních opatření, a mohly by být zcela odstraněny, jakmile strukturální řešení nabudou účinku a umožní rozvoj skutečného vnitřního trhu. Maloobchodní ochranné stropy by se tedy měly postupně snižovat a následně zcela pozbýt platnosti.

(81)       Komise by měla přezkoumat účinnost tohoto nařízení s ohledem na jeho cíle a jeho příspěvek k provádění předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002 a k řádnému fungování vnitřního trhu. V této souvislosti by měla Komise zvážit dopad na konkurenční postavení poskytovatelů mobilních komunikačních služeb různých velikostí a z různých částí Unie, vývoj, trendy a transparentnost maloobchodních i velkoobchodních cen, jejich vztah ke skutečným nákladům, míru potvrzení předpokladů posouzení dopadů, jež doprovázelo toto nařízení, náklady na dodržování povinností a dopad na investice. Komise by s ohledem na technologický vývoj měla rovněž zvážit dostupnost a kvalitu služeb, které představují alternativu roamingu (např. přístup prostřednictvím WiFi).

(81a)  Regulační povinnosti týkající se velkoobchodních a maloobchodních cen za hlasové, SMS a datové roamingové služby by z důvodu ochrany spotřebitele měly být zachovány tak dlouho, dokud nedojde k plnému rozvoji hospodářské soutěže na maloobchodní nebo velkoobchodní úrovni. Za tímto účelem by Komise do 30. června 2016 měla posoudit, zda bylo dosaženo cílů tohoto nařízení včetně toho, zda byla plně provedena strukturální opatření a zda se na vnitřním trhu roamingových služeb dostatečně rozvinula hospodářská soutěž. Dojde-li Komise k závěru, že se hospodářská soutěž dostatečně nerozvinula, měla by následně Evropskému parlamentu a Radě předložit vhodné návrhy k zajištění toho, aby byli spotřebitelé od roku 2017 dostatečně chráněni.

(82)       Po provedení výše uvedeného přezkumu by měla Komise v zájmu zajištění průběžného sledování roamingových služeb v Unii připravit každé dva roky zprávu pro Evropský parlament a Radu, která bude obsahovat obecné shrnutí informací o nejnovějších trendech v oblasti roamingových služeb, průběžné posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů tohoto nařízení a průběžné posouzení možných alternativních způsobů plnění těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1Předmět a oblast působnosti

1.          Toto nařízení zavádí společný přístup pro zajištění toho, aby uživatelé veřejných mobilních komunikačních sítí na cestách v rámci Unie neplatili ve srovnání s konkurenčními vnitrostátními cenami přemrštěné ceny za roamingové služby na území Unie při uskutečňování volání nebo příjmu volání, odesílání a příjmu SMS zpráv a používání paketově komutovaných datových komunikačních služeb, čímž se přispěje k řádnému fungování vnitřního trhu za současného dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, podpoří se hospodářská soutěž a transparentnost na trhu, podnítí se inovační činnost a rozšíří se možnost volby pro spotřebitele.

Stanoví pravidla, která umožní prodej regulovaných roamingových služeb oddělený od prodeje vnitrostátních mobilních komunikačních služeb a stanoví podmínky pro velkoobchodní přístup k veřejným mobilním komunikačním sítím za účelem poskytování regulovaných roamingových služeb. Stanoví také přechodná pravidla pro ceny, které si mohou poskytovatelé roamingu účtovat za poskytování regulovaných roamingových služeb za hlasová volání a SMS zprávy, která mají původ a končí v Unii, a za paketově komutované datové komunikační služby používané roamingovými zákazníky při roamingu v mobilní komunikační síti v rámci Unie. To platí jak pro ceny účtované operátory sítí na velkoobchodní úrovni, tak pro ceny účtované poskytovateli roamingu na maloobchodní úrovni.

1a.  Oddělený prodej regulovaných roamingových služeb a vnitrostátních mobilních komunikačních služeb je nezbytným dílčím krokem na cestě k posílení hospodářské soutěže s cílem snížit roamingové tarify pro zákazníky v zájmu dosažení vnitřního trhu mobilních komunikačních služeb a v konečném důsledku bez rozlišování mezi vnitrostátními a roamingovými tarify.

2.          Toto nařízení rovněž stanoví pravidla, jejichž cílem je zvýšit transparentnost cen a zlepšit poskytování informací o cenách uživatelům roamingových služeb ▌.

3           Toto nařízení představuje zvláštní opatření ve smyslu čl. 1 odst. 5 rámcové směrnice.

4.          Maximální ceny stanovené tímto nařízením jsou uvedeny v eurech.

5.          Pokud jsou maximální ceny podle článků 6, 8 a 11 vyjádřeny v jiných měnách než v euru, stanoví se počáteční limity ve smyslu uvedených článků v těchto měnách za použití referenčních směnných kurzů zveřejněných dne 1. května 2012 Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie.

Pro účely následných limitů podle čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 se upravené ceny určují za použití referenčního směnného kurzu zveřejněného dne 1. května daného kalendářního roku. Pro maximální ceny podle čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 se limity vyjádřené v jiných měnách než v euru po roce 2015 každoročně upravují. Každoročně upravené limity v těchto měnách se uplatňují od 1. července za použití referenčního směnného kurzu zveřejněného dne 1. května daného roku.

6.          Pokud jsou maximální ceny podle článků 7, 9 a 12 vyjádřeny v jiných měnách než v euru, stanoví se počáteční limity ve smyslu uvedených článků v těchto měnách za použití průměru referenčních směnných kurzů zveřejněných dne 1. března, 1. dubna a 1. května 2012 Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie.

             Pro účely následných limitů podle čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 se upravené ceny určují za použití průměru referenčních směnných kurzů zveřejněných dne 1. března, 1. dubna a 1. května daného kalendářního roku. Pro maximální ceny podle čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 se limity vyjádřené v jiných měnách než v euru po roce 2015 každoročně upravují. Každoročně upravené limity v těchto měnách se uplatňují od 1. července za použití průměru referenčních směnných kurzů zveřejněných dne 1. března, 1. dubna a 1. května daného roku.

Článek 2Definice

1.          Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 přístupové směrnice, v článku 2 rámcové směrnice a v článku 2 směrnice o univerzální službě.

2.          Kromě definic uvedených v odstavci 1 se použijí tyto definice:

b)     „poskytovatelem roamingu“ se rozumí podnik, který poskytuje roamingovému zákazníkovi regulované maloobchodní roamingové služby;

ba)   „domovským poskytovatelem“ se rozumí podnik, který poskytuje roamingovému zákazníkovi vnitrostátní mobilní komunikační služby;

bb)   „alternativním poskytovatelem roamingu“ se rozumí poskytovatel roamingu odlišný od domovského poskytovatele;

c)  „domovskou sítí“ se rozumí veřejná ▌komunikační síť nacházející se na území členského státu a využívaná poskytovatelem roamingu k poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb roamingovým zákazníkům;

ca)    „navštívenou sítí“ se rozumí veřejná pozemní mobilní komunikační síť nacházející se na území jiného členského státu, než je členský stát, v němž se nachází domovský poskytovatel roamingového zákazníka, která umožňuje roamingovým zákazníkům uskutečňovat nebo přijímat volání, odesílat nebo přijímat SMS zprávy nebo využívat paketově komutované datové komunikace na základě ujednání s operátorem domovské sítě;

d)     „roamingem na území Unie“ se rozumí využívání mobilního zařízení ▌roamingovým zákazníkem k uskutečňování nebo příjmu volání v rámci Unie, k odesílání či příjmu SMS zpráv v rámci Unie nebo k využívání paketově komutovaných datových komunikací na území jiného členského státu, než je členský stát, v němž se nachází síť domovského poskytovatele, a to na základě ujednání mezi ▌operátorem domovské sítě a ▌operátorem navštívené sítě;

da)  „roamingovým zákazníkem“ se rozumí zákazník poskytovatele regulovaných roamingových služeb prostřednictvím veřejné pozemní mobilní komunikační sítě nacházející se na území Unie, jehož smlouva nebo ujednání s tímto poskytovatelem roamingu umožňuje roaming na území Unie;

e)      „regulovaným roamingovým voláním“ se rozumí mobilní hlasové telefonní volání uskutečněné roamingovým zákazníkem, které má původ v navštívené síti a končí ve veřejné komunikační síti v rámci Unie, nebo mobilní hlasové telefonní volání přijaté roamingovým zákazníkem, které má původ ve veřejné komunikační síti v rámci Unie a končí v navštívené síti;

ea)        „hlasovým eurotarifem“ se rozumí jakýkoli tarif, který nepřesahuje maximální cenu uvedenou v článku 7, který může poskytovatel roamingu v souladu s uvedeným článkem účtovat za poskytování regulovaných roamingových volání;

i)  „SMS zprávou“ se rozumí textová zpráva služby krátkých textových zpráv, která je složena především z abecedních nebo numerických znaků a kterou lze odesílat mezi mobilními nebo pevnými čísly přidělenými podle národních číslovacích plánů;

j)           „regulovanou roamingovou SMS zprávou“ se rozumí SMS zpráva odeslaná roamingovým zákazníkem, která má původ v navštívené síti a končí ve veřejné komunikační síti v rámci Unie, nebo SMS zpráva přijatá roamingovým zákazníkem, která má původ ve veřejné komunikační síti v rámci Unie a končí v navštívené síti;

h)          „SMS eurotarifem“ se rozumí jakýkoli tarif, který nepřesahuje maximální ceny uvedené v článku 9, který může poskytovatel roamingu v souladu s uvedeným článkem účtovat za poskytování regulovaných roamingových SMS zpráv;

k)          „regulovanou roamingovou datovou službou“ se rozumí roamingová služba umožňující využívání paketově komutovaných datových komunikací roamingovým zákazníkem pomocí jeho ▌mobilního zařízení tehdy, když je připojen k navštívené síti. Regulovaná roamingová datová služba nezahrnuje přenos nebo příjem regulovaných roamingových volání nebo SMS zpráv, ale zahrnuje přenos a příjem MMS zpráv;

l)  „datovým eurotarifem“ se rozumí jakýkoli tarif, který nepřesahuje maximální ceny uvedené v článku 12, které může poskytovatel roamingu v souladu s uvedeným článkem účtovat za poskytování regulovaných roamingových datových služeb;

la)         „velkoobchodním roamingovým přístupem“ se rozumí přímý velkoobchodní roamingový přístup nebo velkoobchodní roamingového přístup za účelem dalšího prodeje;

n)          „přímým velkoobchodním roamingovým přístupem“ se rozumí zpřístupnění zařízení nebo služeb operátorem mobilní sítě jinému podniku za stanovených podmínek tak, aby tento jiný podnik poskytoval regulované roamingové služby roamingovým zákazníkům;

na)         „velkoobchodním roamingovým přístupem za účelem dalšího prodeje“ se rozumí poskytování roamingových služeb na velkoobchodním základě operátorem mobilní sítě jiným, než je operátor navštívené sítě, jinému podniku tak, aby tento jiný podnik poskytoval regulované roamingové služby roamingovým zákazníkům.

Článek 3Velkoobchodní roamingový přístup

1.          Operátoři mobilních sítí vyhoví všem oprávněným žádostem o velkoobchodní roamingový přístup ▌.

1a.        Operátoři mobilních sítí mohou zamítnout žádosti o velkoobchodní roamingový přístup pouze na základě objektivních kritérií.

2.          Velkoobchodní roamingový přístup zahrnuje přístup ke všem síťovým prvkům a přiřazeným zařízením, příslušným službám a softwarovým a informačním systémům nezbytným pro poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům.

2a.        Pravidla pro regulované velkoobchodní roamingové ceny stanovená v článcích 6, 8 a 11 se použijí na poskytování přístupu ke všem součástem velkoobchodního roamingového přístupu uvedeným v odstavci 2.

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou operátoři mobilních sítí v případě velkoobchodního roamingového přístupu za účelem dalšího prodeje účtovat spravedlivé a přiměřené ceny za součásti, které v odstavci 2 uvedeny nejsou.

2b.  Operátoři mobilních sítí zveřejní referenční nabídku s přihlédnutím k pokynům sdružení BEREC uvedeným v odstavci 4 a zpřístupní ji podniku požadujícímu velkoobchodní roamingový přístup. Operátoři mobilních sítí poskytnou podniku požadujícímu přístup návrh smlouvy, který splňuje podmínky tohoto článku, pro takovýto přístup, a to nejpozději do jednoho měsíce od původního obdržení žádosti operátorem mobilní sítě. Velkoobchodní roamingový přístup je udělen v přiměřené časové lhůtě, která nepřesáhne tři měsíce od uzavření smlouvy. Operátoři mobilních sítí, kteří obdrželi žádost o velkoobchodní roamingový přístup a podniky požadující přístup jednají v dobré víře.

2c.         Referenční nabídka uvedená v odstavci 2b je dostatečně podrobná a zahrnuje všechny nezbytné součásti velkoobchodního roamingového přístupu uvedené v odstavci 2, a zároveň poskytuje popis nabídek týkajících se přímého velkoobchodního roamingového přístupu a velkoobchodního roamingového přístupu za účelem dalšího prodeje a souvisejících podmínek. Vnitrostátní regulační orgány nařídí v případě potřeby změny referenčních nabídek, aby byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku.

2d.  Pokud si podnik požadující přístup přeje zahájit obchodní jednání s cílem zahrnout rovněž součásti, které nejsou zahrnuty v referenční nabídce, operátoři mobilních sítí na takovou žádost odpoví v přiměřené lhůtě, která nepřesáhne dva měsíce od jejího původního obdržení. Pro účely tohoto odstavce se odstavce 1a a 2b nepoužijí.

4.          Do 30. září 2012 a s cílem přispět k důslednému používání tohoto článku stanoví sdružení BEREC po konzultaci zúčastněných stran a v úzké spolupráci s Komisí pokyny pro velkoobchodní roamingový přístup.

5.          Odstavce 2b až 2d se použijí ode dne 1. ledna 2013.

Článek 4Oddělený prodej

regulovaných maloobchodních roamingových služeb

1.          Domovští poskytovatelé umožní svým zákazníkům přístup k regulovaným roamingovým hlasovým, SMS a datovým službám poskytovaným (jako balíček) kterýmkoli alternativním poskytovatelem roamingu.

Domovský poskytovatel ani poskytovatel roamingu nebrání zákazníkům v přístupu k regulovaným roamingovým datovým službám poskytovaným alternativním poskytovatelem roamingu přímo v navštívené síti.

1a.        Roamingoví zákazníci mají mít právo kdykoli změnit poskytovatele roamingu. Pokud se roamingový zákazník rozhodne být převeden k jinému poskytovateli roamingu, převedení se provede bez zbytečného odkladu a v každém případě v nejkratší možné lhůtě v závislosti na zvoleném technickém řešení pro zavádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb, ale v každém případě nejdéle do tří pracovních dnů od uzavření dohody s novým poskytovatelem roamingu.

3.          Převedení na alternativního poskytovatele roamingu nebo mezi poskytovateli roamingu je zákazníkům poskytováno bezplatně a lze jej provést v rámci každého tarifního plánu. Nevyžaduje uzavření související účastnické smlouvy ani nevyžaduje dodatečné pevné nebo pravidelné platby týkající se jiných prvků účastnické smlouvy než roamingu v porovnání s podmínkami platnými před převedením.

3a.  Domovští poskytovatelé informují všechny své roamingové zákazníky jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o možnosti zvolit si služby uvedené v prvním pododstavci odstavce 1.

Zejména při uzavírání nebo obnovování smlouvy o mobilních komunikačních službách poskytnou domovští poskytovatelé všem svým zákazníkům jednotlivě úplné informace o možnosti zvolit si alternativního poskytovatele roamingu a nebrání jim v uzavření smlouvy s alternativním poskytovatelem roamingu. Zákazníci uzavírající s domovským poskytovatelem smlouvu o regulovaných roamingových službách výslovně potvrdí, že byli o této možnosti informováni. Domovský poskytovatel nebrání maloobchodníkům, kteří slouží jako místa prodeje domovského poskytovatele, v nabízení smluv pro oddělené roamingové služby s alternativními poskytovateli roamingu, ani je od toho neodrazuje nebo nedemotivuje.

6.          Technické vlastnosti regulovaných roamingových služeb nesmí být změněny způsobem, který by je odlišoval od technických vlastností regulovaných roamingových služeb, včetně parametrů kvality, poskytovaných zákazníkovi před převedením. Pokud se převedení netýká všech regulovaných roamingových služeb, ty regulované roamingové služby, které nejsou předmětem převedení, se i nadále poskytují za stejnou cenu, v co nejúplnějším rozsahu a se stejnými technickými vlastnostmi, včetně parametrů kvality.

7.  Tento článek se použije ode dne 1. července 2014.

Článek 5

Provádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb

1.          Domovští poskytovatelé zavedou oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb stanovený v článku 4, aby zákazníci mohli využívat vnitrostátní mobilní komunikační služby a oddělené regulované roamingové služby. Domovští poskytovatelé splní všechny oprávněné žádosti o přístup k zařízením a souvisejícím podpůrným službám významným pro oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb. Přístup k těmto zařízením a podpůrným službám, které jsou nezbytné k tomu, aby byl umožněn oddělený prodej regulovaných roamingových služeb, včetně služeb ověření uživatele, je poskytován bezplatně a zákazníkům za něj nejsou účtovány žádné přímé poplatky.

2.  Aby se zajistilo důsledné a souběžné provádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb v celé Unii, Komise prostřednictvím prováděcích aktů a po konzultaci sdružení BEREC přijme do 31. prosince 2012 podrobná pravidla týkající se povinnosti poskytovat informace stanovené v čl. 4 odst. 3a a o technickém řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 5a odst. 2 a použijí se ode dne 1. července 2014.

3.          Technické řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb splňuje tato kritéria:

a)     vstřícnost vůči spotřebitelům, zejména v tom smyslu, že spotřebitelům umožňuje snadno a rychle přecházet k alternativnímu poskytovateli roamingu při zachování dosavadního mobilního telefonního čísla a používání stejného mobilního zařízení;

b)     schopnost splnit všechny kategorie požadavků zákazníků konkurenceschopným způsobem, včetně intenzivního využívání datových služeb;

c)  schopnost účinně podporovat hospodářskou soutěž rovněž při zohlednění možnosti operátorů využívat infrastrukturu v jejich vlastnictví nebo svá obchodní ujednání;

d)     nákladová efektivnost při zohlednění rozdělení nákladů mezi domovskými poskytovateli a alternativními poskytovateli roamingu;

e)      schopnost efektivně plnit povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 1;

f)      umožňuje maximální stupeň interoperability;

g)     vstřícnost vůči zákazníkům, zejména pokud jde o technickou manipulaci s mobilním zařízením prováděnou zákazníky při změně sítí;

h)     zajišťuje, že není bráněno využívání roamingových služeb zákazníky Unie ve třetích zemích nebo zákazníky třetích zemí v Unii;

i)      zajištění dodržování pravidel na ochranu soukromí, osobních údajů, bezpečnosti a integrity sítí a transparentnosti požadovaných rámcovou směrnicí a zvláštními směrnicemi;

j)  zohlednění skutečnosti, že vnitrostátní regulační orgány prosazují možnost koncových uživatelů mít přístup k informacím a šířit je nebo využívat aplikace a služby, které si zvolí, v souladu s čl. 8 odst. 4 písm. g) rámcové směrnice;

k)     zajištění toho, že poskytovatelé uplatňují rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností.

4.          Za účelem splnění kritérií uvedených v odstavci 3 může technické řešení kombinovat jednu nebo více technických možností.

5.          Komise v případě nutnosti udělí zmocnění evropskému normalizačnímu orgánu, aby přizpůsobil příslušné normy, jež jsou pro harmonizované zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb nezbytné.

6.          Odstavce 1, 3, 4 a 5 tohoto článku se použijí ode dne 1. července 2014 .

Článek 5aPostup projednávání ve výboru

1.          Komisi je nápomocen Komunikační výbor, zřízený článkem 22 rámcové směrnice. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.          Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 6Velkoobchodní ceny za regulovaná roamingová volání

1.          Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat zákazníkovu poskytovateli roamingu za poskytnutí regulovaného roamingového volání, které má původ v této navštívené síti, včetně nákladů na původ, tranzit a ukončení volání, nesmí od 1. července 2012 překročit 0,14 EUR za minutu.

2.  Tato průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do pozbytí platnosti maximální průměrné velkoobchodní ceny stanovené v tomto odstavci nebo do dne 30. června 2022. Maximální průměrná velkoobchodní cena se dne 1. července 2013 sníží na 0,10 EUR a dne 1. července 2014 na 0,05 EUR a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do dne 30. června 2022 ve výši 0,05 EUR.

3.          Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 se vypočítá vydělením celkových obdržených velkoobchodních příjmů z roamingu celkovým počtem minut velkoobchodního roamingu ▌skutečně využitých k poskytnutí velkoobchodních roamingových volání v rámci Unie dotyčným operátorem za dané období, sčítaných po sekundách takovým způsobem, aby operátor navštívené sítě mohl uplatnit počáteční minimální účtovanou dobu, která nepřesahuje 30 sekund.

Článek 7Maloobchodní ceny za regulovaná roamingová volání

1.          Poskytovatelé roamingu zpřístupní a jasnou a transparentní formou aktivně nabízejí hlasový eurotarif uvedený v odstavci 2 všem svým roamingovým zákazníkům. Tento tarif nevyžaduje uzavření související účastnické smlouvy ani nezahrnuje další pevné nebo pravidelné platby a může být kombinován s jakýmkoli jiným maloobchodním tarifem.

Při nabízení hlasového eurotarifu poskytovatelé roamingu upozorní své roamingové zákazníky, kteří si zvolili zvláštní roamingový tarif nebo balíček, na podmínky tohoto tarifu nebo balíčku.

2.          S účinkem ode dne 1. července 2012 se maloobchodní cena hlasového eurotarifu (bez DPH), kterou smí poskytovatel roamingu účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulovaného roamingového volání, může u roamingových volání lišit, avšak nesmí překročit 0,29 EUR za minutu za uskutečněná volání a 0,08 EUR za minutu za přijatá volání. Maximální maloobchodní cena za uskutečněná volání se ode dne 1. července 2013 sníží na 0,24 EUR a ode dne 1. července 2014 na 0,19 EUR a maximální maloobchodní cena za přijatá volání se ode dne 1. července 2013 sníží na 0,07 EUR a dne 1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž je dotčen článek 19, zůstanou tyto maximální maloobchodní ceny v rámci hlasového eurotarifu v platnosti až do dne 30. června 2017.

Poskytovatelé roamingu neúčtují svým roamingovým zákazníkům příjem roamingové hlasové zprávy. Tím nejsou dotčeny ostatní platné ceny, např. ceny za poslech těchto zpráv.

Každý poskytovatel roamingu účtuje svým roamingovým zákazníkům za poskytování regulovaného roamingového volání, pro které platí hlasový eurotarif, ať už uskutečněného nebo přijatého, v tarifikaci po sekundách.

Poskytovatel roamingu může na uskutečněná volání podléhající hlasovému eurotarifu použít minimální počáteční účtovací dobu nepřesahující 30 sekund.

3.          Poskytovatelé roamingu použijí hlasový eurotarif pro všechny stávající roamingové zákazníky automaticky, s výjimkou roamingových zákazníků, kteří si již dobrovolně zvolili zvláštní roamingový tarif nebo balíček, díky němuž využívají pro regulovaná roamingová volání výhody jiného tarifu, než který by jim byl přidělen v případě, že by tento výběr neuskutečnili.

4.  Poskytovatelé roamingu použijí hlasový eurotarif pro všechny nové roamingové zákazníky, kteří si dobrovolně nevybrali jiný roamingový tarif nebo tarifní balíček roamingových služeb obsahující jiný tarif pro regulovaná roamingová volání.

5.          Každý roamingový zákazník může kdykoli požádat o převedení na hlasový eurotarif nebo z hlasového eurotarifu na jiný tarif. Toto převedení proběhne do jednoho pracovního dne od přijetí žádosti, je bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy, s výjimkou případů, kdy si roamingový zákazník, který si objednal zvláštní roamingový balíček zahrnující více než jednu regulovanou roamingovou službu , přeje převedení na hlasový eurotarif a kdy poskytovatel roamingu může požadovat, aby se tento zákazník vzdal výhod ostatních prvků tohoto balíčku. Poskytovatel roamingu může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout dva měsíce. Hlasový eurotarif lze vždy kombinovat s SMS eurotarifem a datovým eurotarifem.

Článek 8Velkoobchodní ceny za regulované roamingové SMS zprávy

1.          S účinkem ode dne 1. července 2012 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat ▌za zprostředkování regulované roamingové SMS zprávy, která má původ v této navštívené síti, překročit 0,03 EUR za SMS zprávu ▌, ode dne 1. července 2013 se sníží na 0,02 EUR a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do dne 30. června 2022 ve výši 0,02 EUR.

2.          Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do 30. června 2022.

3.  Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 se vypočítá vydělením celkových velkoobchodních příjmů ▌obdržených operátorem navštívené sítě ▌nebo operátorem domovské sítě za originaci a přenos regulovaných roamingových SMS zpráv v Unii za dané období celkovým počtem regulovaných roamingových SMS zpráv originovaných a přenesených jménem příslušného poskytovatele roamingu nebo operátora domovské sítě za toto období.

4.          Operátor navštívené sítě neúčtuje poskytovateli roamingu nebo operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka žádnou cenu za ukončení regulované roamingové SMS zprávy odeslané roamingovému zákazníkovi při roamingu v jím navštívené síti, s výjimkou ceny uvedené v odstavci 1.

Článek 9Maloobchodní ceny za regulované roamingové SMS zprávy

1.          Poskytovatelé roamingu jasnou a transparentní formou zpřístupní a aktivně nabízejí SMS eurotarif uvedený v odstavci 2 všem svým roamingovým zákazníkům. SMS eurotarif nevyžaduje uzavření žádné související účastnické smlouvy ani nezahrnuje další pevné nebo pravidelné platby a může být kombinován s jakýmkoli jiným maloobchodním tarifem, s výhradou dalších ustanovení tohoto článku.

2.  S účinkem ode dne 1. července 2012 se může maloobchodní cena (bez DPH) SMS eurotarifu, kterou smí poskytovatel roamingu účtovat svému roamingovému zákazníkovi za regulovanou roamingovou SMS zprávu odeslanou tímto roamingovým zákazníkem, u regulovaných roamingových SMS zpráv lišit, avšak nesmí překročit 0,09 EUR. Tato maximální cena se sníží ode dne 1. července 2013 na 0,08 EUR a ode dne 1. července 2014 na 0,06 EUR a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do dne 30. června 2017 ve výši 0,06 EUR.

3.          Poskytovatelé roamingu neúčtují svým roamingovým zákazníkům příjem regulované roamingové SMS zprávy.

4.          Poskytovatelé roamingu automaticky použijí SMS eurotarif pro všechny stávající roamingové zákazníky, kromě roamingových zákazníků, kteří si již dobrovolně zvolili zvláštní roamingový tarif nebo balíček, díky němuž využívají výhody jiného tarifu pro regulované roamingové SMS zprávy, než který by jim byl přidělen, pokud by tento výběr neuskutečnili.

5.  Poskytovatelé roamingu použijí SMS eurotarif pro všechny nové roamingové zákazníky, kteří si dobrovolně nevybrali jiný roamingový SMS tarif nebo tarifní balíček roamingových služeb obsahující jiný tarif pro regulované roamingové SMS zprávy.

6.          Každý roamingový zákazník může kdykoli požádat o převedení na SMS eurotarif nebo z SMS eurotarifu na jiný tarif. Toto převedení proběhne do jednoho pracovního dne od obdržení žádosti, je bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných než roamingových prvků účastnické smlouvy. Poskytovatel roamingu může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout dva měsíce. SMS eurotarif lze vždy kombinovat s hlasovým eurotarifem a datovým eurotarifem.

Článek 10Technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS zpráv

Žádný poskytovatel roamingu, domovský poskytovatel, operátor domovské sítě nebo operátor navštívené sítě nesmí měnit technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS zpráv způsobem, který by je odlišoval od technických vlastností SMS zpráv poskytovaných na vnitrostátním trhu.

Článek 11Velkoobchodní ceny za regulované roamingové datové služby

1.          S účinkem ode dne 1. července 2012 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě ▌účtovat domovskému poskytovateli roamingového zákazníka za poskytování regulovaných roamingových datových služeb prostřednictvím této navštívené sítě, překročit ochranný limit 0,25 EUR za megabyte přenesených dat. Ochranný limit se ode dne 1. července 2013 sníží na 0,15 EUR za megabyte přenesených dat a ode dne 1. července 2014 na 0,05 EUR za megabyte přenesených dat a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do dne 30. června 2022 ve výši 0,05 EUR za megabyte přenesených dat.

2.          Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do dne 30. června 2022.

3.  Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 se vypočítá vydělením celkových velkoobchodních příjmů obdržených operátorem ▌navštívené sítě nebo operátorem domovské sítě za poskytování regulovaných roamingových datových služeb za stanovené období celkovým počtem megabytů dat skutečně spotřebovaných při poskytování těchto služeb za toto období, sčítaných na základě tarifikace po kilobytech jménem příslušného poskytovatele roamingu nebo operátora domovské sítě v uvedeném období.

Článek 12Maloobchodní ceny za regulované roamingové datové služby

1.          Poskytovatelé roamingu jasnou a transparentní formou zpřístupní a aktivně nabízejí datový eurotarif uvedený v odstavci 2 všem svým roamingovým zákazníkům. Tento datový eurotarif nevyžaduje uzavření žádné související účastnické smlouvy ani nezahrnuje další pevné nebo pravidelné platby a může být kombinován s jakýmkoli jiným maloobchodním tarifem.

Při nabízení eurotarifu poskytovatelé roamingu upozorní roamingové zákazníky, kteří ▌ si již zvolili zvláštní roamingový tarif nebo balíček, na podmínky takového tarifu nebo balíčku.

2.  S účinkem ode dne 1. července 2012 nesmí maloobchodní cena v rámci datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí poskytovatel roamingu účtovat svému roamingovému zákazníkovi za poskytování regulované ▌datové roamingové služby, překročit 0,70 EUR za využitý megabyte. Maximální maloobchodní cena za využitá data se ode dne 1. července 2013 sníží na 0,45 EUR za využitý megabyte a od 1. července 2014 na 0,20 EUR za využitý megabyte a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do dne 30. června 2017 ve výši 0,20 EUR za využitý megabyte.

Každý poskytovatel roamingu účtuje svým roamingovým zákazníkům za poskytování regulovaných roamingových datových služeb, pro které platí datový eurotarif, v tarifikaci po kilobytech, s výjimkou multimediálních zpráv (MMS), za které může být účtována cena za jednotku. V takovém případě maloobchodní cena, kterou smí poskytovatel roamingu účtovat svému roamingovému zákazníkovi za přenos či obdržení roamingové MMS zprávy, nepřekročí maximální maloobchodní cenu stanovenou v prvním pododstavci.

3.  Od 1. července 2012 poskytovatelé roamingu automaticky použijí datový eurotarif pro všechny stávající roamingové zákazníky, kromě roamingových zákazníků, kteří si již zvolili zvláštní roamingový tarif nebo kteří již využívají tarifu, který je zjevně levnější než datový eurotarif, nebo kteří si již zvolili balíček, díky němuž využívají výhody jiného tarifu pro regulované roamingové datové služby, než který by jim byl přidělen, pokud by tento výběr neuskutečnili.

4.          Od 1. července 2012 poskytovatelé roamingu použijí datový eurotarif pro všechny nové roamingové zákazníky, kteří si dobrovolně nezvolili jiný roamingový datový tarif nebo tarifní balíček roamingových služeb obsahující jiný tarif pro regulované roamingové datové služby.

5.          Každý roamingový zákazník může při dodržení smluvních podmínek kdykoli požádat o převedení na datový eurotarif nebo z datového eurotarifu na jiný tarif. Toto převedení proběhne do jednoho pracovního dne od obdržení žádosti, je bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy, než je roaming na území Unie. Poskytovatel roamingu může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout dva měsíce. Datový eurotarif lze vždy kombinovat s SMS eurotarifem a hlasovým eurotarifem.

6.  Poskytovatelé roamingu do 30. června 2012 jasným a srozumitelným způsobem a na trvalém nosiči jednotlivě informují všechny své roamingové zákazníky o datovém eurotarifu, o skutečnosti, že tento tarif bude platit nejpozději od 1. července 2012 pro všechny roamingové zákazníky, kteří si dobrovolně nezvolili zvláštní tarif nebo balíček vztahující se na regulované roamingové datové služby, a o jejich právu na převedení na datový eurotarif a z datového eurotarifu na jiný tarif podle odstavce 5.

Článek 14Transparentnost maloobchodních cen za

roamingová volání a SMS zprávy

1.          Každý poskytovatel roamingu poskytne roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu na území jiného členského státu, než je členský stát jeho domovského poskytovatele, bezplatně, bez zbytečného prodlení a automaticky prostřednictvím zprávy zaslané na mobilní telefon základní personalizované informace o cenách za roaming (včetně DPH), které platí pro uskutečňování a příjem volání a odesílání SMS zpráv dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě, aby roamingového zákazníka upozornil na skutečnost, že mu budou při uskutečňování nebo příjmu volání a při odesílání SMS zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže zákazník poskytovateli roamingu oznámí, že takové upozornění nepožaduje.

Tyto základní personalizované informace o cenách zahrnují nejvyšší ceny (v měně, ve které je vystavováno domovské vyúčtování domovským poskytovatelem zákazníka), které mohou být zákazníkovi účtovány v rámci jeho tarifního programu za:

a)  uskutečňování regulovaných roamingových volání v rámci navštíveného členského státu a z navštíveného členského státu zpět do členského státu jeho domovského poskytovatele, jakož i za příjem regulovaných roamingových volání; a

b)     odesílání regulovaných roamingových SMS zpráv na území navštíveného členského státu.

Rovněž obsahují číslo bezplatné telefonní linky uvedené v odstavci 2, na níž lze získat podrobnější informace a informace o možnosti přístupu ke službám tísňového volání bezplatným vytočením evropského čísla tísňového volání 112.

Při každé zprávě má zákazník příležitost uvědomit bezplatně a jednoduše poskytovatele roamingu o tom, že toto automatické zasílání zpráv nepožaduje. Zákazník, který oznámil, že nepožaduje automatické zasílání zpráv, má právo kdykoli bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

Nevidomým osobám a osobám se zbytky zraku poskytují poskytovatelé roamingu na základě žádosti základní personalizované informace o cenách podle prvního pododstavce automaticky hlasovým voláním a bezplatně.

První, druhý, čtvrtý a pátý pododstavec se rovněž použije na hlasové a SMS roamingové služby využívané roamingovými zákazníky cestujícími mimo území Unie a poskytované poskytovatelem roamingu.

2.  Kromě možností uvedených v odstavci 1 mají zákazníci kdekoli v Unii právo požadovat a bezplatně obdržet podrobnější personalizované informace o cenách za roaming platných v navštívené síti pro hlasová volání a SMS, jakož i informace o opatřeních v oblasti transparentnosti platných na základě tohoto nařízení, a to formou hlasového volání do mobilní sítě nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je podávána prostřednictvím bezplatné telefonní linky určené k tomuto účelu poskytovatelem roamingu. Povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevztahují na zařízení, která nepodporují funkci SMS.

3.          Při uzavření účastnické smlouvy poskytují poskytovatelé roamingu všem uživatelům úplné informace o platných cenách za roaming, zejména o hlasovém eurotarifu a SMS eurotarifu ▌. Bez zbytečného prodlení rovněž poskytují svým roamingovým zákazníkům aktuální informace o platných cenách za roaming pokaždé, kdy dojde ke změně těchto cen.

Poskytovatelé roamingu přijmou přiměřená opatření k zajištění informovanosti všech svých roamingových zákazníků o možnosti zvolit si hlasový eurotarif a SMS eurotarif ▌. Zejména informují všechny roamingové zákazníky o podmínkách hlasového eurotarifu a o podmínkách SMS eurotarifu ▌, a to jasnou a nestrannou formou. Všem zákazníkům, kteří si zvolili jiný tarif, poté v přiměřených intervalech tuto skutečnost připomínají.

Poskytnuté informace jsou dostatečně podrobné, aby zákazníci mohli posoudit, zda je pro ně přechod na eurotarif přínosem či nikoli.

4.          Poskytovatelé roamingu zpřístupní svým zákazníkům informace o tom, jak se vyhnout nevyžádanému roamingu v příhraničních regionech. Poskytovatelé roamingu přijmou přiměřená opatření na ochranu svých zákazníků před placením roamingových cen za nevyžádané roamingové služby, když se nacházejí ve svém domovském členském státě.

Článek 15Transparentnost a ochranný mechanismus pro maloobchodní roamingové datové služby

1.          Poskytovatelé roamingu v souladu s odstavci 2 a 3 zajistí, aby roamingoví zákazníci byli před uzavřením i po uzavření smlouvy náležitě informováni o cenách platných pro používání regulovaných roamingových datových služeb, a to způsobem, který zákazníkům usnadní porozumět finančním důsledkům používání těchto služeb a umožní jim sledovat a kontrolovat své výdaje za ně. ▌

Před uzavřením smlouvy a pravidelně po uzavření smlouvy informují poskytovatelé roamingu případně své zákazníky o riziku automatického a nekontrolovaného připojení a stahování dat prostřednictvím datového roamingu. Poskytovatelé roamingu dále své zákazníky bezplatně a jasným a dobře srozumitelným způsobem informují o tom, jak mohou toto automatické připojení prostřednictvím datového roamingu vypnout, a tím zabránit nekontrolované spotřebě roamingových datových služeb. ▌

2.  Poskytovatel roamingu pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá roamingovou službu, a poskytne mu základní personalizované tarifní informace o cenách (v měně domovského vyúčtování poskytovaného domovským poskytovatelem zákazníka), vyjádřené v ceně za megabyte, za poskytování regulovaných roamingových datových služeb platných pro tohoto roamingového zákazníka v dotyčném členském státě, ledaže zákazník poskytovateli roamingu oznámí, že tyto informace nepožaduje.

Tyto základní personalizované tarifní informace jsou doručeny na mobilní zařízení roamingového zákazníka, např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na mobilním zařízení, pokaždé když roamingový zákazník vstoupí do jiného členského státu, než je stát jeho domovského poskytovatele, a poprvé v tomto členském státě spustí ▌roamingovou datovou službu. Tyto informace jsou poskytovány bezplatně v okamžiku, kdy roamingový zákazník spustí roamingovou datovou službu, a to vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Zákazník, který svému poskytovateli roamingu oznámil, že nepožaduje automatické zasílání tarifních informací, má právo kdykoli bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

3.  Každý poskytovatel roamingu poskytne všem svým roamingovým zákazníkům možnost zvolit si dobrovolně a bez poplatku funkci, která poskytuje informace o celkové spotřebě vyjádřené v objemu nebo v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi účtovány regulované roamingové datové služby, a která zaručuje, že celkové výdaje za regulované roamingové datové služby nepřekročí bez výslovného souhlasu zákazníka ve stanoveném období, s výjimkou MMS účtovaných za jednotku, určený finanční limit.

Je-li zákazník předem informován o odpovídajících objemech, poskytovatel roamingu za tímto účelem nabídne jeden či více maximálních finančních limitů pro stanovenou dobu užívání. Jeden z těchto limitů (výchozí finanční limit) se musí blížit částce 50 EUR za splatné služby za měsíční zúčtovací období (bez DPH), ale nesmí ji překročit.

Pokud je zákazník předem informován o odpovídajících finančních částkách, poskytovatel roamingu může zavést jako alternativu objemové limity. Jeden z těchto limitů (výchozí objemový limit) musí odpovídat částce vyjádřené v penězích, která nesmí překročit částku 50 EUR za splatné služby za měsíční zúčtovací období (bez DPH).

Poskytovatel roamingu může kromě toho svým roamingovým zákazníkům nabídnout další limity s odlišnými, tj. vyššími nebo nižšími, maximálními měsíčními finančními limity.

Výchozí limity uvedené ve druhém a třetím pododstavci jsou uplatňovány na všechny zákazníky, kteří si nezvolili jiný limit.

Každý poskytovatel roamingu dále zajistí, aby v případě, že roamingové datové služby dosáhnou 80 % dohodnutého finančního nebo objemového limitu, bylo na mobilní zařízení roamingového zákazníka odesláno příslušné upozornění, a to např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na počítači. Každý zákazník má právo požádat svého poskytovatele roamingu, aby odesílání těchto upozornění ukončil, a má právo kdykoliv a bezplatně požádat ▌poskytovatele, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

Pokud by byl jinak tento finanční nebo objemový limit překročen, musí být na mobilní zařízení roamingového zákazníka zasláno upozornění. Toto upozornění uvádí postup, kterým se má roamingový zákazník řídit, přeje-li si, aby mu byly tyto služby dále poskytovány, a náklady spojené se spotřebováním každé další jednotky. Pokud roamingový zákazník nereaguje způsobem uvedeným v obdrženém upozornění, poskytovatel roamingu okamžitě přeruší poskytování a účtování regulovaných roamingových datových služeb roamingovému zákazníkovi, pokud a dokud roamingový zákazník nepožádá o pokračování nebo obnovení poskytování těchto služeb.

Kdykoli roamingový zákazník požádá o zavedení nebo zrušení funkce finančního nebo objemového limitu, proběhne tato změna do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, bezplatně a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy.

4.          Odstavce 2 a 3 se nevztahují na zařízení pro komunikaci mezi stroji, která využívají mobilní datové komunikace.

5.          Poskytovatelé roamingu přijmou přiměřená opatření na ochranu svých zákazníků před placením roamingových cen za nevyžádané roamingové služby v době, kdy se nacházejí ve svém domovském členském státě. To zahrnuje informování zákazníků o tom, jak se vyhnout nevyžádanému roamingu v příhraničních regionech.

6.  Tento článek se s výjimkou odstavce 5 a s výhradou druhého a třetího pododstavce tohoto odstavce použije rovněž na roamingové datové služby využívané roamingovými zákazníky cestujícími mimo území Unie a poskytované poskytovatelem roamingu.

Pokud si zákazník zvolí funkci uvedenou v prvním pododstavci odstavce 3, neuplatní se požadavky stanovené v odstavci 3, pokud operátor navštívené sítě mimo Unii neumožní poskytovateli roamingu sledovat v reálném čase její využívání zákazníkem.

V takovém případě je zákazník při vstupu do dané země bez zbytečného odkladu a bezplatně informován prostřednictvím SMS zprávy, že informace o celkové spotřebě a záruka nepřekročení určeného finančního limitu nejsou dostupné.

Článek 16Dohled a prosazování

1.          Vnitrostátní regulační orgány na svém území vykonávají sledování a dohled, pokud jde o dodržování tohoto nařízení.

2.          Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují aktuální informace o uplatňování tohoto nařízení, zejména článků 6, 7, 8, 9, 11 a 12, a to způsobem, který dotčeným stranám umožňuje k těmto informacím snadný přístup.

3.          V rámci přípravy přezkumu podle článku 19 vnitrostátní regulační orgány sledují vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových a datových komunikačních služeb včetně SMS a MMS roamingovým zákazníkům, a to včetně nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. Vnitrostátní regulační orgány rovněž pozorně sledují případy nevyžádaného roamingu v příhraničních regionech sousedících členských států a sledují, zda není řízení provozu v sítích využíváno v neprospěch zákazníků.

Vnitrostátní regulační orgány sledují a sbírají informace o nevyžádaném roamingu a přijímají vhodná opatření.

4.  Vnitrostátní regulační orgány mají pravomoc požadovat od podniků, na něž se vztahují povinnosti podle tohoto nařízení, aby jim poskytly veškeré informace významné pro provádění a prosazování tohoto nařízení. Uvedené podniky poskytují tyto informace neprodleně na žádost vnitrostátního regulačního orgánu a v časových lhůtách a s úrovní podrobnosti údajů, jaké tento orgán požaduje.

5.          Vnitrostátní regulační orgány mohou z vlastního podnětu zasáhnout s cílem zajistit dodržování tohoto nařízení. V případě nutnosti využívají zejména pravomocí podle článku 5 přístupové směrnice s cílem zajistit přiměřený přístup a vzájemné propojení, aby bylo zabezpečeno spojení od koncového bodu ke koncovému bodu sítě a zaručena interoperabilita roamingových služeb, například v případech, kdy si zákazníci nemohou vyměňovat regulované roamingové SMS zprávy se zákazníky veřejné pozemní mobilní komunikační sítě v jiném členském státě z důvodu neuzavření dohody umožňující doručování těchto zpráv.

6.          Pokud vnitrostátní regulační orgán shledá, že došlo k porušení povinností stanovených tímto nařízením, má pravomoc požadovat okamžité ukončení takového porušování.

Článek 17 Řešení sporů

1.          V případě sporů týkajících se povinností stanovených tímto nařízením mezi podniky, které zajišťují sítě nebo poskytují služby elektronických komunikací v členském státě, se použijí postupy pro řešení sporů stanovené v článcích 20 a 21 rámcové směrnice.

2.          V případě nevyřešených sporů, jejichž účastníky jsou spotřebitelé nebo koncoví uživatelé a které se týkají určité otázky v oblasti působnosti tohoto nařízení, zajistí členské státy dostupnost postupů pro mimosoudní řešení sporů stanovených v článku 34 směrnice o univerzální službě.

Článek 18Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí uvedená ustanovení Komisi do dne 30. června 2013 a neprodleně Komisi oznámí veškeré následné změny, které se uvedených ustanovení týkají.

Článek 19Přezkum

1.          Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a po veřejné konzultaci podá do 30. června 2016 zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Komise zejména posoudí, zda bylo dosaženo cílů nařízení. Komise přitom přezkoumá mimo jiné:

a)      zda se dostatečně rozvinula hospodářská soutěž, čímž by bylo odůvodněno ukončení maximálních maloobchodních cen;

b)     zda bude existovat dostatečná hospodářská soutěž pro odstranění maximálních velkoobchodních cen;

c)  vývoj a předpokládané budoucí trendy velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových, SMS a datových komunikačních služeb roamingovým zákazníkům ve srovnání s cenami za mobilní komunikační služby na vnitrostátní úrovni v jednotlivých členských státech, a to zvlášť v případě zákazníků využívajících předplacené služby a zvlášť v případě tarifních zákazníků, jakož i vývoj a předpokládané budoucí trendy ohledně kvality a rychlosti těchto služeb;

d)     dostupnost a kvalitu služeb včetně služeb, které představují alternativu hlasových, SMS a datových roamingových služeb, zejména s ohledem na technologický vývoj;

e)      do jaké míry měli spotřebitelé prospěch z reálného snížení cen roamingových služeb ▌, rozmanitosti tarifů a produktů dostupných pro spotřebitele s různými zvyklostmi při využívání hovorů a z rozdílu mezi roamingovými a vnitrostátními tarify, včetně dostupnosti nabídek poskytujících jednotný tarif pro vnitrostátní a roamingové služby;

f)  míru hospodářské soutěže na maloobchodním i velkoobchodním trhu, zejména pak konkurenční postavení malých, nezávislých nebo začínajících operátorů, včetně konkurenčních účinků obchodních dohod a míry vzájemného propojení operátorů;

g)      rozsah, v jakém provedení strukturálních opatření uvedených v článcích 3 a 4 přineslo výsledky v rozvoji hospodářské soutěže na vnitřním trhu roamingových služeb, zda-li se rozdíl mezi roamingovým a vnitrostátním tarifem blíží nule;

h)      do jaké míry úroveň velkoobchodních a maloobchodních maximálních cen poskytuje odpovídající ochranu před přemrštěnými cenami pro spotřebitele a současně umožňuje rozvoj hospodářské soutěže na vnitřním trhu roamingových služeb.

2.          Pokud ze zprávy vyplyne, že strukturální opatření stanovená tímto nařízením nejsou dostatečná k podpoře hospodářské soutěže na vnitřním trhu roamingových služeb ve prospěch všech evropských spotřebitelů nebo že se rozdíly mezi roamingovými tarify a vnitrostátními tarify neblíží nule, Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě vhodné návrhy k řešení této situace, a tím k dosažení vnitřního trhu mobilních komunikačních služeb, kde v konečném důsledku nebude rozdíl mezi vnitrostátními a roamingovými tarify. Komise zejména přezkoumá, zda je nutné:

a)  stanovit dodatečná technická a strukturální opatření,

b)     pozměnit strukturální opatření,

c)      prodloužit platnost a případně přezkoumat úroveň maximálních maloobchodních cen stanovených v článcích 7, 9 a 12,

d)     změnit dobu platnosti nebo přezkoumat úroveň maximálních velkoobchodních cen stanovených v článcích 6, 8 a 11,

e)      zavést jakékoli jiné nezbytné požadavky, včetně nerozlišování roamingových a vnitrostátních tarifů.

3.          Komise dále předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu ▌, a to každé dva roky od podání zprávy uvedené v odstavci 1. Každá zpráva obsahuje shrnutí výsledků sledování poskytování roamingových služeb v Unii a posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů tohoto nařízení, a to i s ohledem na záležitosti uvedené v odstavcích 1 a 2.

4.  Aby bylo možné posoudit vývoj hospodářské soutěže na trzích s roamingovými službami v celé Unii, sdružení BEREC pravidelně shromažďuje údaje od vnitrostátních regulačních orgánů o vývoji maloobchodních a velkoobchodních cen za roamingové hlasové, SMS a datové služby. Tyto údaje jsou nejméně dvakrát ročně předávány Komisi. Komise je zveřejní.

Sdružení BEREC rovněž každoročně sbírá informace od vnitrostátních regulačních orgánů týkající se transparentnosti a srovnatelnosti různých tarifů nabízených operátory jejich zákazníkům. Komise tyto údaje a tato zjištění zveřejní.

Článek 20Oznamovací povinnost

Členské státy oznámí Komisi vnitrostátní regulační orgány, které odpovídají za plnění úkolů podle tohoto nařízení.

Článek 21Zrušení

Nařízení (ES) č. 717/2007 se zrušuje v souladu s přílohou I s účinkem ode dne …(22)*, s výjimkou článků 3, 4, 4a, 4b a čl. 6a odst. 4 uvedeného nařízení, které se zrušují s účinkem ode dne 1. července 2012.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 22Vstup v platnost a pozbytí platnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a jeho ustanovení se použijí od uvedeného dne, ledaže je v konkrétních článcích stanoveno jinak.

Pozbývá platnosti dnem 30. června 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V […] dne.

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                            předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následná změna

(uvedené v článku 21)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 32)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 (Úř. vest. L 167, 29.6.2009, s. 12)

pouze článek 1

_____________

PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 717/2007

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

-

Čl. 1 odst. 1a

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec první věta

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec druhá věta

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec třetí věta

Čl. 1 odst. 5 druhý pododstavec

-

Čl. 1 odst. 6

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2 návětí

Čl. 2 odst. 2 návětí

 

 

 

 

Čl. 2 odst. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 2 písm. ea)

Čl. 2 odst. 2 písm. b)

Čl. 2 odst. 2 písm. b)

-

Čl. 2 odst. 2 písm. ba)

-

Čl. 2 odst. 2 písm. bb)

Čl. 2 odst. 2 písm. c)

Čl. 2 odst. 2 písm. c)

Čl. 2 odst. 2 písm. g)

Čl. 2 odst. 2 písm. ca)

Čl. 2 odst. 2 písm. d)

Čl. 2 odst. 2 písm. d)

Čl. 2 odst. 2 písm. f)

Čl. 2 odst. 2 písm. da)

 

 

Čl. 2 odst. 2 písm. e)

Čl. 2 odst. 2 písm. e)

Čl. 2 odst. 2 písm. i)

Čl. 2 odst. 2 písm. i)

Čl. 2 odst. 2 písm. j)

Čl. 2 odst. 2 písm. j)

Čl. 2 odst. 2 písm. h)

Čl. 2 odst. 2 písm. h)

Čl. 2 odst. 2 písm. k)

Čl. 2 odst. 2 písm. k)

-

Čl. 2 odst. 2 písm. l)

-

Čl. 2 odst. 2 písm. la)

-

Čl. 2 odst. 2 písm. n)

-

Čl. 2 odst. 2 písm. na)

-

Články 3, 4, 5 a 5a

Čl. 3 odst. 1

Čl. 6 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 6 odst. 2

Čl. 3 odst. 3 první pododstavec

-

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 4 odst. 3 první pododstavec

-

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 3

Čl. 4 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 7 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 7 odst. 5

Článek 4a

Článek 8

Článek 4b

Článek 9

Čl. 4b odst. 7

-

Článek 4c

Článek 10

-

Článek 11

-

Článek 12

-

 

 

 

Čl. 6 odst. 1 první až pátý pododstavec

Čl. 14 odst. 1 první až pátý pododstavec

-

Čl. 14 odst. 1 šestý pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 14 odst. 2

Čl. 6 odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 14 odst. 3 první a druhý pododstavec

-

Čl. 14 odst. 3 třetí pododstavec

-

Čl. 14 odst. 4

Článek 6a

Článek 15

-

Čl. 15 odst. 4

-

Čl. 15 odst. 5

-

Čl. 15 odst. 6

Čl. 6a odst. 4

-

Článek 7

Článek 16

-

Čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec

Článek 8

Článek 17

Článek 9

Článek 18

Článek 10

Příloha I

Čl. 11 odst. 1 návětí

Čl. 19 odst. 1 návětí

-

Čl. 19 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 11 odst. 1 první pododstavec první až čtvrtá odrážka

Čl. 19 odst. 1 písm. c) až f)

-

Čl. 19 odst. 1 písm. g) a h)

Čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec

-

-

Čl. 19 odst. 2

Čl. 11 odst. 2

Čl. 19 odst. 3

-

Čl. 19 odst. 4

Článek 12

Článek 20

-

Článek 21

Článek 13

Článek 22

_____________

(1)

Úř. věst C 24, 28.1.2012, s. 131.

(2)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1

(3)

* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(4)

              Úř. věst. C 24, 28.1.2012, s. 131.

(5)

              Postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne …

(6)

              Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 32.

(7)

             Viz. příloha Annex I.

(8)

              Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

(9)

              Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7.

(10)

              Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.

(11)

            Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.

(12)

            Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.

(13)

            Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.

(14)

            Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 45.

(15)

            Úř. věst. C 165, 11.7.2002, s. 6.

(16)

            Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu (Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1).

(17)

            Doporučení Komise ze dne 17. prosince 2007 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (Úř. věst. L 344, 28.12.2007, s. 65) .

(18)

            Úř. věst. C 285 E, 22.11.2006, s. 143.

(19)

            Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(20)

            Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 12).

(21)

            Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.

(22)

*              Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.         Úvod

Miliony evropských občanů používají každodenně k telefonování, posílání či přijímání SMS zpráv či k procházení internetu své mobilní telefony. Každým dnem přitom počet uživatelů mobilních telefonů stoupá. Trvale se tak rozrůstá i skupina potenciálních uživatelů roamingových služeb. V jednom z nedávných průzkumů Eurobarometru, který se týkal roamingu, například téměř tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že během svého posledního pobytu v zahraničí využily těchto služeb k telefonnímu hovoru, odeslání SMS zpráv či k procházení internetu.(1)

Navzdory tomuto trendu však většina Evropanů mobilních služeb při pobytu v zahraničí nevyužívá, protože se obává tzv. šoku z vyúčtování. Po svém návratu ze zahraničí totiž občané často obdrží faktury, kde jsou jim za mobilní služby, které tam využili, účtovány neuvěřitelně vysoké částky. Co se týče datového roamingu, tak pouze 19 % uživatelů mobilních přístrojů, kteří svého mobilu při pobytu v zahraničí používají k procházení internetu, považuje účtované ceny za přiměřené.(2) Podle Komise činí v současnosti průměrná cena za megabyte více než 2 EUR, v krajních případech dokonce až 12 EUR.(3) Tento neblahý stav je dán především tím, že na trhu s roamingem existuje doposud jen slabá hospodářská soutěž.

Nepřiměřeně vysoké roamingové tarify a s nimi související omezený rozsah využívání roamingových služeb v EU nesvědčí ani evropským uživatelům ani evropskému hospodářství. Tento vývoj není ve shodě se základními myšlenkami jednotného evropského digitálního trhu.

Předložený návrh nařízení má tento stav změnit. Již ve svém digitálním programu pro Evropu(4) z roku 2010 si Komise klade za cíl do roku 2015 podstatně snížit rozdíly mezi tarify roamingových a vnitrostátních mobilních komunikačních služeb. Evropský parlament vznáší tento požadavek již několik let a přiměl tak Komisi k tomu, aby v tomto směru začala jednat a předložila své legislativní návrhy.

II.        Stávající právní rámec a jeho vliv na trh s roamingem

Již v červnu 2007 vydal Evropský parlament společně s Radou první nařízení o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství(5) s cílem přispět k řádnému fungování vnitřního trhu roamingových služeb a zároveň s tím i zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a rozvíjet hospodářskou soutěž a transparentnost tohoto trhu. Dopady tohoto nařízení Komise v roce 2008 vyhodnotila a došla k závěru, že hospodářská soutěž stále ještě nefunguje uspokojivým způsobem. Předložila proto další návrhy na změnu tohoto nařízení o roamingu.(6) Evropský parlament a Rada tyto změny v červnu 2009 přijaly. Součástí těchto změn je prodloužení platnosti nařízení a rozšíření jeho působnosti na SMS a roamingové datové služby. Platnost tohoto pozměněného nařízení o roamingu skončí dne 30. června 2012.

Stávající nařízení o roamingu stanoví maximální ceny roamingových hlasových služeb a roamingových SMS služeb na velkoobchodní i maloobchodní úrovni. Stanoveny byly i maximální ceny datového roamingu, ovšem pouze velkoobchodní.

Ve prospěch spotřebitelů byly dále zavedeny také předpisy týkající se transparentnosti. Svým zákazníkům tak operátoři musí zasílat informace o cenách, které si za roamingové služby účtují, a to ihned poté, co zákazník vstoupí na území jiného členského státu. Pro všechny zákazníky, kteří se nerozhodli jinak, byla mimoto pro využívání roamingových datových služeb stanovena standardní maximální cenová hranice ve výši 50 EUR, která má zabránit „šokům z vyúčtování“.

Z průběžné zprávy o stavu vývoje roamingových služeb v EU(7), kterou Komise předložila v červenci roku 2011, vyplývá, že poskytovatelé mobilních komunikačních služeb v EU snížili sice své tarify v souladu se zavedenými evropskými cenovými stropy, spotřebitelům nicméně nenabízejí žádné jiné tarify, které by byly ve srovnání s vysokými cenami výrazně nižší. Komise tak především dospěla opět k závěru, že hospodářská soutěž na trhu s roamingem není dostatečně rozvinutá a stále zde přetrvávají některé strukturální problémy.

III.      Návrh Komise na přepracované znění nařízení o roamingu

Ve snaze zvýšit úroveň hospodářské soutěže navrhuje Komise ve svém návrhu právního předpisu dvojí postup. Vedle stávajících cenových stropů mají být nyní zavedena i určitá strukturální opatření.

1.        Strukturální opatření

Návrh právního předpisu stanoví dvě konkrétní strukturální opatření, s jejichž pomocí se má řešit problém, který je příčinou nedostatečně fungující hospodářské soutěže na trhu s roamingem v EU. Zpravodajka tento nový, inovativní přístup vítá, domnívá se nicméně, že pokud jde o navrhované způsoby provádění, jsou zde určité možnosti zlepšení.

a)        Velkoobchodní roamingový přístup

Na trh s roamingem by měl být usnadněn přístup alternativním poskytovatelům roamingu, kteří nemají žádnou vlastní síť (např. operátoři virtuálních mobilních sítí), a to tím způsobem, že by jim poskytovatelé sítí v jiných členských státech museli umožnit přístup ke svým sítím za regulované velkoobchodní ceny (tzv. velkoobchodní roamingový přístup). Mělo by to vést ke zvýšení úrovně hospodářské soutěže mezi operátory působícími na trhu s roamingem, a tedy i k vytvoření prostředí, které bude motivovat k tomu, aby zákazníkům byly nabízeny atraktivní ceny a služby.

Aby byl velkoobchodní přístup zajištěn bez rozdílu všem alternativním poskytovatelům, mělo by podle názoru zpravodajky opatření k zajištění přístupu být doplněno tak, aby zahrnovalo i povinnost nediskriminace. Toto opatření by tím bylo uvedeno v soulad s opatřeními přístupové směrnice(8) z roku 2002. Ke kýženému výsledku může povinnost poskytnout přístup vést jen tehdy, budou-li operátoři sítí povinni vyřizovat rovným způsobem všechny žádosti alternativních poskytovatelů.

b) Oddělený prodej roamingových služeb

Druhé strukturální opatření se týká maloobchodní úrovně: zákazníci by v budoucnu měli mít možnost využívat roamingové služby jiného operátora, nikoli pouze služeb svého domovského operátora. Zákazníci by tak mohli s konkurenčním provozovatelem uzavřít i jinou, výhodnější smlouvu týkající se roamingových služeb, která by nebyla nijak vázána na jimi využívané vnitrostátní mobilní komunikační služby (tzv. oddělený prodej roamingových služeb).

Zpravodajka se domnívá, že toto opatření, které umožní oddělený prodej, je v zásadě účelné. Otázkou nicméně zůstává, jak dalece by měl být v tomto nařízení definován také způsob jeho technického provedení. Zpravodajka je toho názoru, že vzhledem k současnému rychlému technologickému vývoji by mělo roamingový profil EU vymezit sdružení BEREC v úzké spolupráci s Komisí. V nařízení o roamingu by měly být zformulovány pouze zásady, jimž bude muset budoucí technické řešení vyhovovat (např. zachování telefonního čísla).

2.        Maximální výše cen

Na základě tohoto návrhu nařízení má být až do doby, kdy se začne v plné míře projevovat účinek strukturálních opatření a kdy s sebou hospodářská soutěž přinese příznivé maloobchodní ceny, na velkoobchodní i maloobchodní úrovni postupně snižovány současné maximální cenové stropy pro hlasové a SMS služby a poprvé má být také stanovena horní hranice maloobchodních cen mobilních datových služeb. Komise navrhuje, aby od července 2014 platili roamingoví zákazníci za minutu uskutečněného hovoru nejvýše 0,24 EUR, za přijatý hovor nejvýše 0,10 EUR, za odeslání SMS zprávy nejvýše 0,10 EUR a nejvýše 0,50 EUR za megabyte stažených dat a používání internetu v zahraničí.

Za potěšující považuje zpravodajka rovněž to, že poprvé mají být v celé EU stanoveny také maximální maloobchodní ceny datového roamingu. Od roku 2009 došlo v oblasti roamingových datových služeb k více než 40% nárůstu.(9) Vzhledem k rozšíření inteligentních telefonů a dalších příručních zařízení by tento trend mohl i nadále pokračovat. Regulace cen stahování dat v zahraničí je proto naléhavě zapotřebí.

Zpravodajka se nicméně domnívá, že Komisí navrhované maximální ceny nejsou dostatečně ambiciózní. Z nezávisle prováděných průzkumů vyplývá, že reálné náklady operátorů na poskytování roamingových služeb se v celoevropském průměru nacházejí hluboko pod navrhovanými maximálními velkoobchodními cenami.(10) Za extrémně nadsazené považuje zpravodajka zejména navržené maloobchodní ceny roamingových datových služeb. Marže dosahující čtyř až pětinásobku velkoobchodní ceny jsou neospravedlnitelné.

Zpravodajka proto doporučuje, aby velkoobchodní i maloobchodní maximální ceny hlasových, SMS i především roamingových datových služeb byly nižší. Současně přitom bere v úvahu i to, že musí být zajištěno dostatečné rozpětí pro zisk operátorů, které jim umožní pokrýt jejich investice do výstavby sítě.

3.        Opatření pro zvýšení transparentnosti a ochrany spotřebitelů

V současnosti platné nařízení o roamingu obsahuje řadu předpisů týkajících se transparentnosti, které přispěly k zajištění přiměřené úrovně ochrany spotřebitelů. Kromě toho, že při vstupu do mobilní sítě zahraničního operátora uživatel obdrží zprávu o roamingových tarifech za hlasové, SMS a roamingové datové služby, byla například stanovena také pojistka, která funguje tak, že uživatelé po dosažení určité mezní částky, která je jim účtována za používání mobilních internetových služeb, musí sdělit, zda chtějí tyto roamingové datové služby i nadále používat.

Podle názoru zpravodajky je však třeba vedle zavedení nových strukturálních opatření usilovat i o další zvyšování transparentnosti. Předně musí být poskytovány jednoduše srozumitelné informace o nových možnostech a tarifech, které se zákazníkům díky opatření k oddělení prodeje otevírají. Zpravodajka se domnívá, že smlouvy týkající se roamingových služeb musí být v budoucnu strukturovány a formulovány přehledným a nekomplikovaným způsobem.

V souvislosti s upozorněním, jehož cílem je předcházet „šokům z vyúčtování“, se ve zprávě uvádí, že k takovým situacím může docházet i v případě využívání služeb za hranicemi EU. Toto upozornění se tak v budoucnu nemá týkat pouze nákladů na datový roaming, ale mělo by zahrnovat i výdaje za hlasové a SMS služby. V neposlední řadě mají být tímto způsobem upozorňováni nejen zákazníci s předplacenými tarify, ale i tarifní zákazníci, kteří provádějí úhradu zpětně.

(1)

Zvláštní vydání Eurobarometru č. 356, „Zpráva o roamingu za rok 2010“, únor 2011, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf

(2)

Viz výše.

(3)

Evropská komise, „Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v EU“, červen 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:cs:PDF

(4)

Evropská komise, „Digitální program pro Evropu“, květen 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:CS:PDF

(5)

Nařízení (ES) č. 717/2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:CS:NOT

(6)

Nařízení (ES) č. 544/2009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:CS:PDF

(7)

Evropská komise, „Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v EU“, červen 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:cs:PDF

(8)

Směrnice 2002/19/ES, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:CS:PDF

(9)

Evropská komise, „Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v EU“, červen 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:cs:PDF

(10)

GEREK, „MTR Benchmark snapshot“, leden/červenec 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (8. 2. 2012)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/11 – 2011/0187(COD))

Navrhovatelka: Eija-Riitta Korhola

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nynější nařízení o roamingu (z roku 2007, pozměněné v roce 2009) stanovuje regulované ceny roamingových volání a SMS a jeho platnost vyprší dne 30. června 2012. Nařízení bylo efektivní, jelikož značně snížilo cenu roamingových volání a textových zpráv. Maloobchodní ceny se však blíží maximálním sazbám, které Evropská unie stanovila, a stále chybí konkurence.

Navrhovatelka by chtěla připomenout, že k cílům evropské digitální agendy Komise zařadila snížení rozdílů mezi sazbami za roamingové a vnitrostátní hovory do roku 2015 na nulu. Navrhovatelka je toho názoru, že, chceme-li se k tomuto cíli přiblížit, je nutné najít řešení, které zajistí konkurenci a efektivní fungování roamingového trhu i po tomto termínu. Navrhovatelka rovněž připomíná, že úsilí vynaložené na zavedení širokopásmových sítí by mohlo přinést nové nástroje, které mohou být alternativou k roamingovým službám.

Nový návrh nařízení (Roaming III) nadále reguluje ceny roamingu za hovory a textové zprávy a přináší nový prvek zásadního významu: datový eurotarif pro maloobchodní roamingové datové služby. Návrh rovněž zavádí strukturální opatření, jejichž cílem je podpořit hospodářskou soutěž, zároveň však zachovává cenové limity jako dočasnou „záchrannou síť“ pro spotřebitele, dokud ceny samy neklesnou vlivem hospodářské soutěže.

Od 1. července 2014 budou mít zákazníci možnost uzavřít smlouvu na roamingové mobilní služby odděleně od smlouvy na vnitrostátní mobilní služby. To podpoří konkurenci na trhu s roamingovými službami a znamená to další vývojový krok vpřed. Regulace maloobchodních cen bude trvat do 1. června 2016, je však možné ji prodloužit do doby, kdy strukturální opatření, která zavádí, nabudou plné účinnosti.

Cenové stropy a strukturální opatření

Navrhovatelka chce zdůraznit, že existuje možnost snížit cenové stropy, které navrhuje Komise. Avšak vysoké ceny jsou způsobeny nedostatkem konkurence na trhu s roamingovými službami, což se pak odráží ve strukturálních problémech na trhu. Z toho důvodu spočívá řešení současné situace ve strukturálních opatřeních, která budou doprovázena dočasnou cenovou regulací. Cenové stropy (velkoobchodní a maloobchodní) by rovněž měly ponechat dostatečný prostor k tomu, aby na trh mohli vstoupit noví poskytovatelé, a tím posílili hospodářskou soutěž.

Technologie však procházejí rychlým vývojem a všechna technická řešení pro oddělení služeb, o nichž dosud byla řeč, mají velké výhody, ale i nevýhody a nejistoty, a tudíž se navrhovatelka domnívá, že by nařízení nemělo prosazovat jediné technické řešení. Namísto toho by měly být zachovány některé vybrané klíčové prvky (včetně možnosti ponechat si stejné číslo mobilního telefonu), které dané technické řešení musí splňovat, přičemž konečné rozhodnutí o podobě technického řešení by mělo být ponecháno na odbornících v této oblasti. Tím bude zaručeno efektivní fungování nového nařízení, neboť spotřebitele nebudou od používání nových služeb odrazovat příliš složitá technická řešení. Rovněž se díky tomu předejde přijetí právních předpisů, které jsou v době provádění již zastaralé.

Ochrana spotřebitele a transparentnost

V několika zprávách bylo zmíněno, že zavedením předchozích nařízení o roamingu se výrazně zlepšila transparentnost cen. Navrhovatelka by však ráda připomněla, že v tom je třeba pokračovat.

Navrhované strukturální změny musí být koncipovány s maximálním ohledem na vstřícnost vůči spotřebiteli a transparentnost; spotřebitelům budou zaručeny jasné a srozumitelné informace, aby mohli snadněji porovnávat ceny a případně změnit poskytovatele roamingových služeb.

Spotřebitelé obdrží textovou zprávu s podrobnostmi o cenách roamingových služeb, jakmile překročí hranice jiné země v rámci Unie i mimo ni. Dále bude rozšířena platnost „bezpečnostního cenového stropu“ ve výši 50 EUR nebo osobního bezpečnostního cenového stropu v odlišné výši, jejichž cílem je předejít „šokům z vyúčtování“, na roaming ve třetích zemích. Mimoto by spotřebitel měl od provozovatele obdržet oznámení o tom, že se blíží „bezpečnostnímu cenovému stropu“ za roamingové služby.

V obecné rovině navrhovatelka poukazuje na to, že Komise měla tohoto přepracování využít jako možnost k vytvoření jasnější struktury nařízení a sloučit všechna ustanovení o ochraně spotřebitele (včetně šoků z vyúčtování) a o požadavcích na transparentnost, které se vztahují na všechny roamingové služby, a doplnit je konkrétními opatřeními pro hlasová volání, SMS, MMS a roamingové datové služby. Tím by občané získali jasnější představu o svých právech a současně by nařízení bylo srozumitelnější a zlepšila by se tím kvalita právních předpisů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Cíl snížení rozdílu mezi vnitrostátními a roamingovými tarify, který je obsažen ve srovnávacím rámci Komise na léta 2011–20151, následně schváleném členskými státy v listopadu 2009, a který je rovněž obsažen ve sdělení Komise nazvaném „Digitální agenda pro Evropu“2, by měl zůstat cílem i tohoto nařízení. Zamýšlený prodej roamingových služeb oddělený od prodeje vnitrostátních služeb by měl posílit hospodářskou soutěž, a snížit tak ceny pro zákazníky a vytvořit společný trh s roamingem v Unii, v rámci něhož nebudou existovat podstatné rozdíly mezi vnitrostátními a roamingovými tarify.

 

__________________

 

1 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_europe_2011-2015.pdf

 

2 COM(2010)0245.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(Netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Vysoké ceny za roaming představují významnou překážku pro občany při studiu a práci v jiné zemi, než je jejich domovský členský stát.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Údaje o vývoji cen za roamingové hlasové, SMS a datové  služby na území Unie od vstupu nařízení (ES) č. 717/2007 a jeho pozměňujícího nařízení (ES) č. 544/2009  v platnost, včetně zejména údajů, které byly shromážděny vnitrostátními regulačními orgány a čtvrtletně hlášeny prostřednictvím sdružení BEREC, neposkytují důkaz, že hospodářská soutěž na maloobchodní nebo velkoobchodní úrovni se přiměřeně rozvinula a  bude pravděpodobně udržitelná i po červnu 2012 při neexistenci regulačních opatření. Tyto údaje naznačují, že se maloobchodní a velkoobchodní ceny nadále  drží na limitech stanovených nařízením (ES) č. 717/2007 , ve znění nařízení (ES) č. 544/2009,  nebo v jejich blízkosti, zatímco pod úrovní těchto limitů existuje pouze omezená hospodářská soutěž.

(16) Údaje o vývoji cen za roamingové hlasové, SMS a datové  služby na území Unie od vstupu nařízení (ES) č. 717/2007 a jeho pozměňujícího nařízení (ES) č. 544/2009  v platnost, včetně zejména údajů, které byly shromážděny vnitrostátními regulačními orgány a čtvrtletně hlášeny prostřednictvím sdružení BEREC, neposkytují důkaz, že hospodářská soutěž na maloobchodní nebo velkoobchodní úrovni se přiměřeně rozvinula a  bude pravděpodobně udržitelná i po červnu 2012 při neexistenci regulačních opatření. Tyto údaje naznačují, že maloobchodní a velkoobchodní ceny jsou stále mnohem vyšší než domácí a nadále se drží na limitech stanovených nařízením (ES) č. 717/2007, ve znění nařízení (ES) č. 544/2009, nebo v jejich blízkosti, zatímco pod úrovní těchto limitů existuje pouze omezená hospodářská soutěž.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Pokud by regulační ochranná opatření týkající se roamingových služeb na velkoobchodní a maloobchodní úrovni na území Unie  na základě nařízení (ES) č. 717/2007, ve znění nařízení (ES) č. 544/2009, pozbyla platnosti v červnu 2012, znamenalo by to vážné nebezpečí, že by související  nedostatek konkurenčních tlaků na trhu s roamingem a snaha mobilních operátorů maximalizovat své příjmy z roamingu způsobily návrat k maloobchodním a velkoobchodním cenám za roaming na území Unie, které přiměřeně neodrážejí náklady na poskytování této služby, čímž by byly ohroženy cíle tohoto  nařízení. Regulační zásah na trhu mobilních roamingových služeb  by proto měl zůstat v platnosti i po 30. červnu 2012, aby se zajistilo řádné fungování vnitřního trhu tím, že se umožní rozvoj hospodářské soutěže a zároveň  bude ve prospěch zákazníků nadále zaručeno, že jim nebude účtována přemrštěná cena ve srovnání s konkurenčními vnitrostátními cenami.

(17) Pokud by regulační ochranná opatření týkající se roamingových služeb na velkoobchodní a maloobchodní úrovni na území Unie  na základě nařízení (ES) č. 717/2007, ve znění nařízení (ES) č. 544/2009, pozbyla platnosti v červnu 2012, znamenalo by to vážné nebezpečí, že by související  nedostatek konkurenčních tlaků na trhu s roamingem a snaha mobilních operátorů maximalizovat své příjmy z roamingu způsobily návrat k maloobchodním a velkoobchodním cenám za roaming na území Unie, které přiměřeně neodrážejí náklady na poskytování této služby, čímž by byly ohroženy cíle tohoto  nařízení. Regulační zásah na trhu mobilních roamingových služeb by proto měl zůstat v platnosti i po 30. červnu 2012, aby se zajistilo podstatné snížení cen vedoucí ke sjednocení cen za vnitrostátní a roamingové služby v roce 2015, jak je stanoveno v Digitální agendě pro Evropu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Ochrana zásady neutrality a otevřenosti internetu a možnosti přístupu koncových uživatelů k informacím a jejich šíření stejně jako používání aplikací a služeb dle vlastní volby by měla být o to důležitější, že jednotný digitální trh se vytváří zejména prostřednictvím roamingu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b) Sdělení Komise s názvem „Digitální agenda pro Evropu“ stanovuje cíl pro „základní širokopásmové připojení“, který spočívá v tom, že by do roku 2013 měly tyto sítě být k dispozici 100 % občanů Unie. Mimoto Komise ve svém sdělení s názvem „Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu“1 nastínila, jak nejlépe podpořit zavádění a rozšiřování širokopásmového připojení s vysokou a velmi vysokou rychlostí v Unii, s cílem podpořit rozvoj digitálního hospodářství a umožnit rozmach nových služeb.

 

_____________

 

1COM(2010)0472.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17c) Vývoj bezdrátových širokopásmových sítí, které umožňují přístup na internet a k dalším inovativním aplikacím, patří ke klíčovým cílům Unie a v tomto rámci vznikl první víceletý program politiky rádiového spektra, který byl zaveden [rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. …/.../EU...] a jehož cílem je včas zajistit dostatečnou dostupnost vhodného rádiového spektra, a podpořit tak politické cíle Unie a co nejlépe uspokojit rostoucí poptávku po bezdrátovém přenosu dat. Ve svém usnesení ze dne 6. července 2011 o evropských širokopásmových sítích: investice do digitálního růstu1 Evropský parlament vyzývá Komisi, aby koordinovala osvědčené postupy mezi členskými státy v oblasti veřejně přístupných bezplatných vysokorychlostních internetových sítí WiFi ve veřejné dopravě.

 

_____________

 

1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0322

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17d) Ve svém sdělení s názvem „Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v Evropské unii“1 Komise uvádí, že technologický rozvoj nebo alternativy roamingových služeb, jako např. dostupnost služeb VoIP nebo WiFi, mohou přispět k větší konkurenceschopnosti roamingového trhu EU; ačkoli se tyto alternativní služby, zejména služby VoIP, využívají na domácí úrovni stále více, v jejich užívání při roamingu nebyly zaznamenány žádné významné změny.

 

_____________

 

1COM(2010)0356.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Měla by proto být zavedena pravidla, která ukládají povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o velkoobchodní přístup k veřejným mobilním komunikačním sítím za účelem poskytování roamingových služeb. Takové žádosti by měly být zamítnuty pouze na základě objektivních a řádně odůvodněných kritérií, jež by vnitrostátní regulační orgány měly určit jednotlivě pro každý případ podle postupu pro řešení sporů stanoveného v článku 17. K zajištění rovných podmínek by velkoobchodní přístup za účelem poskytování roamingových služeb měl být udělen v souladu s regulačními povinnostmi stanovenými v tomto nařízení platnými na velkoobchodní úrovni a měl by zohlednit různé složky nákladů nezbytné pro poskytování tohoto přístupu. Jednotný regulační přístup k velkoobchodnímu přístupu pro poskytnutí roamingových služeb by zabránil nesrovnalostem mezi členskými státy.

(19) Měla by proto být zavedena pravidla, která ukládají povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o velkoobchodní přístup k veřejným mobilním komunikačním sítím za účelem poskytování roamingových služeb. Takové žádosti by měly být zamítnuty pouze na základě objektivních a řádně odůvodněných kritérií, jež by vnitrostátní regulační orgány měly určit jednotlivě pro každý případ podle postupu pro řešení sporů stanoveného v článku 17. K zajištění rovných podmínek by velkoobchodní přístup za účelem poskytování roamingových služeb měl být udělen v souladu s regulačními povinnostmi stanovenými v tomto nařízení platnými na velkoobchodní úrovni a s příslušnými ustanoveními směrnice 2002/19/ES, která obsahuje pravidla o nediskriminaci a interoperabilitě, a měl by zohlednit různé složky nákladů nezbytné pro poskytování tohoto přístupu. Jednotný regulační přístup k velkoobchodnímu přístupu pro poskytnutí roamingových služeb by zabránil nesrovnalostem mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Spotřebitelé by měli mít právo zvolit si prodej roamingových služeb oddělený od vnitrostátních balíčků mobilních služeb. S ohledem na poskytování odděleného prodeje roamingových služeb by měly být stanoveny základní zásady, které by měly být zavedeny koordinovaným způsobem v celé Unii. Spotřebitelé by měli mít možnost zvolit si jiného poskytovatele roamingových služeb beze změny telefonního čísla a způsobem, který zajišťuje interoperabilitu služeb tak, aby roamingové služby byly poskytovány kdekoli v Unii a měly stejnou úroveň kvality.

(22) Zákazníci by měli mít právo zvolit si prodej roamingových služeb v Unii oddělený od vnitrostátních balíčků mobilních služeb. S ohledem na poskytování odděleného prodeje roamingových služeb by měly být stanoveny základní zásady, které by měly být zavedeny koordinovaným způsobem v celé Unii. Pro zákazníky by mělo být snadné porovnat podmínky, které nabízejí domovští poskytovatelé roamingových služeb. Za tímto účelem by Komise měla navrhnout jednotná kritéria pro poskytování těchto informací. K tomuto účelu by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Zvlášť důležité je, aby Komise uspořádala příslušné konzultace se sdružením BEREC a zúčastněnými stranami, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a navrhování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předávány včas a vhodným způsobem současně Evropskému parlamentu a Radě. Dokud tato kritéria nebudou přijata, měly by vnitrostátní regulační orgány podporovat poskytování srovnatelných informací, například pomocí průvodců, které odkazují na regulované sazby platné pro příslušné roamingové služby. Zákazníci by měli mít možnost zvolit si jiného poskytovatele roamingových služeb beze změny telefonního čísla, způsobem, který zajišťuje interoperabilitu služeb, a během krátké časové lhůty tak, aby roamingové služby byly poskytovány kdekoli v Unii a měly stejnou úroveň kvality.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Zákazníci by měli mít možnost snadno, v nejkratší možné lhůtě, bez postihu a zdarma přejít k jinému poskytovateli roamingových služeb nebo různé alternativní poskytovatele měnit.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Operátoři by měli být povzbuzováni, aby dosáhli cílů Digitální agendy pro Evropu ještě rychleji. Zejména je třeba podporovat cíl, aby se rozdíl mezi vnitrostátními a roamingovými tarify do roku 2015 přiblížil nule. Pobídkou pro operátory, kteří jsou ochotni nabízet roamingový tarif, jenž odpovídá vnitrostátnímu tarifu nebo je jen nepatrně vyšší, by tedy mělo být osvobození od povinnosti provádět strukturální opatření, pokud jde o oddělený prodej roamingových služeb. Vnitrostátní telekomunikační regulační orgány by měly udělovat tyto výjimky za přísných podmínek a měly by mít rovněž možnost výjimky v případě neplnění zrušit. Tento systém by rovněž umožňoval více inovativních nabídek, jako roaming jako doma („roam like at home“) nebo měsíční na poplatcích založené nabídky, které budou transparentnější pro zákazníky a nebudou ze strany zákazníků vyžadovat žádnou činnost.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Noví roamingoví zákazníci by během přechodného období ochranných stropů  měli být plně informováni o rozsahu roamingových tarifů v Unii  , a to včetně tarifů, které odpovídají přechodnému  eurotarifu. Stávající roamingoví zákazníci by měli mít během určitého období možnost si zvolit nový tarif, který je v souladu s přechodným eurotarifem, nebo jiný roamingový tarif. U stávajících roamingových zákazníků, kteří se v tomto období nerozhodli, je vhodné rozlišovat mezi zákazníky, kteří si zvolili konkrétní roamingový tarif nebo balíček již před vstupem tohoto nařízení v platnost, a těmi, kteří tak neučinili. Zákazníkům spadajícím do druhé kategorie by měl být automaticky přidělen tarif, který je v souladu s tímto nařízením. Roamingoví zákazníci využívající specifické roamingové tarify nebo balíčky, jež vyhovují jejich osobním požadavkům a jež si zvolili na základě těchto požadavků, by měli dříve zvolené tarify nebo balíčky nadále využívat, pokud poté, co byli upozorněni na jejich současné tarifní podmínky, v příslušné lhůtě neoznámí volbu tarifu. Tyto specifické roamingové tarify nebo balíčky by mohly zahrnovat například roamingové paušální tarify, neveřejné tarify, tarify s dodatečnými pevnými platbami za roaming, tarify s cenami za minutu, které jsou nižší než nejvyšší eurotarif, nebo tarify s cenami za sestavení spojení.

(33) Noví roamingoví zákazníci by během přechodného období ochranných stropů měli být plně informováni jasným a srozumitelným způsobem o rozsahu roamingových tarifů v Unii, a to včetně tarifů, které odpovídají přechodnému eurotarifu. Stávající roamingoví zákazníci by měli mít během určitého období možnost si zvolit nový tarif, který je v souladu s přechodným eurotarifem, nebo jiný roamingový tarif. U stávajících roamingových zákazníků, kteří se v tomto období nerozhodli, je vhodné rozlišovat mezi zákazníky, kteří si zvolili konkrétní roamingový tarif nebo balíček již před vstupem tohoto nařízení v platnost, a těmi, kteří tak neučinili. Zákazníkům spadajícím do druhé kategorie by měl být automaticky přidělen tarif, který je v souladu s tímto nařízením. Roamingoví zákazníci využívající specifické roamingové tarify nebo balíčky, jež vyhovují jejich osobním požadavkům a jež si zvolili na základě těchto požadavků, by měli dříve zvolené tarify nebo balíčky nadále využívat, pokud poté, co byli upozorněni na jejich současné tarifní podmínky a platné eurotarify, oznámí volbu tarifu svému operátorovi. Tyto specifické roamingové tarify nebo balíčky by mohly zahrnovat například roamingové paušální tarify, neveřejné tarify, tarify s dodatečnými pevnými platbami za roaming, tarify s cenami za minutu, které jsou nižší než nejvyšší eurotarif, nebo tarify s cenami za sestavení spojení.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Jelikož toto nařízení stanoví, že směrnicemi předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002 nejsou dotčena konkrétní opatření přijatá za účelem regulace cen za roaming za mobilní hlasová telefonní volání na území Unie  , a jelikož se po poskytovatelích roamingových služeb na území Unie  může tímto nařízením požadovat, aby změnili své maloobchodní roamingové tarify v souladu s požadavky tohoto nařízení, nemělo by těmito změnami vznikat uživatelům mobilních telefonů právo odstoupit od smluv na základě vnitrostátních právních předpisů provádějících předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002.

(34) Jelikož toto nařízení stanoví, že směrnicemi předpisového rámce pro elektronické komunikace z roku 2002 nejsou dotčena konkrétní opatření přijatá za účelem regulace cen za roaming za mobilní hlasová telefonní volání na území Unie  , a jelikož se po poskytovatelích roamingových služeb na území Unie  může tímto nařízením požadovat, aby změnili své maloobchodní roamingové tarify v souladu s požadavky tohoto nařízení, nemělo by těmito změnami vznikat uživatelům mobilních telefonů právo odstoupit od smluv na základě vnitrostátních právních předpisů provádějících předpisový rámec pro elektronické komunikace z roku 2002. Možností změnit poskytovatele roamingu stejně tak nejsou dotčena práva a povinnosti vztahující se na vnitrostátní služby na základě smluvních povinností či povinností vyplývajících z právních předpisů.

Odůvodnění

Na základě práva změnit poskytovatele roamingových služeb nevzniká zákazníkům právo na ukončení vnitrostátních smluv. Příslušná vnitrostátní ustanovení musí zůstat v platnosti.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Proto je potřeba zavést společný soubor pravidel pro stanovování fakturačních jednotek v rámci fakturace eurotarifu na maloobchodní úrovni s cílem dalšího posílení jednotného trhu a zajištění jednotné úrovně ochrany uživatelů roamingových služeb na území celé Unie.

(40) Proto je potřeba zavést společný soubor pravidel pro stanovování fakturačních jednotek v rámci fakturace eurotarifu na maloobchodní úrovni s cílem dalšího posílení jednotného trhu a zajištění vysoké úrovně ochrany uživatelů roamingových služeb, stejné na území celé Unie.

Odůvodnění

Spíše než jednotnou úroveň ochrany musí nový soubor pravidel zajistit spotřebitelům v Evropské unii vysokou úroveň této ochrany.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42a) Operátoři by měli přijmout odpovídající opatření s cílem zajistit, aby příhraniční zákazníci nebyli v důsledku svého pobytu v příhraniční oblasti vystaveni problémům, jakými jsou roamingové poplatky, nacházejí-li se stále ve své domovské zemi.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55) Údaje shromážděné vnitrostátními regulačními orgány ukazují, že vysoké  průměrné velkoobchodní ceny za roamingové datové služby, které operátoři navštívené sítě účtují domovským operátorům roamingových zákazníků, přetrvávají, i když se zdá, že tyto velkoobchodní ceny  mají klesající tendenci.

(55) Údaje shromážděné vnitrostátními regulačními orgány ukazují, že vysoké průměrné velkoobchodní ceny za roamingové datové služby, které operátoři navštívené sítě účtují domovským operátorům roamingových zákazníků, přetrvávají. I když se zdá, že tyto velkoobchodní ceny mají klesající tendenci, přesto jsou nadále příliš vysoké v poměru ke skutečným výrobním nákladům.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(65) Aby se zajistilo, že regulační povinnosti ohledně velkoobchodních a maloobchodních cen za roamingové hlasové, SMS a datové služby nebudou vyžadovány déle, než je nutné, jakmile budou strukturální řešení zcela zavedena a na trhu s roamingem se dostatečně rozvine hospodářská soutěž, měly by být stanoveny podmínky, za kterých se maximální velkoobchodní a maloobchodní ceny nepoužijí ještě před stanovenými lhůtami. Tyto podmínky by se měly zakládat na značném rozdílu mezi cenovými stropy a skutečnými úrovněmi cen. Za značný rozdíl se považuje stav, kdy ceny v Unii průměrně dosáhnou 75 % cenového stropu. U velkoobchodních cenových stropů by se kritérium 75 % mělo zakládat na nevyrovnaném provozu mezi operátory, kteří nepatří do stejné skupiny. K omezení nesrovnalostí mezi členskými státy se kritérium 75 % pro cenové stropy maloobchodních cen vypočítá na úrovni Unie jako průměr vnitrostátních průměrů za každou roamingovou službu zvlášť (hlasovou, SMS nebo datovou).

(65) Aby se zajistilo, že regulační povinnosti ohledně velkoobchodních a maloobchodních cen za roamingové hlasové, SMS a datové služby nebudou vyžadovány déle, než je nutné, jakmile budou strukturální řešení zcela zavedena a na trhu s roamingem se dostatečně rozvine hospodářská soutěž, měly by být stanoveny podmínky, za kterých se maximální velkoobchodní a maloobchodní ceny nepoužijí ještě před stanovenými lhůtami. Tyto podmínky by se měly zakládat na značném rozdílu mezi cenovými stropy a skutečnými úrovněmi cen. Za značný rozdíl se považuje stav, kdy ceny v Unii průměrně dosáhnou 50 % cenového stropu. U velkoobchodních cenových stropů by se kritérium 50 % mělo zakládat na nevyrovnaném provozu mezi operátory, kteří nepatří do stejné skupiny. K omezení nesrovnalostí mezi členskými státy se kritérium 50 % pro cenové stropy maloobchodních cen vypočítá na úrovni Unie jako průměr vnitrostátních průměrů za každou roamingovou službu zvlášť (hlasovou, SMS nebo datovou).

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(67) S cílem více zprůhlednit maloobchodní ceny za uskutečňování a příjem regulovaných roamingových volání v rámci Unie  a pomoci roamingovým zákazníkům při rozhodování o použití mobilního telefonu v zahraničí by poskytovatelé mobilních telefonních služeb měli svým roamingovým zákazníkům umožnit snadno a bezplatně získat informace o cenách za roaming, které jsou v jejich případě použitelné při uskutečňování nebo příjmu hlasových volánínavštíveném členském státě. Poskytovatelé by měli kromě toho svým zákazníkům na požádání bezplatně poskytovat další informace o cenách za minutu nebo za datovou jednotku při přijetí nebo uskutečnění volání (včetně DPH) a rovněž o cenách za odesílání a přijímání SMS, MMS a jiných dostupných datových komunikačních služeb v navštíveném členském státě. Jelikož určité skupiny zákazníků mohou být o cenách za roaming již dobře informovány, operátoři by jim měli dát možnost jednoduše tuto službu zasílání automatických zpráv zrušit.

(67) S cílem více zprůhlednit maloobchodní ceny za využívání roamingových služeb a pomoci roamingovým zákazníkům při rozhodování o použití mobilního telefonu v zahraničí, a to jak při cestování v Unii, tak i za jejími hranicemi, by poskytovatelé mobilních telefonních služeb měli svým roamingovým zákazníkům umožnit snadno a bezplatně získat informace o cenách za roaming, které jsou v jejich případě použitelné při využívání roamingových služeb v navštívené zemi. Poskytovatelé by měli kromě toho svým zákazníkům, nacházejí-li se na území Unie, na požádání bezplatně poskytovat další informace o cenách za minutu nebo za datovou jednotku při přijetí nebo uskutečnění volání (včetně DPH) a rovněž o cenách za odesílání a přijímání SMS, MMS a jiných dostupných datových komunikačních služeb v navštíveném členském státě. Jelikož určité skupiny zákazníků mohou být o cenách za roaming již dobře informovány, operátoři by jim měli dát možnost jednoduše tuto službu zasílání automatických zpráv zrušit.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(68) Z důvodu transparentnosti je rovněž nutné, aby poskytovatelé informovali o cenách za roaming, zejména o eurotarifu a o souhrnném paušálním tarifu, pokud jej nabízejí, při uzavírání účastnických smluv a rovněž pokaždé, když dojde ke změně cen za roaming. Informace o cenách za roaming by měli domovští poskytovatelé poskytovat přiměřenou formou, například na fakturách, na internetu, prostřednictvím televizní reklamy nebo hromadnými dopisy zákazníkům. Domovští poskytovatelé by měli zajistit, aby všichni jejich roamingoví zákazníci byli informováni o tom, že v dotčeném období  mají k dispozici regulované tarify, a měli by zákazníky srozumitelnou a jednoznačnou formou informovat o podmínkách eurotarifu a o jejich právu přejít na tento tarif nebo z něho přejít na jiný.

(68) Z důvodu transparentnosti je rovněž nutné, aby poskytovatelé informovali o cenách za roaming, zejména o eurotarifu a o souhrnném paušálním tarifu, pokud jej nabízejí, při uzavírání účastnických smluv a rovněž pokaždé, když dojde ke změně cen za roaming. Informace o cenách za roaming by měli domovští poskytovatelé poskytovat přiměřenou formou, například na fakturách, na internetu, prostřednictvím televizní reklamy nebo hromadnými dopisy zákazníkům. Veškeré informace a nabídky by měly být jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné a transparentní s ohledem na ceny a vlastnosti služeb. Zveřejňování roamingových nabídek prostřednictvím reklamy a jejich uvádění na trh pro spotřebitele by mělo být plně v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (směrnice o nekalých obchodních praktikách)1. Domovští poskytovatelé by měli zajistit, aby všichni jejich roamingoví zákazníci byli informováni o tom, že v dotčeném období  mají k dispozici regulované tarify, a měli by zákazníky srozumitelnou a jednoznačnou formou písemně informovat o podmínkách eurotarifu a o jejich právu přejít na tento tarif nebo z něho přejít na jiný.

 

_____________

 

1 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(69) Nadto  by měla být zavedena opatření ke zlepšení transparentnosti maloobchodních cen za roamingové datové služby, která by zabránila především „šokům z vyúčtování“ jakožto jevu, který brání řádnému fungování vnitřního trhu, a poskytla roamingovým zákazníkům nástroje potřebné ke sledování a kontrole jejich výdajů za roamingové datové služby. Rovněž by se neměly klást žádné překážky aplikacím nebo technologiím, které mohou být náhradou či alternativou roamingových služeb, např. WiFi. Spotřebitelé by měli být s těmito možnostmi seznámeni, neboť jim to umožní informovanou volbu.

(69) Nadto by měla být zavedena opatření ke zlepšení transparentnosti maloobchodních cen za veškeré roamingové služby, která by zabránila především „šokům z vyúčtování“ jakožto jevu, který brání řádnému fungování vnitřního trhu, a poskytla roamingovým zákazníkům nástroje potřebné ke sledování a kontrole jejich výdajů za roamingové datové služby. Rovněž by se neměly klást žádné překážky aplikacím nebo technologiím, které mohou být náhradou či alternativou roamingových služeb, např. WiFi nebo mechanismy místního odbavení („local breakout“). Spotřebitelé by měli být s těmito možnostmi seznámeni, neboť jim to umožní informovanou volbu.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70) Zejména by mobilní operátoři měli svým roamingovým zákazníkům poskytovat personalizované tarifní informace o cenách platných pro roamingové datové služby, a to pokaždé, když použijí roamingovou datovou službu po vstupu do jiného členského státu. Tyto informace by měly být doručeny na jejich mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení způsobem, který nejlépe zajistí snadné přijetí a porozumění.

(70) Zejména by mobilní operátoři měli svým roamingovým zákazníkům bezplatně poskytovat personalizované tarifní informace o cenách platných pro roamingové datové služby, a to pokaždé, když použijí roamingovou datovou službu po vstupu do jiné země. Tento požadavek by měl pro země mimo Unii platit až od 1. ledna 2013. Tyto informace by měly být doručeny na jejich mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení způsobem, který nejlépe zajistí snadné přijetí a porozumění a který jim umožní pozdější opětovný přístup k těmto informacím.

Odůvodnění

Vyskakovací okna nejsou účinným způsobem informování spotřebitelů o platných tarifech, neboť spotřebitelé, kteří jsou v okamžiku přijetí zprávy zaneprázdněni, ji pravděpodobně zavřou, aniž se s jejím obsahem seznámí, aby mohli svou činnost dokončit.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71) V zájmu toho, aby zákazníci snadněji porozuměli finančním dopadům využívání regulovaných roamingových datových služeb a mohli sledovat své výdaje za tyto služby a mít nad nimi kontrolu, by domovští poskytovatelé měli uvádět příklady roamingových datových aplikací, například e-mailu, obrázků a prohlížení internetu, a informovat o jejich přibližné velikosti, co se týče využití dat.

(71) v zájmu toho, aby zákazníci snadněji porozuměli finančním dopadům využívání roamingových datových služeb a mohli sledovat své výdaje za tyto služby a mít nad nimi kontrolu, by domovští poskytovatelé měli od okamžiku uzavření smlouvy a dále kdykoli na požádání zákazníka uvádět bezplatně příklady roamingových datových aplikací, například e-mailu, obrázků a prohlížení internetu, a informovat o jejich přibližné velikosti, co se týče využití dat.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(72) Aby nedocházelo k „šokům z vyúčtování“, mobilní operátoři by měli stanovit jeden či více maximálních finančních nebo objemových limitů pro splatné roamingové datové služby (uváděných v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi služby účtovány), které by měli bezplatně nabízet všem svým roamingovým zákazníkům a jejichž součástí by bylo příslušné upozornění, když se tomuto limitu přiblíží. Po dosažení tohoto maximálního limitu by zákazníci již neměli tyto služby přijímat, ani by jim neměly být účtovány, pokud si výslovně nevyžádají, aby jim byly tyto služby i nadále poskytovány za podmínek uvedených v upozornění. Roamingoví zákazníci by měli dostat příležitost vybrat si v přiměřené lhůtě jakýkoli z těchto maximálních finančních nebo objemových limitů nebo možnost nezvolit si žádný limit. Pokud se zákazníci nerozhodnou jinak, měl by jim být přidělen výchozí limit.

(72) Aby nedocházelo k „šokům z vyúčtování“ za roamingové datové služby v rámci Unie a od 1. ledna 2013 ani mimo ni, mobilní operátoři by měli stanovit jeden či více maximálních finančních nebo objemových limitů pro splatné roamingové datové služby (uváděných v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi služby účtovány), které by měli bezplatně nabízet všem svým roamingovým zákazníkům a jejichž součástí by bylo příslušné upozornění, když se tomuto limitu přiblíží, a to formou sdělení, které je možné později znovu zobrazit. Po dosažení tohoto maximálního limitu by zákazníci již neměli tyto služby přijímat, ani by jim neměly být účtovány, pokud si výslovně nevyžádají, aby jim byly tyto služby i nadále poskytovány za podmínek uvedených v upozornění. V takovém případě by měli bezplatně obdržet potvrzení, a to formou sdělení, které je možné později znovu zobrazit. Roamingoví zákazníci by měli dostat příležitost vybrat si v přiměřené lhůtě jakýkoli z těchto maximálních finančních nebo objemových limitů nebo možnost nezvolit si žádný limit. Pokud se zákazníci nerozhodnou jinak, měl by jim být přidělen výchozí limit.

Odůvodnění

Vyskakovací okna nejsou vhodným způsobem informování spotřebitelů o tom, že se blíží cenovému stropu, neboť pokud jsou v okamžiku přijetí zprávy zaneprázdněni, budou se snažit okno zavřít, aby mohli svou činnost dokončit. Kromě toho se jeví jako zásadní, aby spotřebitelé obdrželi potvrzení o tom, že souhlasili s pokračováním ve využívání nabízené služby i přes překročení cenového stropu. Cílem je zajistit, aby spotřebitelé jednoduše nestiskli tlačítko, aniž by si byli vědomi důsledků tohoto úkonu.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 72 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(72a) Protože v současných právních předpisech Unie neexistují ustanovení pro omezení „šoků z vyúčtování“ při roamingu mimo Unii, měli by být uživatelé roamingu mimo Unii napříště informováni o platných cenách roamingu a měla by se na ně vztahovat ustanovení o šoku z vyúčtování, která platí při roamingu v rámci Unie.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(74) Od vstupu změn zavedených nařízením (ES) č. 544/2009 v platnost však vyšlo najevo, že je méně pravděpodobné, že se „šoky z vyúčtování“ za používání roamingových datových služeb dotknou zákazníků s předplacenými tarify, vzhledem k tomu, že výše dostupného kreditu je předem zvolena. Navíc s přechodným datovým eurotarifem s regulovanými sazbami poplatků za datový roaming se budou tito spotřebitelé též těšit dodatečné ochraně před vysokými cenami za dané služby. Z těchto důvodů by se ustanovení o mezním limitu nemělo vztahovat na zákazníky se smlouvami na předplacené služby.

(74) „Šoky z vyúčtování“ za používání roamingových datových služeb se rovněž mohou dotknout zákazníků s předplacenými tarify. Z toho důvodu by se ustanovení o mezním limitu mělo vztahovat i na ně. Mimoto by zákazníci se smlouvami na předplacené služby měli být včas varováni, že svůj kredit již téměř vyčerpali.

Odůvodnění

Zákazníci s předplacenými službami potřebují stejnou úroveň ochrany jako ostatní zákazníci, zejména tehdy, umožňují-li smlouvy na předplacené služby využívání komunikačních služeb nad nastavený limit nebo obsahují-li tzv. „možnost automatického doplnění“. Kromě toho může využívání roamingových služeb vést k rychlému vyčerpání kreditu, a proto by poskytovatelé měli spotřebitele včas varovat, a tím zabránit náhlému a nečekanému vyčerpání kreditu.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 81

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(81) Komise by měla přezkoumat účinnost tohoto  nařízení s ohledem na jeho cíle a jeho příspěvek k provádění regulačního rámce a k řádnému fungování vnitřního trhu. V této souvislosti by měla Komise zvážit dopad na konkurenční postavení poskytovatelů mobilních komunikačních služeb různých velikostí a z různých částí Unie, vývoj, trendy a transparentnost maloobchodních i velkoobchodních cen, jejich vztah ke skutečným nákladům, míru potvrzení předpokladů posouzení dopadů, jež doprovázelo toto nařízení, náklady operátorů na dodržování povinností a dopad na investice. Komise by s ohledem na technologický vývoj měla rovněž zvážit dostupnost a kvalitu služeb, které představují alternativu roamingu (např. přístup prostřednictvím WIFI).

(81) Komise by měla přezkoumat účinnost tohoto  nařízení s ohledem na jeho cíle a jeho příspěvek k provádění regulačního rámce a k řádnému fungování vnitřního trhu. V této souvislosti by měla Komise zvážit dopad na konkurenční postavení poskytovatelů mobilních komunikačních služeb různých velikostí a z různých částí Unie, vývoj, trendy a transparentnost maloobchodních i velkoobchodních cen, jejich vztah ke skutečným nákladům, míru potvrzení předpokladů posouzení dopadů, jež doprovázelo toto nařízení, náklady operátorů na dodržování povinností a dopad na investice. Komise by s ohledem na technologický vývoj měla rovněž zvážit dostupnost a kvalitu služeb, které představují alternativu roamingu (např. přístup prostřednictvím WIFI nebo mechanismů místního odbavení – „local breakout“).

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení rovněž stanoví pravidla, jejichž cílem je zvýšit transparentnost cen a zlepšit poskytování informací o cenách uživatelům roamingových služeb na území Unie.

2. Toto nařízení rovněž stanoví pravidla, jejichž cílem je zvýšit transparentnost cen a zlepšit poskytování informací o cenách uživatelům roamingových služeb na území Unie a od 1. ledna 2013 i mimo ni.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cenové limity stanovené tímto nařízením jsou uvedeny v eurech. Pokud jsou ceny podle článků  6, 7, 8, 9, 11 a 12  vyjádřeny v jiných měnách, stanoví se počáteční limity ve smyslu uvedených článků v těchto měnách za použití referenčních směnných kurzů zveřejněných dne 30. května 2012  Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie.

Cenové limity stanovené tímto nařízením jsou uvedeny v eurech. Pokud jsou ceny podle článků 6, 7, 8, 9, 11 a 12 vyjádřeny v jiných měnách, stanoví se počáteční limity ve smyslu uvedených článků v těchto měnách za použití referenčních směnných kurzů zveřejněných dne 30. května 2012 Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie nebo za použití průměru referenčních směnných kurzů ze šesti po sobě jdoucích měsíců předcházejících vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejněných Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie, a to v závislosti na tom, který z počátečních limitů je po přepočtu na jinou měnu než euro nižší.

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je snížit riziko vzniku situace, kdy v členských státech, které nepoužívají euro, vlivem fluktuace směnného kurzu nedojde ke snížení platných sazeb, a to přes snížení roamingových tarifů v důsledku přijetí změn nařízení. Návrh toto riziko neodstraňuje a zavádí pouze alternativní metodu provádění přepočtu eur na jiné měny.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „domovským poskytovatelem“ se rozumí podnik, který poskytuje zákazníkovi roamingové služby na území Unie  , a to prostřednictvím vlastní sítě nebo jako operátor virtuální mobilní sítě či jako druhotný prodejce;

b) „domovským poskytovatelem“ se rozumí operátor, který poskytuje roamingovému zákazníkovi roamingové služby na území Unie, a to prostřednictvím vlastní sítě nebo jako operátor virtuální mobilní sítě či jako druhotný prodejce nebo jakýkoli jiný poskytovatel romingových služeb;

Odůvodnění

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) „regulovanou roamingovou datovou službou“ se rozumí roamingová služba umožňující využívání paketově komutovaných datových komunikací roamingovým zákazníkem pomocí jeho mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení tehdy, když jsou připojeny k navštívené síti. Regulovaná roamingová datová služba nezahrnuje přenos nebo příjem regulovaných roamingových hlasových volání nebo SMS zpráv, ale zahrnuje přenos a příjem MMS zpráv;

k) „regulovanou roamingovou datovou službou“ se rozumí roamingová služba umožňující využívání paketově komutovaných datových komunikací roamingovým zákazníkem pomocí jeho mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení tehdy, když jsou připojeny k navštívené síti. Regulovaná roamingová datová služba nezahrnuje přenos nebo příjem regulovaných roamingových hlasových volání nebo SMS zpráv, ale zahrnuje přenos a příjem MMS zpráv a datovou komunikaci mezi stroji M2M;

Odůvodnění

MMS by měla být z definice regulované roamingové datové služby vyloučena, stejně jako tomu je v případě SMS, s ohledem na skutečnost, že je nelze srovnávat s ostatními datovými službami. Komunikace mezi stroji by měla být z definice regulované roamingové datové služby vyloučena, protože se jedná o odlišnou službu: 1) není přímo určená spotřebiteli na masovém trhu, zatímco cílem regulace roamingu je ochrana spotřebitele na masovém trhu před nadměrnými cenami); 2) jedná se obecně o integrovanou službu, která vyžaduje ad hoc rozvoj ze strany operátora mobilních sítí, prodávanou podnikovým nebo špičkovým zákazníkům (společnostem).

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) „alternativním poskytovatelem roamingu“ se rozumí domovský poskytovatel, odlišný od operátora poskytujícího vnitrostátní mobilní komunikační služby, který poskytuje roamingovému zákazníkovi roamingové služby, a to prostřednictvím vlastní sítě nebo jako operátor virtuální mobilní sítě či jako druhotný prodejce;

m) „alternativním poskytovatelem roamingu“ se rozumí poskytovatel, odlišný od operátora poskytujícího vnitrostátní mobilní komunikační služby, který poskytuje roamingovému zákazníkovi roamingové služby, a to prostřednictvím vlastní sítě nebo jako operátor virtuální mobilní sítě či jako druhotný prodejce;

Odůvodnění

Jak sdružení BEREC rovněž uvedlo, formulace nařízení by měla být dostatečně pružná na to, aby umožňovala individuální řešení jednotlivých možností, aniž by bylo třeba některou možnost vyloučit. Jak je uvedeno v nařízení, stanovovat nejlepší řešení realizace je úlohou sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n) „velkoobchodním roamingovým přístupem“ se rozumí zpřístupnění zařízení a/nebo služeb jinému podniku za stanovených podmínek za účelem poskytování roamingových služeb maloobchodním zákazníkům;

n) „velkoobchodním roamingovým přístupem“ se rozumí zpřístupnění zařízení a/nebo služeb jinému podniku na nediskriminačním základě za stanovených podmínek za účelem poskytování roamingových služeb maloobchodním zákazníkům;

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o) „roamingovým profilem Evropské unie (EU)“ se rozumí předem nastavený profil pro poskytování oddělených roamingových služeb, který je poskytován vedle profilu pro poskytování vnitrostátních mobilních služeb na téže SIM kartě.

vypouští se

Odůvodnění

Nařízení by mělo být po technologické stránce neutrální, aby se předešlo situaci, kdy je legislativa ve fázi provádění již zastaralá. Týká se to „dvojí IMSI“, které EK navrhla jako technické řešení.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Operátoři mobilních sítí vyhoví všem oprávněným žádostem o velkoobchodní roamingový přístup, včetně žádostí pocházejících od operátorů virtuálních mobilních sítí a druhotných prodejců. Na poskytování velkoobchodního roamingového přístupu se použijí pravidla pro regulované velkoobchodní roamingové tarify stanovená v článcích 6, 8 a 11.

1. Operátoři mobilních sítí vyhoví všem oprávněným žádostem o velkoobchodní roamingový přístup, včetně žádostí pocházejících od operátorů virtuálních mobilních sítí a druhotných prodejců. Žádost o velkoobchodní roamingový přístup musí být přiměřená a přizpůsobená straně požadující přístup. Na poskytování velkoobchodního roamingového přístupu se použijí pravidla pro regulované velkoobchodní roamingové tarify stanovená v článcích 6, 8 a 11. Těmito pravidly nejsou dotčeny náhrady za ostatní náklady spojené s poskytováním velkoobchodního roamingového přístupu ze strany operátorů mobilních sítí.

Odůvodnění

Právo přístupu nemůže být stejné pro operátory virtuálních mobilních sítí a druhotné prodejce. Další náklady spojené s poskytováním tohoto přístupu by měly být operátory mobilních služeb hrazeny.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Velkoobchodní roamingový přístup zahrnuje přístup ke všem síťovým prvkům a přiřazeným zařízením, příslušným službám, softwarovým a informačním systémům, nezbytným pro poskytování roamingových služeb zákazníkům.

2. Pokud je zaručena proporcionalita, velkoobchodní roamingový přístup zahrnuje přístup ke všem síťovým prvkům a přiřazeným zařízením, příslušným službám, softwarovým a informačním systémům, nezbytným pro poskytování roamingových služeb zákazníkům. Dodatečné služby přesahující základní velkoobchodní roamingový přístup, např. vyúčtování nebo služby zákaznického servisu, by měly být hrazeny.

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby neměl každý, kdo usiluje o přístup, možnost požadovat přístup k jakýmkoli prostředkům. Druhotní prodejci bez vlastních zařízení pro vyúčtování mohou žádat od domovských poskytovatelů sítí, aby zajistili systém vyúčtování dodatečně nad rámec čistě velkoobchodního přístupu za regulované ceny. Domovští poskytovatelé sítí by měli dostat za dodatečné služby zaplaceno.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. S platností od 1. července 2014 informují domovští poskytovatelé všechny své roamingové zákazníky o možnosti odhlásit se z jejich stávajících roamingových služeb a zvolit si roamingové služby od alternativního poskytovatele roamingu. Roamingovým zákazníkům je udělena lhůta dvou měsíců, ve které oznámí svou volbu svému domovskému poskytovateli. Roamingoví zákazníci, kteří svůj výběr během této lhůty neučinili, mají v souladu s odstavci 3 a 4 právo zvolit si alternativního poskytovatele roamingu kdykoli.

2. S platností od 1. května 2014 mají roamingoví zákazníci právo kdykoli se odhlásit ze svých stávajících roamingových služeb a zvolit si roamingové služby od alternativního poskytovatele roamingu v souladu s odstavci 3 a 4. Domovští poskytovatelé informují všechny své stávající roamingové zákazníky o tomto právu do 1. května 2014.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že zákazník má výslovné právo na změnu svého roamingového poskytovatele, což by měl být hlavní smysl tohoto odstavce. Z toho vyplývá i povinnost poskytovatele o této skutečnosti zákazníka informovat. Aby toto strukturální opatření mohlo začít působit co nejdříve, mělo by být přijato před letními prázdninami 2014. Stávající zákazníci by navíc měli být o těchto změnách informováni předem.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli roamingu nebo od odchod něj je bezplatný, nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy než roamingu a proběhne do pěti pracovních dní, s výjimkou případu, kdy domovský poskytovatel může roamingovému zákazníku, jenž je účastníkem vnitrostátního balíčku zahrnujícího roamingové ceny jiné než eurotarif, SMS eurotarif nebo datový eurotarif, pozdržet přechod od staré účastnické smlouvy na novou smlouvu týkající se roamingových služeb po určitou dobu, která nepřekročí tři měsíce.

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli roamingu nebo odchod od něj nebo přechod mezi alternativními poskytovateli roamingu je bezplatný, nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy než roamingu a proběhne v nejkratší možné době stanovené v pokynech sdružení BEREC, nejpozději však do tří dnů, s výjimkou případu, kdy domovský poskytovatel může roamingovému zákazníku, jenž je účastníkem vnitrostátního balíčku zahrnujícího roamingové ceny jiné než eurotarif, SMS eurotarif nebo datový eurotarif, pozdržet přechod od staré účastnické smlouvy na novou smlouvu týkající se roamingových služeb po určitou dobu, která nepřekročí jeden měsíc.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Při uzavírání nebo obnovování smlouvy o mobilních komunikačních službách poskytne domovský poskytovatel všem zákazníkům jednotlivě úplnou informaci o možnosti vybrat si alternativního poskytovatele roamingu a usnadní jim uzavření smlouvy s alternativním poskytovatelem roamingu. Zákazníci uzavírající smlouvu o roamingových službách s domovským poskytovatelem výslovně potvrdí, že byli o této možnosti informováni. Poskytovatelé mobilních komunikačních služeb nebrání maloobchodníkům, které využívají jako svá místa prodeje, aby nabízeli smlouvy na oddělené roamingové služby s alternativními poskytovateli roamingu.

5. Při uzavírání nebo obnovování smlouvy o mobilních komunikačních službách poskytne domovský poskytovatel všem zákazníkům jednotlivě jasným a srozumitelným způsobem a na trvalém nosiči úplnou informaci o možnosti vybrat si alternativního poskytovatele roamingu a nebrání jim v uzavření smlouvy s alternativním poskytovatelem roamingu. Zákazníci uzavírající smlouvu o roamingových službách s domovským poskytovatelem jsou o této možnosti informováni. Poskytovatelé mobilních komunikačních služeb nebrání maloobchodníkům, které využívají jako svá místa prodeje, aby nabízeli smlouvy na oddělené roamingové služby s alternativními poskytovateli roamingu, ani je v tom neomezují.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Poskytovatelé zákazníky jasným a srozumitelným způsobem informují o tarifech za roamingové služby a o nabídkách roamingových služeb. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17a, v nichž pro poskytování těchto informací stanoví jednotná kritéria, aby tak zajistila porovnatelnost informací, a to poté, co proběhnou konzultace se sdružením BEREC a se zúčastněnými stranami. Dokud tato kritéria nebudou přijata, budou vnitrostátní regulační orgány podporovat poskytování srovnatelných informací, například pomocí průvodců, které odkazují na regulované tarify platné pro příslušné roamingové služby.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby byl zajištěn rozvoj jednotného trhu, uskuteční se zavádění technických řešení pro zařízení k oddělenému prodeji roamingových služeb v celé Unii současně.

Aby byl zajištěn rozvoj jednotného trhu, uskuteční se zavádění technických řešení pro zařízení k oddělenému prodeji roamingových služeb v celé Unii současně a bude splňovat následující kritéria:

 

a) všechna technická řešení musí být efektivní z hlediska nákladů;

 

b) musí být koncipována tak, aby vycházela vstříc spotřebitelům;

 

c) musí umožňovat maximální interoperabilitu;

 

d) zákazníci musí mít možnost snadno a rychle přecházet k alternativnímu poskytovateli roamingu nebo mezi jednotlivými alternativními poskytovateli roamingu a při tom si zachovat číslo svého mobilního telefonu;

 

e) nesmí být znemožňováno poskytování roamingových služeb občanům Unie ve třetích zemích nebo občanům třetích zemí v Unii.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely odděleného prodeje roamingových služeb operátoři zajistí, aby zařízení byla k dispozici nejpozději do 1. července 2014 s cílem zajistit zákazníkům možnost využívat vnitrostátní mobilní služby a oddělené roamingové služby nabízené alternativním roamingovým operátorem a přitom si zachovat své mobilní telefonní číslo. Aby byl umožněn oddělený prodej roamingových služeb, mohou operátoři zejména povolit používání „roamingového profilu EU“ na stejné SIM kartě a používání stejného terminálu současně s vnitrostátními mobilními službami. Ceny za propojení spojené s poskytováním tohoto zařízení se orientují podle nákladů a zákazníkům by se za používání tohoto zařízení neměly účtovat žádné přímé poplatky.

Pro účely odděleného prodeje roamingových služeb operátoři zajistí, aby zařízení byla k dispozici nejpozději do 1. května 2014 a splňovala kritéria stanovená v prvním odstavci. Ceny za propojení spojené s poskytováním tohoto zařízení se orientují podle nákladů a koncovým uživatelům se za používání zařízení pro oddělený prodej roamingových služeb neúčtují žádné přímé poplatky.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po konzultacích se zúčastněnými stranami a v úzké spolupráci s Komisí stanoví sdružení BEREC v přiměřené časové lhůtě nepřekračující tři měsíce od přijetí tohoto nařízení pokyny ohledně harmonizovaných technických řešení týkajících se zařízení pro oddělené roamingové služby a harmonizované postupy ke změně poskytovatele roamingových služeb. Na odůvodněnou žádost sdružení BEREC může Komise tuto lhůtu prodloužit.

Po konzultacích se zúčastněnými stranami a v úzké spolupráci s Komisí stanoví sdružení BEREC ve lhůtě šesti měsíců od přijetí tohoto nařízení pokyny ohledně harmonizovaných technických řešení týkajících se zařízení pro oddělené roamingové služby a harmonizované postupy ke změně poskytovatele roamingových služeb. Tato technická řešení a postupy budou splňovat kritéria uvedená v prvním odstavci. Na odůvodněnou žádost sdružení BEREC může Komise tuto lhůtu jednou prodloužit o nejvýše šest měsíců.

Odůvodnění

Tento úkol je složitý, a proto by sdružení BEREC mělo mít k dispozici více času, aby mohlo vypracovat úvodní pokyny k plnění základních požadavků na zařízení pro oddělený prodej roamingových služeb. Komise může tuto dobu na přípravu prodloužit, měla by však zůstat omezená.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise by mohla v případě nutnosti udělit zmocnění evropskému normalizačnímu orgánu, aby přizpůsobil příslušné normy, jež jsou pro harmonizované zavedení tohoto zařízení nezbytné.

Komise v případě nutnosti udělí zmocnění evropskému normalizačnímu orgánu, aby přizpůsobil příslušné normy, jež jsou pro harmonizované zavedení tohoto zařízení nezbytné.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat domovskému poskytovateli  zákazníka za zprostředkování regulovaného roamingového volání, které má původ v této navštívené síti, včetně nákladů na původ, tranzit a ukončení volání, nesmí od 1. července 2012  překročit 0,14 EUR za minutu.

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat domovskému poskytovateli  zákazníka za zprostředkování regulovaného roamingového volání, které má původ v této navštívené síti, včetně nákladů na původ, tranzit a ukončení volání, nesmí od 1. července 2012  překročit 0,10 EUR za minutu.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tato průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do pozbytí platnosti maximální průměrné velkoobchodní ceny stanovené v tomto odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto nařízení. Maximální průměrná velkoobchodní cena se sníží dne 1. července  2013  na 0,10 EUR a dne 1. července  2014  na 0,06 EUR. Aniž je dotčen článek 13, maximální průměrná velkoobchodní cena zůstane ve výši 0,06 EUR po dobu platnosti tohoto nařízení.

2. Tato průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do pozbytí platnosti maximální průměrné velkoobchodní ceny stanovené v tomto odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto nařízení. Maximální průměrná velkoobchodní cena se sníží dne 1. července  2013  na 0,08 EUR a dne 1. července  2014  na 0,05 EUR. Aniž je dotčen článek 13, maximální průměrná velkoobchodní cena zůstane ve výši 0,05 EUR po dobu platnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 se vypočítá vydělením celkových obdržených velkoobchodních příjmů z roamingu celkovým počtem minut velkoobchodního roamingu skutečně využitých k poskytnutí velkoobchodních roamingových volání v rámci Unie dotyčným operátorem za dané období, sčítaných po sekundách takovým způsobem, aby operátor navštívené sítě mohl uplatnit počáteční minimální účtovanou dobu, která nepřesahuje 30 sekund.

Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 se vypočítá vydělením celkových obdržených velkoobchodních příjmů z roamingu celkovým počtem minut velkoobchodního roamingu skutečně využitých k poskytnutí velkoobchodních roamingových volání v rámci Unie dotyčným operátorem za dané období, sčítaných po sekundách.

Odůvodnění

30 sekund minimální počáteční účtované doby by nemělo být povoleno, protože takový poplatek není odůvodněný.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Maloobchodní cena v rámci eurotarifu (bez DPH), kterou smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulovaného roamingového volání, se může u roamingových volání lišit, avšak od 1. července 2012  nesmí překročit 0,32 EUR za minutu za uskutečněná volání a  0,11 EUR za minutu za přijatá volání. Cenový strop za uskutečněná volání se dne 1. července 2013  sníží na 0,28  EUR a dne 1. července  2014  se dále sníží na 0,24 EUR a  cenový strop za přijatá volání se  dne 1. července  2013  sníží na 0,10 EUR. Aniž jsou dotčeny články 13 a 19, tyto regulované maximální maloobchodní ceny v rámci eurotarifu jsou platné do 30. června 2016.

Maloobchodní cena v rámci eurotarifu (bez DPH), kterou smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulovaného roamingového volání, se může u roamingových volání lišit, avšak od 1. července 2012  nesmí překročit 0,21 EUR za minutu za uskutečněná volání a  0,09 EUR za minutu za přijatá volání. Cenový strop za uskutečněná volání se dne 1. července 2013 sníží na 0,16 EUR a dne 1. července 2014 se dále sníží na 0,11 EUR a cenový strop za přijatá volání se dne 1. července 2013 sníží na 0,07 EUR a dne 1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž jsou dotčeny články 13 a 19, tyto regulované maximální maloobchodní ceny v rámci eurotarifu zůstanou po dobu platnosti tohoto nařízení na úrovni 0,05 EUR.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od třetího pododstavce si domovský poskytovatel v případě uskutečněných volání, pro která platí eurotarif, může účtovat počáteční minimální účtovanou dobu, která nepřesahuje 30 sekund.

vypouští se

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Každý roamingový zákazník může požádat o převedení na eurotarif nebo z eurotarifu. Toto převedení musí proběhnout do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, musí být bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy, s výjimkou případů, kdy si roamingový zákazník, který si objednal zvláštní roamingový balíček zahrnující více než jednu roamingovou službu (tedy volání, SMS nebo data), přeje převedení na eurotarif a kdy domovský poskytovatel může požadovat, aby se tento zákazník vzdal výhod ostatních prvků tohoto balíčku. Domovský poskytovatel může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout tři měsíce.

5. Každý roamingový zákazník může požádat o převedení na eurotarif nebo z eurotarifu. Toto převedení musí proběhnout do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, musí být bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy, s výjimkou případů, kdy si roamingový zákazník, který si objednal zvláštní roamingový balíček zahrnující více než jednu roamingovou službu (tedy volání, SMS nebo data), přeje převedení na eurotarif a kdy domovský poskytovatel může požadovat, aby se tento zákazník vzdal výhod ostatních prvků tohoto balíčku. Domovský poskytovatel může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout dva měsíce, včetně případné smluvní ohlašovací doby.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Domovští poskytovatelé nezruší ani neznemožní aktivní nebo pasivní roamingové volání v rámci eurotarifu stávajících nebo nových zákazníků, pokud o to zákazník výslovně nepožádá nebo nepřekročí mezní limit, ani jim v něm jinak nezabrání.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. S účinkem od 1. července 2012  nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat domovskému poskytovateli zákazníka za zprostředkování regulované roamingové SMS zprávy, která má původ v této navštívené síti, překročit 0,03  EUR za SMS zprávu. Maximální průměrná velkoobchodní cena za poskytnutí regulované roamingové SMS zprávy se dne 1. července 2014 sníží na 0,02 EUR. Aniž je dotčen článek 13, regulovaná velkoobchodní cena za poskytnutí regulované roamingové SMS zprávy zůstane ve výši 0,02 EUR po dobu platnosti tohoto nařízení.

1. S účinkem od 1. července 2012  nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat domovskému poskytovateli zákazníka za zprostředkování regulované roamingové SMS zprávy, která má původ v této navštívené síti, překročit 0,03 EUR za SMS zprávu a dne 1. července 2013 se sníží na 0,02 EUR a dne 1. července 2014 na 0,01 EUR. Aniž je dotčen článek 13, regulovaná velkoobchodní cena za poskytnutí regulované roamingové SMS zprávy zůstane ve výši 0,01 EUR po dobu platnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. S účinkem od 1. července 2012 se může maloobchodní cena (bez DPH) SMS eurotarifu, kterou smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za regulovanou roamingovou SMS zprávu odeslanou tímto roamingovým zákazníkem, u roamingových SMS zpráv lišit, avšak nesmí překročit 0,10  EUR. Aniž jsou dotčeny články 13 a 19, tyto regulované maximální maloobchodní ceny v rámci SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,10 EUR do 30. června 2016.

2. S účinkem od 1. července 2012 se může maloobchodní cena (bez DPH) SMS eurotarifu, kterou smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za regulovanou roamingovou SMS zprávu odeslanou tímto roamingovým zákazníkem, u roamingových SMS zpráv lišit, avšak od 1. července 2012 se sníží na 0,09 EUR, od 1. července 2013 na 0,06 EUR a od 1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž jsou dotčeny články 13 a 19, tyto regulované maximální maloobchodní ceny v rámci SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,05 EUR do 30. června 2018.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Každý roamingový zákazník může kdykoli požádat o převedení na euro-SMS tarif nebo z euro-SMS tarifu na jiný tarif. Toto převedení musí proběhnout do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, musí být bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných než roamingových prvků účastnické smlouvy. Domovský poskytovatel může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout tři měsíce. SMS eurotarif lze vždy kombinovat s eurotarifem.

6. Každý roamingový zákazník může kdykoli požádat o převedení na euro-SMS tarif nebo z euro-SMS tarifu na jiný tarif. Toto převedení musí proběhnout do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, musí být bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných než roamingových prvků účastnické smlouvy. Domovský poskytovatel může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout dva měsíce, včetně případné smluvní ohlašovací doby. SMS eurotarif lze vždy kombinovat s eurotarifem.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Domovští poskytovatelé nezruší ani neznemožní odesílání nebo přijímání roamingových SMS v rámci eurotarifu stávajících nebo nových zákazníků, pokud o to zákazník výslovně nepožádá nebo nepřekročí mezní limit, ani jim v něm jinak nezabrání.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. S platností ode dne 1. července 2012 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat domovskému poskytovateli roamingového zákazníka za poskytování regulovaných roamingových datových služeb prostřednictvím této navštívené sítě, překročit ode dne 1. července 2012 ochranný limit 0,30 EUR, ode dne 1. července 2013 ochranný limit 0,20 EUR a ode dne 1. července 2014 ochranný limit 0,10 EUR za megabyte přenesených dat. Aniž je dotčen článek 13, maximální průměrná velkoobchodní cena za poskytnutí regulovaných roamingových datových služeb zůstane ve výši 0,10 EUR za megabyte přenesených dat po dobu platnosti tohoto nařízení.

1. S platností ode dne 1. července 2012 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat domovskému poskytovateli roamingového zákazníka za poskytování regulovaných roamingových datových služeb prostřednictvím této navštívené sítě, překročit ode dne 1. července 2012 ochranný limit 0,20 EUR, ode dne 1. července 2013 ochranný limit 0,15 EUR a ode dne 1. července 2014 ochranný limit 0,10 EUR za megabyte přenesených dat. Aniž je dotčen článek 13, maximální průměrná velkoobchodní cena za poskytnutí regulovaných roamingových datových služeb zůstane ve výši 0,10 EUR za megabyte přenesených dat po dobu platnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S platností ode dne 1. července 2012 nesmí maloobchodní cena v rámci datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulovaných roamingových dat, překročit 0,90 EUR za megabyte. Cenový strop za využitá data se sníží dne 1. července 2013 na 0,70 EUR za megabyte a dne 1. července 2014 na 0,50 EUR za megabyte. Aniž jsou dotčeny články 13 a 19, tato regulovaná maximální maloobchodní cena zůstane ve výši 0,50 EUR za využitý megabyte do 30. června 2016.

S platností ode dne 1. července 2012 nesmí maloobchodní cena v rámci datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulovaných roamingových dat, překročit 0,50 EUR za megabyte. Cenový strop za využitá data se sníží dne 1. července 2013 na 0,30 EUR za megabyte a dne 1. července 2014 na 0,20 EUR za megabyte. Aniž jsou dotčeny články 13 a 19, tato regulovaná maximální maloobchodní cena zůstane ve výši 0,20 EUR za využitý megabyte do 30. června 2018.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Každý roamingový zákazník může při dodržení smluvních podmínek kdykoli požádat o převedení na datový eurotarif nebo z datového eurotarifu na jiný tarif. Toto převedení musí proběhnout do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, musí být bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných než roamingových prvků účastnické smlouvy. Domovský poskytovatel může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout tři měsíce. Datový eurotarif lze vždy kombinovat s SMS eurotarifem a eurotarifem.

5. Každý roamingový zákazník může při dodržení smluvních podmínek kdykoli požádat o převedení na datový eurotarif nebo z datového eurotarifu na jiný tarif. Toto převedení musí proběhnout do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, musí být bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných než roamingových prvků účastnické smlouvy. Domovský poskytovatel může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout dva měsíce, včetně případné smluvní ohlašovací doby. Datový eurotarif lze vždy kombinovat s SMS eurotarifem a eurotarifem.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Domovští poskytovatelé nejpozději 30. června 2012 jednotlivě informují všechny své roamingové zákazníky o datovém eurotarifu, o skutečnosti, že tento tarif bude platit nejpozději od 1. července 2012 pro všechny roamingové zákazníky, kteří si dobrovolně nezvolili zvláštní tarif nebo balíček vztahující se na regulované datové služby, a o jejich právu na převedení na datový eurotarif a zpět podle odstavce 5.

6. Domovští poskytovatelé nejpozději 30. června 2012 jasným a srozumitelným způsobem jednotlivě informují všechny své roamingové zákazníky o datovém eurotarifu, o skutečnosti, že tento tarif bude platit nejpozději od 1. července 2012 pro všechny roamingové zákazníky, kteří si dobrovolně nezvolili zvláštní tarif nebo balíček vztahující se na regulované datové služby, a o jejich právu na převedení na datový eurotarif a zpět podle odstavce 5 a využijí k tomu trvalý nosič.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud se po 30. červnu 2018 průměrná velkoobchodní cena jedné z roamingových služeb (hlasové, SMS nebo datové) při nevyrovnaném provozu mezi operátory, kteří nepatří do stejné skupiny, sníží na 75 % maximální velkoobchodní ceny stanovené v čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 nebo pod tuto úroveň, maximální velkoobchodní ceny za dotčenou roamingovou službu se již nepoužijí. Komise na základě tržních údajů shromážděných sdružením BEREC pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně v sérii C Úředního věstníku Evropské unie údaje prokazující, že maximální velkoobchodní ceny za dotčenou službu se již nepoužijí.

2. Pokud se po 30. červnu 2018 průměrná velkoobchodní cena jedné z roamingových služeb (hlasové, SMS nebo datové) při nevyrovnaném provozu mezi operátory, kteří nepatří do stejné skupiny, sníží na 50 % maximální velkoobchodní ceny stanovené v čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 nebo pod tuto úroveň, maximální velkoobchodní ceny za dotčenou roamingovou službu se již nepoužijí. Komise na základě tržních údajů shromážděných sdružením BEREC pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně v sérii C Úředního věstníku Evropské unie údaje prokazující, že maximální velkoobchodní ceny za dotčenou službu se již nepoužijí.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud se po zavedení odděleného prodeje roamingových služeb uvedeného v článku 5 a před 1. červencem 2016 průměrná maloobchodní cena na úrovni Unie sníží na 75 % maximální maloobchodní ceny stanovené v čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 nebo pod tuto úroveň, maximální maloobchodní ceny za tyto roamingové služby se již nepoužijí. Komise na základě tržních údajů shromážděných sdružením BEREC pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně v sérii C Úředního věstníku Evropské unie údaje prokazující, že maximální maloobchodní ceny za dotčenou službu se již nepoužijí.

3. Pokud se po zavedení odděleného prodeje roamingových služeb uvedeného v článku 5 průměrná maloobchodní cena na úrovni Unie sníží na 50 % maximální maloobchodní ceny stanovené v čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 nebo pod tuto úroveň, maximální maloobchodní ceny za tyto roamingové služby se již nepoužijí. Komise na základě tržních údajů shromážděných sdružením BEREC pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně v sérii C Úředního věstníku Evropské unie údaje prokazující, že maximální maloobchodní ceny za dotčenou službu se již nepoužijí.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý domovský poskytovatel poskytne roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu na území jiného členského státu, než je členský stát, v němž se nachází jeho domovská síť, bezplatně, bez zbytečného prodlení a automaticky prostřednictvím zprávy zaslané na mobilní telefon základní personalizované informace o cenách za roaming (včetně DPH), které platí pro uskutečňování a příjem volání a odesílání SMS zpráv dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě, aby roamingového zákazníka upozornil na skutečnost, že mu budou při uskutečňování nebo příjmu volání a při odesílání SMS zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže zákazník domovskému poskytovateli oznámí, že takové upozornění nevyžaduje.

Každý domovský poskytovatel poskytne roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu na území jiného členského státu, než je členský stát, v němž se nachází jeho domovská síť, a od 1. ledna 2013 po jeho vstupu do třetí země bezplatně, bez zbytečného prodlení a automaticky prostřednictvím zprávy zaslané na mobilní telefon základní personalizované informace o cenách za roaming (včetně DPH a v měně, ve které je vystavováno domovské vyúčtování), které platí pro uskutečňování a příjem volání a odesílání SMS zpráv dotyčným zákazníkem v navštívené zemi, aby roamingového zákazníka upozornil na skutečnost, že mu budou při uskutečňování nebo příjmu volání a při odesílání SMS zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže zákazník domovskému poskytovateli oznámí, že takové upozornění nevyžaduje.

Odůvodnění

Tato opatření by měla být rozšířena i mimo Evropskou unii.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Základní personalizované informace o cenách obsahují nejvyšší ceny, které mohou být zákazníkovi účtovány v rámci jeho tarifního programu za:

Základní personalizované informace o cenách jsou zasílány zákazníkovi, který využívá roaming v Unii i mimo ni, a obsahují skutečné ceny (včetně DPH a v měně, ve které je vystavováno domovské vyúčtování), které mohou být zákazníkovi účtovány v rámci jeho tarifního programu za:

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) odesílání regulovaných roamingových SMS zpráv na území navštíveného členského státu.

b) odesílání regulovaných roamingových SMS zpráv na území navštívené země.

Odůvodnění

Tato opatření by měla být rozšířena i mimo Evropskou unii.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) využívání regulovaných služeb datového spojení v navštíveném členském státě nebo ve třetí zemi vyjádřené v ceně za megabyte.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 mají zákazníci kdekoli v Unii  právo požadovat a bezplatně obdržet podrobnější personalizované informace o cenách za roaming platných v navštívené síti pro hlasová volání, SMS, MMS a jiné datové komunikační služby, jakož i informace o opatřeních v oblasti transparentnosti platných na základě tohoto nařízení, a to formou hlasového volání do mobilní sítě nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je podávána prostřednictvím bezplatné telefonní linky určené k tomuto účelu domovským poskytovatelem. Povinnosti stanovené v odstavci 1 se nepoužijí na zařízení pro komunikaci mezi stroji M2M, která využívají mobilní komunikaci.

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 mají zákazníci kdekoli, avšak teprve od 1. ledna 2013, nachází-li se zákazník mimo území Unie, právo požadovat a bezplatně obdržet podrobnější personalizované informace o cenách za roaming platných v navštívené síti pro hlasová volání, SMS, MMS a jiné datové komunikační služby, jakož i informace o opatřeních v oblasti transparentnosti platných na základě tohoto nařízení, a to formou hlasového volání do mobilní sítě nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je podávána prostřednictvím bezplatné telefonní linky určené k tomuto účelu domovským poskytovatelem. Povinnosti stanovené v odstavci 1 se nepoužijí na zařízení pro komunikaci mezi stroji M2M nebo jinými zařízeními, která nepodporují funkci SMS.

Odůvodnění

Nelze uplatnit u zařízení, která nepodporují funkci SMS.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Domovští poskytovatelé v souladu s odstavci 2 a 3 zajistí, aby roamingoví zákazníci byli před uzavřením i po uzavření smlouvy náležitě informováni o cenách platných pro používání regulovaných roamingových datových služeb, a to způsobem, který zákazníkům usnadní porozumět finančním důsledkům používání těchto služeb a umožní jim sledovat a kontrolovat své výdaje za ně. Ochranný mechanismus uvedený v odstavci 3 se nepoužije pro zákazníky využívající předplacených služeb.

Domovští poskytovatelé v souladu s odstavci 2 a 3 zajistí, aby roamingoví zákazníci byli před uzavřením i po uzavření smlouvy náležitě informováni o cenách platných pro používání regulovaných roamingových datových služeb jak v rámci Unie, tak mimo ni, a to způsobem, který zákazníkům usnadní porozumět finančním důsledkům používání těchto služeb a umožní jim sledovat a kontrolovat své výdaje za ně. Ochranný mechanismus uvedený v odstavci 3 se nepoužije pro zákazníky využívající předplacených služeb, kromě případů, kdy mají zákazníci uzavřeny smlouvy o předplacených službách s automatickým navýšením kreditu. Ochranné mechanismy uvedené v odstavci 3 se nepoužijí pro komunikaci mezi stroji M2M. Zákazníci se smlouvami na předplacené služby by měli být rovněž včas varováni, že svůj kredit již téměř vyčerpali.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh chrání zákazníky se smlouvami o předplacených službách s automatickým navýšením kreditu před šokem z vyúčtování. Původně navrhované znění tyto zákazníky vyčleňuje z rozsahu působnosti.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před uzavřením smlouvy a pravidelně po uzavření smlouvy informují domovští poskytovatelé případně své zákazníky o riziku automatického a nekontrolovaného připojení a stahování dat prostřednictvím datového roamingu. Domovští poskytovatelé dále jasným a dobře srozumitelným způsobem svým zákazníkům vysvětlí, jak mohou automatické připojení prostřednictvím datového roamingu vypnout, a tím zabránit nekontrolované spotřebě roamingových datových služeb.

Před uzavřením smlouvy a pravidelně po uzavření smlouvy informují domovští poskytovatelé případně své zákazníky o riziku automatického a nekontrolovaného připojení a stahování dat prostřednictvím datového roamingu. Domovští poskytovatelé dále jasným a dobře srozumitelným způsobem svým zákazníkům bezplatně sdělí, jak automatické připojení prostřednictvím datového roamingu vypnout, a tím zabránit nekontrolované spotřebě roamingových datových služeb.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Domovský poskytovatel pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá roamingovou službu, a poskytne mu základní personalizované tarifní informace o cenách za zprostředkování regulovaných roamingových datových služeb platných pro tohoto roamingového zákazníka v dotyčném členském státu, ledaže zákazník uvědomí svého domovského poskytovatele, že tyto informace nepožaduje.

Domovský poskytovatel pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá roamingovou službu, a poskytne mu základní personalizované tarifní informace o cenách (včetně DPH a v měně, ve které je vystavováno domovské vyúčtování) za zprostředkování regulovaných roamingových datových služeb platných pro tohoto roamingového zákazníka v dotyčné zemi, ledaže zákazník uvědomí svého domovského poskytovatele, že tyto informace nepožaduje.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto základní personalizované tarifní informace budou doručeny na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka, např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na počítači (pop-up window), pokaždé když roamingový zákazník vstoupí do jiného členského státu, než je stát jeho domovské sítě, a poprvé v tomto členském státě použije regulovanou roamingovou datovou službu. Tyto informace musí být poskytnuty bezplatně v okamžiku, kdy roamingový zákazník zahájí roamingovou datovou službu, a to vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Tyto základní personalizované tarifní informace budou doručeny na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka, např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na počítači (pop-up window), pokaždé když roamingový zákazník vstoupí do jiné země, než je země jeho domovské sítě, a poprvé v této zemi použije regulovanou roamingovou datovou službu. Tyto informace musí být poskytnuty bezplatně v okamžiku, kdy roamingový zákazník zahájí roamingovou datovou službu, a to vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Odůvodnění

Tato opatření by měla být rozšířena i mimo Evropskou unii.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý domovský poskytovatel poskytne všem svým roamingovým zákazníkům možnost zvolit si dobrovolně a bez poplatku funkci, která poskytuje informace o celkové spotřebě vyjádřené v objemu nebo v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi účtovány regulované roamingové datové služby, a která zaručuje, že celkové výdaje za regulované roamingové datové služby nepřekročí bez výslovného souhlasu zákazníka ve stanoveném období určený finanční limit.

Každý domovský poskytovatel poskytne všem svým roamingovým zákazníkům možnost zvolit si dobrovolně a bez poplatku funkci, která poskytuje informace o celkové spotřebě vyjádřené v objemu nebo v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi účtovány maloobchodní roamingové datové služby poskytnuté v Unii i mimo ni, a která zaručuje, že celkové výdaje za tyto maloobchodní roamingové datové služby nepřekročí bez výslovného souhlasu zákazníka ve stanoveném období určený finanční limit. Toto pravidlo neplatí v případech, kdy poskytovatel mobilních komunikačních služeb v navštívené zemi mimo Unii neumožňuje domovskému poskytovateli sledovat využívání služeb zákazníkem v reálném čase. V tomto případě je zákazník informován bez zbytečného prodlení a bezplatně prostřednictvím zprávy zaslané na mobilní telefon po vstupu na území takové země.

Odůvodnění

Opatření na zvýšení transparentnosti a ochrany spotřebitele by měla platit i mimo Unii. Zůstávají však země, kde z technických důvodů nejsou domovští poskytovatelé schopni sledovat využívání služeb zákazníkem v reálném čase a příslušné informace obdrží až na konci měsíce.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý domovský poskytovatel dále zajistí, aby v případě, že roamingové datové služby dosáhnou 80 % dohodnutého finančního nebo objemového limitu, bylo na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka odesláno příslušné upozornění, a to např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na počítači (pop-up window). Zákazníci mají právo požádat svého operátora, aby odesílání těchto upozornění ukončil, a mají právo kdykoliv a bezplatně požádat domovského poskytovatele, aby tuto službu opět začal poskytovat.

Každý domovský poskytovatel dále zajistí, aby v případě, že roamingové hlasové, SMS a roamingové datové služby dosáhnou 80 % dohodnutého finančního nebo objemového limitu, bylo na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka odesláno příslušné upozornění, a to např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na počítači (pop-up window). Zákazníci mají právo požádat svého operátora, aby odesílání těchto upozornění ukončil, a mají právo kdykoliv a bezplatně požádat domovského poskytovatele, aby tuto službu opět začal poskytovat.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud by byl jinak tento finanční nebo objemový limit překročen, musí být na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka zasláno upozornění. Toto upozornění uvádí postup, kterým se má roamingový zákazník řídit, přeje-li si, aby mu byly tyto služby dále poskytovány, a náklady spojené se spotřebováním každé další jednotky. Pokud roamingový zákazník nereaguje způsobem uvedeným v obdrženém upozornění, domovský poskytovatel okamžitě přeruší poskytování a účtování regulovaných roamingových datových služeb roamingovému zákazníkovi, pokud a dokud roamingový zákazník nepožádá o obnovení poskytování těchto služeb.

Pokud by byl jinak tento finanční nebo objemový limit překročen, musí být na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka zasláno upozornění. Toto upozornění uvádí postup, kterým se má roamingový zákazník řídit, přeje-li si, aby mu byly tyto služby dále poskytovány, a náklady spojené se spotřebováním každé další jednotky. Pokud roamingový zákazník nereaguje způsobem uvedeným v obdrženém upozornění, domovský poskytovatel okamžitě přeruší poskytování a účtování regulovaných hlasových, SMS a roamingových datových služeb roamingovému zákazníkovi, pokud a dokud roamingový zákazník nepožádá o obnovení poskytování těchto služeb.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 15. – odst. 3 – pododstavec 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto pravidlo platí pro zákazníky využívající roaming v rámci Unie stejně jako mimo Unii.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Odstavec 3 platí pro zákazníky využívající roaming v rámci Unie stejně jako mimo Unii.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Srovnání cen

 

Veškeré informace o cenách za maloobchodní hlasové, SMS a datové roamingové služby zákazníkovi se uvádějí včetně DPH.

 

Komise prověří transparentnost a srovnatelnost jednotlivých tarifů, které operátoři nabízejí svým zákazníkům, a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o potřebných opatřeních s cílem zajistit, že zákazníci budou moci tyto tarify snadno srovnávat, a tím usnadní jejich rozhodnutí o přechodu od jednoho operátora k druhému.

Odůvodnění

V současnosti není srovnání jednotlivých mobilních telefonních tarifů nabízených jednotlivými operátory možné. Tuto skutečnost by měla Komise prověřit. Transparentnost rovněž vyžaduje, aby byly veškeré informace o cenách uváděny včetně DPH.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se svěřuje Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 5a je Komisi svěřena od ...* do data uvedeného v druhém odstavci článku 22.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 5a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v tomto rozhodnutí upřesněn. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s čl. 4 odst. 5a vstoupí v platnost pouze v případě, že proti němu Evropský parlament nebo Rada ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení tohoto aktu Evropskému parlamentu a Radě nevysloví námitky, nebo v případě, že Evropský parlament i Rada před uplynutím uvedené lhůty oznámí Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

_____________

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí uvedená ustanovení Komisi nejpozději dne 30. března 2012  a neprodleně Komisi oznámí veškeré následné změny, které se uvedených ustanovení týkají.

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Tyto sankce zahrnují rovněž povinnost poskytovatele vyplatit zákazníkům náhradu, jestliže brání zákazníkovi v přechodu k alternativnímu poskytovateli roamingu nebo tento přechod zdržuje. Členské státy oznámí uvedená ustanovení Komisi nejpozději dne 30. března 2012  a neprodleně Komisi oznámí veškeré následné změny, které se uvedených ustanovení týkají.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a po veřejné konzultaci podá do 30. června 2015 zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Komise zejména posoudí, zda bylo dosaženo cílů nařízení. Komise přitom přezkoumá mimo jiné:

1. Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a po veřejné konzultaci podá do 30. června 2016 zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Komise zejména posoudí, zda bylo dosaženo cílů nařízení. Komise přitom přezkoumá mimo jiné:

Odůvodnění

Pozdější datum přezkumu je nezbytné s cílem posoudit dopad strukturálních opatření na trh.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pozbývá platnosti dnem 30. června 1 2022.

Pozbývá platnosti dnem 30. června 2022.

POSTUP

Název

Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

13.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

13.9.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

20.12.2011

 

 

 

Datum přijetí

6.2.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Frank Engel, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Olga Sehnalová, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jürgen Creutzmann, Peter Skinner, Michael Theurer


POSTUP

Název

Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

Datum predložení EP

6.7.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

13.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

13.9.2011

JURI

13.9.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

13.9.2011

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

16.2.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Angelika Niebler

26.10.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2011

20.12.2011

25.1.2012

 

Datum přijetí

24.4.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

54

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Datum předložení

2.5.2012

Právní upozornění - Ochrana soukromí