Procedure : 2011/0187(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0149/2012

Indgivne tekster :

A7-0149/2012

Forhandlinger :

PV 09/05/2012 - 17
CRE 09/05/2012 - 17

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.50
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0197

BETÆNKNING     ***I
PDF 1054kWORD 770k
2.5.2012
PE 476.117v01-00 A7-0149/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Angelika Niebler

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 87)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning)

(COM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0402),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0190/2011),

–   der henviser til skrivelse af 25. november 2011 fra Retsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(2),

–    der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 28. marts 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 87,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0149/2012),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(3)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

PE-CONS 20/12 - 2011/0187 (COD)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. …/2012

af …

om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen

(omarbejdning)(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(4)1,

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(5), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)         Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Fællesskabet(6) er blevet ændret væsentligt(7). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(1a)       Målsætningen om at reducere forskellene mellem de indenlandske tariffer og roamingtarifferne, som var indeholdt i Kommissionens benchmarkingramme for 2011-2015, der blev godkendt af Gruppen på Højt Niveau om i2010 i november 2009, og i Kommissionens meddelelse "En digital dagsorden for Europa", bør også fortsat være målet for denne forordning. Det planlagte særskilte salg af roamingtjenester og indenlandske tjenester bør øge konkurrencen og derfor sænke priserne for kunderne og skabe et indre marked for roamingtjenester i Unionen, hvor der ikke skelnes væsentligt mellem indenlandske tariffer og roamingtariffer. EU-dækkende roamingtjenester kan stimulere udviklingen af et indre telekommunikationsmarked i Unionen.

(1b)  Et indre telekommunikationsmarked kan ikke siges at være en realitet, så længe der er betydelige forskelle mellem de indenlandske priser og roamingpriserne. Det endelige mål bør derfor være at fjerne forskellen mellem indenlandske takster og roamingtakster og oprette et indre marked for mobilkommunikationstjenester.

(2)         De høje priser på tale-, sms- og dataroaming, der skal betales af brugerne af de offentlige mobilkommunikationsnet, f.eks. studerende, forretningsrejsende og turister, udgør en hindring for, at de kan benytte deres mobile enheder under rejse i udlandet inden for Unionen, og er en kilde til bekymring både hos forbrugerne, de nationale tilsynsmyndigheder og EU-institutionerne, som udgør en væsentlig barriere for det indre marked. De urimeligt høje detailtakster er resultatet af høje engrostakster, der opkræves af den udenlandske værtsnetudbyder, og også i mange tilfælde af en høj detailavance, der opkræves af kundens egen netudbyder. På grund af manglende konkurrence er nedsættelser af engrostaksterne ofte ikke blevet videregivet til detailkunden. Til trods for, at visse udbydere i den senere tid har indført tarifordninger, der giver kunderne mere fordelagtige betingelser og noget lavere priser, er der stadig tegn på, at forholdet mellem omkostninger og priser er langt fra, hvad der ville kendetegne markeder med konkurrence.

(2a)  Høje roamingtakster udgør en hindring for Unionens bestræbelser på at blive en videnbaseret økonomi og for virkeliggørelsen af et indre marked med 500 mio. forbrugere. Mobildatatrafikken fremmes ved allokering af tilstrækkelige radiofrekvenser, så forbrugerne og erhvervslivet kan anvende tale-, sms- og datatjenester overalt i Unionen. Ved at sørge for rettidig allokering af tilstrækkelige og passende radiofrekvenser med henblik på at understøtte Unionens politiske mål og bedst opfylde den øgede efterspørgsel efter trådløs datatrafik vil det flerårige radiofrekvenspolitikprogram, der er fastsat ved afgørelse nr. 243/2012/EU(8), bane vej for en udvikling, der vil gøre det muligt for Unionen at indtage en global førerrolle i forbindelse med bredbåndshastigheder, mobilitet, dækning og kapacitet, hvilket vil fremme udviklingen af nye forretningsmodeller og teknologier og derved bidrage til at mindske de strukturelle problemer ved roaming på engrosniveau.

(2b)       Den udbredte brug af mobile enheder med internetadgang betyder, at dataroaming er af stor økonomisk betydning. Dette er et afgørende kriterium for såvel brugere som leverandører af applikationer og indhold. For at stimulere udviklingen af dette marked bør datatransportgebyrerne ikke bremse væksten.

(2c)  Kommissionen konstaterede i sin meddelelse med titlen "Foreløbig rapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU", at ny teknologi og/eller alternativer til roamingtjenester som f.eks. VoIP (Voice over Internet Protocol) og wi-fi kan øge konkurrencen på det indre marked for roamingtjenester i Unionen. Selv om disse alternative muligheder, og især VoIP-tjenester, i stigende grad vinder udbredelse på nationalt plan, har der ikke været nogen særlig udvikling i brugen af dem i forbindelse med roaming.

(2d)       På grund af den hurtige udvikling i mobildatatrafikken og det stigende antal kunder, der anvender tale-, sms- og dataroamingtjenester i udlandet, er der behov for at øge konkurrencepresset, udvikle nye forretningsmodeller og teknologier. Reguleringen af roamingtaksterne bør udformes på en sådan måde, at den ikke forsøger at modvirke en konkurrence på lavere priser.

(3)         Oprettelsen af et europæisk socialt, uddannelsesorienteret, kulturelt og iværksætterorienteret område, der bygger på mobilitet for enkeltpersoner og digitale data, bør forbedre kommunikationen mellem personer med henblik på at skabe et reelt "Europa for Borgerne".

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet)(9), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelse til at udbyde elektroniske kommunikationsnet og ‑tjenester (tilladelsesdirektivet)(10), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og ‑tjenester (rammedirektivet)(11), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)(12) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)(13), (i det følgende samlet benævnt "2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation"), tager sigte på at skabe et indre marked for elektronisk kommunikation i Unionen, samtidig med at der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau gennem øget konkurrence.

(5)  Forordning (EF) nr. 717/2007 er ikke en isoleret foranstaltning, men supplerer og understøtter, for så vidt angår EU-dækkende roaming, 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. Disse rammebestemmelser har ikke givet de nationale myndigheder tilstrækkelige instrumenter til at gribe ind på en effektiv og beslutsom måde over for prisfastsættelsen af roamingtjenester inden for Unionen og sikrer derfor ikke, at det indre marked for roamingtjenester er velfungerende. Forordning (EF) nr. 717/2007 var et hensigtsmæssigt middel til at rette op på denne situation.

(6)         2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation bygger på det princip, at der kun bør pålægges regulerende forhåndsforpligtelser, hvis der ikke er reel konkurrence, og fastsætter bestemmelser om en proces med regelmæssige markedsanalyser og fornyet vurdering af forpligtelserne fra de nationale tilsynsmyndigheders side, som kan føre til pålæggelse af forhåndsforpligtelser over for udbydere, der udpeges som havende en stærk markedsposition. De elementer, der indgår i denne proces, omfatter afgrænsning af relevante markeder i overensstemmelse med Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF(14) (i det følgende benævnt "henstillingen"), analyse af de afgrænsede markeder i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for markedsanalyse og beregning af stærk markedsposition i henhold til EU-rammebestemmelserne for elektroniske kommunikationsnet og ‑tjenester(15), udpegning af udbydere med en stærk markedsposition og pålæggelse af forhåndsforpligtelser på de således udpegede udbydere.

(7)  Henstillingen udpegede det nationale engrosmarked for international roaming på offentlige mobiltelefonnet som et relevant marked, der muligvis skulle underlægges forhåndsregulering. Det arbejde med at analysere de nationale engrosmarkeder for international roaming, der er blevet udført af de nationale tilsynsmyndigheder, både enkeltvis og inden for De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG) og denne gruppes efterfølger, Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC), der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1211/2009(16), har imidlertid vist, at det endnu ikke har været muligt for nogen national tilsynsmyndighed at gribe effektivt ind over for de høje engrostakster for EU-dækkende roaming på grund af vanskeligheden med at udpege virksomheder med en stærk markedsposition i lyset af de særlige forhold, der gør sig gældende for international roaming, bl.a. dens grænseoverskridende karakter. Efter ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 717/2007 blev roamingmarkedet fjernet fra den reviderede henstilling(17).

(8)         Desuden er de nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at beskytte og fremme interesserne hos mobiltelefonkunder, som normalt er bosiddende på deres område, ikke i stand til at kontrollere adfærden hos udbydere af det besøgte net, som befinder sig i andre medlemsstater, og som kunderne er afhængige af, når de benytter internationale roamingtjenester. Denne forhindring kan også formindske effektiviteten af de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer på basis af deres residualkompetence til at indføre forbrugerbeskyttelsesregler.

(9)  Som følge heraf er medlemsstaterne under pres for at træffe foranstaltninger for at gribe ind over for takstniveauet for international roaming, men ordningen med regulerende forhåndsindgriben fra de nationale tilsynsmyndigheders side i henhold til 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation har ikke vist sig tilstrækkelig til at sætte myndighederne i stand til at handle beslutsomt for at forsvare forbrugernes interesse på dette særlige område.

(10)       Endvidere opfordredes Kommissionen i Europa-Parlamentets beslutning om elektronisk kommunikation i EU: regulering og markeder(18) til at tage nye initiativer for at nedbringe de høje omkostninger ved den grænseoverskridende mobiltelefontrafik, mens Det Europæiske Råd på sit møde den 23.-24. marts 2006 konkluderede, at en målrettet, effektiv og integreret informations- og kommunikationsteknologipolitik både på EU-plan og på nationalt plan er afgørende for at nå målene om økonomisk vækst og produktivitet, og noterede i denne sammenhæng, at det var af stor betydning for konkurrenceevnen at nedbringe roamingtaksterne.

(11)       2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, baseret på de overvejelser, der var fremherskende dengang, tog sigte på at fjerne alle handelshindringer mellem medlemsstaterne inden for det område, de harmoniserede, bl.a. hvad angår foranstaltninger, der påvirker roamingtaksterne. Dette bør imidlertid ikke forhindre, at de harmoniserede regler tilpasses andre overvejelser, således at man finder det mest effektive middel til at styrke konkurrencen på det indre marked for roamingtjenester og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(12)       Denne forordning bør derfor muliggøre en fravigelse fra de regler, der ellers er gældende i henhold til 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, herunder navnlig rammedirektivet, nemlig at taksterne for udbud af tjenester bør fastsættes ved kommercielle aftaler, hvis der ikke foreligger en stærk markedsposition, og dermed give plads for supplerende regulerende forpligtelser, som afspejler de særlige kendetegn ved EU-dækkende roamingtjenester.

(13)       Detail- og engrosroamingmarkederne har deres helt egne særlige kendetegn, som begrunder ekstraordinære foranstaltninger, som går videre end de ordninger, der ellers er til rådighed under 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation.

(14)       Der bør benyttes en fælles harmoniseret tilgang til at sikre, at brugere af jordbaserede offentlige mobilkommunikationsnet under rejse i Unionen ikke betaler for høje priser for EU-dækkende roamingtjenester ▌, hvorved konkurrencen mellem roamingudbyderne, for så vidt angår roamingtjenester, styrkes, der opnås et højt forbrugerskyttelsesniveau, og tilskyndelsen til innovation og forøgelsen af forbrugernes valgmuligheder bevares. I lyset af de involverede tjenesters grænseoverskridende karakter er der behov for denne fælles tilgang, således at roamingudbyderne kan benytte ét sammenhængende regelsæt baseret på objektive kriterier.

(15)  Forordning (EF) nr. 717/2007 udløber den 30. juni 2012. Forud for dens udløb har Kommissionen foretaget en revision i overensstemmelse med forordningens artikel 11, ifølge hvilken den skulle vurdere, om forordningens mål var nået, og foretage en gennemgang af udviklingen i engros- og detailtaksterne for levering af tale-, sms- og datakommunikationstjenester til roamingkunder. I rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet af 6. juli 2011 om resultatet af gennemgangen af, hvordan forordning (EF) nr. 717/2007 har fungeret, konkluderede Kommissionen, at det var hensigtsmæssigt at forlænge anvendelsen af forordning (EF) nr. 717/2007 ud over den 30. juni 2012.

(16)       Oplysninger om udviklingen i priserne på EU-dækkende tale-, sms- og dataroamingtjenester, siden forordning (EF) nr. 717/2007 ▌trådte i kraft, herunder navnlig de oplysninger, der indsamles kvartalsvis af de nationale tilsynsmyndigheder og indberettes via BEREC, giver ikke belæg for at antage, at konkurrencen på detail- og engrosniveau har udviklet sig i rimelig grad og vil blive opretholdt efter juni 2012 uden regulering. Oplysningerne viser, at detail- og engrospriserne for roaming stadig er meget højere end de indenlandske priser og fortsat ligger på eller tæt ved de lofter, der er fastsat i forordning (EF) nr. 717/2007 ▌, og at der kun er begrænset konkurrence under disse lofter.

(17)  Udløbet den 30. juni 2012 af de reguleringsforanstaltninger, der i kraft af forordning (EF) nr. 717/2007 ▌ gælder for EU-dækkende roamingtjenester på engros- og detailniveau, ville derfor medføre en betydelig risiko for, at den underliggende mangel på konkurrencepres på det indre marked for roamingtjenester og incitamentet for roamingudbyderne til at maksimere deres roamingindtægter ville føre til en tilbagevenden til detail- og engrospriser for EU-dækkende roaming, der ikke står i et rimeligt forhold til de underliggende omkostninger ved levering af tjenesten, og dermed bringe målene for den nævnte forordning i fare. Reguleringen af markedet for mobilroamingtjenester bør derfor forlænges ud over den 30. juni 2012 for at sikre et velfungerende indre marked ved at lade konkurrencen udvikle sig samtidig med, at det garanteres, at forbrugerne fortsat kan være sikre på, at de ikke vil blive opkrævet en urimelig pris sammenlignet med konkurrencedygtige nationale priser.

(17a)     Det politiske mål i rammedirektivets artikel 8 om slutbrugernes adgang til og mulighed for at videreformidle oplysninger eller deres mulighed for at benytte applikationer og tjenester efter eget valg bør fremmes af de nationale tilsynsmyndigheder.

(18)  Hvis der skal udvikle sig et mere effektivt, integreret og konkurrencepræget marked for roamingtjenester, bør der ikke være restriktioner, der forhindrer virksomheder i effektivt at forhandle sig til engrosadgang med henblik på at udbyde roamingtjenester. Hindringer for adgang til sådanne roamingtjenester på engrosniveau som følge af forskelle i forhandlingsstyrke og i graden af virksomhedernes ejerskab af infrastruktur bør fjernes. Virtuelle mobilnetoperatører og gensælgere af mobilkommunikationstjenester uden deres egen netinfrastruktur leverer typisk roamingtjenester baseret på kommercielle engrosroamingaftaler med deres værtsmobilnetoperatører i samme medlemsstat. Kommercielle forhandlinger giver dog muligvis ikke virtuelle mobilnetoperatører og gensælgere tilstrækkelig margen til at stimulere konkurrencen gennem lavere priser. Hvis disse hindringer fjernes, og forhandlingsstyrken afbalanceres mellem de virtuelle mobilnetoperatører/gensælgere og mobilnetoperatørerne gennem en adgangsforpligtelse og engroslofter, bør det lette udviklingen af alternative, innovative og EU-dækkende roamingtjenester og ‑tilbud til kunderne. Reglerne i 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, især rammedirektivet og adgangsdirektivet, tillader ikke, at problemet klares ved at pålægge operatører med en stærk markedsposition, forpligtelser.

(19)  Derfor bør der indføres regler, der fastsætter en forpligtelse til at imødekomme rimelige anmodninger om engrosadgang til offentlige mobilkommunikationsnet med henblik på udbud af roamingtjenester. En sådan adgang bør være i overensstemmelse med behovene hos dem, som søger adgang. Adgang bør kun afvises på grundlag af objektive kriterier, f.eks. teknisk gennemførlighed og behovet for at bevare nettets integritet. Hvis der nægtes adgang, bør den forurettede part have mulighed for at indgive sagen med henblik på tvistbilæggelse efter proceduren i denne forordning. For at skabe lige konkurrencevilkår bør engrosadgang med henblik på udbud af roamingtjenester ske i overensstemmelse med de regulerende forpligtelser, der er fastlagt i denne forordning for engrosniveauet, og der bør tages hensyn til de forskellige omkostningselementer, der er forbundet hermed. En ensartet reguleringstilgang på dette område vil bidrage til at undgå, at der opstår konkurrenceforvridning medlemsstaterne imellem. BEREC bør i samråd med Kommissionen og i samarbejde med de relevante interessede parter udstikke retningslinjer for engrosadgang med henblik på udbud af roamingtjenester.

(19a)  En forpligtelse vedrørende engrosadgang til roamingtjenester bør omfatte levering af direkte engrosroamingtjenester såvel som levering af roamingtjenester på engrosbasis til tredjeparters gensalg. Forpligtelsen vedrørende engrosadgang til roamingtjenester bør også omfatte mobilnetoperatørers forpligtelse til at give virtuelle mobilnetoperatører og gensælgere mulighed for at købe regulerede engrosroamingtjenester hos engrosleverandører, som tilbyder et enkelt tilkoblingspunkt og en standardiseret platform for roamingaftaler i hele Unionen. For at sikre, at operatører giver adgang til alle de faciliteter, der er nødvendige for direkte engrosadgang til roamingtjenester og engrosadgang til gensalg af roamingtjenester til roamingudbydere inden for en rimelig tidsfrist, bør der offentliggøres et standardtilbud, som indeholder standardbetingelserne for direkte engrosadgang til roamingtjenester og engrosadgang til gensalg af roamingtjenester. Offentliggørelsen af standardtilbuddet bør ikke stå i vejen for kommercielle forhandlinger mellem enhver, der søger om adgang, og udbyderen af adgang om prisniveauet for den endelige engrosaftale eller om yderligere engrostjenester ud over dem, der er nødvendige for direkte engrossalg af roamingtjenester og engrosgensalg af roamingtjenester.

(20)  En forpligtelse vedrørende engrosadgang til roamingtjenester bør omfatte adgang til alle de komponenter, der er nødvendige for at gøre det muligt at udbyde roamingtjenester, herunder: ▌adgang til netelementer og tilhørende faciliteter, ▌adgang til relevante softwaresystemer, herunder driftsstøttesystemer, ▌adgang til informationssystemer eller databaser til forhåndsbestilling, levering, bestilling, vedligeholdelses- og reparationsbestilling samt fakturering, ▌adgang til nummerkonvertering eller systemer, der tilbyder tilsvarende funktioner, ▌mobile net ▌og ▌virtuelle nettjenester.

(20a)     Hvis de, som søger om engrosadgang til gensalg af roamingtjenester, ønsker adgang til faciliteter eller tjenester ud over, hvad der er nødvendigt for at levere detailroamingtjenester, kan mobilnetoperatører få dækket fair og rimelige takster i forbindelse med disse faciliteter eller tjenester. Disse yderligere faciliteter eller tjenester kan bl.a. bestå i tillægstjenester, ekstra software og informationssystemer eller faktureringsordninger.

(21)  Mobilkommunikationstjenester sælges i pakker, der omfatter både indenlandske tjenester og roamingtjenester, hvilket begrænser kundernes valgmuligheder, når det gælder roamingtjenester. Sådanne pakker gør udbuddet af roamingtjenester mindre gennemskueligt, da det er vanskeligt at sammenligne de enkelte elementer i pakkerne. Derfor er der endnu ikke synlig konkurrence mellem udbyderne på grundlag af roamingelementet i mobilpakken. Hvis det bliver lettere at tilbyde roaming som en selvstændig tjeneste, kan det løse strukturelle problemer ved at gøre forbrugerne mere bevidste om roamingpriserne og give dem en klar valgmulighed, for så vidt angår roamingtjenester, således at konkurrencepresset på efterspørgselssiden øges. Det vil derfor bidrage til at skabe et velfungerende indre marked for ▌roamingtjenester.

(21a)     Forbrugernes og erhvervslivets efterspørgsel efter mobildatatjenester er øget betydeligt i de seneste år. Som følge af de høje takster for dataroaming er forbrugernes og erhvervslivets anvendelse af disse tjenester dog alvorligt begrænset på tværs af grænserne i Unionen. På grund af markedets umodenhed og den hurtige vækst i forbrugernes efterspørgsel efter dataroaming vil regulerede detailtakster måske kun fastholde priserne på et niveau omkring de foreslåede maksimale takster, som det er set i forbindelse med forordning (EF) nr. 717/2007, i stedet for at presse dem yderligere nedad, hvilket derfor bekræfter behovet for yderligere strukturreformer.

(22a)  Det bør være nemt for kunderne at skifte til en alternativ roamingudbyder eller mellem alternative roamingudbydere på kortest mulig tid afhængig af den tekniske løsning, uden sanktioner og gratis. Kunderne bør oplyses på en klar, forståelig og lettilgængelig måde om denne mulighed.

(22b)     Forbrugerne bør kunne vælge på en forbrugervenlig måde at købe roamingtjenester adskilt fra deres mobilpakke med indenlandske tjenester. Der er i øjeblikket flere måder, hvorpå et særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester kunne gennemføres teknisk, herunder en dobbelt, international identitet for mobilabonnenten (IMSI) (to særskilte IMSI på samme SIM-kort), enkelt IMSI (deling af en IMSI mellem den indenlandske udbyder og roamingudbyderen) og kombinationer af dobbelt eller enkelt IMSI sammen med den tekniske foranstaltning, som ikke forhindrer kunden i at få adgang til regulerede dataroamingtjenester, der udbydes direkte på et besøgt net ved hjælp af aftaler mellem hjemmenetoperatøren og operatøren af det besøgte net.

(22c)  De høje priser på dataroaming afskrækker kunderne fra at bruge mobildatatjenester, når de rejser i Unionen. I betragtning af den stigende efterspørgsel og vigtigheden af dataroamingtjenesterne bør der ikke være nogen hindringer for at anvende alternative dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net, midlertidigt eller permanent, uanset eksisterende roamingkontrakter eller aftaler med indenlandske udbydere og uden opkrævning af yderligere takster. Når det er nødvendigt for at tilbyde dataroamingtjenester, leveret direkte på et besøgt net, bør de indenlandske udbydere og udbyderne af dataroamingtjenester samarbejde, så kunderne ikke forhindres i at få adgang til og benytte disse tjenester, samt for at sikre andre roamingtjenesters servicekontinuitet.

(22d)     Mens denne forordning ikke bør fastlægge nogle bestemte tekniske foranstaltninger for særskilt salg af roamingtjenester, men i stedet bør bane vejen for den mest effektive løsning, herunder en kombineret løsning, der udarbejdes af Kommissionen på basis af input fra BEREC, bør der fastlægges kriterier for de tekniske kendetegn, som den tekniske løsning med hensyn til særskilt salg af roamingtjenester bør opfylde. Disse kriterier bør bl.a. omfatte, at løsningen indføres på en koordineret og harmoniseret måde i hele Unionen, og bør sikre, at forbrugerne hurtigt og nemt kan vælge en anden udbyder til at levere roamingtjenester uden at skifte nummer. Desuden bør der ikke lægges hindringer i vejen for roaming uden for Unionen eller for tredjelandsborgeres roaming inden for Unionen.

(23)  Der bør etableres et øget samarbejde og en bedre koordinering mellem mobilnetoperatørerne for at gøre det teknisk muligt at sikre ▌en koordineret og sund teknisk udvikling i forbindelse med leveringen af særskilte roamingtjenester uden at hindre adgang til dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net. Derfor bør der udarbejdes relevante grundlæggende principper og metoder for at muliggøre en hurtig tilpasning til ændrede omstændigheder og teknologiske fremskridt. BEREC bør ▌ i samarbejde med de relevante interesserede parter bistå Kommissionen med at udvikle de tekniske elementer for at muliggøre særskilt salg af roamingtjenester og for ikke at forhindre adgang til dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net. Om nødvendigt bør Kommissionen give en europæisk standardiseringsorganisation mandat til at foretage den tilpasning af de relevante standarder, der er nødvendig for at sikre en harmoniseret gennemførelse af særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester.

(23a)     For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de nærmere regler for indenlandske udbyderes oplysningsforpligtelser og for en teknisk løsning for særskilt salg af roamingtjenester. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(19).

(23b)  BEREC bør på eget initiativ og under hensyntagen til denne forordning og de gennemførelsesretsakter, der vedtages i henhold hertil, kunne udstikke specifikke tekniske retningslinjer for det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester eller andre anliggender omfattet af denne forordning.

(24)       Det vurderes, at særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester kun kan fungere fuldt ud i praksis, hvis salget sammenkædes med forpligtelsen vedrørende engrosadgang til roamingtjenester, der vil gøre det lettere for nye eller eksisterende virksomheder, herunder virksomheder, der udbyder roamingtjenester på tværs af grænserne, at få adgang til markedet. Med den løsning ville man undgå konkurrenceforvridning medlemsstaterne imellem ved at sikre en ensartet tilgang til reguleringen og derved bidrage til udviklingen af det indre marked. Imidlertid kræver gennemførelsen af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester, at udbyderne får en rimelig periode til at tilpasse deres systemer rent teknisk, og derfor vil de strukturelle foranstaltninger først føre til et reelt indre marked med tilstrækkelig konkurrence efter et vist tidsrum. Af denne grund bør de maksimale engrostakster for tale-, sms- og dataroamingtjenester såvel som sikkerhedslofterne for disse tjenester på detailniveau midlertidigt opretholdes på et passende niveau for at sikre, at de eksisterende fordele for forbrugerne bevares i en overgangsperiode, mens de strukturelle foranstaltninger gennemføres ▌.

(25)  For så vidt angår videreførelsen af den midlertidige prisregulering bør der iværksættes regulerende forpligtelser både på detail- og engrosniveau for at beskytte roamingkundernes interesser, idet erfaringen har vist, at nedsættelser af engrospriserne på EU-dækkende roamingtjenester ikke altid afspejles i lavere detailpriser på roaming, fordi der mangler incitamenter til at sænke detailpriserne. På den anden side kunne initiativer til at nedbringe niveauet i detailpriserne uden at røre ved niveauet i de engrosomkostninger, der er forbundet med at levere tjenesterne, indebære risiko for at forstyrre det indre marked for roamingtjenesters funktion, og de ville ikke åbne op for øget konkurrence.

(26)       Indtil de strukturelle foranstaltninger har medført tilstrækkelig konkurrence på det indre marked for roamingtjenester, som vil medføre reduktioner i engrosomkostningerne, som vil blive videregivet til forbrugerne, består den mest effektive og forholdsmæssige tilgang til regulering af prisniveauet for at foretage og modtage roamingopkald inden for Unionen i, at der på EU-plan fastsættes en maksimal gennemsnitlig minuttakst på engrosniveau og et loft over taksterne på detailniveau i form af den eurotarif, der er indført med forordning (EF) nr. 717/2007, som blev udvidet til at omfatte den sms-eurotarif, der er fastsat i forordning (EF) nr. 544/2009(20), og som bør udvides til at omfatte den i nærværende forordning fastsatte dataeurotarif. Den gennemsnitlige engrostakst bør finde anvendelse på samtlige kombinationer af to operatører inden for Unionen over en nærmere bestemt periode.

(27)  Den midlertidige tale-, sms- og dataeurotarif bør fastsættes på et sikkerhedsniveau, der garanterer, at fordelene for forbrugerne ▌ikke kun opretholdes, men tilmed øges i en overgangsperiode, mens de strukturelle foranstaltninger gennemføres, men som samtidig sikrer roamingudbyderne en tilstrækkelig fortjenstmargen og tilskynder til konkurrerende roamingudbud til lavere takster. I den pågældende periode bør roamingudbyderne aktivt oplyse kunderne om eurotarifferne og tilbyde dem gratis og på en klar og gennemsigtig måde til alle deres roamingkunder.

(28)       De midlertidige tale-, sms- og dataeurotariffer, der skal tilbydes roamingkunder, bør muliggøre en rimelig fortjenstmargen i forhold til engrosomkostningerne ved at udbyde roamingtjenesten, samtidig med at roamingudbyderne tillades at konkurrere ved at differentiere deres udbud og tilpasse deres prisstruktur til markedsforholdene og forbrugernes præferencer. Sikkerhedsloftet bør fastsættes således, at det ikke kommer i vejen for de konkurrencemæssige fordele ved strukturelle foranstaltninger, og kan eventuelt ophæves, når de strukturelle foranstaltninger har haft mulighed for at give konkrete resultater til fordel for kunderne. Denne lovgivningsmæssige tilgang bør ikke finde anvendelse på den del af tariffen, der opkræves for levering af tillægstjenester, men kun for tarifferne for tilslutningen til sådanne tjenester.

(29)  Denne lovgivningsmæssige tilgang bør være enkel at gennemføre og overvåge for at lette den administrative byrde mest muligt både for de operatører og de roamingudbydere, som berøres af de krav, den stiller, og for de nationale tilsynsmyndigheder, der har til opgave at overvåge og håndhæve den. Den bør også være gennemskuelig og umiddelbart forståelig for alle mobilkunder i Unionen. Desuden bør den skabe sikkerhed og forudsigelighed for de operatrer, som tilbyder engros- og detailroamingtjenester. De maksimale minuttakster på engros- og detailniveau bør derfor fastsættes i denne forordning.

(30)       Den således fastlagte maksimale gennemsnitlige minuttakst på engrosniveau bør tage hensyn til de forskellige elementer, der indgår i et EU-dækkende roamingopkald, herunder udgifter til originering og terminering af opkald over mobilnet, samt overheads og udgifter til signalering og transit. Det mest hensigtsmæssige benchmark for originering og terminering af opkald er den gennemsnitlige mobiltermineringstakst, som anvendes af mobilnetoperatører i Unionen, og som beregnes på grundlag af oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder og offentliggøres af Kommissionen. Den maksimale gennemsnitlige minuttakst i henhold til denne forordning bør derfor fastsættes under hensyntagen til den gennemsnitlige mobiltermineringstakst, der kan tjene som benchmark for de medgåede omkostninger. Den maksimale gennemsnitlige minuttakst på engrosniveau bør nedsættes en gang om året for at tage hensyn til de nedskæringer i mobiltermineringstaksterne, som de nationale tilsynsmyndigheder gennemfører med regelmæssige mellemrum.

(31)  Den midlertidige taleeurotarif, der bør gælde på detailniveau, bør give roamingkunder sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj takst, når de foretager eller modtager et reguleret roamingopkald, samtidig med at roamingudbyderne får tilstrækkeligt råderum til at differentiere de produkter, de tilbyder kunderne.

(32)       I overgangsperioden med sikkerhedslofter bør alle forbrugere uden ekstraudgifter eller forhåndsbetingelser oplyses om og have mulighed for at vælge en simpel roamingtarif, som ikke overstiger maksimale takster. En rimelig margen mellem engrosomkostningerne og detailprisen bør sikre, at roamingudbyderne kan få dækket alle deres særlige roamingomkostninger på detailniveau, herunder en passende andel af udgifter til markedsføring og tilskud til mobiltelefoner, samtidig med at der er tilstrækkeligt til at sikre en rimelig fortjeneste. Midlertidige tale-, sms- og dataeurotariffer er en hensigtsmæssig måde til både at sikre beskyttelse for forbrugerne og fleksibilitet for roamingudbyderne. Som det er tilfældet på engrosniveau, bør de maksimale tale-, sms- og dataeurotariffer nedsættes en gang om året.

(33)  I overgangsperioden med sikkerhedslofter bør nye roamingkunder modtage fuldstændige oplysninger på en klar og forståelig måde om de forskellige eksisterende tariffer for roaming inden for Unionen, herunder de tariffer, som er i overensstemmelse med de midlertidige tale-, sms- og dataeurotariffer. Eksisterende roamingkunder bør have mulighed for at vælge en ny tarif, som er i overensstemmelse med de midlertidige tale-, sms- og dataeurotariffer eller hvilke som helst andre tariffer inden for et vist tidsrum. Med hensyn til eksisterende roamingkunder, som ikke foretager et sådant valg inden for dette tidsrum, bør der skelnes mellem de kunder, som allerede havde valgt en bestemt roamingtarif eller ‑pakke før denne forordnings ikrafttræden, og de kunder, som ikke havde foretaget et valg. Sidstnævnte bør automatisk opkræves en tarif, der overholder denne forordning. Roamingkunder, som allerede nyder godt af særlige roamingtariffer eller ‑pakker, der opfylder deres individuelle behov, og som de har valgt af den årsag, bør bibeholde deres tidligere valgte tarif eller pakke, såfremt de efter en påmindelse om deres nuværende tarifvilkår og de gældende eurotariffer angiver deres valg om at bibeholde denne tarif til deres roamingudbyder. Sådanne særlige roamingtariffer eller ‑pakker kan f.eks. omfatte roaming til fast pris ("flat-rate"), ikke offentligt tilgængelige tariffer, tariffer med yderligere faste roaminggebyrer, tariffer med minutpriser, som er lavere end de maksimale tale-, sms- og dataeurotariffer, eller tariffer med opkaldsetableringsafgift.

(34)  Idet nærværende forordning bør udgøre en specifik foranstaltning i henhold til artikel 1, stk. 5 i rammedirektivet ▌, og idet udbydere af EU-dækkende roamingtjenester i henhold til denne forordning kan blive nødt til at foretage ændringer i deres detailroamingtariffer for at opfylde kravene i forordningen, bør sådanne ændringer ikke give mobilkunder ret til i henhold til den nationale gennemførelseslovgivning om 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation at opsige deres kontrakter.

(35)       Denne forordning bør ikke berøre innovative tilbud til forbrugerne, som er gunstigere end de midlertidige tale-, sms- og dataeurotariffer, der er fastsat i denne forordning, men bør derimod tilskynde til innovative tilbud til roamingkunderne til lavere takster, især som reaktion på det yderligere konkurrencepres, som de strukturelle bestemmelser i denne forordning skaber. Denne forordning gør det ikke nødvendigt at genindføre roamingtakster i tilfælde, hvor de er blevet helt afskaffet, eller at forhøje hidtidige roamingtakster til de midlertidige sikkerhedslofter, der er fastsat i denne forordning.

(36)  Såfremt de maksimale takster ikke angives i euro, bør de indledende takstlofter, der anvendes, og de ændrede værdier for disse takstlofter fastsættes i den relevante valuta ved anvendelse af de referencevalutakurser, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på den dato, der er anført i denne forordning. Hvis der ikke har fundet nogen offentliggørelse sted på den fastsatte dato, bør de relevante referencevalutakurser være dem, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende efter denne dato, og som indeholder sådanne referencevalutakurser. For at beskytte forbrugerne mod øgede detailpriser for regulerede roamingtjenester (regulerede tale-, sms- eller dataroamingtjenester) som følge af udsving i referencevalutakurser for andre valutaer end euroen bør en medlemsstat, hvis valuta ikke er euroen, bruge et gennemsnit af flere referencevalutakurser over tid til at fastlægge de maksimale detailtakster i sin valuta.

(37)       Visse mobilnetoperatører følger den praksis at opkræve betaling for roamingopkald på engrosniveau på grundlag af en minimumsperiode på op til 60 sekunder, i modsætning til den afregning pr. sekund, der normalt anvendes på engrosniveau for andre samtrafiktjenester; dette forvrider konkurrencen mellem disse operatører og dem, der anvender andre afregningsmetoder, og underminerer en konsekvent anvendelse af de maksimale engrostakster, der er indført ved denne forordning. Desuden medfører denne praksis en ekstra udgift, der øger engrosomkostningerne og dermed har negative følger for priserne på taleroamingtjenester på detailniveau. Mobilnetoperatørerne bør derfor forpligtes til at fakturere hinanden pr. sekund for engroslevering af regulerede roamingopkald.

(38)  ERG, forgængeren for BEREC, anslog, at mobiludbydernes brug af afregningsenheder på mere end ét sekund ved fakturering af roamingtjenester på detailniveau har øget en typisk regning for opkald efter taleeurotariffen med 24 % for foretagne opkald og med 19 % for modtagne opkald. Gruppen har også bemærket, at disse forøgelser udgør en slags skjult afgift, da de ikke er gennemskuelige for de fleste forbrugere. Derfor har ERG anbefalet, at der hurtigst muligt gribes ind over for de forskellige afregningsmetoder, der anvendes på detailniveau i forbindelse med taleeurotariffen.

(39)       Forordning (EF) nr. 717/2007 fastlagde en fælles fremgangsmåde for at sikre, at roamingkunder ikke opkræves urimeligt høje priser for regulerede roamingopkald, ved at indføre en eurotarif i Unionen, men de forskellige afregningsenheder, som mobiloperatørerne anvender, underminerer en konsekvent anvendelse af forordningen. Det betyder også, at der trods roamingtjenesternes EU-dækkende og grænseoverskridende karakter er indbyrdes forskellige måder at fakturere regulerede roamingopkald på, hvilket forvrider konkurrencevilkårene på det indre marked.

(40)       Der bør derfor indføres et fælles sæt regler vedrørende afregningsenheder for faktureringen af taleeurotarifferne på detailniveau, så det indre marked styrkes yderligere, og der i hele Unionen tilvejebringes samme høje beskyttelsesniveau for forbrugerne af EU-dækkende roamingtjenester.

(41)  Udbydere af regulerede roamingopkald på detailniveau bør derfor forpligtes til at afregne alle opkald efter taleeurotariffen pr. sekund, idet de dog som den eneste undtagelse bør have mulighed for at kræve betaling for en minimumsperiode på højst 30 sekunder for foretagne opkald. Herved vil roamingudbyderne kunne få dækket alle rimelige omkostninger ved opkaldsetablering samt have fleksibilitet til at konkurrere ved at tilbyde kortere minimumsafregningsperioder. Der er ingen berettigelse for at kræve betaling for en minimumsperiode for modtagne opkald efter taleeurotariffen, da de underliggende engrosomkostninger opkræves pr. sekund, og eventuelle særlige omkostninger ved opkaldsetablering allerede er dækket af mobiltermineringstaksterne.

(42)       Kunder bør ikke skulle betale for at modtage voicemailbeskeder i et besøgt net, da de ikke kan kontrollere varigheden af disse beskeder. Dette bør ikke berøre andre gældende voicemailtakster, f.eks. takster for at aflytte disse beskeder.

(42a)     Kunder, der bor i grænseområder, bør ikke modtage unødvendigt høje regninger på grund af utilsigtet roaming. Roamingudbyderne bør derfor tage rimelige skridt til at beskytte deres kunder, så de ikke pålægges roamingtakster, mens de befinder sig i deres medlemsstat. Det bør omfatte passende informationstiltag, der giver kunderne reelle muligheder for aktivt at forhindre utilsigtet roaming. De nationale tilsynsmyndigheder bør være opmærksomme på situationer, hvor kunder oplever, at de skal betale roamingtakster, selv om de fortsat befinder sig i deres medlemsstat, og de bør tage passende skridt til at afhjælpe dette problem.

(43)  Med hensyn til sms-roamingtjenester er der ligesom for taleroaming stor risiko for, at indførelse af forpligtelser vedrørende prisfastsættelsen på engrosniveau alene ikke automatisk vil føre til lavere takster for detailkunderne. På den anden side kunne initiativer til at nedbringe niveauet i detailpriserne uden at røre ved niveauet i de engrosomkostninger, der er forbundet med at levere tjenesterne, være til skade for visse roamingudbydere, særlig mindre roamingudbydere, idet det kan øge risikoen for prisklemmer.

(44)       Markedet for roamingtjenesters særlige struktur og dets grænseoverskridende karakter betyder desuden, at de redskaber, som 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation giver de nationale tilsynsmyndigheder, ikke er egnede til at løse de konkurrenceproblemer, der ligger til grund for de høje engros- og detailpriser på regulerede sms-roamingtjenester. Derfor kan der ikke opretholdes et velfungerende indre marked, og dette bør der gøres noget ved.

(45)       Der bør derfor indføres regulerende forpligtelser vedrørende regulerede sms-roamingtjenester på engrosniveau, så der skabes et mere rimeligt forhold mellem engrostaksterne og de underliggende leveringsomkostninger, og på detailniveau i en overgangsperiode, så roamingkundernes interesser beskyttes, indtil de strukturelle foranstaltninger virker efter hensigten.

(46)  Indtil de strukturelle foranstaltninger har medført tilstrækkelig konkurrence på markedet for roamingtjenester, består den mest effektive og forholdsmæssige tilgang til regulering af taksterne for regulerede roaming-sms'er på engrosniveau i, at der på EU-plan fastsættes en maksimal gennemsnitlig takst pr. sms, der sendes fra et besøgt net. Den gennemsnitlige engrostakst bør finde anvendelse på en hvilken som helst kombination af to operatører inden for Unionen over en nærmere bestemt periode.

(47)       Den maksimale engrostakst for regulerede sms-roamingtjenester bør omfatte alle de omkostninger, som udbyderen af engrostjenesten afholder, inklusive udgifter til bl.a. originering og transit samt de udækkede udgifter til terminering af roaming-sms'er på det besøgte net. For at sikre, at reglerne i denne forordning anvendes ensartet, bør det derfor forbydes engrosleverandører af regulerede sms-roamingtjenester at indføre en særlig takst for terminering af roaming-sms'er på deres net.

(48)       For at sikre, at de maksimale takster for sms-roamingtjenester på engrosniveau i højere grad afspejler de underliggende leveringsomkostninger, og at der kan udvikle sig konkurrence på detailniveau, bør de maksimale engrostakster for regulerede sms-tjenester nedsættes i takt med faldet i de underliggende omkostninger.

(49)  I mangel af strukturelle elementer, der kunne føre til konkurrence på markedet for roamingtjenester, bestod ifølge forordning (EF) nr. 544/2009 den mest effektive og forholdsmæssige tilgang til regulering af priserne for EU-dækkende roaming-sms'er på detailniveau i at indføre et krav om, at mobiloperatører skal tilbyde deres roamingkunder en sms-eurotarif, der ikke må overstige en fastsat maksimal takst.

(50)       Indtil de strukturelle foranstaltninger virker efter hensigten, bør den midlertidige sms-eurotarif fastholdes på et sikkerhedsniveau, der, samtidig med at det sikrer, at de eksisterende fordele for forbrugerne bevares, garanterer roamingudbyderne en tilstrækkelig fortjenstmargen og samtidig står i et mere rimeligt forhold til de underliggende leveringsomkostninger.

(51)       Den midlertidige sms-eurotarif, der må tilbydes roamingkunder, bør derfor muliggøre en rimelig fortjenstmargen i forhold til omkostningerne ved at udbyde en reguleret sms-roamingtjeneste og samtidig give roamingudbyderne mulighed for at konkurrere ved at differentiere deres udbud og tilpasse deres prisstruktur til markedsforholdene og forbrugernes præferencer. Et sådant sikkerhedsloft bør fastsættes på et niveau, som ikke kommer i vejen for de konkurrencemæssige fordele ved strukturelle foranstaltninger, og kan eventuelt ophæves, når den strukturelle foranstaltning har virket efter hensigten. Denne reguleringstilgang bør ikke finde anvendelse på sms-tillægstjenester.

(52)  Roamingkunder bør ikke opkræves yderligere betaling for at modtage en reguleret roaming-sms eller ‑voicemailbesked, mens de er koblet på et besøgt net, da termineringsomkostningerne i denne forbindelse allerede dækkes af den detailtakst, der opkræves for at sende en roaming-sms eller ‑voicemailbesked.

(53)       En sms-eurotarif bør automatisk gælde for alle roamingkunder, nye såvel som eksisterende, der ikke udtrykkeligt har valgt eller vælger en særlig roaming-sms-tarif eller en pakke for roamingtjenester, som omfatter regulerede sms-roamingtjenester.

(54)       Sms står for "Short Message Service" og er en tekstbesked, der adskiller sig klart fra andre beskeder som for eksempel mms-beskeder og e-mails. For at sikre, at denne forordning ikke mister sin effektive virkning, og at målene opfyldes fuldt ud, bør det forbydes at ændre i en roaming-sms' tekniske parametre på en sådan måde, at roaming-sms'en adskiller sig fra en indenlandsk sms.

(55)  De oplysninger, der er indsamlet af de nationale tilsynsmyndigheder, tyder på, at de gennemsnitlige engrostakster for dataroamingtjenester, som operatører af besøgte net opkræver af roamingkundernes roamingudbydere, fortsat er høje. Selv om disse engrostakster synes at være på vej nedad, er de fortsat meget høje i forhold til de underliggende omkostninger.

(56)       De fortsat høje engrostakster for dataroamingtjenester skyldes først og fremmest de høje engrospriser, der opkræves af operatører af ikkeforetrukne net. Disse takster er resultatet af trafikstyringsmæssige begrænsninger, der medfører, at operatørerne ikke har noget incitament til ensidigt at sætte de normale engrospriser ned, da trafikken bliver modtaget, uanset hvilken pris der forlanges. Dette fører til en ekstrem variation i engrosomkostningerne. I visse tilfælde er engrostaksterne for dataroaming på ikkeforetrukne net seks gange højere end taksterne på det foretrukne net. Disse urimeligt høje engrostakster for dataroamingtjenester medfører en klar forvridning af konkurrencen mellem mobiloperatører i Unionen og underminerer dermed muligheden for at opnå et velfungerende indre marked. De gør det også vanskeligt for roamingudbyderne at forudberegne deres engrosomkostninger og dermed tilbyde deres kunder gennemskuelige og konkurrencedygtige detailprispakker. I betragtning af, at de nationale tilsynsmyndigheder kun har begrænsede muligheder for at håndtere disse problemer effektivt på nationalt plan, bør der fastsættes en maksimal engrostakst for dataroamingtjenester. Der bør derfor indføres regulerende forpligtelser vedrørende regulerede dataroamingtjenester på engrosniveau, så der skabes et mere rimeligt forhold mellem engrostaksterne og de underliggende leveringsomkostninger, og på detailniveau, så roamingkundernes interesser beskyttes.

(57)  Roamingudbyderne bør ikke kræve betaling af roamingkunder for regulerede dataroamingtjenester, medmindre og indtil roamingkunden indvilliger i at modtage denne tjeneste.

(58)       Anvendelsesområdet for denne forordning bør omfatte levering af EU-dækkende dataroamingtjenester på detailniveau. De særlige kendetegn ved markederne for roamingtjenester, der var baggrunden for at vedtage forordning (EF) nr. 717/2007 og indføre forpligtelser for mobiloperatører vedrørende levering af EU-dækkende taleroaming og sms-roamingtjenester, gælder i lige så høj grad for levering af EU-dækkende dataroamingtjenester på detailniveau. Ligesom tale- og sms-roamingtjenester købes dataroamingtjenester ikke uafhængigt på nationalt plan, men udgør blot en del af en bredere detailpakke, som kunderne køber af deres roamingudbyder, hvorved konkurrencen begrænses. Ligeledes medfører de pågældende tjenesters grænseoverskridende karakter, at de nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at beskytte og fremme interesserne hos de mobilkunder, som er bosiddende på deres område, ikke er i stand til at styre adfærden hos operatørerne af de besøgte net, som befinder sig i andre medlemsstater.

(59)  Ligesom for tale- og sms-tjenester består den mest effektive og forholdsmæssige tilgang til regulering af priserne på EU-dækkende detaildataroamingtjenester i, at der for en overgangsperiode, indtil den strukturelle løsning har medført tilstrækkelig konkurrence, indføres et krav om, at roamingudbydere skal tilbyde deres roamingkunder en midlertidig dataeurotarif, der ikke må overstige en fastsat maksimal takst. Dataeurotariffen bør fastsættes på et sikkerhedsniveau, der dels sikrer forbrugerne en tilstrækkelig beskyttelse, indtil den strukturelle foranstaltning virker efter hensigten, og dels sikrer roamingudbyderne en tilstrækkelig fortjenstmargen, og som samtidig står i et mere rimeligt forhold til de underliggende leveringsomkostninger.

(60)       Den midlertidige dataeurotarif, der må tilbydes roamingkunder, bør derfor muliggøre en rimelig fortjenstmargen i forhold til omkostningerne ved at udbyde en reguleret dataroamingtjeneste og samtidig give roamingudbyderne mulighed for at konkurrere ved at differentiere deres udbud og tilpasse deres prisstruktur til markedsforholdene og forbrugernes præferencer. Et sådant sikkerhedsloft bør fastsættes på et niveau, som ikke kommer i vejen for de konkurrencemæssige fordele ved strukturelle foranstaltninger, og eventuelt kan ophæves, når de strukturelle foranstaltninger har haft mulighed for at give konkrete og varige fordele for kunderne. I betragtning af det forventede fald i de underliggende omkostninger ved levering af dataroamingtjenester på detailniveau bør de maksimale regulerede takster for den midlertidige dataeurotarif nedsættes gradvis ligesom for tale- og sms-roamingtjenester.

(61)  En midlertidig dataeurotarif bør automatisk gælde for alle roamingkunder, nye såvel som eksisterende, der ikke udtrykkeligt har valgt eller vælger en særlig dataroamingtarif eller en pakke for roamingtjenester, som omfatter regulerede dataroamingtjenester.

(62)       For at sikre, at forbrugerne betaler for de datatjenester, de rent faktisk forbruger, bør forbruget af datatjenester til den midlertidige dataeurotarif afregnes pr. kilobyte, så man undgår de problemer med skjulte takster for forbrugerne som følge af operatørernes afregningsmetode, der konstateredes med taletjenester efter indførelsen af forordning (EF) nr. 717/2007. En sådan afregning er i overensstemmelse med den afregningsmetode, der allerede gælder på engrosniveau.

(63)       Roamingudbydere kan tilbyde en månedlig alt inkluderende fast pris for rimelig anvendelse, som ikke er underlagt nogen maksimal takst, og som kan omfatte alle EU-dækkende roamingtjenester.

(64)       For at sikre, at alle brugere af mobiltaletelefoni kan drage fordel af denne forordnings bestemmelser, bør de midlertidige krav til detailpriserne finde anvendelse, uanset om roamingkunderne har en kontrakt om forudgående eller efterfølgende afregning med deres roamingudbyder, og uanset om roamingudbyderen råder over sit eget net, er en virtuel mobilnetoperatør eller gensælger af mobiltaletelefonitjenester.

(66)  I tilfælde af, at udbydere af mobiltelefonitjenester i Unionen befinder sig i en situation, hvor fordelene for deres kunder ved interoperabilitet og end-to-end-forbindelse trues som følge af opsigelse eller trussel om opsigelse af deres roamingaftaler med mobilnetoperatører i andre medlemsstater, eller er ude af stand til at tilbyde deres kunder tjenester i en anden medlemsstat, fordi de ikke har en aftale med mindst én engrosnetudbyder, bør de nationale tilsynsmyndigheder om nødvendigt anvende de beføjelser, de er tillagt i medfør af artikel 5 i adgangsdirektivet til at sikre tilstrækkelig adgang og samtrafik for at garantere en sådan end-to-end-forbindelse og interoperabilitet mellem tjenester under hensyntagen til målsætningerne i artikel 8 i rammedirektivet, herunder navnlig skabelsen af et velfungerende indre marked for elektroniske kommunikationstjenester.

(67)       For at forbedre gennemsigtigheden i detailpriserne for roamingtjenester og for at hjælpe roamingkunder med at træffe afgørelse om brugen af deres mobile enheder under rejse i udlandet bør udbyderne af mobilkommunikationstjenester give deres roamingkunder gratis oplysninger om de roamingtakster, der gælder for dem, når de bruger roamingtjenester i en besøgt medlemsstat. Da visse grupper af kunder muligvis er velinformerede om roamingtaksterne, bør roamingudbyderne give kunderne mulighed for at framelde sig denne automatiske beskedtjeneste på en nem måde. Desuden bør udbyderne aktivt og efter anmodning og gratis give deres kunder, forudsat at sidstnævnte befinder sig i Unionen, yderligere oplysninger om minuttaksten eller dataenhedstaksten pr. sms eller pr. megabyte (inklusive moms) for at foretage eller modtage opkald samt for at sende eller modtage sms, mms og andre datakommunikationstjenester i den besøgte medlemsstat. ▌

(68)  Gennemsigtighed indebærer også, at udbyderne giver oplysninger om roamingtaksterne, navnlig tale-, sms- og dataeurotarifferne og den alt inkluderende faste pris, såfremt en sådan tilbydes, når der tegnes abonnement, og hver gang, der sker ændringer i roamingtaksterne. Roamingudbydere bør orientere om roamingtakster på hensigtsmæssig vis, f.eks. gennem regninger, internettet, tv-reklamer eller med post. Alle oplysninger og tilbud bør være klare, forståelige, gøre det muligt at foretage sammenligning og være gennemsigtige med hensyn til priser og tjenesternes kendetegn. Reklamer for roamingtilbud og markedsføring til forbrugerne bør fuldt ud overholde forbrugerbeskyttelseslovgivningen, især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked ("direktivet om urimelig handelspraksis")(21). Roamingudbydere bør sikre, at alle deres roamingkunder er klar over, at der i den pågældende periode findes regulerede tariffer, og tilsende dem en klar og saglig skriftlig meddelelse om betingelserne for tale-, sms- og dataeurotarifferne og retten til at skifte til og fra dem.

(69)  Der bør desuden indføres foranstaltninger, der gør detailtaksterne på alle dataroamingtjenester mere gennemskuelige, navnlig for at undgå ubehagelige overraskelser på roamingkundernes regninger, der udgør en hindring for et velfungerende indre marked, samt for at give roamingkunder de nødvendige redskaber til at overvåge og styre deres udgifter til dataroamingtjenester. Der bør ligeledes ikke være nogen hindringer for nye applikationer eller teknologier, som kan være en erstatning for eller et alternativ til roamingtjenester, f.eks. wi-fi. ▌

(70)       Roamingudbyderne bør navnlig sørge for, at deres roamingkunder hver gang, de efter at være rejst ind i et andet land begynder at benytte en dataroamingtjeneste, gratis modtager personaliserede oplysninger om, hvilke takster de skal betale for levering af dataroamingtjenester. Disse oplysninger bør sendes til deres ▌mobile enheder på en sådan måde, at de er lette at modtage og forstå, og at det er let at få adgang til dem igen senere.

(71)       Med henblik på at gøre det lettere for kunderne at forstå de finansielle følger af brugen af dataroamingtjenester og sætte dem i stand til at kontrollere og styre deres udgifter bør roamingudbydere, både før og efter indgåelse af kontrakten, holde deres kunder tilstrækkeligt orienterede om taksterne for regulerede dataroamingtjenester. Sådanne oplysninger kan f.eks. bestå af eksempler på den omtrentlige mængde data, der anvendes f.eks. ved at sende en e-mail, sende et foto, webbrowsing og brug af mobile applikationer.

(72)  For at undgå, at roamingkunder får ubehagelige overraskelser på regningen, bør roamingudbyderne desuden fastsætte én eller flere beløbsgrænser og/eller mængdegrænser for udestående udgifter til dataroaming (udtrykt i den valuta, som kundens faktura udfærdiges i), som stilles gratis til rådighed for alle deres roamingkunder med en behørig meddelelse på et medium, der kan konsulteres igen senere, når grænsen er ved at være nået. Når grænsen er nået, bør kunderne ikke længere modtage tjenesten eller modtage regning herfor, medmindre de udtrykkeligt anmoder om, at tjenesten fortsat leveres i henhold til de betingelser og vilkår, der er beskrevet i meddelelsen. I så fald bør de gratis modtage en bekræftelse på et medium, der kan konsulteres igen senere. Roamingkunder bør have mulighed for at vælge en hvilken som helst af disse beløbsgrænser eller mængdegrænser inden for et rimeligt tidsrum eller vælge ikke at have nogen grænse. Kunderne bør tilsluttes en standardordning for forbrugsgrænser, medmindre de vælger andet.

(73)  Disse tiltag for at øge prisgennemskueligheden bør ses som minimale beskyttelsesforanstaltninger for roamingkunder og bør ikke forhindre roamingudbydere i at tilbyde deres kunder en række andre faciliteter, der kan hjælpe dem til at forudberegne og styre deres udgifter til dataroamingtjenester. Mange roamingudbydere er for eksempel i færd med på detailniveau at udvikle nye fastpristilbud på roaming, der omfatter et "rimeligt forbrug" af dataroamingtjenester i en bestemt periode til en fast pris. Ligeledes er roamingudbydere ved at udvikle systemer, der gør det muligt for deres roamingkunder at indhente øjeblikkeligt ajourførte oplysninger om, hvor meget de skylder for dataroaming. For at sikre et velfungerende indre marked bør denne udvikling på de indenlandske markeder afspejles i de harmoniserede regler.

(74)       ▌Kunder, der benytter forudbetaling, kan også få ubehagelige overraskelser på regningen for brug af dataroamingtjenester ▌. Derfor bør bestemmelserne om beløbsgrænser også gælde for disse kunder ▌.

(74a)  Der er væsentlige forskelle mellem regulerede roamingtakster inden for Unionen og roamingtakster for kunder, når de rejser uden for Unionen; sidstnævnte takster er betydeligt højere sammenlignet med priserne inden for Unionen. Da der ikke findes en sammenhængende tilgang til gennemskueligheds- og beskyttelsesforanstaltninger for roaming uden for Unionen, er forbrugerne ikke sikre på, hvilke rettigheder de har, og de afskrækkes derfor ofte fra at anvende mobiltjenester, når de er i udlandet. Gennemskuelige oplysninger til forbrugerne kan ikke kun hjælpe dem i deres beslutning om, hvordan de skal bruge deres mobile enheder, når de rejser i udlandet (både inden for og uden for Unionen), men kan også hjælpe dem, når de skal vælge mellem roamingudbydere. Det er derfor nødvendigt at tage fat på dette problem med manglende gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse ved at sikre, at visse gennemskueligheds- og beskyttelsesforanstaltninger også finder anvendelse på roamingtjenester, der leveres uden for Unionen. Disse foranstaltninger vil derfor fremme konkurrencen og forbedre det indre markeds funktionsmåde.

(74b)     Hvis operatøren af det besøgte net i det besøgte land uden for Unionen ikke tillader, at roamingudbyderen overvåger sine kunders brug i realtid, bør roamingudbyderen ikke være forpligtet til at fastsætte beløbs- eller mængdegrænser for at beskytte kunderne.

(75)  De nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at udføre opgaver under 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, bør tillægges de nødvendige beføjelser til at overvåge og håndhæve forpligtelserne i denne forordning inden for deres område. De bør også overvåge udviklingen i taksterne for tale- og datatjenester for roamingkunder inden for Unionen, herunder om nødvendigt de særlige omkostninger, der er forbundet med at foretage eller modtage roamingopkald i Unionens mest perifere regioner, og nødvendigheden af at sikre, at disse omkostninger i tilstrækkelig grad kan dækkes ind på engrosmarkedet, samt at trafikstyringsmetoder ikke anvendes til at begrænse valgmulighederne til skade for kunderne. De bør sikre, at der stilles ajourførte oplysninger om anvendelsen af denne forordning til rådighed for interesserede parter, og offentliggøre resultaterne af denne overvågning hvert halve år. Oplysningerne bør opdeles efter, om der er tale om erhvervskunder, og om der er tale om efterfølgende betaling eller forudbetaling.

(76)       Indenlandsk roaming i Unionens mest perifere regioner, hvor mobiltelefontilladelserne afviger fra dem, der tildeles for resten af landets område, kunne have gavn af takstnedsættelser, som svarer til dem, der gælder på det indre marked for roamingtjenester. Gennemførelsen af denne forordning bør ikke medføre, at kunder, som anvender indenlandske roamingtjenester, prismæssigt stilles ringere end kunder, der anvender grænseoverskridende EU-dækkende roamingtjenester. Med henblik herpå kan de nationale myndigheder træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med EU-retten.

(76a)  Når medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning, bør de bl.a. tage hensyn til muligheden for, at roamingudbydere kompenserer kunderne for enhver forsinkelse eller forhindring med hensyn til at skifte til en alternativ roamingudbyder i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.

(78)       Målene for denne forordning, nemlig at indføre en fælles tilgang, der skal sikre, at brugerne af offentlige mobilkommunikationsnet under rejse i Unionen ikke betaler for høje priser for EU-dækkende roamingtjenester, og dermed opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, ved at konkurrencen mellem roamingudbyderne styrkes, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på en sikker, harmoniseret og passende måde og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(79)       De regulerende forpligtelser vedrørende engrostaksterne for tale-, sms- og dataroamingtjenester bør opretholdes, indtil de strukturelle foranstaltninger har virket efter hensigten, og der har udviklet sig tilstrækkelig konkurrence på engrosmarkederne. Desuden viser den nuværende markedstendens, at datatjenester gradvist vil blive det mest betydningsfulde segment af mobiltjenester, og engrosmarkedet for dataroamingtjenester udviser for tiden den højeste grad af dynamik med priser, der ligger et rimeligt stykke under de nuværende regulerede takster.

(80)  Detailprislofterne bør fastsættes på et niveau, der er tilstrækkelig højt til, at de ikke kommer i vejen for de potentielle konkurrencemæssige fordele ved strukturelle foranstaltninger, og kan eventuelt ophæves helt, når disse foranstaltninger har virket efter hensigten og ført til udvikling af et reelt indre marked. Derfor bør detailsikkerhedslofterne gradvis nedsættes og sidenhen udløbe.

(81)       Kommissionen bør vurdere, hvor effektivt denne forordning virker, set i forhold til dens formål og hvilket bidrag den yder til gennemførelsen af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation og sikringen af et velfungerende indre marked. Kommissionen bør i denne forbindelse se på, hvilke konsekvenser forordningen har for mobilkommunikationsudbydere af forskellig størrelse og fra forskellige dele af Unionen, og på udviklingen, tendenserne og gennemskueligheden inden for detail- og engrostakster, deres forhold til de faktiske omkostninger, i hvilket omfang antagelserne i den konsekvensundersøgelse, der ledsager denne forordning, er blevet bekræftet, omkostningerne ved at overholde forordningen og konsekvenserne for investeringerne. Kommissionen bør også undersøge tilgængeligheden og kvaliteten af tjenester, der udgør et alternativ til roaming (såsom adgang via wi-fi), især i lyset af den teknologiske udvikling.

(81a)  De regulerende forpligtelser vedrørende engros- og detailtakster for tale-, sms- og dataroamingtjenester bør opretholdes for at beskytte forbrugerne, så længe der ikke har udviklet sig tilstrækkelig konkurrence på detail- og engrosniveauet. Med henblik herpå bør Kommissionen senest den 30, juni 2016 vurdere, om målene for denne forordning er blevet opnået, herunder om de strukturelle foranstaltninger er blevet fuldt gennemført, og om der har udviklet sig tilstrækkelig konkurrence på det indre marked for roamingtjenester. Hvis Kommissionen konkluderer, at der ikke har udviklet sig tilstrækkelig konkurrence, bør Kommissionen fremsætte passende forslag for Europa-Parlamentet og Rådet for at sikre, at forbrugerne er tilstrækkeligt beskyttet fra og med 2017.

(82)       Efter ovennævnte revision foretages, og med henblik på at sikre løbende overvågning af roamingtjenesterne i Unionen bør Kommissionen hvert andet år forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, som omfatter en generel gennemgang af de seneste tendenser inden for roamingtjenester og en foreløbig vurdering af udviklingen frem mod opnåelsen af målene for denne forordning og af andre muligheder for at nå disse mål –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1Emne og anvendelsesområde

1.          Ved denne forordning indføres en fælles tilgang for at sikre, at brugere af offentlige mobilkommunikationsnet under rejse inden for Unionen ikke betaler for høje priser for EU-dækkende roamingtjenester sammenholdt med de tilsvarende nationale priser, når de foretager og modtager opkald, sender og modtager sms'er eller benytter pakkekoblet datakommunikation, hvorved der opnås et velfungerende indre marked og et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, der fremmer konkurrencen og gennemskueligheden på markedet og skaber både incitamenter til innovation og valgmuligheder for forbrugerne.

Der fastsættes regler, som gør det muligt, at regulerede roamingtjenester sælges særskilt fra indenlandske mobilkommunikationstjenester, samt fastsætter vilkår for engrosadgang til offentlige mobilkommunikationsnet med henblik på udbud af regulerede roamingtjenester. Der fastsættes også midlertidige regler for de takster, som roamingud­byderne må opkræve for levering af regulerede roamingtjenester inden for Unionen i forbindelse med taleopkald og sms'er med originering og terminering inden for Unionen og for pakkekoblet datakommunikation, der benyttes af roamingkunder ved hjælp af et mobil­kommunikationsnet inden for Unionen. Forordningen gælder både for takster, der opkræves af netoperatører på engrosniveau, og for takster, der opkræves af roamingudby­dere på detailniveau.

1a.  Særskilt salg af regulerede roamingtjenester fra indenlandske mobilkommunikationstjenester er et foreløbigt skridt til at øge konkurrencen, således at roamingtarifferne for kunderne sænkes, for at opnå et indre marked for mobilkommunikationstjenester og i sidste ende, at der ikke skelnes mellem indenlandske tariffer og roamingtariffer.

2.          Ved denne forordning fastsættes også bestemmelser, som tager sigte på at øge prisgennem­sigtigheden og forbedre oplysningerne om takster til brugerne af roamingtjenester ▌.

3           Denne forordning udgør en specifik foranstaltning, jf. artikel 1, stk. 5, i rammedirektivet.

4.          De maksimale takster i denne forordning er angivet i euro.

5.          Såfremt maksimale takster i henhold til artikel 6, 8 og 11, angives i andre valutaer end euroen, fastsættes de indledende takstlofter i henhold til disse artikler i de pågældende valutaer under anvendelse af de referencevalutakurser, der offentliggøres den 1. maj 2012 af Den Europæiske Centralbank i Den Europæiske Unions Tidende.

I forbindelse med de efterfølgende takstlofter, jf. artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, omregnes de ændrede værdier under anvendelse af de referencevalutakurser, der offentliggøres på samme måde den 1. maj i det relevante kalenderår. For så vidt angår de maksimale takster i artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, ændres takstlofterne i andre valutaer end euroen årligt fra og med 2015. De årligt ændrede takstlofter i disse valutaer gælder fra den 1. juli under anvendelse af de referencevalutakurser, der offentliggøres den 1. maj samme år.

6.  Såfremt de maksimale takster i artikel 7, 9 og 12 angives i andre valutaer end euroen, fastsættes de indledende takstlofter i henhold til disse artikler i de pågældende valutaer under anvendelse af gennemsnittet af de referencevalutakurser, der offentliggøres den 1. marts, den 1. april og den 1. maj 2012 af Den Europæiske Centralbank i Den Europæiske Unions Tidende.

             I forbindelse med de efterfølgende takstlofter, jf. artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, og artikel 12, stk. 2, omregnes de ændrede værdier under anvendelse af gennemsnittet af de referencevalutakurser, der offentliggøres den 1. marts, den 1. april og den 1. maj i det relevante kalenderår. For de maksimale takster i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, og artikel 12, stk. 2, ændres takstlofterne i andre valutaer end euroen årligt fra og med 2015. De årligt ændrede takstlofter i disse valutaer gælder fra den 1. juli under anvendelse af gennemsnittet af de referencevalutakurser, der offentliggøres den 1. marts, den 1. april og den 1. maj samme år.

Artikel 2Definitioner

1.          Med henblik på denne forordning finder definitionerne i artikel 2 i adgangsdirektivet, artikel 2 i rammedirektivet og artikel 2 i forsyningspligtdirektivet anvendelse.

2.          Ud over definitionerne i stk. 1 forstås ved:

b)     "roamingudbyder": en virksomhed, der leverer regulerede detailroamingtjenester til en roamingkunde

ba)   "indenlandsk udbyder": en virksomhed, der leverer indenlandske mobilkommunikationstjenester til en roamingkunde

bb)   "alternativ roamingudbyder": en roamingudbyder, der ikke er den samme som den indenlandske udbyder

c)  "hjemmenet": et ▌offentligt ▌kommunikationsnet, der er beliggende i en medlems­stat og benyttes af roamingudbyderen til levering af regulerede detailroaming­tjenester til en roamingkunde

ca)    "besøgt net": et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet beliggende i en anden medlemsstat end den, hvori roamingkundens indenlandske udbyder er beliggende, der giver en roamingkunde mulighed for at foretage eller modtage opkald eller for at sende eller modtage sms'er eller benytte pakkekoblet datakommunikation gennem aftaler med udbyderen af hjemmenettet

d)     "EU-dækkende roaming": en roamingkundes benyttelse af en mobil ▌enhed til at foretage eller modtage opkald i Unionen eller til at sende eller modtage sms'er i Unionen eller benytte pakkekoblet datakommunikation, mens den pågældende befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvori den indenlandske udbyders net er beliggende, gennem aftaler mellem operatøren af hjemmenettet og operatøren af det besøgte net

da)  "roamingkunde": en kunde hos en roamingudbyder af regulerede roaming­tjenester ved hjælp af et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, der er beliggende i Unionen, hvis kontrakt eller aftale med nævnte roaming­udbyder gør EU-dækkende roaming mulig

e)      "reguleret roamingopkald": en roamingkundes mobiltaletelefoniopkald med originering i et besøgt net og terminering i et offentligt kommunikationsnet inden for Unionen eller en roamingkundes modtagelse af et opkald med originering i et offentligt kommunikationsnet inden for Unionen og terminering i et besøgt net

ea)        "taleeurotarif": en tarif, som ikke overstiger den i artikel 7 fastsatte maksimale takst, som en roamingudbyder kan opkræve for levering af regulerede roamingopkald i overensstemmelse med nævnte artikel

i)  "sms" (Short Message Service): en tekstbesked, der hovedsagelig består af bogstaver og/eller tal, og som kan sendes mellem mobilnumre og/eller fastnetnumre, der er tildelt i overensstemmelse med de nationale nummerplaner

j)           "reguleret roaming-sms": en sms, der sendes af en roamingkunde, med originering i et besøgt net og terminering i et offentligt kommunikationsnet inden for Unionen, eller som modtages af en roamingkunde, med originering i et offentligt kommunikationsnet inden for Unionen og terminering i et besøgt net

h)          "sms-eurotarif": en tarif, som ikke overstiger den i artikel 9 fastsatte maksimale takst, som en roamingudbyder kan opkræve for levering af regulerede roaming-sms'er i overensstemmelse med nævnte artikel

k)          "reguleret dataroamingtjeneste": en roamingtjeneste, der gør det muligt for en roamingkunde at benytte pakkekoblet datakommunikation ved hjælp af en ▌mobil enhed, mens enheden er forbundet med et besøgt net. En reguleret dataroamingtjeneste omfatter ikke transmission og modtagelse af regulerede roamingopkald eller roaming-sms'er, men omfatter transmission og modtagelse af mms-beskeder

l)  "dataeurotarif": en tarif, som ikke overstiger den i artikel 12 fastsatte maksimale takst, som en roamingudbyder kan opkræve for levering af regulerede dataroamingtjenester i overensstemmelse med nævnte artikel

la)         "engrosadgang til roamingtjenester": direkte engrosadgang til roamingtjenester eller engrosadgang til gensalg af roamingtjenester

n)      "direkte engrosadgang til roamingtjenester": en mobilnetoperatørs tilrådighedsstillelse af faciliteter og/eller tjenester for en anden virksomhed på nærmere fastlagte betingelser, så denne anden virksomhed kan udbyde regulerede roamingtjenester til roamingkunder

na)         "engrosadgang til gensalg af roamingtjenester": levering af roamingtjenester på engrosniveau af en anden netoperatør end operatøren af det besøgte net til en anden virksomhed, så denne anden virksomhed kan udbyde regulerede roamingtjenester til roamingkunder.

Artikel 3Engrosadgang til roamingtjenester

1.          Mobilnetoperatører skal imødekomme alle rimelige anmodninger om engrosadgang til roamingtjenester ▌.

1a.        Mobilnetoperatører kan kun afslå anmodninger om engrosadgang til roamingtjenester på grundlag af objektive kriterier.

2.          Engrosadgang til roamingtjenester omfatter adgang til alle netelementer og tilhørende faciliteter, relevante tjenester, software og informationssystemer, der er nødvendige for levering af regulerede roamingtjenester til kunderne.

2a.        Bestemmelserne om regulerede engrostakster for roamingtjenester i artikel 6, 8 og 11 finder anvendelse på adgang til alle komponenter af engrosadgang til roamingtjenester, der er omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel.

Uden at det berører første afsnit kan mobilnetoperatører i tilfælde af engrosadgang til gensalg af roaming­tjenester tage fair og rimelige priser for komponenter, der ikke er omfattet af stk. 2.

2b.  Mobilnetoperatører offentliggør et standardtilbud, der tager hensyn til BEREC's retningslinjer, som omhabdlet i stk. 4, og stiller det til rådighed for en virksomhed, der anmoder om engrosadgang til roamingtjenester. Mobilnetoperatører giver den virksomhed, der anmoder om adgang, et udkast til kontrakt, der overholder nærværende artikel med hensyn til en sådan adgang, senest en måned efter mobilnetoperatørens første modtagelse af anmodningen. Engrosadgangen til roamingtjenester bevilges inden for en rimelig frist, der ikke overstiger tre måneder, fra kontraktens indgåelse. Mobilnetoperatører, der modtager en anmodning om engrosadgang til roamingtjenester, og virksomheder, der anmoder om adgang, skal forhandle i god tro.

2c.         Det i stk. 2b nævnte standardtilbud skal være tilstrækkeligt detaljeret og omfatte alle komponenter, der er nødvendige for engrosadgang til roamingtjenester som omhandlet i stk. 2, og give en beskrivelse af de udbud, der er relevante for direkte engrosadgang til roamingtjenester og engrosadgang til gensalg af roamingtjenester og de tilhørende vilkår og betingelser. Den nationale tilsynsmyn­dighed forlanger om nødvendigt ændringer af standardtilbud for at sikre over­holdelse af forpligtelser, der er fastsat i denne artikel.

2d.  Når den virksomhed, der anmoder om adgangen, ønsker at indgå i kommercielle forhandlinger for også at inddrage komponenter, der ikke er omfattet af standardtilbuddet, skal mobilnet­operatørerne svare på en sådan anmodning inden for en rimelig frist, der ikke overstiger to måneder fra den første modtagelse af anmodningen. Med henblik på nærværende stykke finder stk. 1a og 2b ikke anvendelse.

4.          Senest den 30. september 2012 og for at bidrage til en ensartet anvendelse af denne artikel fastlægger BEREC efter høring af aktørerne og i snævert samarbejde med Kommissionen retningslinjer for engrosadgang til roamingtjenester.

5.          Stk. 2b, 2c og 2d finder anvendelse fra den 1. januar 2013.

Artikel 4Særskilt salg af

regulerede detailroamingtjenester

1.          Indenlandske udbydere skal gøre det muligt for deres kunder at købe regulerede tale-, sms- og dataroamingtjenester, der leveres som en pakke af enhver alternativ roamingudbyder.

Hverken indenlandske udbydere eller roamingudbydere må forhindre kunder i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder.

1a.        Roamingkunder har ret til at skifte roamingudbyder til enhver tid. Når en roaming­kunde vælger at skifte roamingudbyder, skal skiftet ske uden unødig forsinkelse og i hvert tilfælde indenfor den kortest mulige frist afhængig af den tekniske løsning, der vælges for gennemførelsen af separat salg af regulerede detailroamingtjenester, men må under ingen omstændigheder overstige tre arbejdsdage fra indgåelsen af aftalen med den nye roamingudbyder.

3.          Skiftet til en alternativ roamingudbyder eller mellem roamingudbydere skal være gratis for kunderne og skal være muligt under enhver tarifplan. Det må ikke indebære tillægsudgifter til abonnement eller andre faste eller regelmæssige udgifter i forbindelse med andre elementer i abonnementet end roaming sammenlignet med de betingelser, der gjaldt før skiftet.

3a.  Indenlandske udbydere skal oplyse alle deres roamingkunder på en klar, forståelig og lettilgængelig måde om muligheden for at vælge tjenester, som omhandlet i stk. 1, første afsnit.

Ved indgåelse eller forlængelse af en kontrakt om mobilkommunikationstjenester skal indenlandske udbydere navnlig oplyse alle deres kunder enkeltvis og fuldstændigt om muligheden for at vælge en alternativ roamingudbyder og må ikke hindre indgåelsen af en kontrakt med en alternativ roamingudbyder. Kunder, der indgår en kontrakt med en inden­landsk udbyder om regulerede roamingtjenester, skal udtrykkeligt bekræfte, at de er blevet oplyst om denne mulighed. En indenlandsk udbyder må hverken forhindre detailhandlere, der fungerer som forhandlere af den indenlandske udbyders tjenester, i at tilbyde kontrakter med alternative roamingudbydere om særskilte roamingtjenester, eller fraråde eller forsøge at afskære dem fra det.

6.          De tekniske kendetegn ved regulerede roamingtjenester må ikke ændres på en sådan måde, at de adskiller sig fra de tekniske kendetegn ved de regulerede roamingtjenester, herunder kvalitetsmæssigt, som leveret til kunden inden skiftet. Når skiftet ikke vedrører alle regulerede roamingtjenester, skal de tjenester, der ikke er blevet skiftet, fortsat leveres til samme pris og i videst mulige udstrækning med samme tekniske kendetegn, herunder kvalitetsmæssigt.

7.  Denne artikel finder anvendelse fra den 1. juli 2014.

Artikel 5

Gennemførelse af særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester

1.          Indenlandske udbydere gennemfører det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester som omhandlet i artikel 4 således, at deres kunder kan benytte indenlandske mobilkommunikationstjenester og særskilte regulerede roaming­tjenester. Indenlandske udbydere skal imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til faciliteter og tilhørende serviceydelser, der er relevante for det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester. Adgangen til disse faciliteter og serviceydelser, der er nødvendige for det særskilte salg af regulerede roamingtjenester, herunder autentifi­kationstjenester, skal være gratis og må ikke medføre nogen direkte omkostninger for kunderne.

2.  For at sikre sammenhængende og samtidig gennemførelse i hele Unionen af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter og efter høring af BEREC senest den 31. december 2012 detaljerede regler om de oplysningskrav, der er fastlagt i artikel 4, stk. 3a, og om en teknisk løsning for gennemførelsen af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester. Disse gennemførel­sesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 5a, stk. 2, og finder anvendelse fra den 1. juli 2014.

3.          Den tekniske løsning for gennemførelsen af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester skal opfylde følgende kriterier:

a)     være forbrugervenlig, især ved at gøre det let og hurtigt for forbrugerne at skifte til en alternativ roamingudbyder, samtidig med at de beholder deres mobilnummer og ved brug af samme mobile enhed

b)     kunne opfylde alle typer af forbrugerønsker på konkurrencedygtige vilkår, herunder fra storforbrugere af datatjenester

c)  kunne fremme konkurrence effektivt, herunder også tage hensyn til operatørernes mulighed for at udnytte deres infrastrukturelle aktiver og kommercielle aftaler

d)     være omkostningseffektiv, herunder tage hensyn til fordelingen af omkostningerne mellem de indenlandske udbydere og de alternative roamingudbydere

e)      kunne honorere de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, på en effektiv måde

f)      sikre den højest mulige grad af interoperabilitet

g)     være brugervenlig, navnlig med hensyn til kundernes tekniske håndtering af den mobile enhed, når de skifter net

h)     sikre at EU-kunders roaming i tredjelande eller tredjelandskunders roaming i Unionen ikke vanskeliggøres

i)      sikre, at reglerne om beskyttelse af privatlivets fred, personoplysninger, nettenes sikkerhed og integritet og gennemsigtighed som krævet i rammedirektivet og særdirektiverne overholdes

j)  tage hensyn til, at de nationale tilsynsmyndigheder fremmer slutbrugernes mulighed for at få adgang til og distribuere oplysninger eller benytte applikationer og tjenester efter eget valg i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, litra g), i rammedirektivet

k)     sikre, at udbydere anvender samme betingelser under samme omstændigheder.

4.          Den tekniske løsning kan kombinere en eller flere tekniske foranstaltninger med henblik på at opfylde kriterierne i stk. 3.

5.          Om nødvendigt skal Kommissionen give en europæisk standardiseringsorganisation mandat til at foretage den tilpasning af de relevante standarder, der er nødvendig for at sikre en harmoniseret gennemførelse af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester.

6.          Stk. 1, 3, 4 og 5 i denne artikel finder anvendelse fra den 1. juli 2014.

Artikel 5aUdvalgsprocedure

1.          Kommissionen bistås af Kommunikationsudvalget, som er nedsat i henhold til artikel 22 i rammedirektivet. Dette udvalg er et udvalg som defineret i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.          Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 6Engrostakster for foretagelse af regulerede roamingopkald

1.          Den gennemsnitlige engrostakst, som operatøren af det besøgte net må opkræve af en kundes roamingudbyder for levering af et reguleret roamingopkald med originering i det besøgte net, inklusive udgifter til bl.a. originering, transittjenester og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke overstige 0,14 EUR pr. minut.

2.  Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst finder anvendelse på en hvilken som helst kombination af to operatører og beregnes over en periode på 12 måneder eller mindre, hvis der er mindre end 12 måneder til udløbet af gyldighedsperioden for en gennemsnitlig maksimal engrostakst som fastsat i dette stykke eller før den 30. juni 2022. Den gennemsnitlige maksimale engrostakst nedsættes til 0,10 EUR den 1. juli 2013 og til 0,05 EUR den 1. juli 2014 og forbliver derefter 0,05 EUR indtil den 30. juni 2022, jf. dog artikel 19.

3.          Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst beregnes ved at dividere den samlede engrosroamingindtægt med det samlede antal engrosroamingminutter, ▌der rent faktisk anvendes af den pågældende operatør til levering af engrosroamingopkald inden for Unionen i løbet af den pågældende periode, udregnet pr. sekund og justeret for at tage hensyn til muligheden for operatøren af det besøgte net til at kræve betaling for en indledende minimumsperiode på højst 30 sekunder.

Artikel 7Detailtakster for regulerede roamingopkald

1.          Roamingudbydere er forpligtet til klart og gennemskueligt og aktivt at tilbyde alle deres roamingkunder en taleeurotarif i overensstemmelse med stk. 2. Denne tarif må ikke indebære tillægsudgifter til abonnement eller andre faste eller regel­mæssige udgifter, og den kan kombineres med en hvilken som helst anden detailtarif.

Når roamingudbydere fremsætter sådanne tilbud, skal de minde de roamingkunder, som havde valgt en særlig roamingtakst eller ‑pakke, om de betingelser, der gælder for denne tarif eller pakke.

2.          Fra og med den 1. juli 2012 kan den detailtakst (eksklusive moms) for en taleeurotarif, som en roamingudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af et reguleret roamingopkald, variere fra roamingopkald til roamingopkald, men må ikke overstige 0,29 EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald eller 0,08 EUR pr. minut for ethvert modtaget opkald. Den maksimale detailtakst for foretagne opkald nedsættes til 0,24 EUR den 1. juli 2013 og til 0,19 EUR den 1. juli 2014, og den maksimale detailtakst for modtagne opkald nedsættes til 0,07 EUR den 1. juli 2013 og til 0,05 EUR den 1. juli 2014. Disse maksimale detailtakster for tale­eurotariffen forbliver gyldige indtil den 30. juni 2017, jf. dog artikel 19.

Roamingudbydere må ikke opkræve betaling af deres roamingkunder for modtagelse af en roamingvoicemailbesked. Denne bestemmelse berører ikke andre gældende takster såsom betaling for at aflytte sådanne beskeder.

Enhver roamingudbyder afregner sine roamingkunders regulerede roamingopkald, fore­tagne såvel som modtagne, for hvilke der er fastsat en taleeurotarif, pr. sekund.

Roamingudbyderen kan kræve betaling for en minimumsperiode på højst 30 sekunder for opkald, for hvilke der gælder en taleeurotarif.

3.        Roamingudbydere skal automatisk anvende en taleeurotarif for alle eksisterende roamingkunder, bortset fra de kunder, der allerede udtrykkeligt har valgt en særlig roamingtarif eller ‑pakke, hvorved de nyder fordel af en anden tarif for regulerede roamingopkald end den tarif, de ville blive opkrævet, hvis de ikke havde foretaget et sådant valg.

4.  Roamingudbydere skal anvende en taleeurotarif for alle nye roamingkunder, der ikke udtrykkeligt vælger en anden roamingtarif eller en tarifpakke for roamingtjenester, der indeholder en anden tarif for regulerede roamingopkald.

5.          Alle roamingkunder kan anmode om at skifte til eller fra taleeurotariffen. Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen, skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet, ud over at roamingudbyderen kan kræve, at en roamingkunde, der har abonneret på en særlig roamingpakke med mere end én reguleret roamingtjeneste, og som ønsker at skifte til en tale­eurotarif, giver afkald på fordelene ved de øvrige elementer i pakken. Roamingudbyderen kan udsætte skiftet indtil den tidligere roamingtarif har været gældende i en nærmere fastsat minimumsperiode, som ikke må overstige to måneder. En taleeurotarif kan til enhver tid kombineres med en sms-eurotarif og en dataeurotarif.

Artikel 8Engrostakster for regulerede roaming-sms'er

1.          Fra og med den 1. juli 2012 må den gennemsnitlige engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve ▌for levering af en reguleret roaming-sms med originering i det besøgte net, ikke overstige 0,03 EUR pr. sms ▌, den skal nedsættes til 0,02 EUR den 1 juli 2013 og skal forblive 0,02 EUR indtil den 30. juni 2022, jf. dog artikel 19.

2.          Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst finder anvendelse på en hvilken som helst kombination af to operatører og beregnes over en periode på 12 måneder eller enhver anden kortere periode inden den 30.juni 2022.

3.  Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst beregnes ved at dividere den samlede engrosroamingindtægt, som operatøren af det besøgte net ▌eller operatøren af hjemme­nettet modtager ▌for originering og transmission af regulerede roaming-sms'er inden for Unionen i den pågældende periode, med det samlede antal sådanne sms'er, der origineres og transmit­teres på vegne af den pågældende roamingudbyder eller operatør af hjemmenettet i samme periode.

4.          Ud over den i stk. 1 omhandlede takst må operatøren af et besøgt net ikke opkræve nogen betaling af en roamingkundes roamingudbyder eller operatør af hjemmenettet for termine­ring af en reguleret roaming-sms, der sendes til en roamingkunde, som benytter det besøgte net.

Artikel 9Detailtakster for regulerede roaming-sms'er

1.          Roamingudbydere er forpligtede til klart og gennemskueligt at stille til rådighed for og aktivt tilbyde alle deres roamingkunder en sms-eurotarif som omhandlet i stk. 2. Sms-eurotariffen må ikke indebære tillægsudgifter til abonnement eller andre faste eller regelmæssige udgifter, og den kan kombineres med en hvilken som helst anden detailtarif, jf. dog de øvrige bestemmelser i denne artikel.

2.  Fra og med den 1. juli 2012 kan den detailtakst (eksklusive moms) for en sms-eurotarif, som en roamingudbyder må opkræve af sin roamingkunde for en reguleret roaming-sms, som denne kunde sender, variere for regulerede roaming-sms'er, men må ikke overstige 0,09 EUR. Denne maksimale takst nedsættes til 0,08 EUR den 1. juli 2013 og til 0,06 EUR den 1. juli 2014 og forbliver 0,06 EUR indtil den 30. juni 2017, jf. dog artikel 19.

3.          Roamingudbydere må ikke opkræve betaling af deres roamingkunder for disses modtagelse af regulerede roaming-sms'er.

4.          Roamingudbydere skal automatisk anvende en sms-eurotarif for alle eksisterende roamingkunder, bortset fra de kunder, der allerede udtrykkeligt har valgt en særlig roamingtarif eller ‑pakke, hvorved de nyder fordel af en anden tarif for regulerede roaming-sms'er end den takst, de ville blive opkrævet, hvis de ikke havde foretaget et sådant valg.

5.  Roamingudbydere skal anvende en sms-eurotarif for alle nye roamingkunder, der ikke udtrykkeligt vælger en anden roaming-sms-tarif eller en tarifpakke for roamingtjenester, der indeholder en anden tarif for regulerede roaming-sms'er.

6.          Alle roamingkunder kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om at skifte til eller fra sms-eurotariffen. Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag efter modtagelsen af anmod­ningen, skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet end roaming. Roamingudbyderen kan udsætte skiftet indtil den tidligere roamingtarif har været gældende i en nærmere fastsat minimums­periode, som ikke må overstige to måneder. En sms-eurotarif kan til enhver tid kombi­neres med en taleeurotarif og en dataeurotarif.

Artikel 10Tekniske kendetegn ved regulerede roaming-sms'er

Roamingudbydere, indenlandske udbydere, operatører af hjemmenet eller operatører af et besøgt net må ikke ændre i regulerede roaming-sms'ers tekniske kendetegn på en sådan måde, at de adskiller sig fra de tekniske kendetegn ved sms'er, der sendes inden for vedkommendes hjemmemarked.

Artikel 11Engrostakster for regulerede dataroamingtjenester

1.          Den gennemsnitlige engrostakst, som operatøren af et besøgt net må opkræve af roaming­kundens hjemmeudbyder for levering af regulerede dataroamingtjenester ved hjælp af det besøgte net, må ikke overstige et sikkerhedsloft på 0,25 EUR pr. megabyte sendte data fra den 1. juli 2012. Sikkerhedsloftet nedsættes til 0,15 EUR pr. megabyte sendte data den 1. juli 2013 og til 0,05 EUR pr. megabyte sendte data fra den 1. juli 2014 og forbliver derefter 0,05 EUR pr. megabyte sendte data indtil den 30. juni 2022, jf. dog artikel 19.

2.          Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst finder anvendelse på en hvilken som helst kombination af to operatører og beregnes over en periode på 12 måneder eller mindre, hvis der er mindre end 12 måneder til den 30. juni 2022.

3.  Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst beregnes ved at dividere den samlede engrosindtægt, som ▌operatøren af det besøgte net eller operatøren af hjemmenettet modtager fra hver enkelt udbyder af roamingtjenester for levering af regulerede data­roamingtjenester i den pågældende periode, med det samlede antal megabyte data, der reelt forbruges ved levering af disse tjenester i samme periode udregnet pr. kilobyte på vegne af den pågældende roamingudbyder eller operatør af hjemmenettet i samme periode.

Artikel 12Detailtakster for regulerede dataroamingtjenester

1.          Roamingudbydere er forpligtet til klart og gennemskueligt at stille til rådighed for og aktivt tilbyde alle deres roamingkunder en dataeurotarif i overensstemmelse med stk. 2. Dataeurotariffen må ikke indebære tillægsudgifter til abonnement eller andre faste eller regelmæssige udgifter, og den kan kombineres med en hvilken som helst anden detailtarif.

Når roamingudbydere fremsætter sådanne tilbud, skal de minde de roamingkunder, som ▌allerede har valgt en særlig roamingtarif eller ‑pakke, om vilkårene for denne tarif eller pakke.

2.  Fra og med den 1. juli 2012 må den detailtakst (eksklusive moms) for en dataeurotarif, som en roamingudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af en reguleret dataroamingtjeneste ikke overstige 0,70 EUR pr. anvendt megabyte. Den maksimale detailtakst for anvendt data nedsættes til 0,45 EUR pr. anvendt megabyte den 1. juli 2013 og til 0,20 EUR pr. anvendt megabyte den 1. juli 2014 og forbliver derefter 0,20 EUR pr. anvendt megabyte indtil den 30. juni 2017, jf. dog artikel 19.

Enhver roamingudbyder foretager opkrævning for sine roamingkunders regulerede dataroamingtjenester, for hvilke der gælder en eurotarif, pr. kilobyte, undtagen når det gælder mms'er (Multimedia Messaging Service), som kan opkræves pr. enhed. I så fald må den detailtakst, som en roamingudbyder kan opkræve af sin roamingkunde for at sende eller modtage en roaming-mms, ikke overstige den maksimale detailtakst, der er fastsat i første afsnit.

3.  Fra og med den 1. juli 2012 skal roamingudbydere automatisk anvende en dataeurotarif for alle eksisterende roamingkunder, bortset fra de kunder, der allerede har valgt en særlig roamingtarif, eller som allerede har en tarif, der er klart lavere end dataeurotariffen, eller som allerede har valgt en pakke, hvorved de nyder fordel af en anden tarif for regulerede dataroamingtjenester end den tarif, de ville blive opkrævet, hvis de ikke havde foretaget et sådant valg.

4.          Fra og med den 1. juli 2012 skal roamingudbydere anvende en dataeurotarif for alle nye roamingkunder, der ikke udtrykkeligt har valgt en anden dataroamingtarif eller en tarifpakke for roamingtjenester, der indeholder en anden tarif for regulerede dataroamingtjenester.

5.          Alle roamingkunder kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om at skifte til eller fra en dataeurotarif under overholdelse af deres kontraktbetingelser. Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen, skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet end EU-dækkende roaming. Roamingudbyderen kan udsætte skiftet indtil den tidligere roaming­tarif har været gældende i en nærmere fastsat minimumsperiode, som ikke må overstige to måneder. En dataeurotarif kan til enhver tid kombineres med en sms-eurotarif og en taleeurotarif.

6.  Senest den 30. juni 2012 skal roamingudbydere på en klar og forståelig måde og på et varigt medium oplyse alle deres roamingkunder enkeltvis om dataeurotariffen, om at den gælder senest fra den 1. juli 2012 for alle roamingkunder, der ikke udtrykkeligt har valgt en særlig tarif eller pakke, der omfatter regulerede dataroamingtjenester, og om kundernes ret til at skifte til og fra dataeurotariffen i overensstemmelse med stk. 5.

Artikel 14Gennemskuelighed i detailtaksterne for ▌roamingopkald og roaming-sms'er

1.          For at henlede roamingkundernes opmærksomhed på at de vil blive omfattet af roamingtakster, når de foretager og modtager opkald og sender sms'er, giver hver roamingudbyder, undtagen i de tilfælde hvor roamingkunden har meddelt roamingudbyderen, at vedkom­mende ikke ønsker at gøre brug af denne tjeneste, automatisk ved hjælp af en beskedtjeneste, uden unødig forsinkelse og gratis, hver af sine roamingkunder basale personaliserede takstoplysninger om de roamingtakster (inklusive moms), der gælder, når kunderne foretager og modtager opkald og sender sms'er i en given besøgt medlemsstat, når roamingkunden rejser ind i en anden medlemsstat end den, hvori kundens indenlandske udbyder er beliggende, .

Disse basale personaliserede takstoplysninger omfatter de maksimale takster (i samme valuta som den normale regning fra kundens indenlandske udbyder), som kunden kan blive opkrævet i henhold til vedkommendes tarifordning for:

a)  at foretage regulerede roamingopkald i den besøgte medlemsstat og til den medlemsstat, hvor kundens indenlandske udbyder er beliggende, og at modtage regulerede roamingopkald, og

b)     at sende regulerede roaming-sms'er fra den besøgte medlemsstat.

Oplysningerne omfatter også det gratis nummer, der henvises til i stk. 2, som kunden kan ringe til for at få mere detaljerede oplysninger og muligheden for adgang til alarmtjenester ved gratis at benytte det europæiske alarmnummer 112.

I forbindelse med hver besked skal kunden have mulighed for nemt og gratis at meddele roamingudbyderen, at vedkommende ikke ønsker at modtage beskeder fra den automatiske beskedtjeneste. En kunde, som har givet meddelelse om, at vedkommende ikke ønsker de automatiske beskeder, kan til enhver tid kræve, at roamingudbyderen gebyrfrit yder denne service igen.

Roamingudbyderne formidler automatisk og gratis ved hjælp af et taleopkald de basale personaliserede takstoplysninger, der er nævnt i første afsnit, til blinde og synshæmmede, hvis de anmoder om dette.

Første, andet, tredje og fjerde afsnit finder også anvendelse på tale- og sms-roamingtjenester, som benyttes af roamingkunder, når de rejser uden for Unionen, og som leveres af en roamingudbyder.

2.  Ud over bestemmelserne i stk. 1 har kunder ret til, uanset hvor de befinder sig inden for Unionen, gratis at anmode om og modtage mere detalje­rede personaliserede takstoplysninger om de roamingtakster, der gælder for telefonopkald og sms i det besøgte net, såvel som oplysninger om de gældende foranstaltninger for at øge prisgennemskueligheden i kraft af denne forordning via mobilopkald eller sms. En sådan anmodning foretages via et gratis nummer, som roamingudbyderen opretter til dette formål. Forpligtelserne i stk. 1, gælder ikke for enheder, der ikke understøtter sms-funktioner.

3.          Roamingudbyderne giver alle brugere fuldstændige oplysninger om de gældende roaming­takster, navnlig taleeurotariffen og sms-eurotariffen ▌, når der tegnes abonnement. De giver også uden unødig forsinkelse hver gang, der sker en takstændring, deres roaming­kunder ajourførte oplysninger om de gældende roamingtakster.

Roamingudbyderne foretager det fornødne for at sikre, at alle deres roamingkunder har kendskab til taleeurotariffen og sms-eurotariffen ▌. De skal navnlig orientere alle roamingkunder om betingelserne for taleeurotariffen og om betingelserne for sms-eurotariffen ▌, i begge tilfælde på en klar og saglig måde. De skal derefter med rimelige mellemrum sende en påmindelse til alle kunder, der har valgt en anden tarif.

Oplysningerne skal være tilstrækkelig udførlige til, at kunder kan vurdere, om det er til deres fordel at skifte til en eurotarif.

4.          Roamingudbyderne skal stille oplysninger til rådighed for deres kunder om, hvordan man undgår utilsigtet roaming i grænseområder. Roamingudbyderne skal tage rimelige skridt til at beskytte deres kunder, så de ikke betaler roamingtakster for utilsigtede roamingtjenester, mens de befinder sig i den medlemsstat, hvor de er hjemhørende.

Artikel 15Gennemskuelighed og beskyttelsesmekanismer i forbindelse med dataroamingtjenester på detailniveau

1.          Roamingudbyderne sikrer, at deres roamingkunder, både før og efter indgåelse af kontrak­ten, holdes tilstrækkeligt informerede om, hvilke takster der gælder for deres brug af regulerede dataroamingtjenester, således at kunderne lettere forstår de økonomiske konse­kvenser af en sådan brug og har mulighed for overvåge og styre deres udgifter til regule­rede dataroamingtjenester i overensstemmelse med stk. 2 og 3. ▌

Roamingudbyderne oplyser, hvor det er relevant, inden indgåelsen af kontrakten og regelmæssigt derefter deres kunder om risikoen for automatiske og ukontrollerede dataroamingforbindelser og automatisk og ukontrolleret downloading. Endvidere skal roamingudbyderne gratis og på en klar og letforståelig måde underrette deres kunder om, hvordan disse automatiske dataroamingforbindelser deaktiveres med henblik på at undgå ukontrolleret forbrug af dataroamingtjenester. ▌

2.  Roamingudbyderen underretter ved hjælp af en automatisk besked roamingkunden, når denne bevæger sig ind på et net i en anden medlemsstat end den, hvori vedkommendes hjemmenet er beliggende, og giver basale personaliserede takstoplysninger om de takster (i samme valuta som den normale regning fra kundens indenlandske udbyder) udtrykt i pris pr. megabyte, der gælder for levering af regulerede dataroamingtjenester til denne kunde i den pågældende medlemsstat, undtagen i de tilfælde, hvor kunden har meddelt sin roamingudbyder, at vedkommende ikke ønsker det.

Disse basale personaliserede takstoplysninger skal sendes til roamingkundens mobile enhed, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-vindue på den mobile enhed, hver gang roamingkunden rejser ind i en anden medlemsstat end den, hvori vedkommendes indenlandske udbyder er beliggende, og for første gang påbegynder anvendelsen af en ▌dataroamingtjeneste i denne medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis i det øjeblik, roamingkunden påbegynder anvendelsen af en reguleret dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, at de er lette at modtage og forstå.

En kunde, som har givet sin roamingudbyder meddelelse om, at vedkommende ikke ønsker de automatiske tarifoplysninger, kan til enhver tid kræve, at roamingudbyderen gebyrfrit yder denne service igen.

3.  Hver roamingudbyder giver sine roamingkunder muligheden for efter eget ønske og gratis at vælge en service, der giver oplysninger om det samlede forbrug, udtrykt i mængde eller den valuta, som kundens faktura for regulerede dataroamingtjenester udfærdiges i, og som garanterer, at de samlede udgifter for dataroamingtjenester i en afgrænset periode, undtagen mms'er faktureret pr. enhed, ikke uden kundens udtrykkelige samtykke over­skrider en fastsat beløbsgrænse.

Roamingudbyderen tilbyder med henblik herpå ét eller flere øvre beløbsgrænser for afgrænsede perioder, forudsat at kunden på forhånd oplyses om de dertil svarende mængder. Et af disse beløb (standardbeløbsgrænsen) skal ligge tæt på, men må ikke overskride 50 EUR for udestående udgifter pr. månedlig opkrævningsperiode (eksklusive moms).

Alternativt kan roamingudbyderen fastsætte grænser udtrykt i mængde, forudsat at kunden på forhånd oplyses om de dertil svarende beløb. En af disse grænser (standardmængde­grænsen) skal ligge tæt på, men må ikke overskride 50 EUR for udestående udgifter pr. månedlig opkrævningsperiode (eksklusive moms).

Derudover kan roamingudbyderen tilbyde sine roamingkunder andre øvre grænser med forskellige, dvs. højere eller lavere, månedlige beløbsgrænser.

De i andet og tredje afsnit omtalte standardgrænser gælder for alle kunder, der ikke har valgt en anden grænse.

Hver roamingudbyder sørger også for, at der sendes en passende meddelelse til roaming­kundens mobile enhed, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-vindue på computeren, når dataroamingtjenesterne har nået 80 % af den aftalte beløbs- eller mængdegrænse. Hver kunde skal være berettiget til at forlange, at roamingudbyderen holder op med at sende sådanne meddelelser, og til på et hvilket som helst tidspunkt og gratis at kræve, at ▌udbyderen leverer tjenesten igen.

Når beløbs- eller mængdegrænsen ellers ville blive overskredet, sendes en meddelelse til roamingkundens mobile enhed. Denne meddelelse skal indeholde oplysninger om den procedure, der skal følges, såfremt kunden fortsat ønsker at modtage disse tjenester, og om omkostningerne pr. enhed, der forbruges. Reagerer roamingkunden ikke på opfordringen i den modtagne meddelelse, ophører roamingudbyderen øjeblikkeligt med at yde og debitere roamingkunden for regulerede dataroamingtjenester, medmindre og indtil roamingkunden anmoder om, at disse tjenester leveres på ny.

Når en roamingkunde anmoder om at få tildelt eller fjernet en beløbs- eller mængdegrænse, skal ændringen foretages gratis inden én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonne­mentet.

4.          Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på maskine til maskine-enheder, som anvender mobil datakommunikation.

5.          Roamingudbyderne skal tage rimelige skridt til at beskytte deres kunder, så de ikke betaler roamingtakster for utilsigtede roamingtjenester, mens de befinder sig i deres hjemmemedlemsstat. Kunder skal bl.a. orienteres om, hvordan de undgår utilsigtet roaming i grænseområder.

6.  Med undtagelse af stk. 5, og med forbehold af nærværende stykkes andet og tredje afsnit, finder denne artikel også anvendelse på dataroaming­tjenester, som benyttes af roamingkunder, når de rejser uden for Unionen, og som leveres af en roamingudbyder.

Såfremt kunden vælger den service, der er omhandlet i stk. 3, første afsnit, finder de i stk. 3 fastlagte krav ikke anvendelse, hvis udbyderen af det besøgte net i det besøgte land uden for Unionen ikke tillader, at roamingudbyderen overvåger sine kunders brug i realtid.

I det tilfælde skal kunden uden unødig forsinkelse og gratis meddeles pr. sms, når denne rejser ind i et sådant land, at oplysninger om det samlede forbrug og garantien om ikke at overskride en fastsat beløbsgrænse ikke er til rådighed.

Artikel 16Tilsyn og håndhævelse

1.          De nationale tilsynsmyndigheder overvåger og fører tilsyn med overholdelsen af denne forordning på deres område.

2.          De nationale tilsynsmyndigheder gør ajourførte oplysninger om anvendelsen af denne forordning, navnlig artikel 6, 7, 8, 9, 11 og 12, offentlig tilgængelig på en sådan måde, at interesserede parter har nem adgang til oplysningerne.

3.          Med henblik på gennemførelsen af den i artikel 19 omhandlede revision overvåger de nationale tilsynsmyndigheder udviklingen i engros- og detailtaksterne for levering af tale- og datakommunikationstjenester til roamingkunder, herunder sms og mms, og herunder i de mest perifere regioner, som omhandlet i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. De nationale tilsynsmyndigheder skal også være opmærksomme på den særlige utilsigtede roaming i grænseområder mellem nabomedlemsstater og overvåge, om trafikstyringsmetoder anvendes til skade for kunderne.

De nationale tilsynsmyndigheder overvåger og indsamler oplysninger om utilsigtet roaming og træffer passende foranstaltninger.

4.  De nationale tilsynsmyndigheder har beføjelse til at kræve, at virksomheder, der er under­lagt forpligtelserne i denne forordning, afgiver alle oplysninger af relevans for gennem­førelsen og håndhævelsen af denne forordning. Virksomhederne afgiver oplysningerne, så snart de anmodes herom, i overensstemmelse med de frister og i den detaljeringsgrad, som den nationale tilsynsmyndighed kræver.

5.          De nationale tilsynsmyndigheder kan på eget initiativ gribe ind for at sikre overholdelsen af denne forordning. Navnlig skal de om nødvendigt anvende de beføjelser, de er tillagt i medfør af artikel 5 i adgangsdirektivet til at sikre tilstrækkelig adgang og samtrafik for at garantere end-to-end-forbindelse og interoperabilitet mellem roamingtjenester, for eksem­pel i tilfælde, hvor kunder ikke kan udveksle regulerede roaming-sms'er med kunder på et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet i en anden medlemsstat, fordi der ikke foreligger en aftale om leve­ring af sådanne beskeder.

6.          Konstaterer en national tilsynsmyndighed, at der er forekommet en overtrædelse af forplig­telserne i denne forordning, har den beføjelse til at kræve, at overtrædelsen øjeblikkeligt ophører.

Artikel 17Bilæggelse af tvister

1.          I tilfælde af tvister mellem virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet eller ‑tjenester i en medlemsstat, i forbindelse med de forpligtelser, der er fastlagt i denne forordning, finder tvistbilæggelsesprocedurerne i artikel 20 og 21 i rammedirektivet anvendelse.

2.          Medlemsstaterne sikrer adgang til de udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer, der er fastlagt i artikel 34 i forsyningspligtdirektivet i tilfælde af uløste tvister, der involverer en forbruger eller en slutbruger, og som vedrører spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 18Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes karakter og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse sanktionsbestemmelser senest den 30. juni 2013 og underretter omgående Kommissionen om enhver efterfølgende ændring af sanktionsbestemmelserne.

Artikel 19Revision

1.          Kommissionen tager denne forordnings funktion op til revision og forelægger efter en offentlig høring en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 2016. Kommissionen vurderer navnlig, om målene i denne forordning er nået. I denne forbindelse gennemgår Kommissionen blandt andet:

a)      om konkurrencen har udviklet sig tilstrækkeligt til at begrunde de maksimale detailtaksters udløb

b)     om der vil være tilstrækkelig konkurrence til at fjerne de maksimale engrostakster

c)  udviklingen og de forventede fremtidige tendenser i engros- og detailtaksterne for levering af tale-, sms- og datakommunikationstjenester til roamingkunder i sammenligning med taksterne for mobilkommunikationstjenester på nationalt plan i de forskellige medlemsstater, opgjort separat efter kunder, der betaler forud, og kunder, der betaler efterfølgende, samt udviklingen i kvaliteten og hastigheden af disse tjenester

d)     tilgængeligheden og kvaliteten af disse tjenester, herunder dem, der er et alternativ til tale-, sms- og dataroamingtjenester, især på baggrund af den teknologiske udvikling

e)      i hvilken udstrækning forbrugerne har draget fordel af egentlige fald i priserne på roamingtjenester ▌, den vifte af takster og produkter, der udbydes til forbrugere med forskellige opkaldsmønstre, og forskellen mellem roamingtariffer og inden­landske tariffer, herunder tilgængeligheden af tilbud om en enhedstarif for indenlandske tjenester og roamingtjenester

f)  graden af konkurrence inden for både detail- og engrosmarkeder, især konkurrence­forholdene for mindre, uafhængige eller nystartede udbydere, herunder konkurrence­virkningerne af kommercielle aftaler og graden af samtrafik mellem udbydere

g)      i hvilken udstrækning gennemførelsen af de strukturelle foranstaltninger fastsat i artikel 3 og 4 har skabt øget konkurrence på det indre marked for roamingtjenester i en sådan udstrækning, at forskellen mellem roamingtakster og indenlandske tariffer nærmer sig nul

h)      i hvilken udstrækning niveauet for de maksimale engros- og detailtakster har sikret tilstrækkelig beskyttelse mod for høje priser for forbrugerne og samtidig tillader udvikling af konkurrence på det indre marked for roamingtjenester.

2.          Viser rapporten, at de strukturelle foranstaltninger i medfør af denne forordning ikke har været tilstrækkelige til at styrke konkurrencen på det indre marked for roamingtjenester til fordel for alle europæiske forbrugere, eller at forskellene mellem roamingtariffer og indenlandske tariffer ikke har nærmet sig nul, fremsætter Kommissionen passende forslag for Europa-Parlamentet og Rådet for at rette op på denne situation og derved opnå et indre marked for mobilkommunikationstjenester, hvor der i sidste ende ikke er nogen forskel på indenlandske tariffer og roamingtariffer. Kommissionen vurderer navnlig, om det er nødvendigt:

a)  at træffe yderligere tekniske og strukturelle foranstaltninger

b)     at ændre de strukturelle foranstaltninger

c)      at forlænge gyldigheden af og eventuelt revidere de maksimale detailtaksters niveau fastsat i artikel 7, 9 og 12

d)     at ændre gyldigheden eller revidere de maksimale engrostaksters niveau fastsat i artikel 6, 8 og 11

e)      at indføre alle andre nødvendige krav, herunder ikkedifferentiering af roaming tariffer og indenlandske tariffer.

3.          Kommissionen forelægger endvidere hvert andet år efter udarbejdelsen af den rapport, der henvises til i stk. 1, en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet ▌. Hver rapport skal indeholde en gennemgang af tilsynet med udbuddet af roamingtjenester i Unionen og en evaluering af fremskridtene frem mod opfyldelse af denne forordnings mål, blandt andet under henvisning til de forhold, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

4.  Med henblik på at vurdere den konkurrencemæssige udvikling på EU-dækkende roamingmarkeder indsamler BEREC jævnligt oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder om udviklingen i detail- og engrostaksterne for tale-, sms- og dataroaming­tjenester. Disse oplysninger indberettes til Kommissionen mindst to gange om året. Kommissionen offentliggør oplysningerne.

BEREC indsamler også årligt oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder om, hvor gennemskuelige og sammenlignelige de forskellige tariffer, som operatørerne tilbyder deres kunder, er. Kommissionen offentliggør disse data og resultater.

Artikel 20Underretningskrav

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om navnet på de nationale tilsynsmyndigheder, som er ansvarlige for at udføre opgaverne i henhold til denne forordning.

Artikel 21Ophævelse

Forordning (EF) nr. 717/2007 ophæves i overensstemmelse med bilag I med virkning fra …(22)*med undtagelse af artikel 3, 4, 4a og 4b og artikel 6a, stk. 4, i forordningen, som ophæves med virkning fra den 1. juli 2012.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 22Ikrafttræden og udløb

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og dens bestemmelser finder anvendelse fra den dag, medmindre andet er angivet i specifikke artikler.

Den udløber den 30. juni 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

BILAG I

Ophævet forordning med ændringer

(jf. artikel 21)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 544/2009 (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 12)

kun artikel 1

_____________

BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 717/2007

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

-

Artikel 1, stk. 1a

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 4, første afsnit, første punktum

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 4, første afsnit, andet punktum

Artikel 1, stk. 4, første afsnit

Artikel 1, stk. 4, første afsnit, tredje punktum

Artikel 1, stk. 5, andet afsnit

-

Artikel 1, stk. 6

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2, indledende ord

Artikel 2, stk. 2, indledende ord

 

 

-

 

Artikel 2, stk. 2, litra a)

Artikel 2, stk. 2, litra ea)

Artikel 2, stk. 2, litra b)

Artikel 2, stk. 2, litra b)

-

Artikel 2, stk. 2, litra ba)

-

Artikel 2, stk. 2, litra bb)

Artikel 2, stk. 2, litra c)

Artikel 2, stk. 2, litra c)

Artikel 2, stk. 2, litra g)

Artikel 2, stk. 2, litra ca)

Artikel 2, stk. 2, litra d)

Artikel 2, stk. 2, litra d)

Artikel 2, stk. 2, litra f)

Artikel 2, stk. 2, litra da)

Artikel 2, stk. 2, litra e)

Artikel 2, stk. 2, litra e)

Artikel 2, stk. 2, litra i)

Artikel 2, stk. 2, litra i)

Artikel 2, stk. 2, litra j)

Artikel 2, stk. 2, litra j)

Artikel 2, stk. 2, litra h)

Artikel 2, stk. 2, litra h)

Artikel 2, stk. 2, litra k)

Artikel 2, stk. 2, litra k)

-

Artikel 2, stk. 2, litra l)

-

Artikel 2, stk. 2, litra la)

-

Artikel 2, stk. 2, litra n)

-

Artikel 2, stk. 2, litra na)

-

Artikel 3, 4, 5 og 5a

Artikel 3, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 6, stk. 2

Artikel 3, stk. 3, første afsnit

-

Artikel 3, stk. 3, andet afsnit

Artikel 6, stk. 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 4, stk. 3, første afsnit

-

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit

Artikel 7, stk. 3

Artikel 4, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 7, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 7, stk. 5

Artikel 4a

Artikel 8

Artikel 4b

Artikel 9

Artikel 4b, stk. 7

-

Artikel 4c

Artikel 10

-

Artikel 11

-

Artikel 12

-

 

 

 

Artikel 6, stk. 1, første til femte afsnit

Artikel 14, stk. 1, første til femte afsnit

-

Artikel 14, stk. 1, sjette afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 14, stk. 2

Artikel 6, stk. 3, første og andet afsnit

Artikel 14, stk. 3, første og andet afsnit

-

Artikel 14, stk. 3, tredje afsnit

-

Artikel 14, stk. 4

Artikel 6a

Artikel 15

-

Artikel 15, stk. 4

-

Artikel 15, stk. 5

-

Artikel 15, stk. 6

Artikel 6a, stk. 4

-

Artikel 7

Artikel 16

-

Artikel 16, stk. 3, andet afsnit

Artikel 8

Artikel 17

Artikel 9

Artikel 18

Artikel 10

-

Artikel 11, stk. 1, indledende ord

Artikel 19, stk. 1, indledende ord

-

Artikel 19, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 11, stk. 1, første afsnit, første til fjerde led

Artikel 19, stk. 1, litra c) til f)

-

Artikel 19, stk. 1, litra g) og h)

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit

-

-

Artikel 19, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 19, stk. 3

-

Artikel 19, stk. 4

Artikel 12

Artikel 20

-

Artikel 21

Artikel 13

Artikel 22

______

(1)

EUT C 24 af 28.1.2012, s. 131.

(2)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

(3)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(4)

1          EUT C 24 af 28.1.2012, s. 131.

(5)

              Europa-Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af … .

(6)

          EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32.

(7)

              Jf. bilag I.

(8)

              Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

(9)

          EFT L 108 af 24.4.2002, s. 7.

(10)

          EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.

(11)

          EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(12)

         EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.

(13)

         EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

(14)

         EUT L 114 af 8.5.2003, s. 45.

(15)

         EFT C 165 af 11.7.2002, s. 6.

(16)

         Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1).

(17)

         Kommissionens henstilling af 17. december 2007 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EUT L 344 af 28.12.2007, s. 65).

(18)

         EUT C 285 E af 22.11.2006, s. 143.

(19)

         EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(20)

            Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 544/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 717/2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 12).

(21)

           EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.

(22)

*              EUT: indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.


BEGRUNDELSE

I.         Indledning

Millioner af europæiske borgere benytter dagligt mobiltelefoner til at telefonere, sende og modtage sms'er eller surfe på internettet. Antallet af brugere af mobile internettjenester stiger dagligt. Det betyder, at også antallet af potentielle brugere af roamingtjenester er stadigt stigende. F.eks. viste en nylig Eurobarometer-rundspørge, at knap tre fjerdedele af de adspurgte havde benyttet sådanne tjenester til at telefonere, sende sms'er eller surfe på internettet under deres seneste ophold i udlandet(1).

På trods af denne tendens slukker de fleste europæere for de mobile tjenester, når de opholder sig i udlandet, af frygt for at få et chok, når de modtager regningen. Ofte modtager borgerne nemlig horrible regninger, når de vender hjem efter at have benyttet mobile tjenester i udlandet. Hvad dataroaming angår, mener kun et mindretal på 19 % af de mobiltelefonbrugere, der surfer på internettet med deres mobiltelefon, når de er i udlandet, at priserne er rimelige(2). Ifølge Kommissionen udgør gennemsnitspriserne pr. Megabyte over 2 EUR, i ekstreme tilfælde sågar op til 12 EUR(3). Denne uheldige situation skyldes først og fremmest, at der stadig er for lidt konkurrence på roamingmarkedet.

Overdrevent høje roamingtakster og deraf følgende ringe udnyttelse af roamingtjenester i EU er hverken i de europæiske forbrugeres eller den europæiske økonomis interesse. Denne udvikling er uforenelig med grundtanken om et digitalt indre marked i EU.

Det foreliggende forslag til forordning skal derfor afhjælpe denne situation. Kommissionens satte sig allerede i den digitale dagsorden for Europa fra 2010(4) det mål i vid udstrækning at harmonisere taksterne for roamingtjenester og indenlandske mobiltjenester inden 2015. Dette har Europa-Parlamentet krævet i årevis, og det har over for Kommissionen presset på for at få den til at fremlægge lovforslag med dette for øje.

II.        Det hidtidige regelværk og dets konsekvenser for roamingmarkedet

Allerede i juni 2007 udstedte Europa-Parlamentet sammen med Rådet den første forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet(5) for at bidrage til det indre markeds gnidningsløse funktion og samtidig opnå en høj grad af forbrugerbeskyttelse og fremme konkurrencen og gennemsigtigheden på markedet. Kommissionen evaluerede i 2008 denne forordnings virkninger og nåede frem til den konklusion, at konkurrencen stadig ikke fungerede tilfredsstillende. Derfor fremlagde den flere forslag om ændring af roamingforordningen(6). Disse ændringer blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i juni 2009. De omfattede en forlængelse af forordningens gyldighedsperiode og en udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte sms- og dataroamingtjenester. Denne ændrede roamingforordning udløber den 30. juni 2012.

Den gældende roamingforordning fastsætter øvre grænser for engros- og detailpriser på taletelefoni- og sms-roamingtjenester. Også for dataroaming blev der fastsat en øvre prisgrænse, som dog kun gjaldt i engros-leddet.

Desuden blev der indført gennemsigtighedskrav af hensyn til forbrugerne. F.eks. skal operatørerne sende deres kunder oplysninger om roamingtakster, så snart kunderne rejser ind i en anden medlemsstat. For at undgå chokerende høje regninger gælder der endvidere et standardloft på 50 EUR for alle kunder, der ikke udtrykkeligt har valgt et andet loft.

Af den foreløbige rapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU(7), som Kommissionen forelagde i juli 2011, fremgår det, at mobiltelefonudbyderne i EU ganske vist har sænket deres roamingtakster i overensstemmelse med de indførte EU-prislofter; men alligevel ligger de takster, der tilbydes forbrugerne, stadig ikke væsentligt under prislofterne. Dette skyldes ifølge Kommissionen først og fremmest, at konkurrencen på roamingmarkedet ikke er tilstrækkelig udviklet, og at der fortsat er strukturelle problemer.

III.      Kommissionens forslag til en ny udgave af roamingforordningen

For at skabe mere konkurrence foreslår Kommissionen i forslaget til forordning et dobbelt tiltag. Ud over de allerede eksisterende prislofter skal der nu også indføres strukturelle foranstaltninger.

1.        Strukturelle foranstaltninger

I forslaget til forordning indgår to konkrete strukturelle foranstaltninger, som skal bidrage til løsning af det grundlæggende problem med manglende konkurrence på roamingmarkedet i EU. Ordføreren glæder sig over dette nye innovative tiltag, men mener dog, at de foreslåede gennemførelsesforanstaltninger kunne være bedre.

a)        Engrossalg af roamingtjenester

Alternative operatører, der ikke råder over deres eget netværk (f.eks. operatører af virtuelle mobilnet – MVNO'er) skal have lettere adgang til roamingmarkedet, idet mobilnetoperatører i andre medlemsstater skal give dem adgang til deres netværker til regulerede engrospriser (såkaldt "engrossalg af roamingtjenester"). Dette skal føre til øget konkurrence mellem operatører på roamingmarkedet og dermed skabe øgede incitamenter til at tilbyde kunderne mere attraktive priser og tjenesteydelser.

For at sikre, at alle alternative operatører få lige adgang til engrosleddet, bør foranstaltningen med lettere adgang efter ordførerens mening suppleres med en pligt til ikkediskrimination. Derved ville der blive skabt overensstemmelse med tiltagene i adgangsdirektivet(8) fra 2002. Forpligtelsen til at give adgang kan kun give de ønskede resultater, hvis mobilnetoperatørerne forpligtes til at behandle alle anmodninger fra alternative operatører ens.

b) Særskilt salg af roamingtjenester

Den anden strukturelle foranstaltning vedrører detailleddet. Kunder bør fremover også købe roamingtjenester af en anden operatør end deres indenlandske operatør. På den måde ville kunderne også uafhængigt af deres nationale mobiltjenester kunne indgå en billigere roamingkontrakt med en konkurrerende operatør (såkaldt "særskilt salg af roamingtjenester").

Principielt mener ordføreren, at denne afkobling er hensigtsmæssig. Det er imidlertid et spørgsmål, om den tekniske gennemførelse bør fastlægges i detaljer allerede i forordningen. Ordføreren er af den opfattelse, at EU-roamingprofilen bør fastlægges af BEREC i nært samarbejde med Kommissionen i betragtning af den hurtige teknologiske udvikling, vi oplever i øjeblikket. Kun principperne for en fremtidig teknisk løsning bør fastsættes i roamingforordningen (f.eks. bibeholdelse af det samme telefonnummer).

2.         Prislofter

Indtil de strukturelle foranstaltninger får fuld virkning og konkurrencen resulterer i fordelagtige priser for slutbrugerne, skal forslaget til forordning sikre gradvis sænkning af de nuværende øvre grænser for engros- og detailpriser på taletelefoni- og sms-tjenester og indføre en øvre grænse for den pris, slutbrugerne skal betale for mobile datatjenester. Kommissionen foreslår, at roamingkunder fra den 1. juli 2014 højst skal betale 24 cent pr. minut for hvert foretaget opkald, højst 10 cent for hvert modtaget opkald, højst 10 cent for hver sendt sms og højst 50 cent pr. Megabyte for downloading af data og surfing på internettet i udlandet.

Ordføreren glæder sig over, at slutkundernes priser for dataroaming nu for første gang bliver reguleret på EU-plan. Dataroamingtjenesterne blev i 2009 noteret for en stigning på over 40 %(9). I betragtning af udbredelsen af smartphones og andre mobiltelefoner vil denne tendens sandsynligvis fortsætte. Der er derfor et presserende behov for en regulering af taksterne for downloading af data i udlandet.

Det er imidlertid ordførerens opfattelse, at de prislofter, Kommissionen har foreslået, ikke er tilstrækkeligt ambitiøse. Uafhængige undersøgelser har vist, at operatørernes faktiske omkostninger ved levering af roamingtjenester i EU gennemsnitligt ligger langt under de foreslåede prislofter for engrosleddet(10). Især er de foreslåede priser på dataroamingtjenester for slutbrugerne efter ordførerens mening alt for høje. En margen på fire til fem gange engrosprisen kan ikke retfærdiggøres.

Ordføreren går derfor ind for et lavere prisloft for taletelefoni- og sms-tjenester og først og fremmest dataroamingtjenester både i engros- og detailleddet. Samtidig tager hun dog med i betragtning, at der skal være en tilstrækkelig fortjenstmargen for operatørerne som kompensation for deres investeringer i udbygning af netværkerne.

3.        Foranstaltninger til forbedring af gennemsigtigheden og forbrugerbeskyttelsen

Den gældende roamingforordning indeholder en række bestemmelser om gennemsigtighed, der har bidraget til en rimelig forbrugerbeskyttelse. Ud over pligten til at give meddelelse om de gældende roamingtakster for taletelefoni-, sms- og dataroamingtjenester ved overgangen til en udenlandsk operatørs mobilnet, er der f.eks. blevet indført en spærrefunktion, der fungerer på den måde, at brugerne, når de har nået et bestemt omkostningsloft for brugen af deres mobile internettjenester, skal tage stilling til, om de fortsat ønsker at benytte dataroamingtjenesterne.

Ud over indførelsen af nye strukturelle foranstaltninger er der dog efter ordførerens opfattelse behov for yderligere gennemsigtighedstiltag. I første omgang er der ganske enkelt behov for forståelige oplysninger om de nye muligheder og takster, som kunderne får adgang til med afkoblingen. Ordføreren går ind for, at roamingkontrakter for fremtiden skal være overskuelige og ukomplicerede.

Hvad angår advarslen i forbindelse med meget høje regninger skal den ifølge betænkningen også være obligatorisk, når der benyttes tjenester uden for EU. Desuden skal advarslen for fremtiden ikke kun gælde udgifterne til dataroaming, men også omfatte udgifterne til taletelefoni- og sms-tjenester. Ikke mindst skal ikke kun kunder, der har betalt forud, men også kunder, der betaler efterfølgende, være omfattet af disse advarsler.

(1)

Special Eurobarometer 356, „Report on Roaming 2010“, February 2011, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf.

(2)

Se ovenstående.

(3)

Europa-Kommissionen, "Foreløbig rapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU", juni 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:da:PDF.

(4)

Europa-Kommissionen, "En digital dagsorden for Europa", maj 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:DA:PDF.

(5)

Forordning (EF) nr. 717/2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:DA:NOT

(6)

Forordning (EF) nr. 544/2009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:DA:PDF.

(7)

Europa-Kommissionen, "Foreløbig rapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU", juni 2010.

(8)

Direktiv 2002/19/EF, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:DA:PDF.

(9)

Europa-Kommissionen, "Foreløbig rapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU", juni 2010, ., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF.

(10)

GEREK, „MTR Benchmark snapshot“, January/July 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (8.2.2012)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen

(KOM(2011)0402 – C7‑0190/2011 – 2011/0187(COD))

Ordfører for udtalelse: Eija-Riitta Korhola

KORT BEGRUNDELSE

Den nuværende roamingforordning (fra 2007, ændret i 2009) indeholder regulerede takster for roamingopkald og sms’er og udløber den 30. juni 2012. Forordningen har været virkningsfuld, eftersom den har bevirket en markant sænkning af prisen på både roamingopkald og tekstbeskeder. Detailpriserne bevæger sig imidlertid meget tæt på de maksimumtakster, EU har fastsat, og der er stadig mangel på konkurrence.

Ordføreren ønsker at minde om, at Kommissionen som et af sine mål for den digitale dagsorden for Europa nævner, at forskellen mellem roaming og nationale takster bør nærme sig nul inden 2015. Ordføreren har den holdning, at det for at komme dette mål nærmere er nødvendigt at finde en løsning, som sikrer, at der også efter den fastsatte dato er konkurrence, og at roamingmarkedet fortsat fungerer effektivt. Ordføreren minder også om, at bestræbelserne på at udbygge bredbåndsnet kan fremme fremvæksten af værktøjer, som kan fungere som alternativer til roamingtjenester.

Det nye forslag til forordning (roaming III) regulerer fortsat roamingtaksterne for opkald og tekstbeskeder og indfører et nyt vigtigt element: en dataeurotarif for dataroamingtjenester på detailniveau. Forslaget indfører også strukturelle foranstaltninger, der skal styrke konkurrencen, mens prislofterne fastholdes som et foreløbigt sikkerhedsnet for forbrugerne for at dække det tidsrum, der går, inden konkurrencen af sig selv tvinger priserne ned.

Kunderne skal fra den 1. juli 2014 kunne underskrive en kontrakt om mobilroaming, som er forskellig fra den nationale kontrakt om mobiltjenester; Dette opmuntrer til konkurrence på roamingmarkedet og er en god udvikling. Reguleringen af detailpriserne skal efter planen fortsætte frem til 1. juni 2016, men den kan forlænges, indtil de strukturelle foranstaltninger, den fastsætter, får fuld effekt.

Prislofter og strukturelle foranstaltninger

Ordføreren ønsker at understrege, at de prislofter, Kommissionen foreslår, kan sænkes. Høje priser skyldes imidlertid manglende konkurrence på roamingmarkedet, hvilket på den anden side skyldes de strukturelle problemer på markedet. Derfor skal løsningen på den nuværende situation findes i strukturelle foranstaltninger støttet af en midlertidig prisregulering. Der bør også være tilstrækkelig plads inden for prislofterne (engros og detail), til at nye udbydere kan få adgang til markedet og dermed øge konkurrencen.

Ordføreren mener imidlertid, at forordningen ikke bør fremme en enkelt teknisk løsning, eftersom teknologien udvikler sig hurtigt, og de tekniske løsninger til afkobling, der indtil videre er blevet set på, indeholder alle store fordele, men også ulemper og usikkerheder. I stedet bør der udvælges og bevares visse nøgleelementer (herunder muligheden for at beholde det samme mobilnummer), som den tekniske løsning skal leve op til, mens den endelige afgørelse om den tekniske løsnings form bør overlades til de tekniske eksperter på området. Dette sikrer, at den nye forordning kommer til at fungere effektivt, eftersom forbrugerne ikke pålægges byrder, når de anvender nye tjenester, fordi de er for indviklede. Dette forhindrer også, at der vedtages lovgivning, som allerede er forældet, når den skal gennemføres.

Forbrugerbeskyttelse og gennemsigtighed

Det er blevet bemærket i flere betænkninger, at prisgennemsigtigheden er blevet markant bedre siden indførelsen af de foregående roamingforordninger. Ordføreren ønsker imidlertid at minde om, at denne positive udvikling skal fortsætte.

De foreslåede strukturelle ændringer skal udformes under størst mulig hensyntagen til forbrugervenlighed og gennemsigtighed, og forbrugerne skal garanteres klare og forståelige oplysninger for at gøre det lettere at sammenligne priser og eventuelt skifte udbyder af roamingtjenester.

Forbrugerne skal modtage en tekstbesked med detaljerede roamingpriser, når de ankommer til et andet land, både i og uden for EU. Endvidere skal sikkerhedsloftet på 50 euro eller et personligt sikkerhedsloft på et andet beløb, der fastsættes for at undgå ubehagelige overraskelser på regningen, også udvides til roaming i tredjelande. Desuden bør forbrugerne modtage en meddelelse fra udbyderen, når de nærmer sig sikkerhedsloftet for roaming.

Som en generel bemærkning ønsker ordføreren at understrege, at Kommissionen burde have benyttet denne omarbejdning til at opnå en klarere struktur i forordningen ved at samle alle bestemmelser om forbrugerbeskyttelse (herunder om ubehagelige overraskelser på regningen) og om gennemsigtighedskrav, der gælder for alle roamingtjenester, suppleret med særlige foranstaltninger for taletelefoniopkald, sms’er, mms'er og dataroamingtjenester. Dette ville have givet borgerne et klarere billede af deres rettigheder, samtidig med at det ville have gjort forordningen mere læsbar og gjort, at den kunne have virket til fremme af bedre lovgivning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Målsætningen om at reducere forskellene mellem de indenlandske takster og roamingtaksterne, som er indeholdt i Kommissionens benchmarkingramme for 2011-2015 og efterfølgende vedtaget af medlemsstaterne i november 2009, og som er indeholdt i Kommissionens meddelelse ”En digital dagsorden for Europa" bør fortsat også være målet for denne forordning. Det planlagte særskilte salg af roamingtjenester og indenlandske tjenester bør øge konkurrencen og derfor sænke priserne for kunderne og skabe et fælles roamingmarked i Unionen, hvor der ikke skelnes væsentligt mellem indenlandske takster og roamingtakster.

 

__________________

 

1 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_europe_2011-2015.pdf

 

2 KOM(2010)0245.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) De høje roamingpriser er en væsentlig hindring for borgerne, når de studerer eller arbejder i et andet land end deres hjemland.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Oplysningerne om udviklingen i priserne på taletelefoni-, sms- og dataroamingtjenester i Unionen, siden forordning (EF) nr. 717/2007 og ændringsforordning (EF) nr. 544/2009 trådte i kraft, herunder navnlig de oplysninger, der er indsamlet af de nationale tilsynsmyndigheder og indberettet hvert kvartal via BEREC, giver ikke belæg for at antage, at konkurrencen på detail- og engrosniveau har udviklet sig fornuftigt og vil blive opretholdt efter juni 2012 uden regulering. Oplysningerne viser, at detail- og engrospriserne fortsat alle ligger på eller tæt ved de lofter, der er sat af forordning (EF) nr. 717/2007 som ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009, og at der kun er begrænset konkurrence under disse lofter.

(16) Oplysningerne om udviklingen i priserne på taletelefoni-, sms- og dataroamingtjenester i Unionen, siden forordning (EF) nr. 717/2007 og ændringsforordning (EF) nr. 544/2009 trådte i kraft, herunder navnlig de oplysninger, der er indsamlet af de nationale tilsynsmyndigheder og indberettet hvert kvartal via BEREC, giver ikke belæg for at antage, at konkurrencen på detail- og engrosniveau har udviklet sig fornuftigt og vil blive opretholdt efter juni 2012 uden regulering. Oplysningerne viser, at detail- og engrospriserne stadig er langt højere end de indenlandske priser, og at de fortsat alle ligger på eller tæt ved de lofter, der er sat af forordning (EF) nr. 717/2007 som ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009, og at der kun er begrænset konkurrence under disse lofter.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Udløbet i juni 2012 af de reguleringsforanstaltninger, der i kraft af forordning (EF) nr. 717/2007 _, som ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009, gælder for roamingtjenester i Unionen på engros- og detailniveau ville derfor medføre en betydelig risiko for, at den grundlæggende mangel på konkurrencepres på markedet for roaming og incitamentet for mobiloperatørerne til at maksimere deres roamingindtægter ville føre til en tilbagevenden til detail- og engrospriser for roaming i Unionen, der ikke står i et rimeligt forhold til de underliggende omkostninger ved levering af tjenesten, og dermed sætte resultaterne af denne forordning på spil. Reguleringen af markedet for mobilroamingtjenester bør derfor forlænges ud over den 30. juni 2012 for at skabe et velfungerende indre marked, hvor konkurrencen kan udvikle sig, og forbrugerne samtidig kan være sikre på, at de ikke vil blive opkrævet en urimelig pris sammenlignet med de nationale priser.

(17) Udløbet i juni 2012 af de reguleringsforanstaltninger, der i kraft af forordning (EF) nr. 717/2007 _, som ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009, gælder for roamingtjenester i Unionen på engros- og detailniveau ville derfor medføre en betydelig risiko for, at den grundlæggende mangel på konkurrencepres på markedet for roaming og incitamentet for mobiloperatørerne til at maksimere deres roamingindtægter ville føre til en tilbagevenden til detail- og engrospriser for roaming i Unionen, der ikke står i et rimeligt forhold til de underliggende omkostninger ved levering af tjenesten, og dermed sætte resultaterne af denne forordning på spil. Reguleringen af markedet for mobilroamingtjenester bør derfor forlænges ud over den 30. juni 2012 for at sikre, at der sker en betydelig sænkning af priserne, med henblik på, at der i 2015, i overensstemmelse med den digitale dagsorden, ikke længere er nogen forskel mellem de nationale priser og roamingpriserne.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Det digitale indre marked skabes især gennem roaming, og det bør derfor være desto vigtigere at beskytte principperne om internettets neutralitet og åbenhed og slutbrugernes mulighed for at få adgang til og distribuere information og benytte applikationer og tjenester efter eget valg.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b) I Kommissionens meddelelse med titlen ”En digital dagsorden for Europa” er målet for grundlæggende bredbåndsadgang, at sådanne netværk skal dække 100 % af Unionens borgere i 2013. Desuden skitserede Kommissionen i sin meddelelse om bredbånd i Europa: investering i digitalt drevet vækst1 den bedste metode til at fremme udbygningen og anvendelsen af højhastighedsbredbånd og ultrahurtigt bredbånd i Unionen for at stimulere udviklingen af den digitale økonomi og gøre det muligt at udbyde nye tjenester.

 

_____________

 

1COM(2010)0472.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17c) Udviklingen af trådløse bredbåndsnet, som giver adgang til internettet og andre innovative applikationer, er et centralt EU-mål, og inden for denne ramme forsøges det med det første flerårige radiofrekvenspolitikprogram fastsat i [Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. ... / ... / EU af ...] at afsætte tilstrækkeligt og passende spektrum i tide for at støtte Unionens politiske mål og på bedste måde opfylde den stigende efterspørgsel efter trådløs datatrafik. Europa-Parlamentet opfordrer i sin beslutning af 6. juli 2011 om bredbånd i Europa: investering i digitalt drevet vækst 1 Kommissionen til at koordinere bedste praksis blandt medlemsstaterne inden for offentligt tilgængelige, gratis trådløse højhastighedsnet i offentlige transportmidler.

 

_____________

 

1 Vedtagne tekster P6_TA(2011)0322.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 17 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17d) Kommissionen konstaterer i sin meddelelse ”Foreløbig rapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU”1, at ny teknologi og/eller alternativer til roamingtjenester som f.eks. VoIP og wi-fi kan øge konkurrencen på roamingmarkedet i EU. Selv om disse alternative muligheder, og især VoIP-tjenester, i stigende grad vinder udbredelse på indenlandsk niveau, har der ikke været nogen særlig udvikling i brugen af dem i forbindelse med roaming.

 

_____________

 

1COM(2010)0356.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Derfor bør der indføres regler, der gør det obligatorisk at imødekomme rimelige anmodninger om adgang på engrosniveau til offentlige mobilkommunikationsnet med henblik på udbud af roamingtjenester. Sådanne anmodninger bør kun afvises på grundlag af objektive og behørigt begrundede kriterier, der bør fastlægges sag for sag af de nationale tilsynsmyndigheder efter tvistbilæggelsesproceduren, jf. artikel 17. For at skabe lige konkurrencevilkår bør engrossalg af roamingtjenester ske i overensstemmelse med de regulerende forpligtelser, der fastlægges i denne forordning for engrosniveauet, og der bør tages hensyn til de forskellige omkostningselementer, der er forbundet hermed. En ensartet reguleringstilgang på dette område vil sikre, at der ikke opstår konkurrenceforvridning medlemsstaterne imellem.

(19) Derfor bør der indføres regler, der gør det obligatorisk at imødekomme rimelige anmodninger om adgang på engrosniveau til offentlige mobilkommunikationsnet med henblik på udbud af roamingtjenester. Sådanne anmodninger bør kun afvises på grundlag af objektive og behørigt begrundede kriterier, der bør fastlægges sag for sag af de nationale tilsynsmyndigheder efter tvistbilæggelsesproceduren, jf. artikel 17. For at skabe lige konkurrencevilkår bør engrossalg af roamingtjenester ske i overensstemmelse med de regulerende forpligtelser, der fastlægges i denne forordning for engrosniveauet og med de relevante bestemmelser i direktiv 2002/19/EF, der indeholder regler om ikkediskrimination og interoperabilitet, og der bør tages hensyn til de forskellige omkostningselementer, der er forbundet hermed. En ensartet reguleringstilgang på dette område vil sikre, at der ikke opstår konkurrenceforvridning medlemsstaterne imellem.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Forbrugerne bør kunne vælge at købe roamingtjenester adskilt fra deres mobilpakke med indenlandske tjenester. Der bør fastlægges grundlæggende principper for tilvejebringelse af særskilt salg af roamingtjenester, og disse principper bør indføres på en koordineret måde i hele EU. Forbrugerne bør kunne vælge en anden udbyder til at levere roamingtjenester uden at skifte nummer og på en måde, der sikrer interoperabilitet mellem tjenesterne, idet der overalt i Unionen tilbydes roamingtjenester af samme kvalitet.

(22) Kunderne bør kunne vælge at købe roamingtjenester i EU adskilt fra deres mobilpakke med indenlandske tjenester i Unionen. Der bør fastlægges grundlæggende principper for tilvejebringelse af særskilt salg af roamingtjenester, og disse principper bør indføres på en koordineret måde i hele EU. De betingelser, der tilbydes af hjemmeudbydere af roamingtjenester, bør være nemme for kunderne at sammenligne. Med henblik herpå bør Kommissionen foreslå ensartede kriterier for formidling af sådanne oplysninger. Derfor foreslås det, at beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen. Det er særdeles vigtigt, at Kommissionen afholder hensigtsmæssige samråd med BEREC og de berørte parter, herunder på ekspertplan. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Indtil sådanne kriterier er vedtaget, bør de nationale tilsynsmyndigheder fremme formidlingen af ​​sammenlignelige oplysninger, for eksempel ved hjælp af vejledninger, der som reference bruger de regulerede takster, der gælder for de relevante roamingtjenester. Forbrugerne bør kunne vælge en anden udbyder til at levere roamingtjenester uden at skifte nummer på en måde, der sikrer interoperabilitet mellem tjenesterne og i løbet af kort tid, idet der overalt i Unionen tilbydes roamingtjenester af samme kvalitet.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Det bør være nemt for kunderne at skifte på kortest mulig tid, uden straf og gratis til en alternativ roamingudbyder eller mellem alternative roamingudbydere.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a) Udbyderne bør tilskyndes til at nå målsætningerne for den digitale dagsorden for Europa endnu hurtigere. Især bør målsætningen om, at forskellen mellem indlandstakster og roamingtakster skal nærme sig nul i 2015 fremmes. Som et incitament bør udbydere, der er klar til at tilbyde roamingtakster, der er lig med eller kun ubetydeligt højere end deres indenlandstakster, derfor fritages for forpligtelsen til at indføre strukturelle foranstaltninger i forbindelse med særskilt salg af roamingtjenester. De nationale telekommunikationsmyndigheder bør kunne give sådanne fritagelser på strenge betingelser og også være i stand til at trække fritagelserne tilbage i tilfælde af manglende overholdelse. Dette system vil også give mulighed for mere innovative tilbud såsom "roam like at home" eller månedlige gebyrbaserede tilbud, hvilket vil være mere gennemskueligt for forbrugerne og ikke kræve handling fra deres side.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) I overgangsperioden med sikkerhedslofter bør nye roamingkunder modtage fuldstændige oplysninger om de forskellige eksisterende takster for roaming i Unionen, herunder de takster, som er i overensstemmelse med den midlertidige eurotarif. Eksisterende roamingkunder bør have mulighed for at vælge en ny takst, som er i overensstemmelse med den midlertidige eurotarif eller en hvilken som helst anden takst inden for et vist tidsrum. Med hensyn til eksisterende roamingkunder, som ikke foretager et sådant valg inden for dette tidsrum, bør der skelnes mellem de kunder, som allerede havde valgt en bestemt roamingtakst eller -pakke før denne forordnings ikrafttræden, og de kunder, som ikke havde foretaget et valg. Sidstnævnte bør automatisk opkræves en takst, der overholder denne forordning. Roamingkunder, som allerede nyder godt af særlige roamingtakster eller -pakker, der opfylder deres individuelle behov, og som de har valgt af den årsag, bør bibeholde deres nuværende takstvilkår, medmindre de efter en påmindelse om deres nuværende takstforhold giver udtryk for et andet valg inden for det fastsatte tidsrum. Sådanne særlige roamingtakster kan f.eks. omfatte roaming til fast pris ("flat-rate"), ikke offentligt tilgængelige takster, takster med yderligere faste roaminggebyrer, takster med minutpriser, som er lavere end den maksimale eurotarif, eller takster med opkaldsetableringsafgift.

(33) I overgangsperioden med sikkerhedslofter bør nye roamingkunder modtage fuldstændige oplysninger på en klar og forståelig måde om de forskellige eksisterende takster for roaming i Unionen, herunder de takster, som er i overensstemmelse med den midlertidige eurotarif. Eksisterende roamingkunder bør have mulighed for at vælge en ny takst, som er i overensstemmelse med den midlertidige eurotarif eller en hvilken som helst anden takst inden for et vist tidsrum. Med hensyn til eksisterende roamingkunder, som ikke foretager et sådant valg inden for dette tidsrum, bør der skelnes mellem de kunder, som allerede havde valgt en bestemt roamingtakst eller -pakke før denne forordnings ikrafttræden, og de kunder, som ikke havde foretaget et valg. Sidstnævnte bør automatisk opkræves en takst, der overholder denne forordning. Roamingkunder, som allerede nyder godt af særlige roamingtakster eller -pakker, der opfylder deres individuelle behov, og som de har valgt af den årsag, bør bibeholde deres nuværende takstvilkår, medmindre de efter en påmindelse om deres nuværende takstforhold og nuværende eurotariffer angiver deres valg til deres udbyder. Sådanne særlige roamingtakster kan f.eks. omfatte roaming til fast pris ("flat-rate"), ikke offentligt tilgængelige takster, takster med yderligere faste roaminggebyrer, takster med minutpriser, som er lavere end den maksimale eurotarif, eller takster med opkaldsetableringsafgift.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) Da det i nærværende forordning bestemmes, at direktiverne, som udgør 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, ikke berører særlige foranstaltninger, der vedtages for at regulere roamingtakster for mobiltaletelefoniopkald i Unionen, og da udbydere af roamingtjenester i Unionen i henhold til denne forordning kan blive nødt til at foretage ændringer i deres detailroamingtakster for at opfylde kravene i forordningen, bør sådanne ændringer ikke give mobilkunder ret til i henhold til den nationale gennemførelseslovgivning om 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation at opsige deres kontrakter.

(34) Da det i nærværende forordning bestemmes, at direktiverne, som udgør 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, ikke berører særlige foranstaltninger, der vedtages for at regulere roamingtakster for mobiltaletelefoniopkald i Unionen, og da udbydere af roamingtjenester i Unionen i henhold til denne forordning kan blive nødt til at foretage ændringer i deres detailroamingtakster for at opfylde kravene i forordningen, bør sådanne ændringer ikke give mobilkunder ret til i henhold til den nationale gennemførelseslovgivning om 2002-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation at opsige deres kontrakter. På samme måde berører muligheden for at skifte roamingudbyder ikke de rettigheder og pligter, der gælder for de nationale tjenester i henhold til de kontraktmæssige og lovbestemte forpligtelser.

Begrundelse

Retten til at skifte udbyder af roamingtjenester giver ikke ret til at opsige de nationale kontrakter. De relevante nationale bestemmelser skal forblive gældende.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) Der bør derfor indføres et fælles sæt regler vedrørende afregningsenheder for eurotarifferne på detailniveau, så det indre marked styrkes yderligere, og der i hele Unionen tilvejebringes et højt beskyttelsesniveau for forbrugerne af roamingtjenester, som er identiske i hele Unionen.

(40) Der bør derfor indføres et fælles sæt regler vedrørende afregningsenheder for eurotarifferne på detailniveau, så det indre marked styrkes yderligere, og der i hele Unionen tilvejebringes det samme høje beskyttelsesniveau for forbrugerne af roamingtjenester, som er identiske i hele Unionen.

Begrundelse

Ud over at sikre forbrugerne samme beskyttelse i hele EU skal disse nye regler også have til formål at gøre dette beskyttelsesniveau højt.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a) Udbyderne bør træffe passende foranstaltninger til sikring af, at grænseoverskridende forbrugere ikke har problemer på grund af deres grænseoverskridende placering, herunder roamingtakster mens de stadig opholder sig i deres hjemland.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55) De oplysninger, der er indsamlet af de nationale tilsynsmyndigheder, tyder på, at de gennemsnitlige engrostakster for dataroamingtjenester, som operatører af besøgte net opkræver af roamingkundernes hjemmeudbydere, fortsat er høje, selv om de synes at være på vej nedad.

(55) De oplysninger, der er indsamlet af de nationale tilsynsmyndigheder, tyder på, at de gennemsnitlige engrostakster for dataroamingtjenester, som operatører af besøgte net opkræver af roamingkundernes hjemmeudbydere, fortsat er høje. Selv om de synes at være på vej nedad, er de stadig alt for høje og ude af proportioner med de reelle produktionsomkostninger.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 65

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(65) For at sikre, at de regulerende forpligtelser vedrørende engros- og detailtakster for taletelefoni-, sms- og dataroamingtjenester ikke opretholdes længere end nødvendigt, efter at de strukturelle løsninger er kommet fuldt på plads, og der har udviklet sig tilstrækkelig konkurrence på roamingmarkedet, bør der opstilles betingelser for ophævelse af lofterne over engros- og detailtaksterne allerede inden de fastsatte datoer. Disse betingelser bør være baseret på en væsentlig forskel mellem prislofterne og de faktiske prisniveauer. Det betragtes som en væsentlig forskel, hvis priserne i Unionen i gennemsnit ligger på 75 % af prisloftet. For engrosprislofterne baseres 75 %-kriteriet på trafikubalancen mellem operatører, der ikke tilhører samme gruppe. For at begrænse forvridninger mellem medlemsstaterne beregnes 75 % -kriteriet for detailprislofterne ved at udregne EU-gennemsnittet af de nationale gennemsnit for hver enkelt roamingtjeneste (taletelefoni-, sms- og dataroaming) for sig.

(65) For at sikre, at de regulerende forpligtelser vedrørende engros- og detailtakster for taletelefoni-, sms- og dataroamingtjenester ikke opretholdes længere end nødvendigt, efter at de strukturelle løsninger er kommet fuldt på plads, og der har udviklet sig tilstrækkelig konkurrence på roamingmarkedet, bør der opstilles betingelser for ophævelse af lofterne over engros- og detailtaksterne allerede inden de fastsatte datoer. Disse betingelser bør være baseret på en væsentlig forskel mellem prislofterne og de faktiske prisniveauer. Det betragtes som en væsentlig forskel, hvis priserne i Unionen i gennemsnit ligger på 50 % af prisloftet. For engrosprislofterne baseres 50 %-kriteriet på trafikubalancen mellem operatører, der ikke tilhører samme gruppe. For at begrænse forvridninger mellem medlemsstaterne beregnes 50 % -kriteriet for detailprislofterne ved at udregne EU-gennemsnittet af de nationale gennemsnit for hver enkelt roamingtjeneste (taletelefoni-, sms- og dataroaming) for sig.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 67

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(67) For at forbedre gennemsigtigheden i detailtaksterne for at foretage og modtage regulerede roamingopkald i Unionen og for at hjælpe roamingkunder med at træffe afgørelse om brugen af deres mobiltelefon under rejse i udlandet bør udbyderne af mobiltelefonitjenester gøre det muligt for deres roamingkunder nemt og gratis at indhente oplysninger om de roamingtakster, der gælder for dem, når de foretager eller modtager opkald i en besøgt medlemsstat. Desuden bør udbyderne efter anmodning og gratis give deres kunder yderligere oplysninger om minuttaksten eller dataenhedstaksten (inklusive moms) for at foretage eller modtage opkald og også for at sende eller modtage sms, mms og andre datakommunikationstjenester i den besøgte medlemsstat. Da visse grupper af kunder muligvis er velinformerede om roamingtaksterne, bør udbyderne give kunderne mulighed for at framelde sig denne automatiske beskedtjeneste på en nem måde.

(67) For at forbedre gennemsigtigheden i detailtaksterne for brug af roamingtjenester og for at hjælpe roamingkunder med at træffe afgørelse om brugen af deres mobiltelefon under rejse i udlandet, både i og uden for Unionen, bør udbyderne af mobiltelefonitjenester gøre det muligt for deres roamingkunder nemt og gratis at indhente oplysninger om de roamingtakster, der gælder for dem, når de bruger roamingtjenester i et besøgt land. Desuden bør udbyderne efter anmodning og gratis give deres kunder, forudsat at disse befinder sig i Unionen, yderligere oplysninger om minuttaksten eller dataenhedstaksten (inklusive moms) for at foretage eller modtage opkald og også for at sende eller modtage sms, mms og andre datakommunikationstjenester i den besøgte medlemsstat. Da visse grupper af kunder muligvis er velinformerede om roamingtaksterne, bør udbyderne give kunderne mulighed for at framelde sig denne automatiske beskedtjeneste på en nem måde.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 68

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(68) Gennemsigtighed indebærer også, at udbyderne giver oplysninger om roamingtaksterne, navnlig eurotariffen og den alt inkluderende faste pris såfremt en sådan tilbydes, når der tegnes abonnement og hver gang, der sker ændringer i roamingtaksterne. Hjemmeudbydere bør orientere om roamingtakster på hensigtsmæssig vis, f.eks. gennem regninger, internettet, tv-reklamer eller med post. Hjemmeudbydere bør sikre, at alle deres roamingkunder er klar over, at der i den pågældende periode findes regulerede takster, og tilsende dem en klar og saglig meddelelse om betingelserne for eurotariffen og retten til at skifte til og fra den.

(68) Gennemsigtighed indebærer også, at udbyderne giver oplysninger om roamingtaksterne, navnlig eurotariffen og den alt inkluderende faste pris såfremt en sådan tilbydes, når der tegnes abonnement og hver gang, der sker ændringer i roamingtaksterne. Hjemmeudbydere bør orientere om roamingtakster på hensigtsmæssig vis, f.eks. gennem regninger, internettet, tv-reklamer eller med post. Alle informationer og tilbud skal være klare, forståelige, sammenlignelige og gennemsigtige med hensyn til priser og tjenestekarakteristika. Reklamer for roamingtilbud og markedsføring til forbrugerne bør fuldt ud overholde forbrugerbeskyttelseslovgivningen, især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked ("direktivet om urimelig handelspraksis")1. Hjemmeudbydere bør sikre, at alle deres roamingkunder er klar over, at der i den pågældende periode findes regulerede takster, og tilsende dem en klar og saglig skriftlig meddelelse om betingelserne for eurotariffen og retten til at skifte til og fra den.

 

_____________

 

1 EFT L 149 af 11.6.2005, s. 22.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 69

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69) Der bør desuden indføres foranstaltninger, der gør detailpriserne på dataroamingtjenester mere gennemskuelige, navnlig for at undgå ubehagelige overraskelser på roamingkundernes regninger, der udgør en hindring for et velfungerende indre marked, samt for at give roamingkunder de nødvendige redskaber til at overvåge og styre deres udgifter til dataroamingtjenester. Der bør ligeledes ikke være nogen hindringer for nye applikationer eller teknologier, som kan være en erstatning for eller et alternativ til roamingtjenester, som f.eks. WiFi, Forbrugerne bør gives denne information, således at de kan træffe et valg på et velinformeret grundlag.

(69) Der bør desuden indføres foranstaltninger, der gør detailpriserne på alle roamingtjenester mere gennemskuelige, navnlig for at undgå ubehagelige overraskelser på roamingkundernes regninger, der udgør en hindring for et velfungerende indre marked, samt for at give roamingkunder de nødvendige redskaber til at overvåge og styre deres udgifter til dataroamingtjenester. Der bør ligeledes ikke være nogen hindringer for nye applikationer eller teknologier, som kan være en erstatning for eller et alternativ til roamingtjenester, som f.eks. WiFi eller mekanismer forbundet med lokal breakout. Forbrugerne bør gives denne information, således at de kan træffe et valg på et velinformeret grundlag.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 70

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70) Mobiloperatørerne bør navnlig sørge for, at deres roamingkunder, hver gang de, efter at være rejst ind i en anden medlemsstat, begynder at benytte en dataroamingtjeneste, modtager personaliserede oplysninger om, hvilke takster de skal betale for levering af dataroamingtjenester. Disse oplysninger bør sendes til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat på en sådan måde, at de er lette at modtage og forstå.

(70) Mobiloperatørerne bør navnlig sørge for, at deres roamingkunder, hver gang de, efter at være rejst ind i et andet land, begynder at benytte en dataroamingtjeneste, gratis modtager personaliserede oplysninger om, hvilke takster de skal betale for levering af dataroamingtjenester. Dette krav skal først gælde fra 1. januar 2013 for lande uden for EU. Disse oplysninger bør sendes til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat på en sådan måde, at de er lette at modtage og forstå, og at kunden har mulighed for at få adgang til dem igen senere.

Begrundelse

Pop-op-vinduer er ikke nogen god måde at informere forbrugerne om de gældende takster på, for hvis forbrugeren er beskæftiget, når han modtager meddelelsen, vil han forsøge at fjerne vinduet uden at kigge på det for at kunne afslutte sin aktivitet.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71) Med henblik på at gøre det lettere for kunderne at forstå de finansielle følger af brugen af regulerede dataroamingtjenester og sætte dem i stand til at kontrollere og styre deres udgifter, bør hjemmeudbyderen give eksempler på dataroamingapplikationer, som f.eks. e-mail, foto, webbrowsing ved at angive deres omtrentlige størrelse med hensyn til databrug.

(71) Med henblik på at gøre det lettere for kunderne at forstå de finansielle følger af brugen af dataroamingtjenester og sætte dem i stand til at kontrollere og styre deres udgifter, bør hjemmeudbyderen gratis, allerede ved kontraktens indgåelse og herefter når som helst på kundens anmodning, give eksempler på dataroamingapplikationer, som f.eks. e-mail, foto, webbrowsing ved at angive deres omtrentlige størrelse med hensyn til databrug.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 72

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(72) For at undgå, at roamingkunder får ubehagelige overraskelser på regningen, bør mobiloperatørerne desuden fastsætte én eller flere øvre udgiftsgrænser eller mængdegrænser for udestående udgifter til dataroaming (udtrykt i den valuta, som kundens faktura udfærdiges i), som stilles gratis til rådighed for alle deres roamingkunder, og med en behørig meddelelse, når grænsen er ved at være nået. Når maksimumgrænsen er nået, bør kunderne ikke længere modtage tjenesten eller modtage regning herfor, medmindre de udtrykkeligt anmoder om, at tjenesten fortsat leveres i henhold til de betingelser og vilkår, der er beskrevet i meddelelsen. Roamingkunder bør have mulighed for at vælge en hvilken som helst af disse udgiftsgrænser inden for et rimeligt tidsrum eller vælge ikke at have nogen udgiftsgrænse. Kunderne bør tilsluttes en standardordning for forbrugsgrænser, medmindre de vælger andet.

(72) For at undgå, at roamingkunder får ubehagelige overraskelser på regningen både for dataroamingtjenester i og – fra 1. januar 2013 - uden for EU, bør mobiloperatørerne desuden fastsætte én eller flere øvre udgiftsgrænser eller mængdegrænser for udestående udgifter til dataroaming (udtrykt i den valuta, som kundens faktura udfærdiges i), som stilles gratis til rådighed for alle deres roamingkunder, og med en behørig meddelelse i et medieformat, der igen kan konsulteres på et senere tidspunkt, når grænsen er ved at være nået. Når maksimumgrænsen er nået, bør kunderne ikke længere modtage tjenesten eller modtage regning herfor, medmindre de udtrykkeligt anmoder om, at tjenesten fortsat leveres i henhold til de betingelser og vilkår, der er beskrevet i meddelelsen. I så fald skal de gratis modtage en bekræftelse ved hjælp af et medie, der kan konsulteres igen senere. Roamingkunder bør have mulighed for at vælge en hvilken som helst af disse udgiftsgrænser inden for et rimeligt tidsrum eller vælge ikke at have nogen udgiftsgrænse. Kunderne bør tilsluttes en standardordning for forbrugsgrænser, medmindre de vælger andet.

Begrundelse

Pop-op-vinduer er ikke nogen god metode til at informere forbrugerne om, at de er ved at nå maksimumgrænsen, for hvis forbrugerne er beskæftigede, når de modtager meddelelsen, vil de forsøge at fjerne vinduet uden at kigge på det for at kunne afslutte deres aktivitet. Desuden er det vigtigt, at forbrugerne modtager en bekræftelse af deres accept af fortsat at benytte den tilbudte tjeneste, selv om maksimumgrænsen er overskredet. Formålet med dette er at undgå, at forbrugerne klikker på en knap uden at være bevidste om konsekvenserne af deres handling.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 72 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(72a) Da der i den hidtidige EU-lovgivning ikke findes bestemmelser for begrænsning af ubehagelige overraskelser på regningen ved roaming uden for Unionen, bør forbrugerne ved roaming uden for Unionen fremover blive orienteret om de pågældende roamingpriser samt underlægges bestemmelserne om ubehagelige overraskelser på regningen, som gælder ved roaming inden for Unionen;

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 74

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(74) Siden de ændringer, der blev indført med forordning (EF) nr. 544/2009, er trådt i kraft, har man imidlertid konstateret, at der er mindre sandsynlighed for, at kunder, der benytter forudbetaling, får ubehagelige overraskelser på regningen for brug af dataroamingtjenester, da de allerede har valgt på forhånd, hvilket beløb der skal være til rådighed. Desuden vil den midlertidige dataeurotarif yderligere beskytte disse kunder mod høje priser for dataroamingtjenester. Derfor bør bestemmelserne om udgiftsgrænser ikke gælde for kunder, der har en kontrakt om forudbetaling.

(74) Kunder, der benytter forudbetaling, kan også få ubehagelige overraskelser på regningen for brug af dataroamingtjenester Derfor bør bestemmelserne om udgiftsgrænser også gælde for disse kunder. Desuden bør kunder, der har en kontrakt om forudbetaling, modtage en rettidig advarsel, som angiver, at de nærmer sig deres kreditloft.

Begrundelse

Kunder, der har en kontrakt om forudbetaling, har brug for samme grad af beskyttelse som andre kunder, navnlig når kontrakter om forudbetaling giver mulighed for brug af kommunikationstjenester, som går ud over deres kreditmaksimum eller indeholder en såkaldt automatisk optankningsmulighed. Hertil kommer, eftersom brugen af ​​roamingtjenester kan indebære, at kreditten forbruges hurtigt, at udbyderne bør sende en advarsel til forbrugerne for at forhindre, at kreditten opbruges abrupt og uventet.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 81

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(81) Kommissionen bør vurdere, hvor effektivt denne forordning virker, set i forhold til dens formål og hvilket bidrag den yder til gennemførelsen af rammebestemmelserne og sikringen af et velfungerende indre marked. Kommissionen bør i denne forbindelse se på, hvilke konsekvenser forordningen har for mobilkommunikationsudbydere af forskellig størrelse og fra forskellige dele af Unionen, og på udviklingen, tendenserne og gennemskueligheden inden for detail- og engrostakster, deres forhold til de faktiske omkostninger, i hvilket omfang antagelserne i den konsekvensundersøgelse, der ledsager denne forordning, er blevet bekræftet, udbydernes omkostninger ved at overholde forordningen og konsekvenserne for investeringerne. Kommissionen bør også undersøge tilgængeligheden og kvaliteten af tjenester, der udgør et alternativ til roaming (såsom adgang via WIFI), især i lyset af den teknologiske udvikling.

(81) Kommissionen bør vurdere, hvor effektivt denne forordning virker, set i forhold til dens formål og hvilket bidrag den yder til gennemførelsen af rammebestemmelserne og sikringen af et velfungerende indre marked. Kommissionen bør i denne forbindelse se på, hvilke konsekvenser forordningen har for mobilkommunikationsudbydere af forskellig størrelse og fra forskellige dele af Unionen, og på udviklingen, tendenserne og gennemskueligheden inden for detail- og engrostakster, deres forhold til de faktiske omkostninger, i hvilket omfang antagelserne i den konsekvensundersøgelse, der ledsager denne forordning, er blevet bekræftet, udbydernes omkostninger ved at overholde forordningen og konsekvenserne for investeringerne. Kommissionen bør også undersøge tilgængeligheden og kvaliteten af tjenester, der udgør et alternativ til roaming (såsom adgang via WIFI eller mekanismer forbundet med lokal breakout), især i lyset af den teknologiske udvikling.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved denne forordning fastsættes også bestemmelser, som tager sigte på at øge prisgennemsigtigheden og forbedre oplysningerne om takster til brugerne af roamingtjenester i Unionen.

2. Ved denne forordning fastsættes også bestemmelser, som tager sigte på at øge prisgennemsigtigheden og forbedre oplysningerne om takster til brugerne af roamingtjenester i Unionen og – fra 1. januar – uden for Unionen.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Takstlofterne i denne forordning angives i euro. Såfremt takster, der berøres af artikel 6, 7, 8, 9, 11 og 12, angives i andre valutaer, fastsættes de indledende takstlofter i henhold til disse artikler i de pågældende valutaer under anvendelse af de referencevalutakurser, der offentliggøres den 30. maj 2012 af Den Europæiske Centralbank i Den Europæiske Unions Tidende.

Takstlofterne i denne forordning angives i euro. Såfremt takster, der berøres af artikel 6, 7, 8, 9, 11 og 12, angives i andre valutaer, fastsættes de indledende takstlofter i henhold til disse artikler i de pågældende valutaer under anvendelse af de referencevalutakurser, der offentliggøres den 30. maj 2012 af Den Europæiske Centralbank i Den Europæiske Unions Tidende, eller under anvendelse af gennemsnittet af referencevalutakurserne offentliggjort af Den Europæiske Centralbank i Den Europæiske Unions Tidende gennem seks på hinanden følgende måneder umiddelbart forud for ikrafttrædelsen af denne forordning, afhængig af hvilket af de indledende takstlofter, der er det laveste efter omregning til en anden valuta end euro.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at mindske risikoen for, at de gældende takster ikke bliver nedsat til trods for de lavere roamingtakster, som er fastsat i ændringerne til forordningen. Det kan forekomme i de medlemslande, der ikke anvender euroen, som følge af valutakursudsving. Forslaget fjerner ikke denne risiko, men skaber blot en alternativ metode til at omregne euro til andre valutaer end euro.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) "hjemmeudbyder" et selskab, der leverer roamingtjenester i Unionen til en kunde enten gennem sit eget net eller som virtuel mobilnetudbyder eller gensælger

(b) "hjemmeudbyder" en udbyder, der leverer roamingtjenester i Unionen til en roamingkunde enten gennem sit eget net eller som virtuel mobilnetudbyder eller gensælger eller en hvilken som helst anden slags roamingtjenesteudbydere;

Begrundelse

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison de la nouvelle obligation de découplage. Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(k) "reguleret dataroamingtjeneste" en roamingtjeneste, der gør det muligt for en roamingkunde at benytte pakkekoblet datakommunikation ved hjælp af en mobiltelefon eller andet mobilt apparat, mens telefonen/apparatet er forbundet med et besøgt net. Regulerede dataroamingtjenester omfatter transmission og modtagelse af mms-beskeder, men ikke transmission og modtagelse af regulerede roamingopkald eller roaming-sms'er

(k) "reguleret dataroamingtjeneste" en roamingtjeneste, der gør det muligt for en roamingkunde at benytte pakkekoblet datakommunikation ved hjælp af en mobiltelefon eller andet mobilt apparat, mens telefonen/apparatet er forbundet med et besøgt net. Regulerede dataroamingtjenester omfatter ikke transmission og modtagelse af regulerede roamingopkald eller roaming-sms'er, transmission og modtagelse af mms-beskeder samt datakommunikation mellem maskiner (M2M)

Begrundelse

Mms-beskeder bør holdes ude af definitionen af regulerede dataroamingtjenester, da det er, hvad man har gjort med sms’er i anerkendelse af, at de ikke kan sammenlignes med andre datatjenester. Kommunikation mellem to maskiner bør holdes ude af definitionen af regulerede dataroamingtjenester, da det er en anden tjeneste: a) Den er ikke rettet direkte til masseforbrugere (og formålet med roamingforordningen er at beskytte masseforbrugeren fra overdrevne priser). 2) Det er normalt en medfølgende tjeneste, som kræver ad-hoc-udvikling fra mobilnetværksoperatøren, og som sælges til forretnings- og topkunder (virksomheder).

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(m) "alternativ roamingudbyder" en hjemmeudbyder, der ikke er den samme som den udbyder, der leverer indenlandske mobilkommunikationstjenester, og som leverer roamingtjenester til en roamingkunde enten gennem sit eget net eller som virtuel mobilnetudbyder eller gensælger

(m) "alternativ roamingudbyder" en udbyder, der ikke er den samme som den udbyder, der leverer indenlandske mobilkommunikationstjenester, og som leverer roamingtjenester til en roamingkunde enten gennem sit eget net eller som virtuel mobilnetudbyder eller gensælger

Begrundelse

Som BEREC også har udtalt, bør formuleringen i forordningen være så fleksibel, at individuation af en løsning kan tillades blandt en række muligheder uden at udelade nogen. Som nævnt i forordningen er det BEREC's rolle at definere den bedste implementeringsløsning.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(n) "engrossalg af roamingtjenester" tilrådighedsstillelse af faciliteter og/eller tjenester for en anden virksomhed på nærmere fastlagte vilkår, så denne virksomhed kan udbyde roamingtjenester til detailkunder

(n) "engrossalg af roamingtjenester" tilrådighedsstillelse, uden forskelsbehandling, af faciliteter og/eller tjenester for en anden virksomhed på nærmere fastlagte vilkår, så denne virksomhed kan udbyde roamingtjenester til detailkunder

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(o) "EU-roamingprofil" en forudkonfigureret profil for levering af særskilte roamingtjenester, der ud over en profil for levering af indenlandske mobiltjenester lægges på samme SIM-kort.

udgår

Begrundelse

Forordningen bør være teknologineutral for at undgå lovgivning, der allerede er forældet ved gennemførelsen. Dette refererer til det, Kommissionen foreslog vedrørende ​​"dobbelt IMSI" som en teknisk løsning.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Mobilnetoperatører skal imødekomme alle rimelige anmodninger om engrossalg af roamingtjenester, herunder anmodninger fra virtuelle mobilnetudbydere og gensælgere. Bestemmelserne om regulerede engrostakster for roamingtjenester i artikel 6, 8 og 11 finder anvendelse på engrossalg af roamingtjenester.

1. Mobilnetoperatører skal imødekomme alle rimelige anmodninger om engrossalg af roamingtjenester, herunder anmodninger fra virtuelle mobilnetudbydere og gensælgere. Adgangen til engrossalg af roamingtjenester skal være proportionel og tilpasset til den part, der ønsker adgangen. Bestemmelserne om regulerede engrostakster for roamingtjenester i artikel 6, 8 og 11 finder anvendelse på engrossalg af roamingtjenester. Disse bestemmelser er, uden hensyn til dækning af andre omkostninger, forbundet med levering af engrossalg af roamingtjenester hos en mobilnetoperatør.

Begrundelse

Adgangsretten kan ikke være den samme for en fuldgyldig virtuel mobilnetoperatør som for en gensælger. Andre omkostninger forbundet med levering af en sådan adgang bør dækkes af mobilnetoperatøren.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Engrossalg af roamingtjenester omfatter adgang til alle netelementer og tilhørende faciliteter, relevante tjenester, software og informationssystemer, der er nødvendige for levering af roamingtjenester til kunderne.

2. Engrossalg af roamingtjenester omfatter, så længe der garanteres proportionalitet, adgang til alle netelementer og tilhørende faciliteter, relevante tjenester, software og informationssystemer, der er nødvendige for levering af roamingtjenester til kunderne. Yderligere tjenester, som går ud over basalt engrossalg af roamingtjenester, for eksempel for regnings- eller kundeserviceydelser, bør godtgøres.

Begrundelse

Det skal sikres, at enhver, der søger adgang, ikke får tilladelse til at anmode om adgang til aktiver. Gensælgere uden egne faktureringsmuligheder kan bede den indenlandske netudbyder om at stille et regningssystem til rådighed ud over det rene engrossalg til en reguleret pris. Indenlandske netudbydere skal godtgøres for sådanne tillægstjenester.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2014 skal hjemmeudbydere informere alle deres roamingkunder om muligheden for at framelde sig roamingtjenesterne i deres eksisterende abonnement og vælge at benytte en alternativ roamingudbyders roamingtjenester. Roamingkunderne har en frist på to måneder til at gøre deres hjemmeudbyder bekendt med deres valg. Roamingkunder, der ikke har bekendtgjort deres valg inden for denne frist, har ret til at vælge en alternativ roamingudbyder på et hvilket som helst andet tidspunkt i overensstemmelse med stk. 3 og 4.

2. Fra og med den 1. maj 2014 skal roamingkunder frit kunne framelde sig roamingtjenesterne i deres eksisterende abonnement og vælge at benytte en alternativ roamingudbyders roamingtjenester på et hvilket som helst andet tidspunkt i overensstemmelse med stk. 3 og 4. Hjemmeudbydere skal informere alle deres eksisterende roamingkunder om deres rettigheder før den 1. maj 2014.

Begrundelse

Ændringen skal understrege, at kunden udtrykkeligt har ret til at skifte roamingudbyder, som er det centrale element i dette stykke. Udbyderens forpligtelse til at oplyse kunden om dette skal fremgå heraf. For at opnå en hurtig virkning af strukturforanstaltningen, bør den indføres før sommerferieperioden i 2014 Desuden bør eksisterende kunder informeres om ændringerne på forhånd.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ roamingudbyder skal være gratis og må ikke indebære vilkår eller begrænsninger vedrørende andre elementer af abonnementet end roaming; skiftet skal foretages inden for fem arbejdsdage, bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, hvor en roamingkunde, der har abonneret på en tjenestepakke, som omfatter andre roamingpriser en eurotariffen, sms-eurotariffen eller dataeurotariffen, må udsætte abonnementsskiftet vedrørende roamingtjenester i et nærmere fastsat tidsrum, dog højst tre måneder.

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ roamingudbyder, eller mellem alternative roamingudbydere, skal være gratis og må ikke indebære vilkår eller begrænsninger vedrørende andre elementer af abonnementet end roaming; skiftet skal foretages inden for den kortest mulige tidsperiode, som skal defineres i BEREC's retningslinjer, bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, hvor en roamingkunde, der har abonneret på en tjenestepakke, som omfatter andre roamingpriser en eurotariffen, sms-eurotariffen eller dataeurotariffen, må udsætte abonnementsskiftet vedrørende roamingtjenester i et nærmere fastsat tidsrum, dog højst en måned.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Ved indgåelse eller forlængelse af en kontrakt om mobilkommunikationstjenester skal hjemmeudbydere informere alle kunder enkeltvis og fuldstændigt om muligheden for at vælge en alternativ roamingudbyder og gøre det let at indgå kontrakt med en alternativ roamingudbyder. Kunder, der indgår kontrakt med hjemmeudbyderen om roamingtjenester, skal udtrykkeligt bekræfte, at de er blevet informeret om denne mulighed. Udbydere af mobilkommunikationstjenester må ikke forhindre detailhandlere, der fungerer som forhandlere af udbydernes tjenester, i at tilbyde kontrakter med alternative roamingudbydere om særskilte roamingtjenester.

5. Ved indgåelse eller forlængelse af en kontrakt om mobilkommunikationstjenester skal hjemmeudbydere på en klar og forståelig måde og på et varigt medium informere alle kunder enkeltvis og fuldstændigt om muligheden for at vælge en alternativ roamingudbyder og må ikke hindre indgåelsen af en kontrakt med en alternativ roamingudbyder. Kunder, der indgår kontrakt med hjemmeudbyderen om roamingtjenester, skal informeres om denne mulighed. Udbydere af mobilkommunikationstjenester må hverken begrænse eller forhindre detailhandlere, der fungerer som forhandlere af udbydernes tjenester, i at tilbyde kontrakter med alternative roamingudbydere om særskilte roamingtjenester.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Udbyderne skal på en klar og tydelig måde informere kunderne om takster og tilbud på roamingtjenester. Kommissionen skal tildeles beføjelser til t i overensstemmelse med artikel 17a efter høring af BEREC og de berørte parter at vedtage en retsakt med henblik på fastlæggelse af ensartede kriterier for levering af sådanne oplysninger for at sikre sammenlignelighed. Indtil disse kriterier er vedtaget, skal de nationale tilsynsmyndigheder fremme formidlingen af ​​sammenlignelige oplysninger, for eksempel ved hjælp af vejledninger, der som reference bruger de regulerede takster, der gælder for de relevante roamingtjenester.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Af hensyn til det indre markeds udvikling gennemføres de tekniske løsninger vedrørende faciliteten til særskilt salg af roamingtjenester samtidigt i Unionen.

Af hensyn til det indre markeds udvikling gennemføres de tekniske løsninger vedrørende faciliteten til særskilt salg af roamingtjenester samtidigt i Unionen, og de skal opfylde følgende kriterier:

 

a) enhver teknisk løsning er omkostningseffektiv

 

b) den udformes på en kundevenlig måde,

 

c) den åbner mulighed for størst mulig interoperabilitet,

 

d) kunderne er i stand til nemt og hurtigt at skifte over til en anden roamingudbyder eller mellem alternative roamingudbydere, mens de bibeholder deres mobilnummer,

 

e) unionsborgeres roaming i tredjelande eller tredjelandes borgeres roaming i Unionen må ikke forhindres.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på særskilt salg af roamingtjenester sørger operatørerne for, at der senest den 1. juli 2014 indføres en facilitet, der sikrer, at kunderne kan benytte indenlandske mobiltjenester og særskilte roamingtjenester, der tilbydes af en alternativ roamingudbyder, uden at skifte mobilnummer. For at muliggøre særskilt salg af roamingtjenester kan operatørerne navnlig tillade brug af en "EU-roamingprofil" på samme SIM-kort og brug af samme terminal som til indenlandske mobiltjenester. Prisen på samtrafik med henblik på særskilt salg af roamingtjenester skal være omkostningsbaseret, og der bør ikke opkræves noget direkte gebyr af forbrugerne for brug af denne facilitet.

Med henblik på særskilt salg af roamingtjenester sørger operatørerne for, at der senest den 1. maj 2014 indføres en facilitet, og at kravene i stk. 1 er opfyldt. Prisen på samtrafik med henblik på særskilt salg af roamingtjenester skal være omkostningsbaseret, og der opkræves ikke noget direkte gebyr af slutbrugerne for brug af denne facilitet for særskilt salg af roamingtjenester.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter høring af de berørte parter og i tæt samarbejde med Kommissionen fastlægger BEREC inden for en rimelig frist, dog højst tre måneder efter vedtagelsen af denne forordning, retningslinjer for harmoniserede tekniske løsninger vedrørende faciliteten til særskilt salg af roamingtjenester og for harmoniserede procedurer for skift af udbyder af roamingtjenester. Efter begrundet anmodning fra BEREC kan Kommissionen forlænge denne frist.

Efter høring af de berørte parter og i tæt samarbejde med Kommissionen fastlægger BEREC inden for seks måneder efter vedtagelsen af denne forordning, retningslinjer for harmoniserede tekniske løsninger vedrørende faciliteten til særskilt salg af roamingtjenester og for harmoniserede procedurer for skift af udbyder af roamingtjenester. Sådanne tekniske løsninger og procedurer skal opfylde de kriterier, der er fastsat i stk. 1. Efter begrundet anmodning fra BEREC kan Kommissionen forlænge denne frist én gang og ikke med mere end seks måneder.

Begrundelse

I betragtning af opgavens kompleksitet bør BEREC gives yderligere tid til at udarbejde de første retningslinjer for gennemførelsen af ​​de væsentlige krav til faciliteten for særskilt salg af roamingtjenester. Kommissionen kan tildele en forlængelse af denne forberedelsestid, men den skal begrænses.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Om nødvendigt kan Kommissionen give en europæisk standardiseringsorganisation mandat til at foretage den tilpasning af de relevante standarder, der er nødvendig for at sikre en harmoniseret indførelse af faciliteten.

Om nødvendigt giver Kommissionen en europæisk standardiseringsorganisation mandat til at foretage den tilpasning af de relevante standarder, der er nødvendig for at sikre en harmoniseret indførelse af faciliteten.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som udbyderen af et besøgt net må opkræve af en kundes hjemmeudbyder for levering af et reguleret roamingopkald med originering i det besøgte net, inklusive udgifter til bl.a. originering, transittjenester og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke overstige 0,14 EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som udbyderen af et besøgt net må opkræve af en kundes hjemmeudbyder for levering af et reguleret roamingopkald med originering i det besøgte net, inklusive udgifter til bl.a. originering, transittjenester og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke overstige 0,10 EUR pr. minut.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst finder anvendelse på en hvilken som helst kombination af to netudbydere og beregnes over en periode på 12 måneder eller mindre, hvis der er mindre end 12 måneder til udløbet af gyldighedsperioden for en gennemsnitlig maksimal engrostakst som fastsat i dette stykke eller til udløbet af denne forordning. Den gennemsnitlige maksimale engrostakst nedsættes til 0,10 EUR og 0,06 EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 1. juli 2014. Den gennemsnitlige maksimale engrostakst forbliver derefter 0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst finder anvendelse på en hvilken som helst kombination af to netudbydere og beregnes over en periode på 12 måneder eller mindre, hvis der er mindre end 12 måneder til udløbet af gyldighedsperioden for en gennemsnitlig maksimal engrostakst som fastsat i dette stykke eller til udløbet af denne forordning. Den gennemsnitlige maksimale engrostakst nedsættes til 0,08 EUR og 0,05 EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 1. juli 2014. Den gennemsnitlige maksimale engrostakst forbliver derefter 0,05 EUR, indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst beregnes ved at dividere den samlede engrosroamingindtægt med det samlede antal engrosroamingminutter, der rent faktisk anvendes af den pågældende netudbyder til levering af engrosroamingopkald i Unionen i løbet af den pågældende periode, udregnet pr. sekund og justeret for at gøre det muligt for operatøren af det besøgte net at kræve betaling for en indledende minimumsperiode på højst 30 sekunder.

Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst beregnes ved at dividere den samlede engrosroamingindtægt med det samlede antal engrosroamingminutter, der rent faktisk anvendes af den pågældende netudbyder til levering af engrosroamingopkald i Unionen i løbet af den pågældende periode, udregnet pr. sekund.

Begrundelse

Betaling for en indledende minimumsperiode på 30 sekunder bør ikke være tilladt, da der ikke er nogen begrundelse for en sådan opkrævning.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en eurotarif, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af et reguleret roamingopkald, kan variere fra roamingopkald til roamingopkald, men må pr. 1. juli 2012 ikke overstige 0,32 EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald og 0,11 EUR pr. minut for ethvert modtaget opkald. Prisloftet for foretagne opkald nedsættes til 0,28 EUR og 0,24 EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 1. juli 2014 og for modtagne opkald til 0,10 EUR den 1. juli 2013. Disse regulerede maksimale detailtakster for eurotariffen forbliver gyldige indtil den 30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Den detailtakst, eksklusive moms, for en eurotarif, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af et reguleret roamingopkald, kan variere fra roamingopkald til roamingopkald, men må pr. 1. juli 2012 ikke overstige 0,21 EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald og 0,09 EUR pr. minut for ethvert modtaget opkald. Prisloftet for foretagne opkald nedsættes til 0,16 EUR og 0,11 EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 1. juli 2014 og for modtagne opkald til 0,07 EUR den 1. juli 2013 og 0,05 EUR den 1. juli 2014. Disse regulerede maksimale detailtakster for eurotariffen forbliver 0,05 EUR, indtil udløbet af denne forordning, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset tredje afsnit kan hjemmeudbyderen kræve betaling for en minimumsperiode på højst 30 sekunder for opkald, for hvilke der gælder en eurotarif.

udgår

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Alle roamingkunder kan anmode om at skifte til eller fra eurotariffen. Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen, skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet, ud over at hjemmeudbyderen kan kræve, at en roamingkunde, der har abonneret på en særlig roamingpakke med mere end én roamingtjeneste (dvs. taletelefoni-, sms- og/eller dataroaming), og som ønsker at skifte til en eurotarif, giver afkald på fordelene ved de øvrige elementer i pakken. Hjemmeudbyderen kan udsætte skiftet indtil den tidligere roamingtakst har været gældende i en nærmere fastsat minimumsperiode, som ikke må overskride tre måneder.

5. Alle roamingkunder kan anmode om at skifte til eller fra eurotariffen. Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen, skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet, ud over at hjemmeudbyderen kan kræve, at en roamingkunde, der har abonneret på en særlig roamingpakke med mere end én roamingtjeneste (dvs. taletelefoni-, sms- og/eller dataroaming), og som ønsker at skifte til en eurotarif, giver afkald på fordelene ved de øvrige elementer i pakken. Hjemmeudbyderen kan udsætte et skift, indtil den tidligere roamingtakst har været gældende i en nærmere fastsat minimumsperiode, som ikke må overskride to måneder, inklusive kontraktens eventuelle opsigelsesfrist.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Hjemmeudbyderne deaktiverer, afviser eller vanskeliggør på ingen måde aktive eller passive opkald ved roaming for nye kunder eller eksisterende eurotarif-kunder, medmindre disse kunder specifikt anmoder herom eller har overskredet en skæringsfrist.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fra og med den 1. juli 2012 må den gennemsnitlige engrostakst, som udbyderen af et besøgt net må opkræve af en kundes hjemmeudbyder for levering af en reguleret roaming-sms med originering i det besøgte net, ikke overstige 0,03 EUR pr. sms. Den gennemsnitlige maksimale engrostakst for levering af en reguleret roaming-sms nedsættes pr. 1. juli 2014 til 0,02 EUR. Den regulerede engrostakst for levering af regulerede roaming-sms'er forbliver 0,02 EUR, indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

1. Fra og med den 1. juli 2012 må den gennemsnitlige engrostakst, som udbyderen af et besøgt net må opkræve af en kundes hjemmeudbyder for levering af en reguleret roaming-sms med originering i det besøgte net, ikke overstige 0,03 EUR pr. sms og nedsættes pr. 1. juli 2013 til 0,02 EUR og pr. 1. juli 2014 til 0,01 EUR. Den regulerede engrostakst for levering af regulerede roaming-sms'er forbliver 0,01 EUR, indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 kan den detailtakst, eksklusive moms, for en sms-eurotarif, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for en reguleret roaming-sms, som denne kunde sender, variere fra sms til sms, men må ikke overstige 0,10 EUR. Den regulerede maksimale detailtakst for sms-eurotariffen forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 kan den detailtakst, eksklusive moms, for en sms-eurotarif, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for en reguleret roaming-sms, som denne kunde sender, variere fra sms til sms, men nedsættes til 0,09 EUR den 1. juli 2012, til 0,06 den 1. juli 2013 og til 0,05 den 1. juli 2014. Den regulerede maksimale detailtakst for sms-eurotariffen forbliver EUR 0,05 indtil den 30. juni 2018, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Alle roamingkunder kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om at skifte til eller fra sms-eurotariffen. Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen, skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet end roaming. Hjemmeudbyderen kan udsætte skiftet indtil den tidligere roamingtakst har været gældende i en nærmere fastsat minimumsperiode, som ikke må overskride tre måneder. En sms-eurotarif kan til enhver tid kombineres med en eurotarif.

6. Alle roamingkunder kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om at skifte til eller fra sms-eurotariffen. Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen, skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet end roaming. Hjemmeudbyderen kan udsætte skiftet, indtil den tidligere roamingtakst har været gældende i en nærmere fastsat minimumsperiode, som ikke må overskride to måneder, inklusive kontraktens eventuelle opsigelsesfrist. En sms-eurotarif kan til enhver tid kombineres med en eurotarif.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Hjemmeudbyderne deaktiverer, afviser eller vanskeliggør på ingen måde aktive eller passive opkald ved roaming for nye kunder eller eksisterende eurotarif-kunder, medmindre disse kunder specifikt anmoder herom eller har overskredet en skæringsfrist.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som udbyderen af et besøgt net må opkræve af udbyderen af roamingkundens hjemmeudbyder for levering af regulerede dataroamingtjenester ved hjælp af det besøgte net, må ikke overstige et sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte sendte data. Den gennemsnitlige maksimale engrostakst for levering af regulerede dataroamingtjenester forbliver derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte data, indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som udbyderen af et besøgt net må opkræve af udbyderen af roamingkundens hjemmeudbyder for levering af regulerede dataroamingtjenester ved hjælp af det besøgte net, må ikke overstige et sikkerhedsloft på 0,20 EUR fra den 1. juli 2012, 0,15 EUR fra den 1. juli 2013 og 0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte sendte data. Den gennemsnitlige maksimale engrostakst for levering af regulerede dataroamingtjenester forbliver derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte data, indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fra og med den 1. juli 2012 må den detailtakst (eksklusive moms) for en dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af en reguleret dataroamingtjeneste ikke overstige 0,90 EUR pr. megabyte. Prisloftet for dataroamingtjenester nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 og den 1. juli 2014. Den regulerede maksimale detailtakst forbliver derefter 0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Fra og med den 1. juli 2012 må den detailtakst (eksklusive moms) for en dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af en reguleret dataroamingtjeneste ikke overstige 0,50 EUR pr. megabyte. Prisloftet for dataroamingtjenester nedsættes til 0,30 EUR og 0,20 EUR pr. megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 og den 1. juli 2014. Den regulerede maksimale detailtakst forbliver derefter 0,20 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 2018, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Alle roamingkunder kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om at skifte til eller fra dataeurotariffen under overholdelse af deres kontraktbetingelser. Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen, skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet end roaming. Hjemmeudbyderen kan udsætte skiftet indtil den tidligere roamingtakst har været gældende i en nærmere fastsat minimumsperiode, som ikke må overskride tre måneder. En dataeurotarif kan til enhver tid kombineres med en sms-eurotarif og en eurotarif.

5. Alle roamingkunder kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om at skifte til eller fra dataeurotariffen under overholdelse af deres kontraktbetingelser. Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen, skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet end roaming. Hjemmeudbyderen kan udsætte skiftet, indtil den tidligere roamingtakst har været gældende i en nærmere fastsat minimumsperiode, som ikke må overskride to måneder, inklusive kontraktens eventuelle opsigelsesfrist. En dataeurotarif kan til enhver tid kombineres med en sms-eurotarif og en eurotarif.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Senest den 30. juni 2012 skal hjemmeudbydere informere alle deres roamingkunder enkeltvis om dataeurotariffen, om at den gælder senest fra den 1. juli 2012 for alle roamingkunder, der ikke udtrykkeligt har valgt en særlig takst eller takstpakke, der omfatter regulerede datatjenester, og om kundernes ret til at skifte til og fra dataeurotariffen i overensstemmelse med stk. 5.

6. Senest den 30. juni 2012 skal hjemmeudbydere på en klar og forståelig måde og på et varigt medium informere alle deres roamingkunder enkeltvis om dataeurotariffen, om at den gælder senest fra den 1. juli 2012 for alle roamingkunder, der ikke udtrykkeligt har valgt en særlig takst eller takstpakke, der omfatter regulerede datatjenester, og om kundernes ret til at skifte til og fra dataeurotariffen i overensstemmelse med stk. 5.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst for en af roamingtjenesterne (taletelefoni-, sms- eller dataroaming) for så vidt angår trafikubalancen mellem udbydere, der ikke tilhører samme gruppe, efter den 30. juni 2018 falder til 75 % eller mindre af de maksimale engrostakster, der er fastsat i artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, finder de maksimale engrostakster for den pågældende roamingtjeneste ikke længere anvendelse. Kommissionen undersøger jævnligt på grundlag af de markedsoplysninger, der indsamles af BEREC, om denne betingelse er opfyldt, og offentliggør i givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende de oplysninger, der dokumenterer, at de maksimale engrostakster ikke længere gælder for den pågældende tjeneste.

2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst for en af roamingtjenesterne (taletelefoni-, sms- eller dataroaming) for så vidt angår trafikubalancen mellem udbydere, der ikke tilhører samme gruppe, efter den 30. juni 2018 falder til 50 % eller mindre af de maksimale engrostakster, der er fastsat i artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, finder de maksimale engrostakster for den pågældende roamingtjeneste ikke længere anvendelse. Kommissionen undersøger jævnligt på grundlag af de markedsoplysninger, der indsamles af BEREC, om denne betingelse er opfyldt, og offentliggør i givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende de oplysninger, der dokumenterer, at de maksimale engrostakster ikke længere gælder for den pågældende tjeneste.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis den gennemsnitlige detailtakst på EU-plan efter gennemførelsen af særskilt salg af roamingtjenester, jf. artikel 5, og før den 1. juli 2016 falder til 75 % eller mindre af de maksimale detailtakster, der er fastsat i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, og artikel 12, stk. 2, finder de maksimale detailtakster for den pågældende roamingtjeneste ikke længere anvendelse. Kommissionen undersøger jævnligt på grundlag af de markedsoplysninger, der indsamles af BEREC, om denne betingelse er opfyldt, og offentliggør i givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende de oplysninger, der dokumenterer, at de maksimale detailtakster ikke længere gælder for den pågældende tjeneste.

3. Hvis den gennemsnitlige detailtakst på EU-plan efter gennemførelsen af særskilt salg af roamingtjenester, jf. artikel 5, falder til 50 % eller mindre af de maksimale detailtakster, der er fastsat i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, og artikel 12, stk. 2, finder de maksimale detailtakster for den pågældende roamingtjeneste ikke længere anvendelse. Kommissionen undersøger jævnligt på grundlag af de markedsoplysninger, der indsamles af BEREC, om denne betingelse er opfyldt, og offentliggør i givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende de oplysninger, der dokumenterer, at de maksimale detailtakster ikke længere gælder for den pågældende tjeneste.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at henlede roamingkundernes opmærksomhed på de særlige roamingtakster giver hver hjemmeudbyder hver af sine roamingkunder basale personaliserede takstoplysninger om de roamingtakster (inklusive moms), der gælder, når kunderne foretager og modtager opkald og sender sms'er i en given besøgt medlemsstat; disse oplysninger gives automatisk, uden unødig forsinkelse og gratis ved hjælp af en beskedtjeneste, når roamingkunden rejser ind i en anden medlemsstat, end den hvori kundens hjemmenet er beliggende, undtagen i de tilfælde, hvor roamingkunden har meddelt hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker at modtage disse oplysninger.

For at henlede roamingkundernes opmærksomhed på de særlige roamingtakster giver hver hjemmeudbyder hver af sine roamingkunder basale personaliserede takstoplysninger om de roamingtakster (inklusive moms og i kundens egen valuta), der gælder, når kunderne foretager og modtager opkald og sender sms'er i et besøgt land; disse oplysninger gives automatisk, uden unødig forsinkelse og gratis ved hjælp af en beskedtjeneste, når roamingkunden rejser ind i en anden medlemsstat, end den hvori kundens hjemmenet er beliggende, og fra den 1. januar 2013 når han rejser ind i et tredjeland, undtagen i de tilfælde, hvor roamingkunden har meddelt hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker at modtage disse oplysninger.

Begrundelse

Disse foranstaltninger bør også gælde uden for EU.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse basale personaliserede takstoplysninger omfatter den maksimale takst, som kunden kan blive opkrævet i henhold til vedkommendes takstordning for:

Disse basale personaliserede takstoplysninger sendes til kunden ved roaming inden for såvel som uden for EU og omfatter den faktiske takst (herunder moms og i samme valuta som hans normale regning), som kunden kan blive opkrævet i henhold til vedkommendes takstordning for:

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) for at sende regulerede roaming-sms'er fra den besøgte medlemsstat.

(b) for at sende regulerede roaming-sms'er fra det besøgte land.

Begrundelse

Disse foranstaltninger bør også gælde uden for EU.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) for at bruge dataforbindelsestjenester i den besøgte medlemsstat eller i et tredjeland udtrykt i pris pr. megabyte.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har kunder ret til, uanset hvor de befinder sig inden for Unionen, via et mobilopkald eller en sms, gratis at anmode om og modtage mere detaljerede personaliserede takstoplysninger om de roamingtakster, der gælder for telefonopkald, sms, mms og andre datakommunikationstjenester i det besøgte net, såvel som oplysninger om de gældende foranstaltninger for at øge prisgennemskueligheden i kraft af denne forordning via mobilopkald eller sms. En sådan anmodning foretages via et gratis nummer, som hjemmeudbyderen opretter til dette formål. De forpligtelser, der fastsættes i stk. 1, gælder ikke for udstyr baseret på M2M-teknologi (maskine-til-maskine), der kommunikerer indbyrdes via mobilkommunikation.

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har kunder ret til, uanset hvor de befinder sig, men kun fra den 1. januar 2013, hvis kunden er uden for Unionen, via et mobilopkald eller en sms, gratis at anmode om og modtage mere detaljerede personaliserede takstoplysninger om de roamingtakster, der gælder for telefonopkald, sms, mms og andre datakommunikationstjenester i det besøgte net, såvel som oplysninger om de gældende foranstaltninger for at øge prisgennemskueligheden i kraft af denne forordning via mobilopkald eller sms. En sådan anmodning foretages via et gratis nummer, som hjemmeudbyderen opretter til dette formål. De forpligtelser, der fastsættes i stk. 1, gælder ikke for udstyr baseret på M2M-teknologi (maskine-til-maskine) eller andet udstyr, som ikke understøtter sms-funktioner.

Begrundelse

Ikke muligt på udstyr, der ikke understøtter sms-funktioner.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hjemmeudbydere sikrer, at deres roamingkunder, både før og efter indgåelse af kontrakten, holdes tilstrækkeligt informerede om, hvilke takster der gælder for deres brug af regulerede dataroamingtjenester, således at kunderne lettere forstår de økonomiske konsekvenser af en sådan brug og har mulighed for overvåge og styre deres udgifter til regulerede dataroamingtjenester i overensstemmelse med stk. 2 og 3. De sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter forudbetaling.

Hjemmeudbydere sikrer, at deres roamingkunder, både før og efter indgåelse af kontrakten, holdes tilstrækkeligt informerede om, hvilke takster der gælder for deres brug af regulerede dataroamingtjenester, såvel inden for som uden for EU, således at kunderne lettere forstår de økonomiske konsekvenser af en sådan brug og har mulighed for overvåge og styre deres udgifter til regulerede dataroamingtjenester i overensstemmelse med stk. 2 og 3. De sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter forudbetaling, undtagen hvis de har indgået en aftale om forudbetaling med automatisk kreditforøgelse. De sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i stk. 3, gælder ikke for maskine-til-maskine-tjenester (M2M). Kunder, der er omfattet af forudbetalingskontrakter, bør også i god tid modtage en advarsel om, at de nærmer sig deres kreditgrænse.

Begrundelse

Beskytter kunder, der benytter forudbetaling med automatisk kreditforøgelse, mod "fakturaoverraskelser". I det oprindelige forslag er disse forbrugere utilsigtet fjernet fra anvendelsesområdet.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hjemmeudbydere informerer, hvor det er relevant, inden indgåelsen af kontrakten og regelmæssigt derefter deres kunder om risikoen for automatisk og ukontrolleret dataroamingforbindelser og downloading. Endvidere skal hjemmeudbyderne på en klar og letforståelig måde forklare deres kunder, hvordan disse automatiske dataroamingforbindelser deaktiveres med henblik på at undgå ukontrolleret forbrug af dataroamingtjenester.

Hjemmeudbydere informerer, hvor det er relevant, inden indgåelsen af kontrakten og regelmæssigt derefter deres kunder om risikoen for automatisk og ukontrolleret dataroamingforbindelser og downloading. Endvidere skal hjemmeudbyderne på en klar og letforståelig måde gratis fortælle deres kunder om, hvad de skal gøre for at deaktivere disse automatiske dataroamingforbindelser med henblik på at undgå ukontrolleret forbrug af dataroamingtjenester.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp af en automatisk besked roamingkunden, når denne bevæger sig ind på et net i en anden medlemsstat, end den hvori hans hjemmenet er beliggende, og giver basale, personaliserede takstoplysninger om de takster, der gælder for levering af regulerede dataroamingtjenester til denne kunde i den pågældende medlemsstat, undtagen i de tilfælde, hvor kunden har meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke ønsker det.

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp af en automatisk besked roamingkunden, når denne bevæger sig ind på et net i en anden medlemsstat, end den hvori hans hjemmenet er beliggende, og giver basale, personaliserede takstoplysninger om de aktuelle takster (inklusive moms og i samme valuta som hans normale regning), der gælder for levering af regulerede dataroamingtjenester til denne kunde i det pågældende land, undtagen i de tilfælde, hvor kunden, der er mindst 18 år gammel, har meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke ønsker det.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse basale, personaliserede takstoplysninger skal sendes til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-vindue på computeren, hver gang roamingkunden rejser ind i en anden medlemsstat end den, hvori hans hjemmenet er beliggende, og for første gang påbegynder anvendelsen af en reguleret dataroamingtjeneste i denne medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis, i det øjeblik roamingkunden påbegynder anvendelsen af en reguleret dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, at de er lette at modtage og forstå.

Disse basale, personaliserede takstoplysninger skal sendes til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-vindue på computeren, hver gang roamingkunden rejser ind i et andet land end det, hvori hans hjemmenet er beliggende, og for første gang påbegynder anvendelsen af en reguleret dataroamingtjeneste i dette land. Oplysningerne leveres gratis, i det øjeblik roamingkunden påbegynder anvendelsen af en reguleret dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, at de er lette at modtage og forstå.

Begrundelse

Disse foranstaltninger bør også gælde uden for EU.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver hjemmeudbyder giver sine roamingkunder muligheden for efter eget ønske og gratis at vælge en service, der giver oplysninger om det samlede forbrug, udtrykt i mængde eller den valuta, som kundens faktura for regulerede dataroamingtjenester udfærdiges i, og som garanterer, at de samlede udgifter for dataroamingtjenester i en afgrænset periode ikke uden kundens udtrykkelige samtykke overskrider en fastsat udgiftsgrænse.

Hver hjemmeudbyder giver sine roamingkunder muligheden for efter eget ønske og gratis at vælge en service, der giver oplysninger om det samlede forbrug, udtrykt i mængde eller den valuta, som kundens faktura for dataroamingtjenester på detailniveau leveret både i og uden for Unionen udfærdiges i, og som garanterer, at de samlede udgifter for dataroamingtjenester på detailniveau i en afgrænset periode ikke uden kundens udtrykkelige samtykke overskrider en fastsat udgiftsgrænse. Dette gælder ikke, hvis en udbyder af mobiltelefontjenester i et besøgt land uden for EU ikke tillader, at hjemmeudbyderen overvåger kundens benyttelse i realtid. I så fald underrettes kunden omgående og gratis herom ved hjælp af en meddelelsesservice, når han rejser ind i det pågældende land.

Begrundelse

Gennemsigtigheds- og forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger bør også gælde uden for EU. Der findes imidlertid stadig lande, hvor hjemmeudbydere af tekniske årsager ikke kan følge deres kunders benyttelse i realtid, men blot får oplysninger om benyttelsen ved månedens udgang.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at der sendes en passende meddelelse til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-vindue på computeren når dataroamingtjenesterne har nået 80 % af den aftalte beløbs- eller mængdegrænse. Kunderne skal være berettiget til at forlange, at deres operatører holder op med at sende sådanne meddelelser, og til på et hvilket som helst tidspunkt og gratis at kræve, at hjemmeudbyderne leverer tjenesten igen.

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at der sendes en passende meddelelse til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-vindue på computeren når roamingopkald, sms'er og dataroamingtjenester har nået 80 % af den aftalte beløbs- eller mængdegrænse. Kunderne skal være berettiget til at forlange, at deres operatører holder op med at sende sådanne meddelelser, og til på et hvilket som helst tidspunkt og gratis at kræve, at hjemmeudbyderne leverer tjenesten igen.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når beløbs- eller mængdegrænsen ellers ville blive overskredet, sendes en meddelelse til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat. Denne meddelelse skal indeholde oplysninger om den procedure, der skal følges, såfremt kunden fortsat ønsker at modtage disse tjenester, og om omkostningerne pr. enhed, der forbruges. Reagerer roamingkunden ikke på opfordringen i den modtagne meddelelse, ophører hjemmeudbyderen øjeblikkeligt med at yde og debitere roamingkunden for regulerede dataroamingtjenester, med mindre og indtil roamingkunden anmoder om, at disse tjenester leveres på ny.

Når beløbs- eller mængdegrænsen ellers ville blive overskredet, sendes en meddelelse til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat. Denne meddelelse skal indeholde oplysninger om den procedure, der skal følges, såfremt kunden fortsat ønsker at modtage disse tjenester, og om omkostningerne pr. enhed, der forbruges. Reagerer roamingkunden ikke på opfordringen i den modtagne meddelelse, ophører hjemmeudbyderen øjeblikkeligt med at yde og debitere roamingkunden for regulerede opkald, sms'er og dataroamingtjenester, med mindre og indtil roamingkunden anmoder om, at disse tjenester leveres på ny.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne regel gælder for kundens roaming såvel inden for som uden for EU.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Stk. 3 finder anvendelse for kunder, der benytter roaming i såvel som uden for EU.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Prissammenligning

 

Alle oplysninger til kunder om detailpriser på roamingtjenester for taletelefoni, sms og data skal være inklusive moms.

 

Kommissionen undersøger, hvor gennemsigtige og sammenlignelige de forskellige tariffer er, som operatørerne tilbyder deres kunder, og melder tilbage til Parlamentet og Rådet om yderligere tiltag, der måtte være nødvendige for at sikre, at kunderne let kan sammenligne disse tariffer og dermed gøre det lettere at tage en beslutning om at skifte fra den ene operatør til den anden.

Begrundelse

Som det er nu, kan man ikke foretage en sammenligning mellem de forskellige mobiltelefontariffer, der tilbydes af de forskellige operatører. Dette bør Kommissionen undersøge. Af hensyn til gennemsigtigheden skal alle prisoplysninger gives inklusive moms.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 5a, tillægges Kommissionen fra den * indtil den dato, der er nævnt i artikel 22, andet afsnit.

 

3. Den i artikel 4, stk. 5a, omhandlede delegering af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 5a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

_____________

 

* OJ: EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes karakter og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse sanktionsbestemmelser, senest den 30. marts 2012 og underretter omgående Kommissionen om enhver efterfølgende ændring af sanktionsbestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes karakter og have afskrækkende virkning. Sanktionerne skal indeholde en forpligtelse for udbyderne til at kompensere kunderne, hvis udbyderne lægger forsinkelser eller hindringer i vejen for, at en kunde kan skifte til en anden roamingudbyder. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse sanktionsbestemmelser, senest den 30. marts 2012 og underretter omgående Kommissionen om enhver efterfølgende ændring af sanktionsbestemmelserne.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordnings funktion op til revision og forelægger efter en offentlig høring en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 2015. Kommissionen vurderer navnlig, om målene i denne forordning er nået. I denne forbindelse gennemgår Kommissionen blandt andet:

1. Kommissionen tager denne forordnings funktion op til revision og forelægger efter en offentlig høring en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 2016. Kommissionen vurderer navnlig, om målene i denne forordning er nået. I denne forbindelse gennemgår Kommissionen blandt andet:

Begrundelse

Der er behov for en senere dato for revisionen for at kunne vurdere de strukturelle foranstaltningers indvirkning på markedet.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den udløber den 30. juni 1 2022.

Den udløber den 30. juni 2022.

PROCEDURE

Titel

Roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (Omarbejdet)

Referencer

COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

13.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

13.9.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

20.12.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

6.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Raffaele Baldassarre, Frank Engel, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Olga Sehnalová, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jürgen Creutzmann, Peter Skinner, Michael Theurer


PROCEDURE

Titel

Roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (Omarbejdet)

Referencer

COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)

Dato for høring af EP

6.7.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

13.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

13.9.2011

JURI

13.9.2011

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

13.9.2011

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

16.2.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Angelika Niebler

26.10.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2011

20.12.2011

25.1.2012

 

Dato for vedtagelse

24.4.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Maria Badia i Cutchet, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Dato for indgivelse

2.5.2012

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik